28
กกกกกกกกกก กกกกกกก

การติดตั้ง Windows8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ังโปรแกรม

Page 2: การติดตั้ง Windows8

การติดตั้ง WINDOWS 8

ในการลง Windows 8 นัน้ลงง่ายๆมากครบัๆ แต่อาจจะเพิม่ขึ้นตอนมาอีกสัก หน่อย แต่คงไมย่ากเกินความสามารถของเราหรอกครบั สำาหรบัใครท่ีเคยลง

Windows7 มาก่อนผมวา่คณุก็สามารถลง Windows 8 ได้อยา่งง่ายดายเลยละครบั ใน Windows 8 นัน้เมื่อคณุลงเรยีบรอ้ยและใชม้นัไปเรื่อยๆ ผมคิดวา่คณุจะหลงรกั

Windows 8   ไปเลยละครบั แต่วนัน้ีผมจะมาสอนคณุใหล้ง Windows 8 ใหเ้ป็นต่อไป จะได้ไมต้่องไปพึ่งชา่งคอมพวิเตอรใ์หเ้สยีตังกันครบั และผมเชื่อวา่คณุทำาได้ครบั

Page 3: การติดตั้ง Windows8

การติดตั้ง WINDOWS 8

สำาหรบั Spec คอมพวิเตอรท่ี์ Microsoft แนะนำาขัน้ตำ่าใน Windows 8Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster

RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)Hard disk space: 20 GBGraphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver

ผมวา่หลายๆบา้นคอมก็น่าจะมากกวา่นี้แล้วนะครบั เพราะทาง Microsoft บอกวา่Hardware ท่ีลงกับ Windows 7 ก็สามารถลงกับ Windows 8 ได้ครบั

เตรยีมตัวก่อนการลง Windows 81. แผ่น DVD Windows 8 ตาม Edtion ท่ีเราต้องการลง2. คอมพวิเตอรข์องเรา PC / Notebook3. USB Flash Drive อันนี้สำาหรบัคนท่ีจะลง Windows 8 โดยใช้ USB จะได้ไมต่้อง

ใช้ แผ่น DVD อันนีี้เหมาะสมสำาหรบั Netbook ท่ีไมค่่อยมี DVD-ROM ติดมาด้วย

Page 4: การติดตั้ง Windows8

การติดตั้ง WINDOWS 8

วธิกีารลง Windows 8 Step by Step อยา่งเทพเรยีกพีเ่ลย1. ใสแ่ผ่น Windows 8 ลงใน DVD-Rom จากนัน้ทำาการ Boot

Computer เมื่อเหน็ขอ้ความดังกล่าวดังรูป ใหก้ด Enter 1ครัง้เพื่อเป็นการเขา้สู้

หน้าต่างของการลง Windows8** ในการปรบัใหใ้ห้ Bios นัน้ Boots จากแผ่้นเป็นอันดับแรก- โดยสว่นมาก PC จะกด del / . เขา้ไปทำาการเซต็ค่า- Notebook สว่นมากจะกด F2 หรอืใหส้งัเกตดุีๆตอนท่ีคอมพวิเตอรB์oot มนัจะบอกอยู่- แต่ถ้าเราต้องการกดใช้ Boot menu เลย ทัง้ Notebook / PC สว่น

มากจะกด F12 , F10 ครบัรอดคูำาวา่อันนี้ดีๆครบัPress any key to boot from CD or DVD... ถ้าขึ้นมาให้

 กด ENTER เลยครบั

Page 5: การติดตั้ง Windows8

การติดตั้ง WINDOWS 8

2. ใหเ้ราทำาการเลือกดังภาพLanguage to install : EnglishTime : Thai(Thailand)Keyboard : US ให้

เลือกเป็น US ก่อน

Page 6: การติดตั้ง Windows8

การติดตั้ง WINDOWS 8

3.  กด Install now เพื่อทำาการ ติดต้ัง Windows 8

Page 7: การติดตั้ง Windows8

การติดตั้ง WINDOWS 8

4.  ต๊ิกถกู I accept the term license จากนัน้กดnext

Page 8: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 85.  ขัน้ตอนนี้ใหเ้ราเลือก Custom : Install Windows only (advance)

Page 9: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

6. ในขัน้ตอนน้ีเป็นการเลือก Drive ท่ีจะทำาการลงWindows 8

สำาคัญอ่านดีๆนะครบั !!!! ขัน้ตอนน้ีเราเราเลือก Drive ท่ีจะลง OS Windows8

สว่นมาก จะลงใน Disk/Drive 0 นะครบั ก็คือ Drive C: ของ windows เรานัน้เอง อยา่ลง ผิด Drive นะครบัดู

ดีๆ ในการ format windows ขอ้มูลจะหายเฉพาะท่ี Drive

C นะครบั

Page 10: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

สำาหรบัคนท่ีเคยลง Windows 7 , windows xp หรอืลงwindows มาก่อนอยูแ่ล้ว แล้วจะลงใหมเ่ป็น Windows 8

1 ใหเ้ราทำาการ Format Drive ท่ีเป็น OS ของตัวเก่าก่อนนะ ครบั โดยทำาการกด Drive options จากนัน้เลือก Disk ,

Drive ของ OS ตัวเก่า จากนัน้กด Fomat ดดูีๆนะครบัอยา่ format ผิด drive นะครบัไมงั่น้ขอ้มูลของ

Drive D,E จะหายหมด2. จากนัน้ก็เลือก Drive/disk ท่ีเรา format ไปมะก้ี จากนัน้กด

Next สำาหรบัคนท่ีเพิง่ซื้อคอมมาใหม่ หรอื HDD ลกูใหมม่าเลย

Page 11: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

1 ใหเ้ราทำาการกด Drive options จากนัน้เลือก HDD DISK จากนัน้กด New เพื่อทำาการแบง่ partition windows ให้ แบง่มาสกั 100 GB ก็ได้ครบั ก็ประมาณ 102400 MB

2 จากนัน้ ก็แบง่สว่นท่ีเหลือไวใ้หกั้บ Drive D , E ตามความเหมาะสมของเราครบั

3 จากนัน้ใหเ้ราเลือก Drive ท่ีเราจะใหล้ง OS เลือก (1) โดย ทำาการคลิกบน Drive/Disk และกด Next

Page 12: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

Page 13: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

Page 14: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

7. จากนัน้รอการติดตัง้ Windows 8 ครบั รอ ประมาณ 5-10 นาที

Page 15: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

8. เมื่อwindows 8 ลง

เรยีบรอ้ยคอมพวิเตอร์

จะ restart เอง1 ครัง้ครบัผม

Page 16: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 89. เมื่อคอมพวิเตอร์ restart ขึ้นมาเรยีบรอ้ย ก็จะพบกับหน้านี้ครบั

ใหเ้ราทำาการเลือกสขีอง Background และทำาการตัง้ชื่อคอมพวิเตอร์

Page 17: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

10. ขัน้ตอนการ Settings  ใหเ้ราเลือก Use Express Settings

Page 18: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 811. ในขัน้ตอนน้ีการ Sign in to your PC

  ผมขอแบง่เป็น 2 วธินีะครบั วธิท่ีี 1 (ลกูศรสขีาว) Email Address เมื่อใสแ่ล้วให้ไปขัน้ตอนท่ี 14 เลยครบั

ใหเ้รากรอก email ของ microsoft ลงไปครบั เชน่ พวก hotmail.com ของเรา นัน้เอง พูดง่ายๆเราก็ต้องมี email ของ hotmail ก่อนนัน้เอง เชน่ [email protected]

ซึ่งถ้าเลือกเป็นแบบน้ีขอ้มูลของเราต่างๆ ไมว่า่จะเป็น account picture หรอืการปรบั ค่าต่างๆก็จะถกู synchronize กับ Server microsoft แต่ถ้าจะทำาขัน้ตอนนี้คณุ

ต้องมัน่ใจวา่ คอมพวิเตอรข์องคณุสามารถออก Internet ได้แล้วนะครบั วธิท่ีี 2 (ลกูศรสสีม้) Sign in without a microsoft account ถ้าเลือกอันนี้แล้วให้ไป

ขอ้ 12-13 , 16 เลยครบั เป็นการสรา้ง Account local บน Windows 8 เลยครบั ซึ่งก็จะเหมอืนๆกับ Windows

7 นัน้แหละ

Page 19: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

อธบิายเพิม่ ในการลงครัง้แรกน้ี มนัจะใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่ง

หนึ่งครบัในการ Log in แต่พอเวลาลงเรยีบรอ้ย เราก็สามารถไปสรา้ง Account ทัง้สองแบบได้ใน

Windows 8 ก็ได้ครบั ผมแนะนำาให้ทำาวธิท่ีี2 ไปก่อนครบั

Page 20: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

12.  ใหเ้ราเลือก local account

Page 21: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 813. จากนัน้ใหเ้รากรอก username ท่ีเราต้องการครบั และใส่ password ด้วย

password hint : ใหใ้ส่ password อะไรไปก็ได้ครบัอีก password ในกรณี เราลืม password ด้านบน

Page 22: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

14. จากนัน้ก็จะใหใ้ส่ password ของ email

Page 23: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 815. จากนัน้ก็ใหใ้ส่ เบอรม์อืถือของเราPhone number : Thailand (+66) จากนัน้ใสเ่บอรม์อืถือเราลงไป เชน่

ถ้าเป็น 086-032-4787 ก็ใหตั้ด 0 ออกไป ตัดตัวหน้าอ่ะครบัAlternate email : ใหเ้ราใส่ email สำารองเราไปอีกอันครบั

Page 24: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

16. หลังจากนัน้ก็รอ Windows 8 เตรยีมความพรอ้ม ใหกั้บเรา นัง่รอมนัไปหน่อยครบั

Page 25: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

17. หลังจากนัน้ก็ สิน้เสรจ็การลง Windows 8 เรยีบรอ้ยแล้วครบั

Page 26: การติดตั้ง Windows8

การติดต้ัง WINDOWS 8

เป็นไงกันมัง้ครบัเพื่อนๆ กับ การลง Windows 8 ท่ีแสนจะง่ายดาย  ในการลง Windows 8 ครัง้นี้ผมวา่มเีพื่อนๆหลายคนหดัลง

เป็นครัง้แรกแน่ๆ แต่ผมวา่น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ผมเอาใจชว่ยครบั

Page 27: การติดตั้ง Windows8

จบการนำาเสนอ

Page 28: การติดตั้ง Windows8

จดัทำาโดย

นางสาว ชลดา ฟบัประโคนชคพ2/2 เลขท่ี 2

นางสาว สริวิมิล ตับใหวชคพ2/2 เลขท่ี 22