Uec reglament intern

  • View
    353

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. REGLAMENT INTERN!"##$%&%'%()**+,'-*./01

2. NDEX:INTRODUCCI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221* Organigrama.2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221* Reglament intern. 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223* LA JUNTA DIRECTIVA222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223* REA ESPORTIVA: 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224* REA ECONMICA I DOCUMENTACI: 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224* REA DE COMUNICACI I EVENTS SOCIALS: 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224* REA D'EQUIPAMENTS: 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224* LA COMISSI DE CONTROL222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225* DIRECTOR TCNIC 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226* ELS COORDINADORS Esportius222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226* ELS ENTRENADORS. 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227* ELS JUGADORS 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222227* ELS DELEGATS 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228* ELS SOCIS I FAMILIARS. 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 0/* LES QUOTES, RENOVACIONS I INSCRIPCIONS222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 0/* Suspensi de la condici de soci o scia. 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 00* RGIM DISCIPLINARI22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 00*.* 3. INTRODUCCI La Uni Esportiva Calldetenes UEC assumeix amb responsabilitat i respecte acollir en les seves mans el que constitueix un dels principals actius dels clubs de formaci: els vostres fills, els jugadors que ens representen i que composen les plantilles i els equips. Formar-los adequadament no repercuteix solament a guanyar partits, sin que cal tenir en compte un factor molt important: el factor hum. Nosaltres pretenem, amb la vostra ajuda, complementar la prctica del esport amb un model de cultura, correcci, respecte, tica i esportiva aplicables a la vida quotidiana. Aquest Reglament intern recull un conjunt de normes que repercutir sens dubte en els objectius marcats. Per aix us demanem el vostre suport i col!laboraci tant a la Junta Directiva, coordinadors, entrenadors, delegats i personal del Club, per fer complir als components de lentitat, pares inclosos, dunes normes mnimes dobservaci i aplicaci, que no dubtem que suposaran una millora substancial del funcionament de la nostra instituci.Organigrama. *1* * 4. Funcions:Reglament intern. L'objectiu general dels Clubs s la formaci progressiva i integral dintre de la prctica del futbol aficionat en les seves categories Prebenjam, Benjam, Alev, Infantil, Cadet i Juvenil,Snior, Aficionats, Veterans, tant mascul com femen. S'estableixen dintre dels objectius generals, conceptes tan importants per a l'educaci dels jugadors com el companyerisme, el respecte, l'educaci, urbanitat i esportivitat tant en entrenaments com en partits oficials i amistosos, dintre i fora del camp. Correspon a la Junta Directiva i Comissi de Control, resoldre la interpretaci i totes aquelles qestions que no es trobin previstes en el present document de rgimm intern.LA JUNTA DIRECTIVA La Junta Diredctiva vetllar del compliment actiu del present Reglament de Rgim Intern en tots els nivells. Es reunir una vegada al mes i s'aixecar acta de celebraci amb els assumptes tractats i acords arribats signada per tots els seus membres. Ser funci de tots els membres de la Junta Directiva, la recerca dels recursos econmics necessaris (subvencions, publicitat, col!laboracions, sortejos, etc.) que complementin els ingressos per quotes anuals dels socis.3* 5. Amb l'objectiu principal d'agilitzar la resoluci de conflictes interns i la creaci de propostes que duguin al creixement coherent de l'entitat, es crearan un nombre determinat d'rees de treball, de funcionament autnom, estructurant i assignant a cadascuna d'elles les diferents tasques de l'entitat.President: rea Esportiva: rea Econmica: rea de Comunicaci: rea dEquipaments:REA ESPORTIVA: Gestionar totes les feines relacionades directament amb el joc: -Selecci de jugadors. -Formaci d'equips. -Entrenaments. -Assignaci i canvi dhoraris de partits i entrenaments. -Interrelaci entre equips. -Queixes de familiars o jugadors -Resoluci de qualsevol conflicte esportiu o disciplinari.REA ECONMICA I DOCUMENTACI: Les seves funcions principals seran: -Elaboraci, seguiment i control del llibre de comptabilitat. -Control de pagaments,( quotes, loteria, sopars...etc ). -Trmits amb les diferents entitats, bancries i esportives, F.C.F.,...etc. -Gesti de tota la documentaci legal del Club. -Creaci i manteniment d'un arxiu de dades i documents de l'entitat.REA DE COMUNICACI I EVENTS SOCIALS: Tindr com a missi la d'informar i fer difusi de les activitats i noticies de la nostra Entitat a travs del panell informatiu del Club, del nostre espai web o qualsevol altre mitj.REA D'EQUIPAMENTS: Garantir el perfecte estat, s i existncies del material, realitzant: -Selecci i contactes amb els diferents provedors. -Control destocs i gesti de comandes de roba, material esportiu, farmacioles, -Entrega, als jugadors i personal del club, de la roba oficial de la entitat. Correspon a la Junta Directiva el nomenament i cessament de tots els membres de lorganigrama del Club. Junt amb el vist-i-plau de la Comissi de Control.4* * 6. Aix mateix i a proposta dels Coordinadors esportius, correspondr a la Junta Directiva el nomenament i unicament pel cessament de tots aquells crrecs de lrea esportiva caldr el vist-i-plau de la comissi de Control.LA COMISSI DE CONTROL Es un rgan independent de la Junta Directiva, la seva missi ser la de vetllar pel correcte funcionament del club i la defensa dels drets dels socis en la seva relaci amb el club. Tamb assessorar sobre el funcionament del club i servir denlla amb lAjuntament i Entitats vetllant per la resol!luci de necessitats i o conflictes que puguin sorgir entre el club i lajuntament. La Comissi de control i disciplina est integrada per un mxim de set membres, un o una dels quals ha de de ser designat haur de ser designat per lAssemblea General de socis amb una majoria de les tres cinquenes parts dels assistents. El mandat ser per un periode de 5 anys podent ser reelegible. Pel cas de renncia la junta directiva en proposar un altre que haur de ser ratificat per lAssemblea General dels altres membres un ho ha de ser en representaci del Ajuntament. Un dels seus membre ser el Director Tcnic, en representaci esportiva.de la partLes decisions es prendran per majoria simple dels assistents. El vot ser personal i no delegable. Els seus informes sadrearan a lAssemblea General, A la Junta Directiva i al Ajuntament. En lassemblea General hi constar linforme de la comissi de control sobre les dades econmiques de lany. La junta Directiva haura de facilitar els mitjans per poder desenvolupar la seva funci. Funcions: - Ser lencarregat de mantenir actualitzat el cens electoral dels socis- Defensar i protegir els drets dels socis, atenent les reclamacions que li adrecin. - Actuar de mitjancer, resolent de manera consensuada els conflictes suscitats entre els socis i scies, la Junta Directiva, Ajuntament, dels quals podr recaptar la informaci que cregui convenient. - Presentar a la Junta Directiva els suggeriments que cregui oportuns. - Cursar als socis i scies les trameses que li lliurin en perode electoral els diversos candidats. - En perode deleccions, assistir la Junta Electoral, en matria de reclamacions, drets i deures dels socis i scies i candidats, i cens electoral, tot vetllant per lexacte compliment de les dades daquest.5* 7. -Assistir a les Assemblees Generals del Extraordinries, amb dret de veu i sense vot.Club,OrdinriesiDIRECTOR TCNIC *Les competncies del Director Tcnic no noms s centraran en les seves funcions sin tamb en les seves habilitats, o sig