Click here to load reader

  · Web view9.6.2.ārstniecības iestādē nodarbināti vismaz divi sertificēti radiologi – diagnosti, ... Word. formātā un iesniegta elektroniskā datu nesējā

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of   · Web view9.6.2.ārstniecības iestādē nodarbināti vismaz divi sertificēti radiologi –...

APSTIPRINU

Nacionl veselbas dienesta direktore

(paraksts)

I.Milaevia

2018.gada 23.aprl

ATLASES PROCEDRAS

NOLIKUMS

VESELBAS APRPES PAKALPOJUMA SNIEDZJU ATLASE

PAKALPOJUMA

POZITRONU EMISIJAS TOMOGRFIJA AR DATORTOMOGRFIJU

SNIEGANAI

no 2018.gada 1.jlija

izdots saska ar Nacionl veselbas dienesta

veselbas aprpes pakalpojumu sniedzju atlases

komisijas 2018.gada 23.apra sdes protokolu Nr.2

Rg

2018.g.

17

VISPRG INFORMCIJA

1. Zias par veselbas aprpes pakalpojumu sniedzju atlases procedras rkotju

1.1.Rkotjs ir Nacionlais veselbas dienests (turpmk Dienests), kas darbojas saska ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 Nacionl veselbas dienesta nolikums:

1.1.1.adrese: Csu iela 31, k/3, Rga, LV-1012;

1.1.2.nodoku makstja re.Nr.90009649337.

1.2.Atlases procedru organiz un rko ar Dienesta direktora 2018.gada 28.februra rkojumu Nr.16-2/55 apstiprinta veselbas aprpes pakalpojumu sniedzju atlases komisija (turpmk komisija).

2. Atlases mris

Atlases procedras mris ir atbilstoi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 Veselbas aprpes organizanas un finansanas krtba (turpmk Noteikumi Nr.1529) 215.2.apakpunktam atlast veselbas aprpes pakalpojumu sniedzjus, lai veicintu efektvku un uz rezulttu orienttu veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un saska ar Noteikumu Nr.1529 224.1punktu noteikt veselbas aprpes pakalpojumu sniedzjus rstniecbas iestdes, kas sniegs pozitronu emisijas tomogrfijas ar datortomogrfiju (turpmk - PET/DT) pakalpojumus no 2018.gada 1.jlija.

3. Iespjas saemt un iepazties ar atlases procedras nolikumu

3.1.Ar atlases procedras nolikumu var iepazties un t kopiju saemt Dienesta 4.stv Csu iel 31, k/3, Rg darba diens no plkst. 8:30 ldz 17:00, skot ar dienu, kad uzaicinjums piedalties atlases procedr ir publicts oficilaj izdevum Latvijas Vstnesis, ldz 2018.gada 17.maijam.

3.2.Atlases nolikums elektroniski ir pieejams Dienesta mjas lap www.vmnvd.gov.lv sada Aktualittes un sada Pakalpojumu sniedzju atlase.

4. Pieteikumu iesnieganas vieta, datums, laiks un krtba

4.1.Pieteikumus iesniedz vai iesta pa pastu Dienestam, Csu iel 31, k/3, Rg, LV1012 ldz 2018.gada_17.maijam plkst.17:00.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, jem vr, ka tiks izskatti tikai tie pretendentu pieteikumi, kas saemti nolikuma 4.1.apakpunkt nordtaj termi Dienest, Csu iel 31, k/3, Rg, LV-1012.

4.3.Ja pretendenta pieteikums iesniegts vai saemts pc nolikuma 4.1.apakpunkt nordt iesnieganas termia beigm, komisija to neatvrtu nosta pa pastu ierakstt stjum uz pretendenta nordto adresi.

5. Atlases procedras nolikuma izskaidrojums, kontaktpersona

5.1.Papildinformciju par atlases procedras nolikumu vai atlases procedras nolikuma skaidrojumu iespjamie pretendenti var pieprast, rakstiski vroties ar iesniegumu pie komisijas ne vlk k 6 (seas) darba dienas pirms pieteikuma iesnieganas pdj termia, kas nordts nolikuma 4.1.apakpunkt. Komisija pretendenta pieprasto informciju sagatavo 3 (trs) darba dienu laik pc pieprasjuma saemanas.

5.2.Rkotja pilnvarot kontaktpersona:

Zane Saukne -

adrese: Rga, Csu iela 31, k/3, Rga, LV-1012,

tlrua numurs: 67043743,

elektronisk pasta adrese: [email protected]

6. Pretendentu pieteikumu laboana vai atsaukana

6.1.Pretendentiem ir tiesbas izmaint vai atsaukt pieteikumu, rakstiski paziojot par to komisijai ldz nolikuma 4.1.apakpunkt noteiktajam termiam.

6.2.Pc nolikuma 4.1.apakpunkt noteikt termia beigm pretendents nevienu iesniegto dokumentu vai pieteikumu labot nevar.

7. Pieteikumu atvranas sde

7.1.Visi iesniegtie pieteikumi tiek atvrti atklt komisijas sd 2018.gada 18.maij plkst.10:00.

7.2.Skot pieteikumu atvranu, komisija pirms katra pieteikuma atvranas nosauc pretendenta nosaukumu.

7.3.Pc katra pieteikuma atvranas komisija nosauc pieteikum nordto veselbas aprpes pakalpojumu, uz kuru piesaks attiecgais pretendents, un t snieganas vietu. Visi kltesoie komisijas loceki paraksts uz pretendenta pieteikuma oriinla pirms lapas.

7.4.Pieteikumu atvranas norise tiek protokolta.

7.5.Kad visi pieteikumi atvrti, pieteikumu atvranas sdi sldz.

PRETENDENTAM IZVIRZMS PRASBAS UN TO VRTANA

8. Visprjs prasbas pretendentiem

8.1.Prasbas attiecb uz pieteikuma noformjumu un iesnieganu:

8.1.1.pieteikums iesniegts vai nostts pa pastu slgt, aizlmt aploksn (iepakojum), uz kuras ir das nordes:

8.1.1.1.adrests Nacionl veselbas dienesta PET/DT pakalpojumu sniedzju atlasei no 2018.gada 1.jlija;

8.1.1.2.Dienesta adrese atbilstoi nolikuma 4.1.apakpunkt nordtajam;

8.1.1.3.pretendenta nosaukums un juridisk adrese;

8.1.1.4.norde Atvrt tikai atlases komisijas kltbtn;

8.1.2.pieteikums sagatavots rakstiska dokumenta veid latvieu valod atbilstoi nolikuma 1.pielikumam, tas ir caurts t, lai nebtu iespjams nomaint lapas, un visas t lapas ir numurtas;

8.1.3.pieteikuma teksts ir skaidri formults, lai izvairtos no jebkdm aubm un prpratumiem, kas attiecas uz vrdiem un skaitiem;

8.1.4.pieteikum nordts rstniecbas iestdes nosaukums, reistrcijas numurs un juridisk adrese;

8.1.5.pieteikum preczi nordta pakalpojuma snieganas vieta adrese (-es), kur plnots nodroint pakalpojumu, emot vr, ka pakalpojuma sniedzji tiek atlasti pakalpojumu snieganai Rgas pilst;

8.1.6.pieteikums sagatavots divos eksemplros, no kuriem viens eksemplrs ir pieteikuma oriinls, kas noformts papra formta dokumenta veid un otrs eksemplrs ir oriinla kopija, kas saturiski pilnb atbilst oriinlam un kas ir iesniedzams elektronisk datu nesj (piemram, CD, USB zibatmia). Pastvot pretrunm starp pieteikuma oriinlu un kopiju, noteicoais bs oriinls;

8.1.7.pieteikuma oriinlu parakstjusi persona, kurai ir tiesbas prstvt rstniecbas iestdi, ja pieteikumu parakstjusi pilnvarot persona, tam pievienots pilnvaras oriinls vai normatvajos aktos noteiktaj krtb apliecinta pilnvaras kopija.

8.2.Pretendents pieteikum apliecina (pieteikuma teksts satur attiecgos apliecinjumus un tie nav atsevii jpievieno):

8.2.1.iespjas un gatavba lguma ietvaros sniegt veselbas aprpes pakalpojumus par noteikto cenu atbilstoi spk esoajiem veselbas aprpes pakalpojumu tarifiem un apmaksas nosacjumiem, nepieprasot papildu maksu no veselbas aprpes pakalpojumu samja;

8.2.2.ka uz pieteikuma iesnieganas brdi pretendentam nav uzskts likvidcijas process, nav uzskts vai pabeigts makstnespjas process, nav Makstnespjas likum minto makstnespjas pazmju, nav apturta pretendenta saimniecisk darbba;

8.2.3.ka pretendentam uz pieteikuma iesnieganas brdi nav Valsts iemumu dienesta administrto nodoku (nodevu) parda vai tas neprsniedz EUR 150,00;

8.2.4.ka nodroins pieteikum nordto veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un t pieejambu iedzvotjiem atbilstoi noslgt lguma noteikumiem ar Dienestu.

9. Specils prasbas pretendentiem

9.1.Pretendents pieteikum apliecina (pieteikuma teksts satur attiecgos apliecinjumus un tie nav atsevii jpievieno), ka pieteikuma iesnieganas brd atbilst normatvajos aktos noteiktajm prasbm, taj skait:

9.1.1.PET/DT pakalpojuma snieganas vieta atbilst normatvajos aktos rstniecbas iestdm un to struktrvienbm noteiktajm obligtajm prasbm un ir reistrta rstniecbas iestu reistr;

9.1.2.PET/DT pakalpojuma snieganas vieta atbilst normatvajos aktos, kas nosaka radicijas drobas un kodoldrobas pamatprincipu ievieanu cilvku aizsardzbai pret jonizjoo starojumu medicniskaj apstaroan, noteiktajam un ir iekauta Valsts vides dienesta Radicijas drobas centra licencto operatoru sarakst, kam atauta PET/DT iekrtu un radiofarmaceitisko prepartu lietoana;

9.1.3.pretendents ievro medicnisko ieru reistrcijas, atbilstbas novrtanas, izplatanas, ekspluatcijas un tehnisks uzraudzbas krtbu;

9.1.4.pretendents (vai izmekljuma veikanai izmantoto aktvo vielu piegdtjs) ir iekauts Zu valsts aentras reistrto aktvo vielu raotju, importtju un izplattju sarakst (ja sarakst nav iekauts pats pretendents, bet piegdtjs, tad pretendents norda piegdtja nosaukumu, reistrcijas numuru un juridisko adresi);

9.1.5.pretendents nodroina iegto PET/DT izmekljumu attlu glabanu atbilstoi normatvajos aktos par medicnisko dokumentu lietvedbas krtbu noteiktajam;

9.2.Pretendents pieteikum apliecina (pieteikuma teksts satur attiecgos apliecinjumus un tie nav atsevii jpievieno), ka:

9.2.1.nodroins izmekljuma datu savietojambu, uzglabjot datus vizuls diagnostikas attlu arhivanas sistm;

9.2.2.pretendenta rcb esoie resursi ir pietiekami, lai nodrointu PET/DT izmekljumu veikanu personm, kuras atbilstoi spk esoajiem normatvajiem aktiem ir tiesgas saemt minto izmekljumu par valsts budeta ldzekiem;

9.2.3.nodroins, ka valsts apmaksta pakalpojuma saemanai var pierakstties tikai tie pacienti, kuru nostjums valsts apmaksta PET/DT izmekljuma veikanai atbilst lgum ar Nacionlo veselbas dienestu noteiktajm prasbm par nostjumu;

9.2.4.nodroins, ka pakalpojuma saemanai var pieteikties gan ambulatori pacienti, gan pacienti, kurus ar konslija lmumu izmekljumam nosta no stacionrm rstniecbas iestdm;

9.2.5.nodroins pacientu rindas veidoanu valsts apmakstu PET/DT izmekljumu veikanai un pc pieprasjuma sniegs Nacionlajam veselbas dienestam datus par rind iekautajiem pacientiem;

9.2.6.nodroins visu nepiecieamo, lai pacientu sagatavotu izmekljuma veikanai (piemram, pieejamo pacienta iepriek veikto izmekljumu izskatana, taj skait nieru funkciju novrtana, pamatojoties uz iepriekju analu rezulttiem, glikozes lmea un asinsspiediena mrana, atbilstoas telpas, kur pacientam sagaidt izmekljuma veikanu, precza auguma un svara noteikana);

9.2.7.nodroins izmekljuma apraksta sagatavoanu, k ar pacienta un nosttja informanu par izmekljuma rezulttiem piecu darba dienu laik pc izmekljuma veikanas, emot vr, ka apraksts satur taj skait du informciju:

9.2.7.1.glikozes lmenis pirms radiofarmaceitisk preparta ievadanas,

9.2.7.2.izmantotais radiofarmaceitiskais preparts, t deva, aktivitte (MBq un/vai mCi), ievadanas veids un laiks no ievadanas ldz izmekljumam,

9.2.7.3.citi ievadtie medikamenti/kontrastvielas (ja lietoti) un to devas,

9.2.7.4.izmekljuma norises apraksts (t.sk., pacienta novietojums, roku novietojums),

9.2.7.5.izmekljuma atradnes un to interpretcija,

9.2.7.6.ja izmekljuma rezultts ir saldzints ar iepriek veiktiem izmekljumiem, tad secinjumi, kas raduies,

9.2.7.7.sldziens,

9.2.7.8.rekomendcijas (t.sk., ja vajadzgs nepiecieamie tlkie izmekljumi);

9.2.8.nodroins izmekljuma datu un izmekljuma apraksta ievietoanu vienotaj veselbas nozares elektroniskaj informcijas sistm piecu darba dienu laik pc izmekljuma veikanas, k ar pc pacienta pieprasjuma un bez papildu samaksas izsniegs pacientam iegtos vizuls diagnostikas datus saglabtus rj informcijas nesj.

9.3.Pretendents par katru PET/DT iekrtu, ko izmanto pakalpojuma nodroinanai, pieteikum norda iekrtas nosaukumu, modeli, raotja nosaukumu, raoanas gadu un ts tehniskos parametrus, ievrojot, ka PET/DT pakalpojumu jsniedz ar iekrtu, kas atbilst dm prasbm:

9.3.1.ierces PET daas:

9.3.1.1.telpisk izirtspja 4,0 impulsi/s/kBq;

9.3.1.3.jutgums (2D) >1,0 impulsi/s/kBq;

9.3.2.ierces DT daas:

9.3.2.1.vismaz 16 slu iekrta;

9.3.2.2.skenera redzes lauks ir ne mazk k 50 cm diametr;

9.3.3.iekrta kopum:

9.3.3.1.maksimlais saskaotas skenanas garums ir vismaz 160 cm;

9.3.3.2.pacienta vrtu diametrs ir vismaz 59 cm;

9.3.3.3.ir piemrota izmekljumu veikanai brniem, pacientiem ar kustbu ierobeojumiem un pacientiem ar svaru vismaz ldz 180 kg.

9.4.Pretendents pieteikum norda rstu darbstaciju un darbstacijas monitorus raksturojou informciju, emot vr, ka darbstacijai un monitoriem jatbilst dm prasbm:

9.4.1.darbstacijas programmatra spj izvrst DT un PET attlus, tpat ar dads procentuls attiecbs sapludintos DT un PET attlus;

9.4.2.darbstacijas programmatra atauj daudzplaku attlu izvrsumu ar saisttiem DT un PET kursoriem;

9.4.3.darbstacijas programmatra vizualiz iegtos datus pc izmeklanas, un ir iespjams apskatt tos pacienta iepriek veiktos izmekljumus, ko radiologs diagnosts uzskata par btiskiem (pretendents pieteikum uzskaita, kdu izmekljumu attlus iespjams apskatt rsta darbstacij);

9.4.4.darbstacijas un monitora savienojums nodroina digitlu datu prraidi (piemram, DVI-D vai Display Port);

9.4.5.krsu dziums ir vismaz 8 biti (256 krsas);

9.4.6.monitora minimlais spilgtums (minimum luminance) ir ne mazks par 1,0 cd/m2; maksimlais spilgtums (maximum luminance) ir vismaz 250 cd/m2;

9.4.7.monitora pikseu attlums (pixel pitch) ir ap 0,200 mm, bet ne lielks k 0,210 mm;

9.4.8.monitora diagonle 19 ldz 21 colla; attloanas matrica ne mazka k 1024x1024; attla rekonstrukcijas matrica ne mazka k 512x512;

9.4.9.ir pieejama ierakstanas funkcionalitte, izmantojot rjos informcijas nesjus (CD, DVD un/vai USB).

9.5.Pretendents pieteikum apemas:

9.5.1.izmekljumu veikanai nodroint PET/DT izmekljumu veikanai nepiecieamo saska ar normatvajiem aktiem Latvij atauto radiofarmaceitisko prepartu neprtrauktu pieejambu, nordot o prepartu nosaukumus.

9.5.2.nodroint, ka pacients var pierakstties valsts apmaksta PET/DT izmekljuma veikanai gan kltien, gan telefoniski, gan elektroniski, nordot konkrtu informciju par pieteikans iespjm un aprakstot, kd veid tiks organizts pieraksts elektroniski.

9.6.Pretendents pieteikum norda konkrtas rstniecbas un rstniecbas atbalsta personas, kuras sniegs PET/DT pakalpojumu, k ar pievieno katras personas su darba pieredzes aprakstu, izgltbu/kursus apliecinou dokumentu kopijas un paraksttu apliecinjumu par piekrianu nodroint attiecgaj rstniecbas iestd PET/DT pakalpojumus, ievrojot, ka:

9.6.1.visas rstniecbas un rstniecbas atbalsta personas ir reistrtas rstniecbas un rstniecbas atbalsta personu reistr attiecgaj specialitt;

9.6.2.rstniecbas iestd nodarbinti vismaz divi sertificti radiologi diagnosti, kuri ir:

9.6.2.1.pabeigui kursus, kas ietver PET izmeklanas metodi (PET/DT, PET/MR),

9.6.2.2.ar vismaz viena gada darba pieredzi nukler medicn, kas ietver ar staanos (ldz 12 nedm) pieredzjua specilista vadb Eiropas vai citu valstu PET centros, ko apliecina atbilstoi sertifikti/dokumenti,

9.6.2.3.pdjo piecu gadu laik apguvui radicijas drobu akredittas mcbu iestdes izstrdtas kursu programmas ietvaros;

9.6.3.rstniecbas iestd nodarbinti vismaz divi sertificti radiogrferi/radiologa asistenti, kuri ir:

9.6.3.1.ar dokumenttu papildu apmcbu PET/DT izmekljuma veikan,

9.6.3.2.pdjo piecu gadu laik apguvui radicijas drobu akredittas mcbu iestdes izstrdtas kursu programmas ietvaros;

9.6.4. rstniecbas iestd nodarbints vismaz viens medicnas fiziis, kur ir:

9.6.4.1.ieguvis augstko izgltbu medicnas fizik vai radniecg studiju programm,

9.6.4.2.pabeidzis kursus/praktisko apmcbu nukleraj medicn, taj skait par PET/DT izmeklanas metodi,

9.6.4.3.ar vismaz viena gada praktisko pieredzi diagnostisk kodolmedicn;

9.6.5.rstniecbas iestd nodarbinta vismaz viena sertificta medicnas msa, kura pdjo piecu gadu laik ir apguvusi radicijas drobu akredittas mcbu iestdes izstrdtas kursu programmas ietvaros.

9.7.Pretendents pieteikum norda informciju par Valsts vides dienesta Radicijas drobas centra tmeka vietn publictaj Radicijas drobas un kodoldrobas ekspertu sarakst iekautu sertifictu medicnas fizikas ekspertu radicijas drob, kuru nodarbina/piesaista rstniecbas iestdes radicijas drobas struktrvienbas darba nodroinanai, k ar pievieno su via izgltbas un darba pieredzes aprakstu un paraksttu apliecinjumu par piekrianu nodroint attiecgaj rstniecbas iestd PET/DT pakalpojumus.

9.8.Pretendents sav pieteikum apraksta izstrdtu un praks ieviestu krtbu, kd pacients saem visu nepiecieamo informciju, pievienojot informatvos materilus pacientiem, ja tdi ir, emot vr, ka pacients jinform par:

9.8.1.pareizu gatavoanos izmekljuma veikanai,

9.8.2.radiofarmaceitisko prepartu ievadanu un izmekljuma norisi,

9.8.3.veicamajm darbbm pc izmekljuma,

9.8.4.rezulttu saemanas krtbu.

10. Pieteikuma vrtana

10.1.Komisija vrt katra pretendenta atbilstbu atlases noteikumiem divs krts atbilstbu visprjm prasbm un atbilstbu specilajm prasbm.

10.2.I.krta pieteikumu vrt atbilstoi nolikuma 8.punkt nordtajm visprjm prasbm d krtb:

10.2.1.vrtjums tiek apkopots d tabul:

nr.p.k.

vrtanas kritrijs

kritrijs ir/nav izpildts

(+/-)

piezmes

1.

Pieteikuma noformjums:

1.1.

aploksnes (iepakojuma) noformjums;

1.2.

sagatavots rakstisks pieteikums latvieu valod;

1.3.

pieteikums caurts;

1.4.

pieteikuma lapas numurtas;

1.5.

pieteikuma teksts ir skaidri formults un saprotams;

1.6.

pieteikums sagatavots divos eksemplros oriinls, kas noformts papra formta dokumenta veid un kopija, kas saturiski pilnb atbilst oriinlam, noformta Word formt un iesniegta elektronisk datu nesj (piemram, CD, USB zibatmia);

1.7.

pieteikum nordts rstniecbas iestdes nosaukums, reistrcijas numurs un juridisk adrese rstniecbas iestde ir identificjama;

1.8.

pieteikumu parakstjusi persona, kurai ir tiesbas prstvt rstniecbas iestdi, bet ja pieteikumu parakstjusi pilnvarot persona, tam pievienots pilnvaras oriinls vai normatvajos aktos noteiktaj krtb apliecinta pilnvaras kopija;

1.9.

pretendents piesaks sniegt PET/DT pakalpojumu un pieteikum nordta pakalpojuma snieganas vieta

adrese (-es), kas atrodas Rgas pilst;

1.10.

pieteikum ietverti nolikuma 8.2.punkt nordtie apliecinjumi.

2.

Pretendentam nav Valsts iemumu dienesta administrto nodoku (nodevu) parda vai tas neprsniedz EUR 150,00, vai pretendents ir likum Par nodokiem un nodevm noteikts Padziints sadarbbas programmas dalbnieks.

3.

Pretendentam nav uzskts likvidcijas process, nav uzskts vai pabeigts makstnespjas process, nav apturta pretendenta saimniecisk darbba.

10.2.2.komisija ir tiesga izvrtt, vai nolikuma 10.2.1.apakpunkta tabulas 1.1.-1.6. apakpunkt nordto kritriju neizpilde vai neprecza izpilde ir btiska, un izlemt par pretendenta turpmku dalbu vrtan;

10.2.3.komisija ir tiesga prliecinties par nolikuma 10.2.1.apakpunkta tabulas 2. un 3.punkta izpildi, prbaudot datus par pretendentu publiski pieejamajos reistros;

10.2.4.pretendents, kur nav izpildjis kdu no nolikuma 10.2.1.apakpunkt nordtajiem visprjo prasbu kritrijiem, tiek noraidts I.krt, ja komisija, ievrojot nolikuma 10.2.2.apakpunktu, nav lmusi citdi, tlk pieteikumu vrtan nepiedals un tiek atzts par neatbilstou lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganai;

10.2.5.pretendents, kur ir izpildjis visus nolikuma 8.punkt un 10.2.1.apakpunkt nordtos visprjo prasbu kritrijus, tiek atzts par atbilstou atlases I.krtai un iegst tiesbas piedalties atlases II.krt.

10.3.II.krta pieteikumu vrt atbilstoi nolikuma 9.punkt nordtajm specilajm prasbm d krtb:

10.3.1.pieteikuma uz PET/DT pakalpojumu vrtjums tiek apkopots d tabul:

nr.p.k.

vrtanas kritrijs

kritrijs ir/nav izpildts

(+/-)

piezmes

1.

Pieteikum ietverti:

1.1.

nolikuma 9.1.punkt nordtie apliecinjumi;

1.2.

nolikuma 9.2.punkt nordtie apliecinjumi.

2.

Atbilstoi pieteikum nordtajam:

2.1.

PET/DT iekrtas tehniskie parametri atbilst nolikuma 9.3.apakpunkta prasbm;

2.2.

rstu darbstaciju un monitoru tehniskais raksturojums atbilst nolikuma 9.4.apakpunktam;

2.3.

PET/DT pakalpojuma sniegan iesaistts rstniecbas un rstniecbas atbalsta personas atbilst nolikuma 9.6.apakpunkt noteiktajm prasbm.

3.

Pretendents pieteikum apmies:

3.1.

nodroint PET/DT izmekljumu veikanai nepiecieamo un saska ar normatvajiem aktiem Latvij atauto radiofarmaceitisko prepartu neprtrauktu pieejambu un uzskaitjis konkrtos prepartus;

3.2.

pacientu pierakstu nodroinanas krtba uz izmekljumu atbilst nolikuma 9.5.2.apakpunktam un nordjis konkrtu informciju par pieteikans iespjm, aprakstot, kd veid tiks organizts pieraksts elektroniski.

4.

Pretendents pieteikum par izmekljuma veikanai izmantoto aktvo vielu piegdtju nordjis nolikuma 9.1.4.apakpunkt noteikto informciju (vrt, ja pretendents nav iekauts Zu valsts aentras reistrto aktvo vielu raotju, importtju un izplattju sarakst).

5.

Saska ar Zu valsts aentras datiem pieteikuma iesnieganas brd pretendents (vai pretendenta nordtais piegdtjs) ir iekauts Zu valsts aentras reistrto aktvo vielu raotju, importtju un izplattju sarakst (ja pretendents nav iekauts Zu valsts aentras reistrto aktvo vielu raotju, importtju un izplattju sarakst un nav nordjis nolikuma 9.1.4.apakpunkt noteikto informciju par izmekljuma veikanai izmantoto aktvo vielu piegdtju, kritrijs nav izpildts).

6.

Pretendents pieteikum aprakstjis izstrdto un praks ieviesto krtbu, kd pacients saem informciju par pakalpojumu, un t atbilst nolikuma 9.8.apakpunktam.

7.

Saska ar Veselbas inspekcijas datiem pieteikuma iesnieganas brd:

7.1.

rstniecbas iestde, kura sniegs o veselbas aprpes pakalpojumu, ir reistrta rstniecbas iestu reistr;

7.2.

pakalpojuma snieganas vieta (ja vairkas, tad vrt katru vietu atsevii) un taj esoais materiltehniskais nodroinjums im pakalpojumu veidam atbilst normatvajos aktos rstniecbas iestdm un to struktrvienbm noteiktajm obligtajm prasbm (pakalpojuma sniedzjs ir iesniedzis Veselbas inspekcijai atbilstou apliecinjumu).

7.3.

pieteikum nordts rstniecbas un rstniecbas atbalsta personas ir reistrtas rstniecbas un rstniecbas atbalsta personu reistr attiecgaj specialitt.

8.

Saska ar Radicijas drobas centra datiem:

8.1.

pieteikuma iesnieganas brd pakalpojuma snieganas vieta (ja vairkas, tad vrt katru vietu atsevii), kur pretendents piesaks sniegt PET/DT pakalpojumus, pieteikuma iesnieganas brd ir iekauta Valsts vides dienesta Radicijas drobas centra licencto operatoru sarakst, kam atauta PET/DT iekrtu un radiofarmaceitisko prepartu lietoana, un atbilst normatvajos aktos, kas nosaka radicijas drobas un kodoldrobas pamatprincipu ievieanu cilvku aizsardzbai pret jonizjoo starojumu medicniskaj apstaroan, noteiktajam;

8.2.

pieteikum nordtais medicnas fizikas eksperts (radicijas drob) ir iekauts Radicijas drobas centra tmeka vietn publictaj Ekspertu radicijas drob un kodoldrob sarakst.

9.

Pieteikumam par o pakalpojumu pievienots:

9.1.

informatvi materili pacientiem par gatavoanos PET/DT izmekljumam un t norisi (nolikuma 9.8.apakpunkts), ja di materili ir izstrdti;

9.2.

katras PET/DT pakalpojuma sniegan iesaistts personas izgltbu un tlkizgltbu (kursus) apliecinou dokumentu kopijas, kas pierda atbilstbu nolikuma 9.6.apakpunkt noteiktajm prasbm;

9.3.

katras PET/DT pakalpojuma sniegan iesaistts personas parakstts apliecinjums par piekrianu veikt attiecgaj rstniecbas iestd PET/DT pakalpojumus.

10.3.2.nepiecieambas gadjum Dienests pieprasa papildu informciju par pretendentu Veselbas inspekcijai vai citai valsts prvaldes iestdei;

10.3.3.pretendents, kur nav izpildjis kdu no nolikuma 10.3.1.apakpunkt nordtajiem specilo prasbu kritrijiem, tiek noraidts II.krt un atzts par neatbilstou lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganai;

10.3.4.pretendents, kur ir izpildjis visus nolikuma 9.punkt un 10.3.1.apakpunkt nordtos specilo prasbu kritrijus, tiek atzts par atbilstou II.krtai un atlasi izturjuu.

10.4.Ja pretendents saska ar nolikuma 10.3.4.apakpunktu atzts par atlasi izturjuu, pretendenta pieteikums tiek atzts par atbilstou lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganai.

10.5.Komisija vrt pretendenta atbilstbu visprjm un specilajm prasbm komisijas sd, aizpildot nolikuma 10.2. un 10.3.apakpunkt nordto tabulu, un par katru pretendentu pieem lmumu par atbilstbu vai neatbilstbu atlases kritrijiem un par lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganu ar atbilstoo pretendentu. Komisijas vrtjums tabuls un visi lmumi tiek atspoguoti komisijas pieteikumu vrtanas sdes protokol, kuru paraksta visi komisijas loceki, kuri piedals atlases pretendentu vrtan un lmumu pieeman.

10.6.Izdarot atzmi par katra pretendenta pieteikuma vrtjumu visprjo prasbu un specilo prasbu tabul, komisija pieem lmumu ar kltesoo komisijas loceku balsojumu. Ja komisijas loceku balsojums sadals viendi, iziroais ir atlases komisijas prieksdtja balsojums.

11. Paziojums par lmuma pieemanu

Komisijas saska ar nolikuma 10.punktu pieemtie lmumi tiek noformti katram pretendentam atsevia dokumenta veid, kas atbilst Administratv procesa likuma prasbm, iesniegti galg lmuma pieemanai un parakstanai Dienesta direktoram un Administratv procesa likum noteiktaj termi (30 (trsdesmit) dienu laik no pieteikuma atvranas dienas) nostti pa pastu katram pretendentam.

TIESBAS UN PIENKUMI

12. Pretendenta tiesbas

12.1.Pirms pieteikumu iesnieganas termia beigm grozt vai atsaukt iesniegto pieteikumu.

12.2.Pieprast un saemt pieteikumu atvranas un pieteikumu vrtanas sdes protokola kopiju.

12.3.Pieprast izskaidrot lmumu, ar kuru pretendents atzts par neatbilstou lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganai.

13. Pretendenta pienkumi

13.1.Iesniedzot pieteikumu, ievrot visus aj atlases procedras nolikum mintos noteikumus.

13.2.Rakstveid atlases komisijas nordtaj termi sniegt papildu informciju vai paskaidrojumus par pieteikumu, ja to pieprasa atlases komisija.

13.3.Rakstveid informt komisiju pc pieteikumu iesnieganas termia beigm ldz atlases noslgumam par izmaim iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saisttas ar:

13.3.1.pretendenta saimniecisks darbbas apturanu vai prtraukanu;

13.3.2.tiesvedbas uzskanu par pretendenta darbbas izbeiganu vai makstnespju.

14. Komisijas tiesbas un pienkumi

14.1.Ievrojot aj nolikum noteikto, Komisija vrt un atzst par atbilstou vai noraida pretendenta pieteikumu, ja tas neatbilst kdai no atlases nolikum nordtajm prasbm lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganai.

14.2.Komisija ir tiesga rakstveid papildus pieprast precizjou informciju par pretendenta pieteikumu.

14.3.Par nepatiesas informcijas snieganu pieteikum vai taj pievienotajos dokumentos vai atlases komisijas maldinanu, Komisija noraida pretendentu k neatbilstou lguma par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu slganai.

14.4.Komisija ir tiesga lgt Veselbas inspekciju veikt prbaudi pretendenta nordtaj pakalpojuma snieganas adres uz vietas un prliecinties par pretendenta pakalpojuma snieganas resursiem (ierces, atraans vieta u.c.).

CITI NOTEIKUMI

15.Pakalpojumu apjoms

2018.gad aj atlas izraudztajiem veselbas aprpes pakalpojumu sniedzjiem kop tiek plnots apmakst 256 PET/DT izmekljumus, konkrtu pakalpojumu apjomu un t snieganas nosacjumus nosakot lgum, kas tiks noslgts atlases rezultt.

16. Atlasi izturjuo pakalpojumu sniedzju darbbas novrtana

Piesakoties veselbas aprpes pakalpojuma snieganai, pretendents em vr, ka atlasi izturjuo pakalpojumu sniedzju, kas atlases rezultt noslgs lgumu ar Dienestu par veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un apmaksu, darbbas kvalitte periodiski tiks vrtta atbilstoi diem kritrijiem:

16.1.pakalpojuma sniedzjs var nodroint PET/DT izmekljumu veikanu par zemku tarifu, nek tas ir noteikts novrtanas brd spk esoajos normatvajos aktos, iesniedzot informciju par izmaksu aprinanu (saska ar normatvajos aktos nordtajm prasbm par nepiecieamo informciju veselbas aprpes pakalpojuma tarifa aprinanai);

16.2.no pacientiem saemto pamatoto sdzbu skaits;

16.3.izmekljumu skaits, kuru dati un apraksti ir nordti (ievietoti) vienotaj veselbas nozares elektroniskaj informcijas sistm (no kopj veikto izmekljumu skaita);

16.4.izmekljumu skaits, kuri tika atcelti/prcelti pakalpojuma sniedzjam raduos problmu d, piemram, aparatras darbbas problmas, nav pieejams radiofarmaceitiskais preparts (no kopj veikto izmekljumu skaita).

17. Tiesbu akti, kas reglament atlases veikanu

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 Veselbas aprpes organizanas un finansanas krtba 215., 219.-227. un 230.punkts.

18.Nolikumam ir viens pielikums:

pieteikuma veidlapa Pieteikums valsts apmaksto veselbas aprpes pakalpojumu sniedzju atlasei pakalpojumu snieganai no 2018.gada 1.jlija.

Veselbas aprpes

pakalpojumu sniedzju atlases

komisijas prieksdtja (paraksts)O.Andrejevska

Atlases procedras nolikuma

Veselbas aprpes pakalpojuma sniedzju atlase pakalpojuma

pozitronu emisijas tomogrfijas ar datortomogrfiju snieganai no 2018.gada 1.jlija

Pielikums

VEIDLAPA

______________________________________________________________________________________________________

PIETEIKUMS

valsts apmaksto veselbas aprpes pakalpojumu

sniedzju atlasei pakalpojumu snieganai no 2018.gada

1.rstniecbas iestde:

_____________________________________________________________________________,

nosaukums

re. Nr.______________________ (turpmk Pretendents)

reistrcijas numurs

_______________________________________________________________________ person

amatpersonas (u) ar prstvbas tiesbm vai ts/to pilnvarots personas amats, vrds un uzvrds

ar pieteikuma iesnieganu:

1.1. piesaks piedalties veselbas aprpes pakalpojumu sniedzju atlas uz pozitronu emisijas tomogrfijas ar datortomogrfiju (turpmk PET/DT) pakalpojumu snieganu no 2018.gada 1.jlija d (-s) pakalpojuma snieganas viet (-s):

Nr.p.k.

pakalpojumu snieganas vieta (precza adrese)

1.

2.

1.2. norda dus datus:

1.2.1. Pretendenta juridisk adrese:

1.2.2.

__________________________________________________________________;

1.2.3. Pretendenta kontakti:

tlrua numurs:_________________________________________;

faksa numurs:_________________________________________;

elektronisk pasta adrese:_________________________________________;

1.3. apemas ievrot atlases procedras nolikumu.

2. Vienlaicgi ar pieteikuma parakstanu Pretendents apliecina, ka:

2.1. tam ir iespjas un gatavba lguma ietvaros sniegt veselbas aprpes pakalpojumus par noteikto cenu atbilstoi spk esoajiem veselbas aprpes pakalpojumu tarifiem un apmaksas nosacjumiem, nepieprasot papildu maksu no veselbas aprpes pakalpojumu samja;

2.2. tam nav uzskts likvidcijas process, nav uzskts vai pabeigts makstnespjas process, nav Makstnespjas likum minto makstnespjas pazmju, k ar nav apturta pretendenta saimniecisk darbba;

2.3. tam nav Valsts iemumu dienesta administrto nodoku (nodevu) parda vai tas neprsniedz EUR 150,00;

2.4. tas nodroins pieteikum nordto veselbas aprpes pakalpojumu snieganu un t pieejambu iedzvotjiem atbilstoi noslgt lguma noteikumiem ar Nacionlo veselbas dienestu.

2.5. tas sniegs pakalpojumu atbilstoi normatvajos aktos noteiktajam un pieteikuma iesnieganas brd nodroina du prasbu izpildi:

2.5.1. pakalpojuma snieganas vieta atbilst normatvajos aktos rstniecbas iestdm un to struktrvienbm noteiktajm obligtajm prasbm un ir reistrta rstniecbas iestu reistr;

2.5.2. pakalpojuma snieganas vieta atbilst normatvajos aktos, kas nosaka radicijas drobas un kodoldrobas pamatprincipu ievieanu cilvku aizsardzbai pret jonizjoo starojumu medicniskaj apstaroan, noteiktajam un ir iekauta Valsts vides dienesta Radicijas drobas centra licencto operatoru sarakst, kam atauta pozitronu emisijas tomogrfijas datortomogrfijas iekrtu un radiofarmaceitisko prepartu lietoana;

2.5.3. ievro medicnisko ieru reistrcijas, atbilstbas novrtanas, izplatanas, ekspluatcijas un tehnisks uzraudzbas krtbu;

2.5.4. Zu valsts aentras reistrto aktvo vielu raotju, importtju un izplattju sarakst ir iekauts (atzmt atbilstoo):

Pretendents vai

izmekljuma veikanai izmantoto aktvo vielu piegdtjs (norda, ja sarakst nav iekauts pats Pretendents):

__________________________________________________________________

(nosaukums, reistrcijas numurs) _________________________________________________________________;

( juridisk adrese)

2.5.5. Pretendents nodroina iegto PET/DT izmekljumu attlu glabanu atbilstoi normatvajos aktos par medicnisko dokumentu lietvedbas krtbu noteiktajam;

2.6. tas nodroins PET/DT izmekljuma datu savietojambu, uzglabjot datus vizuls diagnostikas attlu arhivanas sistm;

2.7. t rcb esoie resursi ir pietiekami, lai nodrointu PET/DT izmekljumu veikanu personm, kuras atbilstoi spk esoajiem normatvajiem aktiem ir tiesgas saemt minto izmekljumu par valsts budeta ldzekiem;

2.8. tas nodroins, ka valsts apmaksta pakalpojuma saemanai var pierakstties tikai tie pacienti, kuru nostjums valsts apmaksta PET/DT izmekljuma veikanai atbilst lgum ar Nacionlo veselbas dienestu noteiktajm prasbm par nostjumu;

2.9. tas nodroins, ka pakalpojuma saemanai var pieteikties gan ambulatori pacienti, gan pacienti, kurus ar konsilija lmumu izmekljumam nosta no stacionrm rstniecbas iestdm;

2.10. tas nodroins pacientu rindas veidoanu valsts apmakstu PET/DT izmekljumu veikanai un pc pieprasjuma sniegs Nacionlajam veselbas dienestam datus par rind iekautajiem pacientiem;

2.11. tas nodroins visu nepiecieamo, lai pacientu sagatavotu izmekljuma veikanai (piemram, pieejamo pacienta iepriek veikto izmekljumu izskatana, taj skait nieru funkciju novrtana, pamatojoties uz iepriekju analu rezulttiem, glikozes lmea un asinsspiediena mrana, atbilstoas telpas, kur pacientam sagaidt izmekljuma veikanu, precza auguma un svara noteikana);

2.12. tas nodroins s atlases nolikuma 9.2.7.apakpunktam atbilstoa izmekljuma apraksta sagatavoanu, k ar informs pacientu un nosttju par izmekljuma rezulttiem piecu darba dienu laik pc izmekljuma veikanas;

2.13. tas nodroins izmekljuma datu un izmekljuma apraksta ievietoanu vienotaj veselbas nozares elektroniskaj informcijas sistm piecu darba dienu laik pc izmekljuma veikanas, k ar pc pacienta pieprasjuma un bez papildu samaksas izsniegs pacientam iegtos vizuls diagnostikas datus saglabtus rj informcijas nesj.

3. Pakalpojums tiks veikts ar dm, s atlases nolikuma 9.3.apakpunkta prasbm atbilstom iekrtm:

ierces daas

parametrs

raksturojums

piezmes

(aizpilda, ja tdas ir)

PET daas

telpisk izirtspja

_____mm

jutgums (3D)

_____impulsi/s/kBq

jutgums (2D)

_____impulsi/s/kBq

(Pretendents pievieno papildu parametrus pc nepiecieambas)

DT daas

slu skaits

_______

skenera redzes lauks

____ cm diametr

(Pretendents pievieno papildu parametrus pc nepiecieambas)

iekrta kopum

maksimlais saskaotas skenanas garums

_____ cm

pacienta vrtu diametrs

_____ cm

iekrta ir piemrota izmekljumu veikanai brniem

J/N

(atstj atbilstoo)

iekrta ir piemrota izmekljumu veikanai pacientiem ar kustbu ierobeojumiem

J/N

(atstj atbilstoo)

maksimlais pacienta svars

_____ kg

(Pretendents pievieno papildu parametrus pc nepiecieambas)

4. Pakalpojuma veikanai tiks izmantota das, s atlases nolikuma 9.4.apakpunkta prasbm atbilstoas rsta darbstacijas un darbstacijas monitori:

ierce

parametrs

raksturojums

piezmes

(aizpilda, ja tdas ir)

darbstacija Nr.1

darbstacija spj izvrst DT un PET attlus, tpat ar dads procentuls attiecbs sapludintos DT un PET attlus

J/N

(atstj atbilstoo)

darbstacijas programmatra atauj daudzplaku attlu izvrsumu ar saisttiem DT un PET kursoriem

J/N

(atstj atbilstoo)

ir iespjams apskatt pacienta iepriek veiktos izmekljumus

J/N

(atstj atbilstoo)

Pretendents uzskaita izmekljumu veidus, ko iespjams apskatt rsta darbstacij:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

darbstacijas un monitora savienojums nodroina digitlu datu prraidi

J/N

(atstj atbilstoo)

ir pieejama ierakstanas funkcionalitte, izmantojot rjos informcijas nesjus (CD, DVD un/vai USB)

J/N

(atstj atbilstoo)

(Pretendents pievieno papildu parametrus pc nepiecieambas)

monitors Nr.1

krsu dziums

_____biti

(_____krsas)

minimlais spilgtums

____ cd/m2

maksimlais spilgtums

____ cd/m2

pikseu attlums

_____ mm

diagonle

_____ collas

attloanas matrica

_____x_____

attla rekonstrukcijas matrica

____x____

(pretendents pievieno papildu parametrus pc nepiecieambas)

(Pretendents pievieno papildu darbstacijas un monitorus pc nepiecieambas)

5. Pretendents apemas izmekljumu veikanai nodroint du nepiecieamo un saska ar normatvajiem aktiem Latvij atauto radiofarmaceitisko prepartu neprtrauktu pieejambu:

5.1. ______________________________________________________;

5.2. ______________________________________________________.

6. Pretendents apemas nodroint iespju pacientam pierakstties valsts apmaksta PET/DT izmekljuma veikanai dos veidos:

6.1. kltien (nordt adresi un darba laiku): _____________________________________

__________________________________________________________________;

6.2. telefoniski (nordt tlruni un darba laiku): ___________________________________

__________________________________________________________________;

6.3. elektroniski (norda, kd veid tiks organizts pieraksts elektroniski, piemram, mjas lap vai stot uz elektronisko pastu, k ar cik ilg laik tiks izskatts pieteikums pierakstam rind):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

7. Pretendents apliecina, ka visas PET/DT pakalpojuma sniegan iesaistts rstniecbas un rstniecbas atbalsta personas ir reistrtas rstniecbas un rstniecbas atbalsta personu reistr attiecgaj specialitt, un sniedz du informciju par m personm*:

Nr.

rstniecbas personas/ rstniecbas atbalsta personas**

uz PET/DT pakalpojuma nodroinanu attiecinms iegts izgltbas un tlkizgltbas (kursu) uzskaitjums

darba pieredzes, staans apraksts

specialitte

vrds, uzvrds

identifikators

laika posms

(no ldz)

iegt izgltba, kursi, sertifikti

laika posms

(no ldz)

darba vieta, ieemamais amats

7.1.

radiologs-diagnosts

1.

1.

2.

2.

3.

3.

7.2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

7.3.

radiogrfers / radiologa asistents

1.

1.

2.

2.

3.

3.

7.4.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

7.5.

medicnas fiziis

1.

1.

2.

2.

3.

3.

7.6.

medicnas msa

1.

1.

2.

2.

3.

3.

*Pretendents pieteikuma pielikum pievieno izgltbu un tlkizgltbu (kursus) apliecinou dokumentu kopijas un tabul iekauto specilistu paraksttus apliecinjumus par piekrianu nodroint attiecgaj rstniecbas iestd PET/DT pakalpojumus.

**Pretendents pievieno papildu rstniecbas personas vai rstniecbas atbalsta personas pc nepiecieambas, attiecgi papildinot tabulu.

8. Pretendents radicijas drobas struktrvienbas darba nodroinanai nodarbina/piesaista du sertifictu medicnas fizikas ekspertu (radicijas drob)*:

Nr.

medicnas fizikas eksperta vrds, uzvrds

informcija par iegto augstko izgltbu

medicnas fizik vai radniecg studiju programm

informcija par kursiem vai praktisko apmcbu nukleraj medicn

informcija par

praktisko pieredzi diagnostisk kodolmedicn

laika posms

(no ldz)

iegt izgltba

laika posms

(no ldz)

kursi, sertifikti

laika posms

(no ldz)

darba vieta, ieemamais amats

8.1.

*Pretendents pieteikuma pielikum pievieno medicnas fizikas eksperta paraksttu apliecinjumu par piekrianu nodroint attiecgaj rstniecbas iestd PET/DT pakalpojumus.

9. Pretendentam ir izstrdta un praks ieviesta da krtba, kd pacients saem s atlases nolikuma 9.8.apakpunkt nordto informciju (ss s krtbas apraksts)*:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

* ja aprakstts krtbas ietvaros Pretendents ir izstrdjis informatvus materilus, tad tos pievieno pieteikuma pielikum

10. Pretendents apliecina, ka visas pieteikum sniegts zias ir patiesas.

Pretendents pieteikuma pielikum pievieno:

1);

2)

Parakstanas vieta ____________________,datums____________________

Paraksts*:

_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

*Pieteikums ir jparaksta amatpersonai (-m) ar prstvbas tiesbm vai ts/to pilnvarotajai(-m) personai (-m). Ja pieteikumu paraksta pilnvarot persona, pieteikumam jpievieno pilnvaras oriinls vai normatvajos aktos noteiktaj krtb apliecinta kopija.

Veselbas aprpes

pakalpojumu sniedzju atlases

komisijas prieksdtja(paraksts)O.Andrejevska