ذ£ذ‌ذکذ’ذ•ذ ذ—ذکذ¢ذ•ذ¢ ذ•ذ”ذ£ذڑذ‍ذ‌ذ، - Educons 5 23. M 34 Goluإ،in, M., Filipoviؤ‡, S. (2014) Sustainable

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ذ£ذ‌ذکذ’ذ•ذ ذ—ذکذ¢ذ•ذ¢ ذ•ذ”ذ£ذڑذ‍ذ‌ذ، - Educons 5 23. M...

 • 1

  УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС Факултет пословне економије 21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87 На основу члана 48. и 77. Статута Универзитета Едуконс, члана 15. и 16. Правилника о ближим условима и поступку за избор наставника и сарадника Универзитета, одлуке Ректора бр. Р 77/15 од 21.10.2015. године, и одлуке Сената СН. 120/15 од 29.10.2015. године именована је Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс, који је објављен дана 23.10.2015. године, за избор у звање наставника за ужу научну област Монетарна економија и финансије. Комисија за припрему Извештаја Сенату Универзитета подноси следећи

  И З В Е Ш Т А Ј

  О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА ФАКУЛТЕТА ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТА ЕДУКОНС

  ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс за избор у звање наставника за ужу научну област Монетарна економија и финансије је јавно објављен 23.10.2015. године. ЗВАЊЕ, УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ И ПРЕДМЕТ ЗА КОЈИ ЈЕ РАСПИСАН КОНКУРС

  - Број наставника који се бира: 1 - Звање: редовни професор - Ужа научна област: Монетарна економија и финансије

  ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ На основу одлуке Наставно научног већа Факултета пословне економије, број НЕ.314/15 од 26.10.2015. године, формирана је Комисија у саставу:

  1. Проф. др Периша Ивановић, редовни професор, Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије Београд

  2. Проф. др Слободан Видаковић, редовни професор, Факултет пословне економије, Универзитет Едуконс и

  3. Проф. др Мирољуб Хаџић, редовни професор, Пословни факултет у Београду, Универзитет Сингидунум.

  ПРИЈАВЉЕНИ КАНДИДАТИ

  1. Др Сања Филиповић, ванредни професор

 • 2

  И З В Е Ш Т А Ј Извештај је сачињен на основу Правилника о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника универзитета (СН. 50/11) по следећим кључним поглављима:

  - I Научно-истраживачки рад, - II Рад у настави, - III Руковођење израдом завршних радова, - IV Допринос академској и широј заједници и - V Сумарни приказ резултата.

  Као посебно VI поглавље овог Извештаја, издвојено је коначно мишљење Комисије о испуњености услова кандидата за избор у звање редовног професора. I НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД Научно-истраживачки рад кандидата анализиран је по следећим критеријумима: 1. Квантитативно исказивање резултата научно-истраживачког рада, 2. Учешће на уводним предавањима на конференцијама и друга предавања по

  позиву, 3. Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних

  друштава, 4. Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије

  научних радова и пројеката и 5. Учешће на научним пројектима. 1. Квантитативно исказивање резултата научно-истраживачког рада Квантитативно исказивање резултата научно-истраживачког рада кандидата за избор наставника и класификација врсте научних резултата су у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача који је донео Национални савет за научни и технолошки развој („Сл. гласник Р.С.“ број 38/08). ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАКОН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА М 14 Монографска студија/поглавље у монографијама од међународног значаја или рад у тематском зборнику међународног значаја 1. М 14 Filipović, S, Tanić, G. (2013) „The characteristics of regional electricity market and position of Serbia“, ENERGY SECURITY OF EUROPE, Institute of international politics and economics, Belgrade, ISBN 978-86-7067-176-8, COBISS.SR-ID 279627015, str. 176- 193. 2. М 14 Filipović, S. (2012) „The influence of the current crisis on Balkan countries on their way to the EU integration processes“, EUROPEAN INTEGRATION PROCESS IN WESTERN BALKAN COUNTRIES, Faculty of Economics of the University of Coimbra, ISBN 978-972-9344-05-3, COBISS.SR-ID 512194402, str. 672-691.

 • 3

  3. М 14 Filipović, S. (2012) „Competitiveness of Serbian agribusiness sector“, MANAGING STRUCTURAL CHANGES TRENDS AND REQUIREMENTS, Faculty of Economics of the University of Coimbra, ISBN 978-972-9344-06-0, COBISS.SR-ID 1024515984, str. 627-645. 4. М 14 Penev S., Filipović, S. (2012) „Competition law and policy in Serbia in the context of the EU accession process“, EVOLUTION OF COMPETITION LAWS AND THEIR ENFORCEMENT, CUTS international competition policy, Centre for Competition, Investment and Economic Regulation, Routledge, United Kingdom, ISBN 978-0-415- 67213-9 (hbk); ISBN 978-0-203-35737-8(ebk), str. 146-160. М21 Међународни часопис од изузетног значаја 5. М 21 Filipović, S., Verbič, M, Golušin, M. (2015) "Determinants of energy intensity in the European Union: A panel data analysis", Energy, Elsevier, in press. 6. М 21 Filipović, S., Golušin, M. (2014) “Environmental taxation policy in the EU - new methodology approach”, Journal of Cleaner Production, Elsevier, Volume 88, 1 February 2015, ISSN 0959-6526. doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.03.002, str. 308–317. М23 Међународни часопис са СЦИ листе 7. М 23 Radovanović, M., Filipović, S. (2015) New approach to energy intensity in the eu – total energy and carbon cost approach. Energy & Environment Vol. 26 No. 4. 0958- 305X, str. 601-616. 8. М 23 Golušin, M., Munitlak Ivanović, O., Filipović, S., Andrejević, A., Đuran, J. (2013) „Environmental taxation in the EU - analysis, challenges and the future“, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol.5, Issue 4, 2013. DOI: 10.1063/1.4817963. М24 Радови објављени у часопису међународног значаја 9. М 24 Filipović, S., Raspopović, N., Tošković, J. (2015) Correlation between reforms and foreign debt in transition countries, Industry vol. 43, no. 1, Economics Institute, Belgrade, ISSN 0350-0373, UDK 336.27(1-773) 338.24.021.8, COBISS.SR-ID 215028748, str. 175-191. 10. М 24 Filipović, S., Miljković, M. (2014) „Transition economies during global economic crisis: a difference in differences approach“, Industrija br.3, Vol. 42, ISSN 0350-0373, UDK 330.322:628.1(497.11), Ekonomski institut, Beograd. DOI: 10.5937/industrija42-6944 UDC: 338.1(4-664)"2009/2013, str. 23-39. 11. М 24 Miljković, M., Filipović, S. (2013) “Profitability of Serbian banking sector during global economic crisis”, Industrija br. 4, Vol 40, Ekonomski institut, Beograd. ISSN 0350- 0373, UDK 330.322:628.1(497.11), COBISS.SR-ID, str. 39-58.

  http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.03.002

 • 4

  12. М 24 Barjaktarović, L, Filipović, S., Dimić, M. (2013) “Concentration level of the banking industry in CEE countries”, Industrija br. 3, Vol 40, Ekonomski institut, Beograd. ISSN 0350-0373, UDK 330.322:628.1(497.11), COBISS.SR-ID, str. 39-54. 13. М 24 Miljković, M, Filipović, S., Tanasković, S. (2013) „Market concentration in the banking sector: evidence from Serbia”, Industrija br. 2, Vol 40 Ekonomski institut, Beograd. ISSN 0350-0373, UDK 330.322:628.1(497.11). str. 7-27. 14. М 24 Filipović, S., Mi

Recommended

View more >