Click here to load reader

Mediaresearch Financovani Medii

 • View
  1.555

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mediaresearch Financovani Medii

 • 1. A Step Ahead Modely financovn mdi Z 2009 Petr Fridrich Business Development Manager Stanislava Dobrovoln Research Analyst Alena Ivnkov Research Specialist
 • 2. CLOV SKUPINA, TECHNIKA A TERNN SBR I Vbrov vzorek pedstavuje reprezentativn vzorek internetov populace R star 15-ti let. Analza dat byla uskutenna na vzorku 508 respondent. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lid. Vzkum byl realizovn technikou jednotnho dotaznku prostednictvm internetovho sbru. Vzkum probhal jako jednorzov uzaven sbr dat. Ternnsbr probhal v dob od 15. z do 16. z 2009 na webovm rozhran MEDIARESEARCH, a.s. po e-mailov vzv oddlen Komunikace a sprvy panelu. Respondenti jsou soust net-panelu spolenosti MEDIARESEARCH, a.s. Rekrutace do net-panelu probh kombinac nkolika metod s clem vylouit falen identity respondent. Tmito metodami jsou: F2F rekrutan rozhovor tazatele s respondentem a banner/pop-up dotaznk na internetu v kombinaci s telefonickm ovenm vyplnnch daj, kter poloenm stejnch otzek jednoznan vylou falen identity respondent. Net-panel byl zaloen roku 2006, je kontinuln obmovn a roziovn, jeho socio- demografick daje jsou minimln 1x ron aktualizovny. Aktuln poet respondent v net-panelu je piblin 6 000 osob. A Step Ahead 2
 • 3. CLOV SKUPINA, TECHNIKA A TERNN SBR II Instrukce respondentm byly pedny prostednictvm pokyn k vzkumu umstnch v e-mailu a na webu net-panelu. Respondenti mli k dispozici takt bezplatnou zelenou linku pro zodpovzen jejich dotaz k vzkumu. Systm automatick kontroly prbn vyhodnocuje sprvnost vyplovn dotaznk a zajiuje prvn stupe itn dat. Elektronick forma dotaznku umouje kontrolovat automaticky vraznou st vazeb mezi jednotlivmi otzkami. itn dat zahrnuje procedury na vyplnn ady promnnch dotaznku a mnoh dal kontroln postupy vyvinut a standardizovan na agenturou. Ven dat zajiuje reprezentativnost vzorku v zkladnch socio-demografickch promnnch. Zkouman vzorek byl naven podle promnnch pohlav, vk a vzdln respondent na internetovou populaci R. Vhy maj dobr charakteristiky (rozmez 0,8 a 1,4). Zpracovn dat bylo uskutenno v software SPSS. A Step Ahead 3
 • 4. CHARAKTERISTIKY VBROVHO SOUBORU Charakteristiky vbrovho souboru 60% Cel vzorek, N =508 52% Neven Ven Populace 51% 50% 50% 49% 48% 47% 40% 30% 27% 26% 25% 23% 21% 21% 19% 20% 19% 19% 20% 17% 17% 14% 12% 12% 11% 10% 0% Mu ena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 a vce let Zkladn Vyuen(a) Sted. Vysokokol. vzdln bez vzdln vzdln maturity s maturitou Pohlav Vkov kategorie Vzdln A Step Ahead 4
 • 5. PESUN NOVIN NA INTERNET Dokete si pedstavit, e by noviny, kter si obvykle kupujete v titn podob, by byly ji jen na internetu? Cel vzorek, N = 508 Urit ano Spe ano Sp ne Urit ne Titn noviny nekupuji 24% 29% 5% 19% 23% A Step Ahead 5
 • 6. PESUN NOVIN NA INTERNET Dokete si pedstavit, e by noviny, kter si obvykle kupujete v titn podob, by byly ji jen na internetu? Cel vzorek, N = 508 Titn noviny nekupuji Urit ne Sp ne Spe ano Urit ano 100% 90% 20% 21% 24% 25% 23% 25% 24% 23% 26% 29% 80% 4% 3% 5% 4% 4% 4% 6% 6% 70% 7% 7% 20% 23% 60% 20% 23% 20% 27% 27% 21% 30% 18% 50% 16% 24% 19% 40% 19% 20% 17% 16% 19% 19% 30% 19% 20% 37% 30% 32% 30% 33% 29% 29% 26% 26% 10% 20% 0% Celkem Mu ena 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 a vce let Zkladn Sted. Vysokokol. vzdln, vzdln vzdln vyuen s maturitou bez maturity Celkem Pohlav Vkov kategorie Vzdln A Step Ahead 6
 • 7. OCHOTA PLATIT ZA INTERNETOV ZPRAVODAJSTV Byl(a) byste ochoten (ochotna) platit pedplatn za zpravodajsk obsah na internetu? Cel vzorek, N = 508 Ano, maximln 50K msn nebo 600K ron Ano, maximln