of 3 /3
e#4 Wskazanie uspójnionych co do poziomu szczegółowości nazw celów operacvinvch i zadań. 1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego 1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego 1.2. optymalizacja parkowania pojazdów 1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym 1.4. Uspokajanie ruchu 1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego 2. Zwiększenieatrakcyjności transportu publicznego 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru 2.2. U pr zywilej owa n i e ko m u n i ka cj i p u bl i cz n ej 2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej 3. Poprawa dostępności transportowej Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i 3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego Popu laryzacja zrównoważonego transportu i aktywności 4.t. Promocja transportu zrównoważonego i aktywności mobilnej Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i aktywności mobilnej * w razie potrzeby prosimy dostawić niezbędne wiersze Wylistowanie kluczowych działań (przedsięwzięć, programóW miejskich, projektów, inwestycji) do zrealizowania W ramach celóW operacyjnych w Programie. 1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego I.L.7. Tworzenie nowych połączeń pieszych ułatwiających szybsze i wygodniejsze docieranie do celu podróży (zasada bezpośred n iości); 1,.1-.2. Budowa tras rowerowych, zgodnie ze STeR, w tym sieci szybkich tras rowerowych zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji 1.1.3. Tworzenie nowych i rozszerzenie istniejących stref pieszych i pieszo-rowerowvch, w tvm na obszarach dzielnic I.1'.4. Modernizacja i remont chodników, tras rowerowych, stref pieszo-rowerowych; 1.1.5. Rozwój oświetlenia ulIcznego obejmujący budowę oświetlenia ulicznego dla nieoświetlonych ulic, ciągów pieszych, pieszo- rowerowych i rowerowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii ośwIetleniowych; 1.1.6. Rozbudowa infrastruktury parkingowej d|a rowerów, W tym poprzez tworzenie bezpiecznych i wygodnych parkingów rowerowych przy węzłach przesiadkowvch; przy węzłach przesiad LI.7. Budowa systemu roweru publicznego (metropolita 1.1.8. Poprawa iakości. czvstości i zimowego utrzvmania ulic, hodników i tras rowerowvch

Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

Embed Size (px)

Text of Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

Page 1: Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

e#4

Wskazanie uspójnionych co do poziomu szczegółowości nazw celów operacvinvch i zadań.

1. Poprawa warunków dlaruchu pieszego i

rowerowego

1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego

1.2. optymalizacja parkowania pojazdów

1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym

1.4. Uspokajanie ruchu

1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego

2. Zwiększenieatrakcyjnościtransportu publicznego

2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru

2.2. U pr zywilej owa n i e ko m u n i ka cj i p u bl i cz n ej

2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej

3. Poprawa dostępnościtransportowej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i

3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego

Popu laryzacjazrównoważonegotransportu i aktywności

4.t. Promocja transportu zrównoważonego i aktywności mobilnej

Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonegotransportu i aktywności mobilnej

* w razie potrzeby prosimy dostawić niezbędne wiersze

Wylistowanie kluczowych działań (przedsięwzięć, programóW miejskich, projektów,inwestycji) do zrealizowania W ramach celóW operacyjnych w Programie.

1.1. Poprawa infrastruktury ruchupieszego i rowerowego

I.L.7. Tworzenie nowych połączeń pieszych ułatwiających szybsze i

wygodniejsze docieranie do celu podróży (zasadabezpośred n iości);

1,.1-.2. Budowa tras rowerowych, zgodnie ze STeR, w tym sieci szybkichtras rowerowych zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji

1.1.3. Tworzenie nowych i rozszerzenie istniejących stref pieszych i

pieszo-rowerowvch, w tvm na obszarach dzielnic

I.1'.4. Modernizacja i remont chodników, tras rowerowych, strefpieszo-rowerowych;

1.1.5. Rozwój oświetlenia ulIcznego obejmujący budowę oświetleniaulicznego dla nieoświetlonych ulic, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych oraz modernizację oświetleniaulicznego z użyciem energooszczędnych technologiiośwIetleniowych;

1.1.6. Rozbudowa infrastruktury parkingowej d|a rowerów, W tympoprzez tworzenie bezpiecznych i wygodnych parkingówrowerowych przy węzłach przesiadkowvch;przy węzłach przesiad

LI.7. Budowa systemu roweru publicznego (metropolita1.1.8. Poprawa iakości. czvstości i zimowego utrzvmania ulic,

hodników i tras rowerowvch

Page 2: Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

1.2. Optymalizacja parkowaniapoiazdów

L.2.7. ograniczenie parkowania samochodów na chodnikach;

L.2.2. Rozszerzeniestref płatnego parkowania;

t.2.3. Bilansowanie liczby miejsc parkingowych dla samochodów wcentralnych dzielnicach miasta (przenoszenie miejscpostojowych z ulic do nowo powstających parkingówkubaturowvch);

1'.2.4. Budowa parkingów typu park&ride i bike&ride.

1.3. Niwelowanie barier w ruchupieszym i rowerowym

1.3.1. Niwelowanie efektu barierowego tworzonego przezwielopasowe ulice z przejściami podziemnymi i kładkami dlapieszych (poprzez m.in. tworzenie przejść dla pieszych wpoziomie ulicv i osraniczenie predkości poiazdów);

1'.3.2. Nadanie wyższego priorytetu dla ruchu pieszych i rowerówpoprzez likwidację przycisków na przejściach dla pieszych,

wydłużenie fazy światła zielonego dla pieszych oraz zwiększenieczęstotliwości cykli światła zielonego dla pieszych w centrachdzielnic.

1.4. Uspokajanie ruchu !.4.7. Rozszerzanie stref ruchu uspokojonego z dróg lokalnych na

wybrane odcinki dróg wyższej rangi;

1'.4.2. Podniesienie bezpieczeństwa na terenach przy szkołach, m.in.poprzez uspokajanie ruchu i ograniczenie możliwości dowozudzieci do szkołV samochodem.

1.5. Monitorowanie ruchuoieszeso i rowerowego

1.5.1. Prowadzenie analiz ilościowo-jakościowych natężeń i kierunkówruchu pieszego;

L.5.2. Rozbudowa svstemu automatycznych analiz ruchu rowerowego.

2.1. Rozbudowa i modernizacjainfrastruktury i taboru

2.L.t. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i szynowejkomunikacji publicznej (w trybie priorytetowym względemrozbudowy ogólnodostępnego układu drogowego);

2.t.2' Rozbudowa i modernizacja ciągów pieszych, pieszo-

rowerowych, pieszo-jezdnych komunikujących bezpośrednioza budowę mieszka niową z przysta n ka mi kom u nikacji zbiorowej(węzła m i integracyj nymi);

2.t.3. Rozbudowa i modernizacja sieci przystanków i węzłówintegracyj nych kom u n i kacji zbiorowej (wiaty przysta n kowe);

2'I.4. Rozbudowa oraz modernizacja taboru komunikacji orazrozwójimodernizacja zaplecza obsługowego.

2.2. Uprzywilejowaniekomu nikacii publicznei

2.2.L. Tworzenie buspasów i wspólnych pasów autobusowo-tramwajowych na odcinkach częstego tworzenia się zatorów;

2.2.Ż. Rozszerzenie priorytetu dla transportu publicznego wzintegrowanym systemie sterowania ruchem ( ITS);

2.3. Usprawnienieorganizacjikomunikacii publicznei

2.3.L. Rozwój systemu komunikacji miejskiej, W tym m.in. utworzenieuzupełniających linii autobusowych;

2.3.2. Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej;

2.3.3. lntegracja rozkładów jazdy różnych form transportu, także w

skali metropolitalnej;2.3.4. lntegracja taryfowo-biletowa W Gdańsku i na obszarze

metropolitalnVm;2.3.5. Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów transportu

publicznego;

2.3.6. Poprawa komfortu jazdy w pojazdach komunikacji publicznej(optvmalna temperatura, czvstość itp.);

2.3.7. Zwiększenie dostępności punktów sprzedaży biletów (w tymautomatów biletowvch i e-biletów)

2.3.8. Łączenie oferty transportu publicznego z wydarzeniamimieiskimi.

3.1. Rozbudowa i modernizacia 3.1.1. Rozbudowa i modernizacia infrastrukturv transportowej zgodnie

Page 3: Projekt programu operacyjnego Mobilność i Transport

infrastru ktu ry d rogowej,koleiowei i lotniskowej

z zasadami tworzenia miasta krótkich odległości oraz

ograniczania suburbanizacji;3.t.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla obszarów

rozwojowych i przemysłowych (w tym portu morskiego i

lotniczeso);3.1.3. Realizacja Programu Transportowego Gdańsk-Południe;

3.I.4. Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Gdańsku.

3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako

wezła transportowego3.2.!. optymalizacja warunków transportu towarów i tranzytu;

3'2'2. Wspieranie rozwoiu połaczeń kraiowvch i międzynarodowych.

4. L. Promocja transportuzrównoważonego i aktywnościmobilnej

4.!1. Realizacja działań zachęcających pracodawców do tworzenia w

miejscach pracy warunków sprzyjających dojeżdżaniu do pracy

rowerem (parkingi dla rowerów, zaplecze sanitarne, szatnie,

zachetv finansowe itp.);

4.!.2. Realizacja kampanii i akcji promujących komunikację publiczną,

ieżdżenie rowerem i chodzenie pieszo;

4.L.3. Realizacja akcji ed u kacyjnych prom ujących d rogowylgyg| r ]yre;4.!.4. Realizacja programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach

(promujących m.in. oprowadzanie dzieci do szkoły lub

odwożenie rowerem, zamiast podwożenia samochodem) np.

kampania Rowerowy Maj;

4.t.5. Wykreowanie silnej i wyrazistej marki Gdańska, jako miastaoromuiaceso mobilność aktvwna;

4.1".6. Realizacja działań promujących komunikację publiczną

np. poprzez powiązanie usług komunikacyjnych z programami

loialnościowymi;4.!.7. Realizacja działań popularyzujących wspólne korzystanie z

samochodu (tzw. car-pooling i car-sharing).

4.7'8. Przeprowadzenie kampanii promującej korzyści uspokajaniaruchu w mieście.

4.2. Współpraca i partycypacjaspołeczna na rzectzrównoważonego transportu i

aktvwności mobilnej

4.2.L. Monitoring i ewaluacja systemu transportu miejskiego z

udziałem mieszkańców;

4.2.2. Włączanie mieszkańców w organizację systemu transportowego.