33
il SULIT 124912 Sejarah Kertas 2 September 2016 2Yz iorrr 124912 MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKTIIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016 PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga Puluh minit UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini stiLIT dan Hak cipta Bahagian Pendidikan Menengah -MARA. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimakiumkan kePada sesiaPa. [Lihat sebelah SULIT 124912 Ozote u* Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

il

SULIT124912

SejarahKertas 2

September2016

2Yz iorrr

124912

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

PEPERIKSAAN AKTIIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2016

PERATURAN PEMARKAHAN

SEJARAH

Kertas 2

Dua jam tiga Puluh minit

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan pemarkahan ini stiLIT dan Hak cipta Bahagian Pendidikan

Menengah -MARA.

Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan

sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh

dimakiumkan kePada sesiaPa.

[Lihat sebelahSULIT

124912 Ozote u* Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

Page 2: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

2

SKEMA JAWAPAN ESEI

BAHAGIAN A

140 markahlJanab semua soalan'

1

1

1

llrn)

1

1

1

1

1

1

1

Uti

1

1

1

1

1

iI1

1

1

1

1.:Vm) :E

Nrdkfi dtfiti Yang terdaPat aatam tamadun berikut?

Tamadun Hwang I{o

Dinasti Hsia

Dinasti Shang

Dinasti Chou

[L marhah]

FiF2F3

F1F2F3F4F5F6F7

Tamadun China

Dinasti Chidshih Huang Ti

Dinasti Han

Dinasti Tang

Dinasti Song

Dinasti YuanDinasti MingDinasti Ching

[rnana-mana Lxlm)

[1 nrarhah]

[rnana-rrnna lxlmf

F1

F2F3F4F5F6F7F8F9

F10F11

Ft2

Jelaskansumbangankedua.duatamaduntersebutdalambidangpertanian 12 markahl

Pembinaan sistem pengairan/terusan

Teknologi PembajakanCang!<uVsabit

Penggunaan batas unturk penanafiran

aUltuy* diganti dengan peralatan besi

T*gg;i; dfrerkenalkan urtuk nrembuat batas

t<otilmau untuk rrenark tenggala kayu

K.r.o kudalkereta sorong beroda

Penyisir tanah

Sistem tanarnan bergilir diperkenalkan

i"t.t aO*" u"tt-rft p't*aniu" di kawasan buL<it

Penentuan musim menanam dan rrpnuai berdasarkan kalendar

[rnana-mana 2x1m)

1 (a)(D

TeksTing. 4

rrls 29

1(a) (0Teks

Ting. 4rrls 4l

1 (b)Teks

Ting. 4rrls 32

danrrls52

n|gDgD @2016Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARASULIT

Page 3: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

i MalaYsia untuk menjadi negara

,ou3, dutr* industri "pertanian

[3 marhah]

( Persaingan dengan negara luar)

(lebilr rnaju dalam bidang pertanian)

(Thailand / China)

CabaranHuraian / PenjelasanContoh

(mana-mana j awaPan mu:asabah)

Cadangan jawaPan lain :

- Kekurangan modal- Kekurangan Pekerja nrahir

- Kekurangan tanah Pertanian

Usaha

Huraian

Contoh

[nrana-mana 3 xlm)

$r4engusahakan pertanian secara besar-besaran

ladang )/ penjelasan (l\4eneroka tanah baru untuk diiadkan kawasan

Pertanian)(kolam kan air tawar lladang tebu / pentemakan

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah

mempe rkenalkan s lo gan'Pe rtanian adalah perniagaan''

ApaUtrusahaandabagimerealisasikanslogantersebut?[3 markah]

kambing )

(mana-rnana jawaPan murasabah)

Cadangan jawaPan lain :

- Penggunaan teknologi moden

- Membangunkan tanah terbiar

- Mernantapkan strategi pelnasaran

- Menambah iknu dalam bidang pertanian

[mana-mana 3 x1m]

1 (c)KBAT

1(d)KBAT

l3m)

D49Den @2o16Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SIILIT

Page 4: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

7_

1

1

1

1

1

[1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L3rril

1

i1

13m|

Pas kejatuhan

f..*iuu" Bani Umaiyah pada tahun 750 M'

Namakan khalifah kerajaan Bani Abbasiyah'

Fl Abu Abbas al-SafthF2 Abu Jaafir a1-Mansur

F3 Ham ar-Rashid

F4 Abdullah al-Makmun

F5 Umar Abdul Aziz

Contoh(rnana-mana jawaPan

(bidang ilmu sains dan teknologi

mtrnasabah)

[1 mart<ah]

[rnana-rrnna lxlm]

penterjernah)

karya lkajian asing ke

/ perubatan)

[rnana-rrnna 3xlml

NyatakansumbangankerajaanBaniAbbasiyahdalambidangkeilmuan t3 markahl

Fl Kota Baglrdad sebagai pusat intelsldual

F; Penulisai karya asing dalam bahasa fuab

F3 e"nto3"o*hui-t urvi frlsafih dan sains daripada bahasa Yrnrani /

Sanskrit / Sudani ke dalam bahasa Arab

F4 Kegiatan penulisan I rrr;ncatzt idea lnrengurrpul idea

serupa / menyusun hadis /rnengarang

F5 Penubuhan Baitulhikmah i institusi kefrauan

F6 Penulisan dalam bidang fekah I tafrir / sejarah

FTMembuatpembaharuan/penamuahbakandalampenterjernahankaryaFg Memeimarl-t.uJuvu* a*iu I warisan frnu daripada lenyap

Fg Menubukkl prsat pengajian tinggi urtr.rk rnening[<atkan kegiatan

PenYelidikanFlOMerrpengaruhiperkembangankeikrnrandiEropahlZatnnRenaissance

[rrnna-mana 3xlm]

Apakah pengajaran yang dapat {i.cgntoni daripada kegemilangan

bidang keilmuan *;i'* guoi Afbusiyah' 13 markahl

Pengajaran $4elahirkan lebilr 3rnaift rrlian / penjelasan (dapat rnenterjemal hasil

dalam bahasa MelaYu )

Cadangan Pengaj aran lain:"fvf"n

p"tUanyakkan institusi pengajial tinggi

- tvtelaiutan kajian dan penyelidikan $'&D)- Menerapkan konsep pembelajaran sepanjang hayat

- Mengadakan pertukaran pelajar / program berkembar

2 (a)Teks

Ting. 4

mis155

2@)Teks

Ting. 4

nrls

1 s6-r57

2 (c)KBAT

n49DeD @2ot6Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 5: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

II

1

1

13*1

i

1

1

1

1

13t?4

2(d)Teks

Ting. 4m/st01-i08

Mampukah Malaysia menjadi hab pendidikan dunia?Berikan pendapat anda. [3 mar{<ah]

Pendirian (Ya / nrarrpu / setuju / boleh)Pendapat (Prasarana bertaraf dunia)Huraian / peqjelasan (Malaysia mempunyai kepehagaian kemudahan

pendidftan )Contoh Oilft kulbh , kemudahan intemet )

Cadangan Jawapan Lain :

- Kestabilan dan kearnanan negara- Kemudahan yang bersesuaian- Galakan dari kerajaan- Universiti yang bertaraf antarabangsa

ATAU

Pendirian (Tidak / tidak rnaffpu / tidak setuju / tidak boleh)Pendapat ({ekr:rangan tenaga pakar)Huraiar/perjelasan (Tenaga pengajar kurang kemahiran dan

pengetahuan dalam bidang-bidang kritrka!Contoh (nano teknologi, perubatan dan mrklear)

Cadangan Jawapan Lain :

- Ekonomi yang tidak stabil- Sistem kwkulum yang tidak menepati piawaian antarabangsa- Teknoiogi pendidkan yang tidak rrencapai taruf antarabangsa

1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT

Page 6: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

(D

(D

Siapakah tokoh berikut ?

X : Rentap

Y : Tok Janggrt' llFraji Mat Hassan b. Muras

Nyatakan kejayaan perjuangan mereka pada peringkat awal

penentangan

(D Tokoh X

Menyerang pasr.rkan Jarnes Brooke di kubu Nanga Skrang

Menglalang kezalfurun Janes Brooke

Berjaya mengusir Jarnes Brooke

[2 marhah]

[1 rnarkatt]

[Mana-rnana lxlrt]

[i markah]

[Mana-mana lx1m]

[nrana-mana 3 xlm)

F1

F2F3

F1F2F3F4F5

(it) Tokoh Y

Menyerang dan berjaya rnenduduki Pasir Putilr

Mernbentuk sebuah kerajaan di Pasir Prxtt

Melantk Enghi Besar Jeram sebagai Raja

Melantik Tok Janggut sebagai Perdana Menteri

Melantik Che Ishak sebagai Pegawai Daerah

(lr4ana-rnana jawaPan mmasabah)

Cadangan langftah lain:

- Mengukuhkan PerPaduan rakYat

- Mernantapkan hubtngan diplornatk

- Menjaga perairan / sempadan negara

Sebagai seol:lang pemimpin, apakah langkah yang boleh diambil

bagi Lempe*ahankan kedaulatan negarz. t3 markah]

Langkah (Pertah,anan negara dfuertingfu atkan)

Huraiar/penjelasan (lr4enggmakan peralatan ketenteraan yang

berteknoiogi rnoden)

Contoh @esawat drone lkaPal selam )

3(a)Teks

Ting. 5

rrs. 33

dan 41

30)Teks

Ting. 5

ms. 33

dan 41

3 (c)

TeksTing. 5

ms. 54-55

-!

1

1

12*l

1

1

1

lLmllLmj

1

1

i1

1

llml$ml

13ml

\

n49DeY @2o16Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT

Page 7: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

\

3 (d)KBAT

Semangat patriotisrne dalam kalangan *asyaraffiBerikan pandangan anda. [3 mar"t<ah]

Pendirian YaHuraiar/penjelasan (rrenpertftakan perlembagaan Malaysia / tidak

rrenghorrnati Iagu negarakuContoh (rnembakar / rnemijak / rnengoyak bendera

selepas kalah dalam perlawanan bola sepak)(l\4ana-rnana jawapan mmasabah)

[mam-mana 3xlm]

ATAU

Pendirian TidakHuraian/penjelasan Gakyat Malaysia bersatu apabila berlaku sesuatu

musfuah i bencana)contoh (Peristiwa MH370 I r\/fr117 / baqiir besar di pantai

Timur)(l\4ana-rnana jawapan mrmasabah)

[rnana-rnana 3x1m]

1

I

1

13m)

1

I

1

[3ml

I1

1

1

1

1

[2ml

aI1

1

1

1

1

1

1

m

4 (a)Teks

Ting.5rrls 80

4(b)Teks

Ting.5m/s 80

Senaraikan dua ciri negara dan bangsa dalamMelaka.

Wilayah pengaruhKerajaanLambang-lambangRakyatKeunggulan undang-undangKedaulatan

[rnana-nrana 2xlm]

Nyatakan warisan Kesultanan Melayu Meraka yang masihdiamalkan di negara kita sehingga hari ini. p martahl

Raja / Sultan sebagai ketua negeriAdat istiadat Melayu masilr terus diamalkanAgarna Islam sebagai agama rasmiBalasa Melayu sebagai bahasa rasmi negaraGelaran Sultan pada awal namasistem perwarisan takhta yang rrengkut jurai ketumrnan sebelah bapa/putera suhmg dengan permaisuriladft lelaki SultanUndang-undang Tubuh Kerajaan NegeriAlat kebesaran dkaja lrcgala lnobat lwama lbatnsa / protokolmenjadi warisan yang dftekalkan

lmarr-marn 2xlm1

Kesultanan Melayu[2 mar{<ah ]

F1F2F3F4F5F6

F7F8

F1

F2F3

F4F5F6

1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 8: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

Malaysia. - t3markahl

Kepentingan Lambang perpaduan rakyat

n**rrvp'.olelasan (R.akyat- -pehagai

kaum bersatu di bawah

pentadbiran raj a berpelembagaan)

Contoh (embara Mahkota Johor i mengiradiri r-pacara

lam sistem Pemerintahan di

pertabalan)

(Mana-rnana jawaPan mr:nasabah)

[mana-rnana 3x1m)

Cadangan JawaPan Lain :

- Ketua negara

- Ketua Agama Islam.MelindungihakistirrewaorangMelayudanBumiprnera- Ketua Turus Angkatan Bersenjata

Mengapakah warisan kesultanandipertahankan?

Sebab

Huraiarr/penjelasanContoh

Malaysia)

([4ana-mana jawaPan munasabah)

Asas kepada sistem pemerintahan pada hari ini

(lr4enjadi br:kti kekuatan ketamadunan Melayu)

(y*g Dipertuan Agong adalah ketua negara

Melayu Melaka Per{u[3 mar{<ah]

frnana-fi:erna 3x7m)

orang Melayuhal ehwal agafiM.Islam

antara rakyat dengan raja

beraja

Cadangan Jawapan Lain:

rnenjaga hak istinrewa

rremelihara kesucian

memelihara hubungan

rrrengekalkan institusi

4(c)TeksTing.5

rnls 84

4(d)KBAT

13ml

13ml

n4gDe\ @2o16Hak ciptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SIJLIT

Page 9: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

-

-,-

s (a)Teks

Ting. 4

mls 43

Apakah maksud dernokmsi ? [4 mart<ah]

rakyatPernerintaha nkeraj aan/wakil pentadbir yang dipilih olehMelalui pilihan rayaRakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negeraRakyat berpeluang nrembentuk/menyokong/nenukarTerdapat beberapa bentuk demokrasiSeperti Raja Berperlembagaa4 RepubtkNegara yang rnengamalkan demokrasi adalah MalaysiaS"tiap individu layak bertanding rneqjadi calon perninpin

[rnana-mana 4 x 1m]

Terangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi di Athens.

[4 mari<ah]

Terdapat Dewan Perhirrpunandan MajiisBerbentuk penyertaan IangsungWarganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaanMelalui r:ndianBerpeluang menganggotai Dewan perhirrpunan

Antara 6 bulan hingga setahwrDewan Perhinpunan bersidang sebanyak tiga kari dalam sebulanSetiap ahli dewan ini boleh mengemukakan cadangan tentang dasarkerajaanSegala keputusan Dewan dftendalikan oleh MajlisAhli Majlis , Majistet dan Juri dilanrft oleh DewanDewan menpunyai kuasa penr:h terhadap ketiga-tiganyaTidak berlaku di negara kota yang rnengamalkan sistem beraja berkuasamtflak

fmana-mana 4xlm]I I+*]

F1

F2F3F4F5H5C5F6

kerajaan

la mI

s (b)

TeksTing. 4

m/s 43 F1

F2F3F4F5F6F7F8F9

Fl0Fl1Ft2F13

1

1

i1

1

1

1

1

1

1

I1

1

-:!r

1249ZeP) @2016 Hak Cipta Bahagran pendidikan Menengah MARA SI'LIT

Page 10: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

10

amalkan di MalaYsia[6 marhah]

Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen

Sistem pemerintahan raja berperlemb agaafl

Rakyat rnelibatkan diri dalam sistem penrerintahan negara

Gu-tuju Melayu menjadi lambang -taat

setia tukyul

pemerintah dibantu oieh Perdana Menteri pada peringlcat kerajaan

Persekr.rtuan

Padapering|<atneger,,pemerintahdfuantuolehketuamenterialts;uMenteri Besar

Ralcyat rnemilih peminpin rrelalui pilihan raya sekali dalam lirna tahut

Kedaulatan di tangan rakYat

Rakyat berhak menyokong rrengekalkan atau nrenr.rkarkan kerajaan

yang sedia adamelalui pilihu."" .1y1 ar---,-^ r^- r-\arrrqt

F1F2F3F4F5

F6

F7F8F9

F10

F11F12F13F14F15F16

Teiapat parlinen yiterdiri daripada Dewan Negara dan Dewan

Rakyat h ,

W.itl yang dipiiih nrcnganggotai Dgwl Rakyat

f"rbmbagLn Malaysia nelindungi .hak asasi rakyat

il;rg"k;[.an kerajaan yang adi! sejahtera dan adil

i.Uria garis panduan titt * perrerintahan de-mokrasi

pi"aJ* Lobh-dfouat bersesuaian dengan politft s-e{rasa

O".*ttuti di Malaysia berbentuk penyertaan tidak lanpung

[mana-rnana 6 x 1m]

s(c) (DTeks

Ting. 4m/s 43

I1

1

I1

1

i1

1

1

1

i1

11I

[6 m]

\

D gDgD @2O16Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT

Page 11: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

11,

s (c) ii Ciri- cii kepimpinan yangnegara.Beri penjelasan anda.

Aras 1

unggul penting dalarn pentadbiran

[6 markah]

Jawapan mudah / pengetahu,an / pemahaman yang " terhad

Menyatakan pendirian dengan hujah yang mudah

Contoh :

Pemimpin yang amonahokan mewujudkan negaroyang aman dan harmoni.

Aras 2

Jawapan agak nrendalarr- / pengetahuar/ pemahaman yang jelas danmembuat inferensMenghurakan isu dengan jelas berserta contoh yang sangat sesuai

Contoh :

Pemimpinyang amanahakan mewujudkan negaroyang amon dan harmoni.mampu mengukuhkan perpaduan antara rakyatdapat mengelakkan huru haraseperti Peristiwa 1i Mei 1969

Aras 3

Jawapan mendalam / pengetahuan/ pernaharnan yang sangat jelas danrrembuat inferens yang tepat.Menurfukkan kematanganMenghurakan isu dengan jelas berserta contoh yang sangat sesu,ai

Contoh :

Pemimpinyang amanahokan mewujudkan negaro yang aman dan haimoni.mampu mengukuhkan perpaduan antara rakyatdapat mengelakkan huru haraseperti Peristiwa 13 Mei 1969sebarang masalah / musibah mampu ditangani dengan bijakkedaulatan negara dapat dikekalkanntenjadikan negara maju mengikut acuan sendiri

l-2

3-4

i1

1

1

1

5-6

i1

1

1

1

III

[6 m] \

1249DeP) @z}16Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 12: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

12

6(a)TeksTing 4Ms 209

@rnberi kesan kepada pembangunan

sosioekoiomi masyarakat di Tanah Melayu sebelum penjajahan

Barat.Jelaskan pengaruh Islam dalam aktiviti perdagang"' $ Melaka'

[4 markah ]

r*aui"t-i*rrt*i uuiun""t.yang menyelenggarakan harta kerajaan

Penggpr:frn mata wang bercinkan Islam

Islam nenssalakkan aktffii perdagarryau/

Perdag&ffift-ryakan s-urnber rezeki yane le-sareerdaianlan berjaya ryggffi*,"ptotd pengislaman di dam Melayu

Pedagang yang rrrcnpuryai sifrt juir{ dan amanah

teraJpaf asal-fisal berkaitan Islarq, di dalam Undang-undang Latrt

Melaka yang berkaita" at<tiviti maritim dan perdagangalt

Penggunaan +stem suigt dantineang yanq,adil

pedfiang Islam-ffi dbenarkan "*gg**]?"'-193 dalam pemiagaan

,"p"ri yang terdapat dalam Hukum Kam:r: Melaka'

Cotongan laya dan berkemampuan membayar r2@!bxg'

F1F2F3F4F5

F6F7

F8F9F10

1

1

1

1

1

1

1

t

14 ml

o)(Teks

Ting 4mslFl2t1)

[Mana-rnana 4 x lm]

(i) Jelaskan peraturan cukai yang diamalkan

Melayu Melaka.

Cukai merupakan .bavaran yane dkenakan,oleh pemerintah terhadap

aktiviti atau barang tertentu

Peniaga wajfo membayar cukai bararu-dagangan sebelum urusan

perdagangan dilakukanoleh penrerintatr-

ildrg*g-du6 fnaa, ^C.eyloq

Tanah Arabl Siam dan PqeU dkenakan

"itJiffi;;;'da'[ada jumlah barans dasanearL \

-- i --,-I, ,7-*^ZcuKal EIlaIlI pslaLur Ltcu+fou4 JurlJJAr -:.:'.?-- ,/ 1Pedagang dari Jepun dan china rnembayar c@ora.,[ *"ing a*i repulauan Melayu rrrmbayar cukai diraja febanyak

[Mana-mana4xlm]l Vml

tisa oeratLls.

Offi-;ffi negara lain membayar crkai diraja sebanyak -enam peratus

beras-a-;;Vffi;m-ft ak dkenakan cukai' )

oleh Kesultanan[4 mad<ah]

I1

1

F2

F3F4

F5F6

F7

\

1249l}gP) @2o16Hak cipta Bahagian Pendidikan Menensah MARA SI]LIT

Page 13: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

-\

13

KBAT ( ii) Apakah kepentingan cukai kepada penrbangunan negara kita?[6 mar*ah]

Aras 1

Jawapan mudah /pengetahuan /pemaharnan terhad /Menyatakan / nrenghurai dengan ringkas

Contoh:Cukai penting kepada negara sebagai swnber pendapatanuntirk menjana pembangrman negara.

Aras 2

Jawapan agak rnendalam /pengetahuan /pernahaman yang jelasMengulas dengan jelas /menuqjukkan penrahaman /pengetahuan yangagak mendalam

Contoh:Cr;kai penting kepada negara sebagai surnber pendapatanunturk nreqlana pembangu:an negara.Pendapatan ini boleh digunakan untuk rnembina infrastuktur urtlrkrakyatseperti pembinaan sekolah I jalar;r raya lklink / hospital i

Aras 3

Jawapan lebih rrendalam lpengetahuan /pemaharnan yang jelas danrrrembuat inferens

Mengulas dengan jelas /menurijukkan pemahaman dan pengetahuanyang agak mendalamMenunjukkan kernatangan / hujah yang rnantapContoh yang jelas

Contoh :

FH1 Cukai penting kepada negara sebagai surnber pendapatanI12 untuk nrenjana pembangrman negara.

pendapatan ini boleh digunakan rrrtuk membina ffiaskuktur untukC rakyat11 seperti pembinaan sekolah ljalan raya lklink /hospital12 srryaya rakyat dapat hidrp dengan selesa

mampu mewujudkan negam yang harmoni.

1

I

1

1

1

1

ml

1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA STILIT

Page 14: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

1,4

r:lntuk menyokong

kestabilan nilai ma#;;;g negara kita' [ 6 markah

Aras 1

Jawapan mudah / pengetahuan / pemaharnan terhad itut"rryutut * / nrngllxai dengan ring!<as

Contoh:Salah satu usaha yang boleh dilala-rkan oleh rakyat Malaysia urfirk

;;r,rdl{.an nilai firggit ialah dengan nrembeli barangan buatan

Malaysiasrpaya wang negara tidak akan rnengalir keluar

Aras 2

Jawapan agak nrendalam / pengetahuan / perrnhaman yang jelas

Mengulas dengan leias I t*"uqi'*itun pernahaman dan pengetahuan

yang agak rrendalam

Contoh:Saiahsatuusahayangboiehdilatcr.ikanolehrakyatMalaysiarrrrtr-rk

"*"g*"nf.an nilai *tggit ialah dengan rnembeli barangan buatan

MalaYsia iir ketuar'slryaya wang negara tidak akan rnenga

Ini kerana uarangan ruruuytiu juga sangat berkr:aliti I selaraf dengan

barangan luar'

Contohnya kereta keluaran Proton i Perodua

l24gl2(PP) @2ol6Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARASULIT

Page 15: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

15

Aras 3

Jawapan agak rrendalam lpengetahuan / pemahaman yang jelas dan

nrembuat inferens

Mengulas dengan jelas / rrrenur{ukkan pemahaman dan pengetahuan

yang agak mendalamMenuqjukkan kernatangan / hujah yang mantap

Dengan contoh yang jelas

Dan pernahaman sangat mendalam

Contoh :

Salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia untgk

rrengukuhkan nilai ringgit ialali dengan membeli barangan buatan

Malaysiasrpaya wang negara tidak akan rnengalir keluar.

Barangan Malaysia kini jWa sangat berkualili I setaraf dengan barangan

luar.

Contohnya kereta keluaran Proton / Perodua'

Pembelian barangan buatan Malaysia akan mengurangfuan inrport luar

dan dapat rnenstabilkan nilai rnata wang.

Pengehraran barangan tenpatan ini jWa boieh dipertinglatkan kualiti

dan dieksport untuk rneriiana lebillan pendapatan

Cadangan Jarnapan Lain:

- rnelancong dalam negara

- mengekalkan kestabilan Politk- mengekalkan kearnanan negara

1

1

1

1

1

ml

D49DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA STILIT

Page 16: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

16

I1

I1

I1

1

1

1

1

1

l4ml

1

1

1

1

1

i1

1

1

1

1

1

14 ml

Renaissance bermaksud kelahiran semula

Berasal daripada perkataan ltali'?enisc iment"

Mer,{uk kepada peng}iargaan semula iknu

yi tehh ifuas1ku" ot"t cendekiawan / pejuang seni dalam tamadrn

Yurani dan RomMuncnl pada pering[<at akhir Z'arcn Pertengahan

Manusia nrsn"*i p"ty.lesaian kepada nnsalah hidt-tp

ii*"v-* *urr*L berfikir untr:k nencari penyelesaian permasalahan/

HurnnisrneDidorong oleh semangat inkuiri

F.n t *i, kepada pe}capaiarlke,payaan individu /individualisme

Pembinaan t<ernailiran dalam semua aspek intelektual serta fzkalgermrrla di Itali pada abad ke 14 dan kemudiannya berkembang ke

Eropah Barat sehingga kira-kira abad ke 17'

I nrana-mana 4 x lm ]

Jel"skan kons eP Renais s ance ? [4 rnarkah]

Jelas kan s ebab-s eb ab Z-aman Renaissance bermula di ltali?(4 markah)

Kemrxrculan tokoh Renaissancepr*"r"o Petach /Niccol0 Machiavelli / Giovanni Boccacio

Kemr:nculan aiiran pemkiran humanisme

keupayaan nramsia berfl<ir untuk n,enyelesakan

Kemr:nculan semangat ink-uiri

semangat ingin tahu Yang kuat

Kemunculan bandar / pusat perdagangan

Venice / Genoa /Florence /Rom /MilanKedudukan Itali stategkdkelilingi Laut Mediteranean / persinpangan utama / pusat

perdagangan antarabangs a

i""pui pertembungan budaya lbalorsal agarrrla

merjadkan Itali pusat perkembangan idea baru

Kemunculan Pedagang kaYa

menggrurakarr kekayaan untlrk rrrengindatrkan bandar

rnerladkannya tmpuan para serurnan ./ cendekiawan terbak

,*r:r& penaung kepada para pehrkis / ahli muzk / saintis / penulis

b"rlaku p"rsuingan anlara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan

tokoh cendekiawan

kunjungan cendekiawan dari bandar ke bandar menyebarkan idea

Renaisiance ke merata tenpat di Itali

Perarnn Paus di Rom

menjadi penalmg kepada seniman dan cendekiawan

f rmrr.-mzr.:r 4 x 1m ]

F1

F2F3F4

F5

F6F7

F8F9F10F11

FiH1aF2Ll2aF3H3aF4H4aF5H5a

H5bH5cF6H6aH6bH6cH6d

H6e

F7H7a

masahhnya

1 l-\t \4,

TeksTing 4Ms2l7

(b)TeksTing 4Ms

217-218

249Den @2o16Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SIJLIT

Page 17: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

17

/^\ ,/:\\L,' \r,,KBAT

Terangkan sumbangan Z-aman Renaissance dalam memajukankehidupan mamrsia sehingga kini. [ 6 markah]

Aras IJawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad /Menyaakan i rnenghurai dengan jelas

Contoh:Sumbangan ZafiBn Renaissance dalam memajukan kehidupan manisiasehingga kini ialah rrrendorong kepada mrmculnya semangat inkuiriyang rrencetus kepada pehagai cbtaan I rekacpta

Aras 2

Jawapan agak nrendalam /pengetahuan / pemahaman yang jelasMengulas dengan jelas / menurf r:kkan pernahaman dan pengetahuanyang agak mendalam

Contoh:Swnbangan Zaman Renaissance dalam rnernajukan kehidrpan manusiasehingga kini ialah rrrendorong kepada munculnya sernangat kuiriyang mencetus kepada pelbagai ciptaan / rekaciptaseperti erlin berkuasa wap yang nrendorong ciptaan kapal wapIa menggalakkan rnanusia kefuar meneroka dan belayar kehrar

Aras 3

Jawapan agak nrendalam lpengetahu,an /pemahaman yang jelas danmembuat inferensMengulas dengan jelas / rrenunjukkan pemaharnan dan pengetahuanyang agak rrendalamMenunjukkan kematangan / hujah yang mantapdengan contoh yang jelas

dan pernahaman sangat rrendalam

Contoh :

Surnbangan Z,arran Renaissance dalam rnernajukan kehidupan rnanusiasehingga kini ialah mendorong kepada munculrya semangat inkuiriyang mencetus kepada pelbagai ciptaan / rekaciptaseperti erjin berkuasa wap yang nrendorong ciptaan kapal layaryang kini rnenggunakan erjin kuasa kudaIa menggalakkan manusia keluar rneneroka dan belayar keiuarmencari peluang ekonomi yang lebft nrenguntungkanseperti rnencari bahan mentahdan pasaran fuar I antarabangsa

1249l2eP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 18: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

18

\

Rakyat MalaYsiawajarRenaissance di EroPah.

[6 mar{<ah]

Aras 1

rnencontohi ke ge milan gaa Z-aman

Beri ulasan anda.

Jawapan mudah i pengetahuan / pemahaman terhad /

Menyatakan / rnenghurai dengan jelas

Contoh:RakyatMalaysiawajarrnencontohiZamanRenaissancediEropaht<erana

^rr*rt tersebut nelahirkan n:asyarakat berwawasan

dan berfikiran icreatif

Aras 2

Jawapan agak mendalam lpengetahuan / pernahaman yang jelas

M";n*; "d"ng* jelas / *i"u*li'k&an pemahaman dan pengetahuan

yang agak mendalam

Contoh:*.t ri Malaysia wajar /harus /perhr rrrencontohi 7'NtwL Renaissance

al eiop rf, kerana rrir*" terseb,l rneiahirkan rnasyarakat b erwawasan

dan berfkiran kreatifDengan ini daPat nomrjudkan

.dras 3

nnsyarakat yang maju I berdaya saing

Jawapan lebilr mendalam lpengetahuan /pemahaman yang jelas dan

nembuat inferens

Mengulas dengan jelas / nremrrjukkan pemahaman

yang lebft mendalam

M""urdukkan kematangan / hujah yang mantap

Dengan contoh Yang jelas

Dan pemaharnan sangat mendalam

dan pengetahuan

Contoh :

nur.yut Malaysia wajar nrencontohi Z,afiafi Renaissance di Eropah

kerana rrplahirkan masyarakat berwawasan

dan berfikiran kreatifdengan ini dapat rnewujudkan masyarakat yang maju dan.berdaya saing'

a"f;" itr-r dapat nrelahirkan masyarakat yang rnerrpunyai ilrnu

pengetahu,an dalam bidang sains dan teknologi

,.pJni usaha pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia / Legoland di

Johor Bahru / Bandar PdrajaYa'

(c) (0KBAT

6m

l24gl2en @2o16Hak cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 19: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

1

1

1

1

1

1

1

1

13 ml

19

1

1

1

I

1

1

1

[3 m]

8 (a)BukuTeks

tg5Ms

t2-13

Jelaskan ciri-ciri perjuangan nasionalisme tahap pertama dan tahapkedua. [6 mart<ah]

Tahap Pertama

F1 Penentangan bersifrt terbukaF2 Bersifit setenpatF3 Tidak berorganisasiF4 Isu kebudayaar\ agarna dan hak pribr:rni nrenjadi fiktor tercetusnyaF5 gerakan nasionalisnreF6 Dipiopin oleh golongan pertengahan yang beryendidil<an Barat dan Asia

BaratF1 Lebh menekankan kesedaran politk daripada tindakan politrkF8 Menuntut hak rnereka dftembalikan dantaraf hidrp dibakiF9 Tidak meminta kemerdekaan dengan segera

Tahap Kedua

F1 L€bft radkaiF2 Lebh berorganisasiF3 Dbimpin oleh golongan yang berpendidkanF4 Berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan dan iknu pengetahuan

baratF4 Menyedari perubahan yang dferkenalkan oleh peqjajah serta kesannya

terhadap bangsa dan negara

F5 Matlamat perjuangan lebilr jelasF6 Menuntut kerrrerdekaanF7 Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 20: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

20

1

1

it1

1

1

1

1

1

I[4 m]

1

1

1

1

[4 ml

.\

Terangkan perjuangan tokoh berikut [8 rnaxkah]

r) Jose Rizal di FiliPina

Meminpin gerakan dakyahMempuryai pengaruh kuat dan disokong oleh golongan

pertengahan yang berpendidkan Barat

il4enuntut supaya Filipina diiadkan wilayah Sepanyol -.

Bangsa Filipir* diberkan hak yang sarna seperti yang diperoleh

bangsa SepanYol

Bangsa Filpina diberkan kebebasan bersuara

Menubutrkan Liga Filbina padatahun 1892

Berjuang rnelalui akhbar La Solidaridad

uengrrasitkan novel Noli Me Tangere / El Ffubusterismo

Menlesak kerajaan Sepanyol nrelakukan pembaharuan politk,

ekonomi dan sosial

Kerajaan Sepanyol terancam

Ditangkap dan dfuuang negeri ke Dapitan di Mindanao

Dillnlum bueuh kerana dituduh terlibat dalam gerakan pemberontakan

Pencetus gerakan radkai pada tahap kedua

F1

F2

F3

F4

F5F6F7F8F9

F10FliF12F13

F1

F2F3

F4F5F6F7

ii) Raden Adjeng Kartini di Indonesia

Berusaha nremajr.rkan pendidkan

Untuk kaurn wanita

Mennlis karya Habis Gelap Terbitlah TeranglPenulisan Seorang Puteri

JawaMendedahkan kemundwan rakyat Indonesia

Dan penindasan oleh perlajah Belanda

Irspirasi kepada pejuang-pejr:,ang selepasnya

Wujud pertubr.rhan yang lebtr tersusun

@)BukuTeksTing. 5

ns 16

- 18

n49DgP) @2016Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA St]LIT

Page 21: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

2t

I.,,I"ngrprkah perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi

oleh generasi masa kini? [6 mar{<ah]

Aras IJawapan mudalr/ pengetahuan/ pernahaman terhad/

Menyatakar/ nrenglrwakan

Contoh :

Perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi kerana

mereka telah merrpertahankan negara daripada ancarum penjajah

yang ingn rnenguasai politk, ekonomi dan sosial

Aras 2Jawapan agak rnendalarr/ pengetahnn/ pemahaman yang jelas

Mengulas dengan jelas/ menur{ukkan pernahaman dan pengetahuan

yang agak mendalam berserta contoh yang sesuai

Contoh :

Perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi kerana

rnereka telah merrpertahankan negala daripada ancalnan penjajah

yang ingn rnenguasai politk, ekonomi dan sosial

seperti penentangan Soekamo terhadap Belanda di Indonesia

melalui penubuhan Partai Nasional lndonesia pNI).

Aras 3

Jawapan rnendalam/ pengetahu,anl pernahaman yang sangat jelas dan

membuat inferens yang tepat.

Menurjr:kkan kernatangan

Menyakkan pendirian dngan hujah sokongan yang mantap dan

rrrenurjr:kkan pengetahuan/ pemahaman yang rnendalam/ rneluas

Contoh :

Perjuangan nasionalis Asia Tenggara waiat dicontohi kerana

mereka telah men:pertahankan negara daripada ancafiutn peqiajah

yang ingn rrenguasai politk, ekonomi dan sosiai

seperti penentangan Soekamo terhadap Belanda di Indonesia

rrelalui penubuhan Partai Nasional Indonesia (PND

supaya kedaulatan negara dapat dkembalikanagar masyarakat dapat hidup dengan aman dan sentosa'

Cadangan Jawapan :

- Sanggup berkorban nyawa

- Berani menegakkan keadilan

- Memelihara budaYa dan warisan

(c)KBAT

1

1

1I

1

1

1

[6 m]

1249lzgP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT

Page 22: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

laml

1

1

27

1

i1

1

1

i1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18 nl

ambar tersebut' 14 ruarkaltl

Hl Semangat perpaduan dalam kalangan penduduk

I12 Penentangan secara tersusun

H3 Masyarakat Melayu daripada pelbagai pering[<at umr

H4 Penentangan secara afivm fiEnggunakan sepanduk

HS Kepelbaglian tulisan sepandukmerulrjukkan masyarakat berpendidkan

H6 Mengekalkan status quo

H7 MenPerjuang|<an Agama Islam

H8 Menperjuangkan Bahasa MelaYu

(mana-rnana jawapan yang mrmasabah)

Terangkan tindakan orang Melayu menentang

[Mana-nrana 4x1]

Malayan Union.l8 mnrkchl

Fl Bantahan melalui akhbar secara berterusan

Cl Uttsan Melayu / Majlis lWartaNegaraFZ Demorstasi secara damai

IJ2 Sernasa Sir Haroid MacMichael rrendapatkan tandatangan Raja-Raja

Melayu

F3 Persatuan-PersatuanH3a Mengfuantar telegram

London

Meiayu dilridupkan semula

/ surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di

F4 Dato' Onn Ja'afar menyeru orang Melayu berkongres

H4a Penubutrran United Malays Organization (IJ.M'O) sebagai benteng

menentang MalaYan UnionF5 Kongres padaMac lg46tetah membawa cadangan penubuhan United

Matiys National (hganizatiorz $MNO) / Perhrbuhan Kebangsaan

Melayu Bersatu untr:k menentang Malayan Union

F6 Kongres kedua nrembantah perisytiharan Malayan union

H6a Berkabung selama tujuh hari

H6b Raja rremulaukan majlis perasmian

F7 Mengadakan raPat rrnum

H7a Ketrka kehadiran ahli-ahli parlinen British

H7b L.D. Gamrnars dan David Reese Williams

F8 Raja-.aja Melayu berkunpul di Kuala Kangsar

Hga Trutrt menyatakan bantahan di hadapan wakil Rritish

F9 UMNO ditubulkan hasil penyatuan orang Melayu

H9a Dato' Onn Ja'afur presiden LMNO pertarna

H9b Diturbulkan di istana besar Johor Bahru

F10 Ketegasan orang MelaYu

H10a Mendorong Brifth berunding dengan raia-ruia Melayu dan UMNO

H10b Menpertahankan status quo

H10c Rundingan dengan raia-raja Melayu danU1\4NO

H10d Membentuk Persekuh-ran Taxah Melayu 1948Mana-mara 8 x lm

e (a)TeksTing 5

Ms 98danKBAT

(b)TeksTx€ 5

Ms100-142

249Dery @2016Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SI-ILIT

Page 23: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

23

Pada pandangan anda, apakah yang boleh diteladani danpadaperistiwa penentangan Malayan Union. 18 markaltl

Fl Penyatuan rakyat pehagai Iapisan rnasyarakat

F2 Berani mempertahankan hak

F3 Berusaha mencapai nutlamat perjuangan

F4 Berpandangan jar:h dalam perjuangan rnh:k generasi rnasa depan

F5 Menglargai institusi pemerintahan

F6 Ke{asama daripada pelbagai pilrakF7 Kebliaksanaan peminpin Melayu pada ketrka itu-

F8 Perananperhrbuhan-pertuhan Melayu kembali aktif merrperjuangkanhak bangsa Melayu

F9 UMNO ditubutrkan hasil penyatuan orang Melayu

F10 Menjaga kesucian agann IslamF1l Mendaulatkan kembali institusi berajaF12 Menpertahankan kedaulatan bangsa dan negara

F13 Serrnngat cintakan negaral patriotisme meningkat

F14 Lahir sftap tolak arsur antara kar,rn

F15 Melahirkan lebih ramai peminpin negara yang berwibawa dalam

pentadbiran negara

[Mana-rnana 8 x 1m]

Aras I

Jawapan mudah / pengetahuan / pemaharnan terhad IMenyatakan / nrenglnnai dengan mudah

Contoh:Pada pandangan saya peristiwa yang dapat diteladani ialah kita perlubekerjasamadalam rnemperjuangkan hak dan rnaruah bangsa.

Aras 2

Jawapan agak rnendalam /pengetahuan / penraharnan yang jelas

Mengulas dengan jebs I menw{ukkan pemaharnan dan pengetahuanyang agak mendalam beserta contoh yang sesuai

Contoh;Pada pandangan saya peristiwa yang dapat diteladani ialah kita perlu

bekerjasan'radalam rrrempe{uangkan hak dan maruah bangsa

tarpa rnengira lapisan masyarakat atau kaum.

Contohnya raja danrakyat bersama-sarna menentang Malayan Union

(c)KBAT

[8m]

1

1

1

124912(PP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA STJLIT

Page 24: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

24

Aras 3

Jawapan agak rnendalam / pengetahuan / pernaharnan yang jelas dan

membuat inferens

Mengulas dengan jelas i menur{ukkan pernaharnan danpengetahuan

yang agak mendalamMenunjukkan kematangan / hujah yang rnantap

Dengan contoh Yang jelas

Dan pemahaman sangat mendalam

Contoh :

pada pandangan saya peristiwa yang dapat diteladani ialah kita perlu

bekerjasarna

dalam nrnperjuang!<an hak dan rnaruah bangsa tarpa rnengira lapisan

rnasyarakat atau kaurncontohnya raja dan rakyat bersama-saru. rnenentang Malayan union

Ini dapai rnengukuhkan penyatuan bangsa Melayu

Membawa ke arah pembentukan negara yang berdaulat

[Mana-mana 8x1m]

1

1

1

1

1

m

L249Dgn @2016Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SI]LIT

Page 25: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

25

Jetaskan prTgram pembangBnan ekonomi yang dilaksanakan pada

Tahap Pedama. (8 mad<ah)

Melibatkan Rancangan Malaya Pertama (1 956- 1 960), Rancangan

Malaya Kedtn (1961 - 1965)

matlarnat utamanf ialah membangunkan kawasan hrar bandar

supaya jutung perberaan pendapatan xfiara penduduk hmr bandar

dengan bandar dirapatkan

rnengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk luar bandar

rrerrpelbagaftan aktffii ekonomi dan sulber pendapatan negara

srpaya tidak terlalu bergantung kepada getah dan biiuh timah

rnemberi penekanan terhadap sektor ekonomi sosial dan awam

rnembukaan tanah baru rnrtr-rk pertanian

rrerumaman semtrla getah oleh pekebun kecil/ ladang

hasil ketuaran pertanian dipehagakanperusahaan perlombongan biiill timah diperluas

pehagai perkhidmatan diberi perhatian

kesitr,atan, pendidil<an dan perhubrmgan

pembinaan infrastuktur diberi perhatian-Balai

polis / kem tentera/ pejabat pos/ mahkamah dan rurnah kakitangan

kerajaan

Peranan Lembaga Pembangunan Indrxtri Desa @IDA)bermatlamat rnembangunkan fllasyarakat h,:ar bandar

rrembenkan piqiaman kepada pengusaha pertanian kecil

rrenrbantu pemasaran hasil pertanian

menggalakkan penyertaan orang Melalu dalam sehor pemiagaan

peranan RIDA berterusan selepas rnerdeka

membangun/memajr-rkan rnasyarakat luar bandar melalui pembangunan

ekonomi/ sosiaV ffiastruktur

Penubuhan Lembaga Kernajrnn Tanah Persekutuan (FELDA)berperanan nreningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar

meningkatkan hasil pertanian negara

tanah baru dibuka seca.ra besar-besaran

unttil< pertanian dan petempatan baru dilengi<api kemudahan asas

penduduk hrar bandar yang miskin dipindatrkan ke kawasan ini

menjadi petani rnodenjenis tanaman dfoenkan tunpuan ialah getah/kelapa sawit

Penubuhan Kernenterian Pembangunan Negara dan Luar Bandar

menyelaras lmeryayakan segala program luar bandar

RIDA dan FELDA kemudiannya diletakkan di bawah agensi ini

pencapaian Rancangan Malaya Pertama krrang memberangsangkan

ancaman komrnis

F1

HlaH1b

H1cH1dHleH1fHigH1hH1iHljH1kHl1H1mH1n

F2I12ar12bLf2cL12dI12etf2f

F3H3aH3bH3cH3dH3eH3fH3g

F4H4aH4bH4cH4d

10 (a)TeksTing.5m/s:

198-201

1249DeP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menensah MARA ST]LIT

Page 26: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

26

1

1

1

1

1

1

1

18 m1

@ negara terpaksa dlpenrrtukkan untuk keselarnatan

negara

H4f .luga ateUaUkan oleh kejatuhan harga barangan kormditi getah dan bliilt

timah di pasaran drmia

F5 Rancangan Malaya Kedua rrerupakan kesinambungan Rancangan

Malaya PertamaH5a masilr rnemberftan penekanan kepada perkembangan pembangunan

penduduk luar bandar

H5b 6etujuan merapatkan j.ra.rg petbezaan pendapatan antara pendudr-rk

hrar bandar dengan penduduk bandar

H5c rrengurangi<an kadarkemiskinanH5d nreningkatkan taraf hidrp rakyat

H5e program pembtkaan tanah FELDA dipergiatkan

H5f pehagai jenis tanaman diusahakan

F6 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan G'ANIL{) ditubuhkan pada

tahun 1965

H6a rrembantu petani mengatasi rnasalah pemasalan hasil pertanian

H6b nrembantu petani meningkatkan pendapatan rnereka

F7 Kerrenterian Pembangr-lran Negara dan Luar Bandar newujudkan BilkGerakan Negara dan kan'Pung

H7a menyelaras kegiatan pembangunan peringkat negerii daerff kanpung

H7b Bulru Merah dil<eh:arkan nrengandungi progfarr/ pelaksanaan/

kaedah filengesan tahap pencapaian

I rnana-mana 8 xlm ]

Te rangkan pe rhembangan s ektor pe rindustria n dalam Rancangan

Pembangunan Ekonomi Tahap Kedua. (6 markah)

Fl Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985)

H1a tetap nreneruskan aspirasi DEB

H1b npmberi turrpu,an kepada industri berat

H1c berasaskan pelaburan modal

Hld keperluan tenaga kerja rnahir

Hle penubuhan Perbadanan Industoi Berat Malaysia (HICOM)

H1f mengenalpastil rnemulakan/ menguruskan projek indrstri berat

F2 Pembukaan kawasan perusahaan baharu

CZa Skudai / Senawang/ Bintulu/ MenggataU LkasF3 7-onPerdagango Bebas

C3a Bavan Lepas / Srmgai Wa

(b)TeksTing. 5

m/s:

203-206

D49/ZeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT

:'*

Page 27: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

27

M-Karan Dasar perindrstrian Malaysia / Pelan Induk Perindustian

H4a rrengkaji struknr / kelenahan industoi di Malaysia

F5 Dasar Penswastaan / Dasar Persyarftatan

H5a penghbatan sektor swasta unttrk nrengurangkan bebanan kewangan

ditanggung kerajaan

F6 Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB)

H6a rrrewujudkan Skim Arrnnah Saham Nasional (ASN)

F7 Dasar Pertanian Negara

H7a menggiatkan semula seklor pertanian secara bersepadu

F8 Rancangan Malaysia Keempat rneningkatkan Keh:aran Dalam Negara

KasarH8a pendapatan perkapita rrrening|<at pada kadar 4A%

F9 Rancangan Malaysia Kelima rrrerupakan rancangan lirna tahur terakhir

DEBH9a meningkatkan sektor perindustian dengan melonggarkan peraturan

rnemiiiki syankat / pelesernn sektor swasta

H9b rrrelonggarkan syarat pelabrnan rrndal asing

H9c kerajaan berusaha neningkatkan kecekapan pengunrsan agensinya

H9d bekerjasama dengan sektor swasta dengan leb*r berkesan

F10 Pembangunan hnr bandar diteruskan

H10a penggulaan tanah lebilr cekaP

H10b galakan terhadap indrski desa

H10c kemudahan irsentif diperluas

C10a Bank Pertaniar/ Skim Pinjarnan Khas Pertanian I A*rrrnah lkhtiar

Malaysia

F11 Sektor pelancongan menjadi pendapatan negam

Fl2 Bidang Penyelidikan dan Pembangunan ditingkatkan

Hl2a rnening!<atkan keupayaan dan kecekapan $ma tenaga terrpatan rmtuk

meningkatkan produktiviti negara

F13 Rancangan Pembangunan Lirrn Tahr:n di bawah DEB nrenrrjukkankernajuan

H13a merapatkan jurang anlara kar-nn I wilayah

H13b kadar kemiskinan lrpnurunH13c KDNK I pendapatan perkapita / hak milk saham bumiputera nreningkat

pemilil<an saham burniputera mencapai 20.3%I Mana-rrana 6 x 1m ]

1

1

1

1

1

1

1

i1

1

1

1

1

1

1

1

1

124912(PP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 28: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

28

apakah Peranan ande untuk

meng-komeniaikan produk tempatan agar mampu bersaing di

p.ri.rgt ut antarabangsa? (6 markah)

Aras L

Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad /Menyatakan cadangan / nrenghurai dengan mudah

Contoh:Peranan saya untrk rnengkomersialkan produk terrpatan agar marpu

bersaing di pering[at antarabangsa

ialah rnembuat penjenamaan ke atas barangan Malaysia

standard antarabangsa.

Aras 2

Jawapan agak rrrendalam / pengetahuan / pemaharnan yang jelas

Mengulas dengan jelas / rnenw{ukkan pernaharnan dan pengetahuan

yang agak nrendalam beserta contoh yang sesuai

Contoh:Peranan saya untuk nrengkomersialkan prodr:k terrpatan agar marrpu

bersaing di peringkat antarabangsa

dengan membuat perjenarnaan ke atas barangan Malaysia mengkr*

standard antarabangsa.

stryaya penggunaannya boleh diterirna pakai di mana-rnana negara drxria

Seperti tuUt t"to*an Noor Arfr Bahk/ rekaan fesyen batk Dato' Tom

Abang Saufi dibawa menyertai perturjukkan fesyen antarabangsa

nrengkut

(c)KBAT

n49De?) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA ST]LIT

Page 29: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

29

Arzs 3

Jawapan agak nrendalam lpengetahuan / pemahaman yang jelas dan

rnembuat inferens

Menghurai dengan jelas / rnenunjukkan pemahaman dan pengetahgan

yang agak mendahmMemrrjukkan kematangan / hujah yang mantap

dengan contoh yang jelas

dan pernahaman sangat mendalam

Contoh :

Peraran saya rurfuk rrrengkomersialkan produk tenpatan agar marpubersaing di peringkat antarabangsa

dengan rnembuat pe4ienamaan ke atas barangan Malaysia mengkutstandard antarabangsa.

srpaya penggunaarmya boleh diterima pakai di nunil-rrEma negara dgnia

Seperti bad< keluaran Noor Arh BatilC rekaan fesyen batik Dato' TomAbang Saufi dfuawa rnenyertai perturiukkan fesyen antarabangsa

Secara tidak langsung identiti Malaysia dapat dketengahkan ke seh:ruh

dunia.

s-6

[6 mj

1

i1

1

1

1

11 (a)Teks tg

5

Ms 256

(b)Buku

Teks tg5

Ms258-260

Apakah matlamat penubuhan ASEAN. [4 maftah]

F1 Mengekalkan kestabilan poiihk rantau Asia Tenggara

F2 Membantu sesama negara anggota

F3 Dalam bidang ekonomi / sosial / kebudayaan

F4 Mening!<atkan taraf hidup penduduk

F5 Melalui kerjasama dalam pertanian / perdagangan / perindustrian

F6 Memberkan kerjasama dalam bentuk latftan I perryeiidikan

F7 Mengadakan hubungan yang erat antara negara ASEANF8 Menekankan keamanan/ kegigihan/ kedinamkan/ kesucian /

kemakmuran serantau

I Mana-rnarn 4 x 1m ]

Jelaskan faedah yang diperoleh Malaysia sehagai anggota ASEAN.[4 markah]

F1 Deklarasi Kuala Lurrpu mengisytiharkan negara-negara ASEANsebagai Zon Arnaq Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)

Hla Malaysia dapat mengekaikan kearnanan

H1b menstabilkan politk Asia Tenggara

H1c tidak bersekongkol dengan rnana-rnana blok timrn lbaratH1d mengeratkan hubungan diplomatk arfiara negara anggota

V*l

I

1

1

II

Ii1

1

1

1

1

1

1249ZeP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SI'LIT

Page 30: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

30

1

1

1

1

1

1

1

1

ii

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l4m li

F2Ll2aI12b

Zon Bebas Senjata Nukleartidak nemb.ouiku, n*na-mana kapal menggunakan peruran Ikemudahan pelabuhan mengangkut bahan / senjata nuklear

F3 Kerjasarna projek perindusffian

H3a projek baja lnea di Bintulu / Acheh

F4H4aH4bH4cH4d

Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

rnenghapuskan sekatan dagangan

*rggutut t an kerjasama ekonomi anggota ASEAN

rrrcrangsang perttrnbuhan ekonomi negara

,**qrakan satu pasaran luas / meningl<atkan eksport barangan

Malaysia ke luar negara

rnening!<atkan barangan kelu,aran ASEANmenark kedatangan pelabur dari luar

H4eH4f

F5 ASEA]'I + 3 (China, J.Prt, Korea)

H5a menperluaskan kerjasarna ekonomi dengan negafa-negara china,

J.putu Korea

F6 Kerjasama dalam bidang pendidkan

H6a p.rr,rU,rt * Perhibuknn Minteri-rrrenteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO)

H6b rrenubufukan Pmat Serantau rmtirk Sains & Maternatk EECSAM)di Pulau Pinang

H6c menggalakk*r, progr* perhlkaran pelajar dalam nrening[<at

H6d mrtru pendidikan negara

F7 Kerjasarna dalam bidang kebudayaan dan Sosial

H7a mengadakan festival kebudayaan / kesenian

H7b menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAI'{

iH7c pertukaran rancangan televisyerV radio

F8 Kerjasarna dalam bidang sukan

H8a menyertai sukan SEA

F9 Kerjasarna dalam bidang pelancongan

H9a Tahtn Melawat ASEAN 1992

H9b Memajukan sektor pelancongan negara

F10 Penganjrr /Tuan Rurrnh / Pengerusi

H10a Persidangan Ketua-kettr,a Negara ASEAN

H10b Sukan SEA

n49Den @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Page 31: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

(c)(i)KBAT

Terangkan cabaran ASEAI.{ dalam mengekalkan kesejahteraanserantau.

[6 markah]

Ams I

Jawapan mudah / pengetahuan / pemaharnan terhad /Menyatakan / rrrenghurai dengan jelas

Contoh:Antara cabaran ASEAN urtuk mengekalkan kesejahteraan serantauadalah isu pensen'padanan negaraPerebutan hak wilayah baru oleh negara jiran

Aras 2

Jawapan agak rrrendalam lpengetahuan / pemaharnan yang jelasMengulas dengan jelas / rrenuqfr-rkkan pemahaman dan pengetahuanyang agak rnendalam

Contoh:Antara cabaran ASEAN untuk nrengekalkan kesejahteraan serantauadalah isu persenpadanan negara

di rnana berlaku perebuan hak wilayah baru dengan negara jirantelah nenggugat hubungan Malaysia dengan negara serantauseperti isu perebutan Pulau Batu Pr.rh?r

1249DeP) @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SIILIT

Page 32: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

32

Aras 3

Jawapan agak nrendalam / pengetahuan

membuat inferens

Ipen:rtrrnwr yang jelas dan

Mengulas dengan jelas / rnenunjukkan pernahaman dan pengetahuan

yang agak nrndalamMenunjukkan kernatangan / hujah yang mantap

Dengan contoh Yang jelas

Dan penu}arnan sangat mendalam

Contoh :

Antara cabaran ASEAN u:tr.rk mengekalkan kesejahteraan serantau

adalah isu perserrPadanan negara

di rnana berlaku perebirtan hak wilayah baru dengan negara jiran

telah rnenggugat hnbrx-rgan Malaysia dengan negara serantau

seperti isu perebutan Pulau Batu Putilr

yang telah dfou*u ke Matkanrah Keadilan Antarabangsa (ICJ)

,,ryuyu huburgan arrtara kedua buah negara kekal terpeiihara

Cadangan JawaPan lain:

- isu pendatang asing

- isu pemerdagangan nanusia

- isu pencerobohan senPadan- isu pengfupusan etrk RohingYa

- TPPA/ AFTA

Bagaimanakah semangat setiakawandapat diperkukuhkan?

Aras 1

dalam pertubuhan serantau

[6 markah]

Jawapan mudah / pengetahuan / pemahaman terhad /Menyatakan / rrengfunai dengan jelas

Contoh:Semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau dapat diperkukutrkan

melalui program kerjasarna antzra negara anggota'

Negara anggota akan saling membantu sekiranya dilanda musfuah

c(ii)KBAT

1

1

1

1

1

1

ml

\

249DeD @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SI]LIT

Page 33: Skema Kertas 2. Trial MRSM 2016

Aras 2

Jawapan agak mendalam lpengetahuan / pemaharnan yang jelas

Mengulas dengan jelas / rnenuqjukkan pernaharnan dan pengetahuan

yang agak mendalam

Contoh:Semangat setiakawan dalam pertubtrhan serantau perhr diperkukuhkan

melalui program kerjasama antzra rrcgma anggota.

Negara anggota akan saling rrembantu sekiranya dilanda musfoah

seper[i bencana tswr,ami yang rnelanda Acheh padatahun 2004.

Aras 3

Jawapan agak nrendalam lpengetahuan / pernaharnan yang jelas dan

rrembuat inferens

Mengulas dengan jelas / rnenunjukkan pemahaman dan pengetahuan

yang agak mendalamMenuqjukkan kernatangan / ht{ah yang rruntap

Dengan contoh yang jelas

Dan pernahaffBn sangat rrendalam

Contoh :

Semangat setiakawan dalam pertubuhan serantau perh diperkuktihkan

nrelalui program kerjasama arrtara negara anggota.

Negara anggota akan saling rrembantu sekiranya dilanda mtsfoahseperti bencana tsunami yang rrrelanda Acheh padatahun 2004.Semua negara ASEAN telah bertindak pantas rrrengfuulur bantuankemanusiaanBantuan ini membuktkan wujudnya hr-rbungan baft dalam kalangan

negara anggota.

Cadangan jawapan lain:- Permkaran teknologi- Kerjasama dalam bidang pendidkan- Program perh-rkaran budaya- Penganjuran sukan- Kerjasarna ketenteraan- Pelancongan

5-6m

1

1

1

1

1

1

m

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

D49DeP) @2016 Hak CiptaBahagian Pendidikan Menengah MARA SIILIT