257

Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі
Page 2: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

МиНСКНациоНальНый иНСтитут образоваНия

2016

Учебные программы

по учебным предметам для учреждений

общего среднего образования с русским языком обучения

и воспитания

МиНиСтерСтво образоваНия реСпублиКи беларуСь

УтвержденоМинистерством образования

Республики Беларусь

XI класс(повышеННый уровеНь)

Page 3: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

УДК 373.5.091.214ББК 74.202 У91

ISBN 978-985-559-640-1 ©Министерствообразования РеспубликиБеларусь,2016 ©НМУ«Национальный институтобразования»,2016

Page 4: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

3

БЕЛАРУСКАЯ мовА

Тлумачальная запіска

Праграмапа беларускаймове дляXIкласа ўстаноў агульнайсярэдняйадукацыізбеларускайірускаймовамінавучання(павы-шаныўзровень)падрыхтаванаваўмовахпераходусістэмыадука-цыінапрофільнаенавучанне і дапрофільнуюпадрыхтоўку.ПрыраспрацоўцыпраграмыпабеларускаймовенаІІІступеніагульнайсярэдняйадукацыіўлічваласямагчымасцьвыбарувучняміўзроў-нювывучэнняпрадмета—базавагаціпавышанага.

Праграмаскладзеназулікамузроставыхасаблівасцейвучняў(X—XIкласы) і псіхолага-педагагічнайдыферэнцыяцыі і рэалі-зуе сістэмна-функцыянальны,камунікатыўна-дзейнасны,лінгва-культуралагічныікампетэнтнасныпадыходыдаарганізацыіаду-кацыйнагапрацэсу,уадпаведнасцізякімінавучанне,выхаваннеіразвіццёасобынасучаснымэтапеажыццяўляеццанаасновезасва-еннянетолькіпрадметныхведаў,уменняў інавыкаў,а іўнівер-сальных вучэбныхдзеянняў, актывізацыі вучэбна-пазнавальнайдзейнасцівучняў, іхгатоўнасцідасамаразвіцця ісамаадукацыі.

МэтанавучаннябеларускаймовенаІІІступеніагульнайсярэд-няйадукацыі(павышаныўзровень)прадугледжваенетолькіпада-гульненнеісістэматызацыю,алеіпашырэнневедаўпапрадмецеўпараўнаннізбазавымузроўнем,замацаваннеіразвіццёмоўныхімаўленчыхуменняўінавыкаў,павышэннематывацыідапрацягуадукацыіпавыбранымпрофілі,авалоданненекаторыміпрафесійнаарыентаванымікампетэнцыямі.

У сувязі з гэтым змест праграмынакіраванына рэалізацыюнаступныхзадач:

zz пашырэннеўяўленняўпрабеларускуюмовуяккультурнуюкаштоўнасцьнарода,яеролюўжыццічалавекаіграмадства,сувязізнацыянальнай ісусветнайкультурай;

Page 5: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

4

zz азнаямленнесасферайлінгвістыкіібеларусістыкіякгума-нітарныхдысцыплін;zz сістэматызацыя, замацаванне і пашырэнне ведаў пра бе-ларускуюмову і моўныя адзінкі розных узроўняў (фане-тыку, склад слова, словаўтварэнне, лексіку іфразеалогію,марфалогіюісінтаксіс),правілыіасаблівасціфункцыянаван-нямоўныхадзінакумаўленні,моўныянормы(арфаэпічныя,лексічныя,арфаграфічныя,граматычныя,пунктуацыйныя,нормымаўленчыхпаводзінурозныхсітуацыяхзносін);zz удасканаленне навыкаў вуснай і пісьмовай камунікацыі(успрыманне,разуменне,перадача,прадуцыраванне);zz развіццёнавыкаў аналітычнай дзейнасці ў лінгвістычнай іагульнагуманітарнайсферы:выяўленне,аналіз,класіфікацыямоўныхадзінакрозныхузроўняў,супастаўленнефактаўмо-выімаўлення,падборматэрыялаўдляаргументацыіпэўныхпалажэнняў; ацэнка лінгвістычных з’яў з пункта поглядулітаратурныхнорм,камунікатыўнаймэтазгоднасці,развіццёнавыкаўлінгвістычныхназіранняў,эксперыментаў і г.д.;zz узбагачэнневедаўпрастылістычнуюролюітэкстаўтваральныямагчымасцімоўныхадзінакрозныхузроўняў;zz удасканаленненавыкаўрэдагаваннятэкстаў.

Усувязізарыентацыяйадукацыінакампетэнтнасныпадыход,звязанызпрактыка-арыентаванымхарактарамадукацыйнагапра-цэсу,штопрадугледжваефарміраваннеўвучняўасобасных,мета-прадметныхіпрадметныхкампетэнцый,праграмапабеларускаймовенакіравана:

zz назамацаваннеабумоўленыхбазіснымінацыянальныміка-штоўнасцямі светапоглядных установак і развіццё індыві-дуальныхісацыяльныхякасцейасобывучня;zz выхаваннегатоўнасцідапапаўненняведаўіпрымяненняіхужыцці;zz замацаваннеіўзбагачэннеўніверсальныхвучэбныхуменняў,звязаных з ужываннем ІКТ-кампетэнтнасці ў навучальнайдзейнасці,пошукам,разуменнеміапрацоўкайінфармацыі,прагназаваннем,планаваннемікантролемуласнайдзейнасці,акумуляцыяйведаўпарозныхвучэбныхпрадметах;

Page 6: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

5

zz фарміраванне цэласнага ўяўлення аб вучэбнымпрадмеце«Беларускаямова»іпашырэннесістэмымоўныхімаўленчыхуменняў і навыкаў для падрыхтоўкі да свядомага выбарубудучайпрафесіі.

Прыярытэтнайзадачайпрофільнаганавучаннястановіццафар-міраваннекультурывуснага і пісьмовагамаўленнявучняў, тамузасваеннеіасэнсаваннеўсіхмоўныхадзінакнаІІІступеніагульнайсярэдняйадукацыіадбываеццаўаспекцекультурымаўлення,штоіперадаеццаўназвераздзела«Сінтаксіс іпунктуацыя.Культурамаўлення»вучэбнайпраграмыдляХІкласа.Згэтаймэтайсістэма-тызуюццаведывучняўпранормыбеларускаймовы(арфаэпічныя,акцэнталагічныя, лексічныя, словаўтваральныя, граматычныя,арфаграфічныя,пунктуацыйныя,стылістычныя),сродкііпрыёмымаўленчайвыразнасці, стылістычнуюролю і тэкстаўтваральныямагчымасцімоўныхсродкаўбеларускаймовы,удасканальваюццаўменнідавацьацэнкучужымірэдагавацьуласныявыказванні.

ЗмЕСт вУчэБнАгА пРАдмЕтА(105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень, з іх 19 гадзін — на пісьмовыя работы)

агульныя звесткі аб мове(3 гадзіны)

маўленне(6 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

Асноўныяякасці культурымаўлення: правільнасць, даклад-насць, лагічнасць, чысціня, дарэчнасць, багацце і выразнасцьмаўлення.

Камунікатыўнаясітуацыяіправілымаўленчыхпаводзін.Маў-ленчы этыкет і беларускіянацыянальна-культурныя этыкетныятрадыцыі.

Падрыхтоўка віншавальнага прывітання.Пісьмовая творчая работа.

Page 7: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

6

аСНоўНыя патрабаваННі да выНіКаў вучэбНай дзейНаСці вучНяў

Вучніпавінны ведаць:z� асноўныякамунікатыўныяякасцімаўлення;z� правілымаўленчыхпаводзінупэўныхсітуацыяхмаўлення,формулымаўленчагаэтыкету.

Вучніпавінны ўмець:z� ужывацьзгодназмаўленчайсітуацыяйізместамкамунікацыімоўныясродкідляналаджваннянеканфліктных,добразыч-лівых іпаспяховыхузаемаадносін;z� захоўваць іўдасканальвацькультурумаўленчыхпаводзін;z� дарэчыкарыстаццанацыянальныммаўленчымэтыкетам.

Вучніпавінны в алодаць асноўныміякасцямікультурымаўлення,маўленчымэтыкетам.

стылістыка(5 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Функцыянальныястылі(навуковы,афіцыйны,публіцыстычны,мастацкі,гутарковы)іжанры,стылеўтваральныямоўныясродкі.

Пісьмовая творчая работа.Кантрольны дыктант.

аСНоўНыя патрабаваННі да выНіКаў вучэбНай дзейНаСці вучНяў

Вучніпавінны в едаць асноўныяпрыметыфункцыяналь-ныхстыляўмаўлення.

Вучніпавінны ўмець:z� распазнавацьтэкстырозныхстыляўмаўлення;z� абгрунтоўвацьпрыналежнасцьтэкстаўдапэўнагастылю;z� выяўляць асаблівасці ўжываннямоўных сродкаўу тэкстахрозныхстыляў іжанраў;z� удасканальвацьтэкстырознайстылістычнайпрыналежнасцізмэтайзахаваннястылявогаадзінства;z� самастойна ствараць тэкстырознайжанрава-стылістычнайпрыналежнасці.

Вучніпавінны валодаць стылістычнымінормамі.

Page 8: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

7

сінТаксіс і пункТуацыя. кульТура маўлення (87 гадзін)

словазлучэнне(10 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Словазлучэнне, віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай сувязі ўсловазлучэнні.

Сінтаксічныянормы: асаблівасці дапасавання і кіравання ўбеларускаймове.

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныямагчымасці

словазлучэнняўуразгортваннітэмы,афармленнізвязнагавыказ-вання.

Сінанімікасловазлучэнняў,яероляўстварэннітэкстаўрознайжанрава-стылістычнайпрыналежнасці.

Кантрольнае сачыненне.

просты сказ(38 гадзін, з іх 6 гадзін — на пісьмовыя работы)

Сказ,асноўныяфункцыісказа.Двухсастаўныяіаднасастаўныясказы, няпоўныя сказы, сказы з аднароднымі і адасобленымічленамі, пабочнымі і ўстаўныміканструкцыямі, звароткамі, па-раўнальнымізваротамі: сінтаксічныяпрыметы,ужыванне, знакіпрыпынку.

Кантрольны дыктант.Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныямагчымасці

простыхсказаўрознайбудовыіпрызначэння.Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.Сінтаксічныя нормы: ужыванне аднародных і адасобленых

членаў сказа,парадак слоў, сувязь дзейніка і выказнікаў сказе,правілыўжываннядзеепрыслоўныхідзеепрыметнікавыхзваротаў.

Кантрольны дыктант.Пунктуацыйныянормы: знакіпрыпынкуў сказах з аднарод-

нымі,адасобленымічленамі,параўнальнымізваротамі,пабочнымііўстаўныміканструкцыямі,звароткамі.

Кантрольнае сачыненне.Кантрольная тэставая работа.

Page 9: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

8

складаны сказ(39 гадзін, з іх 7 гадзін — на пісьмовыя работы)

Складаназлучаныя,складаназалежныя,бяззлучнікавыяскла-даныясказыісказызрознымівідамісувязічастак:сінтаксічныяпрыметы,ужыванне,знакіпрыпынку.

Пісьмовая творчая работа.Канструкцыізчужоймовай,ужыванне,знакіпрыпынку.Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.Сінтаксічныянормы:ужываннескладаныхсінтаксічныхканст-

рукцыйутэкстахрозныхтыпаў,стыляў іжанраў.Кантрольны дыктант.Пунктуацыйныянормы:знакіпрыпынкуўскладаныхсказах,

канструкцыяхзчужоймовай.Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныямагчымасці

складаныхсказаўрознайбудовыіпрызначэння.Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.Сінтаксічнаясінаніміка.Кантрольная тэставая работа.

аСНоўНыя патрабаваННі да выНіКаў вучэбНай дзейНаСці вучНяў

Вучніпавінны ведаць:z� асаблівасцідапасавання ікіраванняўбеларускаймове;z� пунктуацыйныянормыпісьмовагаафармленнясказаў.

Вучніпавінны ўмець:z� вызначацьсінтаксічныяпрыметыіасаблівасцібудовысказаўрозныхвідаў;z� вызначаць сэнсава-стылістычную ролю словазлучэнняў ісказаўрознайбудовыіпрызначэння;z� абгрунтоўвацьмэтазгоднасць ужывання сінтаксічныхкан-струкцыйутэкстахрозныхтыпаў,стыляў іжанраў;z� знаходзіць і выпраўляцьмаўленчыянедахопы і парушэннінормлітаратурнаймовыўчужыміўласныммаўленні,уста-наўлівацьпрычыныпарушэннянорм.

Вучніпавіннывалодацьлітаратурнымінормаміўвусныміпісьмовыммаўленні.

Page 10: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

9

падагульненне і сістэматызацыя вывучанага(2 гадзіны)

рэзервовыя гадзіны(2 гадзіны)

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ

Беларускаямова:вучэб.дапам.для11-гакл.устаноўагул.сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/Г.М.Валочка[іінш.].—2-евыд.,перапрац. ідап.—Мінск :Нац. ін-тадукацыі,2016.

Беларускаямоваў10класе:вучэб.-метад.дапам.длянастаўнікаўустаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /Г.М.Валочка [і інш.].—Мінск :Нац. ін-тадукацыі,2011.

Беларускаямоваў11класе:вучэб.-метад.дапам.длянастаўнікаўустаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /Г.М.Валочка [і інш.].—Мінск :Нац. ін-тадукацыі,2011.

Беларускаямова : навучальныя і кантрольныя дыктанты і пера-казы : 10—11 класы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/Г.М.Валочка[іінш.].—Мінск :Аверсэв,2012,2014.

Валочка, Г. М. Беларускаямова :тэставыяработы:8—11класы:дапам.длянастаўнікаўустаноўагул.сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/Г.М.Валочка,В.У.Зелянко.—Мінск:Аверсэв,2013,2014.

Валочка, Г. М. Беларуская мова. 10—11 класы.Практыкум паарфаграфіі іпунктуацыі:дапам.длявучняўустаноўагул.сярэд.аду-кацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/Г.М.Валочка,В.У.Зелянко,І.Л.Бурак.—Мінск :Аверсэв,2012.

Валочка, Г. М. Практыкумпаарфаграфіііпунктуацыібеларускаймовы.10—11класы:вучэб.-метад.комплекс/Г.М.Валочка,В.У.Зе-лянко, І.Л.Бурак.—Мінск :Нац. ін-тадукацыі,2010.

Валочка, Г. М. Беларускаямова :дапаможнікдляпадрыхтоўкідацэнтралізаванага тэсціравання : дапам. для агульнаадукац. устаноўз беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка,Я.М.Лаўрэль,С.А.Язерская.—Мінск :Новоезнание,2010.

Page 11: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

10

Жуковіч, М. В. Сучасныяадукацыйныятэхналогіінаўрокахбела-рускаймовыілітаратуры:дапам.длянастаўнікаўустаноўагул.сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/М.В.Жуковіч.—Мінск:Аверсэв,2015.

Зборнікматэрыялаўдлявыпускногаэкзаменупавучэбнымпрадме-це«Беларускаямова»заперыяднавучанняівыхаваннянаІІІступеніагульнайсярэдняйадукацыі:тэкстыдляпераказаў/склад.Г.М.Ва-лочка [і інш.].—Мінск :Нац. ін-тадукацыі ;Аверсэв,2014,2016.

Зелянко, В. У. Навучаннебеларускаймове:лінгвакультуралагічныпадыход.10—11класы:вучэб.-метад.дапам.длянастаўнікаўустаноўагул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.мовамі навучання /В.У. Зе-лянко.—Мінск :Нац. ін-тадукацыі,2011.

Калечыц, А. І. Дыктантыпабеларускаймове.9—11класы:дапам.для вучняўустаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.моваміна-вучання /А. І.Калечыц,А.К.Пекач,Т.Я.Старасценка.—Мінск :Народнаяасвета,2013.

Цыбульская, С. І. Беларускаямова:5—11класы:кантрольныяра-боты:дапам.длянастаўнікаўустаноўагул.сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/С. І.Цыбульская.—Мінск :Сэр-Віт,2012.

Беларускаямова.ХІклас:электронныадукацыйнырэсурс(adu.by).

Слоўнікі і даведнікі

Анисим, Е. Н. Русско-белорусский словарь для школьников /Е.Н.Анисим,О.В.Мицкевич.—Минск :Сучаснаяшкола,2010.

Беларускіарфаграфічныслоўнікдляшкольнікаў:дапам.дляўста-ноўагул.сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/уклад.:І.У.Кандраценя,Л.П.Кунцэвіч;падрэд.А.А.Лукашанца.—Мінск:Аверсэв,2011,2013.

Капылоў, І. Л. Арфаграфічныслоўнікбеларускаймовыдляшколь-нікаў.Новыяправілыправапісу/І.Л.Капылоў,Т.М.Маракуліна.—Мінск :Сучаснаяшкола,2010.

Капылоў, І. Л. Беларуска-рускіслоўнікдляшкольнікаў/І.Л.Ка-пылоў, І.У.Ялынцава.—Мінск :Сучаснаяшкола,2010.

Капылоў, І. Л. Слоўнікарфаграфічныхноваўвядзенняўбеларускаймовы/ І.Л.Капылоў,Т.М.Маракуліна.—Мінск :Сучаснаяшкола,2010.

Малажай, Г. М. Школьнытлумачальныслоўнікбеларускаймовы:дапам. дляўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.моваміна-вучання/Г.М.Малажай,Л. І.Яўдошына.—Мінск :Аверсэв,2013.

Николаева, О. М. Современный русско-белорусский словарь /О.М.Николаева,Т.Н.Трухан;подред.А.А.Лукашанца.—Минск:ТетраСистемс,2011.

Page 12: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

Николаева, О. М. Современный русско-белорусский словарь дляшкольников / О.М.Николаева, Т.Н. Трухан ; под ред. А.А.Лу-кашанца.—Минск :Літаратура іМастацтва,2009,2013.

Пішампа-беларуску:даведнікпаарфаграфіііпунктуацыізкамен-тарыямі : дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус.мовамінавучання/З.І.Бадзевіч[іінш.].—Мінск:Нац.ін-тадукацыі,2010.

Пішампа-беларуску:даведнікпаарфаграфіііпунктуацыізкамен-тарыямі : дапам. для ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.мовамі навучання / З. І.Бадзевіч [і інш.].—Мінск :Аверсэв, 2011,2013.

Разам, асобна, праз злучок : даведнік : дапам. для настаўнікаўустаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /склад.:Н.Д.Бандарэнка,І.Л.Капылоў,Т.М.Маракуліна;падрэд.А.А.Лукашанца.—Мінск :Аверсэв,2012.

Уласевіч, В. І. Беларуска-рускі тлумачальны слоўнікновых слоў іновых значэнняў слоў /В. І.Уласевіч,Н.М.Даўгулевіч.—Мінск :Аверсэв,2013.

Page 13: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

12

БЕЛАРУСКАЯ ЛIтАРАтУРА

Тлумачальная запіска

Вучэбная праграма па беларускай літаратуры для ўстаноўагульнайсярэдняйадукацыіраспрацаванаўадпаведнасцізагуль-нымізадачаміўдасканаленняяксістэмыадукацыіўвогуле,так ілітаратурнага навучання ў прыватнасці.Вывучэнне беларускайлітаратурываўстановеагульнайсярэдняйадукацыіарыентаванана дасягненнемэт, вызначаныхКодэксамРэспублікі Беларусьабадукацыі, і ажыццяўляеццаўадпаведнасці з асноўныміпала-жэнняміКанцэпцыівучэбнагапрадмета«Беларускаялітаратура».

Вучэбнаяпраграмагрунтуеццанапрынцыпахдэмакратызацыіігуманізацыінавучання,арыентуеназасваеннедухоўныхімараль-ныхкаштоўнасцей, на эстэтычны і творчыхарактар засваенняпрадмета,улічваеўзростава-інтэлектуальныяасаблівасцівучняў.

Беларускаялітаратура—дысцыплінакультуралагічнагацык-ла,якаяпаслядоўнаісістэматычнадалучаевучняўдамастацтва.Літаратура ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі— сродакэстэтычнага спасціжэнняжыцця, ягомаральныхнорм і вартас-цей.Роднаялітаратуракаштоўнаясваімі ідэямі ітымасобаснымсэнсам,якімаюцьсюжэтлітаратурнагатвора,мастацкіявобразы,адносіныістаўленнесамогааўтарадагерояў іпадзей,дажыццяі свету. Вывучэнне літаратуры дапамагае вучням убачыць раз-настайнасцьсвету,адкрыцьтаямніцыпісьменніцкагамайстэрства,набыцьвопытмаўленчайітворчайдзейнасці,авалодацькультурайчытання, з павагай і любоўю ставіцца дамастацкайкнігі.Такімчынам,уарганічнайсувязізпазнаннемлітаратурыякмастацтваідзе і працэсфарміравання сістэмыкаштоўнасных арыентацыйвучня,адносінягодажыцця,далюдзей,працэсусведамленнясябеасобай.Урок літаратуры— гэта найпершпрацэсжыццепазнан-ня, скіраванына выпрацоўкукрытычнага імадэлюючага тыпаўмыслення.Асабліваяўвагапрыгэтымнадаеццаразвіццютворчыхздольнасцей,навыкаў іўменняўсамастойнайпрацы.

Page 14: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

13

Галоўнаямэтанавучанняпрадмету—далучэнневучняўдаба-гаццябеларускаймастацкайлітаратуры,эстэтычнаеспасціжэннеімі свету, складанасцічалавечыхузаемаадносін інагэтайасновевыхаваннеасобызглыбокагуманістычнымідэмакратычнымсве-тапоглядам,самастойныммысленнем,зразвітым,высокакультур-нымпачуццёмнацыянальнай і асабістай самапавагі, адданасцюагульначалавечымідэалам,асобызвыразнавыяўленымітворчымісхільнасцямі,здатнайператварыцьуспрыманнепрыгажосці(эстэ-тычнае ўспрыманне) у стымулмаральнага самаўдасканалення,інтэлектуальнага ідухоўнагаразвіцця.

ЗместлітаратурнайадукацыіўXІкласепабудаванынагісто-рыка-храналагічнымпрынцыпе,штодазваляепрацягнуцьзнаём-ствавучняў,распачатаеўІXкласе,засаблівасцяміразвіццябела-рускагамастацтвасловаўрозныяперыядыіспрыяефарміраваннюгістарычнагападыходудалітаратурных з’яў,першапачатковамуразуменнюўзаемасувязейіўзаемаўплывуўтворчасцірозныхпісь-меннікаў,успрыманнюлітаратурыякпрацэсу.Нагэтымэтапенавучання інтэнсіўнафарміруецца сістэмакаштоўнасныхарыен-тацый, ідэалаў і перакананняў, інтарэсаў і схільнасцей. Таму ўпраграму ўключанытворымаральна-этычнайпраблематыкі, дзевыяўляюцца канфліктыхарактараў, ідэй, поглядаў.Мастацкіятэкстыразмешчаныўпаслядоўнасці,адпаведнайасноўнымэтапамразвіццялітаратуры.

Значнымкампанентамзместулітаратурнайадукацыіз’яўляеццасістэматэарэтыка-ігісторыка-літаратурныхпаняццяў,звязаныхзфарміраваннемуяўленняў аб развіцці і станаўленнімастацтваслова.На ІІІ ступеніагульнайсярэдняйадукацыіпаглыбляюццаведывучняўпраструктурумастацкагатвора,літаратурныяродыіжанрыўгістарычнымаспекце,даеццаўяўленнепраасаблівасцітворчайманеры, стылюпісьменніка.Асэнсаванне тэарэтычныхпытанняўпаспрыяебольшглыбокамуўспрыманнюлітаратурыякмастацтва.Упрацэсевывучэнняманаграфічныхтэмпрадугледжа-наатрыманневучнямікрытыка-біяграфічныхведаўпражыццё ітворчасцьпісьменнікаў.

На заключным этапе літаратурнай адукацыі актуалізуюцца,паглыбляюцца і сістэматызуюцца веды і ўменні, атрыманыя ўпапярэдніхкласах.Сістэматызацыяведаўіўменняўабмастацтвевядзе да сінтэтычнага асэнсавання літаратуры і яе канкрэтныхз’яўна светапоглядным,філасофскім, культуралагічнымузроў-

Page 15: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

14

нях, да ўсведамлення вучнем сябе як асобы, да ягомаральнагасамавызначэння.Нагэтаскіраванырозныявідыработызлітара-турнымматэрыялам.Акрамятрадыцыйныхформурока,шырокапрактыкуюццасемінары,дыспуты,чытацкіяканферэнцыі і г.д.Метадынавучанняўсваёйсукупнасціспрыяюцьпраяўленнюўсіхфункцый літаратуры: пазнавальнай, выхаваўчай, эстэтычнай,эўрыстычнай,камунікатыўнай,геданістычнай.Накіраванасцьме-тодыкінарэалізацыютолькіаднойзіх,напрыкладпазнавальнай,аслабляеўздзеяннелітаратурына асобу вучня.Агульнымпатра-баваннемдляўсіхметадаўнавучанняз’яўляеццасарыентаванасцьна эстэтычную сутнасць літаратуры, яемастацкую спецыфіку.Умелаеспалучэннеметадаўнавучанняззадачаміграмадзянскага,патрыятычнагавыхаванняробіцьпрацэсспасціжэнняведаўяшчэбольшмэтанакіраванымівыніковым.Назапашваннемаральныхіэстэтычныхуражанняў,наступнаяіхсістэматызацыяіабагульнен-не,тэарэтычнаеасэнсаваннеўзбагачаюцьжыццёвывопытвучняў,уплываюцьна іхдухоўна-інтэлектуальнаесталенне.

Развіццёасобыпрывывучэннілітаратурыадбываеццаўдвухасноўныхнапрамках: развіваюцца здольнасці агульныя і ўласнамастацкія.Гэтыпрацэсможабыцьпаспяховыпрыўмоветворчайскіраванасці навучання і рэалізацыі спецыяльнай сістэмы ана-літычныхітворчыхзаданняў.

Веданнепараметраўразвіцця асобыдазваляе рэалізаваць ды-ферэнцыраваныпадыход да навучання літаратуры.Каб развіцьздольнасці вучняў з аналітычным тыпаммыслення,мэтазгодначасцейдаваць ім заданні творчагахарактару; вучням з развітымэмацыянальнымуспрыманнем,наадварот, часцейпрапаноўвацьаналітычныяціабагульняльныяпытанні.Важнаскарэкціравацьпершапачатковае суб’ектыўна-індывідуальнае ўспрыманне, кабвучнімаглі паступова ўзнімацца ад эмпірычнага ўзроўню засва-енняматэрыялу да канцэптуальнага. Гэтаму спрыяюць заданніна выяўленне аўтарскай пазіцыі ў творы, знаёмства з розныміінтэрпрэтацыямі іацэнкамітвораўукрытыцыі інш.

НавучаннелітаратурыўХІкласеможаажыццяўляццанаба-завыміпавышанымузроўнях.

Павышаныўзровеньнавучаннялітаратурызакліканысадзей-нічацьпаспяховайпадрыхтоўцывучняўдапрафесійнайдзейнасціўгуманітарнайгалінеінакіраванынаавалоданнедаследчыміітвор-чыміспосабамідзейнасціўмежахвучэбнагапрадмета«Беларуская

Page 16: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

15

літаратура».Прыгэтымакцэнтробіццанафарміраванніагульнайлітаратуразнаўчайкультуры, уменні аналізавацьмастацкі тэкстз выкарыстаннем ведаў па гісторыі і тэорыі літаратуры, рабіцьабагульненніналітаратурна-мастацкімматэрыяле, супастаўляцьтворырозных эпох, суадносіць асаблівасці развіццяроднайліта-ратурызагульнаеўрапейскімлітаратурнымкантэкстам.

Вывучэннелітаратурынапавышанымузроўнідаебольшшыро-кіямагчымасцідлярэалізацыіміжпрадметныхсувязей,упершуючаргу з вучэбнымпрадметам«Беларускаямова».Еднасць гэтыхдысцыплінгрунтуеццанаагульнымпрадмецевывучэння—словеякадзінцымовыімаўленняўягофункцыянальнымзначэнні—іпрадугледжвае спасціжэннемовы і літаратурыякнацыянальна-культурныхкаштоўнасцей.Дыялог літаратуры з іншымі відамімастацтва (тэатр, кіно,музыка,жывапіс і інш.) будзе спрыяцьфарміраваннюўвучняўуяўленняўпразаканамернасціэстэтычнагаімастацкага асваення свету чалавекам, выпрацоўцыкрытэрыяўэстэтычнай ацэнкі твораў.Разам з гісторыяй і грамадазнаўствамлітаратура звяртаецца да праблем, непасрэдна звязаных з гра-мадскай сутнасцю чалавека,фарміруе гістарызммыслення, уз-багачае культурна-гістарычную памяць вучняў, выхоўвае ў іхактыўныяадносіныдарэчаіснасці,прыроды,навакольнагасвету.

На вывучэнне літаратурыўXІ класе на павышанымузроўніадводзіцца 105 гадзін, з іх 93 гадзіны—на вывучэнне і абмер-каванне твораў, 10 гадзін—на творчыяработы,2 гадзіны—наўрокіпатворахдлядадатковагачытання.

Рэзерввучэбнагачасуможабыцьвыкарыстаныдлявывучэнняіабмеркаваннялітаратурныхтвораў.

Прапанаваныяпраграмайанатацыідааглядавыхіманаграфіч-ныхтэммаюцьарыентацыйныхарактар:уіхакрэсліваеццаколапраблем,ключавыямоманты,наякіямэтазгодназвярнуцьувагупрывывучэннііабмеркаваннітвораў.Настаўнікробіцьакцэнтнаасобныхпазіцыях,найбольшактуальныхуканкрэтныхкласах.

Са спіса твораў, прапанаваныхдлядадатковага чытання,на-стаўнік выбірае тыя, выкарыстаннеякіх ён лічыць большмэта-згоднымнапэўнымуроку,улічваючыіндывідуальныямагчымасцівучняў інаяўнасцьтэкстаўубібліятэчнымфондзе.

Гадзіны, адведзеныя на творчыя работы, настаўнік размяр-коўваеўадпаведнасцізуласнымпланаваннем.

Page 17: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

16

ЗмЕСт вУчэБнАгА пРАдмЕтА(105 гадзін)

Беларуская літаратура перыяду 1966-га — пач. 1990-х гадоў (55 гадзін)

Агляд(2 гадзіны).Літаратура ва ўмовах новай грамадскайсітуацыі. Значнасць гісторыка-сацыяльныхпераўтварэнняў.Па-шырэннесферымастацкагадаследаваннярэчаіснасці.Жанравыяітэматычныяпошукілітаратуры,паглыбленнеяечалавеказнаўчагаі гуманістычнага зместу.Узмацненне аналітызмуў даследаваннімінулагаісучаснасці.Антываенныпафастворчасці«шасцідзясят-нікаў» іфілалагічнагапакалення.

Узбагачэннесветабачаннябеларускіхпаэтаў, іхжанрава-сты-лёвыяпошукі(Я.Янішчыц,Т.Бондар,Р.Баравікова,А.Разанаў,Г.Пашкоў,К.Камейша,Н.Мацяш і інш.). Грамадзянскасць імаральна-этычнаяскіраванасцьпафасупаэтычнайтворчасці.Па-вышанаяцікавасцьдафіласофскіхпраблем,складаныхпытанняўчалавечагажыцця.

Праблематыкабеларускайпрозы(I.Шамякін,Я.Брыль,В.Адам-чык,І.Пташнікаў,В.Карамазаў,Л.Левановіч,Я.Сіпакоў,А.Жук,В.Казько,Г.Далідовіч,Г.Марчук,В.Гардзей,В.Гігевічі інш.).

Здабыткіўжанрахдрамыікамедыі(п’есыКандратаКрапівы,А.Макаёнка,У.Караткевіча,М.Матукоўскага,А.Петрашкевіча,А.Дзялендзіка,Г.Марчука,А.Дударава і інш.).Праблемнасць,канфліктнаяасноватвораўбеларускіхдраматургаў.

Літаратура

ГiсторыябеларускайлiтаратурыXXстагоддзя:у4т./С.А.Андра-юк [і інш.] ; навук. рэд. :У.В.Гніламёдаў,С.С.Лаўшук.—Мінск :Беларускаянавука,2004.—Т.4 :у3кн.,кн.1 :1966—1985.

Анталогіябеларускайпаэзіі:у3т./рэдкал.:Р.Барадулін[іінш.].—Мінск :Мастацкаялітаратура,1993.—Т.2—3.

Бельскі, А. І.БеларускаялiтаратураXXстагоддзя:гісторыяісучас-насць/А. І.Бельскі.—Мінск :Аверсэв,2005.

Бельскі, А. І.Вывучэннетворчасціпісьменнікаў:класікіісучаснікіўшколе/А. І.Бельскі.—Мінск :Аверсэв,2005.

Page 18: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

17

Гніламёдаў, У.Ад даўніныда сучаснасці : нарыспра беларускуюпаэзію/У.Гніламёдаў.—Мінск :Мастацкаялітаратура,2001.

Вывучэннеаглядавыхтэмаўпабеларускайлітаратуры/аўт.-склад.:В.Я.Ляшук,Г.М.Снітко.—Мінск :ТАА«Юніпрэс»,2001.

І в а н Ш а м я к і н. Аповесць«Непаўторная вясна»;раман«Сэрца на далоні» (10 гадзін).

Жыццёвыітворчышляхпісьменніка.«Непаўторная вясна». Пенталогія«Трывожнаешчасце»—

кніга аповесцейпра даваеннаепакаленнемоладзі, якоепрайшлопразвыпрабаваннівайны.Творчаязадумакнігі.Аўтабіяграфічныямомантыў«Трывожнымшчасці».ПятроШапятовіч іСашаТра-янава—галоўныягероіпенталогіі.

Адлюстраваннедаваеннагажыццямоладзіўаповесці«Непаў-торная вясна». Духоўны светПятра і Сашы.Паэзія кахання іпрыгожых чалавечых пачуццяў. Эмацыянальна-псіхалагічнаязмястоўнасць твора.Лірычныхарактараўтарскагапісьма.Зместі сюжэтныялініінаступныхтвораўпенталогіі.

«Сэрца на далоні». Праблематыкарамана.Вастрыняканфлікту.Маральна-этычная сутнасць аўтарскайпазіцыі.Рэтраспектыўнызваротдападзейвайны.Сутыкненнепраўдыідэмагогііўацэнкахдзейнасці падпольшчыкаў. Роля кар’ерыста Гукана, які хаваепраўдуабактыўнайпадпольнайдзейнасцідоктараСавіча.Прын-цыповасць і рашучасцьКірылыШыковіча ў выкрыцці Гукана.ПартызанскаемінулаеЯраша.ВобразЗосіСавіч,яелёс.

Маладое пакаленне ў рамане.Няўстойлівасцьжыццёвайпа-зіцыіСлавікаШыковіча.СкладанышляхдухоўнагастанаўленняТараса.Пачатак самастойнагажыццяСлавіка і Тараса—напа-мінак старэйшамупакаленнюаб рэальнаймагчымасці ўзнікнен-ня праблемы бацькоў і дзяцей, неабходнасці выхавання новагапакалення.

Сімволіканазвытвора.Тэорыя літаратуры. Жанраповесці(паглыбленнепаняцця).

Пенталогія.МастацтваЖывапіс:М. Будавей. «ПартрэтІванаШамякіна»;Н. Шчас­

ная. «Уснежныязімы(партрэтпісьменнікаШамякіна)»;У. Мас­ленікаў. «Маебацькіўмаі1945года».

Page 19: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

18

Тэатральнае мастацтва:спектаклі«Трывожнаешча-сце», «Сэрца на далоні», «І змоўклі птушкі» (па творах І. Ша­мякіна).

Кінамастацтва: мастацкіяфільмы«Гандлярка і паэт»(рэж.С. Самсонаў),«Вазьмутвойболь» (рэж.М. Пташук).

Літаратура

ІванШамякін : вядомы і невядомы : успаміны, эсэ, аповесць /уклад.Т.Шамякіна.—Мінск :Літаратура іМастацтва,2011.

ІванШамякін.Летапісец эпохі : успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад.А.Шамякіна.—Мінск :Мастацкаялітаратура,2010.

Локун, В.Кругіжыцця—кругілітаратуры/В.Локун.—Мінск:ОО«БелАКК»,2002.

Эрнэст Хемінгуэй. Аповесць«Стары і мора» (2 гадзіны). «Стары і мора»—адзінзнайлепшыхтвораўславутагаамеры-

канскагапісьменніка.Праблемыжыцця і смерці, прыроды і ча-лавека,пераемнасціпакаленняў.Галоўны герой аповесці, рыбакСанцьяга,—чалавек,якінездаеццаперадцяжкімівыпрабаван-няміжыцця.Ягоаптымізм,высокаепачуццёчалавечайгоднасці.Лейтматыўтвора—словыСанцьяга:«Чалавекаможназнішчыць,алеягонельгаперамагчы».Падтэкстутворы.

Літаратура

Герцык, А.Лiтаратуранародаўсветуўшколе/А.Герцык.—Мінск:Новоезнание,2007.

В а с і л ь Б ы к а ў. Аповесці«Сотнікаў», «Знак бяды», апа-вяданне«Жоўты пясочак» (11 гадзін).

Жыццёвыітворчышляхпісьменніка.«Сотнікаў». Праблематыкааповесці.Чалавекперадзнішчаль-

найсілайбесчалавечныхабставін.ВобразыСотнікава іРыбакаўтворы, глыбокі псіхалагізм у іх распрацоўцы.УменнеСотнікавазмагаццадаканцаў любыхабставінах; вернасцьперакананням.ТрагічныфіналСотнікава.ВобразРыбака,ягоспрытнасць ілоў-касць. Здрадніцтвадзелязахаваннясвайгожыцця.ДухоўнаясмерцьРыбака.Персанажыдругога плана ў аповесці (стараста,Дзёмчыха,Бася), іхмужнасць.Выкрыццё паліцэйскіх—пры-служнікаўнемцаў—утворы(Партноў,СтасьГаманюк,Будзіла).

Page 20: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

19

Мастацкаядасканаласцьтвора.Ягосюжэтікампазіцыя.Пейзажуаповесці.Ролямастацкайдэталіўабмалёўцыгерояў іпадзей.

«Знак бяды». Актуальнасцьмаральна-філасофскайпраблема-тыкі аповесці.Вастрыня трагедыйнагаканфлікту.Маштабнасцьхарактараў галоўных герояў—Петрака і Сцепаніды. Глыбокіпсіхалагізмаповесці.Зваротаўтарадаэпізодаўдаваеннагажыццязмэтайбольшглыбокагараскрыццяхарактараў.Выкрыццёжорст-касці,бесчалавечнасціфашызму.Паказпрыслужнікаўакупацый-нага рэжыму.Мастацкая сімволіка твора. Экранізацыя аповесці«Знакбяды»(рэж.М.Пташук).

«Жоўты пясочак». Адлюстраванне ў апавяданні трагічныхпадзейперыяду сталінскіх рэпрэсій 20—30 гадоўХХ стагоддзя.Псіхалагізм у абмалёўцы вобразаў герояў твора.Канкрэтна-гіс-тарычныісімвалічнысэнсапавядання.

Значэнне творчасціБыкава для развіцця беларускайлітара-туры.

Тэорыя літаратуры. Выяўленнеаўтарскайпазіцыіўмастац-кімтворы(паглыбленнепаняцця).Аўтарскаяканцэпцыяжыццяіасобы.Гераічнаеітрагічнаеўлітаратуры(паглыбленнепаняццяў).Вобразы-сімвалы,мастацкіядэталі, іхроляўтэксце.

МастацтваЖывапіс: М. Будавей. «Партрэт В. Быкава»;В. Быкаў.

Ілюстрацыідаапавяданняў«Трое»,«Страчаныямары»,карціны«Лужына»,«Бацькоўскаяхата»;М. Данцыг. «ПартрэтВ.Быкава»;А. Кашкурэвіч. Ілюстрацыі да аповесцейВ.Быкава «Пайсці і невярнуцца»,«Ягобатальён»;Г. Паплаўскі. ІлюстрацыідааповесцейВ.Быкава«Дажыцьдасвітання»,«Сотнікаў»; У. Тоўсцік. «ВасілюУладзіміравічуБыкавупрысвячаецца»;«Васілёвазорка»:альбом.

Кінамастацтва:трохсерыйнытэлевізійныфільм«Доўгіявёрсты вайны» (рэж. А. Карпаў); фільмы: «Абеліск» (рэж.Р. Віктараў),«Дажыцьдасвітання»(рэж.М. Яршоў, В. Сакалоў),«Знакбяды»(рэж.М. Пташук),«Пастка»(рэж.Л. Мартынюк),«Трэцяяракета»(рэж.Р. Віктараў),«Фруза»(рэж.В. Нікіфараў),«Узыходжанне»(рэж.Л. Шэпіцька),«Утумане»(рэж.С. Лазніца).

Літаратура

Бугаёў, Д. Я. Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ў школе /Д. Я. Бугаёў,М. У. Верціхоўская, В. У. Верціхоўская.—Мінск :Аверсэв,2005.

Page 21: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

20

ВасільБыкаў : вядомы і невядомы : літаратуразнаўчае эсэ, успа-міны/уклад.М.Мінзер.—Мінск :Літаратура іМастацтва,2011.

Локун, В. І.ВасільБыкаўукантэксцесусветнайлітаратуры/В. І.Локун.—Мінск :Тэхнапрынт,2005.

М і х а с ь С т р а л ь ц о ў. Апавяданні«Сена на асфальце», «На чацвёртым годзе вайны»,«Смаленне вепрука» (4 гадзіны).

Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпісьменніка.«Сена на асфальце». Эцюды-ўспаміныпрамаладосць,каханне,

жыццёвыяпраблемыіклопаты.Вобразаўтара-апавядальніка,яго«самаяпатаемнаяісамаядушэўнаядумка»—прымірыцьгорадівёску.Прыродаўтворы.Глыбокілірызмапавядання.Адметнасцькампазіцыі.

«На чацвёртым годзе вайны». Гора і нястачы,прынесеныяўсялянскую сям’ю вайной, якуюкожны з сямейнікаўперажываепа-свойму.Вобразыстароймаці,нявесткіМарусііяемаленькагасына.Заўчаснае сталеннехлопчыка, яго рашучаежаданне дапа-магчымаціібабулі,узяцьнасябеадказнасцьзалёссям’і.Глыбокіпсіхалагізмупаказехарактараў.

«Смаленне вепрука». Адметнасцькампазіцыіапавядання.Ролямастацкайдэталіўтворы.Наватарствааўтарскагаіндывідуальнагастылю.

Тэорыя літаратуры. Унутраныманалог(паглыбленнепа-няцця).

Літаратура

Саламаха, У. П.Літаратура:застаеццасапраўднае:эсе,артыкулы,дыялогі/У.П.Саламаха.—Мінск :Звязда,2014.

Сямёнава, А. Гарачы след таленту /А.Сямёнава.—Мінск :Мас-тацкаялітаратура,1979.

Шамякіна, Т.Налінііперасячэння/Т.Шамякіна.—Мінск:Мас-тацкаялітаратура,1981.

Н і л Г і л е в і ч. Вершы «Ах, якая над Гайнай купальская ноч!..», «Святочны, старажытны дух калядны...», «Паклон табе, мой беларускі краю!..»; раманувершах «Родныя дзеці» (4 гадзіны).

Жыццёвыітворчышляхпаэта.

Page 22: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

21

Шырокі тэматычны змест паэзіі.Любоў даБацькаўшчыны,клопатпраяелёс,шанаваннероднаймовы,захаваннекультурнайспадчыны.Лірыкапрыроды, дружбы,кахання.Глыбокілірызм,песеннасцьвершаў,фальклорныяматывыўтворчасціпаэта.

«Родныя дзеці».Праблематыка твора. Вобраз галоўнага ге-рояСцяпанаВячоркі.Другарадныя вобразы і іх роля ў творы.Адметнасцькампазіцыірамана.Мастацкаяспецыфікатвора.

Тэорыя літаратуры. Раманувершахякжанр.МастацтваЖывапіс:М. Андруковіч. «Лагойскікраявід».Г р а ф і к а:А. Лапіцкая. «ГучацьнадПалессемстаражытныя

песні».М у з ы к а:Э. Зарыцкі. Песня«Палыноваяростань»(сл.Н.Гі-

левіча);Л. Захлеўны. Песня«Сонца ў азерцы» (сл.Н. Гілевіча);І. Лу чанок. Песня«Яхаджузакаханы»(сл.Н.Гілевіча);Э. Ханок. Песня «Вышуміце, бярозы...» (сл.Н. Гілевіча); «Аксамітавывечар»: кампакт-дыск; «Нашыпесні»: кампакт-дыск (ансамбль«Сябры»).

Літаратура

Люблюцябе,жыццё... :штрыхі да партрэта народнага паэтаБе-ларусіНілаГілевіча/склад.іпрадм.Я.Стасевіча.—Мінск:Кнігазбор,2011.

І в а н Ч ы г р ы н а ў. Апавяданні«Дзівак з Ганчарнай ву-ліцы», «У ціхім тумане» (3 гадзіны).

Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпісьменніка.«Дзівак з Ганчарнай вуліцы». Памяцьмінулай вайны і лёс

старогалеснікаДземідзёнка.Зварот да традыцыйныхкаштоўна-сцей,гармоніячалавеказпрыродай,людзьмі,самімсабой.Вобразаўтара-апавядальніка.

«У ціхім тумане». Новыяпадыходыдаасэнсаваннятэмывай-ны.Узаемаадносіныахвяріздраднікаў.Праблемавіныідараван-ня.ВобразыРэйдзіхі іГанны.Гуманістычныпафасапавядання.

МастацтваЖывапіс:В. Грамыка. «НадПрыпяццю»;А. Ма лішэўскі.

«Мывернемся»;І. Белановіч. «Сустрэчазнедалёкіммінулым».

Page 23: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

22

Літаратура

Марціновіч, А.ІванЧыгрынаў:нарысжыццяітворчасці/А.Мар-ціновіч.—Мінск :Народнаяасвета,1998.

Шамякіна, Т.Налінііперасячэння/Т.Шамякіна.—Мінск:Мас-тацкаялітаратура,1981.

І в а н Н а в у м е н к а. Апавяданні«Сямнаццатай вясной», «Хлопцы самай вялікай вайны»(3 гадзіны).

Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпісьменніка.«Сямнаццатай вясной». Паказ лёсумоладзі ў гады вайны з

фашызмам.РаскрыццёўтворыхарактараўЦімоха,Стасіііншыхгерояў. Эмацыянальнасць зачыну апавядання, лірызм аповеду.Сімвалічнасцьвобразабэзу.

«Хлопцы самай вялікай вайны». Жорсткая праўдажыцця.Адсутнасцьу апавяданні элементаўрамантыкі.Унутраная сама-ацэнкаюнакоў;жаночы,мацярынскіпогляднарэаліівайны.Шматгранныпартрэтпакалення.Ролямастацкайдэталіўтворы.

Тэорыя літаратуры. Сюжэт і яго элементы,пазасюжэтныякампанентытвора (паглыбленнепаняццяў).

Літаратура

Марціновіч, А.Звышыніпражытага :штрыхідатворчагапатрэтаІ.Навуменкі/А.Марціновіч//Роднаеслова.—2000.—№2.—С.4—8.

Піскун, Л. ІванНавуменка /Л.Піскун.—Мазыр : Белы вецер,1997.

Сіненка, Г.ІванНавуменка:нарыстворчасці/Г.Сіненка.—Мінск:Мастацкаялітаратура,1981.

Г е н р ы х Б ё л ь. Раман«Дом без гаспадара» (ваўрыўках)(2 гадзіны).

Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпісьменніка.«Дом без гаспадара» —раманпрацяжкіядушэўныяпакуты

пасляваеннага пакалення Германіі.Лёс удавы паэта РаймундаБахаНэлы.Вобразынепераадоленагамінулагаўтворы.Праблемабацькоўідзяцей.Думкіаўтарапраўсенароднуювінузапаўтарэннефашызму.Глыбокаераскрыццёпсіхалогіі дзяцей-сіроту рамане(Марцін і Генрых).ВобразмастакаАльберта. Сэнс назвы рама-на.Асаблівасці кампазіцыі.Прыёмы аўтарскагаманалогу прыраскрыцціўнутранагасветугерояў.

Page 24: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

23

Літаратура

Герцык, А.РаманГенрыхаБёля«Домбезгаспадара»/А.Герцык//Роднаеслова.—1998.—№1.—С.111—122.

Р ы г о р Б а р а д у л і н. Вершы«Неруш», «Вогнепаклонніца», «Яна адна, зямля вякоў…», «Заспаная раніца мжыстая…», «Чалавек не ўзнікае так…», «Божа, паспагадай усім…»,2—3вершысазборнікаў«Евангелле ад Мамы»,«Ксты» (навыбарнастаўніка) (4 гадзіны).

Жыццёвыітворчышляхпаэта.Народнасць і самабытнасцьпаэзііР.Барадуліна.Сувязь яго

творчасці з традыцыяміфальклору,міфалогіі, класічнайлітара-туры.ВобразыМацііБеларусіяклейтматывыпаэзііБарадуліна.Шчырасць, даверлівасцьпачуццяўулірыцыкахання, тонкіпсі-халагізміэкспрэсіўнасцьуіхвыяўленні.АсаблівасціпаэтычнагамайстэрстваР.Барадуліна:арыгінальнаяметафарычна-асацыятыў-наявобразнасць,гукапіс,рытміка,рыфмаўяготворах.

МастацтваЖывапіс:В. Жолтак. «Восеньскаясімфонія»;І. Рэй. «Зямля

маябеларуская».Тэорыя літаратуры. Стыльпісьменніка(паглыбленнепаняцця).

Літаратура

Гніламёдаў, У.Ад даўніныда сучаснасці : нарыспра беларускуюпаэзію/У.Гніламёдаў.—Мінск :Мастацкаялітаратура,2001.

Штэйнер, І. Ф.СповедзьперадБогамілюдзьмі:беларускаяпаэзіяна стыку тысячагоддзяў : манаграфія / І.Ф.Штэйнер.— Гомель :Сож,2007.

Я ў г е н і я Я н і ш ч ы ц. Вершы«Чаму ніколі не баюся я…», «Не воблака, а проста аблачынка…», «Помню, помню праз гады…», «Ты пакліч мяне. Пазаві…», «Любоў мая...» (2 гадзіны).

Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпаэтэсы.Тэматычная палітра паэзііЯ.Янішчыц:малая радзіма, ка-

зачнаяпалескаяпрырода, вясковы і гарадскіпобыт,пададзеныяўсветлыхколерах,каханне.Спробапаяднацьтрадыцыйныверші рытмізавануюпрозу ў творах. Эвалюцыяпафасу ў творах: адмажорнага,радаснагадасумнага,трывожнага.

Page 25: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

24

Літаратура

Калядка, С. У.Непрыручаная птушкаПалесся : творчая індыві-дуальнасцьЯўгенііЯнішчыц /С.У.Калядка.—Мінск :Беларускаянавука,2007.

Г е о р г і й М а р ч у к. Навелы «Канон Богу», «Канон Базару», «Канон Гарыні», «Канон Маці» (3 гадзіны).

Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпісьменніка.Жанрава-стылёвая спецыфіка твораў, іх спавядальнасць. За-

хапляльнаепадарожжапарадзімепісьменніка,асэнсаваннежыццяпалешукоў,іхтрадыцый.Мудрасцьразуменнячалавечагашчасцяі іншыхдухоўныхкаштоўнасцей.

МастацтваКінамастацтва:фільм«ЛістдаФеліні»(рэж.Д. Зайцаў).

Літаратура

Іконнікава, Л. У.МастацкісветтвораўГеоргіяМарчука:драматургія,проза,казкі/Л.У.Іконнікава;навук.рэд.В.А.Максімовіч.—Мінск:Беларускірэспубліканскілітаратурныфонд,2013.

А л я к с е й Д у д а р а ў. П’еса«Князь Вітаўт» (3 гадзіны). Кароткіязвесткіабжыцці ітворчасціпісьменніка.«Князь Вітаўт».Наватарскіпадыходдраматургадаўвасаблення

далёкагамінулага.Жанравая адметнасць твора, асаблівасці ягокампазіцыі.ВітаўтіЯгайлаяквобразы-тыпы.Маральна-этычнаезавастрэннеканфлікту.Ахвярнасць,вернасць (пакаёўкаАлёна) іздрада,халодныразлік,угодлівасць(стражнікЛюцень).Праблемаасабістагашчасця ў п’есе.Сцвярджэнне ў творы галоўныхкаш-тоўнасцейназямлі:любові,еднасці,згодыіміру.

Тэорыя літаратуры. Гістарычнаядрама.МастацтваТэатральнае мастацтва: спектаклі «Вечар» (рэж.

В. Мазынскі),«КнязьВітаўт»(рэж.В. Раеўскі),«Радавыя»(рэж.В. Раеўскі),«ЧорнаяпаннаНясвіжа» (рэж.В. Раеўскі).

Літаратура

Аўдоніна, Т. В.Жыцьна зямлі... :філасофія быццяў драматургііА.Дударава ікласічнаятрадыцыя/Т.В.Аўдоніна.—Гомель :ГДУ,2005.

Page 26: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

25

Васючэнка, П.Сучаснаябеларускаядраматургія/П.Васючэнка.—Мінск :Мастацкаялітаратура,2000.

Ратабыльская, Т. А.«Спыніся,імгненне...»:старонкітэатральнагажыццяБеларусі1990-хгадоў/Т.А.Ратабыльская.—Мінск,2000.

А л е с ь Р а з а н а ў. «Радзіма…», «На гэтай зямлі», «У крузе», «Спадчына», «Барана», «Горад», «Кожны народ мае…»,3—4(навыбарнастаўніка)пункціры, квантэмы, зномы (2 гадзіны).

Філасофска-інтэлектуальны кірунак творчасці: суадносіныагульначалавечага (быційнага) і нацыянальна-гістарычнага (аса-бістага). ТэмаБацькаўшчыныўлірыцыпаэта.Традыцыі і нава-тарства:адметнасцьжанрава-стылёвыхформ,стыльпісьмапаэта.Асацыятыўнаявобразнасць.РоляА.Разанаваўразвіццітрадыцыйфіласофскайпаэзііістанаўленнісучаснайбеларускайэксперымен-тальнай (постмадэрнісцкай)паэзіі.

Тэорыя літаратуры. Вершаказ,версэт,пункцір,квантэма.

Літаратура

Кісліцына, Г. М. Алесь Разанаў : Праблема маст. свядомасці /Г.М.Кісліцына.—Мінск :Беларускаянавука,1997.

Івашчанка, А. С.ПаэтыкаАлесяРазанава :міжмедытацыяй іра-цыяй:манаграфія/А. І. Івашчанка.—Мінск :БНТУ,2008.

Ламека, Н. У.Мастацкіўніверсумтворцы/Н.У.Ламека.—Мінск:Рэспубліканскі інстытутвышэйшайшколы,2005.

Штэйнер, І. Ф. Уводзіны ў невымоўнае : філасофія паэзііАлесяРазанава/ І.Ф.Штэйнер.—Мінск :Звязда,2013.

Беларуская літаратура на сучасным этапе (з сярэдзіны 1990-х гадоў)

(35 гадзін)Агляд (2 гадзіны).ЛітаратурныпрацэсуБеларусінасучасным

этапе.Змяненнеролілітаратурыўжыцціграмадства.Новаяліта-ратурная сітуацыя. Грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаўБеларусі» і іншыялітаратурныя суполкі. Беларускі постмадэр-нізм: творчыяасобы іжанры.Найноўшаябеларускаялітаратура(2000—2015).

Знаёмствазлітаратурнымічасопісамі(«Полымя»,«Маладосць»і інш.) і інтэрнэт-рэсурсамі і публікацыямі ў іх твораў сучасныхаўтараў.

Page 27: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

26

Паэзія (11 гадзін). Паглыбленне агульначалавечага, мараль-на-філасофскага, гуманістычнага зместу лірыкі, яе грамадзянска- публіцыстычнага і інтымна-псіхалагічнага пачатку ў творчасці В. Зуёнка, А. Вярцінскага, Я. Сіпакова, Ю. Свіркі, Д. Бічэль, Р. Баравіковай, Г. Пашкова, М. Пазнякова, А. Салтука, М. Маляўкі, М. Дуксы, У. Карызны, Л. Галубовіча, А. Сыса, З. Марозава і інш.

Разнастайнасць творчых індывідуальнасцей у сучаснай паэзіі(М. Башлакоў, А. Бадак, Л. Рублеўская, В. Шніп, К. Жук, М. Ша- бовіч і інш.).

Урбаністычныя матывы ў сучаснай паэзіі (Адам Глобус, Г. Бу- лыка і інш.).

Пошукі і наватарства ў галіне паэтычнай формы (А. Разанаў, Р. Баравікова, М. Мятліцкі і інш.).

Беларуская постмадэрнісцкая паэзія (С. Мінскевіч, Д. Плакса, З. Вішнёў і інш.).

(9-10 аўтараў на выбар настаўніка.)Проза (15 гадзін). Сацыяльныя і маральна-філасофскія праб-

лемы ў сучаснай прозе (А. Савіцкі. «Пісьмо ў рай»; А. Жук. «Пра- клятая любоў»; А. Федарэнка. «Вёска»; А. Казлоў. «Незламаная свечка»; У. Сцяпан. «Адна капейка»; У. Саламаха. «Расступіся, зямля» і інш.).

Чарнобыльская тэма ў сучаснай прозе (Б. Сачанка. «Родны кут», «Еўка»; Л. Левановіч. «Палыновы вецер» і інш.).

Тэма вайны (В. Быкаў. «У тумане»; І. Чыгрынаў. «Вяртанне да віны»; А. Адамовіч. «Нямко»; Г. Марчук. «Крык на хутары»;С. Алексіевіч. «У вайны не жаночае аблічча» і інш.).

Тэма гістарычнага мінулага ў творах Л. Дайнекі, В. Коўтун, К. Тарасава, В. Чаропкі і інш.

Адлюстраванне падзей савецкага мінулага (В. Быкаў. «Сцюжа»;I. Навуменка. «Вір»; Я. Сіпакоў. «Кулак» і інш.).

Праблемна-тэматычная, жанрава-стылёвая паліфанічнасць у раскрыцці ідэі адраджэння нацыянальнай самасці. Праблемы гістарычнай памяці, повязі эпох і пакаленняў, стасункаў асобы і грамадства ў найноўшай беларускай прозе (творчасць Л. Рублеў- скай, Алеся Наварыча і інш.).

Проза для падлеткаў (А. Бадак, Р. Баравікова і інш.). Жанр фантастыкі ў сучаснай прозе.

(7-8 аўтараў на выбар настаўніка.)

Page 28: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

27

Драматургія (7 гадзін). Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці бе-ларускайдраматургіі другойпаловы1980—1990-х гг.ТрадыцыідраматургііКандратаКрапівыіА.Макаёнкаііхтворчаевыкары-станнемаладзейшыміпісьменнікамі.

Узмацненнецікавасцідагістарычнагамінулага(А.Петрашкевіч.«ПрарокдляАйчыны»,«МечРагвалода»;I.Чыгрынаў.«Звон—немалітва»;Р.Баравікова.«БарбараРадзівіл» і інш.).Трагічнылёс беларускай вёскі і сялянства ў п’есеУ.Бутрамеева «СтрасціпаАўдзею».

Новыямастацка-эстэтычныятэндэнцыіўсучаснайбеларускайдраматургіі (С.Кавалёў, Г.Марчук, І. Сідарук,П. Васючэнка,А.Курэйчыкі інш.).

(3-4аўтарынавыбарнастаўніка.)МастацтваСкульптура:У. Слабодчыкаў. «Чарнобыльскаямадонна».Жывапіс:В. Барабанцаў. Трыпціх «Пакінутая вёска»,

«Зона», «Мёртвыкалодзеж»;А. Кашкурэвіч. Трыпціх «Прадчу-ваннебяды»; У. Кожух. Серыякарцін«Чарнобыльскаяхроніка»; І. Рэй. «Дзякуй,мама!», «З вогненнай вёскі», «Боль вогненныхгадоў.Год41-ы»,«Беларускаявосень»,«Порыгода»;М. Савіцкі. «Чорнаябыль»;У. Гоманаў. «ПартрэтА.Петрашкевіча».

Тэатральнаемастацтваікінамастацтва:спек-таклі «Адкуль грэх?» (рэж.П. Малчанаў,А. Краўчук, па творыА.Петрашкевіча),«СтрасціпаАўдзею» (рэж.В. Раеўскі,патворыУ.Бутрамеева),«ТараснаПарнасе»(рэж.Н. Башава),«Стомленыд’ябал»(рэж.Р. Таліпаў),«ТрыстандыІзольда»(рэж.А. Гарцуеў);тэлеспектаклі«ПрарокдляАйчыны»(патворыА.Петрашкевіча),«Укралікодэкс» (рэж.Г. Вагаў,патворыА.Петрашкевіча).

Літаратура

ГiсторыябеларускайлiтаратурыXXстагоддзя:у4т./І.Л.Шаў-лякова-Барзенкаіінш.;навук.рэд.:У.В.Гніламёдаў,С.С.Лаўшук.—Мінск :Беларускаянавука,2015.—Т.4 :у3кн.,кн.3.

Бельскі, А. І. БеларускаялiтаратураXX стагоддзя : гісторыя і су-часнасць/А. І.Бельскі.—Мінск :Аверсэв,2005.

Бельскі, А. І.Вывучэннетворчасціпісьменнікаў:класікіісучаснікіўшколе/А. І.Бельскі.—Мінск :Аверсэв,2005.

Бельскі, А. І.СучаснаялітаратураБеларусі:дапам.длянастаўнікаў/А. І.Бельскі.—Мінск :Аверсэв,2000.

Page 29: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

28

Васючэнка, П.Сучаснаябеларускаядраматургія/П.Васючэнка.—Мінск :Мастацкаялітаратура,2000.

Гніламёдаў, У.Ад даўніныда сучаснасці : нарыспра беларускуюпаэзію/У.Гніламёдаў.—Мінск :Мастацкаялітаратура,2001.

Грыцаль, Т. М.Беларускаялітаратураўшколе:вывучэннесучаснайпрозыў старэйшыхкласах /Т.М. Грыцаль.—Мінск : Тэхнапрынт,2004.

Лаўшук, С. С.Гарызонтыбеларускайдраматургіі /С.С.Лаўшук ;Нацыянальная акадэміянавукБеларусі, Інстытутмовы і літаратурыімяЯ.Коласа іЯ.Купалы.—Мінск :Беларускаянавука,2010.

Літаратурапераходнагаперыяду:тэарэтычныяасновыгісторыка-літаратурнагапрацэсу/М.А.Тычына[і інш.].—Мінск:Беларускаянавука,2007.

Саламаха, У. П.Літаратура:застаеццасапраўднае:эсэ,артыкулы,дыялогі/У.П.Саламаха.—Мінск :Звязда,2014.

Штэйнер, І. Ф.СповедзьперадБогамілюдзьмі:беларускаяпаэзіяна стыку тысячагоддзяў : манаграфія / І.Ф.Штэйнер.— Гомель :Сож,2007.

паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год (1 гадзіна)

рэзерв вучэбнага часу (2 гадзіны)

Усяго: навывучэннетвораў—93гадзіны; натворчыяработы—10гадзін; наўрокіпатворахдлядадатковагачытання—2гадзіны.

рэКаМеНдацыйНы СпіС твораў для завучваННя На паМяць

М. Стральцоў. Урывакзапавядання«Сенанаасфальце»(навыбарнастаўніка).

Н. Гілевіч. Вершабоўрывакзраманаўвершах«Родныядзеці»(навыбарнастаўніка).

Я. Янішчыц. Верш(навыбарвучняў).Р. Барадулін. Верш(навыбарвучняў).А. Разанаў.Верш(навыбарвучняў).Вершзсучаснайбеларускайпаэзіі (навыбарвучняў).

Page 30: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

29

рэКаМеНдацыйНы СпіС твораў для дадатКовага чытаННя

П а э з і яР. Баравікова. Зб. «Люстэрка для самотнай», «Дрэва длярайскай

птушкі».Р. Барадулін. Зб.«ЕвангеллеадМамы»,«Ксты».М. Башлакоў. Зб.«Пярозязюліпадніму»,«Нетры».Л. Галубовіч. Зб.«Споведзьбяссоннайдушы»,«Заложнікцемры».Ю. Голуб. Зб.«Сыннебасхілу».А. Звонак. Зб.«Светлацені».В. Зуёнак. Зб.«Летатрывожныхдажджоў»,«Чорнаялесвіца».К. Камейша. Зб.«Кубакблакіту».П. Макаль. Зб.«Твар ідуша»,«Азбукалюбві».М. Мятліцкі. Зб.«Палескісмутак»,«Замкнёныдом».У. Паўлаў. Зб.«Чыстычацвер».Г. Пашкоў.Зб.«Тваімсвятломблагаславёны».А. Пісьмянкоў. Зб.«Чытаюзоры»,«Планіда».А. Разанаў. Зб.«УгорадзеваладарыцьРагвалод».Л. Рублеўская. Зб.«Замакмесячнагасяйва».А. Русецкі. Зб.«Яговялікасць».А. Сербантовіч. Зб.«Пярсцёнак».А. Сыс. Зб.«Панлес»,«Агмень».Максім Танк. Зб.«Мойкаўчэг»,«Errata».В. Шніп. Зб.«Баладакамянёў».Я. Янішчыц. Зб.«Пачынаеццаўсёзлюбві…».

П р о з а

В. Адамчык. «Чужая бацькаўшчына».Я. Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».В. Быкаў. «Кар’ер», зб. «Сцяна».В. Гігевіч. «Карабель», «Пабакі».У. Гніламёдаў. «Уліс з Прускі».Л. Дайнека. «Жалезныя жалуды».Г. Далідовіч. «Гаспадар-камень».А. Жук. «Праклятая любоў».Зб. «Карона Вітаўта Вялікага».В. Казько. «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел».В. Карамазаў. «Аброчны крыж», эсэ «Зачараваная душа».Г. Марчук. «Кветкі правінцыі», «Кракаўскі студэнт».Алесь Наварыч. «Літоўскі воўк».

Page 31: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

30

І. Навуменка. «Любімыгорад»,«Вір».В. Праўдзін. «ШляхдаГалгофы».Л. Рублеўская. «СутарэнніРомула».У. Саламаха. «Расступіся,зямля».Б. Сачанка. «Родныкут».Я. Сіпакоў. «Тыя,што ідуць».А. Федарэнка. «Бляха».І. Чыгрынаў. «Плачперапёлкі».I. Шамякін. «Гандлярка іпаэт»,«Сатанінскітур».«Я з вогненнай вёскі…» (дакументальная кнігаА. Адамовіча,

Я. Брыля, У. Калесніка).

Д р а м а т у р г і я

А. Дзялендзік. «Гаспадар».А. Дудараў. «Парог», «Чорная панна Нясвіжа».С. Кавалёў. «Трышчан ды Іжота», «Стомлены д’ябал».Г. Марчук. «Калі заспявае певень».М. Матукоўскі. «Мудрамер».А. Петрашкевіч. «Меч Рагвалода».I. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

аСНоўНыя віды вучэбНай дзейНаСці па літаратуры

Выразнаечытаннемастацкіхтвораў.Складаннепланаўласнагавуснага іпісьмовагавыказвання.Разгорнутыяісціслыявусныяадказынапраблемныяпытанні,

даклады і паведамленніналітаратурнуютэму (з выкарыстаннемаднойабонекалькіхкрыніц).

Тэзісыіканспектылітаратурна-крытычныхартыкулаўпапы-танняхлітаратуры.

Сачыненні ірэфератыпапраграмныхтворах.Рэцэнзіі на самастойна прачытануюкнігу, прагледжаныкі-

нафільм,тэлеперадачу,спектакль,натворжывапісуабомузыкі.Напісанне ўласных твораў (вершаў, невялікіх апавяданняў,

мастацкіхзамалёвак,эсэ і г.д.).

Page 32: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

31

аСНоўНыя патрабаваННі да выНіКаў вучэбНай дзейНаСці вучНяў

Вучніпавінны ведаць:z� асноўныязвесткіпражыццёвыітворчышляхпісьменнікаў;z� асноўныяідэйна-маральныяпраблемывывучаныхтвораў;z� асноўныяжанравыя і стылёвыя асаблівасці праграмныхмастацкіхтвораў;z� спецыфіку літаратуры якмастацтва слова, літаратурныяродыіжанры;z� асноўныятэарэтыка-літаратурныяпаняцці,прадугледжаныяпраграмай;z� асноўныяперыядыразвіццянацыянальнайлітаратуры;z� асаблівасці, якія вылучаюць беларускуюлітаратуру сяродіншыхлітаратур свету, складаюцьяе ўнікальнасць, адмет-насць;z� асаблівасці рамантычнага, рэалістычнага і мадэрнісцкагатыпаўмастацкайтворчасці;z� тэксты, рэкамендаваныяпраграмайдля завучваннянапа-мяць.

Вучніпавінны ўмець:z� узнаўляцьмастацкіякарціны,створаныяпісьменнікам;z� аналізаваць твор з улікамяго ідэйна-мастацкайцэласнасцііаўтарскайпазіцыі;z� вызначацьасноўнуюпраблематыкутвора;z� выяўляцьасноўныяадметнасцістылю(творчайіндывідуаль-насці)пісьменніка;z� характарызаваць героя твора, супастаўляць герояў аднагоабонекалькіхтвораў;z� абгрунтоўвацьсваюацэнкупрачытанагатвора;z� весці дыялогпапрачытаных творах, улічвацьчужыпунктгледжанняна твор і аргументавана адстойваць сваёмерка-ванне;z� адрознівацьвысокамастацкуюлітаратуруадмасавай;z� карыстацца літаратуразнаўчымі крыніцамі і даведачныміматэрыяламі(энцыклапедыямі,даведнікамі,слоўнікаміліта-ратуразнаўчыхтэрмінаў, інтэрнэт-рэсурсамі і інш.).

Page 33: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

32

РУССКий ЯЗыК

поясниТельная записка

Цель обучениярусскомуязыку вXIклассе—формированиезнаний, уменийинавыков свободного владениярусскимязыкомвовсехвидахречевойдеятельности(слушание,говорение,чтение,письмо), в избранных сферахпримененияязыка; развитие сред-ствамирусскогоязыкаинтеллектуальной,духовно-нравственной,коммуникативной,гражданскойкультурыучащихся.

ЗадачиизученияпредметавXIклассегуманитарногонаправ-ления:

zz языковоеи речевое развитие учащихсяпосредствомповто-рения,обобщения,систематизации,расширенияиуглубле-ния знаний о системе русского языкана всех его уровнях(фонетическом,лексическом,морфемном,морфологическоми синтаксическом); усвоения правилфункционированияязыковых средств в речи, норм русского литературногоязыка (орфоэпических, акцентологических, лексических(речевых), грамматических, стилистических, орфографи-ческихипунктуационных); обогащения словарного запасаи грамматического строя речи учащихся, совершенствова-нияправописныхуменийинавыков, уменийпользоватьсяязыкомвразличныхвидахречевойдеятельностинаосновеусвоениябазовыхидополнительныхтеоретическихсведений(языковая и речевая компетенции);zz развитиеязыковойличностинаосноверасширениясведенийобизобразительно-выразительныхсредствахрусскогоязыка,совершенствованияспособностейанализироватьиоцениватьс прагматическойи эстетической точки зрения различныеязыковыеявления(языковая компетенция);zz совершенствование речевойкультуры учащихся на основепривлечениязнанийовидахречевойдеятельности(речевая компетенция);

Page 34: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

33

zz речевоеикоммуникативноеразвитиеличностипосредствомобученияанализуи созданиютекстовразличныхжанровистилейречинапредложеннуюисамостоятельноизбраннуютему,созданиювторичныхтекстов (изложенийсграммати-ческим,стилистическимитворческимзаданием)(речевая и коммуникативная компетенции);zz формированиериторическогомастерстваучащихсянаосноверасширенияи углубленияриторических знаний, обеспечи-вающихэффективноеобщениевлюбыхречевыхситуациях;овладенияприемами эффективногоречевого общения,под-готовкииведениядискуссии,полемики;усвоениязнанийоправилахподготовкииэффективногопроизнесенияразныхвидовмонологической речи; совершенствования риториче-скихуменийинавыковвпроцессеработынадразличнымивидамиречевойдеятельности(риторическая компетенция);zz расширениеиуглублениезнанийучащихсяофеноменекуль-турыкак системе общечеловеческихи национальных длярусскогоибелорусскогонародовидеалов,традиций,обычаев,ценностей,норм,регулирующихвзаимодействиеличностейи их поведение в обществе; формирование социальных,духовно-нравственныхкачеств личностии ее гражданскойпозиции (социокультурная и лингвокультурологическая компетенции).

Всодержанииобучениярусскомуязыкувклассахгуманитар-ногопрофилярасширяютсяиуглубляютсяосновныекомпонентыобщекультурного уровня и профессиональной специализации.Практическаянаправленность обучения осуществляется с помо-щьюметодической системы средств (технологий,методов, при-емов,упражнений,видовречевойдеятельности),способствующихформированиюуучащихсяязыковой,речевой,коммуникативной,риторической, социокультурной и лингвокультурологическойкомпетенций.

Компетентностный подход к обучению русскому языку всистеме общего среднего образования обеспечивает комплексноепараллельноеовладениеучащимисяязыковымизнаниямииуме-ниями,речевымипонятиямииумениями,чтопредполагаетвсвоюочередьипараллельноеовладениеимипредметнымиимежпред-

Page 35: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

34

метнымикомпетенциями(языковой,речевой,коммуникативной,риторической, социокультурной, лингвокультурологической),каждаяизкоторыххарактеризуетсясвоимучебнымсодержанием(теоретическимипрактическим)обучениярусскомуязыкуиречи,атакжевидамречевойдеятельности.

Языковая (лингвистическая) компетенция по русскому языкупредусматриваетвладениезнаниями,умениямиинавыкамиуров-нейязыковой системы (фонетика,лексика, состав словаи слово-образование,морфология,синтаксис),правописнымиумениямиинавыками; уместноеиспользование языковых средств в речевойпрактике,текстахразныхстилейижанров.

Речевая компетенциявходитвсоставязыковойкомпетенции,когда выступает вкачестве владения способамиформированияиформулированиямыслей посредством языка и умений исполь-зованияязыка в связнойречи.Кроме того, компонентыречевойкомпетенциивходятвсоставкоммуникативнойкомпетенциидлярешениязадачвзаимодействиявпроцессеобщениявсоответствиискоммуникативнымипотребностями,обусловленнымиситуацией,задачейиусловиямиобщения.

Коммуникативная компетенция —это владениеучащимисясредствамиязыкаиречидляреализациицелейобщения.Уровенькоммуникативнойкомпетенцииопределяетсяэтапомицельюобще-ния. Вструктурукоммуникативнойкомпетенциивходитнесколькокомпетенций:языковая,речевая,риторическая.Содержательнымикомпонентамикоммуникативнойкомпетенцииявляются:а)сферыдеятельности; б) ситуации общенияи тактикакоммуникации вситуациях;в)типытекстовиправилаихпостроения.

Риторическая компетенция— это знание теориипубличнойречии владениеразнообразнымидиалогическимиимонологиче-скимиформамиречевогообщения,способамииумениямиконтро-лироватьисовершенствоватьсвоеречевоеповедениеиречьвкаж-дойконкретнойречевой ситуации, способами оценки аудитории,свободноговладениясловом,приемамиреагированиянарепликисобеседника,способствующимиулучшениювзаимопониманияпримежкультурныхконтактах.

Социокультурная компетенция —это знаниематериальныхидуховныхценностейкультурногонаследиястраны,националь-

Page 36: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

35

но-культурной специфики (обычаев, правил, норм, социальныхусловностей,ритуалов,социальныхстереотиповит.д.),речевогоповедения и способность пользоваться элементами социокуль-турногоконтекста для восприятияи порожденияречи с учетомособенностейнациональногоязыка.

Лингвокультурологическая компетенция—этовладениебез-эквивалентной лексикой, невербальными средствами общения,фоновыми знаниями, характерными для говорящихна русскомязыке, обеспечивающимиречевое общение в виде смысловыхас-социаций,семантическихистилистическихконнотаций;владениеязыковойафористикойифразеологиейсточкизренияотражениявнихкультуры,национально-психологическихособенностей,опыта.

Кромекомпетентностногоподходакобучениюрусскомуязыку,определяющими теоретическуюи практическую базу обученияязыкуи речиявляются системно-функциональный,коммуника-тивно-деятельностный, социокультурныйилингвокультурологи-ческийподходы.

Системно-функциональный подход предполагает усвоениесистемырусского языка, единицразного уровня с точки зрениязначения,строенияиназначениявречи;отбориорганизациюязы-ковогоматериаладлясозданияразличныхвидовречевойдеятель-ности,формирования языковой и речевой компетенции учащихся.

Коммуникативно-деятельностный подход определяеттакуюорганизациюинаправленность занятийпо русскомуязыку, прикоторой цель обучения связана с обеспечениеммаксимальногоприближенияучебногопроцессак реальномупроцессу общения.Объектом обучения с позиции этого подхода является речеваядеятельность во всех ее видах, что способствуетформированию коммуникативной компетенции.

Социокультурный подход кобучениюрусскомуязыкутакжеотноситсяк деятельностномутипу, реализациякоторогопредпо-лагает не только ознакомление с материальнымии духовнымиценностямиБеларусииРоссии, способами выражениякоторыхявляютсяязык,литература,искусство,историяидр.,ноиовла-дениеумениямипользоватьсяполученнымизнаниямионаследииэтих стран, обычаях, правилах, нормах, ритуалах, социальныхстереотипахит.д.впроцессеобщения.Этотподходосуществляетформирование социокультурной компетенции.

Page 37: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

36

Лингвокультурологический подход к обучению русскомуязыку позволяет скоординировать все уровни владения языкомнаформирование лингвокультурологической компетенции,воспи-таниеречевойкультурыучащихсянаосновеосвоенияязыкакаксредствапостижениярусской,национальнойкультурывконтекстеобщемировой.

ВпрограммеXIкласса дляизученияпредставленаязыковаясистема как перечисление учебных разделов синтаксическогоуровня,составляющихосновуданногоучебногопредметаипредъ-являемых учащимся в качестве объекта усвоения, в том числефункционально-стилистические возможности синтаксисаи син-таксическиенормырусскоголитературногоязыка.

Принципамиотборасодержанияобученияявляются:zz учетфункционально-семантических особенностей явленийязыковойсистемы;zz значимость теоретических сведений для речевой деятель-ности;zz опоранаэтнокультуруприотборетеоретическихсведенийидидактическогоматериала;zz опора на текст как на объект обученияи продукт речевойдеятельности.

В содержаниипрограммывыделена рубрика«Видыдеятель-ности».Этообучающиевидыработпоразвитиюсвязнойписьмен-нойречи учащихся, включаемые учителем в контекстизученияосновныхразделовкурсарусскогоязыкавXIклассе.Выделениечасовнаихпроведениепланируетучитель,исходяизобщегоко-личествачасов,отведенныхнаизучениеданнойтемы.Работанадуказаннымивидамидеятельностиявляетсяобязательной.

Содержание учебногоматериала дляповторения в концеиз-ученного курса планирует учитель на основе учета усвоенныхучащимися в течение года знаний, умений и навыков и систе-матизированного теоретического и практического материала,изложенного в «Основных требованиях к результатам учебнойдеятельностиучащихся».

Page 38: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

37

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА(105 ч)

повторение изученного в Х классе (4 ч)Грамматика текста.Текст, его основныепризнаки,функцио-

нированиеязыковыхединицвнем.Словокакосновнаяединицаязыка.Правописаниеиобразова-

ниеслов.Проверяемыеинепроверяемыенаписания.Взаимосвязьзначенияинаписанияслов.

Языковыенормывсовременномрусскомязыке.Типыязыко-выхнорм.Ошибки,обусловленныенарушениемнормязыка.

Изменениеслова(частиречи).Изобразительно-выразительныевозможности и текстообразующие функции морфологическихсредствязыка.

Виды деятельности: лингвостилистическийанализтекста.

общие сведения о языке (2 ч)Основные(коммуникативная,мыслительная,познавательная)

ичастные(номинативная,регулятивная,фатическая,этническая,эстетическая,магическая)функцииязыка.

Языкимышление: взаимосвязь понятий.Языки общество.Взаимосвязьмеждуязыкомиобществом.

Виды деятельности: подготовка к дискуссии на предложен-ную тему, составление учебных сообщений по плану, таблице,конспекту.

речевое общение (8 ч)Речевоеобщениеикачестваречи.Условияиосновныекомпо-

нентыпроцессаобщения.Правилаи основные средства организации эффективного ре-

чевого общения. Речевое общение и речевой этикет.Языковыесредства,свойственныесовременномуречевомуэтикету.

Устнаямонологическая речь: средства организации устнойречи.Интонация,речевыетакты,типыпауз.

Видымонологической речи: информационная, воодушевля-ющая,призывающаякдействию,убеждающая,развлекательная.

Page 39: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

38

Стилистическиеособенностиисредствавыразительностикаждоговидаречи.

Структурамонологической речи: композиционные части, ихфункциии задачи.Планированиеи тактика вступления, основ-нойчастии заключениявтекстахразныхвидовмонологическойречи.Приемыпостроения разных видовмонологической речи взависимости от цели выступления.Подготовка и произнесениеинформационной, воодушевляющей, призывающейк действию,убеждающей,развлекательнойречи.

Виды деятельности: аналитическая работа с текстом; состав-ление опорногоконспекта, обобщающей таблицы,плана текста;выявление и анализ структуры, стилистических особенностейи средств выразительности текстов разных видов монологиче-скойречи; составлениепамяток«Удачныеприемывступления»,«Правила завершения речи», «Как подготовить выступление»;формулированиеправил эффективногоречевого общения; устноеизложениеинформационноготекста,подробноеизложениетекста-рассуждения;выявлениеииспользованиемежпредметныхсвязейизучаемогоматериала; совершенствование (редактирование) тек-стов;риторическийанализтекста.

предложение как основная коммуникаТивная единица языка. Функционально-сТилисТические

возможносТи синТаксиса (53 ч)

основные синтаксические единицы. словосочетание (3 ч)

Синтаксическиесвязииотношениявсловосочетании,простомисложномпредложениях.

Словосочетаниекак единица синтаксиса.Видыподчинитель-нойсвязи.Смысловыеотношениявсловосочетании.Свободныеинесвободныесловосочетания,ихсинтаксическаярольистилисти-ческиевозможности.

Грамматическая норма: правильное образование грамматиче-скихформ слов разных частей речи, нормативное употреблениеформызависимогословаприсогласованиииуправлении.

Учебно-языковые умения и навыки: вычленениеизпредложе-ний словосочетаний; определение смысловых отношениймежду

Page 40: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

39

главными зависимым словом, вида синтаксической связи в сло-восочетании,синтаксическийразборсловосочетания.

Коммуникативные умения и навыки: конструированиеслово-сочетаний,уместноеупотреблениевпредложениисинонимичныхсловосочетаний.

Виды деятельности: устное учебное сообщение по плану, за-полнениетаблицы,выявлениеиустранениеошибок,связанныхснарушениемязыковыхнорм.

простое предложение (13 ч)Простоепредложение,еговиды.Изобразительно-выразительныевозможностипростогопредло-

жения.Риторическийвопроскакстилистическаяириторическаяфигура речи, егопунктуационное оформлениеиизобразительно-выразительныевозможности.

Вопросно-ответныйходкак стилистическийи риторическийприем, осуществляемый в рамкахдиалогизациимонологическойречи.

Грамматическийи смысловой порядок слов в предложении.Стилистическая значимостьпорядка слов.Логическое ударение.Парцелляциякак стилистическаяфигура в экспрессивных син-таксическихконструкциях.

Главные членыпредложения. Способы выраженияподлежа-щего.Текстообразующаяфункцияподлежащего.

Типысказуемогоиформыеговыражения.Синонимикасказу-емых.Стилистическиевозможностиразличныхформвыражениясказуемого.Проявлениепозиции автора высказывания в разныхтипах сказуемого.Разнообразие ифункции связки в составномименномсказуемом.

Второстепенные членыпредложения.Виды определения, до-полнения,обстоятельства.

Синтаксическаярольинфинитива.Текстообразующиефункциивторостепенныхчленовпредложе-

ниявтексте-описанииитексте-повествовании.Односоставныепредложения,их видыи способы выражения

главного члена вних.Разграничениенеполныхи односоставныхпредложений.Функционально-стилистическиеи выразительныевозможностиодносоставныхпредложенийвтекстахразныхтипов

Page 41: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

40

речи. Синтаксическаяконструкция «именительный темы»и еефункциявтексте.

Грамматическая норма: согласование сказуемого с подлежа-щим,выраженнымсловосочетаниемсколичественнымзначением.Употреблениеполнойикраткойформприлагательноговсоставномименном сказуемом. Согласование определения, находящегосямежду числительнымидва, три, четыре и существительным,иопределения,стоящегопередсчетнымоборотом.

Пунктуационная норма:тиремеждуподлежащимисказуемым.Дефисприприложении.Знакипрепинаниявконцепредложения.

Учебно-языковые умения и навыки: анализ порядка слов иинтонационных средств в высказывании; различениепростогоисложногопредложений, характеристикапростогопредложения,анализ членов предложения, синтаксический разбор простогопредложения; составлениепредложенийпо заданнымобразцамсучетомсинонимиидвусоставныхиодносоставныхпредложений.

Коммуникативные умения и навыки:выражениепобужденияв различных ситуациях общения с учетом синонимииязыковыхсредств; использование вопросительных конструкций для по-буждения и сообщения (риторический вопрос); использованиетекстообразующей роли предложения для развертывания темытекста,формирования типа речи, оформления связности текста,использованиесинтаксическойсинонимии.

Виды деятельности: составление учебных сообщенийпо тек-стамупражнений,плану,таблицам,схемам;работастаблицами;составление словарного диктанта; изложение (подробное или створческимзаданием);сочинениесиспользованиемодносоставныхпредложений.

осложненное предложение (17 ч)Осложненные предложения, их структурно-семантические

особенностиипунктуационноеоформление.Предложения, осложненные однородными членами, связан-

ныминеповторяющимися,повторяющимися, парными (сопоста-вительными,двойными) союзамиилиинтонациейперечисления,без союзов. Текстообразующаяфункция, стилистические и вы-разительныевозможностипредложенийсоднороднымичленами.

Page 42: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

41

Перечисление,градация,бессоюзие(асиндетон),многосоюзие(по-лисиндетон),зевгмакакстилистическиеириторическиефигуры,представляющиесобойконструкциисоднороднымичленами.

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах.Конструкции,имеющиедваобобщающихслова,иихстилистиче-скиеособенности.

Предложения с обособленнымичленами,ихпостроение (син-таксическаянорма) и пунктуационное оформление (пунктуаци-оннаянорма).

Текстообразующиефункции и изобразительно-выразитель-ные возможности обособленных определений и приложений.Обособленные определенияи приложениякак средство вырази-тельностивтекстахразныхтиповистилейречи.

Обособленные обстоятельства и конструкции со значениемуточнения,пояснения,присоединения.

Предложения с обособленными обстоятельствами как сред-ство выразительности в текстах разных типов и стилей речи.Текстообразующаяфункцияпредложенийсобособленнымиобсто-ятельствами.Синтаксическаянормаи грамматические ошибки,обусловленныееенарушением.

Предложения с обособленнымиконструкциями со значениемуточнения, пояснения, присоединениякак средство выразитель-ностивтекстахразныхстилейречи.Текстообразующаяфункцияистилистическиевозможностипредложенийсобособленнымикон-струкциямисозначениемуточнения,пояснения,присоединения.

Предложения с вводными единицами, вставнымиконструк-циямии обращениями.Разграничение вводныхи вставныхкон-струкций.

Текстообразующаяфункция и выразительные возможностипредложенийсвводнымиединицами,вставнымиконструкциямииобращениямивтекстахразныхтиповистилейречи.

Грамматическая норма: согласование сказуемого с подлежа-щими, образующими однородный ряд. Согласование определе-ния с определяемыми словами, образующими однородный ряд.Включение в однородныйряд слов, обозначающих сопоставимыепонятия, видовыенаименования.Соблюдениенорм управленияслов,объединенныхводнородномряду.Правильноеупотреблениесоставных (парных) союзов, объединяющих однородные членыпредложения.

Page 43: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

42

Правильноепостроениепредложенийспричастнымоборотом.Согласованиепричастий, употребляемых в причастном обороте,с определяемымсуществительным.Правильноепостроениепред-ложенийсобособленнымиопределениями,приложениями.

Правильное построение предложений с деепричастным обо-ротом.Видо-временное соотношение глаголов-сказуемыхи дее-причастий.

Правильноеинтонированиеосложненныхпредложений.Пунктуационная норма: запятаямеждуоднороднымичленами

при отсутствии союза. Запятаямежду однородными определе-ниями. Запятая между однородными членами, соединеннымисоюзами.Случаивариативностивпостановкезнаковпрепинанияприраспространенныходнородныхчленах.Знакипрепинанияприоднородныхчленахсобобщающимисловами.

Выделениеобособленныхопределенийиприложенийзапяты-миили тире.Выделение обособленных обстоятельств запятыми.Выделениеобособленныхуточняющихчленовпредложениязапя-тыми.Знакипрепинанияпри вводных словах, словосочетаниях,предложениях;обращенияхимеждометиях.Пунктуациявпред-ложениях,имеющихоборотсословомкак.

Учебно-языковые умения и навыки: обнаружение и разгра-ничениеконструкций, осложняющихпредложение; составлениеосложненных предложений по заданным образцам; интониро-вание осложненныхпредложений; обнаружение пунктограмм восложненномпредложении;синтаксическийанализпредложенийс однородными, обособленнымичленами, вводными единицами,обращениями.

Коммуникативные умения и навыки:использованиеосложня-ющихконструкцийкаксредстваувеличенияобъемаинформациипростогопредложениявтекстахнаучногоиофициально-деловогостилей;использование осложняющихконструкцийкак средствадополнительной характеристикипредметов, действий в предло-жениях текста-описанияи текста-повествования; использованиевводныхединицкаксредствалогичностиречи,выраженияавтор-скойпозицииврассуждении.

Виды деятельности: аналитическаяработа с текстом;выявле-ние и определение роли синтаксических конструкций в тексте;аналитическоечтениесловарныхстатейиматериаловсправочных

Page 44: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

43

пособий;составлениеалгоритмоврассуждениянадпунктограммой;устное сообщение на основе алгоритма, обобщающей таблицы,материаловсправочногопособия;выявлениеиустранениеграмма-тическихошибок,редактированиетекста;выборочноеизложение;конструирование высказыванийна заданную тему, составлениепоздравительных текстов; сочинение-рассуждениена социокуль-турную тему, определение изобразительно-выразительных воз-можностейитекстообразующихфункцийсинтаксическихсредствязыка(членовпредложения,синтаксическихконструкций,средствсинтаксическойсвязи);комплексныйанализтекста;риторическийанализтекста.

сложное предложение (17 ч)Сложносочиненное предложение: основные виды, структура,

правила построения (синтаксическая норма) и пунктуационноеоформление (пунктуационнаянорма).

Изобразительно-выразительные возможности (использованиемногосоюзия)итекстообразующаярольсложносочиненныхпред-ложенийвтекстахразныхтиповистилейречи.Сложносочинен-ныепредложениявхудожественнойлитературеипублицистике.Сложносочиненныепредложениякаксредствасозданияобразной,конкретно-чувственнойкартины,передачивпечатлений,а такжесредствавыражениячувствиоценок.

Сложносочиненныепредложениякакспособпередачивтекстахразныхтиповистилейречиявлений,происходящиходновремен-но;следующиходнозадругим;чередующихся,сопоставляемыхипротивопоставляемых.

Сложноподчиненноепредложение,егоструктураисредствасвя-зи.Классификациясложноподчиненныхпредложений.Построение(синтаксическаянорма)ипунктуационноеоформление (пунктуа-ционнаянорма)сложноподчиненныхпредложений.

Изобразительно-выразительные возможностии текстообразу-ющаяроль сложноподчиненныхпредложений в текстах разныхтиповистилейречи.

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточ-ными: структура, правилапостроения (синтаксическаянорма) ипунктуационноеоформление (пунктуационнаянорма).

Page 45: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

44

Текстообразующаяфункцияиизобразительно-выразительныевозможности сложноподчиненных предложений с нескольки-ми придаточными в текстах разных типов и стилей речи. Сти-листическаязначимостьместапридаточнойчастивсложноподчи-ненномпредложении.Целесообразностьвыбораместапридаточнойчасти в сложноподчиненномпредложении, употребленномв тек-стахразныхтиповистилейречи.Сложноподчиненныепредложе-нияспридаточнымипричиныиусловиявнаучномстиле.

Бессоюзноесложноепредложение:структураипунктуационноеоформление (пунктуационнаянорма).

Выразительные возможности и текстообразующая роль бес-союзного сложного предложения.Бессоюзная связькак одинизпоказателей стилистической принадлежности конструкций, ихэкспрессивности (разговорной непринужденности, неофициаль-ности, динамизма, легкости,подчеркнутой выделенностии др.).Смысловая емкость и яркая стилистическая окрашенность бес-союзия.

Сложныепредложения с разными видами связи: структура,комбинированиеразныхвидовсвязи,построение(синтаксическаянорма)ипунктуационноеоформление (пунктуационнаянорма).

Выразительныевозможностии текстообразующаяроль слож-ныхпредложений с разными видами связи.Книжныйхарактерсинтаксическихконструкцийсразнымивидамисвязи.

Грамматическая норма: правильноепостроение сложносочи-ненногопредложения.Правильноепостроение сложноподчинен-ного предложения: выбор союза, союзного слова; расположениепридаточнойчасти;согласованиесоюзныхсловкоторый, какойсопорнымисловамивглавнойчасти,союзногословачей—сопре-деляемымсловомвпридаточнойчасти.

Пунктуационная норма:запятая,точкасзапятой,тиремеждучастями сложносочиненного предложения; отсутствие запятой всложносочиненномпредложенииприналичииобщеговторостепен-ного члена. Запятая в сложноподчиненномпредложении.Отсут-ствиезапятоймеждуоднороднымипридаточными,соединеннымисоюзоми.Условиярасчленениясоставногосоюза.Запятаянастыкесочинительногоиподчинительногосоюзовилидвухподчинитель-ных союзов (союза и союзного слова). Запятая, точка с запятойв бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзномсложномпредложении.Тиревбессоюзномсложномпредложении.

Page 46: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

45

Учебно-языковые умения и навыки:обнаружениечастейвсо-ставесложногопредложенияиопределениеихколичества;опре-делениетипасложногопредложения:союзное(сложносочиненное,сложноподчиненное) и бессоюзное; определение основных видовпридаточных частей в сложноподчиненном предложении; раз-граничение союзови союзных слов; анализ сложноподчиненныхпредложенийснесколькимипридаточными;разграничение,ква-лификацияианализсмешиваемыхсинтаксическихконструкций;составление схем сложного предложения; составление сложныхпредложенийпо схемам;интонирование сложныхпредложений;синтаксическийи пунктуационный разбор сложносочиненных,сложноподчиненных, бессоюзныхпредложений, сложныхпред-ложенийсразнымивидамисвязи.

Коммуникативные умения и навыки: стилистическая диф-ференциация синонимичных синтаксическихконструкций; рас-познавание в тексте стилистически окрашенных синтаксическихконструкций;выявлениетекстообразующейролисинтаксическихконструкций;использование текстообразующейролиразличныхтиповсложныхпредложенийдляорганизациитипаречи:сложныхпредложенийсо значениемобусловленностии синонимичныхимконструкцийврассуждении,сложныхпредложенийсосравнитель-нымиотношениямиисинонимичныхимконструкцийвописании;использование сложноподчиненныхпредложений с придаточнойизъяснительнойдлявыраженияавторскойпозиции(оценки,вос-приятия,отношения)исозданияцелостноститекста;употреблениебессоюзныхпредложенийвразговорнойречи;использованиесино-нимичных синтаксическихконструкций (союзныхи бессоюзныхпредложений, сложныхипростыхпредложений) какисточникабогатстваиразнообразияречи.

Виды деятельности: аналитическое чтение текста; устное со-общениена основе текстов упражнений, таблиц, схем; составле-ние алгоритмов рассуждениянад орфограммой, пунктограммой;конструированиеилиперестройка сложныхпредложенийпо за-данномуобразцу,схеме;конструированиесинонимичныхсложныхпредложений;пересказ текстапопредварительно составленномуплану;изложение с творческимзаданием;написаниерассказаот1-голица,сочинениявформесравнительнойхарактеристики,со-чинения-рассуждения; выявлениеи устранение синтаксическихошибок;редактирование.

Page 47: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

46

чужая речь (3 ч)Чужая речь и способы ее передачи: прямая речь, косвенная

речь, конструкции с вводными словамии предложениями, ука-зывающими на источник сообщения, обозначение темы чужойречи.Предложения с чужойречью, содержащие в словах авторанесколько слов со значениемречи.Построение (синтаксическаянорма)ипунктуационноеоформлениепредложенийсчужойречью(пунктуационнаянорма).

Эмоционально-экспрессивная окраска, сфера употребленияиособенностифункционирования предложений с чужой речью втекстахразныхтиповистилейречи.Синтаксическаясинонимияпредложений, передающих чужую речь, и ее функционально-стилистические возможности.Выразительные возможности ху-дожественного текста, содержащего предложения, передающиечужуюречь.

Несобственно-прямаяречьицитирование:правилапостроения(синтаксическаянорма)ипунктуационноеоформление (пунктуа-ционнаянорма).Конструкции,содержащиенесобственно-прямуюречь,какстилистическоесредство,широкоиспользуемоевтекстаххудожественногоипублицистическогостилейречи.Несобственно-прямая речь в текстах, передающих размышления, раздумьяавтора или действующего лица. Несобственно-прямая речь вхудожественнойлитературекакприемсближенияавторскогопо-вествованиясречьюгероев.

Стилистическиевозможностиифункцииразныхспособовпере-дачичужойречи.Внутренняяречьперсонажейхудожественныхпроизведенийиспособыеепередачи.

Грамматическая норма:правилазаменыпрямойречикосвенной.Пунктуационная норма: знакипрепинаниявпредложенияхс

прямойречью.Знакипрепинанияпридиалоге.Пунктуационноеоформлениецитат, в томчисле стихотворных.Оформление эпи-графаксочинению.

Учебно-языковые умения и навыки:определениеспособапере-дачичужойречи;составлениепредложенийспрямойикосвеннойречью;заменапрямойречикосвеннойинаоборот;синтаксическийразборпредложенийспрямойречью.

Коммуникативные умения и навыки:использованиеразличныхспособовпередачичужойречиприпересказе текстаотпервогои

Page 48: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

47

третьего лица;использованиепрямойречи дляречевойхаракте-ристики героев; уместное использование цитат в сочинениях иустныхвысказыванияхдляиллюстрациииподтверждениямысли;подбор эпиграфак сочинениюв соответствии с темойи основноймысльютекста.

Виды деятельности: заменапредложенийнасинонимичныеимконструкциисиспользованиемразличныхспособовпередачичу-жойречи;созданиетекстовсиспользованиемразличныхспособовпередачичужойречи;подробноеизложение;сочинение-описаниепопредложенномуначалу.

пункТуация как сисТема знаков препинания и правил иХ упоТреБления (24 ч)

Принципысовременнойрусскойпунктуациикаксистемызна-ковпрепинанияиправилихупотребления:структурный(синтак-сический),логический (смысловой),интонационный.

Функции знаков препинания. Отделяющие и выделяющиезнакипрепинания.

Знакиконцапредложенияиихэкспрессивныевозможности.Запятая, еефункциии основныеправилаупотребленияв со-

временномрусскомязыке.Отделяющаяивыделяющаязапятыевразныхсинтаксическихконструкциях.Трудныеслучаииправилаупотребленияразныхпофункциямзапятых.

Экспрессивные синтаксическиеконструкциии роль запятыхвних.Случаивариативнойпостановкизнаковпрепинаниявэкс-прессивныхсинтаксическихконструкциях.

Точка с запятой: условияпостановки,функции, влияние наэкспрессивностьсинтаксическихконструкций.

Двоеточие:условияпостановки,функции,влияниенаэкспрес-сивностьсинтаксическихконструкций.

Тире:основныеправилапостановки,передачасемантикиивли-яниенаэкспрессивностьсинтаксическихконструкций.Функциитире:отделяющая,выделяющая,соединительная.Соединительноеиинтонационное тире: выразительные возможностииих реали-зацияв текстахразных типови стилейречи.Употребление тиревсовременномрусскомязыке,егоизобразительно-выразительныевозможностииихреализацияв текстах современнойпериодиче-скойпечатиилитературы.

Page 49: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

48

Употребление дефисакак знакапрепинания.Различение де-фиса-орфограммыи дефиса-пунктограммы.Изобразительно-вы-разительныевозможностидефисаиихреализациявтекстахраз-ныхтиповистилейречи.

Кавычки.Видыкавычек: кавычки-елочки, кавычки-лапки,марровскиекавычки.Употреблениекавычек в соответствии сихфункцией.Обязательнаяифакультативнаяпостановкакавычек.Изобразительно-выразительные возможностикавычек.Употреб-лениекавычеквтекстахразныхтиповистилейречи.

Сложныепредложения, содержащиеконструкции скак; ус-ловия обособления/необособленияданныхконструкций.Союзисоюзное словокак вкачестве средства связи частей сложнопод-чиненногопредложения.

Простыепредложения,содержащиеконструкциискак; условияобособления/необособленияданныхконструкций.Разграничениесравнительных оборотов и придаточных сравнительных частейсложноподчиненныхпредложений.

Способывыражения сравненияиконструкции скак. Изобра-зительно-выразительныевозможностипредложений,содержащихконструкциискак втекстахразныхтиповистилейречи.

Изобразительныевозможностисовременнойрусскойпунктуа-циииихреализациявтекстахразныхтиповистилейречи.

Учебно-языковые умения и навыки: совершенствование пун-ктуационныхуменийинавыков;разграничение,квалификацияианализсмешиваемыхсинтаксическихконструкций;обнаружениеиисправлениенарушенийсинтаксическихипунктуационныхнормсовременногорусскоголитературногоязыка;пунктуационныйана-лиз текстов, выявление в текстахизобразительно-выразительнойролипунктуации.

Коммуникативные (риторические) умения и навыки: лингво-стилистический, комплексный анализ текстов разнойжанрово-стилистической принадлежности; использование в текстах экс-прессивных возможностей знаков препинания; редактирование,совершенствование, анализ текстов разных типови стилейречи(в том числе собственных сочинений и устных высказываний);совершенствованиетекстовсцельюусиленияихвыразительности.

Виды деятельности: выразительноечтениетекста,аналитиче-ское чтение текста; составлениеконспекта; устное сообщениена

Page 50: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

49

основе алгоритма, обобщающей таблицы,материалов справочно-го пособия; письменный ответ на заданный вопрос; составлениеобобщающейтаблицы,схемпунктуационныхправил;аргументи-рованное обоснованиепостановки знакапунктуации в синтакси-ческойконструкции;составлениеэкспрессивныхсинтаксическихконструкций; подробное изложение; сочинение-рассуждение наморально-этическую,нравственную темы; риторический анализтекста, комплексный анализ текста, пунктуационный анализтекста.

повторение изученного в XI классе (5 ч)Предложениекакосновнаяединицасинтаксиса:виды,струк-

тураипунктуационноеоформление.Речевоеобщение.Подготовкаипроизнесениемонологической

речи.Пунктуационнаянормаифункциизнаковпрепинания.Изобразительно-выразительныевозможностиязыковыхединиц.Виды деятельности: аналитическая работа с текстом; линг-

вистический анализ средств выразительности; пересказ текста вустнойиписьменнойформе;устноеучебное сообщение;аргумен-тированное обоснованиепостановки знакапунктуациив синтак-сическойконструкции;выявлениеиустранениенарушенийнормсовременногорусскогоязыка;сочинениеподанномуначалу;рито-рическийанализ текста,комплексныйанализ текста; выявлениеииспользованиемежпредметныхсвязейизучаемогоматериала.

Контрольные письменные работы(9ч):диктанты—2(2ч);из-ложения—2(4ч);тестоваяработа—1(1ч);сочинение—2(2ч).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащиесядолжны знать:z� функциирусскогоязыкакакгосударственного;z� рольрусскогоязыкавсовременноммире—международномимежнациональномобщении;z� основныепризнакитекста;структурныекомпонентытекста,типы речи; видыи средства связи предложений в тексте;жанрыречи;

Page 51: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

50

z� стилиречи,языковыесредствастилей,стилистическиевоз-можностиразличныхсинтаксическихконструкций;z� условияиосновныекомпонентыпроцессаобщения,правилаэффективного речевого общения; языковые средства, свой-ственныесовременномуречевомуэтикету;z� средства организацииустной речи; структурумонологиче-скойречи:композиционныечасти,ихфункцииизадачи;z� видымонологическойречи;приемыпостроенияразныхвидовмонологическойречивзависимостиотцеливыступления;z� основныесинтаксическиеединицы;z� понятиеословосочетаниикакединицесинтаксиса;видыпод-чинительнойсвязивсловосочетании;смысловыеотношениявсловосочетании;z� понятие о свободныхи несвободных словосочетаниях, ихсинтаксическойролиистилистическихвозможностях;z� нормысогласованияиуправления;z� функцииипризнакипредложения;классификацию (виды)простыхпредложений;z� стилистическуюзначимостьпорядкасловилогическогоуда-рения;z� стилистическиеи риторическиеприемы: риторическийво-прос,вопросно-ответныйход,парцелляция;z� определениеглавныхчленовпредложения;z� способывыраженияподлежащего;z� типысказуемого;способывыражениявсехтиповсказуемого;функциисвязкивсоставномименномсказуемом;z� основные случаи постановки тире между подлежащим исказуемымвпростомпредложении;z� видывторостепенныхчленовпредложения;z� правилапостановкидефисаприодиночномприложении;z� синтаксическиефункцииинфинитивавпредложении;z� виды односоставных предложений; способы выраженияглавного члена односоставного предложения; определениенеполныхпредложенийислов-предложений;z� функционально-стилистические и выразительные возмож-ности односоставныхпредложений в текстах разных типовречи;

Page 52: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

51

z� основныеспособыосложненияпростогопредложения:одно-родные и обособленные члены, вводные слова, словосоче-тания, предложения; вставныеконструкциии обращения;конструкции со значением уточнения, пояснения, присо-единения;z� правилапостроения (синтаксическаянорма) и пунктуаци-онного оформления (пунктуационнаянорма) осложненныхпростыхпредложений;z� текстообразующиефункциии выразительныевозможностиосложненныхпростыхпредложений;z� характеристику сложного предложения; классификациюсложногопредложениявзависимостиотсредствсвязимеждуегочастями;z� структуруиосновныевидысложносочиненногопредложения;z� изобразительно-выразительные возможности сложносочи-ненныхпредложенийвтекстахразныхтиповистилейречи;z� классификациюсложноподчиненныхпредложений;z� основные типыпридаточныхчастей в сложноподчиненномпредложении; видыподчинительной связи в сложноподчи-ненных предложениях с несколькими придаточными, ихкомбинации;z� значения смысловых отношений, складывающихсямеждучастямибессоюзныхсложныхпредложений;z� особенностипостроениясложныхпредложенийсразнымиви-дамисвязи:структуру,комбинированиеразныхвидовсвязи;z� правилапостроения (синтаксическаянорма) и пунктуаци-онногооформления(пунктуационнаянорма)сложныхпред-ложений;z� изобразительно-выразительные возможностии текстообра-зующуюрольсложныхпредложенийвтекстахразныхтиповистилейречи;z� способыпередачичужойречи:прямаяречь,косвеннаяречь,конструкциисвводнымисловамиипредложениями,указы-вающиминаисточниксообщения,обозначениетемычужойречи,несобственно-прямаяречь,цитирование;z� правилапостроения (синтаксическаянорма) и пунктуаци-онное оформление предложений с чужой речью (пунктуа-ционнаянорма);

Page 53: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

52

z� стилистические возможностиифункции разных способовпередачичужойречи;z� принципы современной русской пунктуации как системызнаковпрепинанияиправилихупотребления:структурный(синтаксический),логический(смысловой),интонационный;z� функциизнаковпрепинания;z� изобразительно-выразительные возможности современнойрусскойпунктуациииихреализациювтекстахразныхти-повистилейречи.

Учащиесядолжны уметь:z� передаватьсодержаниепрочитанногоблизкоктексту,сжато,выборочно,сизменениемпоследовательностисодержания,свыделениемэлементов,отражающихидейныйсмыслпроиз-ведения, с выражением собственных суждений опрочитан-ном—вустнойиписьменнойформе;z� выявлятьподтекст;z� производитьфонетический, лексический, словообразова-тельный,морфологический, синтаксический анализ худо-жественноготекста;z� составлять планы, тезисы, конспекты художественного,публицистического, научно-популярного текстов, устногосообщения,делатьнеобходимыевыписки;z� пользоватьсяязыковымисредствамиточнойпередачимыслиприпостроениинаучно-учебного, научно-популярного вы-сказывания, правильно употребляя термины, обеспечиваяпростоту и ясность предложений, структурную четкостьвысказывания;z� пользоватьсяобщественно-политическойлексикой,средства-мипублицистического стиля, эмоционального воздействиянаслушателя,читателя;z� писать очерк, эссе, отзыв охудожественномпроизведении,научно-популярной,публицистическойстатье;z� составлятьрефератпонесколькимисточникам,выступатьсним,отвечатьнавопросыпотемереферата, защищатьраз-виваемыевнемположения;z� участвоватьвдиспуте,дискуссии.

Page 54: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

53

Учащиесядолжны владеть:z� читательскимиумениями,достаточнымидляпродуктивнойсамостоятельной работы с литературой разных стилей ижанров;z� орфографической, пунктуационной, речевой грамотностьювобъеме,достаточномдлясвободногопользованиярусскимязыком в учебных и иных целях в устной и письменнойформах.

Требованиякуменияминавыкам,которымидолжныовладетьучащиеся в процессе изучения всех разделов, указаны в рубри-ках программыпосле каждой темы: «Грамматическая норма»,«Пунктуационнаянорма»,«Учебно-языковыеуменияинавыки»,«Коммуникативныеуменияинавыки».

Длядиагностики теоретических знаний, сформированностиучебно-языковыхикоммуникативныхуменийинавыковрекомен-дуютсяследующиеформы контроля: диктантыразличноговида;изложения (подробное, сжатое, выборочное, с творческим зада-нием);сочинения(сочинение-повествование,сочинение-описание,сочинение-рассуждение); учебные сообщения с использованиемтаблици схем; различные видыразборов в пределахизученногоматериала;тестовыеработы.

КоНтроль за результатаМи обучеНия оСуЩеСтвляетСя по треМ НаправлеНияМ:

1. Знания лингвистической теории о языковой системе всехуровней.

2. Учебно-языковые уменияи навыки: владение орфоэпиче-скими, акцентологическими, словообразовательными, лексиче-скими,морфологическими,стилистическими,орфографическимии пунктуационныминормами; изобразительно-выразительнымиязыковымисредствами.

3. Коммуникативныеуменияинавыки:созданиетекстовраз-личныхстилейижанровречи.

УЧЕБНо-МЕТоДиЧЕСКАЯ ЛиТЕРАТУРА

Русский язык в 11-м классе : учеб.-метод. пособие для учителейучреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения /Л.А.Мурина [идр.].—Минск :Нац.ин-тобразования,2012.

Page 55: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

54

Уроки русского языка в 11-м классе : пособие для учителей уч-реждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения /Л.А.Мурина [идр.].—Минск :Народнаяасвета,2011.

Жадейко, Ж. Ф.Конспектыуроковпорусскомуязыкув11классе:пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус.и рус. яз. обучения : в 4 ч. /Ж.Ф.Жадейко.—Минск :Народнаяасвета,2014.—Ч.1.

Жадейко, Ж. Ф.Конспектыуроковпорусскомуязыкув11классе:пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус.и рус. яз. обучения : в 4 ч. /Ж.Ф.Жадейко.—Минск :Народнаяасвета,2014.—Ч.2.

Жадейко, Ж. Ф.Конспектыуроковпорусскомуязыкув11классе:пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус.и рус. яз. обучения : в 4 ч. /Ж.Ф.Жадейко.—Минск :Народнаяасвета,2014.—Ч.3.

Жадейко, Ж. Ф.Конспектыуроковпорусскомуязыкув11классе:пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус.и рус. яз. обучения : в 4 ч. /Ж.Ф.Жадейко.—Минск :Народнаяасвета,2015.—Ч.4.

Мурина, Л. А. Современнаяриторика : основыречевого общения,11класс:пособиедляучителейобщеобразоват.учрежденийсбелорус.ирус.яз.обучения/Л.А.Мурина.—Минск:Народнаяасвета,2010.

Мурина, Л. А. Современнаяриторика : основыречевого общения,11класс:пособиедляучащихсяобщеобразоват.учрежденийсбелорус.ирус.яз.обучения/Л.А.Мурина.—Минск:Народнаяасвета,2010.

Русецкий, В. Ф.Живаяриторика:готовимсякпубличномувыступ-лению /В.Ф.Русецкий,Т.В.Игнатович,Е.Е.Долбик.—Минск :Бел.ассоц.«Конкурс»,2010.

Худенко, Л. А. Обучение русскому языку : лингвокультурологи-ческий подход. V—XI классы : учеб.-метод. пособие для учителейучреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения /Л.А.Худенко.—Минск :Нац.ин-тобразования,2012.

Николаенко, С. В.Витебщинавсоциокультурномконтексте(дидак-тическиематериалыдляуроковрусскогоязыка):пособиедляучителейучреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения /С.В.Николаенко.—Витебск :ВГУимениП.М.Машерова,2015.

Сборникматериалов для выпускного экзаменапо учебномупред-мету«Русскийязык»запериодобученияивоспитанияна IIIступениобщ. сред. образования : текстыдляизложений / сост.Л.А.Мурина[идр.].—Минск :Нац.ин-тобразования ;Аверсэв,2013,2014.

Олимпиадыпорусскомуязыкуилитературе:11класс/Е.Е.Долбик[идр.].—Минск :Народнаяасвета,2011.

Page 56: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

55

РУССКАЯ ЛитЕРАтУРА

поясниТельная записка

Учебнаяпрограммаповышенного уровня рассчитанана уча-щихся,которыеиспытываютпотребность в чтениихудожествен-нойлитературы, обладают склонностямикизучениюпредметовгуманитарногоциклаинавыками самостоятельнойтворческойинаучнойдеятельности.Содержаниекурса, выстроенноена исто­рико­литературной основе в соответствии с хронологическимпринципом,отображаетсложныйимногообразныйлитературныйпроцессXX—началаXXIв.

Учащиеся должны знатьне толькоконкретное художествен-ноепроизведение,ноипостигатьхудожественныймирписателя,осмыслятьлитературныйпроцесс.Акцент делаетсянаизучениихудожественного текста с использованием знанийпо историиитеории литературы, с опорой на литературнуюкритику.В про-граммеповышенногоуровня значительнорасширенкругписате-лейипроизведений,предназначенныхдля обязательного чтения(И.С.Шмелев. «Солнцемертвых»;Б.К.Зайцев. «ПреподобныйСергийРадонежский»;М.А. Булгаков. «Морфий», «ДниТур-биных»;А.П.Платонов.«Песчанаяучительница»;Е.И.Замятин.«Мы»;М.Цветаева. «Крысолов»;А.Вампилов. «Утиная охота»;У.Шекспир.«Гамлет»идр.),чтопозволитучащимсяделатьобоб-щенияналитературномматериале,сопоставлятьхудожественныепроизведенияразных эпох.Учитель самостоятельно определяетглубину изучения и путь анализа конкретного произведения,учитывая как место произведения в литературном процессе итворчествеписателя, таки возможности,потребностиучащихся.Сцельюрасширениявыборапроизведенийдляизучения,атакжедляболееглубокогопредставленияосовременнойлитературебылодополненосодержаниеразделов«РусскаялитератураконцаXX—началаXXIв.»,«РусскоязычнаялитератураБеларуси».

Page 57: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

56

Впроцессеизучениярусскойлитературыучительформируетследующиепредметные компетенции:

zz литературную, направленнуюнаусвоениесистемызнанийолитературекаквидеискусства,имеющемсвоюспецифику(художественные средства, образность, концепция авто-ра, стиль,метод и т. д.).Предполагает выработку уменийвоспроизводить содержание литературного произведения;анализироватьиинтерпретировать художественныепроиз-ведения,используяприэтомсведенияпоисторииитеориилитературы(тематика,проблематика,системаобразов,осо-бенностикомпозиции,изобразительно-выразительныесред-ства,художественныедетали);анализироватьэпизод(сцену)изученного произведения, устанавливать его роль в произ-ведении;разбиратьсявобразнойприроде словесногоискус-ства, содержаниилитературныхпроизведений,их родовойижанровойпринадлежности;знатьосновныефактыжизнии творчества писателей, теоретико-литературные понятия;устанавливать связьизученногопроизведения со временемего написания, соотносить его с литературныминаправле-ниями;выявлятьавторскуюпозицию,сформулироватьсвоеотношениекпрочитанному;интерпретироватьлитературнуюклассикувконтекстесовременности;zz учебно-познавательную,вырабатывающуюустойчивыйин-терескчтению,формирующуюлюбовьксловучерезегохудо-жественнуюполисемантику,развивающуюпредставлениеобэстетическомсовершенствехудожественногопроизведения.Предполагает выработкууменийвыражать свое отношениекизучаемомупроизведению;искатьнужнуюинформациюолитературе,оконкретномпроизведении(критическаялите-ратура,периодика,ресурсыИнтернетаидр.);zz культуротворческую,направленнуюнаразвитиекреатив-ных способностейучащихся,их образногомышленияв си-стеметворческихзаданий.Предполагаетвыработкууменийписать сочинения в разныхжанрахналитературную (о ге-роях, проблематике, художественном своеобразии литера-турныхпроизведений) и свободную тему; составлять план,тезисы статейна литературнуюипублицистическуютему;письменный анализ эпизода, стихотворения; рецензиюна

Page 58: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

57

изученное произведение; выполнять словесное рисование,созданиеиллюстраций, выразительныйпересказ; создаватьсобственныесказки,загадки,инсценировки;zz коммуникативную,раскрывающуюкоммуникативнуюпри-родухудожественноготекста(диалогмеждугероями,авторомичитателем,текстомиконтекстом,текстомиподтекстом);развивающуюнавыкиграмотногоисвободноговладениялитературной речью, практикой выразительного чтения.Предполагает выработку умений участвовать в дискуссии,полемикепопрочитаннымпроизведениям,приводитьаргу-менты, в том числе теоретико-литературного характера;рассуждатьпо проблематикепроизведения, давать оценкупоступкам героев, явлениям, событиям; владетьнавыкамиобщения;zz ценностно-мировоззренческую,предусматривающуюформи-рованиесредствамирусскойлитературыдуховно-моральныхкачествличностиучащегося,егогуманистическоговзгляданамир; общечеловеческихипатриотическихчувств, само-определенияв обществе, ориентациив социуме, уменияприниматьрешение;zz культуроведческую,предполагающуюорганизациюпроект-нойдеятельностилитературногокраеведения;осознаниели-тературыкакформынациональнойкультуры.Предполагаетвыработкууменийвидеть взаимосвязьрусскойлитературыи истории народа; определять национально-культурнуюспецификулитературы;соотноситьисторико-литературныйпроцесс с общественнойжизньюи культурой; соотноситьхудожественноепроизведениесмузыкой,живописью,кино,театральнымипостановками.

Предметные компетенции реализуются через формы учебного процесса: урок, урок-семинар, урок-диалог; интеллектуальнаяигра;научно-практическаяконференция;медиаурок;уроксими-тациейформпубличногообщения(пресс-конференция,творческаявстреча,регламентированнаядискуссия,устныйжурнал);уроксимитациейобщественно-культурныхмероприятий(заочнаяэкскур-сия,путешествие,литературнаягостиная,концерт).Рекомендуетсяиспользовать разноуровневые задания, способствующиепроник-новению в художественный текст; совершенствовать навыкимногоаспектного анализа текста (восприятие— понимание—

Page 59: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

58

осмысление—анализ—интерпретация—оценкапрочитанного);использоватькомпьютерныесредстваи технологии; развиватькреативныеспособностиучащихся,ихобразное мышлениев си-стеме творческих заданий.При этом обращать внимание на за-дания, связанные с предполагаемой будущейпрофессиональнойдеятельностьюучащихся:иллюстрирование,написаниерецензий,статей,сценариев,рассказов,составлениепсихологическихпорт-ретов, подготовкаплана-конспекта урока, постановкафрагментапроизведенияит.д.

Изучение литературы на повышенном уровне нацелено на прочноеусвоениеучащимисяфилологическихзнанийиумений,навысокийуровеньчитательскойкультуры,формированиеготовно-стиучащегосякосознанномувыборупрофессии,связаннойсфи-лологическимпрофилем.

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА(105 ч, из них 4 контрольных сочинения

и 4 ч резервного времени)

введение (1 ч)ЛитературарубежаХIХ—ХХвековкакособыйэтапвистории

общественного и художественного развития России. Основныехудожественные системыв литературе рубежа веков.Реализм имодернизм.Новыечертыреализма.Дискуссииорусскомреализмерубежа веков (А.П.Чехов,МаксимГорький,В. Г.Короленко).Классическийреализм(Л.Н.Толстой,А.П.Чехов),«романтичес-кийреализм»(И.Бунин),«духовныйреализм»(И.Шмелев,Б.Зай-цев).Реализминатурализм.Реализминеореализм.Неореализминеонатурализм.

Особенности русского модернизма. Его идейная и эстетиче-ская неоднородность. Символизм, акмеизм, футуризм как еговажнейшиенаправления.Ихместо и роль в литературномпро-цессеСеребряного века.Разграничение понятий «модернизм»и«декаданс».Импрессионизмиэкспрессионизм.Идеякультурногосинтеза—основнаятенденциявхудожественномпознаниимирауписателей-модернистов.

Page 60: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

59

Философско-эстетическиеидеиевропейскогомодернизма(П.Вер-лен,А. Рембо,М.Метерлинк), его трансформация на русскойнациональнойпочве.

сереБряный век русской поэзии

90-е гг. XIX в. — начало 20-х гг. XX в.

обзор (6 ч)Серебряный век как литературная эпоха.ПоэзияА. Блока,

Н.Гумилева,В.Брюсова,К.Бальмонта,З. Гиппиус,ФедораСо-логуба,ИгоряСеверянина,ВелимираХлебниковаидр.

Литература и искусство. Эстетическиедостижениянереалис-тической литературыи ее роль в развитии смежныхискусств.Расцвет искусства в началеXX века.Живопись В.А. Серова,М.В.Нестерова,П.Д.Корина.РоссиянаполотнахБ.М.Кустодиева(«Ярмарка»,«Масленица»,«Большевик»),К.С.Петрова-Водкина(«Купаниекрасногоконя»).Трагическоемироощущение вживо-писиМ.А.Врубеля («Демонсидящий»,«Демонповерженный»).КосмическоезвучаниекартинН.К.Рериха.Художникиавангарда:М.К.Чюрлёнис,В.В.Кандинский,К.С.Малевич,М.Ф.Ларионов.ТеатральнаяживописьК.А.Коровина,Л.С.Бакста,А.Н.Бенуа.МузыкаА.К. Глазунова,А.Н. Скрябина, С. В. Рахманинова,И.Ф. Стравинского. Расцвет оперного и балетного искусства(Ф.И.Шаляпин,А.В.Нежданова,Л.В.Собинов,А.П.Павлова,В.Ф.Нижинский,Т.П.Карсавина),драматическоготеатра (Мо-сковскийХудожественныйтеатр,основанныйК.С.СтаниславскимиВ.И.Немировичем-Данченко, Государственный театр имениВс.Мейерхольда).«Русскиесезоны»С.П.ДягилевавПариже.

символизмФилософские истоки эстетической теории символистов.По-

ниманиеискусствакакиррациональногопостижениямира.Культинтуициииавторского«Я».Понятиеосимволе:«символкакобразвидимости;символкакаллегория;символкакпризывктворчествужизни»(АндрейБелый).НиколайМинскийкакодинизосновопо-ложниковрусскогосимволизма.Символистыстаршегоимладшегопоколений.Философско-религиозноеи реально-демократическое

Page 61: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

60

течения внутри русского символизма.Судьбанаправления в со-ветскуюэпоху.

В. Б р ю с о в. Стихотворения: «отверженный герой», «Гря-дущие гунны», «Юному поэту», «Каменщик», «Работа»идр.

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.Поиски объективно значимых теми характеров.Универсализмбрюсовскихмифологическихиисторическихобразовипараллелей.СоциальныепредвиденияираздумьянадисторическимисудьбамиРоссии.ТемаОктябрьскойреволюциивтворчествеБрюсова.

К. Б а л ь м о н т.Стихотворения:«Челн томленья», «Песня без слов», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Камыши», «океан».

Программный индивидуализм ранней поэзии. Своеобразиевосприятияприроды.Дух самоутверждения.Импрессионистскиеэлементыпоэтического стиля. Гибкость, музыкальность стиха,искуснаявнутренняярифмовка,богатствоаллитераций.

А. Б л о к.«Стихи о Прекрасной Даме» (2 стихотворения);стихотворенияразныхлет:«Фабрика», «Незнакомка», «о, весна без конца и без краю…», «о доблестях, о подвигах, о славе…», «Россия», «На железной дороге», изцикла«На поле Куликовом» (повыборуучителя); поэма«Двенадцать» (5ч).

Жизньитворчествопоэта.РольБлокавразвитиирусскойпоэзииXXвека.Этапыстанов-

лениямировоззренияитворчествапоэта.Мистическая романтика,мотивымистическихпредчувствий

вкниге«Стихи о Прекрасной Даме».ВечнаяЖенственностькаксимвол грядущегообновленияРоссии.Революция1905 г.икри-зис блоковскогофилософскогоидеализма.Обострение вниманияк общественнойпроблематике.Темаисторических судебРоссии,связейеенастоящего спрошлымибудущим (цикл«На поле Ку-ликовом»).

«Двенадцать»—перваяпопыткахудожественногоосмысленияреволюциикакочищающейстихии.Художественныймирпоэмы.Синтез романтизма и символизма. Сюжет и конфликт. Герои иавтор.Образы-символысоциальныхявлений.ОбразХриста.Осо-бенностикомпозицииистиха.

А. Блокибелорусскаяпоэзия.Образы-символывпоэзииМ. Бо-гдановича.

Теория литературы. Развитие понятия о художественномобразе.Углублениепонятия«образ-символ».

Page 62: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

61

Литература и искусство.ИллюстрацииИ. С. Глазунова кциклу«СтихиоПрекраснойДаме».ИллюстрацииЮ.П.Анненковакпоэме«Двенадцать».

Стихи, положенные на музыку (романсы в исполненииА.Н.Вертинского«Буйныйветер»,«Тебеединственной»идр.).

Для дополнительного чтенияА. Блок.«Соловьиныйсад»,«Скифы»,«Возмездие».М. Цветаева.«СтихикБлоку»,«ПоэмаГоры».Федор Сологуб.«Ариадна»,«Грустнаясветитлуна...»,«Искали

дочь».Николай Минский.«Осенняяпесня»,«Передзарею»,«Дума».В. Каменский. «Осенью», «Письмо домой», «Любовь поэта»,

«Маяковский».Андрей Белый. «Вода», «Воспоминание», «Любовь», «Марине

Цветаевой»,«Серенада».

акмеизмАкмеизм—идейно-художественная реакциянакризис сим-

волизма.Особенностихудожественноймоделичеловекаимира.Стремлениек «искусствупрекраснойясности», к установлениюравновесиямеждусубъектомиобъектомхудожественноготворче-ства.Установкана«вещное»восприятиедействительности.Культ«первоначалжизни»вприродеиличности.Судьбаакмеизмаиеговедущихпредставителей(Н.Гумилева,О.Мандельштама,М.Куз-минаиА.Ахматовой).

Н. Г у м и л е в. Стихотворения: «Капитаны» («На полярных морях и на южных...»), «Шестое чувство», «озеро Чад», «Жираф», «Перстень», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Слово» (2ч).

Романтический герой лирикиГумилева.Яркость, празднич-ностьвосприятиямира.Активность,действенностьпозициигероя,неприятие серости, обыденности существования.Экзотика.Мирчеловеческой культуры в творчестве поэта. Трагическая судьбаН.Гумилевапослереволюции.

Для дополнительного чтенияН. Гумилев.«Мечты»,«Перчатка»,«Носорог»,«Товарищ».О. Мандельштам. «Образ твой, мучительный и зыбкий…»,

«О,небо,небо,тымнебудешьсниться!..»,«Раковина»,«ВПетро-полепрозрачноммыумрем…»,«ЦарскоеСело».

Page 63: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

62

ФутуризмФутуризмкакодноизтеченийрусскоголитературногоавангар-

даСеребряноговека.Неоднородностьфутуристическогодвиженияи его внутренняя противоречивость. ЭгофутуризмИгоря Севе-рянинаикубофутуризмВелимираХлебникова,В.Маяковского,В.Каменского.Эстетическийнигилизмфутуристовпоотношениюккультурепрошлогоинастоящего.Протестпротивсуществующегомиропорядкаиегодуховныхатрибутов.Проповедьиндивидуализ-ма.Формальноеэкспериментаторство.«Самовитоеслово».Русскийфутуризмвконтекстеевропейского,егонациональныеотличия.

и г о р ь С е в е р я н и н. Стихотворения: «В парке плакала девочка», «Запад погас…», «Классические розы», «На реке форе-левой», «Эпилог» («Я, гений игорь Северянин…»), «Примитива», «Увертюра» («Ананасы в шампанском!..»).

Культ авторского «Я» в поэзииИгоряСеверянина.Попыткисозданияновыхпоэтическихформисредстввыразительности.

В е л и м и р Х л е б н и к о в. Стихотворения: «Заклятие сме-хом», «Там, где жили свиристели…», «Алферово», «Гонимый — кем, почем я знаю?..», «Бобэоби пелись губы…».

Хлебниковкакпоэтиученый-лингвист.Природамирозданияипоэтическаявселеннаявегопоэзии.Словотворчество.

Неприятие «традиционной» поэзии с позиций футуризма.Словотворчество.Отказ от устойчивого рационального слова-по-нятия.Бунтарскиеиутопическиемотивывпоэзии.

Теория литературы. Модернизмкак основа более позднихэстетическихсистем.

Для дополнительного чтенияИгорь Северянин.Стихотворенияизсб.«Громокипящийкубок».Велимир Хлебников.Поэма«Ладомир».

лиТераТура 1920-х — середины 1950-х гг.

литература 1920—1930-х гг.

обзор (2 ч)Дифференциацияписателей1920-хгг.пополитическим(«со-

ветские писатели», «внутренняя» и «внешняя» эмиграция) исоциальным («пролетарские», «новокрестьянские» писатели и

Page 64: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

63

«попутчики») принципам.Плюрализм художественных системв литературе 1920-х гг. Социалистический реализм и его соот-ношениесреализмомклассическоготипа.Литературныеобъеди-нения (РАПП,«Перевал», «Серапионовы братья»,ЛЕФ).Судьбадооктябрьских направлений ишкол.Нарастание негативныхтенденцийвлитературномпроцессеконца1920—1930-хгг.Про-цесс «огосударствления»литературы.Первый съездписателейисозданиеСоюза советскихписателейкак административно-твор-ческой организации. Репрессии инакомыслящих художников.Приоритетныетемывлитературе1920—1930-хгг.Возникновение«двух потоков» русской литературы (литератураметрополии ирусскогозарубежья).

Многообразие художественно-творческихметодов, активноевзаимодействиеразныхродовлитературы(эпоса,лирики,драмы),трансформация традиционной системыжанров, рождениеновыхжанровыхразновидностей,поискивсферекомпозицииихудоже-ственнойречикакхарактерныечертылитературного движения1920—1930-хгг.

Обращениеписателейкнепосредственному воспроизведениюисторических событий. «Революция—Россия—народ—лич-ность»какглавнаяпроблемалитературы.Многообразиеееидей-но-художественныхрешенийв зависимости отидеологическихиэстетическихпозицийписателей.

Поэтизация«железногопотока»революциииГражданскойвой-ныкаквеликой«очистительнойсилы»впроизведенияхА.С.Се-рафимовича («Железныйпоток»),Д.А.Фурманова («Чапаев»),А. А.Фадеева («Разгром»),Вс.В.Иванова («Бронепоезд14-69»),Б. А. Пильняка («Голыйгод»).Проблемы«герояимассы»,«сти-хийностии сознательности», гуманизмаиреволюционногонаси-лия,«пролетарскойморали»иобщечеловеческихгуманистическихценностей.

Героические и трагические тенденции в прозе о революциииГражданской войне (В.В.Вересаев. «В тупике»,И.Э.Бабель.«Конармия»).

Идейно-художественнаяконцепцияреволюциииГражданскойвойныкак общероссийского апокалипсиса влитературерусскогозарубежья (И.С.Шмелев.«Солнцемертвых»).

Своеобразие авторских позиций в романахМ.А.Шолохова«ТихийДон»иМ.А.Булгакова«Белаягвардия».

Page 65: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

64

Разныеидейно-художественныеподходык«вечной»проблемерусскойлитературы—интеллигенцияиреволюция(В.В.Вересаев.«Втупике»,А.Н.Толстой.«Хождениепомукам»,К.А.Тренев.«ЛюбовьЯровая», Б.А.Лавренев. «Разлом»,М.А. Булгаков.«ДниТурбиных»,«Бег»).

Сатирическоеизображениебыта(ИльяИльф,ЕвгенийПетров.«Двенадцатьстульев»,«Золотойтеленок»;М.М.Зощенко.«Рас-сказыНазараИльичагосподинаСинебрюхова»).

Е. и. З а м я т и н. Роман«Мы» (3ч).Жизньитворчествописателя.РоманЕ.И.Замятина«Мы»какантиутопия.Авторскаяреф-

лексиянаполитику«военногокоммунизма», идеологиюипрак-тику социалистического строительства. Социальный прогноз исатирическийпафосромана-антиутопии.

РомантическаяпрозаАлександраГринаиеегуманистическаяпроблематика.

Становлениежанров«производственного»и«колхозного»ро-мановвпрозе1930-хгг.обиндустриализациииколлективизации(В.П.Катаев.«Время,вперед!»,М.С.Шагинян.«Гидроцентраль»,Ф.В.Гладков.«Энергия»,Ф.И.Панферов.«Бруски»).Иххудо-жественнаяи социально-этическаянормативностькак следствиеподчинения писателей официальной идеологии и эстетике со-циалистического реализма.Множественность идейно-художе-ственных решений темыколлективизациии индустриализации(М.А.Шолохов.«Поднятаяцелина»иА.П.Платонов.«Котлован»;К.Г.Паустовский.«Кара-Бугаз»иЛ.М.Леонов.«Соть»).

Модификацияжанровисторического романа (В.Я.Шишков.«ЕмельянПугачев»;Ю.Н.Тынянов. «Кюхля», «СмертьВазир-Мухтара»;О.Д.Форш.«Одетыкамнем»,«Радищев»),научно-фан-тастическогоромана (А.Р.Беляев.«ГоловапрофессораДоуэля»,«Человек-амфибия»; Г.Адамов. «Тайна двух океанов»).Воспи-тательнаянаправленность романовА.С.Макаренко «Педагоги-ческаяпоэма»иН.А.Островского«Какзакаляласьсталь».«Об-щественно-поэтизирующая»иконкретно-аналитическаятенденциивлитературе1920—1930-хгг.

Белорусскаялитература в 1920—1930-е гг.Темыреволюции,Гражданскойвойны,коллективизации.

Page 66: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

65

Литературарусскогозарубежьяиеепредставители(И.А.Бу-нин,И.С.Шмелев,Б.К.Зайцев,Д.С.Мережковский,В.Ф.Хо-досевич,В.В.Набоков,А.Т.Аверченкоидр.).

Литература и искусство. Выдающиесясоветскиекомпозито-ры:С.С.Прокофьев,Н.Я.Мясковский,Р.М.Глиэр.

ЖивописьМ.В.Нестерова,А.А.Рылова,К.Ф.Юона.

и. С. Ш м е л е в. «Солнце мертвых» (2ч).Очеркжизниитворчества.«Страшней этой книги— есть ли в русской литературе?»

(А.Солженицын).Повествование обистории, судьбенарода, страны.Апокалип-

тическоеизображениеГражданскойвойнывКрыму.Христианскиемотивы.Философско-эстетическаяпозицияИ.С.Шмелева.

Б. К. З а й ц е в.«Преподобный Сергий Радонежский» (2ч).Книгаорусскомчеловеке,воплотившемвсебечертывсегона-

рода.СочетаниедуховногоисозидательногоначалвобразеСергияРадонежского. Реалистическое описание чудес святого Сергия.Стилистикакниги.

Для дополнительного чтенияИ. С. Шмелев.«ЛетоГосподне».Б. К. Зайцев.«Чехов».Е. И. Замятин.«Дракон»,«Пещера».Я. Гашек.«ПохождениябравогосолдатаШвейка».Ф. Гарсиа Лорка.Лирика.А. де Сент­Экзюпери.«Планеталюдей».

В. В. М а я к о в с к и й. Стихотворения: «Послушайте!», «Вам!», «Брук линский мост», «Небоскреб в разрезе», «о дряни», «Проза-се давшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой»; поэмы: «облако в штанах», «Про это», «Во весь голос»;«Клоп», «Баня» (одна изпьесповыборуучителя) (4ч).

Жизньитворчествопоэта.Современныедискуссии оместеВ.В.Маяковского в русской

литературеХХвека.Маяковскийифутуризм.Противоречияегоиндивидуальнойпоэтическойпрактикиифутуристическойтеории.Трагедийно-протестующийпафослирикираннегоМаяковского.

РомантизмиутопиявегопоэзиипериодаГражданскойвойны.Общечеловеческиеценностии элементыреволюционного экстре-

Page 67: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

66

мизмаимаксимализмавстихотворенияхсоветскогопериода.Ос-новныетемыимотивылирикиВ.В.Маяковского.

Любовьиреволюция,личноеи общественное, трагедиянепо-нятостивинтимнойлирикеВ.В.Маяковского.

ТемаЗападавстихотворенияхВ.В.Маяковского.Патриотизмигуманизм—исходнаяпозицияпоэтаприизображениизападнойцивилизации («Бруклинскиймост»,«Небоскребвразрезе»).

СатираВ. В.Маяковского и ее связь с традициями русскойдемократическойсатиры.Сатирическиетипы.

Эволюция лирического «Я», оценка и анализ собственноготворческогопути.

ПоэтическоеноваторствоВ.В.Маяковского.Понятиео«стихеМаяковского».

Проблемывремени, особенности сатирическогоизображениядействительностивпьесах«Клоп», «Баня» (повыборуучителя).

Синтезкомическогоитрагического,фантастическогоиреаль-ного, сатиры и героики как отличительная черта драматургииВ.В.Маяковского.Критикабюрократизма.

Теория литературы. Традиции и новаторство. Тоническоестихосложение.

Литература и искусство.Плакаты«ОкнаРОСТА»В.В.Ма-яковскогоидр.

Для дополнительного чтенияВ. В. Маяковский.«Люблю»,«Служака».

С. А. Е с е н и н. Стихотворения: «Русь советская», «Русь ухо-дящая», «Возвращение на родину», «отговорила роща золотая…», «Не уютная жидкая лунность…», поэмы:«Анна Снегина», «Черный человек» (4ч).

Жизнь и творчество поэта (с опорой на ранее изученное).СоциальныеипоэтическиеистокилирикиС.А.Есенина.Связьсфольклором.ЧеловекиприродавлирикеС.А.Есенина.Милосердиеи состраданиеко всемуживому.ОтношениеС.А.Есенинак ре-волюции, «крестьянский уклон» в ее восприятии. Трагическоеощущениенадвигающейся ломки вжизни деревни.Предельнаяискренность и глубокий лиризм стихотворений.Щемящее чув-ство грусти от сознания быстротечности человеческого бытия,веравбесконечностьжизни.Патриотическиемотивы.Отражение

Page 68: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

67

противоречиймеждугородомидеревней.Исповедальностьинтим-нойлирики.Пейзажнаялирика.ОбразРодиныиобразвременивпоэзииС.А.Есенина.

Поэма«Анна Снегина» как лиро-эпическое повествование оРоссииисудьбахрусскогокрестьянства.ТрагедияАнныСнегиной.Образлирическогогероя.Художественноесвоеобразиепоэмы.

Поэма«Черный человек»—отражениеглубокойдуховнойдра-мыпоэта.Истокиобразачерногочеловека.Психологизмпоэмы.

С.А.Есенинисоветскаяпоэзия.Поэтыесенинскогокруга—Н. А. Клюев, С. А. Клычков, П. Н. Васильев, П. В. Орешин,П. И. Карпов.

Дискуссииоличностиитворчествепоэтавсовременномлите-ратуроведении.Переводы стихотворенийС.А.Есенинана бело-русскийязык.

Литература и искусство. ПеснииромансынастихиС. А. Есе-нина («Клен тымой опавший», «Нежалею,не зову, не плачу»,«Отговориларощазолотая»идр.).

Для дополнительного чтенияС. А. Есенин. «Мытеперь уходимпонемногу…», «Песнь о ве-

ликом походе», «Персидскиемотивы», «Пугачев», «Страна не-годяев».

В. В. Маяковский.«СергеюЕсенину».Максим Танк.«СяргейЯсенін».

М. А. Б у л г а к о в. «Морфий», «Мастер и Маргарита», «Со-бачье сердце»,пьеса «Дни Турбиных» (12ч).

Жизньитворчествописателя.ЕгоместовлитературеХХвека.М.А.Булгаковобособенностяхсвоегомировоззренияитворческойиндивидуальности.

Рассказ«Морфий»какяркаяиллюстрациягубительнойсилынаркотическойзависимости.ТрагедияСергеяПолякова.

«Собачье сердце».Изображениепослереволюционнойдействи-тельности.Авторскаяпозицияиспособыеевыражения.ТрадицииН.В.ГоголяиМ.Е.Салтыкова-Щедрина.

«Дни Турбиных»—пьесаореволюцииисудьбахлюдейвре-волюции.Проблематика,конфликт,системаобразов.ОсмыслениеГражданской войныкакличнойи общенациональной трагедии. Сценическаясудьбапьесы.

Page 69: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

68

«Мастер и Маргарита».Историясоздания«закатногоромана»,егопроблематикаисистемаобразов.Многоплановостькомпозиции.«Троемирие» романа и его идейно-художественные функции.СудьбаИешуаиМастера.Синтез библейской,конкретно-истори-ческойигротескно-фантастическойобразности.Критическоеизо-бражениемосковскойдействительности1920—1930-хгг.ФункцииобразаВоланда. Стилевые отличия в изображении реального иирреальногоприединствеавторскойнравственнойпозиции.Свое-образиебулгаковской«дьяволиады»всветемировойлитературнойтрадиции (И.В.Гете,Э.Т.А.Гофман,Н.В.Гоголь).М.А.Бул-гаковитрадиции«фантастическогореализма».

Теория литературы. Новаторство автора вжанре романа.Реальноеифантастическоевискусстве.

Литература и искусство. Экранизации романа «Мастер иМаргарита»;экранизацияповести«Собачьесердце»(1988г.,реж.В.Бортко).

Для дополнительного чтенияМ. А. Булгаков.«Белаягвардия»,«Бег»,«Зойкинаквартира»,

«Театральныйроман»,«Запискиюноговрача»идр.

А. П. П л а т о н о в. Рассказы: «Песчаная учительница»,«Фро», «В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности»; повесть«Котлован» (4ч).

А.П.Платонов в 1920—1930-е годы.Осмысление бытийныхобщечеловеческихпроблемнаосновереалийисторическойэпохи.Обострениевниманияхудожникаккореннымпеременамвжизнирусскогонарода.Особенностииндивидуального стиляписателя,создающего впечатление природной естественностимыслии по-ступковгероев.

«Песчаная учительница». Борьбасвраждебнымисиламипри-роды.Реализацияплатоновскойметафорыпревращенияпустынивсад.

«Фро». Образисторическоговремени.Полнотачувствалюбви.Полемикаавторассовременнойидеологией.

«В прекрасном и яростном мире». Сложность, противоречи-вость, конфликтность окружающего мира.Первоежизненноеиспытаниеюноши.Преломление «идеи сверхчеловека» в образеМальцева.Чеховскаятрадициявсозданиироманногосодержаниянапространстверассказа.

Page 70: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

69

«На заре туманной юности». Преодолениедуховногосиротства,ощущение высокойпричастностик судьбе всего народа—путьплатоновскогогерояотодиночестваклюдям.

«Котлован» —повесть-предупреждение. Проблематикапове-сти.Художественное своеобразие.Метафоракотлована видейно-художественнойконцепцииповести.

Теория литературы.Понятиеотворческойэволюцииписателя.

Для дополнительного чтенияА. П. Платонов.«Возвращение»,«Чевенгур»,«ГородГрадов».О. Хаксли.«Одивныйновыймир».Дж. Оруэлл.«1984».

М. и. Ц в е т а е в а.Стихотворения:«Домики старой Москвы», «Моим стихам, написанным так рано…», «идешь, на меня похо-жий…», «Вы, идущие мимо меня…», «Уж сколько их упало в эту бездну...», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Генералам двенадцатого года» идр.;цикл«Бессонница», стихотворенияизциклов «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», «Стихи к сыну» идр. (повыборуучителя),поэма «Крысолов» (5ч).

М.И.Цветаева—«самыйтрагическийпоэтXXвека».БогатствотемимотивовлирикиМ.И.Цветаевой:силаинеж-

ностьлюбви,преданностьдрузьям,достоинствоичесть,силадуха,мужество; высокая оценка русской культуры, русской поэзии(«СтихикПушкину»,«СтихикБлоку»идр.);любовькродине,вер-ностьей(«Стихиксыну»).Романтическиймирлирическойгероини.

«Крысолов».Фольклорная основапоэмы (легенда о гамельн-скомкрысолове).Символикапоэмы.ОбразыГретыиКрысолова.Чертывременивпоэме.Приговоробществупотребления.

Теория литературы. Понятие о поэтическом синтаксисе.Понятиеобиндивидуальномстилепоэта.

Литература и искусство.Песнина стихиМ.И.Цветаевой(«Мненравится, что вы больнынемной», «У зеркала»и другиенамузыкуМ.Таривердиева);романс«Генералам1812года»,муз.А.Петрова.

о. Э. М а н д е л ь ш т а м. Стихотворения:«Дано мне тело…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Silentium» («она еще не родилась…»), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Жизнь упала, как зарница…», «Помоги, Господь, эту ночь прожить…», «Я скажу тебе с последней…», «Мы живем, под собою не чуя страны…»(2ч).

Page 71: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

70

Трагическая судьбапоэта.Диалог с веком.Синтез личногоисоциальноговпоэзииМандельштама.Парадигмакультурногосо-знанияпоэта(христианскийуниверсализм,памятькультур,музы-ка,миф,эстетиканеоклассицизма).Отсимволизма—какмеизму.О.Э.Мандельштам—«поэтсинтеза»(Н.Струве),художественныеособенностиегостиха.

Для дополнительного чтенияМ. И. Цветаева.«Ариадна»,«МойПушкин».О. Э. Мандельштам.«Век»,«СтихиоНеизвестномсолдате».

М. А. Ш о л о х о в. «Тихий Дон», «Донские рассказы» (1—2повыбору) (10ч).

Жизньитворчествописателя.«Донские рассказы» («Родинка»,«Лазореваястепь»),ихпроб-

лематикаихудожественноесвоеобразие.«Тихий Дон»какроман-эпопея.ИсториясемьиМелеховыхкак

отражение социальныхкатаклизмов эпохи.Глубинапостижениясущности исторических процессов.Изображение Гражданскойвойныкак трагедиинарода.Проблема ответственности обществапередличностью.СудьбаГригорияМелехова.Цельностьхарактера.Истокимелеховскойтрагедии.Женскиесудьбывромане.Глубиначувствисиластрастейгероев.

Проблемагуманизмавромане.Особенностиавторскойпозиции.Психологическая глубинареализмаМ.А.Шолохова.Богатство,яркость,многоцветностьязыка.Спецификахудожественногострояромана.Егоместовисториимировойлитературы.

Теория литературы.Развитиепонятияоромане-эпопее.Литература и искусство.ПроизведенияМ.А.Шолохова в

кинематографическойинтерпретацииС. А. Герасимова,С.Ф.Бон-дарчука.

Для дополнительного чтенияВ. И. Белов.«Кануны».Б. А. Можаев.«Мужикиибабы».С. П. Антонов.«Овраги».В. Ф. Тендряков.«Людиинелюди»,«Парагнедых»,«Хлебдля

собаки»идр.Ф. А. Абрамов.«Двезимыитрилета».

Page 72: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

71

литература 1940-х — СередиНы 1950-х гг.

обзор (2 ч)Общие закономерностии тенденциилитературногопроцесса

1940—1950гг.ЛитературавгодыВеликойОтечественнойвойны.Внутренняявераписателейвсвоевысокоепредназначениеисво-бодутворческогосамовыражения.Морально-патриотическоеедин-ствовгодыборьбыпротивфашизма(обобщениеранееизученного).

ПублицистикаА.Н.Толстого,И.Г.Эренбурга,Л.М.Леонова,М.А.Шолоховаи других в годыВеликойОтечественной войны.ПатриотизмвлирикеО.Ф.Берггольц,Н.С.Тихонова,М.Джа-лиля, Максима Танка и др. Лирика фронтового поколения(С.П.Гудзенко,Ю.В.Друнина,М.А.Дудин,ДавидСамойлов),поэтов,непришедших с войны (Н.Майоров,П.Коган,М.Куль-чицкий).Песеннаяпоэзия (А.Сурков. «Бьется в теснойпечуркеогонь»,А.Фатьянов.«Соловьи»идр.).Путиразвитиялиро-эпи-ческогожанра.Жанрово-стилевоемногообразиепоэм:А.Т.Твар-довский. «ВасилийТеркин»,М.И.Алигер. «Зоя»,П. Г.Анто-кольский. «Сын»,П. Тычина. «Похороны друга»,ЯкубКолас.«Возмездие»идр.

ОпытэпическогоосвещениявойныврассказахК.Г.Паустов-ского, повестяхи романахА.А.Бека («Волоколамскоешоссе»),А.А.Фадеева(«Молодаягвардия»),В.С.Гроссмана(«Народбес-смертен»),К.М.Симонова («Днииночи»)идр.

Социально-политическиеинравственно-психологическиеаспек-тыдраматическихколлизийвпьесахЛ.М.Леонова«Нашествие»,К.М.Симонова«Русскиелюди».

«Вторая волна» эмиграции.Атмосфера духовного освобож-дения в первыепослевоенные годы,надеждыналиберализациюсталинскогорежимаиихподавление.Проблемно-тематическоесо-держаниелитературыпервогопослевоенногодесятилетия.Памятьвойны,образРодины,апофеозпобеды,горечьвсенародныхутратибедствийвпоэмахА.Т.Твардовского«Домудороги»,М.А.Ду-дина«Вчерабылавойна».

РоманЛ.М.Леонова«Русскийлес»какэтапноепроизведениепослевоеннойлитературы.ТемаисторическихсудебРоссииина-рода,русскойнаукиикультуры.

Page 73: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

72

Литература и искусство. Темавойнывмузыке(Д.Д.Шоста-кович.Седьмаясимфония«Ленинградская»),живописи(А.А.Плас-тов.«Фашистпролетел»,Б.М.Неменский.«Мать»,Б.И.Пророков.«Этонедолжноповториться!»).

А. Т. Т в а р д о в с к и й. Стихотворения: «Памяти матери», «Слово о словах», «Утро», «Кружились белые березки...», «о Ро-ди не», «Жестокая память», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти Гагарина», «о сущем», «Московское утро», «Я убит подо Ржевом», «Нехожен путь...», «На дне моей жизни...» идр.(3—4стихотворенияповыборуучителя);поэмы«За далью — даль»,«По праву памяти» (5ч).

Очеркжизниитворчества.Личностьпоэта(сопоройнаранееизученное).А.Т.Твардовский—редактор«Новогомира».

Лирика.РазмышлениеонастоящемибудущемРодины.Чув-ствосопричастностикисториистраны,утверждениенравственныхценностей.Желание понять истоки побед и потерь советскогонарода.Открытость,искренностьичестностьпоэта в разговоре считателем.

Поэма«За далью — даль».Отзвукивпоэменедавнихсобытийвойны.Пафосстроительства,созидания.Размышленияосудьбахнарода, страны, о трудеписателя, о положениихудожника в со-ветскомобществе.

Поэма «По праву памяти». Осмысление поэтом трагическихсобытийпрошлого,связанныхспериодомсталинизма.Историяисовременностьвпоэме.Лирикаипублицистикавпоэме.Чувствоответственностизанастоящее,прошлоеибудущее.

Традициииноваторство в поэзииА.Т.Твардовского.Поэтынекрасовскойтрадициивсоветскойпоэзии.

Теория литературы. Традициииноваторствовпоэзии.

Для дополнительного чтенияА. Т. Твардовский.«Домудороги»,«Теркиннатомсвете».

А. А. А х м а т о в а. Стихотворения: «Вечером», «Мне голос был. он звал утешно...» («Когда в тоске самоубийства...»), «Ры-бак», «Смятение», «Я не знаю, ты жив или умер...», «Смуглый

Page 74: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

73

отрок бродил по аллеям...», «Я пришла к поэту в гости...», «Муза», «Творчество», «Мужество», «Родная земля»идр.(повыборуучи-теля);поэма «Реквием» (5ч).

Жизненныйитворческийпуть.ЛирикаА.А.Ахматовойкаксплавмгновенияивечности.Глу-

бинаияркостьпереживания.Темапоэтаипоэзии.ТемаПушкина.ТемаРодиныигражданскогомужества.Мотивылюбви,душевныхпобедикрушений.СвоеобразиелирикиА.А.Ахматовой,связьспоэтикойакмеизма.

«Реквием».Отражениетрагедииличности,семьи,народавпо-эме.Тема гуманизмаимилосердия.ОбразМатери.Евангельскиемотивы.«Вещность»образов,разговорныеинтонациикакхарак-терныеособенностилирикиА.А.Ахматовой.Традициинароднойпоэзииирусскойклассикивеетворчестве.Общественноеихудо-жественноезначениепоэмы.

Теория литературы. «Романность»лирическогостихотворения.Литература и искусство. Портреты А. А. Ахматовой

(К.С.Петров-Водкин,Ю.П.Анненков,Н.И.Альтман,А.Модиль-яни).ЦиклС.С.Прокофьева«ПятьстихотворенийАхматовой».

Для дополнительного чтенияА. А. Ахматова. «Нам свежесть слов и чувства простоту...»,

«И упало каменное слово...», «Ива», «Читатель», «А вы, моидрузьяпоследнегопризыва!..»,«Вседушимилыхнавысокихзвез-дах…», «Летний сад», «ГородуПушкина»,цикл«Ветер войны»,поэма«Усамогоморя».

Б. Л. П а с т е р н а к. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Давай ронять слова…», «Снег идет», «Единственные дни», «Любить иных — тяжелый крест…», «Во всем мне хочется дойти…», «определение поэзии», «Быть знаменитым некраси-во…», «Стихи Юрия Живаго» и др. (по выбору учителя). Стихииз сб.«Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется» (по выборуучителя) (3ч).

Жизньитворчествопоэта. Лирика.ФилософскаянасыщенностьпоэзииБ.Л.Пастернака.

Вечныевопросыбытиявлирикепоэта.Стремлениепостичьмир,

Page 75: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

74

через слово-образ во всем дойти «до самой сути». Тема поэта ипоэзии в лирикеБ.Л.Пастернака.Путьпоэта от сложной ассо-циативностикмудройпростоте.

Теория литературы. Образность поэтического слова; рольметафорывединойцелостноститекста.

Литература и искусство. СтихиБ.Пастернака,положенныенамузыкуМ.Таривердиева(«Никогонебудетвдоме»),Н.Носкова(«Зимняяночь»).

Для дополнительного чтенияБ. Л. Пастернак.«ДокторЖиваго».А. А. Блок. «Я—Гамлет.Холодееткровь…».

из заруБежной лиТераТуры

У. Ш е к с п и р. «Гамлет» (2ч).Жизньитворчествовеликогодраматурга.«Гамлет»—однаизсамыхзнаменитыхпьесвмировойдрама-

тургии.Вечныевопросыбытиявпьесе.Литература и искусство. «Гамлет»насценеивкино.

Д. С э л и н д ж е р.«Надпропастьюворжи» (2ч).Очеркжизниитворчестваписателя.Тонкаячувствительностьиранимостьгероя,егоодиночество,

неумениенайтиобщийязыкслюдьми.Неприятиефальшиобще-ства.Утверждениегуманистическихценностей.

лиТераТура середины 1950-х — начала 1990-х гг.

литература СередиНы 1950—1960-х гг.

обзор (2 ч)Качественно новый период в развитии русской литературы

советской эпохи.Его связь с социально-историческимразвитиемобщества.

Попыткипереосмыслитьисторическийпутьсоветскогогосудар-ства с позицийличностикак главного критерия общественного

Page 76: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

75

прогресса (П.Ф.Нилин. «Жестокость»,В.С. Гроссман. «Жизньи судьба»). «Лагерная» тема и разоблачение сталинизма в по-вестиА.И. Солженицына «Один деньИванаДенисовича».Ше-стидесятники в советской литературе и их достижения в про-заическихжанрах (рассказыЮ.П.Казакова, Д.А. Гранина),поэзии(А.Т.Твардовский,А.А.Вознесенский,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулина,Б.Ш.Окуджава), драматургии (В.С.Розов.«Традиционныйсбор»,«Вечноживые»;А.М.Володин.«Старшаясестра»;А.В.Вампилов.«Старшийсын»,«Прощаниевиюне»).

Попыткипереосмыслить события войны, исследование при-чин и истоков поражений и побед в романахК.М. Симонова«Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»; реалисти-ческое изображение нравственныхколлизий на войне в романеЮ.В.Бондарева«Горячийснег»,повестиГ.Я.Бакланова«Пядьземли».Философское освещение темыподвигаи предательства,поведениячеловека висключительных обстоятельствах (повестиВ.В.Быкова«Третьяракета»,«Мертвымнебольно»,«Сотников»).

Формирование«деревенскойпрозы»какидейно-художествен-ногонаправлениярусскойлитературыв очеркахВ.В.Овечкина(«Районныебудни»)иповестяхВ.Ф.Тендрякова(«Некодвору»,«Поденка—веккороткий»),Г.Н.Троепольского(«Запискиагро-нома»).Критикакомандно-административнойсистемы,философия«естественногомира»деревни.Глубинаицельностьхарактеровкре-стьянвповестяхВ.И.Белова«Привычноедело»иБ.А.Можаева«Живой»(«ИзжизниФедораКузькина»).СибирскиекрестьяневовремяГражданской войныиколлективизации в произведенияхС.П.Залыгина«Соленаяпадь»и«НаИртыше».

Местоирольвлитературномпроцессе«самиздатовской»идис-сидентскойлитературы (А.Солженицын,В.Набоков,А. Галич,В.Некрасовидр.).

Журналистика 1960-х гг. Рольжурнала «Новыймир»и егоредактораА.Т.Твардовскоговлитературномпроцессе1960-хгг.

Литература и искусство. МузыкальноетворчествоГ.В.Сви-ридова,Р.К.Щедрина,А.П.Петрова,А.Г.Шнитке.

А. и. С о л ж е н и ц ы н.«один день ивана Денисовича», «Ма-тренин двор» (5ч).

Жизньитворчествописателя.

Page 77: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

76

«один день ивана Денисовича». Тематрагическойсудьбыче-ловекавусловияхнесвободы.Сталинизмкакнароднаятрагедия.Противостояние людейи «псов клятых».Концепция личности.ОбразСоцгородка.Способностьгероясохранитьдушувнечелове-ческихобстоятельствах.Своеобразиекомпозициииязыкаповести.

«Матренин двор».ТрагедиянароднойжизниисудьбаМатрены.Философияжизни и характер героини.Проблема добра и зла.Темаправедничества.Проблеманациональногохарактера в рас-сказе.Обобщающий смысл заключительных слов о «праведнике,безкоторого,попословице,нестоитсело».

Образрассказчикаиегооценкаизображенныхситуаций.Путьпознанияавторомскрытыхсторондействительности.

Для дополнительного чтенияА. И. Солженицын.«АрхипелагГУЛАГ»,«Раковыйкорпус».Е. С. Гинзбург.«Крутоймаршрут».В. Т. Шаламов.«Колымскиерассказы».А. В. Жигулин.«Черныекамни».В. А. Солоухин. «Безмолвна неба синева…», «Тропа нацелена

взвезду…».С. Ю. Куняев.«Живеммынедолго—давайтелюбить».В. Н. Соколов. «Этопросто вечер был такой.Облаков безвет-

ренныйпокой…».

литература 1970-х — Начала 1990-х гг.

обзор (2 ч)Проза. Система вечныхнравственныхценностейиисториче-

скаяпамятьнародавповестяхВ.Г.Распутина«Последнийсрок»,«ПрощаниесМатерой»,«Пожар»;вроманахЧ.Айтматова«Идоль-шевекадлитсядень»(«Буранныйполустанок»)и«Плаха».Острыйинтерес к документальнымжанрам (А. Адамович, Я. Брыль,В.Колесник.«Яизогненнойдеревни…»;А.Адамович,Д.Гранин.«Блокаднаякнига»).

Обращениекпрошломусоветскогообществакакпопыткапо-нять истоки сегодняшних проблем (В. В. Быков. «Знак беды»,

Page 78: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

77

Ю.М.Нагибин.«Терпение»,Ю.В.Трифонов.«Старик»,«Домнанабережной»,В.Г.Распутин.«Живиипомни»).

Историческиесудьбырусскойдеревниипроблеманациональ-ногохарактера в тетралогии«Пряслины»Ф.А.Абрамова (одинизроманов).

УникальностьхудожественногомышленияВ.Аксенова,В. Ма-канина,А.Кима,Ф.Искандера.

В. и. Б е л о в. «Привычное дело», «Плотницкие рассказы» (повыбору).

Открытие человека из народа: образИванаАфрикановича.Философскаяглубинаповести,духовныймирдеревнивповседнев-ном,будничномпроявлении.Гуманистическаяпозицияписателя.

В. П. А с т а ф ь е в.«Царь-рыба» (рассказы«Бойе», «У Зо лотой карги»,«Царь-рыба» илидругиеповыборуучителяиучащихся),«Печальный детектив» (3ч).

«Царь-рыба». Остраяпостановкапроблемэкологииприродыиэкологии души.Нравственнаяпозицияписателя.Судьбы героевкакосмыслениеместачеловекавмире.Темавозмездиязажесто-костьихищничество.Композицияистилькниги.

«Печальный детектив». Драматическаясудьбаборцазадоброи правду. Слияние тем праведничества и искусства.Проблеманационального характера. Глубинапсихологическойразработкиобразовгероев.Особенности«жесткого»реализма.

Ч. А й т м а т о в. «и дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха» (одинизромановповыбору).

«и дольше века длится день» («Буранный полустанок»). Философское осмысление прошлого, настоящего и будущего.Человекиприрода. ЗемляиКосмос.Национальноеи общечело-веческое.ОбразБуранногоЕдигея.Отцыи дети.Новизна стили-стикиромана—сплавреалистическойпсихологическойпрозы смифом,легендой.

«Плаха».Неразрывность судьбы народа и судьбы природы.Трагические параллели в сюжетномпостроении романа (гибельсемейства волчицыАкбары, трагедия Бостона и Авдия Кал-листратова).Добро и справедливость. Социальныеистоки зла ижестокости.Библейскиемотивывромане.«Плаха»какфилософ-скийроман.

В. Г. Р а с п у т и н. «Пожар».Размышлениеонашемсовремен-нике и егожизни, о его гражданскоммужестве и нравственной

Page 79: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

78

позиции.Поискответанавопрос,вчемпричинапожаравдушахлюдей,переставшихбытьхозяеваминароднойземле.

Для дополнительного чтенияФ. А. Абрамов.«Деревянныекони»,«Алька»,«Безотцовщина».В. И. Лихоносов.«Чалдонки».М. Н. Алексеев.«Драчуны».А. А. Бек.«Новоеназначение».А. Г. Битов.«Пушкинскийдом».Г. Н. Владимов.«ВерныйРуслан».Ю. О. Домбровский.«Факультетненужныхвещей».В. Н. Крупин.«Живаявода».В. Л. Кондратьев.«Сашка»,«Отпускпоранению».В. С. Маканин.«Человексвиты»,«Предтеча».А. Приставкин.«Трудноедетство».Ю. Нагибин.«Зимнийдуб».В. Аксенов.«Победа».

Поэзия.Проблемно-тематическаяижанрово-стилеваяхаракте-ристика.Рольпоэзиивсохранениидуховно-нравственныхидеалов.Поисксовершенствапоэтическойформы.

СтихотворенияН. Рубцова,А. Тарковского, Е. Евтушенко,А.Вознесенского,В.Корнилова,Б.Ахмадулиной,ДавидаСамойло-ва,Б.Окуджавы,Ю.Кузнецова,О.Чухонцева,Б.Чичибабинаидр.

СтихотворенияН.Рубцова(«Прощальнаяпесня»,«Далекое»),А.Тарковского(«Поэт»,«Бессонница»),Е.Евтушенко(«Патриар-шие пруды», «Свадьбы»),А.Вознесенского («Сага», «ВасилькиШагала»),Б.Ахмадулиной («МазуркаШопена», «Заклинание»),Б.Окуджавы («Арбатскийроманс»,«Грузинскаяпесня»),О.Чу-хонцева («Кот в сапогах»), Б.Чичибабина («Молитва»), В.Вы-соцкого («Братскиемогилы»,«Баллада»),

Развитиеавторскойпесни(В.Высоцкий,Б.Окуджава,А.Галич).Драматургия.Жанрово-стилеваяспецификадраматургииэтого

периода. «Производственнаядрама» (И.Дворецкий.«Человек состороны»),«политическаядрама»(М.Шатров.«Брестскиймир»),социально-психологическаядрама(М.Рощин.«ВалентиниВален-тина»,В.Розов.«Гнездоглухаря»,А.Арбузов.«Жестокиеигры»),комедииЛ. Зорина, С.Михалкова,М. Рощина, В.Шукшина.ПриходвдраматургиюА.Вампиловаиегопоследующеевлияние.

Page 80: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

79

Поствампиловская«новаяволна»:Л.Петрушевская,А.Казанцев,В.Славкин,Л.Разумовская,Н.Коляда,М.Арбатоваидр.

А. В а м п и л о в. «Утиная охота».Творчестводраматурга.ТеатрВампиловакакхудожественное

открытие.Остротасоциальнойинравственнойпроблематики.Сопряжение

комическогоитрагического.Системаперсонажей.ОбразЗилова.Спецификажанра.

русская лиТераТура конца ХХ — начала XXI в.

обзор (2 ч)Новаясоциокультурнаяилитературнаяситуация.Изменение

статусалитературывобществе,опасностькоммерциализацииис-кусства.Разграничениенекоммерческойимассовойлитературы.Сосуществованиенесколькихлитературныхпоколенийиразныхкультурныхпарадигм.

Проза. Основныетемыипроблемыпрозыэтогопериода. Худо-жественнаяинтерпретация темыВеликойОтечественной войны(В.Астафьев.«Проклятыиубиты»,Г.Владимов.«Генерали егоармия»идр.).Темасудьбыфронтовика(В.Астафьев.«Такхочетсяжить»).Нравственное осмысление афганской и чеченской войн(«Афганскиерассказы»О.Ермакова).

Активизацияжанра рассказа (А.Солженицын,В.Распутин,В.Белов,Л.Петрушевская,Т.Толстаяидр.).Общечеловеческиепроблемы в прозе В. Распутина («Женский разговор», «Новаяпрофессия»,«Втужеземлю»,«Изба»идр.),Е.Носова(«Темнаявода»,«Алюминиевоесолнце»),В.Белова(«Лейкоз»),Т.Толстой(«Факир»,«Легкиемиры»),О.Славниковой(«Стрекоза,увеличен-наядоразмеровсобаки)»,Л.Петрушевской(«НовыеРобинзоны»),ДиныРубиной («Урокимузыки», «Дорога домой»),Б.Екимова(«УчительницаМаруся», «Елкадляматери», «Мальчикна вело-сипеде»).

Антиутопиякакжанр.Моделированиевозможныхпоследствийтретьеймировойвойны(Т.Толстая.«Кысь»).Историческийроман(Д.Балашов.«Ветервремени»).

Поэзия. Основная тенденцияразвития русскойпоэзииконцаХХ—началаXXIвека: доминанталирическогоначалаимного-

Page 81: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

80

образиетворческихманер.ЛирикаБ.Ахмадулиной,И.Бродского,В.Сосноры,Ю.Кузнецова,А.Кушнера,Т.Кибироваидр.

АвторскиехудожественныеисканияИ.Бродского(цикл«Частьречи», сб. «Осеннийкрикястреба»),Ю.Мориц («В час рассвет-ный»),А.Кушнера(«Сирень»,«Сон»),С.Гандлевского(«Осеннийснег упал в траву»), Т.Кибирова («Я прошу, пусть герани ещепоцветут на окошках...»),Б.Кенжеева («Говори— словно бользаговаривай...»),А.Цветкова(«Ямечталподружитьсяссовой,ноувы...»),И.Сатуновского(«Унасбылпримус...»),Д.Воденникова(«Тымнеприсниласьпостаревшей…»).

Драматургия. Человек и общество как ведущая тема совре-менной русской драматургии.ПьесыЛ.Петрушевской,А.Ка-занцева, Н. Коляды, Л. Разумовской, А. Галина, Г. Горина,Е. Гришковца.ФеноменН.Коляды («ПтицаФеникс»). Экспери-ментыЕ.Гришковца («Какя съелсобаку»).Интерпретация«Ро-меоиДжульетты»впьесеГ.Горина«Чуманаобавашидома!».

Пьесы-римейки,ихдиалогсклассикой («СмертьИльиИльича»М.Угарова,«Чайка»Б.Акунина,«ПамятиПечорина»Н.Садуридр.).

русскоязычная лиТераТура Беларуси

обзор (2 ч)Проблемно-тематическийижанрово-стилевой анализ русско-

язычнойлитературыБеларуси.Тенденцииразвитияпрозы(С.Алек-сиевич,А.Андреев,О.Ждан,Е.Попова,С.Трахименок,Н.Чер-гинец и др.), поэзии (А. Аврутин, В. Блаженный, С. Евсеева,Т.Краснова-Гусаченко,К.Михеев,В.Поликанина,А.Скоринкин,Ю.Сапожков,Л.Турбина,Ю.Фатневидр.), драматургии(С.Бар-тохова,Д.Богославский,А.Делендик,А.Курейчик,Н.Рудков-ский,Е.Поповаидр.).Традициииноваторство.

Проза. ЧеловекивойнавпроизведенияхС.Алексиевич(«Цин-ковые мальчики»), Н. Чергинца («Сыновья»), С. Трахименка(«Роднаякрывинка»),А.Андреева(«Укаждогосвоявойна»).ПроблематикарассказовО.Ждана(«Надотерпеть»),А.Андреева(«Чудо»)идр.

Поэзия.ХудожественныймирпоэзииВ.Блаженного(«Яуслы-шал тот голос вблизии в таком отдаленье…», «Жизнь»).Лири-ческая поэзия В.Поликаниной («Слово— творчество…»и др.).ГуманистическаяпроблематикапоэзииЮ.Сапожкова(«Упамят-

Page 82: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

81

никаПушкину»,«Точканевозврата»идр.).Многогранностьлири-киА.Аврутина(«Грушевка»,«Швырнулиречкевдушукамень…»идр.).ТрадицииклассикивпоэзииК.Михеева(«Русскойречи»,«Царскосельскиесумерки»идр.).

Драматургия. Художественное отражение событий войны впьесахЕ.Поповой («Блиндаж»), С. Бартоховой («Такая долгаягроза»),Н.Рудковского («Дожитьдопремьеры»).

НравственныепроблемывпьесахД.Богославского(«Тихийшо-рохуходящихшагов»).Историко-биографическаядрамаА.Курей-чика («Скорина»)идр.

(3—4произведенияповыборуучителя).

повторение (1 ч)Систематизациязнанийпоисторииитеориилитературы.Литературакакисторическаяпамятьнарода.Конкретно-исто-

рическоеиобщечеловеческоевлитературе.Фольклори литература.Родыижанрылитературы.Литера-

турноепроизведениекакхудожественнаясистема.Литературныйобрази средства его создания.Основные эпохи

литературного развития. Основные художественные системы.Серебряныйвекрусскойлитературы (проблемы,жанровое богат-ствоистилевоеразнообразие,психологизм,индивидуальныйстильписателя).Национальноесвоеобразиерусскойлитературы.

Отзывызарубежныхписателейорусскойлитературе.Взаимосвязьрусскойибелорусскойлитератур.Мировоезначениерусскойлитературы.

Для заучивания наизустьН. Гумилев.1—2стихотворенияповыборуучащихся.А. Блок.1—2стихотворенияповыборуучащихся.С. Есенин.1—2стихотворенияповыборуучащихся.А. Твардовский.1—2стихотворенияповыборуучащихся.А. Ахматова.1—2стихотворенияповыборуучащихся.М. Цветаева.1—2стихотворенияповыборуучащихся.О. Мандельштам.1—2стихотворенияповыборуучащихся.В. Маяковский.1—2стихотворенияповыборуучащихся.Б. Пастернак.1—2стихотворенияповыборуучащихся.Поэзия1970—1990-хгг.1—2стихотворенияповыборуучащихся.

вСего: на изучение произведений — 97 ч

Page 83: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

82

оСНовНые виды уСтНыХ и пиСьМеННыХ работ

Устныйиписьменныйпересказхудожественныхпроизведенийилиотрывковизних(подробный,краткий,выборочный,художе-ственный,творческий)сэлементамианализа.

Устное и письменное сочинение-рассуждение по изученномупроизведению:формулировка вопроса к изучаемомупроизведе-нию, развернутый ответ на вопрос, проблемнаяхарактеристика(индивидуальная,сравнительная,групповая)героевпроизведения.

Устныйилиписьменныйотзывосамостоятельнопрочитанномпроизведении,просмотренномкинофильме,телепередаче,спектак-ле,прослушаннойзвукозаписи(смотивировкойсвоегоотношения),обактерскомиавторскомчтении.

Устноеилиписьменное сочинение вжанре рассказа, дневни-ковых записей, письма, инсценировки (о посещении выставки,музея,обархитектурныхпамятникахгородаит.д.).

Очерк,публицистическая,литературно-критическаястатья.Доклади реферат на литературную тему (по одномуилине-

сколькимисточникам).Составление сложного плана прочитанного произведения и

собственноговысказывания.Рецензиянасамостоятельнопрочитаннуюкнигу,просмотрен-

ныекинофильм,телепередачу,спектакль,произведениеживописи,музыки.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Врезультатеизучениялитературыучащиесядолжнызнать/понимать:

z� образнуюприродусловесногоискусства;z� содержаниеизученныхпроизведений,ихтематику,системуобразов, композицию,изобразительно-выразительные сред-стваязыка,пафослитературногопроизведения;z� основныефактыжизнии творчества писателей-классиковХIХиХХвеков;z� этапыизакономерностирусскогоимировоголитературногопроцесса;z� основныетеоретико-литературныепонятия,необходимыедлясамостоятельногоанализаиоценкихудожественныхпроиз-

Page 84: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

ведений:модернизмкакосноваболеепозднихэстетическихсистем; роман-эпопея, рассказ; творческая эволюцияписа-теля;реальноеифантастическоевискусстве;художествен-ный образ; образ-символ; лирическое начало в эпическомповествовании; «романность» лирического стихотворения;образностьпоэтического слова;поэтическийсинтаксис;ин-дивидуальностьстиля;рольметафорывединойцелостноститекста,тоническоестихосложение;z� традициииноваторствоврусскойлитературе;z� взаимодействиерусской,белорусскойимировойлитератур.

Учащиесядолжныуметь:z� выразительночитатьизученныелитературныепроизведения(илиихфрагменты),соблюдаянормылитературногопроиз-ношения;z� аргументированновыражатьсвоеотношениекпрочитанномупроизведению;z� анализировать художественное произведение (его эпизод,сцену),используясведенияпоисторииитеориилитературы;z� определятьродижанрпроизведения;z� сопоставлятьпроизведениярусскойироднойлитератур,вы-являяих типологическуюобщность и национальное свое-образие;z� писать отзывыопрочитанныхпроизведенияхи сочиненияразличныхжанровналитературныетемы;z� составлятьпланы, тезисы,конспектыстатейучебника,уст-ныхвыступленийиписьменныхработналитературныетемы.

Page 85: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

84

иноСтРАнный ЯЗыК

поясниТельная записка

Учебный предмет «Иностранный язык» выполняет важнуюрольвформированииполикультурнойличности,способнойисполь-зоватьизучаемыйязыквразнообразныхситуацияхмежкультурнойкоммуникации.Владениеиностраннымиязыкамирассматриваетсякакважноепредусловиеадаптациичеловекав глобализующемсямире.Ихглавноеназначениенасовременномэтапе—обеспечиватьвзаимодействиеисотрудничествонародов,исключатьвозможностинегативноговлияниянапроцесснациональнойсамоидентификацииикультурного самоопределенияличности; повышать готовностьчеловекак личностнойипрофессиональной самореализациипо-средствомиспользованияиностранного языка наряду с роднымязыкомвкачествематериальнойформыфункционирования сво-егомышления.Таким образом,процесс обученияиностранномуязыку должен быть направлен на подготовкукмежкультурнойкоммуникациикаксовокупностиразнообразныхформотношенийи общениямеждуиндивидамии группами, принадлежащимикразнымкультурам.

Роль и возможности иностранных языков в формированииличностиучащегосякаксубъектамежкультурнойкоммуникациичрезвычайновелики. В процессе овладенияимиформируетсявторичноекогнитивное сознание, обеспечивающее веськомплексиноязычнойкоммуникативнойдеятельности.Учащийсяразвива-етсякакполикультурнаяличность,обладающаявысокимуровнемконфликтоустойчивости, способностью применять адекватныесредства для эффективного взаимодействия с представителямииныхкультур.

Целии содержание обученияиностраннымязыкам ориенти-рованына соизучениеязыковикультур.Учащийсяразвиваетсякак субъектмежкультурнойкоммуникациивпроцессеизученияязыковпомереовладениянавыкамииумениями,востребованнымивмежкультурнойкоммуникации.

(АнгЛийСКий, нЕмЕцКий, фРАнцУЗСКий, иСпАнСКий, КитАйСКий)

Page 86: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

85

Иностранныйязык выступает как средствоформированияивоспитанияморальноответственнойличности,каксредствообще-ния,познания,осмысленияиинтерпретациифактовинойкульту-ры,осознаниясвоейсобственнойкультурыиознакомленияснейпредставителейдругихязыковыхсообществ.

цели обучения иностранному языкуГенеральная цель обучения иностранным языкам состоит в

формированииучащихсякаксубъектовмежкультурнойкоммуни-кациипосредствомовладенияимииноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейи развитияунихкачествполикультурнойлично-сти,востребованныхсовременныминформационнымобществомвусловияхглобализации.

Процессовладенияиностраннымязыкомнаправленнаобразо-вание,развитиеивоспитаниеучащихся,чтопредполагаетпоста-новкуцелейобучениявединствеобразовательного,развивающегоивоспитательногокомпонентов.

Образовательные цели обучения иностранным языкам со-стоятвязыковомиречевомразвитииличностиучащегосяпутемобеспечения практического владения иностраннымязыкомкакэффективным средством общения в единстве и взаимодействииего когнитивной, коммуникативнойи экспрессивнойфункций.Достижение образовательных целей предполагает усвоение иактуализацию знаний обизучаемыхиностранныхязыках, овла-дение навыкамии умениямииноязычной речевой деятельности(восприятие и понимание иноязычной речи на слух, говорение,чтение,письменнаяречь).Разнообразиесферобщенияобеспечиваетзнаниеучащимисякультуроведческихистрановедческихреалий,что обогащает их представления о картинемира, расширяет ихобщийкругозори возможности самообразованияи способствуетформированиюготовностикмежкультурномуобщению.

Развивающие цели обученияиностраннымязыкампредпола-гаюткогнитивное, коммуникативноеи эмоциональное развитиеучащихся.Впроцессеовладенияспособамиформированияифор-мулированиямыслинаиностранномязыкеразвиваетсялингвисти-ческийкомпонентгуманитарногомышления.Приэтомвозникаютвозможностидляразвитиявоображенияиобогащенияэмоциональ-но-чувственной сферыличности.Обучениеиностраннымязыкам

Page 87: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

86

обеспечиваетразвитиеречевыхпроцессовиречевыхмеханизмов,чтоспособствуетформированиюязыковойспособностивединстверечепорожденияиречевосприятия.

Воспитательные целиобученияиностраннымязыкамнаправ-ленынаобогащениедуховногомираучащихся,воспитаниеунихкультурымышления, чувств, поведения.Впроцессе обученияуучащихся развиваются гуманистические ценностные ориента-ции,умениеосуществлятьобщениевконтекстедиалогакультур,формируетсяпсихологическая готовностькмежъязыковоймеж-культурной коммуникации.Овладение иностранными языкамикаксредствомобщенияспособствуетэффективнойадаптациилич-ностик «чужой» социальной среде посредством самоконтроляиадекватнойсамооценки.

Всветеизложенногозадачииностранногоязыкакакучебногопредметазаключаютсявтом,чтобыобеспечить:

zz развитиекоммуникативнойкультурыучащихся, усвоениеимиустнойиписьменнойречинауровне,которыйявляетсядостаточнымдляадекватнойтрактовкипередаваемойипри-нимаемойинформации;zz когнитивноеразвитиеучащихся,направленноенапереструк-турированиеотдельныхфрагментовиндивидуальногообразакартинымира,науровне,достаточномдлявосприятиямираизучаемогоязыкачерезискусственноформируемыйвсозна-ниилингводидактическийконструкт,позволяющийвоспри-ниматьпознаваемыймир в соответствии с его (этогомира)собственнымисоциальными,политическими,культурными,языковымиреалиями,анепосредствомпрямогопереводанаэтотязыксхемродной,национальнойкартинымира;zz социокультурное развитие личности, ориентированное навосприятие«иного»в егонепохожестичерезпознаниецен-ностей новойкультуры в диалоге с родной, сопоставлениеизучаемогоязыкасроднымикультурыэтогоязыкасосвоейродной, привычной, обеспечивающее возможность пред-ставлять свою странуи культуру в условияхиноязычногомежкультурногообщения;zz развитиеценностныхориентацийучащихся,осуществляемоепосредствомформированиягуманистическойпозициилично-стичерезсозданиеусловийдляобогащениясоответствующего

Page 88: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

87

конструктивного опыта эмоционально-чувственных отно-шенийкакважнейшегофакторавозникновенияучеловекаположительного отношенияк «иному»,проявляющегося вуважительномотношениикнему,признаниимногообразиякультуриихравенства,появленииуучащихсястремленияксотрудничествуивзаимодействиюсдругиминародами,ксовместномурешениюцивилизационныхпроблем;zz развитиемотивациикизучениюиностранногоязыкачерезформированиепотребностейлучшеиточнеепониматьокру-жающиймирибытьпонятымим;осознаниероливладенияиностраннымязыкомдлясоциализациивсовременноммире;zz развитие самообразовательногопотенциала учащихся, обе-спечениеих готовностик самостоятельнойработенадязы-ком,достигаемоепутемовладениянеобходимымитехникамиучебно-познавательного труда, стратегиями самоанализа,самонаблюдения.

В качестве стратегической компетенции, владение которойпризванообеспечитьосмыслениеучащимисяинойсоциокультуры,познаниеимисмысловыхориентировдругоголингвосоциума,уме-ние видеть сходстваи различиямеждукультурамии учитыватьих в процессеиноязычного общения, выступаетмежкультурнаякомпетенция.

В качестве интегративной компетенции, владение которойдолжнобытьобеспечено,выступаеткоммуникативная—владениесовокупностьюречевых,языковых,социокультурныхнормизуча-емогоязыка,атакжекомпенсаторнымииучебно-познавательнымиумениями,позволяющимивыпускникуучрежденияобщегосреднегообразования осуществлять межкультурную коммуникацию ирешатьстоящиепереднимречевые,образовательные,познаватель-ные и иные задачи. Ее компонентный состав образуют речевая,языковая,социокультурная,компенсаторная,учебно-познаватель-наякомпетенции,выступающиевкачествесубкомпетенций.

Речевая компетенция— совокупностьнавыкови уменийре-чевойдеятельности(говорение,восприятиеречинаслух,чтениеиписьменнаяречь),знанийнормречевогоповедения;приобретениенаэтойосновеопытаихиспользованиядляпостроениялогичногои связного поформеи содержанию высказывания, а также длятолкованиясмыславысказыванийдругихлюдей.

Page 89: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

88

Языковая компетенция— совокупность языковых знаний оправилахфункционирования языковых средств (фонетических,орфографических,лексическихиграмматических)вречиинавы-ковихиспользованиявкоммуникативныхцелях.

Социокультурная компетенция—совокупностьзнанийона-ционально-культурнойспецификестранизучаемогоязыка,уменийстроитьсвоеречевоеинеречевоеповедениев соответствиис этойспецификой, уменийпредставлять свою странуи ее культуру вусловияхиноязычногомежкультурногообщения.

Компенсаторная компетенция— совокупность умений ис-пользоватьдополнительныевербальные средстваиневербальныеспособыдлярешениякоммуникативных задач в условияхдефи-цитаимеющихсяязыковыхсредств.

Учебно­познавательная компетенция— совокупность общихиспециальныхучебныхумений,необходимыхдляосуществлениясамостоятельнойдеятельностипоовладениюиностраннымязыком,опытихиспользования.

Последовательноеивзаимосвязанноеовладениеобозначеннымиключевымикомпетенциямиобеспечиваетформированиеуучащих-сясоответствующихкомпетентностей.

Достижениюцелейобучениядолжныспособствоватьвсеформыобразовательногопроцесса.

общие требования к содержанию обученияСодержаниеязыкового образованияпредставляет собой един-

ствопредметного, процессуальногои эмоционально-ценностногокомпонентов.

Овладениепредметным,процессуальнымиэмоционально-цен-ностнымкомпонентами содержания образования в их единствепредполагаетприобретениеопыта,необходимоговмежкультурнойкоммуникации.

Предметныйипроцессуальныйкомпонентысодержанияязы-ковогообразованиявключают:

zz сферыобщенияипредметно-тематическоесодержаниеречи;zz видыречевойдеятельностииязыковойматериал;zz социокультурные знания:культуроведческие, страноведче-скиеилингвострановедческие;

Page 90: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

89

zz компенсаторныеиучебно-познавательныеуменияинавыкисамостоятельнойработысиноязычнымматериалом.

Эмоционально-ценностныйкомпонент содержанияязыковогообразования включает совокупность отношений личности кми-ровомуязыковомуикультурномунаследию, а такжекпроцессуовладенияимвцеляхличностногороста.Данныйкомпонентобе-спечиваетприобретение опытаиноязычного общенияпутемреф-лексии,самопознания,самоопределения.Процессовладенияино-страннымязыкомприобретаетдляучащегосяличностныйсмысл.

Содержаниеязыковогообразованиявединствееголингвисти-ческого и экстралингвистического компонентовформируется сучетомпсихологическихи психолингвистических особенностейпроцессаовладенияиностраннымязыком.

Отбор содержания учебного материала, подлежащего усво-ению, осуществляется на основе следующихметодологическихориентиров:

zz направленность педагогического процесса на подготовкукмежкультурномуобщению;zz всесторонний учет взаимосвязей: язык — мышление —культура;zz предъявление ценностей познаваемойкультуры в диалогесродной;zz интеграцияязыкового,социокультурного,аксиологическогокомпонентовсодержанияобучения;zz аутентичностьиценностная значимостьиноязычныхмате-риалов;zz соответствиеучебногоматериаласовременнымразговорнымнормамизучаемогоязыка.

Структурированиеучебногоматериала осуществляетсяна ос-новеследующихтребований:

zz непрерывноеконцентрическоепредъявлениеинакоплениезнаний;zz поэтапноеформированиенавыковиумений;zz преемственность этапов процесса овладения иностраннымязыком;zz постояннаяопоранаязыковой,речевойиличностныйсубъ-ектныйопытучащихся;

Page 91: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

90

zz сопряженностьвовладенииречьюисистемойязыка;zz учетвозможностейдляформированияуменийсамостоятель-нойработысиноязычнымиинформационнымиисточникамивсамообразовательныхцелях.

Реализация содержанияязыкового образованияпредполагаетпоследовательныйучет следующихосновныхположенийкомму-никативноориентированногообучения:

zz моделированиеситуацийобщения,стимулирующихучащих-сякрешениюкоммуникативныхзадачвпроцессеизученияиностранногоязыка;zz ситуативно обусловленное овладениелексикойи граммати-койизучаемогоязыка;zz использованиекоммуникативно ориентированных заданийнаосновеимитационного,игровогоисвободногообщения;zz активноевовлечениеучащихсявпроцессобщениявкачестверечевыхпартнеров;zz осуществление образовательногопроцесса в условиях,при-ближенныхкреальномуобщению;zz созданиемотивационнойготовностиипотребностиучащихсяв восприятиии усвоении учебногоматериала в условиях,приближенныхкреальномуобщению.

сферы общения и предметно-тематическое содержание речи

Социально-бытовая сфера.Семья.Учебно-трудовая сфера.Выборпрофессии.Социально-культурная сфера. Международное сотрудниче-

ство.Национальныйхарактер.Социально-познавательная сфера. Туризм.Экология.Социо-

культурный портрет РеспубликиБеларусь и стран изучаемогоязыка.

речевые уменияВосприятие и понимание речи на слух—умениепонимать

иноязычнуюречь в процессе непосредственного общения с собе-седником,умениепониматьразножанровыеаудио-ивидеотексты,сразнойполнотойиточностьюпроникновениявихсодержание.

Page 92: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

91

Говорение—умение осуществлять диалогическое,монологи-ческоеиполилогическоеобщениев соответствии сцелями, зада-чамии условиямикоммуникации, с соблюдениемнормречевогоинеречевогоэтикета.

Чтение—умениечитатьипониматьразножанровые текстыс разнойполнотойи точностьюпроникновения вих содержаниев зависимости от вида чтенияи дальнейшегоиспользованияин-формации.

Письменная речь—умениепродуцировать различные видыписьменных текстов в соответствии с нормами, принятыми встранах изучаемого языка, с учетомкоммуникативных задач иадресата.

языковые знания и навыкиЗнания о системеизучаемого языка, о правилахфункциони-

рованияязыковых средств (фонетических,лексических, грамма-тических)вречиинавыкиихиспользованиявкоммуникативныхцелях.

социокультурные знания и уменияЗнание социокультурногоконтекста своей страныи страниз-

учаемогоязыка,умениястроитьсвоеречевоеинеречевоеповедениев соответствии с его спецификой, представлять свою странуи еекультурувусловияхиноязычногомежкультурногообщения.

компенсаторные уменияУменияиспользоватьразличные вербальныеиневербальные

средствадлякомпенсациипробеловвкоммуникациивусловияхде-фицитаязыковыхсредств,недостаткаречевогоисоциальногоопыта.

учебно-познавательные уменияОбщиеи специальныеучебныеумения,необходимыедляосу-

ществлениясамостоятельнойпознавательнойдеятельностипоовла-дениюиноязычнымобщениемикультуройстранизучаемогоязыка.

Page 93: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

92

Различиявовладениииностраннымязыкомприегоизучениинабазовомиповышенномуровняхзаключаютсявследующем:

zz объем усвоенного продуктивного и рецептивного лексиче-скогоматериала;zz количествопродуктивно усвоенного грамматическогомате-риала;zz степень сложностииколичество решаемыхкоммуникатив-ныхзадач;zz степень самостоятельности в интерпретацииявлениймеж-культурнойкоммуникации;zz степеньподготовленностик осуществлениюречевогои не-речевогоповедения адекватно социокультурной спецификестраныизучаемогоязыка;zz уровеньготовностиксамостоятельнойдеятельностиучащих-сяпоовладениюиностраннымязыком.

***Содержание обученияпредставлено в учебнойпрограмме че-

рез предметно-тематическое содержание общения, требованиякпрактическомувладениювидамиречевойдеятельности,языковойматериал (фонетика,лексика,грамматика).

Впредметно-тематическом содержании общения обозначеныкоммуникативные задачи дляизученияиностранного языканабазовом уровне (прямойшрифт) и повышенном уровне (прямойшрифтикурсив).

Требованияк практическому владению видами речевой дея-тельности: длительность звучания текста,количестворепликнакаждогособеседникавдиалогическойречи,объемвысказываниявмонологическойречи,объемтекстадлячтения,объемтекстадляписьменнойречи— задают основныепараметрыдля всех видовречевой деятельности.Данные параметры, а также объем про-дуктивногоирецептивноголексическогоминимумаобозначаютсяследующим образом: первая цифра— требования для базовогоуровня, вторая—дляповышенногоуровня.Например, длитель-ность звучания текста: 2—3минуты; продуктивныйминимум:230—280лексическихединиц;рецептивныйминимум:200—280лексическихединиц;общийобъемпродуктивнойлексики:1970—2300 лексических единиц; общий объем рецептивной лексики:1310—1920лексическихединиц.

Page 94: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

93

Грамматическийматериал, подлежащий изучению, одина-ков для всех видов учреждений общего среднего образования.Требованияквладениюграмматическимматериаломотличаютсяобъемомегопродуктивногоусвоения.Грамматическиеявлениядлярецептивногоусвоения,отмеченныезвездочкой(*),предназначеныдляпродуктивногоусвоениянаповышенномуровне.

Более высокие требованияк владениюязыковыми речевымматериаломпри изучениииностранного языка на повышенномуровнеобеспечатболеевысокийуровеньформированияуучащихсяязыковыхнавыковиречевыхумений,чтобудетвыражатьсявихспособностиболеекачественнорешатьучебныекоммуникативныезадачи.

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

105/175 ч

предмеТно-ТемаТическое содержание оБЩения

Сфера общения

Предметно-тематическое содержание

Коммуникативные задачи

К концу года учащийся должен уметь

Социально-бытовая

Семья • Выразитьмнениеоролисемьивжизниобщества;

• сравнитьинститутсемьивРеспубликеБеларусьистранеизучаемогоязыка;

• рассказать о семейныхпраздниках итрадицияхвРеспубликеБеларусь;

• расспроситьосемейныхпраздникахитрадицияхвстранеизучаемогоязыка;

• доказать важность семьи в жизни человека;

• обсудить модель/пути создания счастливой семьи;

• обсудить проблемы воспитания детей в семье

Page 95: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

94

Сфера общения

Предметно-тематическое содержание

Коммуникативные задачи

К концу года учащийся должен уметь

Учебно-трудовая

Выбор профессии

• Рассказатьопрофессиях,востребован-ныхвсовременномобществе;

• расспроситьопопулярныхпрофессияхвстранеизучаемогоязыка;

• обосноватьсвойвыборпрофессии;• сравнить особенности различных про­

фессий;• доказать важность владения ино ст­

ран ным языком в профессиональной дея тельности человека

Социально-культурная

Националь-ный характер

• Описать особенности национальногохарактерабелорусов;

• обсудить особенности национальногохарактера представителей стран из-учаемогоязыка;

• сравнить особенности национальногохарактерапредставителейразныхстран;

• высказать и обосновать свое мнение по поводу стереотипных представле­ний о национальном характере;

• доказать противоречивость стерео­типного мнения о характерах пред­ставителей разных стран

Междуна-родноесотрудни-чество

• Рассказатьовозможностяхконтактовсзарубежнымисверстникамивсовре-менноммире;

• расспроситьоконтактахсзарубежны-мисверстниками;

• рассказать о культурных связяхРес-публикиБеларусьсдругимистранами;

• обосновать важность международного сотрудничества Республики Беларусьс другими странами в различных сфе­рах деятельности

Социально-познава-тельная

Туризм • Рассказатьозначениитуризмавжиз-нисовременногочеловека;

Page 96: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

95

Сфера общения

Предметно-тематическое содержание

Коммуникативные задачи

К концу года учащийся должен уметь

• обменятьсямнениямиоразличныхви-дахтуризма;

• расспросить о наиболее популярныхвидах туризма в стране изучаемогоязыка;

• запроситьинформацию,необходимуюдля путешествия, в туристическомагентстве;

• высказать свое мнение о перспекти­вах развития туризма в Республике Беларусь;

• посоветовать, как избежать трудно­стей, возникающих во время путеше­ствия;

• предложить свой маршрут путеше­ствия по Беларуси

Экология • Рассказатьобосновныхэкологическихпроблемахсвоейстраны;

• расспросить об основных экологиче-ских проблемах страны изучаемогоязыка;

• доказатьнеобходимостьзащитыокру-жающейсреды;

• обосновать пути и способы решения проблем защиты окружающей среды

Социокуль-турныйпортретРеспубликиБеларусьистранизучаемогоязыка

• ПредставитьсоциокультурныйпортретРеспубликиБеларусь;

• описатьсоциокультурныйпортретстранизучаемогоязыка;

• сравнить социокультурный портрет Республики Беларусь и страны изуча­емого языка;

• обсудить современную культурную жизнь в Республике Беларусь и стра­нах изучаемого языка

Page 97: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

96

ТреБования к пракТическому владению видами речевой деяТельносТи

восприятие и понимание речи на слухУчащиесядолжныпониматьнаслухпринепосредствен-

номобщенииивзвуко-/видеозаписи:z� основное содержание аудио- и видеотекстов, построенныхнаизученномматериалеисодержащих3—4%незнакомыхслов;z� относительнополнопонимать содержание текстов, постро-енных на изученномматериале и содержащих до 2—3%незнакомыхслов,означениикоторыхможнодогадаться.

Виды текста: рассказ, интервью, объявление, телефонныйразговор,фрагментрадиопрограммы/видеофильма,теленовости.

Длительностьзвучаниятекста:2—3минуты.

ГоворениеДиалогическая речь Учащиесядолжны уметь:z� участвовать в обсуждении тем и проблем, определенныхпредметно-тематическимсодержаниемречи;z� обосноватьсвоемнение;z� обменятьсяфактической и оценочной информацией с не-сколькимиучастникамиобщения.

Виды диалога: диалог-расспрос, диалог— обменмнениями,интервью,диалог-рассуждение,полилог.

Количестворепликнакаждогособеседника:7—8.

Монологическая речьУчащиесядолжны уметь:z� описыватьисравниватьпредметы,факты,явления;z� рассказыватьобуслышанном/прочитанном/увиденном;z� сочетатьописаниеиповествованиесрассуждениемивыра-жениемличнойоценки;z� рассуждатьофактах,событиях,аргументироватьсвоюточкузрения,делатьвыводы.

Видымонологического высказывания: описание, сравнение,повествование,рассуждение,оценочноесуждение.

Объемвысказывания:неменее15—20фраз.

Page 98: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

97

чтениеУчащиесядолжныпонимать текстысразнойполнотой,

точностьюи глубинойпроникновениявих содержание в зависи-мостиотвидачтения:

z� понимать основное содержание аутентичныххудожествен-ных,научно-популярныхипублицистическихтекстов(озна-комительноечтение);z� полнои точнопонимать содержание аутентичныххудоже-ственныхинаучно-популярныхтекстов(изучающеечтение);z� извлекатьнеобходимую/значимуюинформациюиз текстовразныхжанров (просмотровое/поисковоечтение);z� определятьглавнуюидеюизамыселавтора,втомчислевы-раженныеимплицитно.

Тексты,предназначенныедляознакомительногочтения,могутвключать 4—6%незнакомых слов, о значениикоторыхможнодогадаться.Объемтекста:примерно3000—4000печатныхзнаковспробелами.

Текстыдляизучающегочтениямогутвключать3—5%незна-комыхслов,раскрытиезначениякоторыхвозможноприиспользо-ваниидвуязычногословаря.Объемтекста:примерно2500—3500печатныхзнаковспробелами.

Для обучения просмотровому/поисковому чтению целесо-образноиспользоватьодинилинесколькотекстовпрагматическогохарактера.

Виды текста: рассказ, газетная/журнальная статья, деловоеписьмо, личное письмо, анкета, резюме, отчет, веб-страница,e-mail,туристическийбуклет/брошюра,реклама.

письменная речьУчащиесядолжны уметь продуцироватьнесложныевиды

письменныхтекстоввсоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка:

z� писатьпоздравления,приглашения,личныеписьма;z� писатьнесложныеделовыеписьма;z� писатьавтобиографию,заполнятьанкету;z� составлять резюме по содержаниюпрослушанного/прочи-танноготекста;z� писатьсочинениепопредложеннойтеме.

Объемтекста:неменее110—170слов.

Page 99: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

98

языковой маТериалаНглийСКий языК

ФонетикаСовершенствование слухопроизносительныхи ритмико-инто-

национныхнавыковучащихсянаосновеизучаемогоязыковогоиречевогоматериала.

ЛексикаПродуктивный минимум:230—280лексическихединиц.Рецептивный минимум: 200—280лексическихединиц.Общий объем продуктивной лексики: 1970—2300лексических

единиц. Общий объем рецептивной лексики: 1310—1920лексических

единиц.Средства межфразовой связи:however, nevertheless, etc.Словообразование: суффиксыименприлагательных: -ian, ­an;

приставкаглаголовen­.Суффиксыименсуществительныхдлярецептивногоусвоения:

­dom, ­hood, ­ism, ­ese.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я Артикль: систематизацияправилупотребленияартикля.Местоимение: систематизацияосновныхтипов.Глагол: систематизациявременныхформглаголов.Модальные глаголы: систематизациямодальных глаголовпо

значению.Предлог:предлогисглаголами.Союз: систематизациясоюзовисоюзныхслов.

С и н т а к с и сСослагательноенаклонение в сложноподчиненныхпредложе-

нияхнереальногоусловия,относящихсякнастоящему,будущемуипрошедшемувремени.

Грамматический материал для рецептивного усвоения Глагол: утвердительные, отрицательные и вопросительные

формы глаголов вPresent Perfect Passive,Past Perfect Passive,Future Perfect Continuous.

Page 100: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

99

Герундиальныеипричастныеобороты. Оборотысформальнымподлежащим. СубъектныйинфинитивныйоборотComplex Subject.*Согласованиеподлежащегоисказуемого.

НеМецКий языКФонетика Интонацияпредложенийсословами,вводящимипрямуюречь.

ЛексикаПродуктивный минимум:230—280лексическихединиц.Рецептивный минимум: 200—280лексическихединиц.Общий объем продуктивной лексики: 1970—2300лексических

единиц. Общий объем рецептивной лексики: 1310—1920лексических

единиц.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я Глагол: сослагательноенаклонение. Die würde­Form … Infinitiv

для выражения вежливого предложения, просьбы, совета, реко-мендации. Präteritum Konjunktiv для выражения нереальногодействиявнастоящем.Plusquamperfekt Konjunktiv длявыражениянереальногодействиявпрошлом.

С и н т а к с и сСложноподчиненныепредложения.Уступительныепридаточ-

ныепредложения с союзомobwohl/obgleich. Сложноподчиненныепредложения (систематизация).

Грамматический материал для рецептивного усвоенияКосвенная речь. Partizip I иPartizip II в роли определения.

Субстантивированныепричастия.Распространенноеопределение.

ФраНцузСКий языКФонетикаСовершенствование слухопроизносительныхи ритмико-инто-

национныхнавыковучащихсянаосновеизучаемогоязыковогоиречевогоматериала.

Page 101: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

100

ЛексикаПродуктивный минимум:230—280лексическихединиц.Рецептивный минимум: 200—280лексическихединиц.Общий объем продуктивной лексики: 1970—2300лексических

единиц. Общий объем рецептивной лексики: 1310—1920лексических

единиц.Словообразование:систематизацияспособовсловообразования.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и яСистематизация употребленияимен существительных; имен

прилагательных в положительной, сравнительнойи превосход-ной степенях; наречий; предлогов; союзов; видовременныхформглагола.

С и н т а к с и сСогласованиевремен.Систематизацияупотребленияразличных

типовсложносочиненногоисложноподчиненногопредложений.

Грамматический материал для рецептивного усвоенияГлагол: неличнаяформа глагола le gérondif. Le conditionnel

passé. Le subjonctif passé.

иСпаНСКий языК

ФонетикаСовершенствование слухопроизносительныхи ритмико-инто-

национныхнавыковучащихсянаосновеизучаемоголексико-грам-матическогоматериала.

ЛексикаПродуктивный минимум:230—280лексическихединиц.Рецептивный минимум: 200—280лексическихединиц.Общий объем продуктивной лексики: 1970—2300лексических

единиц.

Page 102: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

101

Общий объем рецептивной лексики: 1310—1920лексическихединиц.

Словообразование: суффиксыимен существительных: ­ador, ­edor, ­idor, ­ario, ­aje, ­miento, ­ura, ­idad, ­anza, ­ez, ­eza; глаголов ­izar;приставки:en(m)­, ante­, entre­,ex­, ultra­, extra­, sobre­, sub­, pro­, trans­. Систематизацияспособовсловообразования.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и яАртикль: систематизацияупотребленияартикля.Отсутствие

артикля.Местоимение: предложнаяи беспредложнаяформыличных

местоименийвкачествепрямыхикосвенныхдополнений; отно-сительныеместоимения:que, quien/es; cual/cuales, el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual; cuyo/a, cuyos/as.

Глагол: Modo Subjuntivo всамостоятельныхпредложениях.

С и н т а к с и сСогласование времен.Прямаяи косвенная речь.Перевод из

прямойречивкосвенную.Сложноподчиненныепредложениясусловнымипридаточными

предложениямиIи IIтипов.

Грамматический материал для рецептивного усвоения

М о р ф о л о г и яОзнакомление с особенностями и употреблением глаголов

Pluscuamperfecto de Subjuntivo.Ознакомление с конструкциейAc. + Inf. и конструкциями с

герундием: ir, andar, llevar, seguir, continuar + Gerundio.

С и н т а к с и сУсловныепридаточныепредложенияIIIисмешанноготипов.

Page 103: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

102

КитайСКий языК

ТреБования к пракТическому владению видами речевой деяТельносТи

восприятие и понимание речи на слухУчащиесядолжныпониматьнаслух принепосредствен-

номобщенииивзвуко-/видеозаписи:z� основное содержание аудио- и видеотекстов, построенныхнаизученномматериалеисодержащих3—4%незнакомыхслов;z� относительнополнопонимать содержание текстов, постро-енных на изученномматериале и содержащих до 2—3%незнакомыхслов,означениикоторыхможнодогадаться.

Видытекста:рассказ,интервью,объявление,телефонныйраз-говор,фрагментрадиопрограммы/видеофильма,теленовости.

Длительностьзвучаниятекста:2—3минуты.

ГоворениеДиалогическая речьУчащиесядолжны уметь:z� участвовать в обсуждении тем и проблем, определенныхпредметно-тематическимсодержаниемречи;z� обосновыватьсвоемнение;z� обмениватьсяфактическойи оценочнойинформацией сне-сколькимиучастникамиобщения.

Виды диалога: диалог-расспрос, диалог— обменмнениями,интервью,диалог-рассуждение,полилог.

Количестворепликнакаждогособеседника:7—8.

Монологическая речьУчащиесядолжны уметь:z� описыватьисравниватьпредметы,факты,явления;z� рассказыватьобуслышанном/прочитанном/увиденном;z� сочетатьописаниеиповествованиесрассуждениемивыра-жениемличнойоценки;z� рассуждатьофактах,событиях,аргументироватьсвоюточкузрения,делатьвыводы.

Page 104: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

103

Видмонологическоговысказывания:описание,сравнение,по-вествование,рассуждение.

Объемвысказывания:12—16фраз.

чтениеУчащиесядолжны п оним а т ь тексты,написанные спо-

мощью иероглифов, с разной полнотой, точностью и глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотвидачтения:

z� понимать основное содержание аутентичныххудожествен-ных,научно-популярныхипублицистическихтекстов(озна-комительноечтение);z� полнои точнопонимать содержание аутентичныххудоже-ственныхинаучно-популярныхтекстов(изучающеечтение);z� извлекатьнеобходимую/значимуюинформациюиз текстовразныхжанров (просмотровое/поисковоечтение);z� определятьглавнуюидеюизамыселавтора,втомчислевы-раженныеимплицитно.

Тексты,предназначенныедляознакомительногочтения,могутвключать 4—6%незнакомых слов, о значениикоторыхможнодогадаться.Объемтекста:0,75—1страница.

Текстыдляизучающегочтениямогутвключать3—5%незна-комыхслов,раскрытие значениякоторыхвозможноприисполь-зованиидвуязычногословаря.Объемтекста:0,5—0,75страницы.

Для обучения просмотровому/поисковому чтению целесо-образноиспользоватьодинилинесколькотекстовпрагматическогохарактера.

Виды текста: рассказ, газетная/журнальная статья, деловоеписьмо, личное письмо, анкета, резюме, отчет, веб-страница,e-mail,туристическийбуклет/брошюра,реклама.

Учащиеся должны ум е т ь читать иероглифы (250—1500единиц).

письменная речьУчащиесядолжны уметь продуцироватьнесложныевиды

письменныхтекстов,написанныхспомощьюиероглифов,всоот-ветствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка:

Page 105: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

104

z� писатьпоздравления,приглашения,личныеписьма;z� писатьнесложныеделовыеписьма;z� писатьавтобиографию,заполнятьанкету;z� составлять резюме по содержаниюпрослушанного/прочи-танноготекста;z� писатьсочинениепопредложеннойтеме.

Объемтекста:110—170слов (до1страницы).Учащиеся должны ум е т ь писать иероглифы (250—1250

единиц).

языковой маТериалФонетикаСовершенствование слухопроизносительныхи ритмико-инто-

национныхнавыковучащихсянаосновеизучаемогоязыковогоиречевогоматериала.

ЛексикаПродуктивный минимум:230—280лексическихединиц.Рецептивный минимум: 200—280лексическихединиц.Общий объем продуктивной лексики: 1970—2300лексических

единиц. Общий объем рецептивной лексики: 1310—1920лексических

единиц.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

Систематизацияразличныхтиповповествовательныхивопро-сительныхпредложений, сложносочиненныхи сложноподчинен-ных предложений, предложений с инверсированнымпорядкомслов,типовглагольногодополнения,употреблениянаречий,пред-логов, употребления的,地,得,了,фразовыхмодальныхчастиц,категорийвыражениявремени.

Page 106: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

105

***По окончании обученияна III ступени общего среднего обра-

зования (базовыйуровень)учащиесядолжны:

знать:z� основныеартикуляционныеиритмико-интонационныеосо-бенностиоформлениявысказываниянаизучаемоминостран-номязыке;z� коммуникативно-значимые и стилистически окрашенныелексическиеединицы(словаиустойчивыесловосочетания),нормыихсловоупотреблениявсоответствиисситуациейоб-щенияиспособысловообразования;z� грамматические явленияи особенностиих употребления вустнойиписьменнойречивсоответствиисрешаемымиком-муникативнымизадачами;z� национально-культурнуюспецификународовстранизучаемо-гоязыкаиособенностиихречевогоинеречевогоповедения;z� основныерациональные способыиприемыосуществленияучебно-познавательнойдеятельности;z� основныевербальныесредстваиневербальныеспособыпре-одолениязатрудненийприобщении;

уметь:z� оформлять устныеи письменные высказывания в соответ-ствии сфонетическими,лексическимии грамматическиминормами изучаемого языка для решения более сложныхкоммуникативных задач в стандартных и нестандартныхситуацияхобщениясвысокойстепеньюрепродуктивности;z� понимать/извлекатьинформациюизаутентичныхичастич-ноадаптированныхтекстовсразличнойстепеньюточности,глубиныиполнотыпричтенииивосприятииречинаслухиинтерпретироватьвоспринимаемуюинформацию;z� представлятьсвоюстрануиеекультурувусловияхиноязыч-ноймежкультурнойкоммуникации; осуществлять взаимо-действиеспредставителямистранизучаемогоязыкасучетомособенностейихнационально-культурнойспецификиинормречевогоинеречевогоповедения;

Page 107: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

106

z� использоватьдополнительныевербальныесредстваиневер-бальные способырешениякоммуникативных задач в усло-вияхдефицитаимеющихсяязыковыхиречевыхсредств;z� осуществлятьсамостоятельнуюучебно-познавательнуюдея-тельность;использоватьсправочно-информационныеисточ-ники,втомчисленаиностранномязыке;

владеть:z� фонетическими,лексическимииграмматическиминормамиизучаемогоиностранногоязыка,достаточнымидлярешениякоммуникативныхзадачвстандартныхинестандартныхси-туацияхмежкультурнойкоммуникации;z� продуктивными видамииноязычной речевой деятельности(говорение,письменнаяречь) с достаточнойстепеньюсамо-стоятельности, соблюдая социокультурныенормыречевогоповедения;z� рецептивными видами речевой деятельности (чтение, вос-приятиеи понимание речина слух) с различной степеньюточности,полнотыиглубиныпониманиясодержанияаутен-тичныхичастичноадаптированныхтекстовиинтерпретиро-ватьвоспринимаемуюинформацию;z� способностьювыявлятьсходстваиразличиямеждувзаимо-действующимикультурамииучитыватьихвпроцессемеж-культурногообщения;z� основнымирациональнымиспособамииприемамиосуществ-лениясамостоятельнойучебно-познавательнойдеятельностипоовладениюиностраннымязыком;z� общимииспециальнымиучебнымиумениямидляосуществ-лениясамостоятельнойучебно-познавательнойдеятельностипоизучениюиностранногоязыка.

По окончании обученияна III ступени общего среднего обра-зования (повышенныйуровень)учащиесядолжны:

знать:z� артикуляционные и ритмико-интонационные особенностиоформлениявысказываниянаиностранномязыке с учетомфонетическойвариативности;

Page 108: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

107

z� лексические единицы (слова, устойчивые словосочетания,фразеологизмы) с учетомих стилистическойнеограничен-ности в современноминостранном языке, особенности ихсловоупотребленияиспособысловообразования;z� особенностифункционирования грамматическихявленийвустномиписьменномобщении;z� системунационально-культурныхценностейнародов странизучаемого языка и стереотипыих речевого и неречевогоповедения;z� рациональныеспособыиприемыосуществленияисамооцен-киучебно-познавательнойдеятельности;z� стратегиирешениякоммуникативныхзадачвусловияхде-фицитаимеющихсяязыковыхиречевыхсредств;

уметь:z� оформлять устныеи письменные высказывания в соответ-ствии сфонетическими,лексическимии грамматическиминормамиизучаемогоязыкадлярешенияширокого спектракоммуникативных задач в стандартных и нестандартныхситуациях общения с высокой степенью продуктивности;варьироватьязыковыеиречевыесредства;z� понимать/извлекатьинформациюизаутентичныхичастич-ноадаптированныхтекстовсразличнойстепеньюточности,глубиныиполнотыпричтениии восприятииречина слухиинтерпретировать воспринимаемуюинформацию; даватьоценкунаосновепониманияидеитекста;z� представлять свою страну и ее культуру в условиях ино-язычноймежкультурной коммуникации; выделять общееи различное в культуре родной страныи странизучаемогоязыка; осуществлять взаимодействие с представителямистран изучаемого языка с учетом особенностей их нацио-нально-культурнойспецификиинормречевогоинеречевогоповедения;z� использоватькомпенсаторныестратегиивразличныхвидахречевойдеятельностивусловияхдефицитаязыковыхире-чевыхсредств;z� осуществлятьиоцениватьсамостоятельнуюучебно-познава-тельнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком;

Page 109: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

108

владеть:z� фонетическими,лексическимииграмматическиминормамиизучаемогоиностранногоязыка,достаточнымидлярешениякоммуникативныхзадачвстандартныхинестандартныхси-туацияхмежкультурнойкоммуникациисучетомвариатив-ногоиспользованияязыковыхсредстввустнойиписьменнойформахмежкультурнойкоммуникации;z� продуктивными видамииноязычной речевой деятельности(говорение,письменнаяречь)свысокойстепеньюсамостоя-тельностииинициативности,способностиинтерпретировать,делать обобщенияи выводы, аргументироватьизлагаемыеположения,соблюдаясоциокультурныенормыречевогопо-ведения;z� рецептивными видами речевой деятельности (чтение, вос-приятиеи понимание речина слух) с различной степеньюточности,полнотыиглубиныпониманиясодержанияаутен-тичныхи частично адаптированных текстовиинтерпрети-роватьвоспринимаемуюинформациюидаватьейоценку;z� системой социокультурныхнормизучаемого иностранногоязыка,умениямивыявлятьсходстваиразличиямеждувза-имодействующимикультурамии учитыватьих в процессемежкультурногообщения;z� совокупностьюрациональных способовиприемов осущест-вленияисамоконтроляучебно-познавательнойдеятельностипоовладениюиностраннымязыком.

ПРоГРАММНо-МЕТоДиЧЕСКиЕ МАТЕРиАЛЫ

КонцепцияобученияиностраннымязыкамвсистеменепрерывногообразованияРеспубликиБеларусь // Замежныямовы ўРэспублiцыБеларусь.—2002.—№3.—С.21—28.

Концепцияучебногопредмета «Иностранныйязык» //ЗамежныямовыўРэспубліцыБеларусь.—2015.—№4.—С.3—8.

Учебнаяпрограммадляучрежденийобщегосреднегообразованиясрусскимязыкомобучения.«Иностранныеязыки:английский,немец-

Page 110: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

кий,французский,испанский,китайский.III—XIклассы».—Минск:Национальныйинститутобразования,2012.

Федеральныйкомпонент государственного стандарта общего об-разования /Проект.М-во образованияРФ //Учительская газета.—2004г.—27янв.—№3 (9980).—С.17,23.

Цели обучения иностранным языкам : учеб. пособие / под ред.Е.И.Пассова,Е. С.Кузнецовой.—Воронеж :НОУ«Интерлингва»,2002.—40с.

Page 111: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

110

мАтЕмАтиКА

поясниТельная записка

Математиказанимаетодноизцентральныхмествобразованиикакважноесредствоформированияобщейкультуры,интеллекту-альногоразвитиясовременногочеловека.Математическиезнаниянеобходимыдляизученияявленийприроды,безнихневозможнодостижениеуспехов в развитиипроизводстваинауки.Знания околичественныхотношенияхипространственныхформахокружа-ющегомиранеобходимыпрактическивовсехсферахдеятельностичеловека.

Методы,применяемыевматематике,необходимыдляспециа-листоввлюбойсфередеятельности,особенновсференаукоемкихтехническихпроизводств.Поэтомуразвитиекомпетенцийу уча-щихсясредствамиучебногопредметадляпродолженияобразова-нияна уровняхпрофессионально-технического, среднего специ-альногоивысшегообразованияявляетсяособоважным.

Содержаниематематики как учебного предмета базируетсяна теоретической основе трех подходов: знаниевого, личностноориентированного,компетентностного.

Цели и задачи изучения учебного предмета на повышенномуровне при освоении содержания образовательной программысреднегообразования:

zz продолжениеформирования представлений оматематикекакчасти общечеловеческойкультуры, ее роли впознанииявленийипроцессовдействительности;zz формированиематематическихзнанийиумений,необходи-мыхдляизучения естественнонаучныхучебныхпредметовнабазовомиповышенномуровняхидляпродолженияобра-зованиявобластях,требующихуглубленнойматематическойподготовки;

Page 112: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

111

zz формированиерепродуктивного,репродуктивно-продуктив-ногоитворческоговидовдеятельностиприрешенииучебныхиприкладныхзадач;zz развитиелогическогомышления,пространственноговообра-жения,алгоритмическойкультурыикритическогомышленияна уровне, необходимом в повседневнойжизнии будущейпрофессиональнойдеятельности;zz формированиемотивацииксамостоятельномуприобретениюматематических знанийи умений, развитиюкомпетенций,востребованных в условиях непрерывного образования ипрофессиональнойдеятельности;zz воспитаниекультурыличностииличностныхкачеств(целе-устремленность, самостоятельность, ответственность, само-контрольидр.).

Содержаниеалгебраическогокомпонентапредусматриваетиз-учениепоказательныхилогарифмическихфункций,их свойств,показательныхи логарифмических уравнений, неравенств, эле-ментовтеориивероятности;рассматриваетсяпонятиепроизводнойфункциииееприменениеприисследованиифункцииирешениипрактических задач, а содержанием геометрическогокомпонен-та является изучениемногогранников и их свойств, объемов иплощадейихповерхностей;телвращения,ихсвойств,объемовиплощадейихповерхностей.

Усиленытребованиякрезультатамучебнойдеятельностиуча-щихся, обусловленныерасширением содержанияучебногопред-мета,способовдеятельностиучащихся,обобщениемисистемати-зациейтеоретическихзнанийиихприменениемпривыполненииразличныхзаданий.

орГанизация оБразоваТельноГо процессаОбразовательныйпроцессосуществляетсясучетомвозрастных

особенностейучащихся,спецификиучебногопредмета,егоместаироливсистемеобщегосреднегообразования.

Организацияобразовательногопроцессадолжнабытьнаправ-ленанадостижениеучащимисярезультатов,определенныхнасто-ящейучебнойпрограммой.Вместестемобразовательныйпроцессдолженбытьпоставлентак,чтобыуучащихсябылавозможность

Page 113: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

112

реализоватьсвоиобразовательныезапросы.Приэтомнеобходимо,чтобыучащиесяне только усвоили определенные теоретическиезнания, но и научились использовать их при решении учебныхзадачизадачприкладногохарактера.

Обучениематематике должно способствовать дальнейшемуразвитиюкультурыустнойиписьменнойречиучащихся,уменийработать с различнымиисточникамиинформации, ставитьцели,планироватьиискатьпутиихдостижения,анализироватьиоце-ниватьрезультаты.

Организуяобразовательныйпроцесс,учительматематикиимеетправосамостоятельновыбиратьметоды,приемыитехнологииоб-учения,обеспечивающиедостижениецелейобученияивоспитания.Логическая строгостьизложенияучебногоматериала должна со-четатьсясвысокойстепеньюнаглядностиидоступности.

Образовательныйпроцесс приизученииматематики долженспособствовать развитиюинтереса к овладению знаниями, спо-собамипознания окружающегомира; созданиюположительногоэмоциональногосостояния;формированиюадекватнойсамооценки;эстетическомувоспитаниюучащихся.

Вучебнойпрограммепоматематике для учреждений общегосреднегообразованиявыделяютсяразделы:«Содержание учебного предмета»и«Основные требования к результатам учебной дея­тельности учащихся».

Вразделе«Содержание учебного предмета»указанобъемучеб-ногоматериала,предназначенныйдляобязательногоизучения.Этодает учителювозможность определитьместо тойилииной темыв курсе, расставить акценты в обучении, организовать итоговоеповторение.

В разделе«Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся» указанырезультаты,которыхдолжныдостигнуть учащиесяприизучениипредъявляемого содержанияобразования.

Page 114: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

113

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА210 ч (6 ч в неделю)

алГеБраический компоненТ — 140 ч

обобщение понятия степени. понятие логарифма числа (7 ч)

Степень срациональнымпоказателем.Свойства степенисра-циональнымпоказателем. Степень с иррациональнымпоказате-лем.Определение логарифма числа.Основное логарифмическоетождество.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать: z� определениеисвойствастепенисрациональнымииррацио-нальнымпоказателями;z� определениелогарифмачисла;z� основноелогарифмическоетождество;

уметь: z� применять основное логарифмическое тождество для упро-щениявыражений,представленияположительногочиславвидестепенислюбымположительнымоснованием;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

показательная функция (20 ч)Процессыпоказательногоростаипоказательногоубывания.По-

казательнаяфункция.Свойствапоказательнойфункции.Решениезадачнаприменениесвойствпоказательнойфункции.

Показательныеуравнения.Решениепоказательныхуравненийна основании свойствпоказательнойфункции.Решениепоказа-тельныхуравненийспомощьюразложениянамножители,заменойпеременной,решениеоднородныхпоказательныхуравнений.

Решениесистем,содержащихпоказательныеуравнения.

Page 115: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

114

Показательные неравенства. Решение показательных нера-венствисистем,содержащихпоказательныенеравенства.Решениенестандартныхуравненийинеравенств, задачинтегрированногохарактера.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать: z� определениеисвойствапоказательнойфункции;z� методырешенияпоказательныхуравненийинеравенств;

иметь представление опоказательнойфункциикакматема-тическоймодели,котораянаходитширокоеприменениеприиз-учениипроцессовиявленийокружающегомира (радиоактивныйраспадвещества,ростколониибактерий);

уметь:z� строитьграфикипоказательнойфункциисразличнымиос-нованиями; применять свойстваи графикипоказательнойфункциисразличнымиоснованиямидлясравнениязначенийпоказательнойфункции,определениямножествазначений,наибольшегоинаименьшегозначенийвыражений;z� решатьпоказательныеуравненияна основании свойствпо-казательнойфункции,спомощьюразложениянамножите-ли,заменойпеременной;решатьоднородныепоказательныеуравнения;z� решатьпоказательныенеравенстванаоснованиисвойствпо-казательнойфункцииспомощьюразложениянамножители,заменой переменной; решать однородные показательныенеравенства;z� решатьсистемыпоказательныхуравнений;z� решатьсистемыпоказательныхнеравенств;z� использовать приемы поиска и решения нестандартныхуравненийинеравенств;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

логарифмическая функция (35 ч)Свойствалогарифмов: логарифмпроизведения, частного, сте-

пени.Формулапереходаотлогарифмасоднимоснованием клога-рифмусдругимоснованием.Десятичныйлогарифм.

Page 116: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

115

Логарифмическаяфункция.Свойствалогарифмическойфункции.Решениезадачнаприменениесвойствлогарифмическойфункции.

Логарифмическиеуравнения.Решениелогарифмическихурав-ненийнаоснованиисвойствлогарифмическойфункцииисвойствлогарифмов.Решениелогарифмическихуравненийзаменойпере-менной.

Логарифмическиенеравенства.Решениелогарифмическихне-равенств.

Решениесистемлогарифмическихуравненийилогарифмиче-скихнеравенств.Решениенестандартныхуравненийинеравенств,задачинтегрированногохарактера.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать:z� свойства логарифмов: логарифм произведения, частного,степени;z� формулупереходаотлогарифмасоднимоснованиемклога-рифмусдругимоснованием;z� определениедесятичногологарифма;z� определениеисвойствалогарифмическойфункциикакфунк-ции,обратнойпоказательной;z� методырешениялогарифмическихуравненийинеравенств;

уметь:z� строить графикилогарифмическойфункции с различнымиоснованиями;z� применять свойстваи графикилогарифмическойфункциис различными основаниями для сравнения значенийлога-рифмическойфункции,нахожденияобластиопределенияимножествазначений,наибольшегоинаименьшегозначенийвыражений;z� решать логарифмические уравненияна основании свойствлогарифмическойфункции,спомощьюразложениянамно-жители, заменойпеременной, решать системылогарифми-ческихуравнений;z� решатьлогарифмическиенеравенстваиихсистемы;z� использоватьприемыпоискаирешениянестандартныхурав-ненийинеравенств;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

Page 117: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

116

производная (26 ч)Производная,физическийсмыслпроизводной,геометрический

смыслпроизводной.Производныефункций:y = c, y = ax + b, y = ax2 + bx + c, y = k

x ,

y = xn, n∈N.

Правиланахожденияпроизводных:(cf)′ = cf′, (f + g)′ = f′ + g′,

(fg)′ = f′g + fg′, ( fg)′ = f′g – fg′

g2 .

Связьмеждузнакомпроизводнойфункциииеевозрастаниемилиубыванием.

Уравнениекасательнойкграфикуфункции.Нахождениенаибольшегои наименьшего значенийфункции

напромежутке.Применениепроизводнойкисследованиюфункций,решению

уравненийинеравенств.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать: z� физическийигеометрическийсмыслпроизводной;z� правиланахожденияпроизводной суммы,разности,произ-ведения,частногофункций;z� связьмежду возрастанием (убыванием)функциии знакомеепроизводной;

уметь:z� находить производнуюфункциипо правиламнахожденияпроизводных;z� находитьзначенияпроизводнойфункциивточке;z� определять промежуткимонотонности, точки экстремума,экстремумыфункции;z� решать задачинанахождениенаибольшегоинаименьшегозначенийфункциинапромежутке;z� составлятьуравнениекасательнойкграфикуфункции;z� использоватьпроизводнуюприисследованиифункцийипо-строенииграфиков;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

Page 118: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

117

элементы теории вероятностей (12 ч)Достоверные, невозможныеи случайные события.Операции

надсобытиями.Элементарныесобытия.Частотасобытия.Классическое определение вероятности.Понятие о геометри-

ческойвероятности.Формула сложения вероятностей.Вероятность произведения

независимых событий. Случайные величины. Математическоеожиданиеслучайнойвеличины.Выборочныехарактеристики.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать:z� определениевероятности;z� видыслучайныхвеличин;z� методырешенийклассическихисовременныхвероятностныхприкладныхзадач;

уметь:z� производить операцииобъединения,пересечения, дополне-ниясослучайнымисобытиями;z� вычислятьвероятностислучайныхсобытий,пользуяськлас-сическимигеометрическимопределениемвероятности;z� находить вероятности суммы,произведения случайных со-бытий;пользоватьсяформулойполнойвероятности;z� вычислятьматематическое ожидание случайной величиныивыборочноесреднеепозаданнойвыборке;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

ГеомеТрический компоненТ — 70 ч

многогранники (16 ч)Понятиемногогранника.Выпуклыемногогранники.Свойства призмы, правильной призмы, параллелепипеда.

Площадьбоковойиполнойповерхностейпризмы.Свойстваправильнойпирамиды.Свойствапирамидысравными

илиравнонаклоненнымибоковымиребрами.Свойствапирамиды

Page 119: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

118

с равными высотами боковых граней, опущеннымииз вершиныпирамиды,илиравнонаклоненнымибоковымигранями.Площадьбоковойиполнойповерхностейпирамиды.Усеченнаяпирамида.Усеченнаяправильнаяпирамида.

Правильныемногогранники.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать и правильно использовать определения: выпуклого

многогранника; призмы, прямой призмы, правильной призмы,параллелепипеда, куба; пирамиды, правильнойпирамиды, усе-ченнойпирамиды, усеченнойправильнойпирамиды; тетраэдра;диагональногосеченияпризмы,пирамиды,усеченнойпирамиды;правильногомногогранника, правильных: тетраэдра, гексаэдра,октаэдра,додекаэдра,икосаэдра;

знать свойства: призмы, прямойпризмы, правильнойпри-змы, параллелепипеда, прямоугольного параллелепипеда, куба;правильнойпирамиды,пирамидысравнымиилиравнонаклонен-нымибоковымиребрами;пирамидысравнымивысотамибоковыхграней,опущеннымиизвершиныпирамиды,илиравнонаклонен-нымибоковымигранями;

знать и уметь выводить формулы: площадибоковойповерхно-стипризмы,площадибоковойповерхностиправильнойпирамиды,площадибоковойповерхностиправильнойусеченнойпирамиды;

уметь:z� применятьформулыплощадиповерхностипрямойпризмы,правильнойпирамиды,правильнойусеченнойпирамиды;z� решатьгеометрическиезадачинадоказательствоивычисле-ниесиспользованиемизвестныхсвойствпризмы,пирамиды,усеченнойпирамиды;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

объем многогранников (20 ч)Объемтела.Свойстваобъемов.Объемпараллелепипеда.Объем

призмы.Объемпирамиды.Объемусеченнойпирамиды.

Page 120: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

119

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать формулы объема: прямоугольногопараллелепипеда,при-

змы,пирамиды,правильнойусеченнойпирамиды;уметь выводить формулыобъема: прямогопараллелепипеда,

наклонногопараллелепипеда,треугольнойпризмы,произвольнойпризмы,пирамиды,усеченнойпирамиды;

уметь:z� применятьформулыобъемовпризмы,пирамиды,усеченнойпирамидыкрешениюзадач;z� решать геометрические задачина доказательствои вычис-ление сиспользованиемизвестныхсвойствпризмыипира-миды;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

Тела вращения (24 ч)Сфераишар.Сечениясферыишараплоскостью.Касательная

плоскостьксфере (шару).Площадьсферы.Объемшара.Цилиндр.Осевоесечениецилиндра.Сеченияцилиндра,парал-

лельныеи перпендикулярные осицилиндра.Развертка боковойповерхностицилиндра.Площадьбоковойиполнойповерхностейцилиндра.Объемцилиндра.

Конус.Осевоесечениеконуса.Разверткабоковойповерхностиконуса.Площадь боковойиполнойповерхностейконуса.Объемконуса.Сечениеконуса,перпендикулярноеосиконуса.

Усеченныйконус.Объемусеченногоконуса.Комбинациимногогранниковителвращения.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:знать и правильно использовать определения: сферы,шара;

радиуса,хорды,диаметрасферы(шара);касательнойплоскостиксфере(шару);касательнойпрямойксфере(шару);секущейпрямойксфере(шару);сечениясферыишараплоскостью;цилиндра,осе-

Page 121: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

120

вогосеченияцилиндра;конуса,осевогосеченияконуса,усеченногоконуса; сферы (шара), описанной околомногогранника; сферы(шара), вписаннойвмногогранник;цилиндра, вписанноговпри-змуи описанного околопризмы;конуса, вписанного впирамидуиописанногооколопирамиды;

знать: свойствокасательнойплоскостиксфере(шару),признаккасательнойплоскостиксфере(шару);свойства:сечениясферыишараплоскостью;осевогосеченияцилиндра,сечения,параллель-ногоиперпендикулярногоосицилиндра;осевого сеченияконусаисечения,перпендикулярногоосиконуса;

уметь доказывать: свойствокасательнойплоскостик сфере(шару),признаккасательнойплоскостиксфере (шару);

знать формулы: площадисферы,объемашара,площадибоко-войиполнойповерхностицилиндра, объемацилиндра,площадибоковойиполнойповерхностиконусаиусеченногоконуса,объемаконусаиусеченногоконуса;

уметь выводить формулы: площадибоковойповерхностици-линдра,конусаи усеченногоконуса; объемацилиндра,конусаиусеченногоконуса;

уметь:z� находитьобъемыиплощадиповерхностителвращения;z� решатьзадачинакомбинациютелвращения;z� решать задачинакомбинацию тел вращенияимногогран-ников;z� находитьрадиусописаннойсферы(шара)ирадиусвписаннойсферы(шара)дляправильнойипрямойпризмы,правильнойпирамиды;z� решатьзадачинакомбинациюпирамидыивписаннойвнеепризмы;z� решатьгеометрическиезадачинадоказательствоивычисление;z� решатьзадачинасечениетелвращения;z� применятьполученные знанияприрешении задачпракти-ческойнаправленности.

обобщение и систематизация знаний — 50 часов

Page 122: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

УЧЕБНЫЕ ПоСоБиЯ

Алгебра :учеб.пособиедля11-гокл.учрежденийобщ.сред.обра-зования с рус.яз. обучения/Е.П.Кузнецова [идр.] ; подред.проф.Л.Б.Шнепермана.—3-еизд., испр.и доп.—Минск :Народная ас-вета,2013.

Латотин, Л. А.Математика : учеб. пособие для11-гокл. учреж-дений общ. сред. образования с рус. яз. обучения /Л.А.Латотин,Б. Д.Чеботаревский.— 2-е изд., пересмотр.—Минск :Народнаяасвета,2013.

Сборникзадачпоалгебре:учеб.пособиедля11-гокл.учрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/Е.П.Кузнецова[идр.].—Минск :Нац.ин-тобразования,2011.

Латотин, Л. А. Сборник задачпоматематике : учеб. пособие для11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения /Л.А.Латотин,Б.Д.Чеботаревский.—Минск:Адукацыяiвыхаван-не,2014.

Алгебра11:самост.иконтрол.работы:тестовыезадания:в4ва-риантах:1,2варианты:пособиедляучителейучрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/Е.П.Кузнецова[идр.].—6-еизд.—Минск :Аверсэв,2014.

Алгебра11:самост.иконтрол.работы:тестовыезадания:в4ва-риантах:3,4варианты:пособиедляучителейучрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/Е.П.Кузнецова[идр.].—6-еизд.—Минск :Аверсэв,2014.

Шлыков, В. В.Геометрия:учеб.пособиедля11-гокл.учрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/В.В.Шлыков.—3-еизд.,испр.идоп.—Минск :Народнаяасвета,2013.

Page 123: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

122

иСтоРиЯ БЕЛАРУСиистория Беларуси: вторая половина 40-х гг. XX в. — начало XXI в.

поясниТельная записка

Учебная программа имеет переходный характер в условияхпостепенногообеспеченияконцентрическогопринципаструктури-рованияучебныхисторическихзнанийипорядкаихусвоения.Онасоставлена с учетомвозможностиреализациикомпетентностногоподходакподготовкеучащихсяпоистории,которыйориентиро-ваннаформированиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов обучения, обеспечивающих выбранное направлениедальнейшегообразованияврамкахпрофессиональногосамоопре-деления,атакжеразвитиеличностииееуспешнуюсоциализацию.

ИзучениеисторииБеларусинаповышенномуровнесоставляетсодержательнуюосновупрофильнойподготовкиучащихся,котораянаправленана удовлетворениеихпознавательныхпотребностейи обеспечение выбора будущейпрофессиональной деятельности.Обучениенаповышенномуровнеосуществляетсякакзасчетувели-ченияобъемаизучаемоготеоретическогоифактическогоматериа-ла,такизасчетдальнейшегосовершенствованияметапредметныхипредметных(специальныхисторических)способовдеятельности.Компетенциирассматриваютсякакготовностьучащихсяиспользо-ватьусвоенныеимизнанияиумениядляпродолженияобразованияпоисторическими социально-гуманитарным специальностям, атакжедлясобственнойуспешнойинтеграциивсовременномбело-русскомобществе.

Изучение историиБеларуси на повышенном уровне ориен-тировано на формирование у учащихся следующих социальнозначимыхзнаний:

zz о(об)основныхэтапахоформлениябелорусскойгосударствен-ности,втомчислестановленияиконституционногооформ-лениягосударственногосуверенитетаРеспубликиБеларусь,а также государственной символикиБССР и РеспубликиБеларусь;

Page 124: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

123

zz особенностяхфункционирования советского общественно-политическогоисоциально-экономическогостроявБССРвпериодмодернизации,связанныхспостроениемсоциализмаиустановлениеминдустриальногообществавБССР;zz тенденциях социально-экономическойжизни современнойбелорусскойнациивусловияхглобализациииинтеграции,разработкемоделиэкономическогоразвитияиеереализациивРеспубликеБеларусь;zz достиженияхуроженцевБеларусиипредставителейбелорус-скойсоветскойисовременнойнаукиикультуры,литературыиискусства,олимпийскихвидовспорта;zz геополитическом положенииБССРимноговекторном на-правлении внешнеполитической деятельностиРеспубликиБеларусь.

Цель изучения предмета: овладеть систематизированнымитеоретическимиифактологическими знаниямии специальнымиспособами деятельности об определяющих процессах историиБеларуси во взаимосвязии взаимообусловленности смировойисоветскойисториейдляформированиягражданскогопатриотизма,успешной социализациии профессионального самоопределенияличностивсовременнойсоциокультурнойсреде.

Задачи изученияпредмета:zz усвоить важнейшие понятия ифакты, характеризующиепериод развитияБеларуси от восстановления послеВели-койОтечественнойвойныидостановлениясувереннойРес-публикиБеларусь с раскрытием и объяснением наиболеесущественныхпричинно-следственныхсвязей;zz вырабатыватьценностныеориентациииоценочныесужденияличностина основании осознанияколлективнойисториче-скойпамятииформированиянациональнойидентичностигражданРеспубликиБеларусь,чувствагордостизакультур-но-историческоенаследиеБеларуси,ответственностикакзапрогнозирование собственнойжизнедеятельности, таки задальнейшийпутьразвитияБеларуси;zz формироватьопытисторическогомышленияучащихсячерезосмыслениеимиучебныхисторическихзнанийоважнейшихпроцессахисобытияхвразвитиибелорусскогосоветскогоисовременногообществаиумениеиспользоватьихвуслови-яхинформационного коммуникативного пространства и всобственнойсоциальнойпрактике.

Page 125: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

124

В соответствии с личностными результатами обучения наповышенномуровнепредусматриваютсяформированиемировоз-зренияи осознаниеучащимися своейидентичностикак гражданРеспубликиБеларусь;принятиеимивкачественормсоциальногоповедениятрадиционнойсистемыценностей,существующейвбе-лорусскомобществе;присоединениеккультурномуразнообразиюбелорусского общества, выработка ответственности за свой про-фессиональныйвыбор.

Всоответствиисметапредметнымирезультатамиобучениянаповышенном уровне предусматриваются умения самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,представлять,анализироватьикорректироватьрезультатывусловияхиндивидуальнойиколлек-тивно-распределительнойформдеятельности,систематизироватьиобобщатьсодержаниеучебногоматериала,втомчислепонятия,иделатьнаэтомоснованииаргументированныевыводы;овладениеспособамипоиска,сбора,обработки,использованияразнообразныхисточниковсоциально-историческойинформациисвозможностьюеепереводаизвизуальноговвербальныйвидинаоборот.

Предметнымирезультатамиобученияявляютсяусвоениеуча-щимися содержательного и деятельностного компонентов, чтовоплощено в предметныхкомпетенциях (способах учебно-позна-вательнойдеятельности),которыепредставленывразделе«Основ-ные требованиякрезультатамучебнойдеятельностиучащихся».При усвоении содержания учебногоматериала особое значениеуделяетсяформированиюуменийхарактеризоватьи сравниватьисторические события государственно-образующего, социаль-но-экономического, национально-культурного развитияБССРиРеспубликиБеларусь в ихпричинно-следственных связяхчерезконкретизацию с помощьюпонятий, с проведением анализа со-держанияисторическихдокументов (первоисточников).

Особоезначениевпроцессеобученияисториинаповышенномуровне имеет практико-ориентированная деятельность, на орга-низациюкоторой в каждомиз разделовна уроках-практикумахпредусматривается по 2 учебных часа.На таких уроках-прак-тикумах осуществляется закрепление учебных теоретическихифактологических знаний в их совокупности, развитие уменийиспользоватьнакопленные знаниядлярешенияпознавательных

Page 126: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

125

задач, проведения учебного исследования, анализа содержанияхрестоматийныхисторическихдокументов.

Однойизнаиболееэффективныхформосуществленияпракти-ко-ориентированнойдеятельностиявляетсяорганизацияпроектов.Проектыпредусматриваютсовокупностьсоставляющихихкомпо-нентов:определениетематики(формулировкупроблемы)учебногоисследования;проведениесбора,изучениеисистематизацияисточ-никовинформации;практическаяработапосозданию(написанию)проекта; его представление (презентация) и защита.В процессевыполненияпроектовучащиесянаосноверанеесформированныхзнанийиумений совершенствуютнавыкиработы систочникамиисторическойинформации,втомчислеустнойистории,представ-ляютрезультатыиндивидуальнойиколлективной деятельностипроблемногоитворческогохарактера,втомчисленаэлектронныхносителяхввидемультимедиапрезентаций.

Следует обратить внимание на возможности использованиямежпредметных связей с белорусскойлитературойприизучениитем,посвященныхразвитиюкультурыиискусства.

Программойпредусматриваетсяпроведениеуроковобобщениязнанийпокаждомуизразделов,атакжеитоговогообобщения.

Покаждомуизразделовпредусматриваетсяпо2учебныхчасанапроведениеуроков«Нашкрай»,чтопозволитучестьособенно-стиисторическогоразвитияконкретногорегионаи возможностииспользованияместногоматериала, а такжеисторико-докумен-тальнойхроникигородовирайоновБеларуси«Память».Изучениекраеведческогоматериаламожетстатьтематикой(проблематикой)привыполненииисследований (проектов)учащихся.

Резервное время предназначено для организациипроектнойдеятельности, проведения уроков контроля сформированностизнанийи уменийпокаждомуиз разделов,проведенияпредэкза-менационногоповторения.

Учитель,исходяизпедагогическойцелесообразностии с уче-томособенностей обучения,можетизменитьрекомендуемоепро-граммойколичество учебных часов на изучение отдельных темилипоследовательностьихизучения,ненарушаярекомендуемыепропорцииучебныхчасовпоразделам.

Page 127: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

126

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

87 ч (2 ч в неделю в первом полугодии, 3 ч в неделю во втором полугодии,

в том числе 22 ч — резервное время)

р а з д е л I Бсср во второй половине 1940-х —

первой половине 1950-х гг. (15 ч)БССР в первое послевоенное десятилетие. Социально-эконо-

мическоевосстановлениестранывпослевоенныйпериод.Рабочийэнтузиазм.Особенности общественно-политическойжизни.Раз-витиекультуры.

Преодоление последствий войны. Выход на новый уровень развития.ЧеловеческиеиматериальныепотериБеларусив годыВеликойОтечественной войны.Материальное положение насе-ления в первые послевоенные годы.Особенности послевоенноговосстановления.ПолучениеБССРчасти германских репараций.Использованиетрудавоеннопленных.Развитиепромышленностиитранспортавгодычетвертойпятилетки.Трудовойподвигбело-русскогонарода.Курснаопережающийросттяжелойпромышлен-ности в годыпятойпятилетки.ПослевоеннаяиндустриализациявБССР: ее особенностии результаты.Мерыпо восстановлениюсельскогохозяйства.Особенностипослевоенногопроведениякол-лективизациивзападныхобластяхБеларуси.

общественно-политическая жизнь БССР. Особенности обще-ственно-политическойжизни.Идеологическийконтроль органоввласти.Отношениевластикгражданам,подвергшимсярепатриа-ции.ПослевоеннаяситуациявзападныхобластяхБеларуси.МестоКоммунистическойпартииБеларусивобщественно-политическойсистеме.РольСоветовдепутатовтрудящихся,профсоюзов,комсо-молавобщественно-политическойжизниреспублики.Партийно-государственныеруководители:П.К.Пономаренко,В.И.Козлов.Государственная символика.Взаимоотношения государстваире-лигиозныхконфессий.БССР.ВнешнеполитическаядеятельностьуроженцевБеларусиК.В.КиселеваиА.А.Громыко.

Возрождение и развитие образования и науки в БССР в по-слевоенный период.Восстановлениеобщеобразовательнойшколы.

Page 128: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

127

ВысшееисреднееспециальноеобразованиеБеларусивпервыепо-слевоенные годы.Восстановлениеи выход белорусскойнаукинановыерубежи.ПрезидентыАНБССРА.Р.ЖебракиВ.Ф.Куп-ревич.

Литература и искусство. Развитие белорусской литературы.ОтражениетемыВеликойОтечественнойвойныиосвещениемир-нойжизниБеларусивпослевоенныегодывпроизведенияхЯкубаКоласа,КузьмыЧорного,М.Лынькова,И.Мележа,А.Кулешова.Театр.Музыкальнаяжизнь.Изобразительноеискусство.

Наш край (2ч)Практикум к разделу I (2ч)обобщение к разделу I

Основные понятия:послевоенное восстановление, репарации, репатриация, принцип партийности.

р а з д е л II Бсср во второй половине 1950-х — 1980-е гг. (24 ч)

Беларусь в условиях реформирования общественно-политиче-ской и социально-экономической жизни.Курснареформированиеобществавовторойполовине1950-х—первойполовине1960-хгг.Усиление ролипартийных органови нарастание консерватизмав руководстве страной.Постепенное снижение темпов экономи-ческого развития.Принятиекурса на ускорение социально-эко-номического развития страны.Демократизация общественно-по-литическойжизнивпериодперестройки.

общественно-политическая жизнь во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг.Попыткидемократизацииобществен-но-политическойжизнив условияхреализациикурсаХХсъездаКПСС.Началопроцессареабилитациижертвполитическихрепрес-сий.Руководящаяролькоммунистическойпартии.К.Т.Мазуров.Принятиекурсана строительствокоммунистического общества.Роль Советов депутатов трудящихся, комсомола, профсоюзов вобщественно-политическойжизни.Политика государства в от-ношенииконфессий.

Социально-экономическое развитие во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг.Формированиепромышленногокомп-лекса в БССР. Введение новой системы управления народным

Page 129: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

128

хозяйствоми создание совнархозов.Развитиемашиностроенияиметаллообработки, химическойинефтехимическойпромышлен-ности.Итогиразвитиясельскогохозяйствареспублики.К.П.Ор-ловский.Появление новых городовижилищное строительство.Условияжизнисельскогоигородскогонаселения.

общественно-политическое положение во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Советская общественно-политическая система и ее сущность.Дальнейшее закреплениеруководящейи направляющей роликоммунистической партии.Принятиеконцепции«развитогосоциализма».КонституцияБССР1978 г.П.М.Машеров.ОсобенностиучастиянаселенияБССРвобщественно-политическойжизни.Взаимоотношениягосударстваирелигиозныхконфессий.

Социально-экономическое положение во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.Основныепринципыэконо-мическойреформы1965 г.Промышленное развитие республикив1970-е—первойполовине1980-хгг.Дальнейшееразвитиепро-цессаурбанизации.Сельскоехозяйство:мелиорацияихимизация,строительствокрупныхживотноводческихкомплексов.Состояниеколхозно-совхозной системы.Возникновениепродовольственнойпроблемы. Замедление темпов роста экономики и социальнойсферы в первой половине 1980-х гг. Уровеньжизни народа иповседневнаяжизнь населения.Хозяйственные руководители вобластипромышленностии сельскогохозяйстваА.Е.АндреевиС.Г.Скоропанов.

Политика перестройки и результаты ее осуществления в БССР.Социально-экономическоеразвитиевовторойполовине1980-хгг.Курсна ускорение социально-экономического развития.Переводпредприятийнахозрасчетисамофинансирование.Чернобыльскаякатастрофаиликвидацияеепоследствий.Ухудшениеположениявпромышленностиисельскомхозяйстве.

Реформированиесоветскойобщественно-политическойсистемы.Политика гласности.Выборынародных депутатов вВерховныйСоветБССРиместныесоветынаальтернативнойоснове.Форми-рованиемногопартийности.Общественныеорганизациииобъеди-нения.

Развитие образования и науки.Реформаобщеобразовательнойшколыипереходкобязательному8-летнемуобучению.Введение

Page 130: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

129

всеобщегосреднегообразования.Расширениесистемыпрофессио-нально-технического образования.Развитие высшегои среднегоспециального образования.Представители педагогической про-фессии вБССР—ГероиСоциалистическогоТруда.ДостиженияученыхБеларуси.ПрезидентАНБССРН.А.Борисевич.Участиебелорусоввосвоениикосмическогопространства.Вкладученых—уроженцевБеларуси—вразвитие военно-промышленногокомп-лексаСССР.Достижениябелорусскихсоветскихспортсменов.

Литература.Развитиелитературы.ТемаВеликойОтечественнойвойнывпроизведенияхВ.Быкова,АлесяАдамовича,ЯнкиБрыля.И.Науменко,И.Чигринова.СудьбыбелорусоввтворчествеИ.Ме-лежа.ИсторическаятематикавтворчествеВ.Короткевича,И.Ша-мякина.Белорусскаяпоэзия:П.Бровка,МаксимТанк,П.Пан-ченко.

Театральное, музыкальное и изобразительное искусство.От-ражениекультурно-историческогонаследияБеларусивискусстве.Театральноеимузыкальноеискусство.Живопись. Скульптура.Кино.

Наш край (2ч)Практикум к разделу II (2ч)обобщение к разделу II

Основные понятия:реабилитация, волюнтаризм, коммунизм, «развитой социализм», урбанизация, мелиорация, стагнация, хозяйственный расчет, военно­промышленный комплекс, дефи­цит, экстенсивный и интенсивный пути развития экономики, перестройка, гласность, выборы на альтернативной основе, пар­ламентская оппозиция.

р а з д е л III становление и укрепление государственного

суверенитета республики Беларусь (24 ч)Становление и развитие Республики Беларусь. Этапыи на-

правления развития РеспубликиБеларусь.Провозглашение иукреплениегосударственногосуверенитетаРеспубликиБеларусь.Становлениеиразвитиеполитическойсистемы.Разработкаиреа-лизациябелорусскоймоделисоциально-экономическогоразвития.

Page 131: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

130

Становление государственного суверенитета. Движение загосударственный суверенитет. Декларация о государственномсуверенитетеБССРот27июля1990г.иприданиеейстатусакон-ституционного закона.Беловежское соглашение.СозданиеСНГ.ПринятиеКонституцииРеспубликиБеларусь 15марта 1994 г.и становлениеинститутапрезидентства.ПервыйПрезидентРес-публикиБеларусь—А. Г.Лукашенко.Республиканский рефе-рендум14мая1995 г.и его результаты.Государственная симво-ликаРеспубликиБеларусь.

общественно-политическая жизнь во второй половине 90-х гг. ХХ в. — начале XXI в. Укрепление политической системы вРеспубликеБеларусь.Формирование законодательной и испол-нительной областей государственной власти. Республиканскийреферендум 24 ноября 1996 г. и его результаты.КонституцияРеспубликиБеларусьсизменениямиидополнениями,принятыминареферендуме.ВыборыПрезидентаРеспубликиБеларусь2001г.Закреплениеинститутапрезидентскойвласти.

Республиканскийреферендум17октября2004г.иегорезульта-ты.ВыборыПрезидентаРеспубликиБеларусь2006,2010,2015гг.Основыидеологиибелорусскогогосударства.Политическиепартиии общественные объединения.Взаимоотношения государства ирелигиозныхконфессий.

Социально-экономическое развитие.ЭкономическоеположениеРеспубликиБеларусь в первойполовине 1990-х гг.Поискпутейпереходакрыночнойсистемеэкономическихотношений.Подходыкпроведениюприватизации.ВведениесистемыденежныхединицРеспубликиБеларусь.

Белорусскаямодель социально-экономическогоразвитияи еесущностныехарактеристики.Целиисредствареализациисоциаль-но ориентированной экономики. Экономическая интеграция сРоссиейи странамиСНГ.Хозяйственныедеятели—ГероиБела-руси. Роль Всебелорусских народных собраний в определенииприоритетовсоциально-экономическогоразвитияРеспубликиБе-ларусь.Государственнаямолодежнаяполитика.

Внешняя политика Республики Беларусь. Формирование иприоритеты внешнеполитического курсаРеспубликиБеларусь.ДеятельностьБеларусивООН.УкреплениесвязейсостранамиСНГ.РазвитиевзаимоотношениймеждуБеларусьюиРоссией:Союзное

Page 132: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

131

государствоБеларусииРоссии.ФормированиеТаможенногосоюза,Евразийскогоэкономическогосообщества,ЕдиногоэкономическогопространстваиЕвразийскогоэкономическогосоюза.

Многовекторность внешней политикиРеспубликиБеларусь.ВзаимоотношенияБеларуси со странамиЕвропейскогоСоюза иНАТО.СотрудничествосостранамиАзиатско-Тихоокеанскогоре-гиона,АфрикииЛатинскойАмерики.РазвитиемеждународногоэкономическогосотрудничестваРеспубликиБеларусь.

Развитие образования, науки и культуры.КультураБеларусив условиях государственного суверенитетаРеспубликиБеларусь.Оформление государственного статуса белорусского и русскогоязыков. Обеспечение единства правописных норм белорусскогоязыка. Становление и развитие национальной системы обра-зования. Образование как один из главных ресурсов развитиячеловеческого капитала.Реформа общеобразовательнойшколы.Рольпрофессионально-техническогои среднего специального об-разования.МассовоевысшееобразованиевБеларусииБолонскийпроцесс.Развитиебелорусскойнауки.УроженцыБеларуси,граж-данеРеспубликиБеларусь—Нобелевские лауреаты. РазвитиеИТ-отрасли.

Новыйэтапвразвитиибелорусскойлитературы.Изобразительноеискусство.Театральнаяимузыкальнаяжизнь.Белорусскоекино.Отражениевискусствеисторическойпамятиопрошломбелорус-ского народаи его личности.Восстановление памятников архи-тектуры.Деятели наукии культуры.Достижения белорусскогоолимпийскогоспорта.

Наш край (2ч)Практикум к разделу III (2ч)обобщение к разделу III

Основные понятия: государственный суверенитет, референ­дум, Беловежское соглашение, Содружество Независимых Госу­дарств, унитарное государство, правовое государство, Президент Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь, Палата представителей, Совет Республики, Совет Министров Республики Беларусь, идеология белорусского государства, граж­данская общность, рыночная система экономических отношений, приватизация, социально ориентированная экономика, челове­

Page 133: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

132

ческий капитал, интеграция, Таможенный союз, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной без­опасности, Союзное государство Беларуси и России, Восточное партнерство, «Партнерство ради мира», Болонский процесс.

итоговое обобщение (2ч)Предэкзаменационное повторение (засчетрезервныхчасов).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Впроцессеосвоениясодержанияучебногоматериаланаповы-шенномуровнеучащиесябудут:

знать:z� определениеданныхвпрограммепонятийсконкретизациейихсодержания;z� хронологию основных событий историиБеларуси второйполовины40-хгг.XXв.—началаXXIв.,ихрезультатыилокализациюнаисторическойкарте;z� результаты деятельности выдающихся исторических лич-ностейипримерытворчествадеятелейкультуры;z� различные оценки, точки зрения по однойи тойже проб-леме, характеристикиисторическихличностейи деятелейкультуры;

уметь:z� локализовать событияисторииБеларуси второйполовины40-х гг.XXв.—началаXXI в. во времении геополитиче-скогопространства с опоройнахронологическиеи синхро-нистическиетаблицы,историческуюкартуиатлас;z� характеризоватьосновныепериодыисобытияисторииБела-русивторойполовины1940-хгг.—началеXXIв.;z� соотноситьисторическиесобытия,касающиесягосударствен-но-образующего, социально-экономического,национально-культурногоразвитияБеларуси,собщественно-историческимпроцессомисоветскойисторией;z� реконструироватьиинтерпретироватьсодержаниеучебногоматериала;z� раскрыватьиобъяснятьпричинно-следственныесвязимеждуисторическими событиямииявлениями, раскрывать взаи-

Page 134: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

133

мообусловленность изменений в различных сферах обще-ственнойжизни;z� сравниватьпопредлагаемымилисамостоятельноопределен-нымприметам,систематизироватьиобобщатьисторическиефактыиделатьнаоснованииэтогоаргументированныевы-воды;z� использоватьзнаниепризнаковисодержанияприведенныхв программе понятий для конкретизации теоретическихвыводов;z� сравниватьаргументациюразличныхточекзренияпооднойитойжепроблеме;z� различатьмненияиинтерпретацииотисторическихфактов;z� обосновыватьсобственноемнениепопроблемамобщественно-историческогоразвития;z� проводитьпоискисторическойинформациивразнообразныхисточниках;z� проводить анализисторическихисточникови реконструи-ровать на их основе образыисторического прошлого и егоучастников;z� характеризоватьусловияиобразжизнинаселенияБеларуси;z� готовитьипрезентоватьсообщенияодеятельностиисториче-скихлицсопределениемеемотивовиоценкойрезультатов,творчестведеятелейкультурысхарактеристикойисториче-скойтематикивихпроизведениях;z� характеризоватьпамятникикультурыБеларуси,созданныевпериод второйполовины40-х гг.XXв.—началаXXI в.ипосвященныеисторическимсобытиям;

использовать приобретенные знания и умения:z� длянаписанияипрезентациирефератов, исторических со-чинений (эссе); проектов (исследованийучащихся) обисто-рическихпроцессах(событиях)иличностяхсопределениемих проблематики, целеполаганием, сбором и обработкойматериалов,защитойрезультатов;z� определения собственной позициипри обсуждении значи-мости исторических событий и результатов деятельностиихучастников;z� объяснениявзаимообусловленности современныхиистори-ческихявлений;

Page 135: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

134

z� проведенияпоискаианализасодержаниясоциальнозначи-мойинформации;z� идентификации своего социальногоповедениякак гражда-нинаРеспубликиБеларусь;z� осуществлениякоммуникациивмногоконфессиональномиполикультурномобществе;z� сохраненияпамятниковисторииикультурыБеларуси.

УЧЕБНо-МЕТоДиЧЕСКоЕ оБЕСПЕЧЕНиЕ оБРАЗоВАТЕЛЬНоГо ПРоЦЕССА

Фомин, В. М.ИсторияБеларуси,втораяполовина1940-хгг.—на-чалоХХІв.:учеб.пособиедля11-гокл.учрежденийобщ.сред.образо-ваниясрус.яз.обучения/В.М.Фомин,С.В.Панов,Н.Н.Ганущенко;подред.В.М.Фомина.—Минск :Нац.ин-тобразования,2013.

Фамін, В. М.ГісторыяБеларусі,другаяпалова1940-хгг.—пача-такХХІст.:11кл.:хрэстаматыя:дапам.длявучняўагульнаадукац.устаноў з беларус. і рус.мовамінавучання / аўт. уступн. арт.,метад.апарату, склад. В.МФамін, С. В.Паноў, Т.Ф.Ходзіна.—Мінск :Народнаяасвета,2009.

Паноў, С. В. ГісторыяБеларусі ў 11 класе : вучэб.-метад. дапам.длянастаўнікаўустаноўагул.сярэд.адукацыізбеларус.ірус.мовамінавучання/С.В.Паноў.—Мінск :Выд.цэнтрБДУ,2015.

История.11класс:рабочаятетрадь:пособиедляучащихсяучреж-дений общ. сред. образования с рус. яз. обучения /М.А.Краснова[идр.].—Минск :Аверсэв,2014.

Паноў, С. В. Ад БССР да Рэспублікі Беларусь : выбаршляхоўразвіцця:11кл.:дапам.длявучняўагульнаадукац.устаноўзбеларус.ірус.мовамінавучання/С.В.Паноў.—Мінск :АСАР,2010.

Паноў, С. В. Ад БССР да Рэспублікі Беларусь : выбаршляхоўразвіцця : 11 кл. : дапам. длянастаўнікаў агульнаадукац. устаноў збеларус.ірус.мовамінавучання/С.В.Паноў.—Мінск:АСАР,2010.

Вучэбнаяпраграмафакультатыўных заняткаў для 11класа «Гіс-торыяБеларусі ў імёнах і падзеях» /С.В.Паноў,Л.А.Ярашэвіч //Веснікадукацыі.—2013.—№4.

Гінчук, В. В. ГісторыяБеларусі : тэставыя і рознаўзроўневыя за-данні : 10—11кл. : дапам. длянастаўнікаў устаноў агул. сярэд. аду-кацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.В. Гінчук.—Мінск :Сэр-Віт,2012.

Page 136: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

Сборник заданийдля выпускного экзаменапо учебномупредмету«ИсторияБеларуси».11класс:пособиедляучителейучрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/С.В.Панов,Л.А.Ярошевич.—Минск :Аверсэв,2015.

ИсторияБеларуси : втораяполовина 1940-х гг.—началоXXI в.ХI класс /Moodle [Электронныйресурс].—Режимдоступа : http://moodle.adu.by.

Page 137: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

136

вСЕмиРнАЯ иСтоРиЯвсемирная история новейшего времени: 1945—2015 гг.

поясниТельная записка

общая характеристика учебного предмета, его специфика

в системе общего образованияИсторияНовейшеговремениявляетсяважнымэтапомформи-

рованияу учащихсяцелостнойкартиныисторическогоразвитиямира,безкотороготрудноориентироватьсявсовременнойсоциаль-ной действительности. Она раскрывает картину историческогопроцесса в его единстве и противоречии от окончанияПервоймировойвойныдоначалаХХIстолетия.Вобученииисторииэтоткурсзанимаетособоеместо.Онявляетсялогическимзавершениемизучениясистематическогокурсаистории,поэтомувнемнаходятотражениеобобщающиевыводыобосновныхтенденцияхиобще-ственно-историческом опыте предшествующего развития.КурсНовейшейисторииимеетключевоезначениесточкизренияфор-мированиямировоззренияигражданскоговоспитанияучащихся,полученияими социально значимых знаний о современных тен-денцияхразвитиямира,интеллектуальнойипсихологическойпод-готовкиучащихсяквхождениювсамостоятельнуюжизнь.

Программа основывается на сочетании хронологического,страноведческого, сравнительно-исторического и проблемногоподходов.Хронологическийподходпроявилсявсохранениитради-ционногоразделениякурсанадвечасти:1918—1945гг.,котораяизучается вХ классе, и с 1945 г. по настоящее время, котораяизучается вXIклассе,—а также в том, что событияиявленияисторииврамкахтемыизучаютсявовременном(хронологическом)порядке.Страноведческийподходнашелвыражениеввыделенииотдельных блоков: страныЕвропы и США;Россия—СССР—

Page 138: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

137

РоссийскаяФедерация; страны Азии, Африки и ЛатинскойАмерики—приэтомособоевниманиеуделяетсятемгосударствам,которые вомногом определяют основной вектормирового разви-тия.Сравнительно-историческийподходпомогаетнаходитьобщееи различное в развитиипроцессовмировойистории,показыватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьсобытий.Проблемныйпод-ходнашел свое отражение в рассмотрении вопросов, которыенеимеютоднозначногоответависторическойнауке.Срединихможноотметитьтакиеключевыепроблемы,каквопросывойныимира,проблемытрансформацииимодернизацииполитическихисо-циально-экономическихсистем,принципыпостроениястабильногомиропорядкадляустойчиво-безопасногоразвитиячеловечества.

место учебного предмета в учебном плане

Учебная программа предназначена для организации изуче-ниявторогопериодаисторииНовейшего времени (1945—2015) вXIклассенаповышенномуровне,которыйпредусматриваетусво-ениеучащимисязнаниевогоидеятельностногокомпонентовсодер-жанияобразования,необходимогодляличностногосаморазвития,дальнейшего обученияипрофессионального самоопределения, атакжедляосознанногоиэффективногорешенияобразовательныхижизненных(социокультурных)задач.

Повышенныйуровеньпозволяетреализоватьдифференциациюобучения, выстроитьиндивидуальнуюобразовательнуютраекто-рию, обеспечитьпреемственность общего среднегои высшего об-разованияиподготовить учащихсяк деятельности в выбраннойпрофессиональнойсфере.Особенностьюкурсаистории,изучаемогонаIIIступениобщегосреднегообразованиянаповышенномуровне,является его непосредственная связь с задачамипрофилизацииобразования.Повышенныйуровеньизученияисторииреализуетсякакзасчетрасширениязнаниевогокомпонентасодержаниякурсаистории, таки за счет совершенствованияобщихи специальныхспособовучебно-познавательнойдеятельности.

Необходимо учитывать то, что наряду с сохранением важно-сти получения учащимися знаний о новейшемпериоде историиособое внимание должноуделяться совершенствованию способов

Page 139: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

138

учебно-познавательной деятельности, необходимыхдлядальней-шего самостоятельного использованияпри анализе современнойсоциальнойдействительностииуспешногопродолженияобучениявучрежденияхвысшегообразования.

В соответствии сУчебнымпланомна2016/2017учебный годнаизучениевсемирнойисторииНовейшеговремени(1945—2015)отводится3учебныхчасавнеделювпервомполугодиии2учеб-ныхчасавнеделювовторомполугодии,всего87учебныхчасов.

Учитель,исходяизпедагогическойцелесообразностииучиты-ваяособенностиобучениявконкретныхусловиях,можетизменитьрекомендуемоепрограммойколичествоучебныхчасовнаизучениеотдельныхтемипорядокихизучения,невыходязаобщееколи-чествоучебноговременипоразделам.

цель и задачи изучения учебного предмета

Цель изученияистории: овладение учащимися систематизи-рованными знаниями омировомисторическомпроцессе с 1945по 2015 г., необходимымидляформирования гражданскогопат-риотизма, успешного профессионального самоопределенияи со-циализациивсовременнойсоциокультурнойсреде,иразвитиенаэтойосновеисторическогомышления.

основные задачи:zz усвоить системуважнейшихфактов,характеризующихпе-риодНовейшейисторииотокончанияВтороймировойвойныдоначалаХХIв.,сраскрытиемнаиболеесущественныхпри-чинно-следственныхсвязей,необходимыхдляпродолженияобучения в учреждениях высшего образованияпо соответ-ствующемупрофилю;zz усвоитьосновныеисторическиепонятиявихсистемеивзаимосвязи;zz освоитьосновныеспособысамостоятельногополученияновыхсоциально-исторических знанийи оперирования готовымизнаниями;zz определятьсобственнуюпозициюпоотношениюксобытиямиявлениямпрошлогоинастоящего;zz воспитыватьуучащихсягражданскийпатриотизмиформи-роватьгосударственно-национальнуюидентичность;

Page 140: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

139

zz уметьиспользоватьполученныеисторическиезнаниявучеб-но-познавательнойдеятельностиижизненныхситуациях,атакжедляпонимания современныхобщественныхявленийвовзаимосвязиспрошлым.

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предметаИзучение истории на повышенном уровне осуществляется с

учетом возможности реализации компетентностного подхода кподготовке выпускникана уровне общего среднего образования,учитывающего формирование предметных, метапредметных,личностных компетенций.Компетенции рассматриваются какличностноекачество,формируемое в образовательномпроцессе входеусвоениязнаний,приобретенияумений,навыков,опытадея-тельности,необходимыхдляпродолженияобразования,трудовойдеятельности,успешнойсоциализациивобществе.

Предметные результаты изучения истории на повышенномуровненаправленына усвоение содержанияисторииНовейшеговременис1945по2015г.иосвоениеспециальныхспособовучеб-но-познавательнойдеятельности.Предметныерезультатыобучениядолжныпомочь в успешном обучениина следующей ступени об-разования.Онипредставленыв разделе«Основные требованиякрезультатамучебнойдеятельностиучащихся».

Метапредметныерезультатыизученияисториинаповышен-номуровнеотражаютумения:

zz самостоятельноопределятьцелисвоегообученияипознава-тельнойдеятельности,атакжепутиихдостижения;zz анализироватьсвоюдеятельностьикорректироватьее;zz обобщать, систематизировать, классифицировать факты,устанавливать основныепричинно-следственные связи, де-латьвыводы;zz оперироватьзнаково-символьнойинформацией;zz определятьпонятияиподводитьподпонятия;zz работатьсразнообразнымиисточникамиинформации;zz организовыватьипредставлятьрезультатысвоейучебно-по-знавательнойдеятельности;zz взаимодействовать с другими людьми, работать в группе,команде,коллективе.

Page 141: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

140

Личностные результаты изучения истории на повышенномуровнеотражают:

zz осознаниесебякакгражданинаРеспубликиБеларусь;zz формированиебазовойсистемыценностей;zz приобщение к культурному многообразию современногообщества;zz развитиемировоззрения, самосознания, отношенияк дей-ствительности, характера, способностей, психическихпро-цессов,накоплениеопыта.

рекомендуемые формы и методы обучения и воспитанияИзучениеисториинаповышенномуровне требуетизменения

методов обучения.Увеличиваетсяобъем самостоятельнойработыучащихся, большее внимание уделяется работе с историческимиисточниками, организуетсяисследовательскаяи проектная дея-тельность.Этопозволяетрешитьпроблемунаиболееполногоучетаиндивидуальныхвозможностейипотребностейучащихся.

Наиболееэффективнымиформамизанятийприизученииисто-риинаповышенномуровнеявляютсяинтерактивныелекции,семи-нары,практическиезанятия(практикумы),конференции,круглыестолы,диспуты,дискуссииит.д.,основанныенаиспользованииактивныхиинтерактивныхметодовобучения.Сцельювыработкиличностногоотношенияучащихсякизучаемымсобытиямипроцес-самважносвязыватьизучаемыйматериалссовременнойжизнью.

Особоезначениевпроцессеизученияисториинаповышенномуровнеимеютпрактико-ориентированныеформыучебныхзанятий,входекоторыхучащиесясовершенствуютнавыкииндивидуальнойиколлективнойдеятельностисразнообразнымиисточникамиисто-рическойинформации,решаютпознавательныезадачи,выполняютпроблемныезадания,осуществляютинформационно-познаватель-ную, учебно-исследовательскуюи проектнуюдеятельность.Дляпроведениятаких занятийвпрограммеотведенодополнительноеучебное время. Темы уроков-практикумов определяет учитель,исходяиз сложности учебногоматериала, необходимости болеекачественного его усвоения, интересов учащихся, а также обе-спеченностинеобходимымисредствамиобучения.

Расширить проблематику содержания исторического курса,создатьусловиядляорганизацииусвоениясоответствующихспо-

Page 142: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

141

собовдеятельности,отработатьнавыкиисследовательскойработысисторическимиисточниками, совершенствовать умениеформу-лироватьиаргументироватьсобственнуюточкузрениявозможнона основеизученияширокого спектраисторическихисточников. Основноеместоприработе с документамицелесообразно отвестиихкритическомуанализуиинтерпретации.Нарядустрадицион-ными видамиисторическихисточников (законодательные акты,мемуары,историческиеисследованияидр.)могутиспользоватьсяисточникиинформации, не совсем привычные для учрежденияобщегосреднегообразования,но,несомненно,способныеповыситьпознавательныйинтерес,такиекакэпистолярноенаследие (част-наяпереписка);устнаяистория;произведенияпублицистического,карикатурногожанров; информацияСМИ;музейные собрания;краеведческийматериалит.д.

Изучениекаждогораздела завершается обобщением,котороесодействует систематизации знаний учащихся, установлениювнутри-имежпредметныхсвязей,выведениюзакономерностейитенденций, совершенствованию способов учебно-познавательнойдеятельности.Повышениюкачестваобучениятакжебудетсодей-ствоватьиспользование в образовательномпроцессеинформаци-онно-коммуникационныхтехнологий.

Резервное время предназначено для проведения контроляусвоения знаниевогоидеятельностногокомпонентов содержанияисторического образования, а такжедля организациипроектнойдеятельностиучащихся.

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

87 часов, в том числе 9 часов — резервное время

введение (1 ч)основные тенденции развития стран мира после Второй ми-

ровой войны. Крушениемировойколониальнойсистемы. Форми-рованиедвухполюсногомира.Началохолоднойвойны.Разрядкамеждународнойнапряженности.Поворототразрядкикконфрон-

Page 143: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

142

тации.Изменениесоотношениясилвмире.Распадсоциалистиче-скоголагеря.Углублениеинтеграцииипроцессыдезинтеграции.

Основные понятия: Североатлантический блок (НАТО), Орга низация Варшавского Договора (ОВД), двух полюсный мир, мировая система социализма, «доктрина Картера», разрядка международной напряженности.

р а з д е л I особенности развития сШа

и стран европы (26 ч)Формирование и кризис «общества всеобщего благосостоя-

ния» в странах Запада (2 ч).Послевоенное восстановление эко-номикии трансформация экономическоймодели.Общийрынок.Формирование «общества всеобщего благосостояния».Доктринасоциальноголиберализма.НТРиеесоциально-экономическиепо-следствия.Ростнепроизводственной сферы.Мировой экономиче-скийкризис1974—1975гг.иегопоследствия.Неоконсервативнаяволна1980—1990-хгг.

Постиндустриальное общество в развитых странах (2 ч). Ос-новныечертыпостиндустриального(информационного)общества.Глобализациямировой экономики.Интеграционные процессы.Маастрихтский договор.Финансовыйкризис (2008).КризисныеявлениявпостиндустриальномобществевначалеXXIв.

Соединенные Штаты Америки (2ч).Социально-экономическоеиполитическоеразвитиепослеВтороймировойвойны.Маккартизм.Борьбапротиврасовойдискриминации.М.Л.Кинг.ПрезидентствоД.Эйзенхауэра. Военно-промышленныйкомплекс.СШАна«новыхрубежах».Д.Кеннеди.Кризисныеявленияв1970-хгг.Р.Рейгани «рейганомика».СШАв 1990-х—началеХХІ в.Основныена-правлениявнешнейполитикиСША.

Федеративная Республика Германия и Германская Демо кра-тическая Республика (2 ч).ОбразованиеФРГиГДР.Германское«экономическое чудо».Социальнаярыночная экономика.Поли-тическое развитиеФРГ.К.Аденауэр.Строительство социализмавГДР.Э.Хонеккер. ОтношенияФРГиГДР.Берлинскийкризис1961г.«Новаявосточнаяполитика».В.Брандт.Социально-поли-

Page 144: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

143

тическое развитиеФРГи ГДР в 1970—1980-е гг. Г.Коль.Объ-единениеГермании.ЕдинаяГерманиянарубежевеков.А.Меркель.

Великобритания (2ч).НачалораспадаБританскойколониаль-нойимперии.Внутренняяполитикаконсерваторов (1951—1964).Ирландская (Ольстерская) проблемаипути ее решения.Консер-ваторыилейбористыпередэкономическимипроблемами1970-хгг.Социально-экономическая политика консерваторов.М. Тэтчер.Тэтчеризм.Фолклендскийконфликт.Возвращение лейбористовк власти.Концепция«новоголейборизма».Правлениеконсерва-торов.

Франция (2ч).ПоложениеФранциипослеВтороймировойвой-ны.Ш. деГолль.Формирование режимаЧетвертойреспублики.НачалораспадаФранцузскойколониальнойимперии.Пятаяреспуб-лика.ЭкономическийподъемвоФранциивконце1950—1960-хгг.Политическийкризис1968г.Францияв1970-егг.—началеХХІв.ВнутренняяивнешняяполитикаФранциив1970-егг.—началеХХІв.Приходквластисоциалистов.

италия (2 ч). Послевоенные демократические преобразо-вания. Социально-экономическое и политическое развитие в1950—1980-егг.ПроблемаЮга.Политическийтерроризм.Поискипутей выходаизполитическогокризиса.Еврокоммунизм.Поли-тика «исторического компромисса».Политические перемены в1990-егг.—началеХХІв.

Страны Северной Европы (2ч).МестостранСевернойЕвропыв современноммире. Социально-экономическое развитие странСевернойЕвропыпослеВтороймировойвойны.Шведскаямодельсоциализма.У.Пальме.Политическоеразвитиепосле1945г.Внешняяполитика.СтраныСевернойЕвропывконцеХХ—на-чалеХХІв.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы (2ч).Демокра-тическиепреобразованияпервыхпослевоенныхлет.Успехиитруд-ности социалистического строительства.Нарастание системногокризисасоциализма.Демократическиереволюции1989—1991гг.иихпоследствия. Гражданская война вЮгославиии ее распад.РазделениеЧехословакии.Интеграция в европейские структурыиНАТО.

Культура стран США и Европы. образ жизни населения (3ч).Основныенаправленияразвитияхудожественнойкультуры.Эли-

Page 145: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

144

тарная имассовая культура.Постмодернизм.Музыка, литера-тураи театр: основные тенденцииразвития.Неореализм.Кино.Архитектура.Образжизнииматериальноеположение среднегокласса.Шоу-бизнесиреклама.Массоваякультура.Роствлияниясредствмассовойинформации.

Практикум по разделу I (4ч)обобщение по разделу I (1ч)

Основные понятия: «общество всеобщего благосостояния», Общий рынок, научно­техническая революция (НТР), интеграция, Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), Европейский Союз (ЕС), маккартизм, глобализация, транснациональная корпора­ция, военно­промышленный комплекс (ВПК), «рейганомика», Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), тэтчеризм, гол­лизм, неоконсервативная волна, мафия, шведская модель социа­лизма, Будапештская осень, Пражская весна, «новая восточная политика», «бархатные революции», постиндустриальное (ин­формационное) общество, постмодернизм, авангардное искусство.

р а з д е л II история ссср и российской Федерации (16 ч)

СССР в 1945—1953 гг. (2 ч). Переводнародногохозяйстванамирныерельсы.Восстановлениеразрушенного войнойнародногохозяйства. Общественно-политическая ситуация после войны.Политическиерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбаскосмо-политизмом.

СССР в 1953—1964 гг. (2ч). ИзменениявполитическомкурсестраныпослесмертиИ.В.Сталина.Н.С.Хрущев.XXсъездКПСС.Критика культа личности Сталина. Общественно-политическаяжизньвстране.Реформывсельскомхозяйствеипромышленности.Освоениецелины.Условияжизнисоветскихлюдей.

СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. (2ч).Особенностиобщественно-политическойжизнисоветскойстраны.Л.И.Брежнев.Административно-хозяйственная реформа 1965 г.КонституцияСССР1977г. Концепция«развитогосоциализма».Снижениетем-повразвития.Состояниеэкономикив1970-е—начале1980-хгг.

Распад СССР и образование СНГ (2 ч).Начало перестройки.М.С.Горбачев.Курснаускорениесоциально-экономическогораз-

Page 146: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

145

витиястраны.Новыеявлениявобщественно-политическойжизнистраны.Политикагласности.Демократизация.«Парадсуверени-тетов».ПодписаниеБеловежскогосоглашенияисозданиеСНГ.

Российская Федерация и СНГ (2 ч). Политический кризиссентября-октября 1993 г.КонституцияРоссийскойФедерации.Б.Н.Ельцин.Социально-экономическоеразвитиестраны.СобытиявЧечне.ВнутренняяполитикапрезидентаВ.В.Путина.Проблемаукрепленияроссийскойгосударственности.ПолитическаясистемасовременнойРоссии.

Интеграционныепроцессыв рамкахСНГ.СозданиеСоюзногогосударства Беларуси и России. Образование ОДКБ, ЕврАзЭС,ЕАЭС.Особенности социально-экономического и политическогоразвития.Вооруженные конфликты вСНГ.Проблемы дальней-шегоразвития.

Наука и культура в СССР и Российской Федерации (2ч). Обра-зование.Достижениясоветскойнаукииеевкладвразвитиемиро-войцивилизации.Литература,искусствоимузыка.Диссидентскоедвижение.Перестройкаиизменениявкультурнойжизни.Идеалыиценностисоветскогообщества.РазвитиекультурывРоссийскойФедерации.

Практикум по разделу II (3ч)обобщение по разделу II (1ч)

Основные понятия:конверсия военного производства, культ личности, десталинизация, реабилитация, демократизация, «от­тепель», волюнтаризм, диссиденты, шестидесятники, мирное сосуществование, интенсивный путь развития хозяйства, экс­тенсивный путь развития хозяйства, «доктрина Брежнева», стагнация, теневая экономика, перестройка, гласность, много­партийность, плюрализм, новое политическоемышление, «парад суверенитетов», Беловежское соглашение, Содружество Неза­висимых Государств (СНГ), «шоковая терапия», либерализация цен, при ва тизация, акционирование, рыночная экономика, пре­зидентская республика, сепаратизм, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Таможенный союз.

Page 147: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

146

р а з д е л III страны азии, африки и латинской америки

в 1945—2015 гг. (18 ч)Распад колониальной системы (1ч).Идеологиинационально-

освободительных движений.Деколонизация.Образование неза-висимыхгосударств.Проблемавыборапутейразвития.Неоколо-ниализм. Социалистическая ориентация странАзиииАфрики.СССРи«третиймир».

Китайская Народная Республика (3ч).ОбразованиеКитайскойНароднойРеспублики (КНР).МаоЦзэдун. Восстановительныйпериод.Политика«большогоскачка»и«культурнойреволюции».

Реформированиекитайского обществапосле смертиМаоЦзэ-дуна.ДэнСяопин.Экономическиереформы.Политическоеразви-тиеКНРвгодыреформ.Советско-китайскиеотношения.ВнешняяполитикаКНР.Политика«одногосударство—двесистемы».

Япония (2ч).Реформы1945—1949гг.Конституция1946г.Сан-Францисскийдоговор.«Экономическоечудо».Внутриполитическаяборьба в 60—70-е гг. ХХв. Современное положение Японии(конецХХ—началоХХІ в.). Состояние экономики.ОтношениясСССРиСША.

индия (2 ч). Борьба индийского народа за независимость.Образованиедоминионаиреспублики.КурсналиберализмИ.Ган-ди.Р.Ганди.Политическаянестабильностьв1990-егг.Межпар-тийная борьба.Проблемывнешнейполитики.ВзаимоотношениясКитаем,Пакистаном,СШАиСССР/Россией.

Страны мусульманского мира (2 ч). Общая характеристикастранмусульманского мира.Антимонархические революции варабскомрегионе(Египет,Ирак,Ливан,Ливия),борьбазанезави-симостьАлжира.Проблемавыборапутейразвития.МодернизацияИрана.Турция.Исламскийфундаментализм.«Арабскаявесна»иеепоследствия.

Страны Латинской Америки (2ч).Основныетенденциисоци-ально-экономическогоразвития.Политическаяжизнь.Реформы,военные диктатурыи революции.Куба.ФидельКастро.Чили.СальвадорАльенде.Бразилия.Венесуэла.УгоЧавес.

Культура стран Азии, Африки и Латинской Америки (2 ч).Модернизация традиционной культуры. Образование и наука.Художественнаялитература,живопись,архитектура.Кино.

Page 148: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

147

Практикум по разделу III (3ч)обобщение по разделу III (1ч)

Основные понятия:страны «третьего мира», деколонизация, Год Африки, апартеид, неоколониализм, политика «трех крас­ных знамен», «Великая пролетарская культурная революция», маоизм, политика «большого скачка», Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), доминион, «курс Неру», Движение не­присоединения, новые индустриальные страны, исламский фун­даментализм, «белая революция», терроризм.

р а з д е л IV международные отношения

и локальные конфликты (16 ч)Формирование биполярного мира и начало глобального проти-

во стояния (1945—1950-е) (2ч).Военно-политическиеитогиВтороймировойвойны.Парижскаямирнаяконференция (1946).Причи-ныиначалохолоднойвойны.РасколГермании.СозданиеНАТОиОВД.ПротивостояниеСША—СССР.Кризисколониальнойсистемы.Холодная война вАзии. Суэцкийкризис (1956) и егомеждународныепоследствия.

Противостояние между Востоком и Западом (1960—1970-е) (2ч).ВторойБерлинскийкризис.Карибскийкризис (1962)иегоитоги. «ДоктринаБрежнева».Договорыоб ограничении гонки вобласти ядерных вооружений (1972, 1979).Война воВьетнаме.ВойнынаБлижнемВостоке.Разрядкамеждународнойнапряжен-ности.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе.Отразрядкикконфронтации.

Международные отношения в 1980-е гг.— начале XXI в. (2ч).Обострениемеждународныхотношенийвконце1970-х—первойполовине 1980-х гг. Война в Афганистане. Кризис вПольше.Советско-американскийдиалог (1985—1991)и егоитоги.РаспадСССР.ГеополитическиепоследствияраспадаСССРидезинтегра-циипостсоциалистическогопространства.Локальныеконфликтыивойны.Проблемасозданияновойсистемыевропейскойимиро-войбезопасности.

Войны во Вьетнаме (1ч).ОбразованиеДРВ.ВойнаСопротив-ленияпротивФранции.Женевские соглашения.«Особая война»

Page 149: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

США вЮжномВьетнаме. Тонкинский инцидент. Война СШАпротив ДРВ. «Гуамская доктрина». Парижские соглашения.ОбъединениеВьетнама.

Ближневосточный конфликт (1ч).Истокиипричины.Палес-тинская проблема.Арабо-израильские войныиих последствия.Проблема урегулирования ближневосточного конфликта. Орга-низация освобождения Палестины и создание Палестинскойавтономии.

Корейская война и проблема объединения Кореи (1ч).Образо-ваниеРеспубликиКореяиКНДР.ВойнамеждуСеверомиЮгомв1950—1953гг.Проблемаобъединениядвухгосударств.Политика«солнечноготепла»вначалеXXIв.

Войны в Афганистане (1 ч). ОбразованиеДемократическойРеспубликиАфганистан. Борьбамеждуфракциями «Хальк» и«Парчам» вНДПА.ЗаключениеДоговора о дружбе, добрососед-ствеисотрудничествемеждуДРАиСССР.ВводсоветскихвойсквАфганистан.Курснанациональноепримирение.Выводсоветскихвойск.Приходквластиафганскихисламистов.Вводвойсканти-террористической коалиции вАфганистан. Свержение режиматалибов.ПроблемавыводаиностранныхвойскизАфганистана.

Войны в зоне Персидского залива (1ч).Ирано-иракскаявойна1980—1988 гг.ОккупацияКувейтаИраком.Созданиемеждуна-роднойкоалиции.Операция«Бурявпустыне».ПодготовкаСШАновойвойныпротивИрака.СвержениережимаСаддамаХусейна.Военно-политическаянестабильность вИраке.Террористическаядеятельность так называемогоИсламского государстваИрака иЛеванта (ИГИЛ).

Глобальные проблемы человечества (2 ч). Военная и терро-ристическая угрозы. Экологические проблемыи поиски путейих решения.Проблемаиспользования достиженийНТР: новыхбиотехнологий, геннойинженерии, искусственногоинтеллекта,клонирования.Проблема борьбы соСПИДом, новыми вирусамииболезнями.Проблемынеравномерностиразвития.

Практикум по разделу IV (2ч)обобщение по разделу IV (1ч)

Page 150: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

149

Основные понятия:план Маршалла, «доктрина Трумэна», холодная война, гонка вооружений, Карибский кризис, Берлинский кризис, ограничение стратегических вооружений (ОСВ), Хель­синкский процесс, глобальные проблемы человечества.

итоговое обобщение (1 ч)

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

В результате освоения учебной программына повышенномуровнеучащиесяХIклассабудут:

знать:z� основныесобытиявсемирнойисторииНовейшеговременис1945по2015г.,ихдаты,участниковирезультаты;z� значениеосновныхпонятий;z� основныефактыожизниидеятельностинаиболеезначитель-ныхисторическихличностейидеятелейкультуры;z� приведенные в учебнойлитературе оценки важнейших со-бытий,историческихличностей,достиженийипоследствийразвитиянаукиитехники;z� особенности политического, социально-экономического икультурного развития представленных в программе странмиравизучаемыйпериод;

уметь:z� локализовать события всемирнойи отечественнойистории1945—2015гг.вовремениипространстве;z� описывать: ключевые события второго периодаНовейшейистории;условияиобразжизнилюдейразличногосоциаль-ногоположениявразныхстранахв1945—2015гг.;памят-никикультурывторогопериодаНовейшейистории;z� объяснять значение основныхпонятийиправильноихис-пользоватьприхарактеристикеисторическойисовременнойсоциальнойдействительности;z� соотноситьисторическиесобытия,явленияипроцессыоте-чественной,европейскойивсемирнойистории;z� характеризовать основныепериодыНовейшейистории, ос-новныеисторические события; геополитическоеположение

Page 151: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

150

страни регионов в 1945—2015 гг.; политические режимы,существовавшиевовторойполовинеХХв.:демократические,авторитарные, тоталитарные; социально-экономическое иполитическоеположениестранв1945—2015гг.;националь-но-освободительные движения и процесс деколонизации;деятельностьполитическихигосударственныхличностейидеятелейкультуры;наиболее значительныеявлениякуль-турыв1945—2015гг.;z� объяснятьпричинно-следственныесвязинаиболеезначитель-ныхсобытийиявленийвторогопериодаНовейшейистории,раскрывать взаимообусловленность изменений в основныхсферахобщественнойжизни;z� систематизировать, классифицироватьи обобщатьистори-ческиефактыи делатьна основе этого аргументированныевыводы;z� сравниватьисторическиефактыпо самостоятельно опреде-леннымкритериям;z� проводитьанализсодержанияисторическихдокументов;z� переводить текстовуюинформациюв знаково-символьнуюинаоборот;z� объяснятьразличныеточкизрениянаодниитежеистори-ческиефакты;z� конкретизироватьвыводы,историческиепонятия;z� выражатьиаргументироватьсвоеотношениекисторическимсобытиям и личностям, высказывать аргументированнуюточкузренияприобсужденииисторическихпроблем;z� давать оценкуисторическим событиям, деятельности пра-вительств, политическихи государственныхдеятелей; оце-нивать вклад деятелей культурыи науки в историческоеразвитиечеловеческогообщества;z� проводить поиск исторической информации в источникахразноготипа;z� проводить учебноеисторическоеисследование:формулиро-ватьпроблемы;осуществлятьсбор, систематизациюиобоб-щениеинформации;проводитькачественный/количествен-ныйанализ; описыватьполученныерезультаты;проводитьпрезентациюизащитурезультатовисследования;

Page 152: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

151

использовать приобретенные знания и умения:z� для определения собственной позиции по отношению кисторическимсобытиям,явлениямиличностям,атакжексобытиямсовременнойжизни;z� анализаприработе с историческимиисточникамии совре-меннойсоциальнойинформацией;z� осознанногоповедениякакпредставителяисторическисло-жившегосягражданского,этнокультурного,конфессиональ-ногосообщества,гражданинаБеларуси;z� бережногоотношениякпамятникамисторииикультуры.

УЧЕБНо-МЕТоДиЧЕСКоЕ и МАТЕРиАЛЬНо-ТЕХНиЧЕСКоЕ оБЕСПЕЧЕНиЕ оБРАЗоВАТЕЛЬНоГо ПРоЦЕССА

Учебно-методическая литература

Впроцессе обучениямогут бытьиспользованыследующиекомпо-нентыучебно-методического комплекса:

Космач, Г. А. ВсемирнаяисторияНовейшеговремени,1945г.—на-чалоХХІв. :учеб.пособиедля11-гокл.учрежденийобщ.сред.обра-зованиясрус.яз.обучения/Г.А.Космач,В.С.Кошелев,М.А.Крас-нова ; под ред. Г. А. Космача.—Минск : Адукацыя і выхаванне,2012.—264с.

Космач, Г. А. ВсемирнаяисторияНовейшего времени, 1945 г.—началоXXIв. :Атлас :учеб.пособиедля11-гокл.учрежденийобще-го среднего образования / Г.А.Космач,В.Н. Темушев.—Минск :Белкартография,2010.

ВсемирнаяисторияНовейшеговремени,1945—2010гг.:11-йкл.:хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений сбелорус.ирус.яз. обучения/ авт.-сост.Г.А.Космач,В.С.Кошелев,М.А.Краснова;подред.Г.А.Космача.—Минск:Пачатковаяшкола,2010.—320с.

ИсторияНовейшего времени в 11 классе : учеб.-метод. пособие /Л.В.Гавриловец [идр.].—Минск :Изд.центрБГУ,2014.

История. 11 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся уч-режденийобщ.сред.образования/М.А.Краснова[идр.].—Минск:Аверсэв,2014.—191с.

Краснова, М. А. ВсемирнаяисторияНовейшеговремени:тестовыеиразноуровневыезадания:10—11кл. :пособиедляучителейучреж-

Page 153: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

152

дений общ. сред. образования /М.А.Краснова.—Минск : Сэр-Вит,2012.—192с.

Кошелев, В. С. Всемирнаяистория,XIX—началоXXI в. : учеб.пособиедля11-гокл.общеобразоват.учрежденийсрус.яз.обучения/В.С.Кошелев ;метод.обеспечениеМ.А.Красновой.—Минск :Изд.центрБГУ,2009.—239с.

Краснова, М. А. ВсемирнаяисторияНовейшего времени : 1918—1945гг.11-йкл.:примерноекалендарно-тематическоепланирование:учеб.-метод.пособие.—Минск,2016.

Дляформированиякартографическихуменийучащихсявобразова-тельномпроцессемогутбытьиспользованыучебные настенные карты:

СтраныАзиипослеВтороймировойвойны.СССРв1953—1991гг.ЕвропапослеВтороймировойвойны.СтраныАмерикипослеВтороймировойвойны.ТерриториальныеиполитическиеизменениявЕвропе(1991—2005).

Интенсификациипроцессаобученияиповышениюегоэффективно-стибудетсодействоватьиспользованиекомпьютернойимультимедийнойтехники,интерактивныхдосокиэлектронныхсредствобучения.

Научная литература

Раздел I. особенности развития США и стран Европы

Американскиепрезиденты:41ист.портретотДжорджаВашингтонадоБиллаКлинтона.—Ростовн/Д. ;М.,1997.

Барабанов, О. Н. Италияпослехолоднойвойны:отсреднейдержа-выкмирупротагонистов/О.Н.Барабанов.—М. :РОССПЭН,2002.

Броган, Х. ДжонКеннеди/Х.Броган.—Ростовн/Д.,1997.Великобритания : эпоха реформ /под ред.А.А. Громыко.—М.,

2007.Вяткин, К. С.ГельмутКоль/К.С.Вяткин//Вопросыистории.—

1995.—№3.Голдман, А. ДжонЛеннон /А.Голдман.—М.,2004.—(ЖЗЛ).Ежов, В. Д. Аденауэр/В.Д.Ежов.—М.,2003.—(ЖЗЛ).Италия / отв. ред.Н.П.Васильков,К. Г.Холодковский.—М. :

Мысль,1983.Ле Корбюзье. АрхитектураXXвека/ЛеКорбюзье.—М.,1970.Ле Корбюзье. Триформырасселения.Афинскаяхартия /ЛеКор-

бюзье.—М.,1976.Медведев, Д. Л. Тэтчер :НеизвестнаяМэгги /Д.Л.Медведев.—

М.,2009.

Page 154: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

153

Молчанов, Н. Н. ДеГолль/Н.Н.Молчанов.—М.,2003.Музыканашихдней :совр.энцикл.—М. :Аванта+,2002.Смирнов, В. П. Франция вХХ веке : учеб. пособие /В.П.Смир-

нов.—М.,2001.Согрин, В. В. ПолитическаяисторияСША /В.В.Согрин.—М.,2001.Согрин, В. В. Президенты и демократия.Американский опыт /

В.В.Согрин.—М.,1998.

Раздел II. история СССР и Российской Федерации

Андриянов, В. И. Косыгин/В.И.Андриянов.—М.,2004.—(ЖЗЛ).Бурлацкий, Ф. М. Вождиисоветники:ОХрущеве,Андроповеине

толькооних… /Ф.М.Бурлацкий.—М.,1990.Волкогонов, Д. А. Семь вождей : ГалереялидеровСССР : в 2кн. /

Д. А. Волкогонов.—М., 1996.—Кн. 2 : Леонид Брежнев,ЮрийАндропов,КонстантинЧерненко,МихаилГорбачев.

Горелик, Г. Е. АндрейСахаров/Г.Е.Горелик.—М.,2010.—(ЖЗЛ).Лихачев, Д. С.Русскаякультура/Д.С.Лихачев.—М.,2000.Лучшедесятьлетпереговоров,чемодинденьвойны.Воспоминания

обАндрееАндреевичеГромыко.—М.,2009.Медведев, Р. А.ЮрийАндропов /Р.А.Медведев.—М., 2007.—

(ЖЗЛ).Советскаявнешняяполитикав годы«холоднойвойны»/подред.

Л.Н.Нежинского.—М.,1995.Согрин, В. В. Политическаяистория современнойРоссии. 1985—

2001 :отГорбачевадоПутина /В.В.Согрин.—М.,2001.Хрущев,Н. С. Воспоминания :Избранныефрагменты/Н.С.Хру-

щев.—М.,1997.

Раздел III. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945—2015 гг.

Агаев, С. Л. Иранмежду прошлым и будущим. События, люди,идеи/С.Л.Агаев.—М.,1987.

Апдайк, Р. Дж. Саддам Хусейн. Политическая биография / Р.Дж.Апдайк.—Ростовн/Д.,1999.

Арешидзе, Л. Г. СовременнаяЯпония : полит. справ. в схемах итабл. / Л.Г.Арешидзе,И.М.Крупянко,М.И.Крупянко.—М.,2003.

Бар­Зохар, М. Бен-Гурион / М.Бар-Зохар.—Ростовн/Д.,1998.Бурлацкий, Ф. М. МаоЦзэдуни его наследники /Ф.М.Бурлац-

кий.—М.,1979.Гавриков, Ю. П. ФидельКастро.НеистовыйкомандантеОстрова

свободы /Ю.П.Гавриков.—М.,2006.Джил, С. С. ДинастияГанди /С.С.Джил.—Ростовн/Д.,1997.

Page 155: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

154

ИсторияЛатинскойАмерики.ВтораяполовинаXXвека.—М.,2004.Королев, Ю. Н. Чили : революцияиконтрреволюция /Ю.Н.Ко-

ролев.—М.,1976.Концельман, Г. ЯсирАрафат /Г.Концельман.—Ростовн/Д.,1997.Кормье, Ж. ЧеГевара /Ж.Кормье.—Ростовн/Д.,1997.Культура классическойЯпонии : словарь-справочник.—Ростов

н/Д. ;Харьков,2002.Лаврецкий, И. Р. ЭрнестоЧеГевара /И.Р.Лаврецкий.—М.,2002.Молодяков, В. Э. ИсторияЯпонии.XX век / В. Э.Молодяков,

Э.В.Молодякова,С.Б.Макарьян.—М.,2009.Панцов, А. В. МаоЦзэдун /А.В.Панцов.—М.,2007.—(ЖЗЛ).Полевой, В. М. Искусство странЛатинскойАмерики /В.М.По-

левой.—М.,1967.ПолитическиепортретыдеятелейстранБлижнегоиСреднегоВос-

тока :очерки/подред.В.В.НаумкинаиВ.В.Попова.—М.,2015.Селищев, А. С. Китайская экономика вXXI веке /А.С.Селищев,

Н.А.Селищев.—СПб.,2004.Усов, В. Н. ДэнСяопиниеговремя/В.Н.Усов.—М.,2009.

Раздел IV. Международные отношения и локальные конфликты

Арабо-израильскиевойны.Арабскийвзгляд.—М.,2008.Белл, Д. Грядущеепостиндустриальноеобщество:опытсоциального

прогнозирования/Д.Белл.—М.,1999.Белокреницкий, В. Я. ЮжнаяАзиявмировойполитике/В.Я.Бело-

креницкий[идр.].—М.,2003.Богатуров, А. Д. История международных отношений. 1945—

2008гг./А.Д.Богатуров,В.В.Аверков.—М.,2010.Гаджиев, К. С. Введениевгеополитику/К.С.Гаджиев.—М.,2002.Гэлбрейт, Дж. Новоеиндустриальноеобщество/Дж.Гэлбрейт.—

М.,1969.История международных отношений : учеб. пособие : в 4 ч. /

А.А.Розанов [идр.].—Минск,2010.—Ч.3 :1945—1991гг.Мартынов, Б. Ф. Историямеждународных отношений странЛа-

тинскойАмерики(XX—началоXXIвв.)/Б.Ф.Мартынов.—М.,2008.Меддоуз, Д. Х. Пределыроста/Д.Х.Меддоуз[идр.].—М.,1991.Печчеи, А. Человеческиекачества/А.Печчеи.—М.,1985.Россияимирв2020году.Контурытревожногобудущего/подред.

А.Сушенцова,А.Безрукова.—М.,2015.Тоффлер, Э. Третьяволна/Э.Тоффлер.—М.,2002.Уткин, А. И. ПравдаобИраке,илиБитвавМесопотамии/А.И.Ут-

кин.—М.,2007.

Page 156: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

Электронные ресурсы

http://library.by—Белорусскаяцифроваябиблиотекаhttp://www.narb.by—НациональныйархивРеспубликиБеларусьhttp://www.shpl.ru—Государственная публичная историческая

библиотекаРоссииhttp://www.historylib.org—Историческаябиблиотекаhttp://www.hrono.ru—Хронос.ВсемирнаяисториявИнтернетеhttp://www.hist.msu.ru/about/gen_news/—Историческийфакуль-

тетМосковскогогосударственногоуниверситетаимениМ.В.Ломоносоваhttp://megabook.ru—МегаэнциклопедияКириллаиМефодияhttp://militera.lib.ru—Военнаялитератураhttp://historia.ru—Миристории.Электронныйжурналhttp://pish.ru—Преподавание истории вшколе.Научно-теоре-

тическийиметодическийжурнал

Page 157: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

156

оБщЕСтвовЕдЕниЕ

поясниТельная записка

общая характеристика учебного предмета, его специфика в системе общего

среднего образованияВ системе общего среднего образования «Обществоведение»

являетсяинтегрированнымучебнымпредметом, основукоторогосоставляетсовокупностьнаучныхзнанийобобществеичеловеке.Источникамиконструирования содержания учебного предметаявляютсясоциальныеигуманитарныенауки:антропология,куль-турология,правоведение,политология,психология,религиове-дение, социология, этика, эстетика,философия, экономическаятеорияидр.

Обществоведческое образование является важным средствомсоциализации личности. В ходе изучения обществоведения вXIклассеучащиесяусваивают систему социально-гуманитарныхзнанийобелорусскомобществеигосударстве,опыттворческойдея-тельностии эмоционально-ценностныхотношений,необходимыхдляуспешнойжизнедеятельностивсовременноммире.Изучениеобществоведенияиграетсущественнуюрольвразвитиисоциальнойкомпетентностимолодежи,включающей,нарядусознаниями,цен-ностнымиориентациями,мотивамидеятельности,уменияориен-тироватьсявпостояннонарастающемпотокеинформации,извлекаяизнегонеобходимую,применятьусвоенные знаниядля решенияучебно-познавательных и практических задач, успешного осу-ществлениядеятельностивразныхсферахобщественнойжизни.

Учебный предмет «Обществоведение» вносит существенныйвклад в гражданское становление личности.Он приобщает уча-щихсяк важнымкомпонентам гражданскойкультуры:научнымпредставлениям об отношенияхмежду гражданиноми государ-ством;правамиобязанностямгражданина;моделямгражданского

Page 158: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

157

поведения, одобряемым обществом; гражданским ценностнымориентациям.Все это позволяет развивать гражданскуюкомпе-тентностьучащихся.

место учебного предмета в учебном плане

Наизучениеучебногопредмета«Обществоведение»вХIклассенаповышенномуровнеотводится70часов(т.е.2часавнеделю).

Содержаниеобразованияпоучебномупредметунаповышенномуровнепредусматривает(всравнениисбазовымуровнемизученияучебногопредмета):

zz более глубокое изучение отдельных вопросов, которыепо-зволяют обеспечить системность знаний о белорусском го-сударстве,егоустройстве,внутреннейивнешнейполитике;zz расширениеличностнозначимогодляучащихсяучебногома-териала(втомчислепрофориентационнойнаправленности);zz изучение нормативныхправовых актов белорусского госу-дарства;zz расширениеучебногоматериалаосоциально-экономическом,политическом,культурномразвитиирегиона,вкоторомпро-живаютучащиеся.

Припланированииобразовательногопроцессаучительможетсамостоятельноопределятьоптимальнуюдляконкретнойпедаго-гической ситуациипоследовательностьизучения отдельных темвнутрираздела.

цель и задачи изучения учебного предмета

Целью изучения учебного предмета «Обществоведение» вXIклассеявляетсястановлениетворческойличности,облада-ющейкритическиммышлением,способнойнаосновеосмыслениятенденцийипротиворечийвразвитиисовременнойцивилизациии понимания основных тенденций развития современного бело-русскогообществаигосударстваопределитьпутиконструктивнойсамореализации,активновключитьсявпродуктивнуюсозидатель-нуюдеятельность.

Page 159: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

158

Задачи изучения учебного предмета «Обществоведение» вXIклассе:

zz освоениеучащимисязнанийобустройстве,основныхотрас-лях права, внутренней и внешней политике белорусскогогосударства,глобальныхпроблемахсовременности,угрозахи вызовах современногомираипутяхпротиводействияне-гативнымтенденциям,которыенеобходимыдлявзаимодей-ствияс социальнойсредойивыполнениянаиболееважныхсоциальныхролейличности;zz освоениеучащимисяспособовучебно-познавательнойипрак-тической деятельности, необходимыхдляучастия вжизнигражданского общества и правового государства, позволя-ющих эффективно действовать в различных жизненныхситуациях;zz овладениеучащимисяумениямиполучатьизразнообразныхисточниковикритически осмысливатьинформацию, адек-ватноинтерпретировать ее, систематизировать, анализиро-ватьполученныеданные;zz освоение учащимися опыта применения приобретенныхзнанийи умений для определения собственнойпозиции вобщественнойжизни, решения учебно-познавательных ипрактических задач, активного участия в будущейпрофес-сиональнойи общественнойжизни, содействияправовымиспособамии средствами защите правопорядка в обществе,развитиямежличностных отношений, включая отношениямеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеда-ний,атакжевсемейно-бытовойсфере;zz развитиеполитической,правовой,экономическойкультурыличности в единстве знаниевого, поведенческогои эмоцио-нально-ценностногокомпонентов;воспитаниегражданствен-ности,социальнойответственности,правовогосамосознания,приверженностиценностям, закрепленнымвКонституцииРеспубликиБеларусь.

Page 160: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

159

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания

учебного предмета «обществоведение» ЛичностнымирезультатамиучащихсяХIклассаприосвоении

содержанияучебногопредмета«Обществоведение»являются:zz ценностныеориентации,основанныенаидеяхпатриотизма,любвии уважениякОтечеству; пониманиинеобходимостиподдержания гражданскогомираи согласия; отношениикчеловеку,егоправамисвободамкаквысшейценности;стрем-ленииксохранениюсуверенитетаитерриториальнойцелост-ностибелорусскогогосударства;признанииценностисемьии семейных традиций; осознании своей ответственности засудьбустраныпереднынешнимигрядущимпоколениями;zz готовностьи способностьк образованию, в томчислек са-мообразованию, на протяжении всейжизни; сознательноеотношение к непрерывному образованию как к условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности;zz осознанный выбор будущей профессии и возможностейреализации собственныхжизненныхпланов; отношениекпрофессиональнойдеятельностикакквозможностирешенияличных, общественных, государственных, общенациональ-ныхпроблем;zz мотивацияи направленность на активное и созидательноеучастиевбудущемвобщественнойигосударственнойжизни;zz готовностьжить вполикультурномобществе: уважительноотноситьсякпредставителямдругихкультур,вестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвзаимопониманияинаходитьоб-щиецели,конструктивносотрудничатьдляихдостижения.

Кметапредметным результатамизучения обществоведения вХIклассеотносятся:

zz умение сознательно организовывать свою учебно-познава-тельнуюдеятельность (от постановкицели дополученияиоценкирезультата);zz умениепродуктивно взаимодействовать со сверстникамиивзрослымив учебно-познавательной, учебно-исследователь-ской,общественнополезной,проектнойдеятельности;zz готовностьиспособностьсамостоятельноработатьсразлич-нымиисточникамиинформации,включаяумения:ориенти-

Page 161: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

160

роватьсявразличныхисточникахинформации;критическиоценивать и интерпретировать информацию, получаемуюизразличныхисточников;различатьфакты,аргументы,оценочные суждения; отделять основнуюинформацию отвторостепенной; передавать содержаниеинформации адек-ватнопоставленнойцели;переводитьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую;zz умениеиспользовать средстваинформационно-коммуника-ционныхтехнологийприрешенииучебно-познавательных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемправовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопас-ности;zz умениеиспользоватьразличныевидыпубличныхвыступле-ний(доклад,сообщение,выступление)дляпредставленияре-зультатовучебно-познавательнойитворческойдеятельности;zz навыкипознавательнойрефлексии:осознаниесовершаемыхучебныхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезульта-тов,границсвоегознанияинезнания,новыхпознавательныхзадачисредствихдостижения.

ПредметныерезультатыосвоенияучащимисяХIклассасодер-жанияучебногопредмета«Обществоведение»устанавливаютсянабазовомиповышенномуровнях.

ПредметныерезультатыосвоенияучащимисяХIклассасодер-жания учебного предмета «Обществоведение»на базовом уровнеориентированына обеспечение преимущественно общеобразова-тельнойиобщекультурнойподготовки.

ПредметнымирезультатамиучащихсяХIкласса,формируемы-миприосвоениисодержанияучебногопредмета«Обществоведение»на базовом уровне,являются:

zz представления о белорусском государстве: основахконсти-туционногостроя,правовойсистеме,внутреннейивнешнейполитике;zz представленияобосновныхтенденцияхиперспективахраз-вития современного белорусского общества, месте и ролиБеларусивцивилизационномпроцессе;zz знание основныхпонятийнаук, являющихсяисточникамиформирования содержания образованияпо учебномупред-мету;

Page 162: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

161

zz умения характеризовать, объяснять изученные явления ипроцессы,использоватьранееусвоенныезнания,втомчислепо другимучебнымпредметам,прихарактеристикеизуча-емыхявленийипроцессов;zz способность и готовность применять усвоенные знания иумениядлярешенияучебно-познавательныхипрактическихзадач.

Предметные результаты освоения учащимисяХI класса со-держанияучебногопредмета«Обществоведение»на повышенном уровнеориентированынаподготовкукпоследующемупрофессио-нальному образованию, обеспечение возможности дальнейшегоуспешногопрофессиональногообучения,развитиеиндивидуальныхспособностей учащихся посредством более глубокого освоениязнанийиспособовдеятельности,присущихучебномупредмету.

ПредметныерезультатыучащихсяХIкласса,формируемыеприосвоениисодержанияучебногопредмета«Обществоведение»на по­вышенном уровне, включают требованиякрезультатамосвоениясодержанияучебногопредметанабазовомуровнеидополнительно:

zz системные знания оправовой системе, задачахи основныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполитикибелорусскогогосударства, тенденцияхразвития экономической,полити-ческой,социальнойидуховнойсфербелорусскогообщества,месте и ролиБеларуси в современных цивилизационныхпроцессах;zz умениераскрыватьсущностьизучаемыхявленийипроцес-сов,выявлятьпричинно-следственныесвязимеждуними;zz умение самостоятельно анализировать, интерпретироватьданные разных источников для решения учебно-познава-тельныхипрактическихзадач;сравниватьиоцениватьраз-личные точки зрения по актуальнымпроблемам развитиясовременногобелорусскогообществаигосударства;zz опытпримененияусвоенных знанийи уменийдля оценкиразличных социальных, экономических и политическихявленийи процессов,формулировкии аргументации соб-ственной точки зрения по различным вопросам развитиябелорусскогообществаигосударства;

Page 163: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

162

zz умение на основе усвоенных знаний определять и обосно-вывать собственнуюлиниюправомерного поведения в раз-личныхсферахобщественнойжизни.

Планируемые результаты освоения учащимися содержанияобразованияпоучебномупредметуявляютсякритериальнойосно-войдля оценкирезультатовучебно-познавательнойдеятельностиучащихся.

Следует иметь в виду, что личностные результаты освоениясодержанияучебнойпрограммы, связанные с личностнымичер-тамиимировоззренческимиустановкамиучащихся, определеныкак прогнозируемые и не подлежат промежуточной и итоговойпроверке.

рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания

Достижениепоставленныхцелей,успешноеосвоениесодержа-нияучебногопредмета «Обществоведение»предполагаетисполь-зованиеразнообразныхсредствиметодовобучения.

Впроцессе преподавания обществоведения вХI классе реко-мендуется использоватьметоды, которые помогают раскрыть иконкретизироватьизучаемыепонятияитеоретическиеположения,связатьизучаемыйучебныйматериалсличнымсоциальнымопы-том,ссобственныминаблюдениямиучащихся.

Активизации учебно-познавательной деятельности учащихсяв процессе изучения обществоведения будет способствовать ис-пользованиетакихметодов,какдискуссия,семинар,практикум,конференция, ролевая и деловая игра, метод проектов и др.Особого внимания требуетиспользование в образовательномпро-цессекомпьютерныхтехнологийипроектныхметодик,приэтомважно понимать их образовательные возможности и отчетливоосознавать границыихприменения, уметь органически сочетатьэтитехнологиистрадиционнымиметодиками.

Реализациипрактико-ориентированногоподходакпреподава-ниюучебного предмета будет способствовать проведение уроков-практикумов, на которых рекомендуется организовать решениеучебно-познавательныхи практических задач с использованием

Page 164: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

163

различных источников социально-гуманитарной информации.Помимо учебного пособия по обществоведению рекомендуетсяпривлекатьнормативныеправовыедокументыбелорусскогогосу-дарства, научно-популярнуюи публицистическую литературу,материалыэлектронныхипечатныхСМИ.

Приизученииучебногопредмета«Обществоведение»вХIклас-сенеобходимоопиратьсяназнанияучащихсяподругимучебнымпредметам:«Всемирнаяистория»,«ИсторияБеларуси»,«Геогра-фия»,«Беларускаялітаратура»,«Русскаялитература»идр.Сэтойцельюрекомендуетсяпредлагатьучащимсяконкретизироватьиз-учаемые теоретическиеположенияисторическимифактами, ста-тистическимиданнымиит.д.Реализациимежпредметныхсвязейбудутспособствоватьтакжеорганизацияпроектнойдеятельностиучащихся,решениеучебно-познавательныхипрактическихзадач,требующихприменениязнанийпоразнымучебнымпредметам.

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процессаНеобходимымусловиемуспешногоизученияучебногопредмета

«Обществоведение» является обеспечение образовательного про-цессасредствамиобучения.Вучебномкабинетеобществоведенияцелесообразноиметь текстыКонституцииРеспубликиБеларусь,важнейшихмеждународныхправовыхдокументов,законодатель-ныхактовРеспубликиБеларусь;тематическиетаблицыидругиесредстванаглядности.

Впроцессе преподавания обществоведения вХI классе реко-мендуетсяиспользовать весьпереченькомпонентов учебно-мето-дического комплекса по учебному предмету, рекомендованныхМинистерствомобразованияРеспубликиБеларусь.

ВобразовательномпроцессерекомендуетсяиспользоватьтакжесозданныевНациональноминститутеобразованияэлектронныеоб-разовательныересурсыпоучебномупредмету«Обществоведение»дляХIкласса (см.adu.by/Электронноеобучение).

Page 165: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

164

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

Белорусское ГосударсТво70 ч, в том числе 2 ч — резервное время

введение (2 ч)Содержаниеи особенностиизучения учебного предмета «Об-

ществоведение» вXI классе.Роль обществоведческого образова-ния в социализации выпускников учреждений общего среднегообразования.Белорусское государство: этапыразвития,место всовременноммире.Основныеисточникиинформацииосовремен-номбелорусскомобществеигосударстве.

р а з д е л 1 консТиТуция респуБлики Беларусь (14 ч)

Конституция — основной Закон Республики Беларусь.Консти-туцияиееместовнациональнойправовойсистеме.КонституцияРеспубликиБеларусь—правоваяосновабелорусскогогосударства,егоидеологии.КонституционноеразвитиеРеспубликиБеларусьнасовременном этапе.Обеспечение охраныи стабильностиКонсти-туцииРеспубликиБеларусь.

Конституция Республики Беларусь и международные акты в области прав и свобод человека. ВсеобщаяДекларацияправчело-века—правовойидеал современности.Реализациянорммежду-народногоправавКонституцииРеспубликиБеларусь.

основы конституционного строя Республики Беларусь.Респуб-ликаБеларусь—унитарноедемократическоесоциальноеправовоегосударство.Народовластие. Суверенитет. Верховенство права.Взаимосвязь демократиии активной гражданскойпозициилич-ности. ГражданскоеобществовБеларуси.

Выборы и референдумы.Избирательная системаРеспубликиБеларусь.Избирательныйпроцесс,егоосновныестадии.Референ-думывРеспубликеБеларусь.

органы государственной власти Республики Беларусь.Пре-зидентРеспубликиБеларусь.НациональноесобраниеРеспубликиБеларусь.СоветМинистровРеспубликиБеларусь.Судебнаявласть.

Page 166: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

165

Местное управление и самоуправление.Системаоргановмест-ногоуправленияисамоуправления.Порядокихформированияиполномочия.

Конституционные права и обязанности граждан. Конституцияинациональноезаконодательствовобластизащитыправчеловека.Права и свободычеловека вРеспубликеБеларусь.ОбязанностигражданРеспубликиБеларусь.

Практикум. Гражданин и государство: взаимные права и вза-имные обязанности.ВзаимосвязьивзаимообусловленностьправиобязанностейгражданинаРеспубликиБеларусь.КонституционныегарантииправисвободгражданРеспубликиБеларусь.

Обобщение по разделу 1. КонституцияРеспубликиБеларусь—отражениецелей, идеалов, принциповжизнедеятельности бело-русскогогосударства.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Изучениесодержанияраздела1—«КонституцияРеспубликиБеларусь»— на повышенном уровне должно быть направленонаформированиеи совершенствование следующихкомпетенцийучащихся:

определять сущностныепризнаки,даватьопределенияпонятиям:выборы,гражданин,гражданство,гражданскоеобщество,идеоло-гиябелорусскогогосударства,избирательнаясистема,конституция,местноеуправление,местноесамоуправление,Национальноесобра-ние,Палатапредставителей,СоветРеспублики,Президент,суве-ренитет,СоветМинистров,судебнаявласть,референдум;

правильноприменятьизученныепонятияприхарактеристикеконституционногострояРеспубликиБеларусь;

характеризовать:z� местоКонституцииРеспубликиБеларусь в национальнойправовойсистемеиееюридическиесвойства;z� способыпринятияконституции;z� этапы конституционного развития РеспубликиБеларусь;изменения,внесенныевКонституциюРеспубликиБеларусьпорезультатамреспубликанскихреферендумов1995,1996,2004гг.;

Page 167: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

166

z� основыконституционногостроябелорусскогогосударства;z� формынародовластиявРеспубликеБеларусь;z� принципыи стадииизбирательногопроцесса вРеспубликеБеларусь;z� принципыизбирательногоправавРеспубликеБеларусь;z� условия реализации прав избирать и быть избранным вРеспубликеБеларусь;z� видыреферендума;z� порядокформированияиполномочияоргановгосударствен-нойвластиРеспубликиБеларусь;z� порядок формирования и полномочия органов местногоуправленияисамоуправления;z� государственныесимволыРеспубликиБеларусь;z� стадиизаконодательногопроцессавРеспубликеБеларусь;

называть:z� мерыпо обеспечению стабильностии сохранностиКонсти-туцииРеспубликиБеларусь;z� основныемеждународные актыв областиправи свободче-ловека;z� актыбелорусскогозаконодательствавобластизащитыправчеловека;z� конституционные права и свободы граждан РеспубликиБеларусьиихконституционныегарантии;z� конституционныеобязанностигражданРеспубликиБеларусь;

понимать и объяснять:z� сущностьхарактеристикбелорусскогогосударства:суверен-ное,унитарное,демократическое,социальное,правовое;z� сущностьпринциповплюрализма,верховенстваправа,раз-деления властей,как ониреализуются вКонституцииРес-публикиБеларусь;z� взаимосвязь прав и обязанностей гражданинаРеспубликиБеларусь;z� сущностьпонятий: гражданскаякультурачеловека, актив-наягражданскаяпозицияличности;

извлекатьизисточников,созданныхвразныхзнаковыхсисте-мах(текст,таблица,график,диаграммаидр.),информацию,необ-ходимуюдляхарактеристикиконституционногострояРеспубликиБеларусь, преобразовывать ееииспользовать длярешенияучеб-

Page 168: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

167

но-познавательныхипрактическихзадач(подготовкисообщений,эссе,конкретизациитеоретическихвыводовпримерамиидр.);

работать с текстами нормативных правовых документовРеспубликиБеларусь,материаламипериодическойпечати;

представлять информацию в разных знаковых системах(текст,таблица,схемаидр.);

выстраиватьмодельправомерногоповедения,основанногонауважениик законуиправопорядку,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституцииРеспубликиБеларусь.

р а з д е л 2 основы права респуБлики Беларусь (16 ч)

основы гражданского права. Гражданское правои субъектыгражданско-правовых отношений. Область применения граж-данского права.ОсобенностиГражданскогокодексаРеспубликиБеларусь. Гражданская правоспособность и дееспособность.Гражданскаядееспособностьнесовершеннолетних.

основы трудового права.Правовоймеханизмтрудоустройства.Праваи обязанностинанимателяи работника.Рабочее времяивремя отдыха.Оплата трудаи ее особенностидлянесовершенно-летних.Трудовая дисциплина.Порядокпрекращения трудовогодоговора.Областьприменения трудовогоправа.ТрудовойкодексРеспубликиБеларусь.

основы административного права. Понятие административ-ного права. Субъекты административно-правовых отношений.Правомерное поведение и административное правонарушение(проступок).Видыадминистративныхвзысканий.Обстоятельства,отягчающие ответственность за административный проступок.Областьпримененияадминистративногоправа.КодексРеспубликиБеларусьобадминистративныхправонарушениях.

основы семейного права. Заключение и расторжение брака.Праваиобязанности супругов.Праваиобязанностиродителейидетей.Областьприменения семейногоправа.КодексРеспубликиБеларусьобракеисемье.

основы уголовного права.Обстоятельства,исключающиеуго-ловную ответственность.Необходимая оборона.Обстоятельства,отягчающие уголовную ответственность.Наказание, его цель ивиды.Ответственностьнесовершеннолетних за уголовныеправо-

Page 169: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

168

нарушения.Область применения уголовного права.УголовныйкодексРеспубликиБеларусь.

Правоохранительные органы в Республике Беларусь.Основныезадачиправоохранительных органовРеспубликиБеларусь. Суд.Судебная система.Прокуратура. Нотариат. Органыюстиции.Органыгосударственногоконтроля.Органыгосударственнойбез-опасности.Органывнутреннихдел.

Профессии в юридической сфере. Защита справедливости изаконностикакпрофессия.Профессиональныеиличностныетребо-ваниякюристам.УчрежденияобразованияРеспубликиБеларусь,гдеможнополучитьюридическуюпрофессию.Востребованностьспециалистовсюридическимипрофессияминарынкетруда.

Практикум.Молодежь и право. Правоваякультурамолодежи:знаниеправовыхнорм,уважениекзаконуиправопорядку,право-мерноеповедение.Правовойнигилизм.

Обобщение по разделу 2. Рольправавобеспеченииустойчивогоразвитиябелорусскогообществаигосударства.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Изучениесодержанияраздела2—«ОсновыправаРеспубликиБеларусь»— на повышенном уровне должно быть направленонаформированиеи совершенствование следующихкомпетенцийучащихся:

определять сущностныепризнаки,даватьопределенияпонятиям:административноеправо, гражданскоеправо,дееспособность,не-обходимаяоборона,наказание,право,правонарушение,преступ-ление,правоспособность,правоваякультура,семейноеправо,тру-довойдоговор,трудовоеправо,уголовноеправо,физическоелицо,юридическоелицо,юридическаяответственность;

правильно применять изученныепонятия, усвоенные знанияоправовыхнормахприрешенииучебно-познавательныхипрак-тическихзадач;

характеризовать:z� область применения правовых отношений: гражданского,трудового,семейного,административного,уголовногоправа;z� принципыгражданско-правовыхотношений,закрепленныевГражданскомкодексеРеспубликиБеларусь;

Page 170: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

169

z� особенностигражданскойправоспособностиидееспособностинесовершеннолетних;z� нормытрудовогоправа,которыерегулируютрабочеевремя,времяотдыха,оплатутрудаработника;z� правовоймеханизм трудоустройстваипрекращения трудо-вогодоговора;z� праваиобязанностиработниковинанимателей;z� особенности трудоустройства, оплаты трудаи отдыханесо-вершеннолетних;z� правовоймеханизмзаключенияипрекращениябрака;z� личныенеимущественныеиимущественныеправаиобязан-ностисупругов;z� праваиобязанностиродителейидетей;z� признакиадминистративногоправонарушения;z� видыадминистративныхвзысканий;z� обстоятельства,которыеотягчаютадминистративнуюиуго-ловнуюответственность;z� особенностиюридической ответственности несовершенно-летних;z� основныевидынаказанийзауголовныеправонарушения;z� обстоятельства,исключающиеуголовнуюответственность;z� основные задачиправоохранительных органовРеспубликиБеларусь;

правильно определять правоохранительныйорган, вкоторыйследуетобратитьсядляразрешениятойилиинойправовойситуации;

извлекать изисточников, созданных в разных знаковых си-стемах (текст, таблица, график, диаграммаи др.), необходимуюправовуюинформацию, преобразовывать ее и использовать длярешения учебно-познавательныхи практических задач (подго-товки сообщений, эссе, конкретизации теоретических выводовпримерамиидр.);

работать стекстамиправовыхдокументовРеспубликиБела-русь,материаламипериодическойпечати;

представлятьинформациювразныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,схемаидр.);

выстраиватьмодельправомерногоповедения,основанногонауважениикзаконуиправопорядку.

Page 171: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

170

р а з д е л 3 основные направления полиТики БелорусскоГо ГосударсТва (18 ч)

Социальный портрет Беларуси. Социальныйинациональныйсоставнаселениястраны,региона.Качествоиуровеньжизнина-селения.Социальнаязащитанаселения.Демографическаяситуа-циявБеларуси,регионе.Демографическаяполитикабелорусскогогосударства.Национальнаяпрограммадемографическойбезопас-ностиРеспубликиБеларусь. Гендерная политика белорусскогогосударства.Профессии,востребованныеврегионе.

Социально-экономическое развитие.Основныепоказателина-циональной экономики. Социально ориентированная рыночнаяэкономика. Приоритеты социально-экономического развитияРеспубликиБеларусь, региона.Факторы устойчивого развитияРеспубликиБеларусь.

инновационное развитие страны.НаучныйпотенциалРеспуб-ликиБеларусь.Сущностьинновационногопутиразвития.Основ-ныенаправленияинновационногоразвитияРеспубликиБеларусь,региона.Высокиетехнологии.Энергосбережение.

Региональная, аграрная и отраслевая политика.Приоритетныенаправлениярегиональнойиаграрнойполитикибелорусскогого-сударства.Основные задачиразвитиярегионов.Развитиемалыхи средних городов. Государственнаяпрограмма возрождения бе-лорусской деревни. «Местныеповестки».Основныенаправленияпромышленного,аграрного,социокультурногоразвитиярегиона.

Национальная и конфессиональная политика.НациональнаяполитикавРеспубликеБеларусь.Белорусскоезаконодательствовобластинациональныхиконфессиональныхотношений.Свободасовести и вероисповедания вРеспубликеБеларусь.Вклад пред-ставителейразныхнациональностейиконфессийв социальноеидуховноеразвитиерегиона.Беларусь—странамежнациональногоимежконфессиональногосогласия.

Развитие культуры и укрепление здоровья нации.Политикабелорусскогогосударствавобластикультуры.Политикабелорус-скогогосударствавобластиздравоохранения.Физическаякультураиспорт.Развитиекультуры,здравоохраненияиспортаврегионе.

Средства массовой информации и развитие информационной культуры.СредствамассовойинформациивБеларуси.Рольсредств

Page 172: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

171

массовойинформациивполитической,культурнойжизнистраны,региона.Информационнаяимедийнаякультуранаселения.

Молодежная политика.Необходимость государственноймо-лодежной политики.Образование, трудоустройство, занятость,охраназдоровья—приоритетымолодежнойполитикибелорусскогогосударства.Государственнаяподдержкаталантливоймолодежи.

Практикум.Роль молодежи в становлении сильной и про-цветающей Беларуси. Условияактивноговключениямолодеживжизньобщества.Участиемолодеживобщественнойжизнистраны,региона.Деятельностьдетскихимолодежныхобъединений.

Обобщение по разделу 3. Основныенаправления внутреннейполитикибелорусскогогосударствавXXIв.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Изучение содержания раздела 3— «Основные направленияполитики белорусского государства»—на повышенном уровнедолжно бытьнаправленонаформированиеи совершенствованиеследующихкомпетенцийучащихся:

определять сущностные признаки, давать определения по-нятиям: бюджет прожиточногоминимума, валовой внутреннийпродукт, демографическая безопасность, инновация, инноваци-онноеразвитие,минимальныйпотребительский бюджет, свободасовести,свободавероисповедания,социальнаязащита,социальноориентированная рыночная экономика, социальные стандарты,устойчивоеразвитие;

правильно применять изученныепонятияприрешенииучебно-познавательныхипрактическихзадач;

характеризовать:z� социальныйсоставнаселенияБеларусиирегиона,вкоторомпроживаютучащиеся;z� демографическуюситуациювБеларусиирегионе,вкоторомпроживаютучащиеся;z� задачииосновныенаправлениядемографической,гендерной,социальной, экономической, региональной, национальной,конфессиональной,молодежнойполитики белорусского го-сударства; политики в сфере культуры, здравоохранения,физическойкультурыиспорта;

Page 173: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

172

z� возможныепутирешениядемографических,гендерныхпроб-лемвРеспубликеБеларусь;z� приоритетныенаправления социально-экономического раз-витияРеспубликиБеларусь(региона)насовременномэтапе(вXXIв.);z� основныенаправленияинновационногоразвитияРеспубликиБеларусь,региона,вкоторомпроживаютучащиеся;z� основныенаправленияпромышленного, аграрного, социо-культурного развития региона, в которомпроживают уча-щиеся;z� факторы, которые обеспечиваютмежнациональное имеж-конфессиональноесогласиевБеларуси;z� достижения социального, экономического, научного, куль-турногоразвитияБеларуси (региона)вXXIв.;z� рольмолодеживсовременномбелорусскомобществе,реали-зациигосударственнойполитики;

формулировать и аргументировать своюточкузренияпоиз-учаемымвопросам;

использовать:z� статистические данные для характеристики развития со-временного белорусского общества, внутренней политикибелорусскогогосударства;z� ранее усвоенные знания, в том числе по другим учебнымпредметам,прихарактеристикевнутреннейполитикибело-русскогогосударства;

работать с текстами нормативных правовых документовРеспубликиБеларусь,материаламипериодическойпечати;извле-катьизисточников,созданныхвразныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,график,диаграммаидр.),информациюоразвитиибело-русскогообществаигосударства,преобразовыватьееииспользо-вать длярешенияучебно-познавательныхипрактических задач(подготовкисообщений,презентаций,эссе,конкретизациитеоре-тическихвыводовпримерамиидр.);

ориентироваться в потоке информации, относящейся к во-просамвнутреннейполитикибелорусскогогосударства(различатьфакты имнения), понимать и интерпретировать информацию,получаемуюизразличныхмедиаисточников;

Page 174: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

173

соотноситьразличныеоценкиизучаемыхсобытийипроцессовиделатьобоснованныевыводы;

представлятьинформациювразныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,схемаидр.).

р а з д е л 4 Беларусь в современном мире (16 ч)

облик современного мира.Многообразие современногомира.Причиныпротиворечийвсовременноммире.Факторымногообра-зия современногомира.ГеополитическоеположениеРеспубликиБеларусь.

Система международных отношений.Понятиеивидымеждуна-родныхотношений.Международныеорганизации.Международноесотрудничество. Республика Беларусь в системе современныхмеждународныхотношений.

Национальная безопасность и национальные интересы бело-русского государства.Национальныеинтересы белорусского го-сударства:путии средстваихреализации.Сущностьнациональ-ной безопасности.Пути обеспечениянациональной безопасностиРеспубликиБеларусь.

Участие Республики Беларусь в решении глобальных проблем.РольБеларусивреализациицелейустойчивогоразвития.УчастиеБеларуси в реализациимеждународных проектов по решениюглобальныхпроблем.

Горизонты информационного общества.Понятиеинформаци-онногообщества.Технологическиеуклады.Концепцияпостинду-стриального (информационного) общества.Измененияв социаль-ной, экономической,политической, духовной сферах в процессестановленияинформационного общества.ПерспективыразвитияБеларусивусловияхинформационногообщества.

Взаимодействие стран и народов в условиях глобализации.Понятие глобализации.Противоречивый характер последствийглобализации.Антиглобализм.Беларусь в системе глобализаци-онныхпроцессов.

Будущее человечества.Современныецивилизациииперспек-тивыихразвития.Факторыразвитиясовременныхцивилизаций.Задачи гуманизации общественной жизни. Футурологические

Page 175: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

174

прогнозы.НаправленияинтеграцииРеспубликиБеларусьвмиро-воесообщество.

Практикум.Стратегические направления развития Респуб-лики Беларусь в XXI в. Целиустойчивого развитияРеспубликиБеларусьнасовременномэтапе.ДостиженияБеларусивэкономи-ческой,политической,духовнойисоциальнойсферах.

Обобщение по разделу 4. МестоирольБеларуси вцивилиза-ционномпроцессе.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Изучение содержанияраздела 4—«Беларусь в современноммире»—наповышенномуровнедолжнобытьнаправленонаформи-рованиеисовершенствованиеследующихкомпетенцийучащихся:

определять сущностныепризнаки, давать определенияпоня-тиям: антиглобализм, глобализация, глобальныепроблемы, гео-политика,информационное общество,информационная безопас-ность,международные отношения, национальная безопасность,технологическийуклад,цивилизация;

правильноприменятьизученныепонятияприрешенииучебно-познавательныхипрактическихзадач;

характеризовать:z� факторы, которые определяютмногообразие современногомира;z� геополитическоеположениеРеспубликиБеларусь;z� особенностиразвитияРеспубликиБеларусь,обусловленныееегеополитическимположением;z� местои рольРеспубликиБеларусь в системе современныхмеждународныхотношений;z� современныекризисныепроцессы(миграционный,ценност-ный,экономическийидр.),внешниеивнутренниевызовыиугрозы,которымможетподвергнутьсяРеспубликаБеларусь;z� принципыи направления внешней политикиРеспубликиБеларусь;z� национально-государственные интересыРеспубликиБела-русь;z� средствамеждународногосотрудничества;

Page 176: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

175

z� признаки,типы,причиныглобальныхпроблем;z� рольчеловекавинформационномобществе;z� изменения, которыепроисходят в экономической, полити-ческой, социальной и духовной сферах информационногообщества;z� перспективыразвитияБеларуси в условияхинформацион-ногообщества;z� возможныепутиобеспеченияинформационнойбезопасности;z� проявленияглобализациивсовременноммире;z� факторы,которыеобусловливаютглобализацию;z� последствияглобализации;z� основныетенденцииипротиворечиявразвитиисовременныхцивилизаций;z� местоирольБеларусивцивилизационномпроцессе;z� достижениясувереннойБеларуси;z� основные направления и условия интеграцииБеларуси вмировоесообщество;z� стратегическиенаправленияразвитияРеспубликиБеларусьвXXIв.;

называть международныеорганизацииимежгосударственныеобъединения,вкоторыевходитРеспубликаБеларусь;

понимать и объяснять: возможныепутирешениясовременныхглобальныхпроблем;рольНТПвразвитиисовременныхцивилизаций;конкретизировать примерамивыводы:z� омногообразиисовременногомира;z� многовекторнойвнешнейполитикебелорусскогогосударства;

формулировать и аргументировать своюточкузренияпоиз-учаемымвопросам;

обобщать изученныеявленияипроцессы,формулироватьвы-водыотенденцияхвразвитиисовременногообщества;

извлекать из источников, созданных в разных знаковых си-стемах(текст,таблица,график,диаграммаидр.),информациюосовременныхцивилизационныхпроцессах,местеиролиБеларусив них, преобразовывать ее и использовать для решения учебно-познавательных и практических задач (подготовки сообщений,презентаций, эссе, конкретизации теоретических выводов при-мерамиидр.);

Page 177: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

ориентироваться в потоке информации, относящейся к во-просам развития современного общества и внешней политикибелорусского государства (различатьфактыимнения), пониматьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхме-диаисточников;

соотносить различныеоценкиизучаемыхсобытийипроцессовиделатьобоснованныевыводы;

представлять информациювразныхзнаковыхсистемах(текст,таблица,схемаидр.);

использовать:z� ранее усвоенные знания, в том числе по другим учебнымпредметам, при характеристикеместа и ролиБеларуси всовременноммире;z� элементыпричинно-следственного анализаприхарактери-стикетенденцийвразвитиисовременногообщества.

итоговое обобщение (2 ч)

Page 178: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

177

гЕогРАфиЯ

поясниТельная записка

Программа предназначена для изучения учебного предмета«География» в учреждениях общего среднего образованиянапо-вышенномуровне.

Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества (ХI класс)— заключительный обобщающий раздел географи-ческогосодержаниявучрежденияхобщегосреднегообразования,которыйинтегрирует знания географическихнаук для анализавзаимодействияивзаимообусловленностиприроднойсреды,чело-векаиобщества,пространственно-временныхзакономерностейихдинамикии эволюции,познания законов территориальной орга-низацииприродыичеловеческогообщества.

Географическаянаука вышланакачественноновыйуровеньсвоегоразвития,обусловленныйвозросшимзначениемгеографиив понимании сложныхприродных, социально-экономическихидемографическихпроцессов, происходящихнанашейпланете, воптимизациииспользованияеепространстваиосвоенииресурсов,осмыслениибудущегоЗемлиивозможностиразвитиячеловеческо-гообществасегопостояннорастущимизапросами.

Цельучебногопредметазаключаетсявформированиизнанийо географических аспектах глобальныхпроблем человечества ивозможныхпутяхихпреодолениянаосновепониманиядинамикиразвитиямировогохозяйствана разныхпространственныхуров-нях.ИзучениегеографиинаIIIступениобщегосреднегообразо-вания повышенного уровня призваноформировать у учащихсязнания: о мировом хозяйстве ифакторах его развития; сущно-стиипоследствиях глобализации,измененияхнаполитическойкартемира; современных тенденциях развития географическойоболочки; наиболее актуальных геоэкологических и социально-экономическихпроблемах,возникающихвгеографическомпро-

Page 179: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

178

странстве;сущностипроблемприродопользованияиустойчивогоразвитиякакосновыгармоничногоразвитияобществаиприроды.

Основные задачи—формирование у учащихся посредствомгеографическихзнаний:

zz пониманияфакторовразвитиямировогохозяйства,уменияобъяснятьих влияниена географиюотраслейи видов эко-номическойдеятельности;zz уменияхарактеризоватьсовременнуюструктуру,динамикуразвитиямировогохозяйстваи закономерности географиисельскогохозяйства,промышленностиисферыуслуг;zz умения определять значение и возможности географии врешенииглобальныхпроблемчеловечества;zz пониманиясущностигеоэкологическихпроблемгеографиче-скойоболочки,закономерностейихпроявленияивозможныхпутей решенияна глобальном, региональноми локальномуровнях;zz уменийопределять закономерностиформирования, тенден-цииразвитияи возможныенаправлениярешения социаль-но-экономическихпроблемчеловечествана различном тер-риториальномуровне;zz пониманияважностиизначимостикомплексногогеографи-ческогоподходакизучаемымявлениям, базовых геоэколо-гическихпринципов,правил, законовприродопользованияиохраныокружающейсреды;zz уменийвыделятьгеографическиеаспектыглобальныхмоде-лейразвитиямира,стратегииустойчивогоразвитиячелове-честваиРеспубликиБеларусь.

Повышенныйуровеньизучения географиипредполагаетусво-ениеучащимисяобязательного содержанияпрограммыв соответ-ствиистребованиямиобразовательногостандартапоучебномупред-мету«География»куровнюподготовкиучащихся.Повышенныйуровень обеспечивает развитие личности учащегося средствамигеографии, способствуетформированиюгеографическогомировоз-зрения,ценностно-смысловыхустановок,готовностииспособностиксаморазвитию,личностномуипрофессиональномусамоопределению.

Ключевыеподходыпостроениясодержания:zz комплексный географический, сочетающий при изучениитерритории (малого ареала и населенного пункта, района,

Page 180: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

179

страны, объединения стран, континента, территориальнойсистемы)следующиетребования:учетпространства,времении общихиндивидуальныхособенностей; обобщение знанийо современной структуре, динамикеразвитиямировогохо-зяйстваи закономерностей географии сельскогохозяйства,промышленности и сферы услуг, об основных факторахразвитиямировогохозяйства,ихвлияниинагеографиюот-раслей и видов экономической деятельности; определениезакономерностейформирования,тенденцийразвитияивоз-можныхнаправлений решения социально-экономическихпроблемчеловечестванаразличномтерриториальномуровне;zz культурологический, позволяющийрассмотреть географи-ческую среду черезпризмукультуры, определить влияниечеловеканаприроду, развивать духовностьи гуманистиче-скиекачестваличностиучащегося;zz гуманитарно­экологический подход, позволяющийпознатьсовокупностьвзглядовидействий,выражающихсявуваже-ниидостоинстваиправчеловека, егоценностикаклично-сти,заботеоблагелюдей,всестороннемразвитии,созданииблагоприятныхдлячеловекаусловийжизнедеятельности сучетомэкологическихограничений;zz компетентностный,ориентирующийучащихсянарезуль-тат обучения,формирование способностей учащегося дляиспользованиязнаний,уменийипримененияопытадеятель-ностивразличныхситуациях.

Учебная программа включает 2 раздела и 15 тем.Изучениетеоретическогоматериаласвыполнениемпрактическихработрас-считанона105учебныхчасов(3часавнеделю).Итоговыепракти-ческиеработыобозначенызвездочкой.Впрограммепредусмотренрезерввремени.Основныетребованиякрезультатамучебнойдея-тельности учащихся представлены с учетомих содержательнойобласти и возрастныхфизиологических особенностей.Навыкиопределенынаосноведеятельностногоподходаивыявляютготов-ность к определенному виду деятельности, в процессе которогоучащиесядолжныбудутприменитьусвоенныезнанияиумения.

Page 181: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

180

Основные требования к результатам учебной деятельностиучащихсясостоятизтрехкомпонентов:

zz знаниевого (знания);zz практического (умения);zz операционного (навыки).

Формированиезнаний,уменийинавыковобеспечиваетповы-шенныйуровеньусвоенияобязательногосодержанияипредпола-гаетвозможностьпродолженияобразования,атакжеспособностьсамоорганизациисцельюрешенияучебныхипрактическихзадач.Учебнаяпрограммабазируетсянаиспользованиигеографическойноменклатуры, освоенной учащимися в VI—Xклассах. В раз-деле I—«Географиямировогохозяйства»—изучение географи-ческойноменклатурыпроходитна основемеждународной стати-стикиведущихотраслевыхорганизацийиТНКза2010—2014гг.в разрезе ведущих странпо отдельнымотраслями видам эконо-мической деятельности.В разделе II—«Глобальные проблемычеловечества»— рассматриваются геоэкологические проблемыгеографической оболочки Землии возможности географии в ихрешении.Изучениеглобальныхсоциально-экономическихпроблемчеловечества базируетсянанаучныхосновах стратегииустойчи-вогоразвития.

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА(105 ч)

введение (1 ч)Мировое хозяйство как основа развития человеческойциви-

лизации.Глобальныепроблемычеловечестваи роль географиивих решении.Особенности географического подхода к изучениюглобальныхпроблем.

раздел I. ГеоГраФия мировоГо ХозяйсТва (49 ч)

Т е м а 1. структура и факторы развития мирового хозяйства (9 ч)

Мировое хозяйство как глобальная географическая система.Показателиразвитиямировогохозяйства.Основныемоделираз-

Page 182: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

181

витиямировогохозяйства.Динамикапространственнойструктурымировогохозяйства.

Современная структура мирового хозяйства: секторальная,отраслевая,территориальная.Отраслиивидыэкономическойдея-тельностивмировомхозяйстве.

Тенденции развитиямирового хозяйства вXXI в. Освоениегеографическогопространства.Усилениеэкономическоговзаимо-действияи взаимозависимости странмира.Увеличение разрывамежду государствамипо уровню социально-экономического раз-вития.Формированиецентровмировогохозяйства.

Международноегеографическоеразделениетруда(МГРТ).ВкладН.Н.Баранского,И.А.Витвера,Ю.Г.Саушкинавразвитиетео-рииМГРТ.Территориальноеимеждународноеразделение труда.Факторымеждународного географического разделения труда.ИсторическиетипыипространственныеуровниМГРТ.

Международнаяспециализацияикооперирование.Разновидностимеждународнойспециализацииикооперированияпроизводства(поклассификацииЮНИДО).Новейшиеизменениявмеждународномразделениитруда.Международнаяспециализациястранмира.

Интернационализация и транснационализациямирового хо-зяйства.Предпосылкиисущностьпроцессаинтернационализациимировогохозяйства.Показателивовлеченностистранывпроцессинтернационализации:экспортнаяквота,импортнаяквота,внеш-неторговаяквота.

Транснационализациямирового хозяйства.Предпосылки иисторияформирования.Разновидности транснациональныхком-паний(ТНК)поместуразмещения,видудеятельности,количествустран-хозяев,количествуотраслейспециализации.Региональнаяи отраслевая структураТНК.Национальная принадлежность иотраслеваяспециализациякрупнейшихТНКмира.

Практические работы1.Определениефакторовмеждународного географического

разделениятрудастранмира (напримереодногорегионамира).2*. СравнительнаяхарактеристикакрупнейшихТНКмира(на

примеретрехкомпанийповыбору).

Page 183: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

182

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать:основные этапыразвития географиимировогохозяйства; по-

казателиразвитиямировогохозяйства;основныемоделиразвитиямирового хозяйства; пространственные уровнимеждународногогеографического разделения труда, основныеформыразделениятруда; предпосылки процесса интернационализации, факторытранснационализации,ведущиеТНКмира;

основные понятия:отраслеваяструктурамировогохозяйства,территориальная структурамировогохозяйства,международноегеографическоеразделениетруда,специализация,кооперирование,интернационализациямировогохозяйства,транснационализация,транснациональнаякомпания;

уметь:характеризовать модели развитиямировогохозяйства, струк-

туру мировогохозяйства,факторымеждународногогеографическо-горазделениятруда,историческиетипыМГРТ,ТНК;

показывать на карте пять крупнейших ТНК мира и ихштаб-квартиры (Индустриальный и коммерческий банкКитая(ICBC);Китайскийстроительныйбанк(ChinaConstructionBank);Дж.П.МорганЧейз(JPMorganChase);ДженералЭлектрик(GeneralElectric);ЭксонМобил(ExxonMobil));тригородамира—лидерыпоколичествуТНК (Токио,Нью-Йорк,Лондон),штаб-квартирТНК(Пекин,Москва,Гонконг);

владеть навыкамиопределенияфакторовмеждународногогео-графическогоразделениятруда странмира; сравнительнойхарак-теристикикрупнейшихТНКмира.

Т е м а 2. Факторы роста мирового хозяйства (9 ч)

Международная экономическая интеграция.Предпосылкиифакторымеждународнойэкономическойинтеграции.Преимуществаи издержки экономическойинтеграции.Отличияинтеграции вэкономическиразвитыхиразвивающихсястранах.

Page 184: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

183

Стадиимеждународнойэкономическойинтеграции:основныекритерииипроявлениенакартемира.Основныерегионыэконо-мическойинтеграциимира.Ведущиеинтеграционныеобъединениямираиихрольвразвитиисовременногомировогохозяйства.

Научно-техническаяреволюция(НТР)какдвижущаясилараз-витиямировогохозяйства.Научно-техническийпрогресс(НТП)инаучно-техническаяреволюция:сходстваиразличия.ПодходыквременнымрамкамНТП.НТРвисториичеловечества.

ПериодыразвитияиобщиечертысовременнойНТР.ОсновныенаучныенаправленияНТР.ВлияниеНТРнаотраслевуюитерри-ториальную структурумирового хозяйства.Структурные сдвигивмировомхозяйствепод воздействиемНТР: впромышленности,сельскомхозяйстве,транспортнойсистеме,областиинформацион-но-коммуникационныхтехнологий.

Международныеэкономическиеотношения.Формымеждуна-родныхэкономическихотношений.Международнаяспециализацияпроизводства.Научно-техническийобмен.Валютно-финансовыеикредитныесвязимеждустранами.Движениекапиталаирабочейсилы.

Мировая торговля, географическая и отраслевая структура.Динамика объемов, отраслеваяи региональная структурамиро-вого экспортаиимпорта товаров.Динамикаобъемов, отраслеваяи региональная структурамирового экспорта и импорта услуг.Регулированиемеждународнойторговли,рольВсемирнойторговойорганизации (ВТО).

Глобализациямирового хозяйства.Предпосылки, основныеэтапыи типы глобализациимировогохозяйства.Экономическаяглобализация:формы,противоречия,преимуществаиперспекти-вы.Глобальные города.Показателивыделения.Разновидностиирегиональнаяструктура.

Практические работы3.Сравнительно-географическаяхарактеристикаведущихин-

теграционныхобъединениймира(напримередвухобъединений).4*. Определение региональных особенностеймеждународной

торговлистранЕвропыиАзии.

Page 185: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

184

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: стадиимеждународнойэкономическойинтеграции;сходстваи

различияпонятий«научно-техническая революция»и «научно-техническийпрогресс», основныенаучныенаправлениянаучно-техническойреволюции;формымеждународных экономическихотношений,особенностиотраслевойструктурымировогоэкспортаиимпорта,признакиглобализации;

основные понятия:международнаяэкономическаяинтеграция,преференциальная зона, зона свободной торговли, таможенныйсоюз, общий рынок, экономический и валютный союз, полнаяинтеграция, научно-техническийпрогресс, научно-техническаяреволюция,мироваяторговля,глобализациямировогохозяйства,глобальныйгород;

уметь: характеризовать стадиимеждународной экономическойин-

теграции;показывать на карте страны Европейского союза, страны

НАФТА,МЕРКОСУР;тригосударства—лидерыпообъемам:экс-порта товарови доле вмировом экспорте товаров (Китай,США,Германия), импорта товаров и доле вмировомимпорте товаров(США,Китай,Япония),экспортауслугидолевмировомэкспортеуслуг (США,Великобритания, Германия), импорта услуги долев мировом импорте услуг (США, Германия, Великобритания);глобальныегорода (Нью-Йорк,Лондон,Париж,Токио,Гонконг);

владеть навыками сравнительнойхарактеристики ведущихинтеграционных объединениймира; определения региональныхособенностеймеждународнойторговлистран.

Т е м а 3. География сельского хозяйства мира (5 ч) География сельскогохозяйствамира.Общаяхарактеристика

мирового сельскогохозяйства.Рольприродныхи социально-эко-номическихусловийвразмещениисельскохозяйственногопроиз-водства.Структурасельскохозяйственныхугодиймираирегионов.

Page 186: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

185

География растениеводства. Значение растениеводства, егоструктураипродуктивность в зависимости от природныхи эко-номических условий.Отраслеваяи региональная структура рас-тениеводства. Географиямеждународной торговли продукциейрастениеводства.

Географияживотноводства. Значение отраслии связь с рас-тениеводством.Структураживотноводства вмире, уровеньина-правленияразвитиявразныхгруппахстран.Географияосновныхподотраслейживотноводства.Экспортерыиимпортерыпродукцииживотноводства.

Географическиетипысельскогохозяйствамиранабазеотрасле-войнаправленностииособенностейприродопользования.Главныетипысельскохозяйственныхсистеммира.

Практические работы5.Экономико-географическийанализзерновогохозяйствамира.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: значениеприродныхисоциально-экономическихусловийвраз-

мещениисельскохозяйственногопроизводства,структурусельско-хозяйственныхугодиймираирегионов;основныегеографическиетипысельскогохозяйствамира;

основные понятия:географическиетипысельскогохозяйства;

уметь: характеризоватьсистемыземледелияиживотноводства;гео-

графические особенности растениеводства,животноводства, гео-графиюмеждународнойторговлипродукциейсельскогохозяйства;

показывать накартетриведущиестраныподолесельскохозяй-ственнойпродукциивмировомваловомпродукте(Китай,Индия,США); по объемам валового сбора: пшеницы (Китай, Индия,США),кукурузы (США,Китай,Бразилия), риса (Китай,Индия,Индонезия); по поголовью: крупного рогатого скота (Бразилия,Индия,Китай), свиней (Китай, США,Бразилия), овец (Китай,Австралия,Индия);

владеть навыкамиэкономико-географическогоанализазерно-вогохозяйствамира.

Page 187: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

186

Т е м а 4. География промышленности мира (20 ч)Географияпромышленностимира.Рольиндустриальногосекто-

равмировомхозяйстве.ВлияниеНТРнаотраслевуюструктуруиразмещениепромышленности.Моделиизакономерностиразмеще-нияпромышленности.Неравномерностьразвитияпромышленностивстранахразноготипа.

Динамикаотраслевойструктурыпромышленности.Междуна-родные отраслевые классификаторы видов экономической дея-тельности.Общаяхарактеристика современнойпромышленностимира.Добывающаяи обрабатывающаяотраслипромышленностииих соотношение.Новые тенденцииразвитиядобывающейи об-рабатывающейпромышленности.

География энергетикимира.Влияние энергетикинаразвитиемировогохозяйства.Динамика структуры топливно-энергетиче-ского балансамира. СистемаМГРТ в энергетической отрасли вХХІв.Типологиястранмирапоэнергетическойобеспеченности.

География нефтяной промышленности.Мировая нефтянаяпромышленность в системемеждународных отношений. Этапыразвитияи территориальная структурамировойнефтянойотрас-ли.Динамикаирегиональная структурамировойдобычинефти.ГеографияторговыхпотоковнефтиирольОПЕК.

География газовойпромышленностимира.Территориальнаяструктурамировой газовойпромышленности.Динамикаирегио-нальная структурамировой добычиприродного газа. Географияторговыхпотоковприродногогаза.

География угольнойпромышленностимира.Динамикаи ре-гиональнаяструктурамировойдобычиугля.Географиямеждуна-роднойторговликаменнымуглем.География«угольныхмостов»мира.Перспективныесдвигивгеографиидобычиугляспозицийэнергетическойбезопасности.

География электроэнергетики.Распределение производстваэлектроэнергиипо странамирегионам.Типыстранпо структуреэлектроэнергетики.Тепловаяэлектроэнергетика.Гидроэнергетика.Крупнейшие гидроэлектростанциимира. Ядерная энергетика.Международнаяторговляэлектроэнергией.

Географияальтернативнойэнергетики.Мироваяирегиональ-ная структура.Ветровая, геотермальная, солнечная, приливнаяэнергетика.

Page 188: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

187

Географияметаллургиимира.Факторы размещенияметал-лургическихпроизводств.Географиясырьевойитопливнойбазы,неравномерностьзапасовидобычи.Отраслеваяструктурачернойметаллургии. Географияпроизводства чугунаи стали.Регионычернойметаллургиимира.

Цветнаяметаллургиямираиеерольвмировомхозяйстве.Отраслеваяструктурацветнойметаллургии.Географияважнейшихотраслейцветнойметаллургии:алюминиевой,медной,цинковой,свинцовой.Мироваяторговляцветнымиметаллами.КрупнейшиеТНКметаллургии.

Географиямашиностроениямира.Факторы размещения от-раслеймашиностроения.ВлияниеНТРна структурныеи терри-ториальные сдвиги вмашиностроении. География основных от-раслеймашиностроения: транспортноемашиностроение (морскоесудостроение, автомобилестроение), авиаракетно-космическаяпромышленность, электронная и электротехническая промыш-ленность,станкостроение.КрупнейшиеТНКавтомобилестроения.

География химической промышленности мира.Факторы имоделиразмещенияхимическихпроизводств.Современныеизме-нениявхимическойпромышленностиразвитыхиразвивающихсястран. Регионыхимической промышленностимира. Географияпроизводства:основнойхимии,минеральныхудобрений,продук-тов неорганической химиии органического синтеза. Географияфармацевтическойпромышленности.КрупнейшиеТНКотрасли.

Легкая и пищевая промышленность мира.Место отрасли вструктуреобрабатывающейпромышленности.Отраслеваяструкту-ралегкойипищевойпромышленности.Географиятекстильнойишвейнойпромышленности.Географияпищевойпромышленности.

Практические работы6.Анализгеографиизапасовидобычиэнергетическихресурсов

мира (напримеренефтииприродногогаза).7.Сравнительнаяхарактеристика географии альтернативной

энергетикимира.8.Определениегеографическихособенностейвыплавкичугуна

истали (науровнерегионовиведущихстран).9.Географическийанализалюминиевойпромышленностимира.10.Анализгеографииавтомобилестроениямира.

Page 189: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

188

11. Географический анализ промышленностиминеральныхудобрениймира.

12.Сравнительныйанализрегионовхимическойпромышлен-ностимира.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: динамикутопливно-энергетическогобалансамира,особенности

географиинефтяной,газовойиугольнойпромышленности,элект-роэнергетики, альтернативной энергетикимира; сырьевую базуи отраслевуюструктуручернойицветнойметаллургии,регионыразвития чернойметаллургии, крупнейшиеТНКметаллургии;отраслевуюструктурумашиностроения,крупнейшиеТНКавтомо-билестроения;регионыразвитиячернойметаллургиимира;фак-торыразмещенияхимическихпроизводств; географию сырьевойбазы химической промышленности; регионы развития химиче-ской промышленностимира; отраслевую структуру,факторыигеографическиеособенностиразмещениялегкойпромышленности,факторыигеографическиеособенностиразмещенияпищевойпро-мышленности;

основные понятия: альтернативнаяэнергетика;

уметь: характеризоватьдинамикуотраслевойструктурыпромышлен-

ностимира;моделии закономерности размещенияпромышлен-ности;международныеотраслевыеклассификаторывидов эконо-мическойдеятельности;географиюнефтяной,газовойиугольнойпромышленностимира,электроэнергетикимира,альтернативнойэнергетикимира,чернойметаллургиимира,цветнойметаллургиимира,машиностроениямира,химическойпромышленностимира,легкойпромышленностимира,пищевойпромышленностимира;

показывать накарте три ведущиенефтедобывающие страны(Саудовская Аравия, Россия, США), газодобывающие страны(США,Россия,Катар); угледобывающие страны (Китай, США,Индия); три главные страны—производители электроэнергии(США,Китай,Индия);трикрупнейшиеГЭСмира(Санься,Итайпу,Силоду); три крупнейшиеАЭСмира (Фукусима,Касивадзаки-Карива, Запорожская); три главные страны— производители

Page 190: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

189

солнечнойэлектроэнергии(Германия,Испания,Япония),ветровойэлектроэнергии(США,Германия,Испания),геотермальнойэлект-роэнергии (США,Филиппины,Индонезия); три ведущие страныпообъемампроизводства:чугуна (Китай,Япония,Индия), стали(Китай,Япония,США), бокситов (Австралия,Китай,Бразилия),первичного алюминия (Китай,Россия,Канада), рафинированноймеди (Китай,Чили,Япония), рафинированного цинка (Китай,Канада, РеспубликаКорея), рафинированного свинца (Китай,Германия,США);триведущиестраны—производителиморскихсудов(РеспубликаКорея,Япония,Китай),легковыхавтомобилей(Китай,США,Япония), станков (Китай,Япония,Германия);ка-лийныхудобрений (Канада,Россия,Беларусь); азотных удобре-ний (Китай,Индия,США);фосфорныхудобрений (Китай,США,Индия); химических волокон (Китай,Индия, Тайвань);фарма-цевтическойпродукции(США,Германия,Япония);швейнойпро-дукции(Китай,США,РеспубликаКорея);

владеть навыкамианализагеографиизапасовидобычиэнерге-тическихресурсовмира;сравнительнойхарактеристикигеографииальтернативной энергетикимира; определения географическихособенностейвыплавкичугунаи стали (науровнерегионовиве-дущих стран); географического анализа алюминиевой промыш-ленности мира; анализа географии автомобилестроения мира;географического анализа промышленностиминеральных удоб-рениймира; сравнительного анализа регионов химической про-мышленностимира.

Т е м а 5. География сферы услуг (5 ч)География сферыуслуг.Место сферыуслуг вмировомхозяй-

стве.Факторы, определяющиединамикуразвития сферыуслуг.Классификация и структура услуг в мировом хозяйстве.Меж-дународныеотраслевыеклассификаторыуслуг.

Географияи отраслевая структура сферыуслуг.Особенностиразвития сферыуслугна этапепереходакпостиндустриальномуразвитию.Дифференциациястепениразвитиясферыуслугвстра-нахирегионахмира.Отраслеваяспециализацияуслугв странахи регионахмирового хозяйства. География экспорта и импортауслугвсовременноммире.

Географиятранспорта.Транспортнаясистемамираиееструк-тура.Рольиместовмирохозяйственнойсистемеразличныхвидов

Page 191: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

190

транспорта:железнодорожного,морскогои речного, автомобиль-ного, трубопроводного, авиационного, информационно-коммуни-кационныхсистем.Географияосновныхвидовтранспортавмире.Сдвигивразвитиииразмещениипроизводительныхсилподвоз-действиемтрансконтинентальнойтранспортнойинфраструктуры.Контейнеризация.

Географиямирового туризма.Рольмеждународного туризмавразвитиимировогохозяйстваисферыуслуг.Региональныеосо-бенноституристскогопотенциалаиегоиспользования.Географиятуристскихпотоковмира.Освоениеновых территориймира дляразвитиятуризманапостиндустриальнойстадии.

Практические работы13. Сравнительнаяхарактеристикагеографиитуризмаврегио-

нахмира (напримереЕвропыиАзии).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: место сферыуслуг вмировомхозяйстве; отраслевую структу-

ру транспортногокомплексамира; особенности географии видовтранспорта(железнодорожного,автомобильного,водного,воздуш-ного,трубопроводного);особенноститранспортнойсетимира,гео-графиюмеждународноготуризма;

основные понятия:географиятранспорта,транспортнаясисте-мамира,полимагистраль;

уметь: характеризовать географию видов транспорта (железнодо-

рожного,автомобильного,водного,воздушного,трубопроводного);географиюмеждународноготуризма;

показывать накартетри ведущихморскихпортамира(Шан-хай,Сингапур,Пусан);триведущиестраныпоколичествутурист-скихприбытий(Франция,США,Испания);

владеть навыкамисравнительнойхарактеристикигеографиитуризмаврегионахмира.

обобщающее повторение (1 ч)

Page 192: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

191

раздел II. ГлоБальные проБлемы человечесТва (53 ч)

Т е м а 6. Геоэкологические проблемы литосферы (4 ч)Глобальныепроблемычеловечества.Геоэкологическиеособен-

ностилитосферыиеезначениедляжизнилюдей.Основныегеоэко-логическиефункциилитосферы:ресурсная,геодинамическая,геофи-зическаяигеохимическая.Рольбиоты,человекаиегохозяйственнойдеятельностивбольшом(геологическом)круговоротевеществ.

Трансформациягеоэкологическихфункцийлитосферы.Основ-ныеприродныепричиныизмененияфункцийлитосферы.Влияниесовременныхтектоническихи геоморфологическихпроцессовнасостояниеокружающейсреды.

Влияниедеятельностичеловеканалитосферуи его геоэколо-гическиепоследствия.Геоэкологическиеизмененияокружающейсредыприпроведениигорныхработ,разведке,добыче,транспор-тировкеииспользованииполезныхископаемых.Рекультивациянарушенныхландшафтов.

Практические работы14. Сравнительная характеристика основных направлений

рекультивациинарушенныхландшафтов.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать:геоэкологическиеособенностилитосферыиееосновныефунк-

ции, основныеприродныеи антропогенныепричиныизменениялитосферы,большой(геологический)круговоротвеществ,основныегеоэкологическиепоследствиявлияниячеловеканалитосферу;

основные понятия: глобальныепроблемычеловечества, гео-экологическоепоследствие, горныеработы, биота, большойкру-говоротвеществ;

уметь: определять значение элементов литосферы для различных

видовхозяйственнойдеятельности;анализировать последствия антропогенного воздействия на

литосферу;

Page 193: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

192

владетьнавыкамиопределениявзаимосвязиизучаемыхявле-нийна различном территориальномуровне, основами анализаиобобщенияинформациииз различныхисточников о проявлениигеоэкологическихпоследствийвоздействияналитосферунапри-мересвоейместности,ихвлиянииначеловекаиегохозяйственнуюдеятельность.

Т е м а 7. Геоэкологические проблемы атмосферы (7 ч)Геоэкологические особенности атмосферыи ее значение для

жизнилюдей.Защитныефункцииатмосферы.Климатическиеусло-вияиресурсы,их зонально-региональные особенности, значениедлячеловекаиразличныхвидовегохозяйственнойдеятельности.

Влияниедеятельностичеловеканаатмосферу,климатипогоду.Загрязнение атмосферыи его воздействие на биоту и человека.Источникииважнейшиекомпонентыантропогенногозагрязненияатмосферы.Пространственно-временные закономерностираспро-страненияразличныхвидов антропогенных загрязнителей атмо-сферы.

Роль антропогенногофактора в образованиипарникового эф-фекта,деградацииозоновогослоя,выпадениикислотныхосадковилокальномзагрязнениивоздуха.

Возможныеизмененияклимата.Основныепричиныизмене-нияклимата.Влияниеантропогенноговоздействиянаизменениеклимата. Геоэкологические последствия воздействияизмененийклиматанахозяйственнуюдеятельностьиздоровьечеловека.

Основныенаправленияохраныатмосферы.Методыиспособысниженияантропогенногозагрязненияатмосферы.

Практические работы15. Оценкаклиматическихусловийсвоейместности,ихвлия-

ниеначеловекаиегохозяйственнуюдеятельность.16*.Сравнительныйанализзональныхособенностейагрокли-

матическихресурсовмира.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: геоэкологические особенности атмосферы; роль климатиче-

скихипогодныхусловийвжизничеловекаи егохозяйственной

Page 194: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

193

деятельности, основные источники и важнейшие компонентыантропогенного загрязнения атмосферы, современные тенденцииигеоэкологическиепоследствияизмененияклимата;

основные понятия: климатические ресурсы,парниковый эф-фект,изменениеклимата,экстремальныеклиматическиеявления;

уметь:определять значениеклиматическихипогодныхусловийдля

различныхвидовхозяйственнойдеятельности;анализировать причиныи последствия антропогенного воз-

действиянасостояниеатмосферыиклимат;

владеть навыками определения взаимосвязиизучаемыхяв-ленийна различном территориальномуровне; основами анализаи обобщенияинформациииз различныхисточников о климати-ческихусловиях своейместности,их влияниина человекаи егохозяйственнуюдеятельность.

Т е м а 8. Геоэкологические проблемы гидросферы (6 ч)Геоэкологические особенности гидросферы.Основные геоэко-

логическиефункциигидросферыиеезначениедляжизнилюдей.Водныересурсыиводообеспеченность.Зональныеирегиональныеособенностиводообеспеченностистранмира.

Воздействиедеятельностичеловеканагидросферу.Влияниераз-личныхвидовхозяйственнойдеятельностичеловеканаколичествоикачествоводныхресурсов.Источникиивидыантропогенногозагряз-нениягидросферы.Влияниезагрязненияводыначеловекаибиоту.

Геоэкологическиеаспектыводногохозяйства.Проблемыуправ-ленияводопотреблением.Дефицитидеградацияводсуши.Рацио-нальноеиспользованиеминеральныхитермальныхвод.

ГеоэкологическиеособенностиМировогоокеана.Антропогенноевоздействие наМировой океан. Геоэкологические последствиязагрязненияМировогоокеана.Геоэкологическиеаспектыисполь-зованияприродныхресурсовМирового океана.Региональныеилокальныегеоэкологическиепроблемыокеанов,внутреннихморейиморскихпобережий.

Основныенаправленияповышенияэффективностииспользова-нияиохраныводныхресурсовсушииМировогоокеана.Методыиспособысниженияантропогенногозагрязнениягидросферы.

Page 195: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

194

Практические работы17.Анализгеоэкологическогосостоянияводныхресурсовсвоей

местности,мерыпоохране.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: геоэкологическиеособенностигидросферы,современноегеоэко-

логическоесостояниеэлементовгидросферы,влияниеразличныхвидовхозяйственнойдеятельностина водныересурсы, основныеисточникиивидыантропогенногозагрязнениягидросферы,основ-ные направления повышения эффективности использования иохраныводныхресурсовсушииМировогоокеана;

основные понятия:водноехозяйство,водообеспеченность;

уметь:определятьзначениегидросферыдляразличныхвидовхозяй-

ственнойдеятельности;анализировать причиныи последствия антропогенного воз-

действиянагидросферу;

владеть навыками определения взаимосвязиизучаемыхяв-ленийна различном территориальномуровне; основами анализаиобобщенияинформацииизразличныхисточниковогидрологи-ческихусловиях своейместности,их влияниина человекаи егохозяйственнуюдеятельность.

Т е м а 9. Геоэкологические проблемы биосферы (7 ч)Геоэкологические особенности биосферы. Ее роль в геогра-

фической оболочке и значение дляжизни людей. Современныеландшафтымира.

Геоэкологическиеособенностипочвиихвзаимодействиесгеосферами.Антропогенная деградацияпочв.Воднаяи ветроваяэрозияпочв.Загрязнениеиуплотнениепочв.

Земельныересурсыиихиспользование.Деградацияземелькаккомплексныйприродно-антропогенныйпроцесс.Неблагоприятныегеоэкологическиепоследствияантропогенногоиспользованияземель-ныхресурсов.

Page 196: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

195

Проблема опустыниванияи обезлесения.Масштабыпроявле-ния,основныеприродныепредпосылкииантропогенныепричины.Мероприятияпопредотвращениюопустыниванияиобезлесения.

Рольрастительностииживотных,ихзначениевхозяйственнойдеятельности человека.Биота—источникпродовольственныхитехническихресурсов.Проблемыиспользованияиохраныживойприроды.Природныеи антропогенныефакторы воздействиянабиоту.

Природное разнообразие Земли и проблема его сохранения.Способы охраны естественных ландшафтов. Особо охраняемыеприродныетерриториивмире,ихвидыизначение.Перспективыразвития основныхособо охраняемыхприродныхтерриторийпоматерикамистранам.

Практические работы18. Оценка геоэкологического состоянияприродысвоеймест-

ности,мерыпоохране.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: геоэкологические особенности биосферы, значение биосферы

длячеловекаиегохозяйственнойдеятельности,геоэкологическиепоследствия антропогенного воздействияна биосферу, особенно-сти процессов деградации земель, опустынивания, обезлесения,основныенаправлениярациональногоиспользования земельныхресурсов, охраны естественных ландшафтов и природного раз-нообразияЗемли;

основные понятия: деградацияземель,обезлесение,природноеразнообразие;

уметь: анализировать причиныи последствия антропогенного воз-

действиянасостояниеприроднойсреды;определятьсостояниеприроднойсредысвоейместностиипред-

лагатьвозможныепутиегоулучшения;

владетьнавыкамиопределениявзаимосвязиизучаемыхявле-нийна различном территориальномуровне; основами анализаи

Page 197: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

196

обобщенияинформацииизразличныхисточниковогеоэкологиче-скомсостоянииприроднойсредынаразличномтерриториальномуровнеимерахпоееохране.

Т е м а 10. демографическая проблема (5 ч)Проблема демографической нагрузки.Неравномерность ди-

намикичисленностии воспроизводства населения в развитыхиразвивающихся странах.Демографический переход.Проблемадепопуляции,географияисоциально-экономическиепоследствия.Прогноздинамикичисленностинаселениямира.

Проблема демографического старения.Динамика возрастнойструктурынаселениямира,различиямеждуразвитымииразви-вающимисястранами.Распределениевмирелицстаршетрудоспо-собноговозраста.Социально-экономическиепоследствиядемогра-фическогостарения.Прогноздемографическогостарениявмире.

Проблемамеждународноймиграции.Динамикамасштабовиструктурымиграции населения в современноммире. Основныекоридорыи направлениямеждународноймиграции. Географиямеждународной эмиграцииииммиграции. «Интеллектуальная»миграция.Нелегальнаямиграция.Демографическиеисоциально-экономическиепоследствиямеждународноймиграции.

Путирешениядемографическойпроблемы.Демографическаяполитикаиееособенностивразличныхрегионахистранах.

Практические работы19.Анализфакторовирегиональныхразличийдинамикичис-

ленностинаселениямира (1995—2015).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: особенностидинамикичисленностинаселениямираразвитых

и развивающихся стран; особенности воспроизводстванаселениямираразвитыхиразвивающихсястран;географиюдепопуляции;прогноздинамикичисленностинаселениямира;

основные понятия: демографическаянагрузка, демографиче-скийпереход,депопуляция,демографическоестарение;

Page 198: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

197

уметь: характеризовать проблемудемографическойнагрузки; разли-

чиядинамикичисленностинаселенияразвитыхиразвивающихсястран; географические особенностидепопуляции; социально-эко-номическиепоследствиядепопуляции;

показывать накарте десять крупнейших странмира почис-ленностинаселения(Китай,Индия,США,Индонезия,Бразилия,Пакистан,Нигерия, Бангладеш, Россия,Япония); три странымира: с наибольшими темпами роста численности населения(Оман,Ливан,Кувейт), с отрицательнойдинамикойчисленностинаселения(Грузия,Литва,Латвия),срасширеннымтипомвоспро-изводства населения (Индия,Ангола, Колумбия), с суженнымтипом воспроизводства населения (Италия,Венгрия,Япония), снаибольшейдолейлицстаршетрудоспособноговозраста(Япония,Германия,Италия), с наибольшей долей эмигрантов (Гренада,Суринам,Гайана),снаибольшейдолейиммигрантов(Катар,ОАЭ,Кувейт);триосновныхкоридорамеждународноймиграциимеждуразвивающимисяиразвитымистранами (Мексика—США;Тур-ция—Германия;Китай,Филиппины,Индия—США);

владеть навыкамиэкономико-географическогоанализафакто-ровирегиональнойдинамикичисленностинаселениямира.

Т е м а 11. продовольственная проблема (4 ч)Причиныпродовольственнойпроблемывмире.Природныеисо-

циально-экономическиефакторы,влияющиенапродовольственнуюситуациювмире.Научнообоснованнаяифактическаяструктурапитаниянаселения.

Региональные аспектыпродовольственнойпроблемы.Продо-вольственноеобеспечениенаселениястранмира.Развивающиесястраныв глобальнойпродовольственной системе.Типы странпоуровнюобеспеченностипродовольствием.

Путирешенияпродовольственнойпроблемы.Экстенсивныйиинтенсивныйподходык решениюпродовольственнойпроблемы.«Зеленая революция»и ее последствия.Продовольственная без-опасность.

Практические работы20.Анализ географии обеспеченности странмира основными

видамипродовольствия.

Page 199: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

198

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать:причинывозникновения,особенностипроявленияивозможные

пути решения глобальной продовольственной проблемы; регио-нальныеаспектыпродовольственнойпроблемы,геоэкологическиеи социально-экономическиепоследствия«зеленойреволюции» вразвивающихсястранахмира;

основные понятия: продовольственнаябезопасность,«зеленаяреволюция»;

уметь:выявлять ианализировать причиныи особенностипроявле-

ния глобальной продовольственнойпроблемы, возможныепутирешения;

объяснятьглобальныеирегиональныеособенностипродоволь-ственнойпроблемы;

обосновыватьнеобходимостьоптимизациипроизводстваиис-пользованияпродуктовпитаниявстранахирегионахмира;

владеть навыкамиобобщенияинформацииизразличныхис-точниковоглобальнойпродовольственнойпроблеме.

Т е м а 12. минерально-ресурсная проблема (4 ч)Значениеминеральныхресурсов дляхозяйственной деятель-

ностичеловека.Природныеисоциально-экономическиефакторыиспользованияминерально-сырьевыхресурсов.Основныегруппыминерально-сырьевыхресурсов.

Закономерностиразмещенияминерально-сырьевыхресурсов.Ресурсообеспеченностьстранирегионовмирапоосновнымвидамминеральныхресурсов.

Путирешенияминерально-ресурснойпроблемы.Рациональноеиспользованиеминерально-сырьевогопотенциалапланеты.Ресур-сосберегающиеималоотходныетехнологии,использованиевторич-ныхиальтернативныхресурсов.

Практические работы21.Анализ географии обеспеченности странмира основными

видамиминеральныхресурсов.

Page 200: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

199

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать:причинывозникновения,особенностипроявленияивозможные

путирешенияглобальнойминерально-ресурснойпроблемы;основные понятия: ресурсообеспеченность,минерально-сырье-

ваябезопасность;

уметь:выявлятьианализировать причины,факторыиособенности

проявленияглобальнойминерально-ресурснойпроблемы,возмож-ныепутирешения;

объяснять глобальностьиотносительностьминерально-ресурс-нойпроблемы;

обосновывать необходимость рационального использованияминеральныхресурсоввстранахирегионахмира;

показыватьнакартеосновныеминерально-сырьевыерегионымировогохозяйства;

владеть навыкамирасчетапоказателейресурсообеспеченностистранирегионовмираминеральнымиресурсами.

Т е м а 13. энергетическая проблема (4 ч)Этапыразвитиямировойэнергетики.Значениеэнергетикидля

развитиямирового хозяйства.Динамикаипрогноз потреблениятопливно-энергетических ресурсов в развитыхи развивающихсястранах.

Влияниеэнергетикинаокружающуюсреду.Геоэкологическиепроблемыиспользования традиционных и альтернативных ис-точниковэнергии.

Путирешенияэнергетическойпроблемы.Рациональноеисполь-зование энергетическогопотенциалапланеты.Перспективыраз-витияальтернативнойэнергетики.Энергетическаябезопасность.

Практические работы22.Анализ географии обеспеченности странмира основными

видамиэнергетическихресурсов.

Page 201: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

200

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать:причинывозникновения,особенностипроявленияивозможные

путирешенияглобальнойэнергетическойпроблемы;основные понятия: энергетическаябезопасность;

уметь:выявлятьианализироватьпричиныиособенностипроявления

глобальнойэнергетическойпроблемы,возможныепутирешения;объяснять глобальныеи региональныеособенности энергети-

ческойпроблемы;обосновывать необходимость рационального использования

традиционныхи альтернативныхисточников энергии в странахирегионахмира;

показывать на карте основные объекты развитиямировойэнергетики;

владеть навыкамирасчетапоказателейресурсообеспеченностистранирегионовмираэнергетическимиресурсами.

Т е м а 14. политические проблемы (5 ч)Динамика политической картымира в концеХХ—начале

ХХІ в.Количественныеикачественныеизменениянаполитиче-скойкартемиравХХІв.

Проблемарегиональныхконфликтов.Факторырегиональныхконфликтов в современноммире. География региональныхкон-фликтов и современныхлокальных войн.Пути решения регио-нальныхконфликтов.

Проблемамеждународного терроризма.Международный тер-роризмкакглобальныйвызовсовременности.Причиныиформыпроявлениямеждународного терроризма.Международныемерыпреодоленияпроблемымеждународноготерроризма.

Проблемамира,разоруженияипредотвращенияядернойвой-ны.Предпосылкипроблемывсовременноммире.Международныйконтрользаядерныморужием.Запрещениехимическогооружия,сокращениевоенныхрасходовивооружений.РольООНврешенииглобальныхполитическихпроблем.Целиразвитиятысячелетия.

Page 202: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

201

Практические работы23.Характеристика политико-географического положения

странымира (повыбору).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать: факторырегиональныхконфликтоввсовременноммире;при-

чины появлениямеждународного терроризма; основные чертыпроблемымира,разоруженияипредотвращенияядернойвойны;

основные понятия:региональныйконфликт,новоенезависимоегосударство;

уметь: характеризовать географиюрегиональныхконфликтов;при-

чинымеждународноготерроризма;формымеждународногоконт-роля проблемымира, разоружения и предотвращения ядернойвойны;целиразвитиятысячелетия;

показывать наполитическойкартемирапримерыновыхнеза-висимыхгосударств,признанныхООН(ВосточныйТимор,ЮжныйСудан, Эритрея); примерырегиональныхконфликтов (арабо-из-раильский, индийско-пакистанский, афганский, карибский, ту-рецко-курдский).

Т е м а 15. рациональное природопользование и стратегия устойчивого развития

человечества (6 ч)Основныепериодыисториивзаимодействиячеловекаиприроды.

Природопользование и его основныеформы.Геоэкологическиепринципы,правила,законыприродопользованияиохраныокру-жающейсреды.

Геоэкологическая емкость территории.Критерии,показателиипараметрыгеоэкологическогосостоянияокружающейсреды.

Индивидуальные,этнические,социальныеидругиеособенностивосприятия человеком глобальных проблем. Гуманитарно-эко-логическийподходиегозначениеврешенииглобальныхпроблем.

Page 203: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

202

Возможныепути решения глобальныхпроблем.Взаимосвязьглобальныхпроблем.Сценарии будущего состоянияокружающейсреды.Глобальныемоделиразвитиямира.

Понятиеи основныепринципыустойчивогоразвитиячелове-чества. Географические аспекты стратегииустойчивого развитиячеловечестваиРеспубликиБеларусь.

Практические работы24. Разработкасценариярешенияоднойизглобальныхпроблем

человечества.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащимсянеобходимо:знать:основные геоэкологическиепринципы,правила, законыпри-

родопользования и охраны окружающей среды, роль человекаи его хозяйственной деятельности в измененииприродныхпро-цессов, основные глобальные проблемы человечества, причинывозникновения, возможные последствия и пути решения, глав-ныеположения стратегии устойчивого развития человечества иРеспубликиБеларусь;

основные понятия: природопользование, гуманитарно-эколо-гическийподход,стратегияустойчивогоразвития;

уметь:определять взаимосвязиестественныхиобщественныхявлений

ипроцессов;обосновывать использование природных ресурсов в зависи-

мости отих запасов, хозяйственной значимости, потребностейицелесообразностиосвоения;

анализироватьпутисовершенствованияприродопользования;

владеть основами анализаи обобщенияинформациииз раз-личныхисточниковоглобальныхпроблемахчеловечества,возмож-ныхнаправленияхивариантахрешения;навыкамиопределениявзаимосвязиизучаемыхявленийнаразличномтерриториальномуровне.

заключение (1 ч)

Page 204: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

обобщающее повторение (1 ч)Географиявсовременноммире.Главныефункциигеографиче-

скойнауки.Формы географическойдеятельностии областьпри-менениягеографическихзнаний.Перспективыразвитиягеографии.Международное сотрудничество в области географиии решенияглобальныхпроблемчеловечества.

резерв времени (1 ч)

Page 205: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

204

БиоЛогиЯ

поясниТельная записка

Программа предназначена для изучения учебного предмета«Биология» в учреждениях общего среднего образования на по-вышенномуровне.

В курсе биологииXI класса учащиеся продолжают изучатьобщие закономерности, характерные дляживойприроды. Здесьрассматриваютсявопросывзаимосвязиорганизмовиокружающейсреды,раскрываютсяпринципыорганизацииифункционированиябиологическихсистемнадорганизменныхуровней:популяционно-видового, экосистемногои биосферного—и такимобразомобоб-щаютсязнанияожизнииуровняхееорганизации.Раскрываютсямировоззренческие вопросыопроисхождениии развитиижизнинаЗемле, обобщаютсяи углубляютсяпонятия об эволюционномразвитииорганизмовибиосферывцелом,опроисхождениииэво-люциичеловека.ЗавершаетсяформированиепонятияоноосфереиобответственностичеловеказажизньнаЗемле.

Преемственные связимеждуразделамиобеспечиваютцелост-ностькурсабиологии,а его содержаниеспособствуетформирова-ниюразвитой личности, владеющей основами научных знаний,базирующихсянабиоцентрическоммышлении,испособнойтвор-ческиихиспользоватьвсоответствиисзаконамиприродыиобще-человеческиминравственнымиценностями.

Изучениебиологическогоматериалапозволяетрешатьзадачиэкологического, эстетического, патриотического, физического,трудового, санитарно-гигиеническоговоспитанияучащихся.Онидолжны хорошо понимать, что человек— часть природы, егожизньзависитотнее,ипоэтомуонобязансохранитьприродудлясебяипоследующихпоколенийлюдей.

Дляпониманияучащимисясущностибиологическихявленийвучебнуюпрограммувведенылабораторныеипрактическиеработы,решениеэкологическихзадач,экскурсии.Всеэтодаетвозможность

Page 206: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

205

направленновоздействоватьналичностьучащегося: тренироватьпамять,развиватьнаблюдательность,мышление,обучатьприемамсамостоятельной учебнойдеятельности, способствовать развитиюлюбознательностииинтересакучебномупредмету«Биология».

Для достижения высокого уровня биологического образова-ния необходимо добиться определенной завершенности знанийобусловияхжизни,оразнообразиибиосистем,закономерностях,характерных длякаждого уровня организацииживойприроды.Хотя в содержаниекурса включеныосновыразличных областейбиологии,егоотличаетцелостность,посколькуглавнойидеейяв-ляетсямногоуровневостьжизнинаЗемлеивзаимосвязьпроцессовиявлений,происходящихнакаждомизуровней.

Содержание учебной программы отражает состояние наукии ее взаимосвязь с решением современных проблем общества.Учитывая, что проблема экологического образованияприобрелавнашиднипервостепенноезначение,впрограммеданногокурсасущественноеместозанимаетэкологическийаспект.

Повышенный уровень изучения биологии направлен на раз-витиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейучащихся,формированиецелостнойсистемызнанийоживойприроде, ее системной организации, освоение знанийиспособов действий, составляющих достаточную базу для выборапрофессии, продолженияизбранного направления образования,личностногосаморазвития.

Программа повышенного уровня включает в себя все разде-лыи темы, изучаемыена базовом уровне.Уровни различаютсямежду собой глубиной изучаемого материала, что достигаетсядифференцированиемлабораторнойипрактическойчасти,атакжедополнительным введением в учебнуюпрограммуповышенногоуровнянаблюдений,системыбиологическихзадачиупражненийтеоретическогоиприкладногохарактера.

Вучебнойпрограммеуказаныосновныетребованиякуровнюподготовки учащихся.Особое внимание следует уделитьформи-рованиюспециальныхумений:проводитьнаблюдения,выдвигатьгипотезы,оформлятьрезультатынаблюдений,делатьнаихосновевыводы,—атакжеформированиюобщеучебныхуменийработатьсучебной,научно-популярнойинаучнойлитературой,интернет-ресурсамиит.д.

Page 207: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

206

Впрограмме раскрыто основное содержание тем, определеновремя, отведенноенаихизучение.Оно включает в себяи времядля выполнениялабораторныхипрактическихработ, на прове-дение экскурсий, обобщающих учебных занятий, тематическогоиитоговогоконтроля.

Взаимодействие биологии с другими учебными предметамиосуществляется путем реализациимежпредметных связей (ис-пользование для объяснения сущности биологическихпроцессови явлений необходимых знанийизфизики, химии, географии,истории,математики).

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

(4 ч в неделю; всего 140 ч, из них 5 ч — резервное время)

организм и среда (22 ч)Уровниорганизациижизни.Экологиякакнаука.Экологические факторы. Понятие офакторах среды (эколо-

гическихфакторах).Классификация экологическихфакторов.Закономерностидействияфакторов средына организм.Пределывыносливости(толерантности).Понятиеостенобионтахиэвриби-онтах.Взаимодействие экологическихфакторов.Понятие о ли-митирующихфакторах.

Светвжизниорганизмов.Фотопериодифотопериодизм.Эко-логическиегруппырастенийпоотношениюксветовомурежиму.

Температуракак экологическийфактор.Пойкилотермныеигомойотермные организмы.Адаптации растенийиживотныхкразличнымтемпературнымусловиям.

Влажностькакэкологическийфактор.Экологическиегруппырастенийпоотношениюквлаге.Адаптациирастенийиживотныхкразличномуводномурежиму.

Приспособленияживыхорганизмовксезоннымритмамусло-вийобитания.

Среды жизни и адаптации к ним организмов. Понятиеосредеобитанияи условиях существования организмов.Водная среда.Температурный, световой, газовыйи солевойрежимы гидросфе-ры.Адаптации организмовкжизни в воде.Наземно-воздушная

Page 208: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

207

и почвенная среды обитания.Адаптации организмов кжизнив наземно-воздушной среде и почве.Живой организмкак средаобитания.Особенностиэкологическихусловийвнутреннейсредыхозяина.Адаптациикжизнивдругоморганизме—паразитизм.

Демонстрации: схемывоздействия экологическихфакторовна организмы; таблицы с изображением растений иживотныхразныхэкологическихгрупп.

Лабораторные работы1.Изучениеособенностейстроениярастенийразныхэкологи-

ческихгрупп.Практические работы1.Изучениеприспособленности организмовк экологическим

факторам.2.Решениезадачпотеме«Экологическиефакторы».3.Изучениеприспособленностиживотныхкводнойсредеоби-

тания.4.Изучениеприспособленностинасекомыхкназемно-воздуш-

нойсредеобитания.5.Изучениеприспособленностирастенийкопылению,распро-

странениюплодовисемян.

вид и популяция (10 ч)Вид — биологическая система. Понятиевида.Видкактаксо-

номическаякатегория.Критерии вида.Ареал вида.Понятие обэндемикахикосмополитах.

Популяция — единица вида. Характеристикапопуляции.Свой-ствапопуляции:численность,плотность,рождаемость,смертность.Структура популяции: пространственная, половая, возрастная,этологическая (поведенческая).

Динамика численностипопуляцийи ее регуляция.Причиныдинамикичисленностипопуляции.Независимыеи зависимыеотплотностипопуляциифакторырегуляциичисленности.

Демонстрации: схемы,иллюстрирующиекритериивида,ди-намикучисленностипопуляций.

Лабораторные работы2.Морфологическийкритерийвида.3.Генетическийкритерийвида.

Page 209: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

208

Практические работы6.Выявлениеизменчивостиуособейодноговида.7.Решениезадачпотеме«Вид.Популяция».Экскурсии1.Описаниевидовогоразнообразияпарка (леса).

экосистемы (27 ч)Экосистема как единство биотопа и биоценоза. Понятиебиоце-

нозаибиотопа.Составбиоценоза.Связиорганизмоввбиоценозах:трофические,топические,форические,фабрические.

Видоваяструктурабиоценоза.Пространственнаяструктурабио-ценоза:вертикальная(ярусность)игоризонтальная(мозаичность).

Экосистема.Структураэкосистемы.Продуценты,консументы,редуценты.Цепиисетипитания.Пастбищныеидетритныецепи.Трофическиеуровни.Экологическиепирамиды(пирамидачисел,пирамидабиомасс,пирамидаэнергии).

Продуктивностьэкосистем.Биомассаипродукция.Первичнаяивторичнаяпродукция.

Взаимоотношения организмов в экосистемах. Конкуренция,хищничество,симбиоз.

Динамика экосистем. Сезоннаядинамика.Понятие экологи-ческойсукцессии.

Агроэкосистемы. Составиструктураагроэкосистемы.Отличиеагроэкосистемотестественныхэкосистем.

Демонстрации: схемы структуры биоценоза и экосистемы,ярусногораспределенияорганизмов,цепейисетейпитания,эколо-гическихпирамид,связейорганизмоввэкосистемах;примерысим-биоза,сезонныхизмененийэкосистемисукцессии,агроэкосистем.

Практические работы8.Составлениецепейпитанияирешениезадачпотеме«Цепи

питания».9.Составление сетейпитания в различных экосистемахи ре-

шениезадачпотеме«Сетипитания».10.Решениезадачпотеме«Экологическиепирамиды,правило

10%».11.Решениезадачпотеме«Балансовоеравенство».12.Решениезадачпотеме«Продуктивностьэкосистем».

Page 210: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

209

13.Решениезадачпотеме«Изменениеэкосистем».14.Сравнительнаяхарактеристика естественных экосистеми

агроэкосистем.Экскурсии2.Изучение экосистем своейместности (видоваяипростран-

ственнаяструктура,сезонныеизменения,наличиеантропогенныхизменений).

эволюция органического мира (24 ч)Гипотезы происхождения жизни. Основные гипотезыпроис-

хожденияжизни.Биологическая эволюция. Понятие биологической эволюции.

Развитиеэволюционныхвзглядов.ОбщаяхарактеристикатеорииэволюцииЧ.Дарвина.Теорияискусственногоотбора.ДвижущиесилыиосновныерезультатыэволюциипоЧ.Дарвину.

Синтетическая теория эволюции. Общаяхарактеристикасин-тетическойтеорииэволюции.Популяция—элементарнаяединицаэволюции. Элементарное эволюционное явление.Предпосылки(элементарныефакторы) эволюции.Генетическое разнообразие впопуляциях.Рольмутационнойикомбинативнойизменчивости.Миграции(потокгенов).Эволюционнаярольмодификаций.Волныжизни,дрейфгенов,изоляция.

Движущие силы эволюции.Борьба за существование.Формыборьбы за существование.Естественный отбор (движущийи ста-билизирующий).

Результатыэволюции.Приспособления—основнойрезультатэволюции.Видообразование.Факторывидообразования.Способывидообразования (аллопатрическое и симпатрическое видообра-зование).Основныеположениясинтетическойтеорииэволюции.

Макроэволюция и ее доказательства. Понятиемакроэволюции.Палеонтологические,эмбриологические,сравнительно-анатомиче-ские,молекулярно-генетическиедоказательстваэволюции.

Главные направления эволюции. Прогрессирегрессвэволюции.Путидостижениябиологическогопрогресса:арогенез,аллогенез,катагенез.Способы осуществления эволюционногопроцесса (ди-вергенция,конвергенция).

Page 211: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

210

Многообразие современного органического мира как результат эволюции. Классификация организмов.Принципы систематики.Современнаябиологическаясистема.

Неклеточные формы жизни — вирусы. Строениевирусов.Проникновениевирусоввклетку-хозяина.Размножениевирусов.Вироиды.Бактериофаги.Вирулентныефаги,умеренныефаги.

Демонстрации: моделипалеонтологическихнаходок;коллек-ции«Формысохранностиископаемыхвидоврастенийиживотных»,«Гомологияплечевогоитазовогопоясовконечностей»,«Гомологиястроенияконечностейназемныхпозвоночных», «Рудиментарныеорганыпозвоночных»; таблицы, видеоролики,иллюстрирующиестроениевирусов,проникновениеихвклетку,размножениеифор-мированиевирусныхчастиц.

Лабораторные работы4.Изучение гомологичных органов, рудиментови атавизмов

какдоказательствэволюции.5.Выявлениеароморфозовиалломорфозовурастений.6.Выявлениеароморфозовиалломорфозовуживотных.Практические работы15.Сравнительнаяхарактеристикаестественногоиискусствен-

ногоотбора.16.Сравнениедвижущегоистабилизирующегоотбора.17.Сравнениеаллопатрическогоисимпатрическоговидообра-

зования.Экскурсии3.Результатыестественногоотбора.

происхождение и эволюция человека (8 ч)Формирование представлений об эволюции человека.Место

человекавзоологическойсистеме.Этапы и направления эволюции человека. Предшественники

человека.Австралопитеки.Древнейшиелюди.Человек умелый.Человекпрямоходящий.Древниеиископаемыелюди современ-ноготипа.

Движущие силы антропогенеза и их специфика. Предпосылкиантропогенеза.Биологическиеисоциальныефакторы.Рольтрудавформированиичеловека.Общественныйобразжизникакфактор

Page 212: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

211

эволюции.Ведущаярольсоциальныхфактороввисторииразвитиячеловека.Качественныеотличиячеловека.

Человеческие расы, их происхождение и единство. Расизм.Особенностиэволюциичеловеканасовременномэтапе.

Демонстрации: скелетычеловекаипозвоночныхживотных;моделиископаемыхостанковчеловекаи егоматериальнойкуль-туры.

поведение как результат эволюции (4 ч)Поведениекакформа адаптацииживого организма.Уровни

поведенияиэволюция.Формыповедения:врожденные(таксисы,рефлексы,инстинкты)ииндивидуальноприобретенные(научение,рассудочнаядеятельность).Инстинктивноеповедениебеспозвоноч-ныхипозвоночныхживотных.

Общественное поведениеживотных: групповой образжизни,социальнаяиерархияособей.

Поведениечеловекакаксоциобиологическоговида,основанноенаособенностяхегопотребностей.

Человеквсоциальнойсреде.Суррогатноеобщение.Человекиприроднаясреда.

Биосфера — живая оболочка планеты (12 ч)Структура биосферы. Понятиебиосферы.Границыбиосферы.

Компонентыбиосферы:живоеи биогенное вещество, видовой со-став; биокосноеикосное вещество.Биомассаповерхности суши,Мировогоокеана,почвы.Биогеохимическиефункцииживогове-щества:энергетическая,газовая,окислительно-восстановительная,концентрационная.

Круговорот веществ в биосфере.Круговорот воды,кислорода,углеродаиазота.

Эволюция биосферы. Основныеэтапыразвитиябиосферы.Вли-яниехозяйственнойдеятельностичеловеканабиосферу.Основныенарушениявбиосфере,вызванныедеятельностьючеловека(загряз-нениеокружающейсреды,истощениеприродныхресурсов,опусты-нивание).Масштабынарушений (локальные, региональные, гло-бальные).Угрозаэкологическихкатастрофиихпредупреждение.

Page 213: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

212

Охрана природы.Рациональноеприродопользование,восстанов-лениеприродныхресурсовиокружающейсреды.Созданиемало-отходных технологий. Заповедное дело.Охраняемыеприродныетерритории.Сохранениегенофонда.

Демонстрации: схемы протяженности биосферы, влиянияхозяйственнойдеятельностичеловеканаприроду;картыприродо-охранныхтерриторийРеспубликиБеларусь.

Практические работы18.Составлениесхемкруговоротоввеществ.19.Прогнозированиеимоделированиеизмененийвэкосистеме

поддействиемантропогенныхфакторов.

обобщающее повторение (28 ч)

Молекулярный и клеточный уровни организации жизни (6 ч)

Строениемолекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновыхкислотиих биологическаяроль.Особенности строенияифунк-ционированияферментов.Хранениенаследственнойинформации.Биологическиактивныевещества.

Особенности строенияклеткикакнаименьшейживой систе-мы.Процессы, происходящие на уровне клетки: поступлениевеществ в клетку и выведение из нее, преобразование веществ,синтезАТФ,нуклеиновыхкислот,белков,углеводов(фотосинтез).Воспроизведениеклетки, передачанаследственнойинформации,геныихромосомы.

организменный уровень организации жизни (8 ч)

Одноклеточные,колониальныеимногоклеточныеорганизмы.Ткани,органыисистемыорганов.Признакиживыхорганизмов,их проявление у бактерий, протистов, грибов, растений ижи-вотных. Регуляцияфункций вживых организмах. Защита ор-ганизма от чужеродных тел.Способыразмножения организмов.Образованиеиразвитиеполовыхклеток.Индивидуальноеразвитиеорганизмов,втомчислеорганизмачеловека.Закономерностина-следственностииизменчивостиорганизмов,втомчислеорганизмачеловека.Взаимосвязьорганизмовсокружающейсредой,адапта-цииорганизмовксредеобитания.

Page 214: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

213

популяционно-видовой уровень (2 ч)Видыживыхорганизмов,критериивида.Популяция,свойства

и структурапопуляции, динамика численностипопуляциии еерегуляция.

экосистемный уровень организации жизни (4 ч)Структураэкосистем.Функцииорганизмоввэкосистеме.Связи

организмов разных видов в экосистеме.Пищевые связи.Потоквещества и энергии в экосистеме.Условия существования эко-систем—приток солнечной энергииикруговорот веществ.Про-дуктивностьэкосистем.Динамикаэкосистем.Агроэкосистемы.

эволюция видов живых организмов (8 ч)Концепциии теории эволюции.Предпосылки,механизмыи

результатыэволюцииспозицийсинтетическойтеорииэволюции.Способывидообразования.Макроэволюцияи ее закономерности.Особенностиэволюциичеловека.

Многообразиежизни— результат эволюции. Современнаябиологическаясистема.Сравнительнаяхарактеристикаосновныхтаксоновживыхорганизмов(царств,типов,отделов,классовцвет-ковыхрастений,классовхордовыхживотных).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

организм и средаУчащийсядолжен:знать:z� уровниорганизациижизни;z� классификациюэкологическихфакторов;z� закономерности воздействия экологическихфакторов наорганизмы,взаимодействияэкологическихфакторов;z� рольсвета,температуры,водывжизниживыхорганизмов;z� адаптацииживыхорганизмовксредеобитания;z� экологическиегруппыживотныхирастенийпоотношениюкопределенномуфакторусреды;

иметь представление:z� определахвыносливостиорганизмов;z� стенобионтахиэврибионтах;z� пойкилотермныхигомойотермныхживотных;

Page 215: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

214

понимать сущность взаимосвязи организмови окружающейсреды;

уметь:z� проводитьнаблюдениязаживымиорганизмамисцельювы-ясненияихприспособленностиксредеобитания;z� характеризоватьуровниорганизациижизни, средыжизни,адаптацииживыхорганизмовразныхвидовксредеобитания;z� решатьэкологическиезадачи;z� составлять краткий конспект прочитанного текста, выяв-лятьглавное,ставитьвопросыктексту,составлятькраткиерефераты;z� составлятьсхемы,таблицы,диаграммы,графикинаосновеопределенныхданных;z� находитьнеобходимуюинформациювразныхисточникахииспользоватьеедлярешениявозникающихпроблем;

владеть основными терминами и понятиями при описаниизакономерностейдействияэкологическихфакторовнаживыеор-ганизмыиихадаптацииксредежизни;

использовать приобретенные знания:z� длясозданияоптимальныхусловийпривыращиваниикуль-турныхикомнатныхрастений, содержаниидомашнихжи-вотных;z� предотвращения неблагоприятных воздействийфакторовсредынаорганизмчеловека.

вид и популяцияУчащийсядолжен:знать:z� критериивида;z� основныесвойствапопуляции,структурупопуляции;z� причины динамики численности популяцийимеханизмыеерегуляции;

иметь представление:z� о (об)космополитахиэндемиках;z� абсолютнойиудельнойрождаемостиисмертности;z� распределенииособейвпопуляции;z� емкостисреды;

Page 216: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

215

понимать сущность:z� популяционно-видовогоуровняорганизациижизни;z� процессов,происходящихнауровневидаипопуляции;

уметь:z� проводитьсравнениеразныхвидоворганизмов;z� различатьвидыпоморфологическомукритерию;z� определять виды по определителю или определительнымкарточкам,составлятьключидляопределениявидов;z� проводить наблюдения за организмами видов растений иживотных;z� решатьэкологическиезадачи;

владеть основными терминами и понятиями при описаниивидовипопуляций;

использовать приобретенные знания и умения: z� дляопределениявидовогоразнообразия;z� обоснованиямерпоихохранеиличномучастиивохранныхмероприятиях;z� проведения наблюдений за организмами разных видов вприроде.

экосистемыУчащийсядолжен:знать:z� структурубиоценоза,экосистемы;z� связиорганизмоввэкосистемах;z� функцииживыхорганизмоввэкосистеме;z� видыизмененияэкосистем;z� основные агроэкосистемы и их отличия от естественныхэкосистем;

иметь представление:z� овидовомбогатствеивидовойнасыщенностибиоценоза;z� доминантахиэдификаторах;

понимать сущность круговорота веществ и преобразованияэнергиивэкосистемах;

уметь:z� объяснять взаимодействиеи взаимосвязькомпонентов эко-системы;

Page 217: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

216

z� характеризоватьпродуктивностьэкосистем;z� составлятьцепии сетипитания, экологическиепирамидыианализироватьих;z� сравниватьестественныеиискусственныеэкосистемы;z� решатьэкологическиезадачи;

владеть навыкамирешенияэкологическихзадач;использовать приобретенные знания и умения:z� для созданияиподдержания устойчивостиискусственныхэкосистем:аквариума,сада,сквера,парка,огородаит.д.;z� обоснованиямерпоохранеестественныхэкосистем;z� выращивания экологически чистой сельскохозяйственнойпродукции.

эволюция органического мира

Учащийсядолжен:знать:z� основныегипотезыпроисхожденияжизнинаЗемле;z� основные положения эволюционной теорииЧ.Дарвина исинтетическойтеорииэволюции;z� предпосылки,движущиесилыирезультатыэволюции;z� формыборьбызасуществование;z� способыдостижениягетерогенностипопуляций;z� формыестественногоотбораимеханизмихдействия;z� способывидообразования;z� путииспособыдостижениябиологическогопрогресса;z� доказательстваэволюции;z� основныетаксономическиеединицы,используемыевсисте-матике;z� принципыклассификации видовживых организмов и со-временнуюбиологическуюсистему;z� особенности строения вирусов, способы проникновения вживые организмы, размножение, вирусные заболевания,методыихпрофилактикиилечения;

понимать сущность:z� эволюционнойтеорииЧ.Дарвина;z� синтетическойтеорииэволюции;z� эволюционногопроцесса;

Page 218: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

217

уметь:z� характеризоватьэволюционныйпроцесс,предпосылки,дви-жущиесилыирезультатыэволюции;z� характеризовать биологическийиморфофизиологическийпрогрессирегресс,ихрольвэволюции,способыипутидо-стиженияпрогрессаирегрессагруппамиорганизмов;z� распознаватьрудиментыиатавизмы;z� соблюдатьмерыпопрофилактикевирусныхболезней;z� решатьбиологическиезадачи;z� анализироватьтексты,готовитьпонимкраткиесообщения,составлятьаннотации;

владеть понятийнымаппаратомдляописанияпроцессовбио-логическойэволюции;

использовать приобретенные знания и умения:z� длякритическогоанализапубликацийвсредствахмассовойинформацииобэволюции;z� объясненияпроцессовформированияадаптацийуорганизмовразныхвидов,видообразования,многообразиявидовживыхорганизмов;z� профилактикивируснойинфекции.

происхождение и эволюция человекаУчащийсядолжен:знать:z� положениечеловекавзоологическойсистеме,предпосылкиидвижущиесилыэволюциичеловека;z� качественныеотличиячеловекаотживотных;z� расычеловекаиихотличительныечерты;z� особенностиэволюциичеловеканасовременномэтапе;

понимать сущность процессаэволюциичеловека;уметь:z� обосновыватьместочеловекавзоологическойсистеме;z� характеризовать этапыантропогенеза, роль биологическихисоциальныхфактороввэволюциичеловека;z� доказыватьединствочеловеческихрас;z� находитьвбиологическихсловаряхисправочникахзначениетерминов,связанныхспроблемойэволюциичеловека,враз-

Page 219: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

218

личныхисточниках(втомчислеивИнтернете)необходимуюинформациюпоэволюциичеловека;z� проводитьсравнениестроенияифункционированияорганиз-мачеловекаиживотных;

владеть:z� основнымитерминамиипонятиямипоэволюциичеловека;z� навыкамианализатекстов,выделенияглавного,написанияаннотаций,краткихсообщений,выступленияс сообщения-ми,ведениядискуссии;

использовать приобретенные знания и умения длякритиче-ского анализапубликаций в средствахмассовойинформациипоэволюциичеловека.

поведение как результат эволюцииУчащийсядолжен:знать формыповедения (врожденныеи приобретенные)жи-

вотныхичеловека;понимать сущность поведениякак адаптацииживого орга-

низма,суррогатногообщения;уметь:z� характеризоватьврожденныеииндивидуальноприобретен-ныеформыповедения;z� различатьпроявлениевприродеразныхформповедения;z� характеризовать особенностиповедениячеловекакак био-социальногосущества;z� проводитьнаблюдениязаживотнымивприроде;

владеть основными терминами и понятиями при описанииповедениячеловекаиживотных;

использовать приобретенные знания и умения дляобоснованияисоблюдениянормповедениячеловекавобществе.

Биосфера — живая оболочка планетыУчащийсядолжен:знать:z� границыбиосферы,компонентыбиосферы,биогеохимическиефункцииживоговещества;z� основныенарушениявбиосфере,вызванныедеятельностьючеловека;

Page 220: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

219

z� основные загрязнителиокружающейсреды,причиныипо-следствиязагрязнениябиосферы,обедненияресурсов;z� заповедникиинациональныепаркиРеспубликиБеларусь;z� влияниечеловеканабиосферу;z� глобальныеирегиональныеэкологическиепроблемы;z� основныеэтапыэволюциибиосферы;

понимать сущность ученияобиосфере;уметь:z� обосновыватьнеобходимостьохраныбиосферы, сохранениягенофондаивидовогоразнообразияорганическогомира;z� составлятьсхемыкруговоротоввеществвбиосфере;z� решатьэкологическиезадачи;

владеть навыкамианализа текстов, выделения главного, на-писания аннотаций,кратких сообщений, выступления с сообще-ниями,ведениядискуссиипопроблемамбиосферы,роличеловекавбиосфере;

использовать приобретенные знания и умения: z� дляобоснованиямерпоохранеокружающейсреды,редкихиисчезающихвидовживыхорганизмов;z� уменьшения загрязнения окружающей среды бытовымиотходами, экономногорасходованияводы, электроэнергии,теплаит.д.

обобщающее повторениеУчащийсядолжен:знать:z� уровниорганизациижизнииихэлементарныеединицы;z� особенности структурыживых систем на каждом уровнеорганизации;z� основныепроцессыиявления,характерныедляживыхси-стемкаждогоуровняорганизации;z� основныебиологическиетеорииизаконы(клеточная,хромо-сомная,теорияэволюции,законыМенделя,биогенетическийзаконидр.);

понимать сущность:z� структурнойорганизациижизнинаЗемле;z� взаимосвязиживыхсистемразныхуровней;

Page 221: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

220

уметь:z� анализировать и обобщатьматериал учебников (учебныхпособий),научныхинаучно-популярныхизданий,интернет-источниковит.д.;z� сопоставлятьизученныепонятия,искатьновые связии от-ношениямеждуними,прослеживатьразвитиепонятийвихиерархическихзависимостях,т.е.устанавливатьподчинен-ностьвслучаесопоставленияпонятий;z� классифицироватьзнания,приводитьихвсистему;z� вычленятьведущиеидеиисистематизироватьматериалво-кругосновныхпонятий;z� выявлятьвзаимосвязьстроенияифункций;z� находитьобщиепризнакив строенииижизнедеятельностиразныхбиологическихсистем;z� выявлятьсвязьмеждубиологическимисистемамииподси-стемами (междуорганоидами,клетками,органамиисисте-мами органов, организмами в экосистемах, разными эко-системами);z� обнаруживать чертыусложнения у организмов разных си-стематическихгрупп;z� сравниватьобъектыиоформлятьматериалсравнениявтаб-лицы;z� составлять аналитические, сравнительные и обобщающиетаблицы;z� переводитьтабличныйматериалвдиаграммыиграфики;

владеть:z� способами ориентациивинтернет-источникахинформации(журналы,сайты,образовательныепорталыит.д.);z� различнымисредствамикоммуникации;z� основнымпонятийнымаппаратом.

Page 222: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

221

ЛиТЕРАТУРА

Для учителя

КодексРеспубликиБеларусьобобразовании.—Минск:Нац.центрправовойинформ.Респ.Беларусь,2011.—400с.

Положение об учреждении общего среднего образования,утвержденное постановлениемМинистерства образованияРес-публикиБеларусьот20.12.2011№283.

Правила проведения аттестации учащихся при освоении со-держания образовательныхпрограмм общего среднего образова-ния, утвержденные постановлениемМинистерства образованияРеспубликиБеларусьот20.06.2011№38.

Санитарныенормыи правила «Требования для учрежденийобщего среднего образования», утвержденные постановлениемМинистерстваздравоохраненияРеспубликиБеларусьот27.12.2012№206.

Борщевская, Е. В.Методическиерекомендациипоиспользова-ниюэлектронныхобразовательныхресурсовпоучебномупредмету«Биология» /Е.В.Борщевская //Біялогія і хімія.—2013.—№2.—С.49—51.

Гарбар, Е. Е.Развитиеуменийработатьстекстом/Е.Е.Гар-бар//Біялогія іхімія.—2013.—№11.—С.19—24.

Гричик, В. В.Уроки биологиив 10—11классах : пособие дляучителейучрежденийобщ.сред.образованиясбелорус.ирус.яз.обучения/В.В.Гричик[идр.].—Минск:Аверсэв,2014.—159с.

Клевец, И. Р. Подходык развитию у учащихся коммуника-тивныхуменийна уроках биологии /И.Р.Клевец //Біялогія іхімія.—2013.—№12.—С.24—38.

Яковлева, Т. Г.Использование технологииразвитиякритиче-скогомышлениянаурокахбиологии/Т.Г.Яковлева//Біялогіяіхімія.—2014.—№1.—С.28—35.

Яцына, И. Д.Активизацияпознавательнойдеятельностиуча-щихсяинтегрированнымиметодами/И.Д.Яцына //Біялогія іхімія.—2013.—№12.—С.43—47.

Для учащихся

Маглыш, С.С. Биология : учеб.пособие для11-гокл. учреж-денийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/С.С.Маглыш,А. Е. Каревский ; под ред. С. С.Маглыш.— 2-е изд., испр. идоп.—Минск :Народнаяасвета,2016.—261с.

Page 223: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

Дубков, С. Г.Сборникзадачпообщейбиологии.10—11класс/С. Г.Дубков,И.В.Богачева,И.Р.Клевец.—Минск :Сэр-Вит,2016.—88с.

Хруцкая, Т. В.Тетрадьдлялабораторныхипрактическихработпо биологии для 11класса : пособие для учащихся учрежденийобщ. сред. образования с рус. яз. обучения / Т.В.Хруцкая.—5-еизд.—Минск :Аверсэв,2015.—30с.

Хруцкая,Т. В.Рабочаятетрадьпобиологиидля11класса:по-собиедляучащихсяучрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/Т.В.Хруцкая.—Минск:Аверсэв,2014,2015.—127с.

Маглыш,С. С.Тетрадьдляпрактических,лабораторныхработи экскурсийпо биологии для 11класса : пособие для учащихсяучрежденийобщ.сред.образованиясрус.яз.обучения/С.С.Маг-лыш.—2-еизд.—Минск :Сэр-Вит,2014.—64с.

Маглыш, С. С.Рабочаятетрадьпобиологиидля11класса:посо-бие дляучащихсяучрежденийобщ. сред. образования с рус. яз.обучения/С.С.Маглыш,А.Е.Каревский.—2-еизд.—Минск:Сэр-Вит,2014.—136с.

Page 224: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

223

фиЗиКА

поясниТельная записка

общая характеристика учебного предмета. ценностные ориентиры содержания учебного предметаЗначениеучебногопредмета«Физика»определяетсятойролью,

которуюиграетфизическаянаукавжизнисовременногообщества,ее влияниемна темпыразвитиянаучно-техническогопрогресса,культурычеловека,формированиесоциальнозначимыхориента-ций,обеспечивающихгармонизациюотношенийчеловекасокру-жающиммиром.

Физикакакнаука о наиболее общих законахприродыикакучебныйпредметвноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружающеммире.Онараскрываетрольнаукивэкономическомикультурномразвитииобщества,способствуетформированиюсо-временногонаучногомировоззрения.

Для решения задачформирования основ научногомировоз-зрения,развитияинтеллектуальныхспособностейипознаватель-ныхинтересов учащихся в процессе изученияфизики основноевнимание следует уделятьнепередаче суммы готовых знаний, азнакомству сметодаминаучного познания окружающегомира,постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельнойдеятельностипоихразрешению.

Гуманитарное значениефизикикак составной части общегосреднегообразованиясостоитвтом,чтоонаспособствуетовладе-ниюучащимисянаучнымметодомпознания,позволяющимполу-чатьобъективныезнанияобокружающеммире.

Знаниефизическихзаконовнеобходимодляизученияхимии,биологии,астрономииидругихнаук.

Изучениефизикинаповышенномуровненаправленонаболееглубокое овладение основнымифизическимипонятиямии зако-нами,необходимымидлядальнейшейуспешнойобразовательнойипрофессиональнойдеятельности.

Page 225: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

224

Содержаниеучебногопредмета«Физика»вXIклассе,концент-рируясьпосодержательнымлиниям(физическиеметодыисследо-ванияявленийприроды,физические объектыи закономерностивзаимодействиямеждуними,физическиеаспектыжизнедеятель-ностичеловека), структурируетсяна основефизических теорий:относительности,волновой,квантово-механической.

место учебного предмета в Типовом учебном плане общего среднего образования

Типовойучебныйплан общего среднего образованияустанав-ливаетдляXIклассанаизучениефизикинаповышенномуровне4учебныхчасавнеделю.

Время,предлагаемоенаизучениеотдельныхтемвсодержанииучебногопредмета, являетсяпримерным.Это зависит отисполь-зуемыхучителемметодовобученияипедагогическихтехнологий,формучебныхзанятий,учебныхдостиженийучащихся.

цели и задачи изучения учебного предмета на повышенном уровне

Изучениефизикинаповышенномуровне вXIклассенаправ-ленонадостижениеследующихцелейизадач:

zz усвоениезнаний ометодахнаучногопознанияприроды;со-временнойфизическойкартинемира:свойствахвеществаиполя, пространственно-временных закономерностях, дина-мическихистатистическихзаконахприроды;знакомствососновамифундаментальныхфизическихтеорий;zz овладениеумениями проводитьнаблюдения,планироватьивыполнятьэксперимент,обрабатыватьрезультатыизмеренийипредставлятьих в виде таблиц, графиков, диаграмм, вы-двигатьгипотезыистроитьмодели,устанавливатьграницыихприменимости;zz применениезнанийдляобъясненияявленийприроды,свойстввещества,принципаработытехническихустройств,решенияфизическихзадач,самостоятельногоприобретенияиоценкидостоверностиновойинформациифизическогосодержания,использования современныхинформационных технологийдляпоиска,переработкиипредъявленияучебнойинаучно-популярнойинформациипофизике;

Page 226: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

225

zz развитие познавательныхинтересов, интеллектуальныхитворческих способностей в процессе решенияфизическихзадачи самостоятельногоприобретенияновых знанийпривыполнениипроектов, экспериментальныхисследований,подготовкедокладов,рефератовидругихтворческихработ;zz воспитание способностиксотрудничествувпроцессесовмест-ноговыполнениязадач,уважительногоотношениякмнениюоппонента,обоснованиявысказываемойпозиции,готовностикморально-этическойоценкеиспользованиянаучныхдости-жений, гордости за ученых-физиков, сыгравших ведущуюрольвсозданиисовременногомиранаукиитехники;zz использованиеприобретенных знанийи умений дляреше-нияпрактических,жизненных задач, рационального при-родопользованияиохраныокружающейсреды,обеспечениябезопасностижизнедеятельностичеловекаиобщества.

Впроцессеосвоениясодержанияучебногопредмета«Физика»предусматриваетсяформированиеуучащихсяпредметныхимета-предметныхуменийинавыков,универсальныхспособовдеятель-ностииключевыхкомпетенций.

Приоритетами при изучении содержания физики на повы-шенномуровнеявляются:учебно­познавательная деятельность, информационно­коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность.

Учебно-познавательная деятельность:zz использованиедляпознанияокружающегомираразличныхестественнонаучныхметодов:наблюдения,измерения, экс-перимента,моделирования;zz формированиеуменийразличатьфакты,гипотезы,причины,следствия,доказательства,законы,теории;zz овладение адекватными способамирешения теоретическихиэкспериментальныхзадач;zz приобретение опыта выдвижения гипотез для объясненияизвестныхфактови для экспериментальнойпроверки вы-двигаемыхгипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность: zz владениемонологическойи диалогической речью, способ-ностьпониматьточкузрениясобеседникаипризнаватьправонаиноемнение;

Page 227: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

226

zz использование длярешенияпознавательныхикоммуника-тивныхзадачразличныхисточниковинформации.

Рефлексивная деятельность: zz владениенавыкамиконтроляиоценкисвоейдеятельности,умениепредвидетьвозможныерезультатысвоихдействий;zz организация учебной деятельности: постановкацели, пла-нирование, определение оптимального соотношенияцелиисредств.

Приизучениифизики основное внимание должно уделятьсяформированию у учащихсяфизических понятий на основе на-блюденийфизическихявлений,выполнениюучащимисясамостоя-тельныхэкспериментовспоследующиманализомихрезультатов,развитиюуменийприменятьнапрактике теоретические знания,полученныенаурокахфизики.Основныепонятияизаконыфизи-кидолжныбытьпредставленыучащимсянекакокончательныеинеизменныеистины,авихисторическомразвитиисвыяснениемграницприменимостиизученныхзаконов,спримерамисущество-ванияразличныхсистемнаучныхпонятий.

основные требования к результатам учебной деятельности учащихся

Основные требования к результатам учебной деятельностиучащихся на повышенном уровне направлены на реализациюкомпетентностногоподхода;формированиеметапредметных,обще-предметных и предметных компетенций, в результате которыхучащийся приобретает совокупность знаний, обеспечивающихформирование современнойфизическойкартинымира; умений,навыков, опыта деятельности, необходимых для продолженияпрофессионального образования, трудовой деятельности, успеш-ной социализациив обществе, личностногоипрофессиональногоразвития, а также знаниядля сохраненияокружающей средыиздоровья.

Page 228: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

227

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

(140 ч)

колеБания и волны

1. механические колебания и волны (25 ч)Колебательное движение. Гармоническиеколебания.Ампли-

туда,период,частота,фазаколебаний.Уравнениегармоническихколебаний.

Пружинныйиматематическиймаятники.Превращенияэнергиипригармоническихколебаниях.Свобод-

ныеивынужденныеколебания.Резонанс.Распространениеколебанийвупругойсреде.Волны.Частота,

длина,скоростьраспространенияволныисвязьмеждуними.Звук.

Демонстрации, опыты, компьютерные моделиzz Колебаниятелананитиипружине.zz Кинематическаямодельгармоническихколебаний.zz Зависимостькоординатыколеблющегосятелаотвремени.zz Зависимостьпериодагармоническихколебанийматематиче-

скогомаятникаотегодлины.zz Вынужденныеколебания.zz Резонанс.zz Образованиеи распространение поперечныхипродольных

волн.zz Колеблющеесятелокакисточникзвука (камертон).zz Зависимостьгромкостизвукаотамплитудыколебаний.zz Зависимостьвысотытонаотчастотыколебаний.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление офизическихявлениях: волновое дви-

жение,звуковаяволна;

Page 229: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

228

знать/понимать: z� смыслфизическихмоделей:математическийипружинныймаятники,продольныеипоперечныеволны;z� смыслфизическихпонятийиявлений:свободныеколебания,гармоническиеколебания,амплитуда,период,частота,фазаколебаний,вынужденныеколебания,резонанс,длинаволны,скоростьраспространенияволны;

уметь описывать/объяснятьфизические явления:механиче-скиеколебанияиволны,резонанс;

владеть:z� экспериментальнымиумениями: определятьосновныехарак-теристикигармоническихколебаний;z� практическими умениями: решать качественные, графи-ческие, расчетные задачи на определение амплитуды, пе-риода, частотыколебаний пружинного иматематическогомаятников,фазы,смещения,скорости,ускоренияиэнергиигармонических колебаний, длиныи скорости волны с ис-пользованиемуравнениягармоническогоколебания,формул:периодаичастотыколебанийпружинногоиматематическогомаятников,связичастоты,длиныискоростираспростране-нияволны.

Фронтальные лабораторные работы1.Изучениеколебанийгрузананити.2.Измерениеускорения свободногопадения спомощьюмате-

матическогомаятника.3.Измерениежесткостипружинына основе закономерностей

колебанийпружинногомаятника.

2. электромагнитные колебания и волны (23 ч)Колебательныйконтур.Свободные электромагнитныеколеба-

ния вконтуре.ФормулаТомсона.Превращения энергии вколе-бательномконтуре.

Переменныйэлектрическийток.Трансформатор.Производство,передачаираспределениеэлект-

рической энергии.Экологическиепроблемыпроизводства, пере-дачиираспределенияэлектрическойэнергии.

Page 230: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

229

Электромагнитные волныиих свойства.Шкала электромаг-нитныхволн.

Различные виды электромагнитныхизлученийиихпракти-ческое применение.Действие электромагнитного излучения наживыеорганизмы.

Демонстрации, опыты, компьютерные моделиzz Электромагнитныеколебания.zz Зависимостьчастотыэлектромагнитныхколебанийотэлект-

роемкостиииндуктивностиконтура.zz Получение переменного тока при вращении проводящего

виткавмагнитномполе.zz Осциллограммыпеременноготока.zz Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.zz Трансформатор.zz Излучениеиприемэлектромагнитныхволн.zz Свойстваэлектромагнитныхволн.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление:z� ошкалеэлектромагнитныхволн;z� скоростираспространенияэлектромагнитнойволны;z� путяхразвитияэлектроэнергетикииэкологическихпробле-махпроизводстваипередачиэлектроэнергии;z� свойствахипримененииинфракрасных,ультрафиолетовыхирентгеновскихизлучений;

знать/понимать смыслфизическихпонятий:колебательныйконтур, свободные электромагнитные колебания, переменныйэлектрический ток, амплитудныеи действующие значения силыпеременноготокаинапряжения, трансформатор;

уметь описыватьи объяснятьфизическиеявления: электро-магнитныеколебания, переменный электрический ток, электро-магнитныеволны;

владеть практическимиумениями:решатькачественные,гра-фические,расчетныезадачинаопределениепериодаиэнергетиче-скиххарактеристикэлектромагнитныхколебаний,действующих

Page 231: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

230

значенийсилытокаинапряжения,коэффициентатрансформации,характеристикэлектромагнитныхволнсиспользованиемформул:Томсона, энергии электромагнитныхколебаний, действующихзначенийсилытокаинапряжения,связидлиныичастотыволны.

3. оптика (39 ч)Электромагнитнаяприродасвета.Интерференциясвета,еенаблюдениеиприменение.ПринципГюйгенса—Френеля.Дифракциясвета.Дифракци-

оннаярешетка.Законотражениясвета.Сферическиезеркала.Законпреломления света.Показательпреломления.Полное

отражение.Формулатонкойлинзы.Оптическиеприборы.Поперечностьсветовыхволн.Поляризациясвета.Дисперсиясвета.Спектр.Спектральныеприборы.

Демонстрации, опыты, компьютерные моделиzz Интерференциясвета.zz Дифракциясвета.zz Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешетки.zz Законпреломлениясвета.zz Полноеотражениесвета.zz Световод.zz Оптическиеприборы. zz Получениеспектраспомощьюпризмы.zz Невидимыеизлучениявспектренагретоготела.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление:z� о (об)электромагнитнойприродесвета;z� наблюденииипримененииинтерференции;z� устройствеипринципахдействия оптическихи спектраль-ныхприборов;z� вкладебелорусскихученыхвразвитиефизическойоптики;

Page 232: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

231

знать/понимать:z� смыслфизическихпонятийиявлений:когерентность,интер-ференция,дифракция,дисперсия,показательпреломления,поляризациясвета;z� смыслфизических законовипринципов: отраженияипре-ломлениясвета,принципаГюйгенса—Френеля;

уметь описыватьиобъяснятьфизическиеявления:отражение,преломление света, интерференцию, дифракцию, поляризацию,дисперсию;

владеть:z� экспериментальными умениями: определять длину волнывидимогосвета,показательпреломлениявещества,фокусныерасстояниясобирающихирассеивающихлинз;z� практическимиумениями:решатькачественные,графичес-кие,расчетныезадачинаопределениедлинысветовойволны,порядка дифракционныхмаксимумов, на построение ходасветовыхлучейвпризмахиплоскопараллельныхпластинах,в зеркалахи системахлинз; характеристикизображениявзеркалах,тонкихлинзахсиспользованиемзаконовпрямоли-нейногораспространения,отраженияипреломлениясвета,формул: дифракционной решетки, сферического зеркала,тонкойлинзы.

Фронтальные лабораторные работы4.Измерениедлинысветовойволныспомощьюдифракцион-

нойрешетки.5.Измерениепоказателяпреломлениястекла.6.Изучениетонкихлинз.

4. основы специальной теории относительности (8 ч)

ПринципотносительностиГалилеяиэлектромагнитныеявле-ния.ПостулатыЭйнштейна.ПреобразованияЛоренца.Простран-ствоивремявспециальнойтеорииотносительности.

Законвзаимосвязимассыиэнергии.

Page 233: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

232

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление оботносительностиодновременности;знать/понимать:z� постулатыЭйнштейна,следствияизпреобразованийЛоренца;z� смыслфизическихзаконов:взаимосвязьмассыиэнергии;

владеть практическимиумениями:решатькачественные,рас-четные задачи на определение сокращения длины, замедлениявременивразличныхинерциальныхсистемахотсчета,наприме-нениезаконавзаимосвязимассыиэнергии.

кванТовая Физика

5. Фотоны. действия света (9 ч)Фотоэффект. Внутренний и внешнийфотоэффект. Экспери-

ментальные законывнешнегофотоэффекта.Квантовая гипотезаПланка.

Фотон.УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.Давление света.Импульсфотона.Корпускулярно-волновой

дуализм.

Демонстрации, опыты, компьютерные моделиzz Фотоэлектрическийэффект.zz Законывнешнегофотоэффекта.zz Устройствоидействиефотореле.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление:z� отепловомизлучениииквантовойгипотезеПланка;z� применениифотоэффекта;z� давлениисвета;z� корпускулярно-волновомдуализме;

Page 234: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

233

знать/понимать:z� смыслфизическихпонятий:фотон, внутреннийивнешнийфотоэффект,краснаяграница,работавыхода,давлениесвета,импульсфотона;z� смыслфизическихзаконов:внешнегофотоэффекта;

уметь объяснятьявлениевнешнегофотоэффекта;владеть практическимиумениями:решатькачественные,гра-

фические, расчетные задачина определение энергиииимпульсафотона, красной границыфотоэффекта, задерживающего потен-циала, работы выхода с использованием уравнения Эйнштейнадляфотоэффекта.

6. Физика атома (10 ч)Явления,подтверждающие сложное строение атома.Ядерная

модельатома.КвантовыепостулатыБора.Квантово-механическаямодель

атомаводорода.Излучениеипоглощениесветаатомамиимолекулами.Спектры

испусканияипоглощения.Спонтанноеииндуцированноеизлучение.Лазеры.

Демонстрации, опыты, компьютерные моделиzz Линейчатыйспектризлучения.zz Спектрпоглощения.zz МодельопытаРезерфорда.zz Лазер.zz Голограмма.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление:z� офизическихмоделях:ядернаямодельатома,модельатомаводородапоБору;z� принципедействиялазера;z� достиженияхбелорусскихученыхвобластиспектроскопиииквантовойэлектроники;

Page 235: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

234

знать/понимать:z� смыслфизическихпонятий:основноеивозбужденныеэнер-гетическиесостоянияатома;z� смыслпостулатовБора;

уметь объяснять процесс излучения и поглощения энергииатомом;

владеть практическимиумениями:решатькачественныеирас-четныезадачинаопределениечастотыидлиныволныизлученияатомаприпереходе электронав атомеиз одного энергетическогосостояниявдругое.

7. ядерная физика и элементарные частицы (23 ч)Протонно-нейтроннаямодельстроенияядраатома.Дефектмасс.Энергиясвязиатомногоядра.Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях.

Энергетическийвыходядерныхреакций.Радиоактивность.Законрадиоактивногораспада.Периодполу-

распада.Альфа-,бета-радиоактивность,гамма-излучение.Действиеионизирующихизлученийнаживыеорганизмы.

Деление тяжелыхядер.Цепныеядерные реакции.Ядерныйреактор.Реакцииядерногосинтеза.

Ядернаяэнергетика.Экологическиепроблемыеепроизводства.Элементарныечастицыиихвзаимодействия.

Демонстрации, опыты, компьютерные моделиzz НаблюдениетрековвкамереВильсона.zz Фотографиитрековзаряженныхчастиц.zz Ядерныйреактор.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление:z� о (об) ядерной энергетике и экологических проблемах еепроизводства;z� элементарныхчастицахиихвзаимодействиях;z� достиженияхбелорусскихученыхвобластиядернойфизикиифизикиэлементарныхчастиц;

Page 236: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

знать/понимать:z� смыслфизическихпонятий: протонно-нейтроннаямодельядра, ядерная реакция, энергия связи, дефектмасс, энер-гетический выход ядерной реакции, период полураспада,цепнаяядернаяреакцияделения;z� смыслфизическихявленийипроцессов: радиоактивность,радиоактивныйраспад,делениеисинтезядер;z� смыслфизическихзаконов:радиоактивногораспада,сохра-нениявядерныхреакциях;

владеть практическими умениями: решать качественные,расчетныеи графические задачинаопределениепродуктовядер-ныхреакций,энергиюсвязиатомногоядра,периодаполураспадарадиоактивных веществ с использованием закона сохраненияэлектрического зарядаимассовогочисла,формулывзаимосвязимассыиэнергии.

8. единая физическая картина мира (3 ч)Современнаяфизическаяиестественнонаучнаякартинымира.

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащийсядолжен:иметь представление осовременнойестественнонаучнойкар-

тинемира.

Page 237: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

236

ХимиЯ

поясниТельная записка

Содержание образования учебного предмета «Химия» ори-ентировано на освоение учащимися компетенций, необходимыхдля рациональной деятельности в мире веществ и химическихпревращенийна основе знанийо свойствах важнейшихвеществ,окружающихчеловека вповседневнойжизни,ипонимание сутихимическихпревращений,атакженаформированиеуучащихсяпониманияролихимииврешениинаиболееактуальныхпроблем,стоящихпередчеловечествомвXXIв.Отграмотногорешенияэтихпроблем зависит здоровье людей, уровеньихжизнии состояниеокружающейсреды.

Цель изучения химии на III ступени общего среднего обра-зования—формирование системыхимических знанийи опытаихприменения, обеспечивающейпонимание естественнонаучнойкартинымира, активнуюадаптациюв социумеи безопасноепо-ведение,готовностькпродолжениюобразованиянапоследующихуровняхиступеняхпрофессиональногообразования.

Задачиизученияхимиина III ступениобщего среднего обра-зования:

zz формирование системныххимических знаний, создающихоснову для непрерывного образования и самообразованияна всех этапах обученияипредстоящейпрофессиональнойдеятельности;zz формирование и развитие ключевых, общепредметных ипредметно-специальных компетенций— знаний, умений,способовиопытадеятельности—сучетомспецификихимиикакфундаментальнойестественнойнауки;zz формированиеиразвитиеуучащихсясоциальнозначимыхобщекультурных и личностных ценностных ориентаций,предполагающихрациональноеибезопасноеиспользованиевеществвповседневнойжизни;

Page 238: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

237

zz формированиерасширенныхсистемныххимическихзнаний,создающих основу для непрерывного естественнонаучногообразованияипредстоящейпрофессиональнойдеятельности,связаннойсхимией.

Настоящаяучебнаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»предназначенадляизученияхимиивХIклассеучрежденийобще-го среднего образованиянаповышенномуровне в условияхпро-фильногообучения.

Учебнаяпрограммасоставленавсоответствиисучебнымпла-ном,которыйпредусматриваетдляизученияхимиинаповышен-номуровне4часавнеделю(всего140часов).

Повышенныйуровеньизученияхимиивключаетвсебябазовыйуровень.Наповышенномуровне осуществляется более глубокаяподготовка учащихся за счет расширения теоретическойинтер-претации химических явлений, перечня экспериментальных ирасчетныхзадач,введенияусложненныхзадач.

Структура учебнойпрограммыпредполагаетизучение общейи неорганической химии вXI классе.Изучение учебногомате-риала начинается темой «Важнейшие классы неорганическихсоединений»,котораяподготовитучащихсякусвоениюучебногоматериалапо общейи неорганическойхимии.Далее изучаютсяразделы общей химии, посвященные основнымпонятиями за-конам,включаяпериодическийзакон;теориихимическойсвязи;закономерностямпротеканияхимическихреакций;химиираство-ров.Завершаетсякурсизучениемхимииэлементов.

Приизучениикурсаучащиесябудутзнакомитьсясзависимо-стью свойств веществ отих строения, применениемхимическихсоединенийиихпревращенийвразличныхсферахжизнедеятель-ностичеловека.

Длякаждойтемывпрограммеопределенывопросы,подлежа-щиеизучению,типырасчетныхзадач,указаныперечнидемонстра-ций, лабораторных опытов, темыпрактическихработ.Учителюдаетсяправо заменыдемонстрационныхилабораторных опытовна другие (равноценные), более доступные в условиях данногоучреждения образования.По своемуусмотрениюучительможетувеличитьчислодемонстрационныхопытов.Предусмотреновремядляпроведенияконтрольныхработ.

Page 239: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

238

Указанное в программе количество часов, отведенных наизучение учебных тем, является примерным. Ономожет бытьперераспределеномежду темами в разумныхпределах (2—4ч).Резервноевремяучительиспользуетпосвоемуусмотрению.Крометого,возможноизменениепоследовательностиизучениявопросовврамкахотдельнойучебнойтемыприсоответствующемобоснованиитакихизменений.

Впрограммеимеетсяраздел«Основныетребованиякрезульта-тамучебнойдеятельностиучащихся».Наосновеэтихтребованийосуществляетсяконтрольи оценкарезультатов учебнойдеятель-ностиучащихся,качестваусвоениязнанийиуровнясформирован-ностикомпетенций.

СодЕРжАниЕ УчЕБного пРЕдмЕтА

(4 ч в неделю; всего 140 ч, из них 4 ч — резервное время)

Т е м а 1. важнейшие классы неорганических веществ (6 ч)Важнейшиеклассынеорганическихвеществ:оксиды,основа-

ния,кислотыисоли.Ихклассификация,номенклатура,способыполученияихимическиесвойства.

Взаимосвязьмеждуклассаминеорганическихвеществ.

Демонстрации1.Образцынеорганическихвеществ.

Т е м а 2. основные понятия и законы химии (10 ч)Основныепонятияхимии.Атом,молекула, вещество.Хими-

ческийэлемент.Простыеисложныевещества.Веществамолеку-лярногоинемолекулярногостроения.Формульнаяединица.

Количественныехарактеристикивещества:масса,количествовещества,молярнаямасса,молярныйобъем(газов).

Понятие о стехиометрии. Закон сохранениямассы вещества.Законпостоянствасостававещества.Законобъемныхотношений.ЗаконАвогадро.Молярныйобъемимолярнаяконцентрациягаза.Относительнаяплотностьгазов.

Page 240: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

239

Расчетные задачи1.Расчет объемных отношений газообразных веществпо хи-

мическимуравнениям.2.Вычислениемолярнойконцентрациигаза.

Демонстрации2.Образцывеществколичеством1моль.3.Опыты,доказывающиевыполнениезаконасохранениямассы

веществвхимическихреакциях.

Т е м а 3. строение атома и периодический закон (14 ч)Ядернаямодельстроенияатома.Составатомногоядра.Атомный

номер,массовоечисло.Изотопы.Явлениерадиоактивности.Состояниеэлектронаватоме.Атомнаяорбиталь.Энергетический

уровень,энергетическийподуровень.s­, р­, d­, f­орбитали.Основноеивозбужденноесостоянияатома.Электронно-графическиесхемы,электронные конфигурации атомов элементов первых четырехпериодов.s­, р­, d­, f­элементы.

Периодичность изменения радиуса атома,металлических инеметаллическихсвойств,электроотрицательностисувеличениематомногономераэлементовА-групп.Изменениекислотно-основныхсвойств оксидов и гидроксидов с увеличением атомного номерадля элементовА-групп.Усилениекислотных свойств оксидовигидроксидовсувеличениемзначениястепениокисленияэлементавсоединении.

Периодический закон и периодическая система химическихэлементовД.И.Менделеева.Физический смыслномерапериодаиномерагруппы.Физическийсмыслпериодическогозакона.

Характеристикахимическогоэлементапоегоположениювпе-риодическойсистемеистроениюатома.Значениепериодическогозакона.

Демонстрации4.Таблицыпериодическойсистемыхимическихэлементов.

Т е м а 4. Химическая связь и строение вещества (16 ч)Природаитипыхимическойсвязи (ковалентная,ионная,ме-

таллическая).Обменныйи донорно-акцепторныймеханизмыоб-разованияковалентнойсвязи.

Page 241: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

240

ВалентныевозможностиистепениокисленияатомовэлементовА-групп.

Гибридизацияатомныхорбиталейипространственноестроениемолекулорганическихинеорганическихсоединений(углеводоро-ды,аммиак,ионаммония,вода).

Веществамолекулярногоинемолекулярного строения.Типыкристаллических структур: атомная,ионная,молекулярная,ме-таллическая.

Межмолекулярноевзаимодействие.Влияниемежмолекулярно-говзаимодействиянаагрегатноесостояниевещества.Водороднаясвязь и ее влияние нафизические свойства вещества. Значениеводороднойсвязидляприродныхобъектов.

Демонстрации5.Образцывеществсразличнымитипамихимическойсвязи.6.Кристаллические решетки веществ с различными типами

химическойсвязи.

Лабораторные опыты1.Составлениемоделеймолекулнеорганическихи органиче-

скихсоединений.

Т е м а 5. Химические реакции (14 ч)Классификацияхимическихреакций.Тепловойэффектхимическойреакции.Реакцииэкзо-иэндо-

термические.Термохимическиеуравнения.Скорость химических реакций. Зависимость скорости хими-

ческих реакций от природыреагирующих веществ (энергия ак-тивации),концентрации(закондействующихмасс),температуры(правилоВант-Гоффа), площади поверхности соприкосновения,наличиякатализатора.

Обратимость химических реакций.Химическое равновесие.Понятие оконстантехимического равновесия.Направление сме-щенияхимическогоравновесияподдействиемвнешнихфакторов(принципЛеШателье).

Окислительно-восстановительныепроцессы.Важнейшиеокис-лители и восстановители. Составление уравнений окислитель-но-восстановительных реакций на основе метода электронногобаланса.Окислительно-восстановительные процессы в природе,технике,быту.

Page 242: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

241

Расчетные задачи3.Расчетыпотермохимическимуравнениям.

Демонстрации7.Экзо-иэндотермическиепроцессы.8.Зависимостьскоростихимическихреакцийотплощадипо-

верхностисоприкосновенияреагирующихвеществ.9.Каталитическоеинекаталитическоеразложениепероксида

водорода.10.Действиеуксуснойисернойкислотнацинк (железо).11.Окислительно-восстановительныереакции.

Лабораторные опыты2.Исследованиевлияниятемпературыиконцентрациикисло-

тынаскоростьвзаимодействияцинка(железа)исолянойкислоты.

Практические работы1.Химическиереакции(1ч).

Т е м а 6. Химия растворов (14 ч)Растворы.Растворениекакфизико-химическийпроцесс.Теп-

ловыеэффектыприрастворении.Гидратыикристаллогидраты.Зависимостьрастворимостивеществотприродывещества,тем-

пературыидавления.Способывыражениясоставарастворов:массоваядоля,моляр-

наяконцентрациярастворенноговещества.Электролитическаядиссоциациясоединенийс различными

типамихимическойсвязи.Степень электролитической диссоциации.Сильныеи слабые

электролиты.Уравнениядиссоциациисильныхислабыхэлектро-литов.Константадиссоциации.

Условиянеобратимогопротеканияреакцийионного обмена врастворахэлектролитов.

Химическиесвойстваоснований,кислот,солейвсвететеорииэлектролитическойдиссоциации.

Водакакслабыйэлектролит.Водородныйпоказатель(рН)рас-твора.Характеристикакислотныхи основных свойстврастворовнаоснованиивеличинырНраствора.

Гидролизсолей.

Page 243: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

242

Расчетные задачи4.Расчетмассилиобъемоввеществ,необходимыхдляприго-

товлениярастворасзаданноймассовойдолей(молярнойконцент-рацией)растворенноговещества.

5.ВычислениерНрастворовсильныхкислотищелочей.

Демонстрации12. Электропроводностьрастворовэлектролитов.13. Реакцииионногообмена,протекающиесобразованиемгаза,

осадка,малодиссоциирующеговещества.14.Химическиесвойствакислот,основанийисолей.

Лабораторные опыты3.Реакцииионногообмена.4.Определениекислотно-основного характера раствора с по-

мощьюиндикаторов.5.Гидролизсолей (определениерНрастворовсолей).

Практические работы2.Изучениесвойствкислот,основанийисолейвсвететеории

электролитическойдиссоциации(1ч).3.Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Химияраство-

ров» (1ч).

Т е м а 7. неметаллы (36 ч)Положениенеметаллов впериодической системехимических

элементов.Строениевнешнихэлектронныхоболочекатомовнеметаллов.

Электронно-графические схемы, электронные конфигурацииатомовнеметаллов.Валентные возможности, степени окисленияатомовнеметалловвсоединениях.

Водород.Водородкакхимическийэлементипростоевещество.Изотопыводорода.Физическиесвойства.

Химическиесвойства:взаимодействиеснеметаллами,щелоч-нымии щелочно-земельнымиметаллами, оксидамиметаллов,гидрированиененасыщенныхорганическихсоединений.

Летучие водородные соединениянеметаллов (состав,физиче-скиесвойства,изменениекислотныхсвойствсоединенийвгруппахипериодах).

Page 244: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

243

Гидридыщелочныхищелочно-земельныхметаллов (физиче-скиесвойства,взаимодействиесводой).

Пероксидводорода:строениемолекулы,физическиеихимиче-скиесвойства:реакцияразложения,взаимодействиесрастворамиперманганатакалияииодидов.

Получение водорода в лабораториии впромышленности.Ис-пользованиеводородакакэкологическичистоготопливаисырьядляхимическойпромышленности.

Галогены. Галогеныкакхимические элементыипростые ве-щества.Физические свойствапростыхвеществ.Важнейшиепри-родныесоединениягалогенов.

Получение хлора в лаборатории действием окислителей наконцентрированную солянуюкислоту.Получение хлора в про-мышленностиэлектролизомрасплавахлориданатрия.

Химические свойства галогенов: взаимодействие с металла-ми, водородом, растворами солей галогеноводородных кислот;взаимодействиехлора сощелочаминахолодуипринагревании,хлорированиеорганическихсоединений.Галогеныкакокислители.

Особенности химических свойств фтора: взаимодействие скислородом,водой.

Галогеноводороды.Получениегалогеноводородов.Физическиесвойства.

Галогеноводородныекислоты.Сила галогеноводородныхкис-лот.Химические свойства галогеноводородныхкислот: действиенаиндикаторы;взаимодействиесметаллами,основнымииамфо-тернымиоксидами,гидроксидамиметаллов,солями.Особенностифтороводороднойкислоты:взаимодействиесоксидомкремния(IV)(действиенастекло).

Соли галогеноводородныхкислот.Качественные реакциинагалогениды.

Биологическое значениеиприменение галогеновиих соеди-нений.

Кислород и сера. Кислородисеракакхимическиеэлементыипростыевещества.Простыевеществакислородаисеры,аллотропия(кислород,озон;ромбическая,моноклинная,пластическаясера).Природныесоединениякислородаисеры.

Физические свойствакислородаи озона.Строениемолекулыозона.

Page 245: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

244

Химические свойствакислорода: окислениепростыхи слож-ныхвеществ(металлов,неметаллов,оксидауглерода(II),оксидовжелеза(II) и (II, III), сульфидовжелеза и цинка, органическихсоединений).

Особенностихимическихсвойствозона:взаимодействиесрас-творомиодидакалия.

Физические свойства ромбической серы. Состав и строениемолекулы.Химические свойства: взаимодействие сфтором,кис-лородом,водородом,металлами.

Применениекислородаисеры.Водородныесоединениякислородаисеры.Вода.Строениемолекулы.Особенностифизических свойств,

обусловленныеводороднымисвязями.Химическиесвойстваводы:взаимодействиесактивнымиметаллами,кислотнымииосновнымиоксидами,галогенами,гидридамиметаллов,солями(гидролиз).

Сероводород (строениемолекулы,физическиесвойства,влия-ниенаорганизмчеловека).Химическиесвойства:взаимодействиескислородомсобразованиемсерыиоксидасеры(IV);взаимодей-ствиесоксидомсеры(IV).

Сероводороднаякислота как слабая двухосновнаякислотаиее соли—сульфидыигидросульфиды.Качественнаяреакциянасульфид-ионы.

Кислородныесоединениясеры.Оксид серы(IV): строение молекулы, физические свойства.

Химическиесвойства:взаимодействиесводойсобразованиемсер-нистойкислоты;основнымиоксидамисобразованиемсульфитов;щелочамисобразованиемсульфитовигидросульфитов.

Оксид серы(VI),физические свойства.Химические свойства:взаимодействиесводойсобразованиемсернойкислоты,разложе-ниепринагревании.

Сернаякислотакаксильнаядвухосновнаякислота.Химическиесвойстваразбавленнойсернойкислоты:действиенаиндикаторы,взаимодействие сметаллами, основнымии амфотерными окси-дами, гидроксидамиметаллов, солями.Окислительные свойстваконцентрированной сернойкислотынапримере взаимодействиясметаллами(медь,серебро,цинк,магний).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногополучениясернойкислоты.

Page 246: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

245

Сульфаты:калия,натрия(безводныйикристаллический,глау-беровасоль),магния;купоросы(медный,железный,цинковый).

Применение серной кислоты и сульфатов (глауберова соль,сульфатмагния,медныйкупорос).

Азот и фосфор. Азотифосфоркакхимическиеэлементыипро-стыевещества.Физическиесвойствапростыхвеществ.Аллотропияфосфора(белый,красный,черныйфосфор).Химическиесвойстваазотаифосфора:взаимодействиесактивнымиметаллами(образо-ваниенитридовифосфидов);взаимодействиескислородом(обра-зование оксида азота(II), оксидовфосфора(III) и (V)); взаимодей-ствиеазотасводородом.Биологическаярольиприменениеазотаифосфора.

Аммиак.Строениемолекулы.Особенностифизическихсвойств,обусловленные водородными связями.Химические свойства ам-миака: взаимодействие с кислородом (горениеикаталитическоеокисление),водой,кислотами.Химическиеосновыпромышленногополучения аммиака. Гидрат аммиака. Соли аммония, реакцииих взаимодействия сощелочамии разложенияпринагревании.Качественнаяреакциянаионыаммония.Применениеаммиакаисолейаммония.

Оксид азота(II): состав, физические и химические свойства(взаимодействиескислородом).

Оксид азота(IV): состав, физические и химические свойства(особенностивзаимодействиясводой).

Азотнаякислота. Строениемолекулы.Химические свойстваазотнойкислоты: действиенаиндикаторы, взаимодействие с ос-новнымииамфотернымиоксидами,гидроксидамиметаллов,соля-ми.Окислительные свойстваконцентрированнойиразбавленнойазотнойкислотыпривзаимодействиисметаллами.

Нитраты:термическоеразложение.Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногополу-

ченияазотнойкислоты.Применениеазотнойкислотыинитратов.Оксидыфосфора(III)и (V),их образование в результате окис-

ленияфосфора.Взаимодействие оксидафосфора(V) с водой с об-разованиемфосфорнойкислоты;сосновнымиоксидами,щелочамисобразованиемсреднихсолей.

Page 247: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

246

Фосфорнаякислота:особенностиэлектролитическойдиссоциа-ции.Химические свойства: действиенаиндикаторы, взаимодей-ствие сметаллами, основными оксидами, основаниями, солями,аммиаком.Солифосфорнойкислоты:фосфаты,гидро-идигидро-фосфаты.Качественнаяреакциянафосфат-ион.

Применениефосфорнойкислотыифосфатов.Важнейшиеминеральныеудобрения:азотные,фосфорные,ка-

лийные,комплексные.Углерод и кремний. Углеродикремнийкакхимические эле-

ментыипростыевещества.Физическиесвойствапростыхвеществ.Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин,фуллерены, гра-фен).Химические свойства углеродаикремния: взаимодействиескислородомиметаллами.Взаимодействиеуглеродасводородомикремнием.

Применениеуглеродаикремния.Оксидуглерода(II):химическиесвязивмолекуле,физические

свойства.Токсичностьоксидауглерода(II).Химическиесвойства:взаимодействиескислородом,оксидамиметаллов;использованиедляполученияметанолаимуравьинойкислоты.

Оксидуглерода(IV):строениемолекулы,физическиесвойства.Химическиесвойства:взаимодействиесводой,основнымиоксида-ми,щелочами(образованиекарбонатовигидрокарбонатов).

Оксидыуглеродакакзагрязнителиатмосферноговоздуха.Угольнаякислотакакнеустойчивоесоединение.Карбонатыи

гидрокарбонаты.Химические свойства солей угольнойкислоты:взаимодействие с кислотами, термическое разложение, взаимо-превращениекарбонатовигидрокарбонатов.

Карбонатынатрияикалия:кальцинированнаясода,питьеваясода,поташ,ихприменениевбыту.Применениекарбонатоввпро-изводствестекла.Карбонаткальциявприродевсоставемела,из-вестняка,мрамора,ихиспользование.Основнойкарбонатмеди(II)(малахит):состав,применение.

Оксид кремния(IV): немолекулярное строение, физическиесвойства.Химические свойства: взаимодействие сощелочами (врастворахиприсплавлении),основнымиоксидами,солями,пла-виковойкислотой.

Кремниеваякислота:получениедействиемсильныхкислотнарастворысиликатов;дегидратацияпринагревании.Силикагель.

Page 248: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

247

Производство строительныхматериалов (цемент, бетон, стек-ло).Химическиереакции,лежащиевосновепроизводствастеклаицемента.

Демонстрации15.Образцыразличныхнеметаллов.16.Получение водорода взаимодействием цинка с соляной

кислотой.17.Природныесоединениягалогенов.18.Качественныереакциинахлорид-,бромид-,иодид-ионы.19.Образцысульфатов.20. Обнаружениесульфат-ионовврастворе.21. Образцынитратов.22. Образцыминеральныхудобрений.23.Кристаллическиерешеткиграфитаиалмаза.24. Реакциявзаимодействиякарбонатовскислотами.25. Взаимопревращениягидрокарбонатаикарбонатакальция.

Лабораторные опыты6.Испытаниеиндикаторомрастворовводородныхсоединений

неметаллов.7.Исследованиехимических свойств разбавленного раствора

сернойкислоты.8.Обнаружениеионоваммонияврастворе.9.Обнаружениефосфат-ионовврастворе.

Практические работы4.Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметаллы»(1ч).5.Распознаваниеминеральныхудобрений (1ч).

Т е м а 8. металлы (20 ч)Положение металлов в периодической системе химических

элементов.Электронно-графическиесхемыиэлектронныеконфи-гурации атомовметаллов.Степени окисления атомовметаллов всоединениях.Кислотно-основные свойствакислородных соедине-нийd­элементоввразныхстепеняхокисления.

Распространенностьметалловвземнойкоре.Физическиесвойстваметаллов.Окрашиваниепламенилетучимисоединениямиметаллов (на-

трия,калия,стронция,бария,рубидия,меди).

Page 249: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

248

Общие химические свойстваметаллов: взаимодействие с не-металлами, водой, кислотами, водными растворамищелочей исолей.Рядактивностиметаллов.

Основныепромышленныеметодыполученияметаллов (пиро-металлургия,гидрометаллургия,электрометаллургия).

Электролизводныхрастворовирасплавовсолей.Получениеважнейшихметаллов(железо,цинк,медь,свинец,

хром,титан).Сплавыметаллов:чугун,сталь,бронза,латунь,мельхиор,дю-

ралюминий.Применениеметалловисплавов.Металлы IА-группы. Щелочныеметаллы:положениевперио-

дическойсистемехимическихэлементов.Строениеатомов,физиче-скиесвойства.Соединениянатрияикалиявприроде.Получениенатрияэлектролизомрасплавовсоединений.

Химическиесвойствалития,натрияикалия:взаимодействиескислородом,водой,водородом,неметаллами(азот,фосфор,сера,галогены).

Соединениянатрияикалия:оксиды,пероксиды,гидроксиды,гидриды,соли,ихфизическиеихимическиесвойства.

Биологическаярольиприменениенатрия,калияиих соеди-нений.

Металлы IIА-группы. Положениещелочно-земельныхметал-лов имагния в периодической системе химических элементов,строение атомов,физические свойства.Нахождение кальцияимагниявприроде.

Получениекальцияэлектролизомрасплавахлоридакальцияиалюминотермически.ХимическиесвойстваметалловIIА-группынапримерекальцияимагния:взаимодействиескислородом,водой,кислотами,водородом,неметаллами(азот,фосфор,сера,галогены).

Важнейшие соединениякальция: оксид (негашенаяизвесть),гидроксид (гашенаяизвесть), карбонат, гидрокарбонат, сульфат(гипс),карбид,ихсвойства,получениеиприменение.

Гидроксидмагниякакнерастворимое основание, гидроксидыкальцияибариякакщелочи.

Жесткостьводыиспособыееуменьшения.Применениеважнейшихсоединенийкальцияимагния.

Page 250: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

249

Алюминий. Нахождениевприроде.Физическиесвойства.Химическиесвойстваалюминия:взаимодействиескислородом,

галогенами,водой,кислотамиищелочами.Алюминотермия.Оксидигидроксидалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаи

гидроксида алюминия.Соли алюминия.Метаалюминатыи гид-роксоалюминатыкакпродуктывзаимодействия солей алюминиясощелочами.

Производствоалюминия.Применениеалюминия,егосоединенийисплавов.Металлы В-групп. Особенностиэлектронногостроенияатомов.

Степениокисленияатомоввсоединениях.Соединениямарганца и хрома в различных степенях окис-

ления.Окислительные свойства соединениймарганцаи хрома ввысшейстепениокисления.

Общаяхарактеристикакислотно-основных свойств оксидовигидроксидовметалловВ-групп.

Железо.Нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстважелеза.Важнейшиесоеди-

ненияжелеза:оксиды,гидроксиды,соли.КачественныереакциинаионыFe2+иFe3+.

Химическаяи электрохимическаякоррозияжелеза, способызащитыоткоррозии.

ПрименениеметалловВ-групп(железо,хром,медь,цинк,ни-кель,марганец, титан, серебро)иих соединений.БиологическаярольсоединенийметалловВ-групп.

Демонстрации26.Коллекцияобразцовметалловисплавов.27. Взаимодействиеметалловсводой,кислородом.28. Электролиз.29. Окрашиваниепламенисоединениямиметаллов.30. Окислительные свойства соединениймарганца в высшей

степениокисления.31.Получениеиокислениегидроксидажелеза(II).32. Опытыпокоррозиижелеза.

Лабораторные опыты10.Взаимодействиеметалловсрастворамикислот.11.Обнаружениеионовкальцияврастворе.

Page 251: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

250

12.Амфотерныесвойствагидроксидаалюминия.13.Обнаружениеионовжелеза(II)ижелеза(III)врастворах.

Практические работы6.Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы»(1ч).

Т е м а 9. Химические вещества в жизни и деятельности человека (6 ч)

Химическиевеществавповседневнойжизничеловека.Химияисельскоехозяйство.Химияипромышленность.Охранаокружающейсредыотвред-

ноговоздействияхимическихвеществ.

Практические работы7.Решение экспериментальных задач по теме «Получение и

свойстванеорганическихсоединений» (1ч).

ЭкскурсияЭкскурсиянапромышленноеилисельскохозяйственноепред-

приятие (сучетомособенностейрегиона).

оСНовНые требоваНия К результатаМ учебНой деятельНоСти учаЩиХСя

Учащиесядолжны:давать определения понятиям:z� вещество; атом,молекула, химический элемент; простоеисложное вещество, химическое соединение; валентность;количествовещества;относительнаяплотностьгаза;химиче-скаяреакция;типыхимическихреакций(соединения,разло-жения,замещения,обмена);реакциянейтрализации;классынеорганических соединений: оксиды, кислоты, основания,соли,амфотерныегидроксиды;индикатор;катализатор;z� амфотерность; аллотропия; периодическая система хими-ческих элементов (период, группа); радиус атома;изотопы;атомнаяорбиталь,энергетическийуровеньиэнергетическийподуровень, s-,р-,d-орбитали, электроннаяконфигурацияатома;валентныеэлектроны;химическаясвязь,ковалентнаясвязь:полярнаяинеполярная, одинарнаяикратная (двой-ная, тройная),σ-связьиπ-связь, сопряженная,пептидная,

Page 252: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

251

водородная;длинасвязи,валентныйугол;химическаяфор-мула(молекулярная,структурная,эмпирическая);электро-отрицательность; ион, ионная связь;металлическая связь;межмолекулярное взаимодействие; диполь;молекулярноеинемолекулярноестроениевещества;формульнаяединица;атомные,ионные,металлические,молекулярныекристаллы;степень окисления; восстановитель, окислитель, восстанов-ление,окисление;z� смесь; раствор; растворимость вещества; кристаллогидрат;анион, катион; электролитыи неэлектролиты, сильные ислабые электролиты; степень электролитической диссоциа-ции;водородныйпоказатель(рН);реакцииионногообмена;жесткостьводы;z� скоростьхимическойреакции;энергияактивации;химиче-ское равновесие; константа химического равновесия; кон-стантадиссоциации;гидролизсолей;z� сплавы;коррозия;рядактивностиметаллов.

Учащиесядолжны уметь:называть:z� веществапохимическимформулам;классынеорганическихиорганическихсоединений;признакииусловияпротеканияхимическихреакций;z� типхимической связи; катионыи анионы; условияпроте-канияреакцийионногообмена;химическиеэлементы—ме-таллыинеметаллы;z� формулировки законов: сохранениямассы веществ, посто-янства состава,Авогадро, объемных отношений, периоди-ческого,действующихмасс;правилоВант-Гоффа;факторы,влияющиена скорость химических реакций; примерыне-обратимыхи обратимыххимическихреакций; важнейшиеокислителиивосстановители;физическиеихимическиесвойства изученных металлов, неметаллов, кислотных,основных, амфотерных оксидов, оснований, амфотерныхгидроксидов,кислот,солей,аммиака;сильныеислабыеэлектролитыпоформулам;качественныереакциинаионыCa2+,NH

4+,Ba2+,Cl–,SO

42–,CO

32–,Fe2+,Fe3+,PO

43–;строительные

материалына основе природных оксидови солей, способызащитыметалловоткоррозии;

Page 253: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

252

определять:z� качественныйиколичественныйсоставсоединенияпохими-ческойформуле;простыеисложныевеществапоформулам;принадлежностьвеществакопределенномуклассунеоргани-ческихиорганическихсоединенийпохимическойформуле;z� вещество-окислительи вещество-восстановительпо уравне-ниюокислительно-восстановительнойреакции;z� неорганическиеиорганическиесоединения(эксперименталь-нопокачественнымреакциям);z� валентностьи степень окисленияхимического элементапоформулесоединения;типхимическойсвязи(междуметалломи неметаллом;между атомами неметаллов с различнымизначениямиэлектроотрицательности;впростыхвеществах);типхимическойреакциипоуравнению;z� пространственноестроениемолекулспозициигибридизацииатомныхорбиталей;

различать:z� символыхимическихэлементовихимическиеформулы;не-органическиесоединенияразличныхклассовпоформулам;простыеисложныевеществапоформулам;типыхимическихреакцийпоуравнениям;z� веществасразличнымтипомхимическойсвязипоформулам;z� уравненияхимическихреакций, записанные вмолекуляр-ной,полнойисокращеннойионныхформах;z� карбонаты, хлориды,фосфаты, сульфаты,ионыFe2+ иFe3+(экспериментально).

Учащиесядолжныосуществлятьследующиеспособыдеятель-ности:

составлять:z� формулы электронныхконфигурацийи схемы заполненияэлектронами электронных слоев атомов химических эле-ментов первых четырехпериодов периодической системы;уравнения электролитической диссоциациикислот,щело-чей, солей; уравнения химических реакций вмолекуляр-ной, полной и сокращенной ионных формах; уравненияокислительно-восстановительныхреакцийнаосновеметодаэлектронногобаланса;

Page 254: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

253

z� формулунеорганического соединенияпо валентности (сте-пени окисления) химических элементов; структурныефор-мулывеществмолекулярногостроения;уравненияреакций,характеризующиехимическиесвойстваизученныхвеществиспособыихполучения;

характеризовать:z� физическиеи химические свойства соединенийразличныхклассов; взаимосвязьмеждуклассаминеорганических со-единений;z� межмолекулярное взаимодействие; раствор; растворитель,растворенное вещество; растворимость; кислоты,щелочи,соликакэлектролиты;z� химическиеэлементыпоположениювпериодическойсисте-меи строению атомов; закономерностиизменения свойствхимическихэлементовиобразуемыхимивеществ (простыевещества, водородные соединения, оксиды, гидроксиды)наосновеположенияэлементавпериодическойсистеме;обла-стипрактическогоиспользованиянеорганическихвеществ;

объяснять:z� физическийсмыслатомногономера,номерапериодаиноме-рагруппы(дляА-групп);физическийсмыслпериодическогозакона; закономерности изменения свойств химическихэлементов первых четырех периодов; электропроводностьрастворовэлектролитов;z� механизмы образования химической связи: ионной, кова-лентной(обменныйидонорно-акцепторный),металлической;влияниемежмолекулярного взаимодействияна агрегатноесостояниевещества;z� зависимость скорости химической реакции от различныхфакторов (природа реагирующих веществ, концентрация,температура, давление,катализатор, площадьповерхностисоприкосновения); сущностьхимического равновесияи ус-ловияегосмещения;механизмпроцессаэлектролитическойдиссоциации;причиныкоррозииметаллови сущность спо-собовеепредупреждения;

Page 255: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

анализировать результатылабораторных опытов, практиче-скихработ;учебнуюинформацию;

применять:z� изученныепонятияизаконыприхарактеристикесоставаисвойстввеществ,химическихреакций, способовполучениявеществ, решениирасчетных задач (в рамкахучебнойпро-граммы);z� правила безопасного поведения при обращении с вещест-вами,химическойпосудой,лабораторнымоборудованиеминагревательнымиприборами;

обращаться с неорганическими веществами, химическойпо-судой,лабораторнымоборудованием,нагревательнымиприборами;

проводить математическиевычисленияприрешениирасчетныхзадач;химическийэксперимент;

пользоваться учебником,инструкциейпоправиламбезопасногоповедениявхимическомкабинете,инструкциейпривыполнениихимическогоэксперимента.

Page 256: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

СОДЕРЖАНИЕ

Беларускаямова.......................................... 3

Беларускаялiтаратура................................. 12

Русскийязык.............................................. 32

Русскаялитература...................................... 55

Иностранныйязык...................................... 84

Математика................................................. 110

ИсторияБеларуси........................................ 122

Всемирнаяистория...................................... 136

Обществоведение.......................................... 156

География................................................... 177

Биология.................................................... 204

Физика....................................................... 223

Химия........................................................ 236

Page 257: Учебные - adu.by · 2016-11-02 · 2016 Учебные ... , лінгва-культуралагічны і кампетэнтнасны падыходы да арганізацыі

Учебноеиздание

учебНые програММыпо учебНыМ предМетаМ

для учреждеНий обЩего СредНего образоваНия С руССКиМ языКоМ обучеНия и воСпитаНия

ХI класс(повыШенный уровень)

Нач.редакционно-издательскогоотделаГ. И. БондаренкоРедакторН. Н. Мамчиц

ОбложкаЮ. М. ГоловейкоКомпьютернаявер