Click here to load reader

Împreunã pentru Dezvoltare Comunitarã - · PDF fileÎmpreunã pentru Dezvoltare Comunitarã Numărul 2 / Iunie 2015 Din sumar: • curs de igienã • interviuri • prezentare

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Împreunã pentru Dezvoltare Comunitarã - · PDF fileÎmpreunã...

 • Împreunã pentru Dezvoltare Comunitarã

  Numărul 2 / Iunie 2015

  DDiinn ssuummaarr:: • curs de igienã • interviuri • prezentare conferinþe

 • La începutul lunii mai a avut loc în sala de protocol a primăriei Gepiu o conferin0ă organizată de domnul Daray A2la, director al Asocia0iei Dorcas Aid Romania. Au par1cipat: primarul comunei, domnul Purge Ioan, doamna Cristea Voichi0a, director a Școlii gimnaziale nr. 1, Gepiu, domnul Florin Corde, director programe sociale, Centrul Creș1n Betania, Vereș Daniela, coordonator al proiectului „Together integrated Roma development”, cei doi consilieri pentru familii din echipa proiectului – domnul Faur Ionuţ, Inspector social în cadrul primariei Gepiu şi domnul Teglaş Daniel, pastor al Bisericii Bap1ste din comunitatea de rromi din Gepiu.

  Conferin0a a vizat aspecte teore1ce și prac1ce ale dezvoltării comunitare în general și ale comunei Gepiu în special. S-au discutat probleme apărute în cursul lunii aprilie în comunitate inclusiv cele legate de agresivitatea unor persoane, precum și posibile solu0ii conform legisla1ei în vigoare.

  Conferin-a DEZVOLTARE COMUNITARĂ – mai 2015

 • Loca-ie: • sala Caminului Cultural Gepiu

  Invitat special: • Adina Lazar – Compar1mentul de

  Evaluare și promovare a sănătă0ii Bihor - SANEPID

  Par.cipan-i: • 50 de copii și părin0ii acestora • Director programe sociale - Centrul Creș1n Betania, Director

  Scoala gimnazială nr. 1 Gepiu, Coordonator proiect „Împreună pentru dezvoltare comunitară”, consilieri pentru familii.

  Tema.ca: • no0iuni introduc1ve despre igiena corpului, a mâinilor, a părului,

  igiena bucală. • predare; discu0ii, întrebări și răspunsuri, recapitulare - atât cu

  copiii cât și cu părin0ii.

  La sfarsitul cursului, au avut loc: • Discu0ii cu părin0ii despre

  proiectul comunitar, despre prezen0a copiilor la școală și la A�er-school

  • Distribu0ie de produse de igienă: pentru 50 de copii, baremul a fost: 3 kg detergent, 1 l sampon, 1 pachet mare de șerve0ele de unică folosin0ă

  Curs de igienă în luna Aprilie

 • • Distribu0ie de alimente - pentru 50 de copii, barem în valoare de 20 lei, făcut la Selgros: 1 pate, 1l ulei, 1kg zahăr, paste 400g, napolitane 180g, desert Magura 35g, ciocolată 100g.

  • Distribu0ie de 50 buc. de materiale a câte 2m lungime, pentru huse de pat, donate de o firma din Oradea

  • S-a semnat un acord de parteneriat între Centrul Creș.n Betania și SANEPID BIHOR pentru colaborări viitoare.

 • Doamna Faur, vă invităm să ne spune-i câteva cuvinte despre experien-a dumneavoastra profesională.

  A vorbi în câteva cuvinte despre experien(a mea la catedra de-a lungul celor 36 de ani ar fi destul de greu…. De aceea, am să mă rezum la a spune: „Nu mi-e ușor, dar e frumos!”. Am sim(it acest lucru și când m-am reîntâlnit cu foș) elevi realiza(i, de care sunt foarte mândră și pentru care mă bucur.

  Vă rugăm să descrie-i cele 2 clase – pregă.toare și clasa I – la care lucra-i în cadrul proiectului „a�er-school”.

  Clasa pregă)toare și clasa I sunt clase simultane la care lucrez în acest an școlar. Am un număr de 22 de elevi, din care 14 sunt de etnie rromă. Proiectul Asocia(iei Dorcas vine în sprijinul acestor copii nevoiași, oferindu-le zilnic o masă caldă, rechizite, produse de igienă, îmbrăcăminte, și nu în ul)mul rând sprijinul nostru în efectuarea temelor și recuperarea lacunelor.

  Ce probleme a-i întâmpinat în acest an în munca dumneavoastră? Problemele au de-a face cu frecven(a elevilor și cu igiena. Încerc să explic părin(ilor oridecâteori am ocazia importan(a bunei frecven(e, atât la școală cât și la programul de teme, avantajele con)nuării studiilor, riscurile abandonului școlar, importan(a respectării regulilor sanitare, a igienei corpului și a ves)menta(iei.

  Ce sa.sfac-ii a-i avut în munca de fiecare zi? O primă sa)sfac(ie este pentru mine îmbunătă(irea frecven(ei școlare pentru mul(i dintre elevi. Apoi, mă bucur să văd că ei reușesc să-și însușească tot mai multe cuvinte în limba română ((inând cont de faptul că la început unii dintre ei nu ș)au nici un cuvânt). O altă sa)sfac(ie deosebită este faptul ca unii reușesc deja să citească, să scrie propozi(ii simple, să socotească, ceea ce îmi dă speran(a ca printr-o muncă asiduă vor reuși să recupereze multe lacune, având șansa să termine școala, să ob(ină o calificare, un loc de muncă, și să se integreze în societate.

  Vă mul-umim pentru amabilitate și vă dorim mult success în munca dumneavoastră!

  INTERVIU CU DOAMNA FAUR MARIA, învă-ătoare la Clasa pregă.toare și la Clasa I

 • Domnule Faur, vă invităm să ne spune-i câteva cuvinte despre experien-a dumneavoastră profesională.

  Munca mea la catedră a început în urmă cu 40 de ani, aici, în Școala din Gepiu unde am învă(at și eu. Pe parcurs am predat și la alte școli, dar în urmă cu 10 ani când m-am reîntors am putut spune: „Nicăieri nu-i ca acasă!”. Pentru că am iubit și iubesc copiii și în aceeași măsură meseria de dascăl, oriunde am predat mi-am făcut datoria, pe baza principiului că pentru a fi dascăl bun „trebuie să ai ra(iune, iubire și speran(ă”.

  Vă rugăm să descrie-i clasa a II-a la care lucra-i în cadrul proiectului „a�er- school”.

  În acest an școlar lucrez la clasa a II-a, care are un efec)v de 20 de elevi, din care 16 sunt de etnie rromă. Munca la clasă și în cadrul proiectului o desfășor diferen(iat în func(ie de cunoș)n(ele fiecăruia, așadar este o muncă dificilă. Totuși, pot spune că majoritatea elevilor au învă(at să citească, să scrie, să socotească. Mai sunt și excep(ii, dar sunt sigur că și aceș)a vor reuși în viitor.

  Ce probleme a-i întâmpinat în acest an în munca dumneavoastră? Dintre problemele întâmpinate aș amin) în primul rând frecven(a redusă la început. Am fost nevoit să merg de câteva ori diminea(a înainte de începerea cursurilor acasă la copiii rromi ca să-i aduc la școală. Mă bucur că am reușit și astăzi am o frecven(ă bună, chiar foarte bună pot spune. Fiind o clasă cu o pondere de 80% a elevilor de etnie rromă, am întâmpinat probleme în ce privește igiena, dar facem progrese și în acest sens.

  Ce sa.sfac-ii a-i avut în munca de fiecare zi? Mă bucur că am reușit să formez copiilor deprinderi de scris-ci)t, de comportament civilizat și de igienă - la acestea mai avem încă de lucrat. Cu toate că lacunele sunt mari, cu o perseveren(ă din partea elevilor și o sus(inere din partera părin(ilor sunt sigur că vom reuși să avem rezultate și mai bune.

  Vă mul-umim pentru răspunsurile dumneavoastră și vă dorim multe împliniri profesionale!

  INTERVIU CU DOMNUL FAUR IOAN, învă-ător la Clasa a II-a

 • În perioada 15-18 aprilie 2015 a avut loc la Debrecen o conferin0ă anuală la care au par1cipat reprezentan0i ai partenerilor organiza0iei Dorcas Aid România, din mai multe jude0e ale 0ării.

  Tema1cile parcurse în cadrul conferin0ei au cuprins: • Comunitatea în contextul schimbării de durată • Monitorizarea - provocarea ciclului

  managementului proiectelor. • Rela0ia cu autorită0ile locale. • Monitorizarea - planul personalizat de

  interven1e pentru copii și familii. • Dezvoltare integrată pentru Romi. • Dezvoltare profesională personală și

  organiza0ională.

  Conferin0a a fost un bun prilej de învă0are și de fixare a cunoș1n0elor, de a face exerci0ii prac1ce și de a comunica cu colegii din proiecte diferite, împărtășind idei și experien0e, învă0ând unii de la al0ii bune prac1ci în domeniul social.

  CCOONNFFEERRIINNTTAA DDEE IINNSSTTRRUUIIRREE DDeebbrreecceenn -- AApprriilliiee 22001155

 • Doamna învă(ătoare, Rus Monica, vă rugăm să ne spune(i cum a luat fiin(ă această clasă de alfabe)zare în Gepiu.

  Aceasta clasa s-a cons1tuit cu sus0inerea Asocia0iei Dorcas România, la solicitarea unor persoane adulte din comunitate, interesate să înve0e să scrie și să citească.

  Vă rugăm să descrie(i orele de alfabe)zare, compozi(ia clasei și )purile de ac)vită(i desfășurate.

  Scopul principal al programului de alfabe1zare este de a integra din punct de vedere educa0ional 1nerii de etnie romă din Gepiu. Majoritatea celor care s- au înscris sunt interesa0i de ac1vită0ile desfășurate, care cuprind învă0area scris/ci1t litere, cuvinte, dar și dezvoltarea vocabularului și a capacită0ii de a comunica în societate. Vârstele 1nerilor sunt cuprinse între 18 și 25 de

  ani. Până acum s-au înscris doar băie0i, deși există această posibilitate și pentru fete sau mame. Frecven0a la întâlniri are fluctua0ii în func0ie de muncile sezoniere în care sunt implica0i 1nerii, dar dorim să- I încurajăm în con1nuare să par1cipe la acest program.

  Vă invităm să face(i câteva considera(ii personale cu privire la munca dumneavoastră cu această clasă de alfabe)zare.

  Este ceva nou pentru mine. Observ că unii sunt foarte interesa0i, ușor de captat, și antrena0i în procesul de învă0are. Inves1nd pe temen lung, sunt conș1entă ca vor urma și sa1sfac0ii profesionale. Depinde foarte mult de fiecare tânăr în parte să fie consecvent și să nu renun0e pentru a avea reușite în ceea ce și-au propus.

  PPrrooggrraammuull ddee aallffaabbeettiizzaarree ppeennttrru

Search related