11
SULIT 1 1249/2 NAMA : TINGKATAN: .. ………………………………………………………………… ………………… NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B. 3 Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4 Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang telah disediakan. 5 Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersama dengan kertas jawapan Bahagian B 6 Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagi an Soalan Markah Markah Diperole h A 1 10 2 10 3 10 4 10 B 5 20 6 20 7 20 8 20 9 20 10 20 11 20 JUMLAH 100 BAHAGIAN A (40 markah) 1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. SULIT PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1249/2 SEJARAH Kertas 2 Mei 2½ jam Dua jam tiga puluh minit Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 1 1249/2

NAMA : ………………………………………………………………… TINGKATAN: …………………..

NO. KAD PENGENALAN - -

ANGKA GILIRAN

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B.

3 Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4 Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang telah disediakan.

5 Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersama dengan kertas jawapan Bahagian B

6 Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Bahagian Soalan Markah Markah Diperoleh

A

1 10

2 10

3 10

4 10

B

5 20

6 20

7 20

8 20

9 20

10 20

11 20

JUMLAH 100

BAHAGIAN A(40 markah)

Jawab semua soalan

1. Soalan 1 berdasarkan Peta 1.

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. SULIT

NAMA SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN XXX PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016

1249/2SEJARAHKertas 2Mei 2½ jam Dua jam tiga puluh minit

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

Page 2: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 2 21/1

Peta 1

(a)Nyatakan dua dinasti yang pernah memerintah tamadun tersebut.

(i) ..................................................................................

(ii) .................................................................................. [2 markah]

(b)Nyatakan keistimewaan Tamadun Hwang Ho yang menyumbang kepada kemunculannya

sebagai tamadun awal manusia.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[2 markah]

(c)Kebijaksanaan masyarakat memanfaatkan sumber alam menjadi faktor kejayaan

Tamadun Hwang Ho.

Buktikan.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[3 markah]

(d)Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mencontohi kejayaan masyarakat Tamadun Hwang

Ho dalam bidang pertanian?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. [ Lihat Halaman SebelahSULIT

Page 3: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 3 1249/2

...............................................................................................................................................

[3 markah]

2. Perusahaan getah di Tanah Melayu telah berkembang dengan pesat pada pertengahan tahun 1890an. Getah ini diusahakan secara ladang dan berkembang pesat sehingga menjadi tanaman dagangan yang utama selepas perang dunia pertama.

NegeriTahun

1905 1906 1907 1908 1909

Perak 11,934 29,612 46,167 56,706 68,278

Selangor 25,758 44,821 61,552 82,246 93,953

Negeri Sembilan 5,718 10,663 17,656 27,305 31,945

Pahang 15 483 860 1791 2877

Keluasan kawasan tanaman getah di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (dalam ekar)

Sumber : Lim Teck Ghee, 1977.Peasants and Their Agricultural Economy in Colonial Malaya 1874-1941.London: Oxford University Press, hlm .95

Jadual 1

a) Siapakah pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk

getah ke Tanah Melayu pada abad ke-20?

...............................................................................................................................................

[1 markah ]

b) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu pada

abad ke-20 ?

(i) ..........................................................................................................................................

(ii) ..........................................................................................................................................

[ 2 markah ]

c) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh British untuk menstabilkan harga getah

apabila berlakunya kemelesetan perusahaan getah semasa 1920-an-1930-an ?

(i) ..........………………………………………………………………………………………..........

(ii) ..........………………………………………………………………………………………..........

[ 2 markah]

d) Ekonomi moden yang dibawa oleh penjajah British lebih banyak meninggalkan kesan

positif terhadap ekonomi Malaysia masa kini.

Bersetujukah anda dengan pernyataan di atas?

Berikan alasan anda.

...............................................................................................................................................

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. SULIT

Page 4: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 4 21/1

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[ 3 markah]

e) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi menjadikan negara

Malaysia sebuah kuasa ekonomi yang setanding dengan negara-negara maju seperti

Amerika Syarikat dan Jepun?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

[2 markah ]

3. Gambar 1 berikut adalah ahli-ahli sebuah suruhanjaya yang dibentuk pada tahun 1957 dan diketuai oleh Lord Reid

Gambar 1

a) Namakan Suruhanjaya tersebut.

………......................................................................................[1 markah]

b) Nyatakan peranan suruhanjaya di 3(a)

i) ….........................................................................................................................................

ii) …........................................................................................................................................

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. [ Lihat Halaman SebelahSULIT

Page 5: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 5 1249/2

iii) …....................................................................................................................................... [3 markah]

c) Bincangkan konsep tolak ansur yang telah dicapai semasa suruhanjaya di 3(a) melaksanakan peranannya.

……………………………………….........................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................[3 markah]

d) Bagaimanakah suruhanjaya di 3(a) berperanan dalam membentuk negara Malaysia yang sejahtera.

……........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................[3 markah]

4. Maklumat berikut merujuk kepada dasar pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB).

(a) Nyatakan dua strategi untuk menjayakan matlamat Dasar Pertanian Negara.

i. ……………………………………………………………………………….................

......

ii. ……………………………………………………………………………….................

......

[2 markah]

(b) Apakah kelebihan Dasar Penswastaan kepada pembangunan negara?

i. …………………………………………………………………………………..............

......

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. SULIT

• Dasar Pertanian Negara (DPN)

• Dasar Penswastaan

• Dasar Kependudukan

Page 6: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 6 21/1

ii. …………………………………………………………………………………....................

[2 markah]

(c) Jelaskan rasional kerajaan melancarkan sasaran 70 juta penduduk di bawah Dasar

Kependudukan Negara?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..........................................................

[3 markah]

(d) Pelaksanaan DEB memberi manfaat kepada semua pihak. Beri komentar anda.……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..........................................................

[3 markah]

BAHAGIAN B[ 60 markah ]

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. [ Lihat Halaman SebelahSULIT

Page 7: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 7 1249/2

Jawab tiga soalan sahaja.

5. (a) Bandingkan sistem pendidikan formal dan tidak formal[4 markah]

(b) Jelaskan peranan Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan Islam[4 markah]

(c)

(i) Berdasarkan pernyataan di atas, pendidikan bercirikan keagamaan masih releven sehingga kini. Berikan komen anda. [6 markah]

(ii) Bagaimanakah pendidikan berkualiti bermanfaat dalam melahirkan modal insan bertaraf global. [6 markah]

6. Kerajaan Turki Uthmaniyah telah bermula pada sekitar awal abad ke -14 dan telah berakhir sekitar awal abad yang ke -20 .

(a) Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan kerajaan Turki Uthamaniyah dalam menyebarkan agama Islam di Eropah . [4 markah]

(b) Merujuk kepada pemahaman anda , huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthamaniyah terhadap perkembangan Islam. [6 markah]

(c)(i) Apakah iktibar yang dapat dijadikan contoh oleh pemimpin pada hari ini dalam kemajuan pelbagai bidang yang telah dicapai kerajaan Turki Uthmaniyah ?

[4 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah kegemilangan tamadun antara negara lain di dunia ini perlu dikongsi bersama ? [6 markah]

7. Renaissance di Itali telah telah berjaya memajukan negara-negara di Eropah dalam semua bidang pada abad ke-15.

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. SULIT

Sebelum abad ke-19, pendidikan Melayu di Melaka malah juga di negeri lain umumnya berbentuk agama Islam. Anak Melayu diajar hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam seperti pendidikan Al-Quran termasuklah aspek bacaan, tajwid, tafsiran dan hafazan. Malah Al-Quran bukan sahaja diajar dari aspek pembacaan tetapi juga penulisan, seperti kata Abdullah Munsyi:

“Al-Quran berbagai orang belajar kepadanya; ada yang menulis, ada yang belajar surat-surat Bahasa Melayu.”

Sumber: Abdullah Abdul Kadir Munsyi, Hikayat Abdullah, hlm. 12-13

Page 8: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 8 21/1

(a) Terangkan sebab-sebab Renaissance bermula di Itali. [6 markah]

(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, ramalkan keadaan di Eropah pada masa ini tanpa adanya Zaman Renaissance.

[6 markah]

(c) Jadual 2 berikut menunjukkan perbandingan antara Zaman Islam dengan Zaman Renaissance.Ulaskan.

[8 markah]

Zaman Islam Aspek Zaman RenaissanceZaman selepas turunnya wahyu Allah SWT yang pertama iaitu Surah al-Alaq.

Maksud Zaman perkembangan ilmu pengetahuan, pembandaran dan perdagangan.

Mempunyai sebuah kerajaan Islam di Madinah yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Politik Pengaruh golongan Gereja Katolik merosot dan digantikan oleh raja.

Menjalankan kegiatan perdagangan dan ekonomi Islam.

Ekonomi Perdagangan antarabangsa semakin berkembang.

Negara Madinah menjadi negara Islam pertama dan Makkah menjadi wilayah Islam.

Pembandaran Kemunculan bandar-bandar baharu seperti Milan, Venice dan Genoa.

Jadual 2

8. Kebangkitan nasionalisme rakyat tempatan di Asia Tenggara mempunyai hubung kait

dengan dasar imperialisme Barat.

(a)Jelaskan perkembangan nasionalisme di

(i) Filipina [6 markah]

ATAU

(ii) Thailand [6 markah]

(b)Imperialisme Barat lebih banyak meninggalkan kesan negatif ke atas tanah jajahannya di

Asia Tenggara.

Bahaskan isu tersebut. Anda boleh bertindak sebagai pencadang ataupun sebagai

pembangkang. [8 markah]

(c) Berbeza dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, negara Thailand dianggap

unik dan istimewa.

Beri ulasan anda. [6 markah]9. Maklumat berikut berkaitan dengan asas pembentukan negara dan bangsa Malaysia.

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. [ Lihat Halaman SebelahSULIT

Page 9: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 9 1249/2

Ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor dan Terengganu Sistem Jemaah Menteri di Kelantan Prinsip demokrasi dan konsep persekutuan Negeri Sembilan

(a) Jelaskan ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia. [6 markah]

(b) Warisan Kesultanan Melayu Melaka masih diamalkan dalam sistem pemerintahan negara kita sehingga hari ini.Buktikan. [4 markah]

(c)(i) Sistem Jemaah Menteri yang diamalkan dalam negara kita meningkatkan kecekapan pentadbiran negara.Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut.

[4 markah]

(ii) Bagaimanakah sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita boleh menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan kepada negara? [6 markah]

10. Cadangan pembentukan Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan negara tetangga.

(a)(i) Jelaskan reaksi negara Indonesia terhadap cadangan tersebut. [5 markah]

(ii) Bagaimanakah usaha yang telah diambil oleh negara Malaysia bagi menangani reaksi negara Indonesia itu?

[3 markah]

(b) Polisi luar negara Indonesia sejak akhir 1962 hingga akhir 1965, yang mengamalkan dasar luar bermusuhan terhadap Malaysia, akhirnya terbukti tidak berjaya.

Mengapakah polisi tersebut tidak berjaya? [6 markah]

(c) “Tuntutan Filipina ke atas Sabah tidak mempunyai asas.” - K.G. Tregonning dalam artikel The Philippine Claim to Sabah, JMBRAS Volume 43.

Berdasarkan penelitian anda terhadap pendapat sejarawan di atas, berikan hujah anda untuk menolak tuntutan Filipina ke atas Sabah.

[6 markah]

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. SULIT

Page 10: Soalan Kertas 2. Trial Melaka 2016

SULIT 10 21/1

11. Beberapa faktor telah menjadi asas yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia selepas merdeka pada 31 Ogos 1957.

(a) Jelaskan asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. [4 markah]

(b) Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia yang telah dilalui oleh pemimpin negara.

[4 markah]

(c) Gambar 2 berikut menunjukkan kejayaan Malaysia dalam hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di dunia sejak dahulu sehingga kini.

Gambar 2

(i) Berdasarkan Gambar 2, jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam meningkatkan ketamadunan bangsa dan negara.

[6 markah]

(ii) Seandainya anda seorang ketua sebuah kerajaan, cadangkan langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan dengan negara luar.

[6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/2 © Hak Cipta JPN Melaka. [ Lihat Halaman SebelahSULIT