Click here to load reader

- sg4 ... Maldaresti, judetul Valcea apt. cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe proprie räspundere cä împreunã cu familial) defin

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Search related