of 126 /126
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD OD 2017.-2019. GODINE 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UČENIČKOG DOMA KARLOVAC Zgrada Učeničkog doma Karlovac stara je 160 godina ( građena je između 1848. i 1852.god. i spomenik je nulte kategorije). Krajem 1945.god. u zgradu se useljavaju, zbog ratnih stradanja, nezbrinuta djeca i omladina. Od 1952. god. postaje Đački dom u koji su smještene učenice Učiteljske škole iz Karlovca. Od 1995.god. dobiva današnji naziv : Učenički dom Karlovac. Učenički dom Karlovac (u daljnjem tekstu : Dom) dio je sustava srednjoškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Osnivač Doma je Karlovačka županija. Dom je samostalna ustanova upisana u evidenciju ustanova koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Namijenjen je učenicima koji se školuju za raznovrsna zanimanja izvan mjesta svog stalnog prebivališta. Osnovna djelatnost Doma je: ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima ostvarivanje programa smještaja i prehrane učenika ostvarivanje kulturne i umjetničke aktivnosti učenika organiziranje tehničke i športske aktivnosti učenika organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremena učenika skrb o psihofizičkom zdravlju učenika Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njome je programski povezana. Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada Doma usklađeno je sa Pravilnikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada i drugih poslova u srednjoj školi . 1

 · Web viewšah fitness B/ KULTURA: glazbena grupa pjevačka grupa folklor plesna grupa dramska grupa recitatori C/ MULTIMEDIJA: likovna grupa keramičari fotografi novinari informatičari

  • Author
    hangoc

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewšah fitness B/ KULTURA: glazbena grupa pjevačka grupa folklor plesna grupa dramska...

OBRAZLOENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD OD 2017.-2019. GODINE

1. SAETAK DJELOKRUGA RADA UENIKOG DOMA KARLOVAC

Zgrada Uenikog doma Karlovac stara je 160 godina ( graena je izmeu 1848. i 1852.god. i spomenik je nulte kategorije). Krajem 1945.god. u zgradu se useljavaju, zbog ratnih stradanja, nezbrinuta djeca i omladina. Od 1952. god. postaje aki dom u koji su smjetene uenice Uiteljske kole iz Karlovca. Od 1995.god. dobiva dananji naziv : Ueniki dom Karlovac.

Ueniki dom Karlovac (u daljnjem tekstu : Dom) dio je sustava srednjokolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Osniva Doma je Karlovaka upanija.

Dom je samostalna ustanova upisana u evidenciju ustanova koje vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta. Namijenjen je uenicima koji se koluju za raznovrsna zanimanja izvan mjesta svog stalnog prebivalita. Osnovna djelatnost Doma je:

ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s uenicima

ostvarivanje programa smjetaja i prehrane uenika

ostvarivanje kulturne i umjetnike aktivnosti uenika

organiziranje tehnike i portske aktivnosti uenika

organiziranje kreativnog koritenja slobodnog vremena uenika

skrb o psihofizikom zdravlju uenika

Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg kolstva i s njome je programski povezana.

Programiranje odgojno-obrazovnog rada i ukupnog rada Doma usklaeno je sa Pravilnikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada i drugih poslova u srednjoj koli .

Dom je namijenjen uenicima polaznicima srednjih kola u Karlovcu, a koji stanuju izvan grada.

Pedagokim standardima se utvruju osnovni uvjeti i mjerila ostvarivanja odgojno-obrazovnih planova i programa u domovima, a isti treba pridonijeti :

- uspjenijem ostvarivanju ciljeva i zadaa odgojno-obrazovnih planova i programa,

- podizanju kvalitete i uinkovitosti odgoja i obrazovanja i kulture ivljenja,

- jaanju odgojne uloge uenikog doma i njegove kulturne i drutvene djelatnosti,

- optimalnom ustroju odgojno-obrazovnih procesa i slobodnog vremena,

- djelotvornijem uvoenju suvremene odgojne tehnike i tehnologije u odgojno-obrazovnom radu te stvaranju povoljnih uvjeta za slobodno stvaralatvo uenika,

Ustrojem odgojno-obrazovnih djelatnosti Dom pridonosi razvoju osobnosti svakog pojedinca i njegovih kvaliteta, a pri tom se njegova primarna uloga: stjecanje strunog srednjeg obrazovanja, proiruje na skrb o tjelesno-zdravstvenom stanju uenika, njihovim portsko-rekreativnim i kulturno-zabavnim potrebama.

Odgojno-obrazovni proces u Domu ukljuivat e stalno praenje uenika, razgovore, analiziranja, stalni angaman svih sudionika odgojno-obrazovnog rada, izmjene, nadopunjavanja, unapreivanje, vrednovanje svih

Primarna zadaa Doma je ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva kako bi uenici uspjeno i pravovremeno zavrili kolovanje i osposobili se za zanimanje koje su odabrali. Da bi se spomenuti ciljevi realizirali nuno je da se djelatnici Doma zaloe da se uenicima osiguraju to povoljniji ivotni, radni i pedagoki uvjeti za ostvarenje te zadae.

Opi cilj odgoja odreuje odgojne zadae koje vrijede za sve uenike domove, a one su sljedee:

a) uvanje i unapreivanje zdravlja (fiziki razvoj, higijena, kultura ivljenja, zdravstveno prosvjeivanje uenika)

b) socijalizacija i emocionalni razvoj (empatija)

c) kognitivni razvoj (vezano za uenje)

d) unapreivanje ivota u Domu (ozraje i druenje, posebni interesi, drutveno okruje, razvijanje i njegovanje nacionalnog i vjerskog identiteta, odgoj za zatitu prirode i ouvanje okolia)

e) suradnja (komunikacija u Domu, sa suradnicima i institucijama van Doma, sa okrujem to ukljuuje informiranost i povezanost)

f) program kulture ivljenja

g) program adaptacije

h) kreativni razvoj i posebne potrebe uenika

Odgojno-obrazovni rad u Domu mora omoguiti pravilno psihofiziko sazrijevanje mladih ljudi, a to obuhvaa psihofiziko zdravlje, razvijanje intelektualnih sposobnosti i usvajanje novih znanja, kulture ponaanja i ophoenja, estetske vrijednosti, moralnih normi, humanosti, pozitivnih odnosa prema prirodi i okolini

Svrha odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske (samim tim i u uenikim domovima) proizlazi iz njezine demokratske orijentacije, gospodarskih prioriteta i kulturnih vrijednosti, a sve to e se postii ostvarivanjem glavnih (stratekih) ciljeva :

odgojem razvijati humane, slobodne osobnosti,

obrazovati mlade za znanstveno-tehnoloki razvoj koji e ubrzati gospodarski napredak,

odgajati za demokratske drutvene procese,

odgajati i obrazovati za njegovanje i uvanje kulturne i povijesne batine, te razvoj nacionalne samosvijesti,

odgajati za razumijevanje razliitih kultura i svjetonazora, te ukljuenje u europske i svjetske integracijske procese,

odgajati za njegovanje duhovnih vrijednosti potujui naelo vjerskih razliitosti,

odgajati i obrazovati za zatitu prirodnog okolia,

razvijati radne navike i spremnost prihvaanja radnih obveza i odgovornosti.

Za ostvarenje spomenutih ciljeva, odgojni sustav mora imati sljedea obiljeja :

svijesti o povezanosti mladih sa svojom zemljom i narodom

razvijanje demokratinosti (jednaka dostupnost obrazovanja svima u jednakim uvjetima uz uvaavanje sposobnosti i motivacije za uenje)

kompatibilnost odgoja i obrazovanja sa obrazovnim sustavima u Europi i razvijenom svijetu glede prijenosa i razvoja tehnologije, kruenja ljudi i ideja (tenja svjetskim standardima u odgoju i obrazovanju)

prohodnost obrazovnih stupnjeva (vodoravna i okomita pokretljivost pojedinca) glede stjecanja naobrazbe sukladne sposobnostima, sklonostima i drutvenim potrebama

doivotnost (stalno osuvremenjivanje znanja zbog mijena prouzroenih novim znanstvenim postignuima)

razvedenost (raznolikost vrsta, stupnjeva i naina obrazovanja glede zadovoljavanja sve raznolikijih drutvenih i pojedinanih obrazovnih potreba)

inventivnost (osposobljenost uenika za stvaralaku primjenu steenog znanja i vjetina u prilikama koje se stalno mijenjaju te spremnost za stjecanje novih stavova i navika, stoga se uenje mora temeljiti na miljenju, a ne samo na zapamivanju)

otvorenost i prilagodljivost

Ueniki dom smjeten je u zgradi koja je graena 1848. godine, te je zbog svoje starosti vie puta obnavljana i privoena svrsi koju danas ima. Ukupna korisna povrina je 2.680,50 m2 na tavanu, dva kata, prizemlju i podrumu.

Kuhinja i blagovaonica su dostatnog kapaciteta za prehranu smjetenih 152 uenika. Blagovaonica ima 44 mjesta tako da su obroci u 4 smjene, to zbog turnusa u koli ne predstavlja problem.

U podrumu Doma smjeteno je vlastito centralno grijanje s postrojenjem za toplu vodu. Topla sanitarna voda dostupna je uenicima neprekidno. Uz centralno grijanje, toplu vodu dobivamo iz vlastitog solarnog sustava za grijanje sanitarne vode.

Dom ima praonicu rublja u kojoj se pere domska posteljina, a i ueniko rublje.

Dom raspolae sa 28 soba u koje e u k.god.2016./2017. biti smjeteno ukupno 152 uenika (65 uenica i 87 uenika) organiziranih u 7 odgojnih skupina. Interijer Doma je u potpunoj funkciji, opremljen funkcionalnim namjetajem i opremom tako da je namjena zgrade Doma prilagoena gotovo u potpunosti potrebama za kvalitetan smjetaj, prehranu te ivot i rad uenika i djelatnika Doma, ime su zadovoljeni osnovni pedagoki i higijensko-zdravstveni uvjeti i potrebe. I tijekom nove kolske godine emo obnavljati i nadopunjavati namjetaj i opremu Doma.

Od zajednikih namjenskih prostorija kojima Dom raspolae treba spomenuti nedostatnost prostora za nesmetano i kvalitetno odvijanje rada portskih sekcija (koarka, nogomet, odbojka) gdje nam dio srednjih kola grada Karlovca (umarska i drvodjeljska te Prirodoslovna kola) izlazi u susret sa ustupanjem prostora to je jedan od vidova kvalitetne suradnje sa drutvenim okruenjem s posebnim naglaskom na zdravom rastu i razvoju mladih. Dom ima teretanu, itaonicu i knjinicu, vienamjensku dvoranu za stolni tenis, predavanja, pedagoke i kreativne radionice, kino-projekcije i sl., informatiku radionicu, malu tiskaru, streljanu, keramiarsku, maketarsku i likovnu radionicu. Svi ti prostori dobro su opremljeni ureajima za normalno odvijanje navedenih izbornih programa. Prostor Doma redovito e se odravati i ureivati prema mogunostima i raspoloivim financijskim sredstvima. Odgajatelji e zajedno s uenicima naroito skrbiti o ouvanju domske imovine ( prostoru i opremi ) kao i svi drugi djelatnici, a poticat e se i inventivnost u ureenju prostora.

Materijalne uvjete Dom osigurava i unapreuje sredstvima koja dodjeljuje osniva - Karlovaka upanija u vidu sufinanciranja smjetaja i prehrane, uplatom uenika koji su smjeteni u Domu, te iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja i investicijsko odravanje Karlovake upanije. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, mjeseni iznos po ueniku iznosi 1.260,00 kn s time da 630,00 kn mjeseno plaaju roditelji i 630,00 kn mjeseno Karlovaka upanija.

Sredstva za plae i ostala primanja zaposlenika u uenikom domu osiguravaju se u visini utvrenoj zakonom i kolektivnim ugovorom, a plan prorauna i kriteriji za plae djelatnika trebaju uvaavati specifinosti potrebe danononog programa u spomenutoj ustanovi.

Obzirom na smjetajni kapacitet Doma od 152 mjesta, uenici i uenice, organizirani u 7 odgojnih skupina, smjeteni su na 5 fizikih odjela u 28 spavaonica. Skupine su heterogene: obzirom na dob, spol i zanimanja za koja se obrazuju te su, u skladu s tim, formirane 2 skupine uenica, 2 skupine uenika i 3 mjeovite skupine. Uenici pohaaju nastavu u 2 turnusa.

Tablica br. 1 :raspored uenika po odgojnim skupinama:

ODGOJNA SKUPINA

BROJ UENIKA

ODGAJATELJ

uenici

uenice

1. odgojna skupina

-

21

Martina Zubi, prof.

2. odgojna skupina

18

2

Krunoslava Dragojevi-Vukmirovi, prof.

3. odgojna skupina

-

22

Natalija Soniki, prof.

4. odgojna skupina

23

-

Renato Pukari, prof.

5. odgojna skupina

11

11

Anelka Badovinac, prof.

6. odgojna skupina

12

10

Radmila Rade, prof.

7. odgojna skupina

22

-

Kristijan Kati, prof.

UKUPNO:

86

66

Tablica br.2: pregled kola koje uenici pohaaju :

RED.

BR.

KOLA

UKUPNO UENICI

UKUPNO UENICE

SVEUKUPNO

1.

umarska i drvodjeljska kola

29

2

31

2.

Medicinska kola

5

26

31

3.

Prirodoslovna kola

3

7

10

4.

Gimnazija

9

7

16

5.

Mjeovita ind.-obrtnika kola

8

7

15

6.

Trgovako-ugostiteljska kola

7

8

15

7.

Ekonomska kola

2

8

10

8.

Tehnika kola

23

1

24

U K U P N O:

86

66

152

Tablica br. 3: spisak uenika/ca prema upanijama iz kojih dolaze:

UPANIJA

BROJ UENIKA/CA

1. Karlovaka

82

2. Primorsko goranska

24

3. Liko senjska

15

4. Sisako moslavaka

11

5. Zagrebaka

6

6. Bjelovarsko bilogorska

4

7. Osjeko-baranjska

3

8. Istarska

2

9. Koprivniko-krievaka

2

10. Grad Zagreb

1

11. Poeko-slavonska

1

12. Virovitiko-podravska

1

Tablica br. 4: sastav uenika po razredima koje pohaaju :

RAZRED

UENICE

UENICI

UKUPNO

1.

11

32

43

2.

14

35

49

3.

10

29

39

4.

7

14

21

UKUPNO:

42

110

152

Tablica br. 5: zastupljenost uenika prema vrsti zanimanja:

ZANIMANJE

BROJ UENIKA/CA

1. umarski tehniar

27

2. medicinski tehniar

22

3. opa gimnazija

11

4. fizioterapeut

9

5. veterinarski tehniar

8

6. HTT

6

7. tehniar za mehatroniku

7

8. voza

6

9. frizer

5

10. kuhar

5

11. turistiko-hotelijerski komercijalist

5

12. raunalni tehi. u strojarstvu

4

13. graevinski tehniar

3

14. dt-tehniar dizajner

3

15. elektrotehniar

3

16. poslovni tajnik

2

17. prirodosl.-matem. gimnazija

2

18. jezina gimnazija

2

19. ekonomist

2

20. mesar

2

21. automehatroniar

2

22. meteoroloki tehniar

2

23. prodava

1

24. agroturistiki tehniar

1

25. strojobravar

1

26. tehniar nutricionist

1

27. monter suhe gradnje

1

28. pekar

1

29.

30. kozmetiar

1

31. slastiar

1

32. tapetar

1

33. tokar

1

34. monter grijanja i klimatizacije

1

35. stolar

1

36. soboslikar liilac

1

37. konobar

1

2. OBRAZLOENI PROGRAMI

Dravnim i pedagokim standardom utvruju se potrebe i interesi drutva za postizanje zadovoljavajue razine ureenosti uenikih domova (u okviru srednjokolskog obrazovanja) pa tako i Uenikog doma Karlovac, a u svrhu odreivanja osnova za propisivanje:

- mjerila za broj odgojno skupina

- mjerila za broj uenika u odgojno skupini

- mjerila za broj odgajatelja, strunih suradnika i ostalih djelatnika potrebnih za provedbu odgojno-obrazovnog plana i programa i drugih sadraja i aktivnosti propisanih zakonom i drugim propisima

- odgojno-obrazovnog plana i programa

- strunog usavravanja odgajatelja i strunih suradnika kao stalne potrebe u odgojno-obrazovnom radu

- materijalne i financijske uvjete rada uenikog doma (prostor, opremu, nastavna pomagala, smjetaj i prehranu, osobne dohotke i ostala primanja)

- posebnih potreba u uenikim domovima uvjetovanih specifinim okolnostima

- uenikog standarda (smjetaj i prehrana, 24 satno radno vrijeme).

Za uspjean i kvalitetan rad Dom je duan osigurati odgovarajui broj struno osposobljenih djelatnika u skladu s odreenim zakonskim propisima (da zadovoljava i brojano i po strunoj osposobljenosti u odnosu na broj uenika i pedagoke normative).

Ueniki dom Karlovac trenutno upoljava 23 djelatnika sa odgovarajuom strunom spremom.

Domu su potrebni kadrovi koji su otvoreni za inovacije, koji prepoznaju potrebe uenika, nedominantni, spremni za timski rad, pozitivno orijentirani, komunikativni, koji e raditi na stvaranju zdrave i pozitivne klime.

lanovi Vijea odgajatelja su najbitnije osobe u Domu koje e osiguravati povezivanje, usmjeravanje i usklaivanje odgojno-obrazovnog procesa. Broj odgajatelja,kao nositelja danononog odgojno-obrazovnog rada koji obavljaju temeljne poslove u odgoju i stjecanju srednjokolske naobrazbe, utvren je na temelju potreba za neposrednim odgojno-obrazovnim radom, odnosno Pravilnikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada. U skladu s time Ueniki dom Karlovac zapoljava 7 odgajatelja s visokom strunom spremom i potrebitim pedagoko-psiholokim iskustvom, kako to propisuje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (u daljnjem tekstu: Zakon). Dom ima pedagoga. Odgajatelji djeluju kao organizatori, animatori, savjetnici, mentori i koordinatori.

Na temelju Plana i programa rada Doma odgajatelji e izraditi svoj program rada primjeren sastavu uenika u skupini i to: godinji Plan i program rada, mjesene i dnevne planove i programe, te tjedne pripreme.

Administrativno-pravne, financijsko-raunovodstvene i sve poslove iz programa prehrane, odravanja i uvanja zgrade i postrojenja obavljat e slijedei djelatnici: tajnica, voditeljica raunovodstva, ekonom-skladitar, noni pazitelji (2), domar-loa, kuharice (5), pralja i istaica (2). Dom, naalost, nema uposlenog zdravstvenog djelatnika i portira na to, prema domskim normativima, imamo potrebu kao i pravo u skladu sa Zakonom o osnovnom i srednjokolskom odgoju i obrazovanju. O potrebama za istim je viekratno, kontinuirano upuivan zahtjev prema MZO- a.

Tablica br. 6: spisak djelatnika Uenikog doma Karlovac:

R.BR.

IME I PREZIME

ZAVRENA KOLA

STRUNA

SPREMA

RADNO MJESTO

NADNEVAK

ROENJA

GOD. STAA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Astrid Pavleti

Dragana Ili

Anelka Badovinac

Natalija Soniki

Nevenka Brnardi

Radmila Rade

Krunoslava Dragojevi-

Vukmirovi.

Renato Pukari

Kristijan Kati

Martina Zubi

Andreja Bujevi

Slavica Bijonda

Anton Kotarac

Marina tefanac

Zorka Rakari

Ivanka asni

Ivanka Mrgan

Barka Tijani

eljka unac

Martina Belavi

Biljana Juri

eljko Grgas

Mirjana Hriberek

Muz. akad.

Dr. u. Zg

FFK

FF

FF

FF

FFK

FFK

FF

FF

Ekonom.

Ekonom.

MC

O

O

CUO

CUO

TU

Trg.ug.

Trg.ug.

Ekonom.

Sr. voj. k.

O

VSS

VS

VSS

VSS

VSS

VSS

VSS

VSS

VSS

VSS

SSS

SSS

SSS

NKV

NKV

SSS

SSS

SSS

SSS

SSS

SSS

SSS

NKV

ravnateljica

tajnica

odgajatelj

odgajatelj

odgajatelj

odgajatelj

odgajatelj

odgajatelj

odgajatelj

odgajatelj

vod.raun.

ekonom

domar

pralja

istaica

g. kuharica

kuharica

kuharica

kuharica

kuharica

noni pazit.

noni pazit.

spremaica

29.12.1972.

18.01.1980.

12.12.1964.

12.10.1973.

04.03.1960.

24.07.1981.

17.04.1959.

04.09.1979

30.07.1984.

18.10.1984.

19.03.1961.

03.07.1964.

15.03.1952.

04.05.1962.

17.04.1961.

30.09.1965.

26.06.1965.

19.09.1954.

13.06.1979.

11.04.1984.

31.08.1977

26.01.1964.

15.11.1971.

17

09

25

15

30

08

20

06

02

04

31

32

41

35

29

30

30

39

10

11

10

23

14

Svi djelatnici zaposleni su na neodreeno puno radno vrijeme izuzev spremaice ge. Mirjane Hriberek koja je zaposlena na odreeno puno radno vrijeme (zamjena za gu. Slavicu Sabljari koja je ostvarila pravo na umirovljenje). U meuvremenu je stigla suglasnost MZO-a za upoljavanje spremaice na neodreeno puno radno vrijeme te e za isto biti raspisan natjeaj.

Organizacija ivota i rada u Domu omoguava funkcioniranje uobiajenih podsustava glede postavljenih odgojnih ciljeva. Cjelokupno ustrojstvo rada temelji se na naelima demokratinosti, podreeno je potrebama uenika, a proizlazi iz obveza utvrenih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, Zakonom o radu, Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada te Pravilnikom o Kunom redu Doma, a temelje se na:

unutarnjoj raspoloivoj korisnoj povrini zgrade i Doma te vanjskoj raspoloivoj korisnoj povrini

vrsti grijanja Doma

smjetajnom kapacitetu Doma

potrebama odg.-obraz. rada Doma

potrebama ostvarivanja planiranih ciljeva i ishoda neposrednog odg.-obraz. rada

potrebi za 24-satnom pokrivenou nad domskim aktivnostima sedam dana u tjednu

Raspored rada svih djelatnika odvija se u okviru 40 satnog radnog vremena u tijeku tjedna. Odgajatelji izvode odgojno-obrazovni rad na temelju Pravilnika o normativima rada u srednjim kolama i uenikim domovima kojima su utvreni sadraji, broj tjednih sati i ukupan broj radnih sati u tijeku kolske godine.

Rad Doma temelji se na strunom, pedagokom, djelotvornom, racionalnom, odgovornom i pravovremenom obavljanju odgojno-obrazovnih i drugih poslova i zadaa svih djelatnika.

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE UENIKOG DOMA KARLOVAC

Radni dani--- 253*8

Godinji odmor 28+8

Zaduenje

Sadraj rada

Vrijeme rada Sati rada

1. Poslovi planiranja i programiranja rujan, listopad175

1.1. Izrada Godinjeg plana i programa rada Doma

1.2. Izrada plana i programa ravnateljice

1.3. Planiranje i programiranje rada Vijea odgajatelja i Vijea roditelja

1.4. Plan i program rada tamburake, pjevake i folklorne grupe ( unutarnje voenje uz vanjskog suradnika)

1.5. Izrada zaduenja odgajatelja, strunog suradnika i ostalih zaposlenika Doma

1.6. Izrada dokumenata i dopisa vezanih uz redovnu i eventualnu sporednu djelatnost Doma

1.7. Izrada smjernica i pomo odgajateljima pri tematskim planiranjima

1.8. Planiranje nabave opreme i namjetaja, prehrambenih artikala, knjiga

1.9. Planiranje nabave opreme za potrebe izbornih aktivnosti i posebnih programa

1.10. Planiranje obnove, adaptacije i dogradnje Doma

1.11. Planiranje i organizacija strunog usavravanja, osposobljavanja i pripravnika

1.12. Planiranje i organizacija ureenja okolia Doma

1.13. Ostali poslovi

2. Poslovi organizacije, koordinacije rada i voenja tijekom k. god. 265

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Doma

( broj odgojnih skupina, smjenski rad, radno vrijeme smjena, organizacija rada izbornih aktivnosti i posebnih programa, izrada kompletne organizacije kole)

2.2. Izrada Godinjeg kalendara rada i radog tjena

2.3. Organizacija i koordinacija samovrednovanja Doma

2.4. Organizacija prijevoza i prehrane uenika

2.5. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zatite uenika

2.6. Organizacija i priprema izleta, posjeta, natjecanja, priredbi, turnira i Domijada

2.7. Organizacija i koordinacija upisnih radnji

2.8. Organizacija i priprema doeka uenika u novoj k. god,.

2.9. Organizacija i koordinacija obiljeavanja dravnih blagdana i praznika

2.10. Koordinacija javne djelatnosti, promidbe

2.11. Organizacija popravaka, ureenja i adaptacije Doma

2.12. Stvaranje pozitivnog i motivirajueg radnog ozraja

2.13. Poticanje na meusobnu suradnju i razvijanje partnerskih odnosa meu djelatnicima Doma

2.14. Briga o odgovornom odnosu djelatnika i uenika prema Domu i domskoj imovini

2.15. Ostali poslovi

2.16.

3. Praenje realizacije planiranog rada Doma i unapreivanje odgojno-obrazovnog procesa tijekom k.god. 200

3.1. Praenje i uvid u ostvarenje plana i programa Doma

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-obrazovnog razdoblja

3.3. Praenje i kontrola pedagoke dokumentacije

3.4. Praenje rada Vijea roditelja, Vijea uenika i sastanaka odgojnih skupina

3.5. Praenje rada pjevake, folklorne i tamburake sekcije

3.6. Praenje i koordinacija rada administrativne i tehnike slube

3.7. Analiza suradnje sa svim imbenicima u odgojno-obrazovnom procesu

3.8. Izrada godinjeg Izvjea o radu Doma

3.9. Ostali poslovi

4. Rad u strunim i kolegijalnim tijelima kole tijekom k.god.80

4.1. Planiranje, pripremanje i voenje sjednica Odgajateljskog vijea i strunih tijela

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podrunicom Doma

4.3. Ostali poslovi

5. Rad s uenicima, odgajateljima, strunim suradnikom i roditeljima tijekom k. god,250

5.1. Dnevna, tjedna i mjesena planiranja s odgajateljima i pedagoginjom

5.2. Praenje rada uenikih sekcija i pomo u radu

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama uenika i djelatnika Doma

5.4. Suradnja i pomo pri realizaciji poslova svih djelatnika doma

5.5. Konstantni obilasci Doma i kontrola izvravanja radnih obveza uenika i radnika Doma

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima ( individualno i skupno)

5.7. Uvoenje pripravnika i odgajatelja na strunom osposobljavanju u odgojno-obrazovni rad

5.8. Poslovi oko napredovanja odgajatelja i strunih suradnika

5.9. Ostali poslovi

6. Administrativno-upravni i raunovodstveni poslovi tijekom k.god.150

6.1. Rad i suradnja s tajnicom i raunovotkinjom Doma

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a

6.3. Usklaivanje i provedba opih i pojedinanih akata Doma

6.4. Provoenje raznih natjeaja za potrebe Doma

6.5. Prijem u radni odnos / uz suglasnost Domskog odbora/

6.6. Poslovni zastupanja Doma

6.7. Izrada financijskog plana Doma

6.8. Kontrola i nadzor raunovodstvenog poslovanja

6.9. Organizacija i provedba inventure

6.10. Poslovi vezani uz e-maticu

6.11. Potpisivanje i provjera pedagokih mjera, diploma, Ugovora itd..

6.12. Organizacija nabave i podjele potronog materijala

6.13. Ostali poslovi

7. Poslovi ekonoma, kuhanja, ienja, pranja i odravanja Doma tijekom k.god,.150

7.1. Suradnja s ekonomisticom, kuharicama, spremaicama, domarom i praljom

7.2. Nabavka potrebnih sredstava za rad, robe , prehrane i lo ulja

7.3. Organizacija tjednih obroka te pranje vea uenika i posteljine

7.4. Briga o tekuem odravanju zgrade i okolia

7.5. Kontrola kvalitete prehrane i nivoa higijene u Domu

7.6. Skladitenje robe i namirnica i pravilan otklon sredstava

7.7. Uvid u odravanje prostora kotlovnice i funkcionalnost grijanja

7.8. Ostali poslovi

8. Struno usavravanje tijekom k. god.95

8.1. Struno usavravanje u matinoj ustanovi

8.2. Struno usavravanju u organizaciji MZO-a, AZZO-a,URS, ZAKUD-a

8.3. Struno usavravanje u organizaciji ostalih ustanova

8.4. Praenje suvremene odgojno-obrazovne literature

8.5. Ostala struna usavravanja

9. Suradnja s ustanovama, udrugama i institucijama tijekom k. god.200

9.1. Suradnja sa MZO

9.2. Suradnja s AZOO

9.3. Suradnja s osnivaem

9.4. Suradnja s gradskom upravom

9.5. Suradnja s CZSS

9.6. Suradnja sa policijskom upravom

9.7. Suradnja sa upnim uredom

9.8. Suradnja sa turistikim agencijama

9.9. Suradnja sa lijenikim i zubarskim ambulantama, HMP

9.10. Suradnja s ostalim uenikim domovima i kolama

9.11. Suradnja sa kulturnim i portskim ustanovama i udrugama

9.12. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

9.13. Suradnja sa javnobiljenikim i pravnim uredom

9.14. Ostali poslovi

10. Zdravstvena i socijalna zatita uenika tijekom k. god.60

10.1. Praenje zdravstvene zatite uenika u Domu

10.2. Suradnja i prijevoz uenika u Dom zdravlja ili u Opu bolnicu prema potrebi

10.3. Suradnja s lijenikom kolske medicine radi prevencije i zdravstvenih pregleda uenika

10.4. Upoznavanje socijalnih prilika uenika, te pruanje pomoi prema mogunostima Doma

10.5. Posebna briga o djeci s posebnim potrebama

10.6. Ostali poslovi

11. Ostali poslovi ravnateljice tijekom k.god.105

11.1 Voene evidencija i dokumentacija

11.2. Ostali nepredvidivi poslovi

Godinji odmor: 29 radnih dana

Blagdani:

Ukupno broj planiranih sati rada godinje: 1730

ORGANIZACIJA RADA ODGAJATELJA

Norma neposrednog rada odgajatelja bit e u k. god. 2016./2017. 28 sati (9 sati struno- metodike pripreme i voenja pedagoke dokumentacije te 3 sata ostalih poslova.

Tjedna satnica rada odgajatelja:

- ponedjeljak i petak 5 sati

- utorak, srijeda, etvrtak6 sati

- svaka sedma subota radna8 sati (tada u tjednu po 5 sati dnevno)

Organizacija rada u smjenama (napomena: ponedjeljkom i petkom odgajatelji rade po 5 sati):

06.00 12.00 sati

07.00 13.00 sati

09.00 15.00 sati

13.00 19.00 sati (meusmjena)

15.00 21.00 sati

16.00 22.00 sati

17.00 22.00 sati (radi je odgajatelj iji je petak slobodan, a subota radna )

Rad subotom:

06.00 14.00 sati (deurni odgajatelj ima slobodan petak uoi radne subote)

Sukladno programskim zadaama i sadrajima odgojno-obrazovnog rada i opim planom obuhvaene su sljedee djelatnosti :

odgojno-obrazovni rad u odgojnoj skupini,

meuskupinski rad (rad sa svim uenicima)

individualni odgojno-obrazovni rad,

rad u uenikim komisijama, vijeima, drutvima,

ope kulturna i javna djelatnost Doma

izborni programi uenika

posebni programi

preventivni programi

slobodno vrijeme uenika

zdravstvena zatita uenika

suradnja sa drutvenim imbenicima

promidba

Ostali poslovi odgajatelja su :

poslovi u svezi pripreme i organizacije poetka i zavretka nastavne i kolske godine,

izrada godinjeg i mjesenog plana i programa rada odgajatelja, odgojne skupine i izbornih programa

izrada izvijea o ostvarivanju godinjeg i mjesenog plana i programa rada odgajatelja, odgojne skupine i izbornih programa

izrada dnevnih i tjednih struno-metodikih priprema rada,

voenje pedagoke dokumentacije,

rad u komisijama ( inventure i sl.),

suradnja sa kolom, roditeljima (starateljima) i drutvenom sredinom,

uee u radu strunih i upravnih tijela Doma,

struno usavravanje odgajatelja

PRIMJER TJEDNOG I GODINJEG ZADUENJE ODGAJATELJA :

A. TIJEKOM NASTAVNE GODINE

Red. Br.

Vrsta posla

Tjedno

Godinje

1.

NEPOSREDNO ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

1.1.

kognitivni razvoj

12

420

1.2.

socio-emocionalni razvoj

2

70

1.3.

uvanje i unapreenje zdravlja uenika

2

70

1.4.

kreativnost i stvaralatvo

4

140

1.5.

izborni programi

2

70

1.6.

preventivni programi

1

35

1.7.

posebni programi

1

35

1.8.

voenje odgojne skupine

2

70

1.9.

javna i kulturna djelatnost i promidba

2

70

UKUPNO 1:

28

980

2.

PEDAGOKA DOKUMENTACIJA

STRUNO-METODIKA PRIPREMA

9

315

UKUPNO 2:

9

315

3.

OSTALI POSLOVI

3.1.

suradnja s roditeljima, kolom, suradnja sa Centrom za socijalnu skrb

1

35

3.2.

rad u strunim tijelima Doma i izvan Doma

1

35

3.3.

struno usavravanje

1

35

UKUPNO 3:

3

105

UKUPNO (1+2+3)

40

1400

B. OSTALI POSLOVI U TJEDNIMA KADA NEMA NASTAVE

1.1.

dogovori i konzultacije nakon zavretka nastavne godine i odmora uenika

40

1.2.

administrativni poslovi vezani za voenje odgojne skupine

96

1.3.

struno usavravanje

80

1.4.

suradnja s roditeljima

28

1.5.

rad u strunim tijelima Doma

38

1.6.

rad na prijemu i obradi zamolbi za smjetaj

28

1.7.

rad na upisu uenika

28

1.8.

struno-razvojni i organizacijski poslovi

46

UKUPNO B:

40

376

UKUPNO A+B

40

1776

C. ODMORI I DOPUSTI

Praznici

64

godinji odmor

240

UKUPNO C:

312

SVEUKUPNO A+B+C

2080

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA

RED.

BR.

PODRUJE

RADA

SVRHA / CILJ

ZADAE / AKTIVNOSTI

OBLICI I METODE RADA

1.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODG.- OBRAZ. RADA

-kvalitetno planiranje i programiranje odg.-obraz. rada u

domu

-unapreenje odg.-obraz. rada

-koordinirati rad odgajatelja na izradi individualnih te GPP-a UD Karlovac

-izraditi GPP strune suradnice

-izraditi izvedbeni Plan i pr. rada za izborne programe :KERAMIARI, RECITATORI, NOVINARI, UZ Slap

-izraditi plan i program za posebne i preventivne programe

-planirati struno usavravanje (individualno i kolektivno)

-u suradnji s l. VO definirati prioritetne zadae odg.-obraz- rada za tekuu k.god.

-izraditi plan kulturne i javne djelatnosti doma

-planirati uvoenje inovacija u odg.-obraz. rad

-sudjelovati u planiranju poboljanja materijalnih uvjeta i unapreenju pedag. standarda

-izvriti analizu rada za proteklu k. god.

-izraditi struno-metodike pripreme za neposredni rad s u. (radionice, savjetodavni razgovori, predavanja, parlaonice)

-izraditi pripreme za suradnju s roditeljima (roditeljski sastanak, ind. razg.)

-planirati rad u strunim tijelima doma (sjednice DO, VO, VR, VU)

-individualni rad

-timski rad

-razgovor-

-radnmi dogovor

-rad na strunoj literaturi

-struna analiza

-kritiko miljenje

-analiza dokumentacije

2.

NEPOSREDNI RAD S UENICIMA

-osigurati optimalne uvjete za odg.-obraz rad u domu

-uspostaviti kvalitetnu komunikaciju i suradnju

-uspjeno planiranje i ostvarivanje bitnih odg.-obraz. zadaa i ciljeva u formiranju zdrave, slobodne, humane, odgovorne i svestrane generacije mladih

-uspjean zavretak kolovanja

-sudjelovati u prijamu i smjetaju u.

-sudjelovati u formiranju odg. skup. potujui pedag. kriterije

-ispitati interese,elje, potrebe i oekivanja uenika

-prikupiti podatke o u.

-raditi na uspjenoj adaptaciji i socijalizaciji uenika

-sustavno pratiti u.

-u. educirati i osposobiti za odabir zdravih stilova ivota

-izgraditi moralne vrijednosti i senzibilizirati za humanitarne aktivnosti

-raditi na prevenciji ovisnosti i neprimjerenih ponaanja u.

-pouavati i poticati u. na primjenu efikasnih strategija / tehnika uenja

-organizirati pedag. i kreat. radionice

-vjebati i jaati komunikacijske i socijalne vjetine

-identificirati, pratit, pruiti podrku i pomoi u. sa specif. potekoama

-identificirati, animirati, pratiti i podrati nadarene u.

-provesti ispitivanje interesa, elja, potreba i sposobnosti u.

-potaknuti u. u ukljuivanje u rad domskih i vandomskih akt.

-poticati i animirati u. za rad u posebnim,preventivnim i izbornim programima te u kulturnoj i javnoj djelatnosti doma

-u. pripremati i osposobljavati za cjeloivotno uenje

-u. profesionalno informirati i usmjeravati

-u. ukljuiti u razne vidove humatitarnog rada

-dijagnostiki, konzultativni i savjetodavni rad s u.

- rad s uenicima u izbornim programima : KERAMIARI i RECITATORI

-individualni rad

-rad u skupini

-timski rad

-rad u izbornom programu

-analiza / prouavanje dokumentacije

-prikupljanje podataka

-rjeavanje problema

-pedag. radionice

-tribine i parlaonice

-uenje i pouavanje / instruktivni rad

-prouavanje literature

-priprema didaktikog materijala

-voenje pedagoke dokumentacije

-analiza odg.-obraz. problema i postignua

-izrada Izvijea

-smotre u. stvaralatva (turniri, domijade, ueniko zadrugarstvo, kreativne radionice...)

-

3.

RAD SA ODGAJATELJIMA, NONIM DJELATNICIMA, VANJSKIM SURADNICIMA

-kvalitetna komunikacija

-rad u timu

-pravovremeno i kvalitetno informiranje

-pomo i podrka u planiranju i programiranju te uvoenju inovacija u odg.-obraz. rad

-unapreivanje odg.-obraz. rada i poboljanja pedagokog standard

-poticati, pratiti i sudjelovati u uvoenju inovacija u odg.-obraz. rad

-pruiti pomo u planiranju i programir. odg.-obraz. sadraja

-koordinirati rad strunih vijea (VO, VU )

-pruiti pomo i podrku odgajateljima i nonim paziteljima,kao i pripravnicima

-poticati kreativi pristup u planiranju i programir. odg.-obraz. rada

-organizirati zamjenu za odsutnog odgajatelja

-pratiti realizaciju godinjeg, mjesenog i tjednog planiranja

-prikupiti/razmijeniti podatke o uenicima

-ostvariti kvalitetnu komunikaciju

-pomoi u pripremi, organizaciji i realizaciji domakih i vandomskih aktivnosti ( priredbe, izlobe, sportska natjecanja i dr.

-sudjelovati u planiranju i organizaciji strunog usavravanja (individ. i kolekt.)

-realizirati struna predavanja na sjednicama VO i Aktivima strunih suradnika

-unapreivanje odg.-obraz. rada i poboljanja pedagokog standarda

-individualni rad

-rad u skupini

-timski rad

-razgovor

-dogovor

-oluja ideja

-rjeavanje problema

-pedagoka radionica

-anaiza pedag. dokumentacije

-radne aktivnosti

-anketiranje

4.

SURADNJA S RAVNATELJEM

-kvalitetno komunicirati i suraivati u cilju zajednikog djelovanja i unapreivanja odg.-obraz. rada i ivota u domu (meulj. odnosi, postignua, pedag. standard...)

-inicirati suradnji

-sudjelovati u pripremi i ralizaciji zajednikih aktivnosti i projekata

-suraivati na postizanju uinkovite organizacije ivota i rada u domu

-prikupiti podatke o potrebama, interesima i eljama u.

-suraivati na rjeavanju problema uenika

-suraivati na izradi GPP-a rada Doma, DO, VO, VR, VU

-suraivati na izradi izvijea o radu

-individualni

-rad u timu

-razgovor

-radni dogovor

-analiza dokumentacije

-Sjednice VO

-rad u strunim tijelima Doma (DO, VO, VR, VU, Povjerenstva, inventurne komisije...)

5.

SURADNJA SA RODITELJIMA

- postii dobru suradnju

- ostvariti optimalni napredak u.

-pravilno informirati o uvjetima upisa u u. dom

-pomoi pri upisu u. u dom

-kontinuirano i kvalitetno suraivati s roditeljima

-stvarati pozitivno ozraje za zdrav rast, razvoj i napredak u.

-educirati i upuivati na kvalitetno roditeljstvo /djelotvorne roditeljske postupke

-kontaktirati u sluaju potrebe i poticati na redovitu suradnju s domom

-poticati na sudjelovanje u unapreenju ivota i rada u domu

-posredovati izmeu roditelja, kole i dr. imbenika u odg.i obraz.

-informirati o mogunostima ostvarivanja socijalnih i dr. prava

-informirati o napredovanju u. u domu i koli

-izraditi edukat.. materijal za roditelje

-individ. rad

-rad u skupini

-savjetodavni razgovor

-roditeljski sastanak (na nivou skupine, na nivou doma)

-predavanje

-rjeavanje problema

-pedagoke radionice

-edukativni materijal (Listi za roditelje, Upitnik za roditelje, Broura...)

-sjednice VR

6.

SURADNJA SA KOLOM

-kontinuirana i kvalitetna suradnja

-pravodobna i kvalitetna razmjena informacija

-uspjenije ostvarivanje odg.-obraz. zadaa i ciljeva

-poticati komunikaciju i suradnju

-uspostaviti kontinuiranu i kvalitetnu suradnju sa razrednicima, predmetnim prof. i strunim suradnicima

-postii optimalni napredak uenika

-planirati zajednike projekte i akcijska istraivanja (priredbe, turniri, ankete...)

-individualni

-grupni

-roditeljski sastanci

-priredbe (domske i kolske)

-projekti

-pisani kontakti (obavijesti o uspjehu i ponaanju)

-kontakt telefonom

-e-mail kontakti

7.

SURADNJA SA DRUTVENOM SREDINOM

-inicirati, poticati, jaati i realizirati kvalitetnu komunikaciju i uspjenu suradnju sa svim drutv. imbenicima glede unapreenja odg.-obraz. rada

-inicirati suradnju

-suraivati na razliitim zajednikim projektima i istraivanjima

-sudjelovati u sportskim i kulturnim manifestacijama na upanijskom, regionalnom i dravnom nivou

-suraivati sa :

sa kulturnim i dr. ustanovama u gradu i van njega

medijima

CZSS

Opom bolnicom, Domovima zdravlja, HMP, stomatolozima i dr.

Uredom za prosvjetu u upaniji, MZO i AZZO

Udrugama

MUP om

udrugama

drugim u. domovima i srodnim ustanovama (Djeji dom V. Nazor, CZOO djece i mladei grada Karlovca...)

-doprinijeti sigurnom i svestranom razvoju i napredovanju uenika

-individualni

-grupni

-timski

-predavanja

-tribine

-izlobe

-kazaline predstave

-kultur. i sportske manifestacije

-humanitarne akcije

-radionice

-istraivanje

-oglaavanje u medijima

8.

SURADNJA SA AZOO I DR. USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA

-redovita, sadrajna i kvalitetna suradnju glede unapreenja odg.-obraz. rada

-inicirati suradnju

-kvalitetno suraivati / sudjelovati u radu strunih skupova

-sudjelovati u projektima i istraivanjima

-savjetovati se sa djelatnicima MZO-a u sluaju potrebe

-inicirati i organizirati sudjelovanje u raznim drutv. dogaanjima u gradu i van njega

-individualni

-grupni

-predavanja

-tribine

-Ljetna i Zimska kola

-SV - a

-radionice

-promocije

-istraivanje

-kulturne i sportske manifestacije

-smotre u. stvaralatva

9.

PEDAGOKA DOKUMENTACIJA, STATISTIKA I PROMIDBENI MATERIJALI

-kontinuirano, pravovremeno, sadrajno i kvalitetno evidentiranje odg.-obraz. rada i postignua

-kvalitetna promidba ivota i rada u domu

-redovito i kvalitetno evidentirati odg.-obraz. rad

-kreirati ankete, anketne upitnike, skale i dr. materijale za uenike i roditelje

-kreirati promidbeni materijal

-optimalno realizirati zadae

-redoviti uvid u pravovremenost i kvalitetu voenja pedagoke dokumentacije odgajatelja

-prikupljanje i sreivanje podataka (

-skrbiti o domskoj dokumentaciji

-individualni

-timski

-grupni

-evidentiranje

-statistika obrada podataka

-auriranje pedag.dokumntacije

-raunalna obrada podataka

-prezentacija

10.

STRUNO USAVRAVANJE

-kvalitetno pripremiti, organizirati i realizirati plan i program strunog usavravanja (individualno i kolektivno)

-osobni napredak glede podizanja kvalitete odg.-obraz. rad

-izrada prijedloga literature za stru. usavravanje pedagoga i odgajatelja

-praenje i prorada strune literature

-sudjelovanje na SV-ima

-sudjelovanje na Ljetnoj i Zimskoj koli

-struno-konzultativni rada sa sustrunjacima

-usavravanje u organizaciji MZOS-a i AZOO-e i dr. institucija

-individ. pomo odgajat. u ostvarivanju plana stru. usavravanja

-koordinacija kolekt. usavravanja u domu i van njega

-pedag. radionice za odgajatelje

-rad sa odgajat.- pripravnicima

-sudjelovanje u radu Povjerenstva za stairanje

-individualno

-kolektivno

-SMP

-predavnja

-radionice

-SV - a

-praenje strune literature

-pretraivanje internetskih stranica

-suradnja sa sustrunjacima (primjeri dobre prakse)

11.

EVIDENTIRANJE RADA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE

-unaprijediti odg.-obraz. rad

-optimalno realizirati zadae

-detektirati prednosti i nedostatke u odg.-radu. s u.

-osmisliti instrumente za vrednovanje samovrednovanje (upitnik za uenike, upitnik za roditelje,upitnik za odgajatelje, upitnik za maturante, skala procjene...)

-provesti vrednovanje i samovrednovanje

-voditi Dnevnik rada pedagoga

-voditi Dnevnik slobodnih aktivnosti

-voditi Oevidnike rada strunih tijela doma (DO, VO, VU, VR..)

-anketirati uenike

-analizirati uspjeh uenika

-analizirati ukljuenost u. u rad posebnih, vandomskih aktivnosti, preventivnih i izbornih programa te ostalih domskih i v

-pratiti i evidentirati, mjesenu i godinju realizaciju

-individualni

-kolektivni

-kritiko miljenje

-analiza

-sinteza

-prezentacija

12.

OSTALI POSLOVI PO NALOGU RAVNATELJA

-deurstvo

-izrada Rasporeda tjednog deurstva odgajatelja i nonih pazitelja

-zamjena za izonog odgajatelja (u sluaju bolesti i sl.)

-pripremiti se za svakodnevni rad (dnevna, tjedna, mjesena i godinja priprema odg.-obraz. rada)

-obavljati administrativne poslove te voditi i kontrolirati pedagoku dokumentaciju i dr. tijelima doma

-raditi u strunim i dr. tijelima Doma

-provoditi akcijska istraivanja ,

sudjelovati u projektima, pratiti i unaprijediti rad (struno razvojni i organizac. poslovi)

-individualni

-rad u paru

-timski rad

-razgovor

-dogovor

-planiranje i programiranje

-uvid u dokumentaciju

13.

POSLOVI U VRIJEME KADA NEMA NASTAVE

-kvalitetno pripremiti poetak i kraj k. god.

-kontinuirano i kvalitetno aurirati pedag. dokumentaciju

-raditi na poslovima pripreme i

zavretka kolske godine

- analizirati i vrednovati rad i

postignua uenika, odgajatelja,

pedagoga, te pratiti stupanj realizacije programa

- koordinirati rad Povjerenstva za prijam zamolbi te Povjerenstva za upis

- sudjelovati u formiranju odg. skupina

-raditi u strunim i dr. tijelima Doma

-obavljati administrativne poslove i sreivati pedag. dokumentaciju

-izraditi izvijea o radu

-izraditi planove i programe odg.-obraz. rada

-struno se usavravati (individualno i kolektivno) : Ljetna i Zimska kola, SV strunih suradnika Klc. upanije i u. domova Regije Zapad, SV voditelja u. zadruga

-suraivati sa kolom, roditeljima i ostalim

-ostali poslovi po nalogu ravnatelja

-individualni

-timski

-dogovor

-uvid u pedg. dokumentaciju

-analize

-izrada izvijea

-izrada planova i programa

-radionice

-predavanja

SADRAJ /PODRUJE RADA

ISHODI

SURADNICI/SUBJEKTI

MJESTO REALIZACIJE

VREMENIK / PLANIRANO SATI

1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

-identificirati odgojno-obraz. potrebe

-planirati rad s uenicima, roditeljima i profesorima

-isplanirati i kreirati sadraje i metode rada

-predloiti teme na sjednici Vijea odgajatelja i strunim vijeima

-predloiti teme za struno usavravanje

-ravnatelj

-odgajatelji

-profesori

-uenici

-ured pedagoga

-ured odgajatelja

-ured ravnatelja

VIII. i IX. mj.

tijekom godine

2. NEPOSREDNI RAD S UENICIMA

-osposobiti za prepoznavanje i definiranje konkretnih problema

-osposobiti za ovladavanje tehnika/postupaka/strategija rjeavanja problema

-pripremiti teme za rad

-osposobiti u. za ukljuivanje u konkretne domske aktivnosti

-pruiti pomo i podrku u prevladavanju problema odrastanja

-uz pomo suvremenih metoda pouavanja pomoi u uspjenom savladavanju nast. gradiva

-pomoi u. da ojaaju svoje samopouzdanje, samokontrolu i samopotovanje

-upoznati i analizirati socio-emoc. i materijalne uvjete u kojima u. ive

-upoznati dinamiku pojedine odg. skupine putem sociometrije

-pripremiti edukativne materijale (edu-panoi)

-primijeniti suvremene metode, oblike i postupke u odg.-obraz. radu

-odgajatelji

-ravnatelj

-vanjski suradnici

-noni pazitelji

-ostali djelatnici doma

-odg. skupine

-ured pedagoga

-soba odgajatelja

-ostali prostori u Domu

-vanjski prostori

tijekom k. god.

3. RAD SA ODGAJATELJIMA, NONIM DJELATNICIMA, VANJSKIM SURADNICIMA

-neposrednim uvidom u odg.-obraz. proces predloiti suvrem. i efikasne metode, oblike i strategije rada

-kroz pedag. radionice educirati suradnike za kvalitetnu komunikaciju

-analizirati uinkovitost strunog usavravanja

-kritiki preispitivati kvalitetu odg.-obraz. rada s u. u Domu i van njega kao i rad pripravnika

-ispitati edukacijske potrebe u narednom odg.-obraz. razdoblju

-odgajatelji

-ravnatelj

-noni pazitelji

-vanjski suradnici

-predstavnici Ureda za prosvjetu Klc. upanije

-voditelji SV-a

-ured pedagoga

-soba odgajatelja

-ostali prostori u Domu

tijekom k. god

4. SURADNJA S RAVNATELJEM

-suraivati na izradi GPP Doma

-suraivati na pripremi sjednica DO

-suraivati na izradi Plana i programa strunog usavravanja

-suraivati u kritikom promiljanju unapreenja rada Doma

-pedagog

-odgajatelji

-noni pazitelji

-vanjski suradnici

-ostali djelatnici Doma

-ured ravnatelja

-ured pedagoga

-soba odgajatelja

tijekom k. god.

5. SURADNJA SA RODITELJIMA

-izraditi edukacijske materijale, npr. LISTI ZA RODITELJE

-voditi individ. i skupne razgovore

-educirati u pedag. radionicama

-voditi pedag. dokumentaciju o suradnji

-analizirati uinkovitost suradnje

-odgajatelji

-ravnatelj

-zdravstveni djelatnici

-Centar za prevenciju ovisnosti

-CZSS

-djelatnici kole

-MUP

-ured pedagoga

-soba odgajatelja

-ured ravnatelja

-vanjski prostori

tijekom k. god.

6. SURADNJA SA KOLOM

-uspostaviti kvalitetnu i kontinuiranu suradnju sa djelatnicima kole

-suraivati na zajednikim projektima

-organizirati zajednike akcije

-izmijeniti praktina iskustva u odg.-obraz. radu s uenicima

-zajedniki raditi na prevenciji svih oblika ovisnosti i neprimjerenog ponaanja

-odgajatelji

-pedagog

-ravnatelj

-djelatnici kole

-soba odgajatelja

-ured ravnatelja

-ured pedagoga

-prostori u koli

tijekom k. god.

7. SURADNJA SA DRUTVENOM SREDINOM

-izraditi plan suradnje

-uspostaviti kontakte sa odgojno-obrazovnim,kulturnim, sportskim, zdravstvenim i dr. ustanovama u gradu i ire

-planirati rad na zajednikim akcijama i projektima

-sudjelovati u raznim manifestacijama

-ravnatelj

-pedagog

-odgajatelji

-vanjski suradnici

- uenici

-ured ravnatelja

-soba pedagoga

-soba odgajatelja

-ustanove u gradu i van njega

tijekom k. god.

-

8. SURADNJA SA AZOO I DR. USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA

-ukljuiti se u provedbu strunog usavravanja u okviru Kataloga AZOO-a

-prezentirati projekte SV-a

-planirati struno usavravanje

-integrirati radionice/projekte u Plan i program

-stvoriti povoljno okruenje za provoenje preventivnih i posebnih programa

-kritika analiza suradnje

-ravnatelj

-pedagog

-odgajatelji

-vanjski suradnici

-ured ravnatelja

-ured pedagoga

-soba odgajatelja

-ostali prostori u Domu

tijekom k. god.

9. PEDAGOKA DOKUMENTACIJA, STATISTIKA I PROMIDBENI MATERIJALI

-poznavati vrste i sa sadraj pedag. dokumentacije

-redovito voditi pedag. dokumetaciju

-koristiti osmiljene edukat. materijale u neposrednom radu s uenicima, roditeljima i odgajateljima

-organizirati Dan otvorenih vrata Doma u povodu obiljeavanja Dana Doma 4. listopada

-raditi na promidbi rada Doma

-provoditi samovrednovanje

-pedagog

-odgajatelji

-ravnatelj

-ured pedagoga

-ured ravnatelja

-soba odgajatelja

-prostori izvan Doma

tijekom k. god.

10. STRUNO USAVRAVANJE

-zajedniki planirati stru. usavrav.

-sudjelovati u kreiranju i realizaciji zajednikih projekata

-organizirati predavanja i radionice

-primijeniti suvremene metode u radu

-steeno znanje integrirati u svakodnevni rad

-kritiki ocijeniti svoj rada

-samovrednovati svoj rad u suradnji sa dr. subjektima

-profesionalno se razvijati

-Voditelji i sudionici organiziranih oblika strunog usavravanja

-osobno

-prostori u Domu

-mjesta u organizaciji voditelja strunog usavravanja

-prema Katalogu strunih skupova MZO

-po pozivu

11. EVIDENTIRANJE RADA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOV.

-napisati Izvijee o svom radu

-procijeniti postignua

-analizirati Plan i program rada i i planirati na osnovu iskazanih potreba

-kreirati upitnike za uenike , roditelje i odgajatelje

-pedagog

-ravnatelj

-odgajatelji

-mentori

-lanovi DO

-savjetnica

-ured pedagoga

-soba odgajatelja

-ured ravnatelja

-ostali prostori u Domu

-na kraju I.odg.-obraz. razdoblja

-na kraju k. god.

-tijekom k. god.

12. OSTALI POSLOVI PO NALOGU RAVNATELJICE

-pripremiti i realizirati sjednice DO, VU, VR

-struno-organizacijski poslovi

-administrat. Poslovi

-pedagog

-ravnatelj

-tajnica

-predsjednik VU

-ured pedagoga

-ured ravnatelja

- soba odgajatelja

-ostali prostori u Domu

tijekom k. god.

prema GPP u UDK

prema GPP-u pedagoga

13. POSLOVI U VRIJEME KADA NEMA NASTAVE

-upis uenika i formiranje odgojnih skupina

-prikupljanje podataka o uenicima

-transparentnost i uinkovitost u radu

-kvalitetna organizacija rada i prijenos podataka

-kvalitetno i sustavno voenje pedagoke dokumentacije

-prikupiti, statistiki obraditi/analizirati i prezentirati prikupljene podatke

-kvalitetno planirati i pripremati odg.-obraz. rad u Domu

-bolje funkcioniranje Doma u cjelini

-pedagog

-lanovi Povjerenstva za prijam novih uenika i lanovi Povjerenstva za upis

-odgajatelji

-ravnatelj

-tajnica

-informatika uionica

-soba odgajatelja

-ured pedagoga

-ured ravnatelja

-ostali prostori u Domu

po. k. god.

tijekom k. god.

-

TJEDNO I GODINJE ZADUENJE STRUNOG SURADNIKA

RADNO VRIJEME

DANI

SATI DNEVNO

SATI TJEDNO

08.00 14.00

ponedjeljak, petak

6 sati dnevno

12 sati

14.00 20.00

utorak, srijeda, etvrtak

6 sati dnevno

18 sati

Tjedno zaduenje strune suradnice temelji se na 30 sati neposrednog rada i 10 sati ostalih poslova.

A.

POSLOVI TIJEKOM NASTAVNE GODINE

TJEDNO

GODINJE

1. Planira i programira rad

1

35

2. Skrbi za ostvarivanje individualnog Pana i programa rada odgajatelja i Plana rada Doma

4

140

3. Sudjeluje u izradi godinjeg Plana iprograma rada Doma

1

35

4. Svakodnevno prati ostvarivanje odgojno -obrazovnog rada i skrbi za ostvarivanje odgovarajue zamjene odsutnog odgajatelja

10

350

5. Sudjeluje u radu Vijea odgajatelja, Vijea uenika i Vijea roditelja

1

35

6. Skrbi o voenju pedagoke dokumentacije odgajatelja

2

70

7. Skrbi o strunom usavravanju odgajatelja

1

35

8. Prati znanstvena i struna dostignua te unapreuje pedagoku praksu

2

70

9. Surauje sa odgajateljima , ravnateljem

3

105

10. Vodi keramiarsku sekciju

2

70

11. Obavlja i druge poslove utvrene Zakonom, Statutom i opim aktima Doma

3

105

UKUPNO

30

1050

1.STRUNO METODIKA PRIPREMA

2

70

UKUPNO

2

70

1.OSTALI POSLOVI

1.1. Surauje s roditeljima, kolama, Centrom za socijalnu skrb, lijenicima i drugim ustanovama

2

70

1.2.Sudjeluje u radu strunih tijela Doma

2

70

1.3.Struno usavravanje

2

70

1.4.Vri pripreme za organizaciju domskih priredbi

1

35

1.5.Unosi podatke u e-maticu

1

35

UKUPNO

8

280

UKUPNO A

40

1400

B.

POSLOVI U TJEDNU KADA NEMA NASTAVE

1.1.Radni dogovori i konzultacije

3

67

1.2.Administrativni poslovi

7

63

1.3.Struno usavravanje

5

45

1.4.Suradnja s roditeljima, skrbnicima

4

36

1.5.Rad u strunim tijelima

8

46

1.6.Rad na prijemu i obradi zamolbi za smjetaj u Dom

2

18

1.7.Rad na upisu uenika

6

34

1.8.Struno-razvojni i organizacijski poslovi

5

75

UKUPNO

40

376

UKUPNO A + B

C.

ODMORI I DOPUST

1.1.Praznci

64

1.2.Godinji odmor

240

UKUPNO C

304

UKUPNO A + B + C

2080

RADNO VRIJEME I POSLOVI OSTALIH DJELATNIKA

Noni pazitelji ostvaruju tjednu normu rada od 40 sati radei svih 7 dana u tjednu tijekom nastavne godine, s time da naizmjenino rade none smjene i vikendom. Noni pazitelji imaju dva vezana dana slobodno u tjednu.

Ostali djelatnici ostvaruju 40 sati rada u 5 dnevnom radnom tjednu, osim radnika koji rade i subotom i nedjeljom ( noni djelatnici, kuharice ) uz koritenje slobodnih dana vikendima i tijekom tjedna.

Svi djelatnici Doma duni su obavljati svoje obveze pravovremeno, kvalitetno, savjesno i u skladu s godinjim Planom i programom rada Doma, a na nain utvren opim aktima Doma.

Radno vrijeme je tako rasporeeno da svi djelatnici imaju 48 sati neprekidnog odmora, prema odredbama Kolektivnog ugovora.

Poslovi ostalih djelatnika dijele se na:

1. poslove upravljanja Domom,

2. poslove odgojno-obrazovnog rada i zdravstvenog zbrinjavanja uenika,

3. struno pedagoke poslove,

4. tajnike poslove,

5. financijsko raunovodstvene poslove,

6. administrativno tehnike poslove,

7. poslove organiziranja prehrane uenika,

8. poslove loenja i odravanja Doma,

9. poslove pranja posteljine i rublja,

10. poslove odravanja istoe u Domu,

11. poslove nabave prehrambenih proizvoda i ostalih potreptina za uinkovit rad svih slubi u Domu,

12. poslove voenja skrbi o uenicima, zgradama i postrojenjima u Domu u nonim satima.

Radno vrijeme djelatnika (uprava i tehniko osoblje):

RED.BR.

IME I PREZIME

STRUKA

POSLOVI KOJE OBAVLJAJU

RADNO VRIJEME

1.

Astrid Pavleti

Muz. akadem.

ravnateljica

07 15

2.

Dragana Ili

VS

tajnica

07 15

3.

Andreja Bujevi

SSS

raunovoa

07 15

4.

Slavica Bijonda

SSS

ekonom

07 15

5.

Anton Kotarac

MC

domar

06 14

6.

7.

8.

9.

10.

Ivanka asni

Ivanka Mrgan

Barka Tijani

eljka unac

Martina Belavi

CUO

CUO

TU

TU

TU

kuharica

kuharica

kuharica

kuharica

kuharica

06-14

06-14, 12-20

06-14, 12-20

06-14, 12-20

06-14, 12-20

11.

12.

13.

Marina tefanac

Zorka Rakari

Mirjana Hriberek

O

O

O

pralja

spremaica

spremaica

07 15

06 14

14 - 22

14.

15.

eljko Grgas

Biljana Juri

SSS

Gimnazija

noni pazitelj

noni pazitelj

radnim danom

22 - 06

subotom

14 22, 22- 10

nedjeljom

10-22, 22-0

DJELOKRUG RADA TAJNIKA

U skladu sa Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u srednjokolskoj ustanovi, odnosno uenikom domu (L.2), , tajnica e obavljati sljedee poslove u punom radnom vremenu:

izraivati normativne akte, ugovore, rjeenja, odluke

provoditi i tumaiti pravne propise uenikog doma

poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar

obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i lanova njihovih obitelji nadlenim slubama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

koordinira i kontrolira rad tehnikog osoblja u suradnji s ravnateljem

sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za Domski odbor

surauje i dostavlja podatke nadlenom ministarstvu, uredima dravne uprave jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave te

Uredu za prosvjetu Karlovake upanije

nabavlja pedagoku dokumentaciju i potroni materijal

izrauje plan godinjih odmora

obavlja i ostale administrativne poslove kao i poslove koji proizlaze iz Godinjeg plana i programa Doma

ako ueniki dom prema kriterijima, nema zaposlenoga administrativnog radnika, tajnik obavlja i sljedee poslove: arhivira podatke o uenicima i zaposlenicima, izdaje potvrde, duplikate svjedodbi i ovjerava dokumente o kolovanju, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektronikim maticama (e-Matica, CARNET), poslove zaprimanja, razvrstavanja, urudbiranja, otprema i arhivira potu te obavlja ostale administrativne poslove koji proizlaze iz Godinjeg plana i programa rada Doma

DJELOKRUG RADA VODITELJA RAUNOVODSTVA

U skladu sa Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju u srednjokolskoj ustanovi, odnosno uenikom domu (L.3), ,voditeljica raunovodstva e obavljati sljedee poslove u punom radnom vremenu:

organizira i vodi raunovodstvo Doma

izrauje financijske planove po programima i izvorima financiranja te prati njihovo izvrenje

vodi poslovne knjige u skladu s propisima

sastavlja godinje i periodine financijske te statistike izvjetaje

priprema operativne izvjetaje i analize za Domski odbor i ravnateljicu Doma, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave te Karlovaku upaniju

priprema godinji popis imovine, obveza i potraivanja, knjii inventurne razlike i otpis vrijednosti

kontrolira obraune i isplate putnih naloga

surauje s nadlenim ministarstvom, uredima dravne uprave, jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave te Karlovakom upanijom, slubama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima, usklauje stanja s poslovnim partnerima

obavlja i ostale raunovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove, koji proizlaze iz Godinjeg plana i programa rada Doma

ako srednjokolska ustanova prema utvrenim kriterijima ne zapoljava raunovodstvenog radnika, voditelj raunovodstva radi i obraun plaa, naknada plaa te drugih prava prema kolektivnim ugovorima i propisima vezanim uza zdravstveno i mirovinsko osiguranje, obraunava isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima, obraunava isplate lanovima povjerenstava te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz Godinjeg plana i programa Doma

DJELOKRUG RADA NONOG PAZITELJA

odravanje discipline okolo Doma i u Domu u veernjim i nonim satima

spreavanje ilegalnih ulazaka u Dom

evidentira uenike koji nisu na spavanju u Domu

upisuje kvarove nastale na inventaru Doma

poziva hitnu pomo, policiju i vatrogasce u hitnim sluajevima

izvjeuje ravnatelja, pedagoga i odgajatelja o izvanrednim situacijama (bolest uenika, kvar )

evidentira uenike koji kre Kuni red

prisustvuje sjednicama Vijea odgajatelja

DJELOKRUG RADA EKONOMA

nabava ivenih namirnica i potronog materijala telefonom i osobno,

pisanje skladinih primki ivenih namirnica, potronog materijala, odjee, obue i ostalog,

-izrada mjesenog utroka hrane,

uskladitava robu, vodi brigu o sigurnosti od kvarenja i eventualnog otuivanja,

vodi skladita opreme i sitnog inventara koje nije u upotrebi, vodi brigu o stanju tog materijala,

vodi skladine kartice hrane i potronog materijala (kompjuterska obrada podataka), te izdaje hranu na zahtjev voditelja kuhinje

organizira zadnjeg dana u mjesecu inventuru ivenih namirnica,

vri nabavu OSA i sitnog inventara,

nazonost kod godinje inventure,

obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika Doma

DJELOKRUG RADA KUHARA/ICE

brine se o pripremi obroka, urednosti, kvaliteti i istoi hrane,

planira nabavku ivenim namirnicama zajedno sa ostalim kuharima Doma, a uz suglasnost EKONOMA I ravnateljice Doma,

preuzima ivene namirnice, materijal za ienje iz za sve to predvienih prostorija Doma,

brine o pravilnom pripremanju hrane prema standardima,

vodi brigu o pravovremenoj pripremi svih obroka,

vri podjelu obroka

brine se o istoi kuhinjskog prostora i prostora blagovaone prema standardima, te o pranju sua prema standardima,

kontrolira kuhinjske aparate i zakljuavanje kuhinje na kraju veere,

brine o sigurnosti kuhinje,

vri pripreme za inventuru opreme kuhinje,

redovito obavjetava ravnateljicu o potrebama kuhinje,

DJELOKRUG RADA DOMARA LOAA

briga o cjelokupnoj imovini doma

briga o odravanju instalacija sukladno s Pravilnikom o zatiti od poara

otklanjanje manjih stolarskih, bravarskih, staklarskih i drugih kvarova - u dogovoru s ravnateljem organizacija uklanjanja veih kvarova

rukovanje ureajem za grijanje i obavljanje kontrole ispravnosti istog

nadzor nad ispravnou ureaja, opreme i sredstava prema Pravilniku o zatiti od poara

redovno odravanje drvenih i metalnih povrina u Domu

voenje na popravak kuanskih aparata,

bojanje zidova - predlaganje rashodovanja dotrajalog materijala - otklanjanje otpadnog materijala

DJELOKRUG RADA PRALJE

odravanje, krpanje, pranje i peglanje posteljnog rublja, stolnjaka

pranje, peglanje i krpanje odjee i radnih odjela uenika

ivanje posteljine, stolnjaka

briga o redovnom mijenjanju posteljine uenika, gostiju te blagovaonikog rublja

nadgledanje odravanja higijene Doma

organiziranje ienja soba prije useljenja uenika, studenata, gostiju

voenje evidencije izdavanja posteljnog rublja, deka i popluna

organiziranje generalnog ienja zgrade u vrijeme ljetnih i zimskih praznika - sudjelovanje u godinjoj inventuri

DJELOKRUG RADA SPREMAICE

svakodnevno ienje svih prostorija doma

odravanje i ienje prostora oko doma

pranje prozora, vrata, rasvjetnih tijela, slika i sl.

pranje sanitarnih prostora vie puta tijekom dana

skrb o ispravnosti opreme, ureaja, instalacija, izvjeivanje o kvarovima istih

sudjelovanje u generalnom ienju zgrade

GODINJI KALENDAR RADA

KALENDAR RADA USTANOVE TIJEKOM NASTAVNE GODINE

Smjetaj uenika u Dom u kolsku 2016/2017. godinu poinje 4. rujna 2016. g.

Nastavna godina traje od 5. Rujna do 14. lipnja

Prvo polugodite traje od 5. rujna do 23. prosinca 2016. godine. Drugo polugodite zapoinje 12. sijenja 2017. g. i traje do 14. lipnja 2017. g.

Zimski odmor uenika traje od 27. prosinca 2016. do 11. sijenja 2017. g.

Proljetni odmor poinje 23. oujka 2017. g. i traje do 21. travnja 2017. g.

Ljetni odmor uenika poinje 16. lipnja 2017. g.

Maturantima nastavna godina zavrava 19. svibnja 2017.

Ponedjeljak: 36=18+18

Utorak: 6=17+19

Srijeda: 37=18+19

etvrtak: 36=19+17

Petak: 36=19+17

UKUPNO : 181 dan

Broj radnih dana (Uk=Nep+Par

MJESEC

AKTIVNOSTI

RUJAN

01. i 02.09.

04.09.

upis starih uenika, roditeljski sastanci po odg. skupinama

smjetaj novih uenika, sveani ruak za u. i roditelje, roditeljski sastanci po odgojnim skupinama

raspored uenika po odgojnim skupinama i sobama

upoznavanje s prostorom doma

upoznavanje uenika s Kunim redom doma, pravima i obavezama

05.09.

06. 10.09.

poetak k. god.

snalaenje u novoj sredini

pomo novim u adaptaciji na dom, kolu i grad

organizacija ivota u domu (poslovi, dunosti, deurstva)

utvrivanje postojeih navika uenika (higijenskih, kulturnih, socijalnih, radnih, uenja, prehrambenih)

planiranje tema i sadraja odgojno-obrazovnog rada s uenicima po odgojnim skupinama

izbor rukovodstva uenika u odgojnim skupinama, izbornim aktivnostima i komisijama

organiziranje uenika za rad u vijeu uenika doma

ukljuivanje uenika u rad izbornih aktivnosti

provoenje programa adaptacije za nove uenice

poetak rada programa adaptacija i socijalizacija

4 river film festival

07.09.

Dan hrvatskih voda

08.09.

Meunarodni dan pismenosti

10.09.

Dan HOO a

13.09.

PROGRAM ADAPTACIJE Svjetski dan pozitivnog miljenja

15.09.

posjet Gradskom muzeju (stalni postav)

21.09.

Meunarodni MIRA

22.09.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad enama

23.09.

Poetak jeseni

23.09.

Meunarodni dan kulturne batine

Posjet Gradskom muzeju

etam gradom...

27.09.

Svjetski dan turizma

u dogovoru sa Dj. domom V. Nazor

POSTAVLJANJE SAMOSTALNE IZLOBE (galerija ZILIK uz obiljeavanje Dana Doma 04.10.)

LISTOPAD

01.10.

Meunarodni dan glazbe

Svjetski dan vegetarijanstva

02.10.

PROGRAM PREVENCIJE- Meunarodni dan nenasilja

04.10.

DAN DOMA

Svjetski dan zatite ivotinja

05.10.

Svjetski dan uitelja

06.10.

Meunarodni dan djeteta

08.10.

DAN NEOVISNOSTI RH

12.10.

POSEBNI PROGRAM - Dan zahvalnosti za plodove zemlje

16.10.

Svjetski dan hrane

20.10.

Svjetski dan jabuke

Svjetski dan kuhara

28.10.

Svjetski dan animiranog filma

STUDENI

01.11.

Svi sveti

13.11.

Svjetski dan ljubaznosti etiri arobne rijei

16.11.

Meunarodni dan tolerancije

18.11.

Dan sjeanja na stradanja Vukovara

24.11.

Dan hrvatskog kazalita

29.11.

Suradnja sa Uenikim domom Marije Jambriak- Dani hrvatske kulture u Budimpeti

PROSINAC

01.12.

PROGRAM PREVENCIJE. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

05.12.

BOIU U SUSRET KREATIVNE RADIONICE

06.12.

Sv. Nikola

08.-15.12.

Tjedan solidarnosti humanitarna akcija

10.12.

Dan ovjekovih prava

13.12.

Sv. Lucija sijanje penice

Likovna radionica izrada prigodnih estitki, boinih ukrasa, prigodno ureenje interijera doma; Boina prodajna izloba

20.12

BOINA PRIREDBA

23.12.

zavretak I. polugodita

25.12.

BOI

26.12.

Sv. Stjepan

06.01.

Sveta Tri kralja

SIJEANJ

12.01.

POETAK 2. POLUGODITA

15.01.

Dan meunarodnog priznanja Republike Hrvatske

27.01.

No muzeja

VELJAA

02.02.

Meunarodni dan zatite movara

08.02.

Meunarodni dan sigurnijeg Interneta

14.02.

Valentinovo

17.02.

Memorijalni turnir prof. Ivan Miki (st. tenis)

22.02.

28.02.

Dan Nacionalne i sveuiline knjinice posjet NSK-u

Makare zabavna priredba u scensko-glazbenom izrazu u Zorin domu

OUJAK

08.03.

Meunarodni dan ena

20.03.

Svjetski dan zatite uma

21.03.

POETAK PROLJETNOG ODMORA UENIKA ?

22.03.

Svjetski dan voda

23.03.

Svjetski meteoroloki dan

25.03.

ZAVRETAK PROLJETNOG ODMORA UENIKA

27.03.

U S K R S blagdan RH

TRAVANJ

01.04.

Dan borbe protiv alkoholizma

07.04.

Svjetski dan zdravlja

-

REGIONALNA DOMIJADA

16.04.

USKRS

17.04.

USKRSNI PONEDJELJAK

SVIBANJ

01.05.

Praznik rada

-

DRAVNA DOMIJADA

15.05.

Meunarodni dan obitelji

16.05.

SVEANA MATURALNA VEERA

17.05.

ZAVRETAK NASTAVE ZA MATURANTE ISPRAAJ

18.05.

Meunarodni dan muzeja

-

Samostalna izloba uz Slap u Knjinici za mlade

27.05.

Svjetski dan sporta

30.05.

Dan Hrvatskog sabora spomendan RH

31.05.

Svjetski dan bez duhana

LIPANJ

05.06.

Svjetski dan zatite ovjekove okoline

15.06.

TIJELOVO

16.06.

ZAVRETAK NASTAVNE GODINE

22.06.

Dan antifaistike borbe

25.06.

DAN DRAVNOSTI

KOLOVOZ

05.08.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

15.08.

Velika Gospa

ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES U DOMU

Odgojno obrazovni plan propisuje se Osnovama programa odgojno-obrazovnog rada u uenikim domovima

Uz osiguravanje smjetaja i prehrane uenika u mjestu kolovanja (Karlovcu), a izvan roditeljskog doma, istima se osigurava i program podrke u dijelu svladavanja odgojno-obrazovnih programa kola koje pohaaju, kao i podrka i uvjeti za sveukupni razvoj uenika te dobi, te kvaliteta ivljenja u uenikom domu. Ueniku se pomae u organizaciji i provoenju cjelokupnog ivota, te mu se pruaju i mogunosti slobodnog odabira izbornih programa i programa obogaivanja.

Neposredni odgojno- obrazovni rad s uenicima podrazumijeva razliite oblike i metode i to :individualni rad, rad u paru, rad u manjim skupinama, grupni rad, pouavanje, navikavanje, savjetodavni razgovor, parlaonica, pedagoko-psiholoke i kreativne radionice, predavanja, tribine, praktian rad, demonstracija, igranje uloga, medijacija, crtanje, pisanje, rad na tekstu, analiza, anketiranje rjeavanje problema i dr.

Odgojno-obrazovni proces realizirat e se kroz rad 6 odgojnih skupina i 19 izbornih programa. U spomenutim organizacijskim oblicima uenici e neposredno izraavati svoje stavove, interese i potrebe, te se dogovarati o svim bitnim pitanjima ivota i rada u Domu.

Svaka odgojna skupina imat e svoj godinji plan i program rada koji je sastavni dio godinjeg Plana i programa rada Doma, a isti se upisuje u Dnevnik rada odgajatelja. Svi oblici rada s uenicima u funkciji su odgoja i obrazovanja pri emu se uzimaju u obzir specifinosti dobi uenika i njihove elje, interesi sklonosti i potrebe.

Odgojna funkcija svakodnevnih ivotnih situacija bezuvjetno stavlja u prvi plan sadraje koji su unaprijed pripremljeni sa svim kvalitetama organiziranosti i aktivnosti uenika, odgajatelja i ostalih djelatnika. Osnovne pretpostavke za planiranje odgojno obrazovnih sadraja, naina i metoda rada je dobro poznavanje uenika, poznavanje i uvaavanje karakteristika adolescentske dobi, njihovih potreba, sklonosti i sposobnosti. Poznavanje svakog uenika ponaosob, praenje i prepoznavanje promjena u njegovu razvoju i ponaanju (budui da vei dio njih boravi u Domu etiri godine) nuno je da odgajatelji uvaavaju individualnost svakog pojedinca i to unose u svoj program rada. Da bi to bilo uspjeno nuna je stalna, zdrava i kvalitetna komunikacija.

ODGOJNO OBRAZOVNI RAD U DOMU

Programiranje odgojno-obrazovnog rada u Domu polazi od razvojno-humanistike paradigme, individualnih potreba i interesa svakog uenika, a isti se realizira kroz nekoliko podruja: temeljne programe (uvanje i unapre. zdravlja, soc.- emoc. razvoj, kognitivni razvoj, kerat. I stvaralatvo), izborne te posebne (programi obogaivanja) i preventivne. Navedeni programi potpora su i pomo uenicima i roditeljima u postizanju to kvalitetnije i sveobuhvatnijeg razvoja i obrazovanja uenika te priprema za cjeloivotno uenje i ukljuivanje u svijet rada.

A/ NEPOSREDNI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

R.BR.

PROGRAMI

PODRUJE

SATI TJEDNO

SATI GODINJE

1.

TEMELJNI

uvanje i unapreivanje zdravlja

2

70

2.

socio emocionalno podruje

2

70

3.

kognitivno podruje

12

420

4.

kreativnost i stvaralatvo

4

140

5.

IZBIORNI

A/ SPORT:

koarka

odbojka

nogomet

stolni tenis

streljatvo

ah

fitness

B/ KULTURA:

glazbena grupa

pjevaka grupa

folklor

plesna grupa

dramska grupa

recitatori

C/ MULTIMEDIJA:

likovna grupa

keramiari

fotografi

novinari

informatiari (stolno izdavatvo)

2

70

6.

POSEBNI

adaptacija i socijalizacija

samopouzdanje i samopotovanje

kultura ivljenja

sportom do zdravlja

zdrave ivotne navike

Da uenje ne bude muenje

Domske minute

1

35

7.

PREVENTIVNI

prevencija ovisnosti (alkohol, puenje, opijati)

prevencija vrnjakog nasilja

prevencija nasilja u adolescentskim vezama

prevencija nasilja putem Interneta

prevencija kockanja i klaenja

spolnost (prevencija maloljetnike trudnoe, planiranje roditeljstva)

1

35

8.

VOENJE ODG. SKUPINE

individualni razgovori, sastanci odg. skupine, rad sa svim u. Doma , voenje pedag. dokumentacije (Dnevnik rada, E-matica, Matina knjiga, Personalizirani dnevnik)

2

70

9.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

priredbe, izlobe, sportske i kulturne manifestacije, promocije, tribine, smotre uenikog stvaralatva (domijade, smotre uenikog zadrugarstva)

na nivou Doma i van njega, sudjelovanje na smotrama u. stvaralatva, oglaavanje u medijima i tiskovini, izdavanje domskog lista

1

35

10.

PROMIDBA

na nivou Doma i van njega, sudjelovanje na smotrama u. stvaralatva, oglaavanje u medijima i tiskovini, izdavanje domskog lista

1

35

U K U P N O:

28

980

TEMELJNI ODGOJNO - OBRAZOVNI PROGRAMI

PODRUJE

CILJEVI

ZADAE (odgajatelj e)

AKTIVNOSTI

ISHODI (uenici e)

PLANIRANI

BROJ SATI

1. UVANJE I

UNAPREIVANJE ZDRAVLJA

* PROMICATI ZDRAVU PREHRANU KAO PREDUVJET ZDRAVLJA

*animirati u. za izradu edukativnih panoa (piramida zdrave prehrane)

*provesti anketuKako se hranimo

*analizirati i interpretirati rezultate dobivene u anketi

*organizirati radionicu ZDRAVA PREHRANA

*razgovor s uenicima i roditeljima

*anketiranje

*intervju

*edukativni pano

*struno predavanje

*radionica

*praenje strune literature

*pretraivanje web-stranica na temu zdravlja openito

*posjet lijeniku

*pratiti promjene u tjelesnoj teini

*pratiti promjene u organizmu

*prepoznati znakove poremeaja u prehrani

*razviti zdrave prehrambene navike

*usvojiti zdrave stilove ivota

70

* PROVODITI ZDRAVSTVENO PROSVJEIVANJE

*pomoi u. u nalaenju izvora informacija (struna literatura,WEB-pretraivai,)

*angairati/ukljuiti sustrunjake u pruanju savjeta na temu zdrave prehrane

*edukativni panoi

*tribine

*predavanja

*razgovor s uenicima

*radionice

*praenje strune literature

*pratiti popularnu zdravstvenu literaturu

*sudjelovati u izradi edukativnih panoa

*prepoznati promjene u svom zdravlju i potraiti pomo

* SKRBITI O

UENICIMA SA ZDRAVSTVENIM TEGOBAMA

*pratiti promjene u

zdravstv. stanju uenika

*zbrinuti bolesne u. (pruiti prvu pomo)

*osigurati stalni nadzor nad bolesnim u. (animiranje dr. u.)

*uputiti lijeniku ili (po potrebi) pozvati HMP

*pratiti primjenu terapije propisane od strane lijenika

*informirati roditelje i kolu o zdravstv. tegobama u.

*zbrinjavanje uenik

*razgovor s uenikom

*pruanje Prve pomoi

*osiguravanje prijevoza do najblieg Doma zdravlja

*pozivanje HMP-i (po potrebi)

*provoenje terapije propisane od strane lijenika

*praenje zdravstvenog stanja bolesnog u. (stalan nadzor)

*informiranje roditelja o zdravstv. tegobama uenika

*informirati se o

zdravstvenim problemima

*uoiti promjene i probleme vezane za zdravstv. stanje

*traiti pravovremenu pomo

*po potrebi otii lijeniku

*uzimati propisanu terapiju

*pomoi drugim bolesnim uenicima

*pridravati se savjeta/uputa lijenika i odgajatelja

* PREVENIRATI RIZINA PONAANJA

*struno se usavravati glede problematike rizinog ponaanja mladih

*uenicima pruiti kvalitetne informacije

*davati pozitivan osobni primjer

*osposobiti se za prepoznavanje opasnosti ovisnosti

*pobuditi i razviti empatiju kod u.

*osposobiti u. glede preuzimanja odgovornosti za postupke

*pomoi pri izgraivanju pozitivnih stavova

*praenje strune literature

*ureivanje edukat. panoa

*organiziranje parlaonica

*razgovor s uenicima

*pedagoke radionice

*prikazivanje filmova (igrani,dokumentarni) na temu rizinog ponaanja

*posjet Centru za izvanbolniko lijeenje

*informirati se o SPB-ima

*prepoznati opasnosti rizinog spolnog ponaanja

*prepoznati znakove i opasnosti sredstava ovisnosti

*afirmirati se na pozitivan nain

*preuzeti odgovornost za vlastite odluke/postupke/izbore

*znati rei NE!

*pravovremeno i savjesno postupati u kriznim situacijama

* IZGRAIVATI POZITIVAN STAV SPRAM EKOLOGIJE

*pruiti kvalitetnu informaciju glede pojmova:ekologija, okoli, odrivi razvoj i dr.

*raditi na ekolokom osvjeivanju u.

* primjer dobre prakse

*organizirati i provoditi drutveno-korisne eko-akcije

*itanje strune literature s ekolokim temama (EKO revija

*edukativni panoi

*radionice

*ekoloke akcije (sakupljanje ekolokog otpada, ienje okolia)

*tednja energenata (el.energ., voda, toaletni papir, plastine ae za vodu)

*informirati se o vanosti ouvanja okolia

*izgraivati pozitivan i odgovoran odnos prema prirodi/ouvanju kvalitete okolia, njegovih izvora i zaliha

*iskazivati svoje miljenje i stavove o ouvanju okolia

*provoditi drutveno korisne akcije (prikupljanje papira, baterija, plastinih boca,ienje okolia)

* POTICATI NA BAVLJENJE SPORTOM I REKREACIJOM

*informirati o pozitivnom utjecaju rekreacije, bavljenja sportom i boravka na svjeem zraku na zdravlje ovjeka

*organizirati etnje, izlete, razne igre, odlaske u teretanu i sl.

*ukljuivanje u sportske aktivnosti u domu i van njega

*turniri

*prijateljski sportski susreti

*vjebe u teretani

*etnje u prirodi

*izleti

*ukljuiti se u sportske aktivnosti u domu i van njega u skladu s afinitetima

*vjebati u, za to, predvienim prostorima

*usvojiti naviku vjebanja i kretanja na svjeem zraku

* usvojiti higijenske navike u sportu

1.2.

SOCIO

EMOCIONALNI

RAZVOJ

* POMOI UENICIMA U PERIODU SEPARACIJE / ADAPTACIJE

* srdano doekati uenika

*pratiti ponaanje / reakcije u. po dolasku u dom

*razgovarati s u. o njegovim osjeajima i mislima u prvim danima u Domu

*animirati starije u. da pomognu novim u. u prevladavanju ev. kriza

*razgovarati s u. i roditeljem o ev. potekoama u prilagoavanju na nove uvjete

*redovito pratiti, evidentirati, reagirati i informirati kako roditelje tako i drugo odgojno osoblje i ravnatelja o uoenim problemima

* dobrodolica

* razgovor

* praenje

* podrka

* sastanci OS

*angairanje starijih uenika

*radionice

*druenje

*drutvene igre

*etnja gradom

*odlasci u kazalite, muzej i dr.

*potraiti pomo u kriznoj situaciji

*ponaati se u skladu s Kunim redom

*odgovorno izvravati svoje obveze u Domu i van njega

*aktivno se ukljuiti u domske aktivnosti

*izraavati empatiju

*druiti se s drugim uenicima/cama

*izabrati vlastiti put

*zauzeti se za sebe

*ukljuiti se u zajednike akcije

*izraavati osjeaje

70

* POTICATI MEUSOBNU SURADNJU I SUIVOT UENIKA

* anketirati uenike za ukljuivanje u izborne aktivnosti

* ukljuiti uenike u drutveno koristan rad

* organizirati aktivnosti glede obogaivanja uenikova ivota i rada u domu ( priredbe, kvizovi, turniri, igre spretnosti, filmske veeri,izleti...)

* odrati redovne sastanke skupine

* ukljuiti uenike u rad Vijea uenika

* organizirati suradniko uenje

* organizirati grupe potpore ( u vrijeme adaptacije, u kriznim situacijama)

* sudjelovanje u izbornim programima

* druenje u domu i van njega

* plesne veeri

* domske priredbe

* izleti i etnje

* zajedniki posjet kazalitu, muzeju, galeriji, sportskoj priredbi, koncertu i dr.

* radionice

* tribine

* parlaonice

* zajednike drutveno korisne akcije

* aktivno se ukljuiti u domske izborne programe i dr. aktivnosti

*ukljuiti se u programe supporta i suradnikog uenja

*prepoznati probleme kod sebe i kod drugih

* traiti pomo kad za to postoji potreba

*pruiti pomo drugima

*izraavati empatiju

*initi kompromise

*izbjegavati konfliktne situacije

*znati kontrolirati negativne emocije

*ostvariti prijateljski odnos s barem jednim uenikom u Domu

*uspostaviti odnos povjerenja spram barem jedne/og zaposlenice/ka Doma

* POTICATI I IZGRAIVATI SAMOPOUZDANJE I POZITIVNU SLIKU O SEBI

* stvoriti pozitivnu, zdravu i poticajnu klimu

* iriti optimizam i pozitivizam

* poticati, ohrabriti, pruiti podrku

* vjebati socijalne vjetine

* pohvaljivati i nagraivati svako, pa i najmanje postignue uenika

* pruati pozitivan primjer

* sastanci OS

* sastanci Vijea uenika

* introspekcija

* sudjelovanje na izlobama, turnirima, smotrama (Regionalna i Dravna domijada, Smotra uenikog zadrugarstva.)

*prepoznati i imenovati pozitivne osobine kod sebe i kod drugih

*prepoznati vlastite mogunosti

* postavljati ciljeve

*izraziti vlastite stavove

* donositi odluke

* predstaviti vlastita postignua

* izlagati pred grupom

* izraavati vlastite osjeaje

* prepoznati simptome stresa

* osmisliti vlastite strategije za suoavanje sa stresom

* PROMICATI OSOBNU ODGOVORNOST I SAMOSTALNOST

* upoznati uenike sa pravima i obvezama

* ukazati na pozitivne i negativne posljedice postupanja u razliitim ivotnim situacijama

* povjeriti zadatke/obveze

* pratiti pravovremenost i kvalitetu izvravanje zadataka/obveza

* analizirati i evaluirati rad

* omoguiti samostalnost u radu

* izricati primjerene pedagoke mjere

*redovita nazonost na uenju

*savjesno izvravanje radnih obveza u Domu i van njega (kola, obitelj, mjesto gdje se obavlja struna praksa)

*deurstva u Domu

*planiranje

*rjeavanje problema

*rad na projektima

*izvravati svoje obveze u Domu i van njega

*pridravati se pravila Kunog reda

*ispotovati dogovoreno

*drati se dnevnog rasporeda

*prihvatiti odgovornost za vlastite postupke

*planirati vlastito vrijeme

*preispitivati sustav vrijednosti (vlastite i drutvene)

*suoavati se s problemima

*otkriti izvor/uzrok problema

*predloiti mogua rjeenja problema

*pokuati rijeiti problem

*traiti pomo u svrhu rjeavanja problema

*prepoznati i uvaavati tue probleme

* POTICATI KVALITETNE MEULJUDSKE ODNOSE

*provesti sociometriju

*izvriti analizu i interpretaciju provedene sociometrije

*poticati na druenje i suradnju

*poticati,razvijati i njegovati kvalitetnu komunikaciju

*stvarati poticajnu i srdanu atmosferu

*raditi na preveniranju konfliktnih situacija

*provoditi medijaciju

*organizirati zajednike aktivnosti

*pruati podrku, ohrabrivati

*biti dosljedan

* prouavanje Konvencije o pravima djeteta i ljudskim pravima openito

*parlaonica

*pedagoke radionice

*vjebanje socijalnih vjetina

*razgovor

*druenje

*medijacija

*dramatizacija

*drutveno korisne akcije/rad

*volontiranje

*prouavanje BON-TONA

*usvojiti informacije o ljudskim pravima (koja su ?)

*ukazati na krenje vlastitih i tuih prava

*pridravati se pravila lijepog ponaanja (BON TON)

*prihvaati i uvaavati razliitosti

*uvaavati tue miljenje

*biti spreman na kompromis

*biti tolerantan

*primijeniti tehnike aktivnog sluanja

*primijeniti tehnike asertivnog

komuniciranja

*primijeniti tehnike nenasilnog rjeavanja sukoba

*ukljuiti se u programe volonterskog i humanitarnog rada

1.3.

KOGNITIVNI

REAZVOJ

*UTVRDITI MOGUNOSTI I POTREBE U PODRUJU UENJA

*ispitati navike uenja

*osigurati optimalne uvjete za uenje

*pomoi u. definirati osobne ciljeve

*pomoi u. u odravanju i poboljavanju koncentracije

*pomoi u. u jaanju motivacije za poboljanjem kolskog uspjeha i napredovanjem

*praenje

*analiza

*razgovor