29

Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka
Page 2: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 2

PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 SEJARAH SPM 2016

1. Calon wajib membawa buku teks/ bahan bercetak yang berkaitan.

2. Jawapan calon wajib ditulis dalam bentuk esei/ karangan dengan ayat yang lengkap.

3. Calon dikehendaki menulis nombor soalan.

4. Isi jawapan calon mestilah bersesuaian dengan peruntukan markah.

5. Setiap pecahan soalan mesti dimulakan dengan muka surat baharu.

6. Jawapan calon mestilah berdasarkan kehendak soalan. Kehendak soalan perlu diulang-ulang

dalam menulis jawapan. Contohnya, bagi menjawab soalan iktibar calon perlu menulis iktibar

yang saya perolehi ialah ..... . Iktibar seterusnya ialah.....

7. Jawapan calon mestilah dimulakan dengan ayat soalan.

Contoh soalan:Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar luar Malaysia?Contoh jawapan:

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar luar Malaysia ialah.......

8. Jawapan calon bagi soalan KBAT mesti mempunyai fakta sejarah, huraian dan contohserta inferens

yang bersesuaian(ayat berlapis)

9. Calon digalakkan menggunakan penanda wacana bagi menunjukkan kesinambungan isi. Contohnya,

selain itu,.../ seterusnya,...

10. Calon tidak digalakkan membatalkan jawapan yang telah ditulis.

Page 3: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 3

MAKSUD / KONSEP/ MATLAMAT/ BENTUK DASAR LUAR MALAYSIA

[ rujuk buku teks m/s 236-237]

Maksud / Konsep dasar luar Malaysia

Satu instrumen atau alat yang diperlukan oleh sesebuah negara untuk berhubung dan berinteraksi dengan negara lainJelasnya dasar luar merupakan polisi kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain. Contohnya Malaysia mengambil pendekatan berbaik –baik dengan semua negara.Mencerminkan pendirian negara berhubung dengan sesuatu isu yang melangkaui sempadan geografi dalam hubungan antarabangsaDasar luar kita boleh berubah mengikut senario politik antarabangsaDasar luar Malaysia dapat dijelaskan melalui 3 tahap iaitu Tahap Pertama di bawah Tumku Abdul Rahman, Tahap Kedua semasa pentadbiran Tun Abdul Razak dan Tun Hussein onn dan Tahap Ketiga semasa negara diketuai oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad

Matlamat Dasar Luar Malaysia

Matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melaluu kerjasama antarabangsa.Malaysia juga berhasrat untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.

Bentuk Dasar Luar Malaysia

Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu.Contohnya hubungan Malaysia dengan negara jiran seperti Singapura, Indonesia dan ThailandHubungan Multilaterial merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhanContohnya hubungan Malaysia dengan ASEAN, Komanwell, OIC dan PBB

Page 4: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 4

ASAS/ FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUBALAN DASAR LUAR NEGARA

( rujuk buku teks m/s 237 - 239 )

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar negara Malaysia / @Terangkan asas penggubalan dasar luar Malaysia sejak mencapai kemerdekaan.

FAKTOR SEJARAHMenjalin hubungan dengan negara luar sejak Kesultanan Melayu MelakaHubungan luar berbentuk hubungan perdaganganSeperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan MelayuHubungan erat juga terjalin dengan negara-negara Melayu serumpun di Kepulauan MelayuSeperti Brunei, Singapura dan IndonesiaMalaysia menyertai negara-negara Komanwel selepas merdekaMeneruskan hubungan diplomatik dengan negara Komanwel Seperti Britain, Australia dan New ZealandMalaysia diancam komunis Disebarkan oleh Parti Komunis Malaya ( PKM ) Ancaman menggugat keselamatan negaraMendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunisMalaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan Bergantung kepada Barat untuk mendapatkan bantuan pertahanan

FAKTOR EKONOMIMalaysia mengamalkan pasaran bebasMalaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonominyaSejak zaman penjajahan British lagi, Malaysia merupakan antara negara pengeluar utama bijih timah dan getahMalaysia menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara maju Seperti Britain dan Amerika SyarikatSetelah merdeka, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan modal dari negara-negara tersebutMalaysia menggalakkan pelaburan asing bagi meningkatkan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaanDasar Pandang ke Timur diperkenalkan tahun 1980anMelalui Dasar Pandang Ke Timur, pelaburan asing turut digalakkan dari negara-negara Timur terutamanya Jepun dan KoreaMalaysia turut menjalin hubungan yang baik dengan Negara-negara Sedang Membangun dan negara-negara Islam Bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran MalaysiaMalaysia turut mengadakan pelaburan di negara-negara tersebut

Page 5: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 5

FAKTOR POLITIKMalaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimenMalaysia berhak tentukan hala tuju dan masa depan sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagatMalaysia menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lainMalaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia BaratMalaysia berpegang teguh kepada prinsip dan piagam PBBYang menekankan usaha memelihara keamanan duniaMenyokong segala resolusi PBB dalam mencapai dan kekalkan keamanan dunia

FAKTOR GEOGRAFIMalaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara Bersempadan dengan hampir kebanyakkan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan BruneiPerairan Malaysia juga menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di duniaKeadaan ini menyebabkan keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan memberi kesan terhadap keselamatan Malaysia

FAKTOR DEMOGRAFI Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara IslamSejajar dengan majoriti penduduknya yang beragama IslamMalaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel kerana menceroboh dan menindas penduduk PalestinRakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama turut diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masingAmalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika SelatanMalaysia tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan sehingga undang-undang dasar apartheid dihapuskan oleh kerajaan Afrika SelatanKepelbagaian kaum di negara ini mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia

Page 6: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 6

PERKEMBANGAN/ TAHAP-TAHAP DASAR LUAR MALAYSIA (Rujuk buku teks m/s 239 – 242)

Terangkan Dasar Luar Malaysia pada Tahap Pertama/ Tunku Abdul Rahman (1957-1970)/ Dasar Pro Barat)

Tahap pertama di bawah pemerintahan Tunku Abdul Rahman

Dasar pro-Barat dan antikomunis

Berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel

Dasar tersebut disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial

Faktor politik merujuk kepada ancaman Komunis di negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia

Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara Komanwel terutama Britain dan Australia

Malaysia telah menandatangani perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty (AMDA)Mengikut perjanjian ini, British akan memberi bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negaraDasar berbaik-baik dengan negara jiran kerana timbul beberapa krisis dengan negara jiran terutama selepas mencapai kemerdekaanSebagai contoh, konfrontasi dengan Indonesia, terputusnya hubungan dengan Filipina dan keluarnya Singapura daripada MalaysiaMenandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA) bersama-sama Filipina dan ThailandMenubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Indonesia dan Filipina

Menubuhkan ASEAN bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura

Faktor ekonomi memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negaraMalaysia merupakan anggota Blok Sterling

Malaysia masih menumpukan kepada hasil bijih timah dan getah dengan mengharapkan permintaan daripada negara BaratPelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia

Bagi mengurangkan pergantungan ini, Malaysia telah mengamalkan pasaran bebas dan mula membina rangkaian dengan Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat

Page 7: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 7

Terangkan Dasar Luar Malaysia pada Tahap Kedua/ Tun Abdul Razak (1972-1976) / Tun Hussien Onn (1976-1981)/ Dasar Berkecuali

Tahap kedua di bawah pemerintahan Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn

Dasar luar Malaysia berubah kepada berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara

Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur

Ini juga disebabkan pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China

Beberapa usaha telah dilakukan seperti menubuhkan Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota ASEANMalaysia juga telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan MongoliaHubungan diplomatik dengan Vietnam telah dapat menyelesaikan maslah pelarian Vietnam

Terangkan Dasar Luar Malaysia pada Tahap Ketiga/ Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad (1981-2003)/ Dasar Kepentingan Ekonomi

Tahap ketiga di bawah Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad

Mengekalkan dasar tahap kedua tetapi penekanan terhadap kepentingan ekonomi

Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan KampucheaDasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan MalaysiaMenggalakkan rakyat mengambil nilai-nilai baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika kerja yang baikHubungan dua hala telah dipertingkatkan menerusi lawatan yang dilakukan oleh Dr. Mahathir ke negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik SelatanDalam lawatannya, misi perdagangan turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala

Hubungan politik dan perdagangan bukan sahaja dijalinkan dengan negara maju malah turut diadakan dengan negara Dunia Ketiga

Page 8: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 8

DASAR LUAR NEGARA TIDAK STATIK/ TIDAK BERUBAH

Bincangkan/Terangkan/Mengapakah dasar luar Malaysia dikatakan tidak statik/ berubah-ubah /

Dasar luar Malaysia tidak statik atau berubah-ubah ….

POLITIK

…kerana berlaku perubahan kepimpinan. Sebagai contoh semasa Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj memperlihatkan dasar Pro Barat yang anti komunis serta dasar berbaik-baik dengan Negara jiran dan Komanwel. Manakalan semasa pentadbiran Tun Hussein Onn dasar luar berubah kepada Dasar Berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Contohnya mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China dan Jerman Timur

Di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak, negara kita dikenali sebagai negara berkecuali dan terdorong ke arah kekecualian, kewujudan bersama secara harmoni dan kebebasan. ….supaya politik negara stabil. Hal ini disebabkan timbulnya krisis dengan negara jiran terutamanya selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia (1963-1965), terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia (1965)

…bagi memantapkan pemerintahan demokrasi yang menyokong penuh kebebasan manusia & kemakmuran rakyat seperti mengamalkan kebebasan beragama dalam perlembagaan. Dasar luar Malaysia berubah selaras dengan prinsip pemerintahan demokrasi negara kita.

…untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Kita menentang kuat dasar apartheid yang menyebabkan Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan. …demi menghadapi cabaran arus globalisasi dan transformasi … dalam hubungan antara negara dalam menghadapi cabaran baru dalam dunia globalisasi yang disebabkan oleh teknologi maklumat yang baru dan berubah pantas agar terus relevan dengan keperluan negara,

…untuk mengekang ancaman komunis. Malaysia bekerjasama dengan negara ASEAN dan Komawel bagi mengatasi ancaman komunis di Negara kita…untuk menjamin keamanan serantau. Pemimpin Malaysia peka terhadap keamanan serantau seperti jenayah merentas sempadan. Contohnya, isu pemerdagangan manusia.…untuk disesuaikan dengan sistem perundangan antarabangsa. Badan perundangan antarabangsa telah menetapkan undang-undang tentang diplomasi, menghornati keutuhan negara lain, komunikasi dan mekanisme untuk menyelesaikan sebarang pertelingkahan. Ini menyebabkan kita menyelesaikan masalah melalui rundingan.EKONOMI…untuk memajukan ekonomi Negara. Sebagai sebuah negara perdagangan, kita amat bergantung pada persekitaran antarabangsa yang harmoni demi kesejahteraan kita. Contohnya, mengadakan hubungan dagangan dengan kuasa ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat dan Jepun yang dapat meningkatkan nilai perdagangan negara.Zaman Tun Mahathir bin Mohamad yang menekankan kerjasama ekonomi dengan mengamalkan Dasar Pandang ke Timur dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model membangunkan negara

Page 9: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 9

melalui penerapan nilai budaya kerja dan etika pengurusan kerja yang baik

…untuk menggalakkan pelaburan asing. Di bawah pimpinan Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak, dasar luar negara kita didorong ke arah kelangsungan hidup negara dengan menggalakkan pelaburan daripada negara lain seperti China, Korea dan Jepun.…bagi mengurangkan pergantungan ekonomi dengan negara maju. Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti negara-negara Afrika dan Amerika Selatan bagi mengurangkan pergantungan kepada negara maju bagi mencari pasaran baru

SOSIAL…bagi memperjuangkan nasib negara Islam dengan mempengerusikan dan menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak OIC ke-10. Tuan Rumah Ekspo OIC Pertama dan membentuk D-8. Selain itu, Malaysia lantang menyuarakan isu yang melibatkan penindasan terhadap negara Islam. Contoh, masalah pelarian Syria.…untuk mengeratkan hubungan serantau. Malaysia menjalinkan kerjasama kebudayaan seperti pertukaran rancangan televisyen dan memperkenalkan konsep Komuniti ASEAN.

MANFAAT/ KEPENTINGAN DASAR LUAR DALAM MEMAJUKAN NEGARA

Jelaskan manfaat/kepentingan dasar luar Malaysia untuk meletakkan Malaysia setanding dengan negara lain/negara maju.@Dasar berbaik-baik dengan semua negara mampu memajukan negara. Buktikan.@Kebaikan berbaik-baik dengan negara luar.

PolitikMengekalkan kestabilan politik negaraPolitik negara akan stabil jika negara mengamalkan sikap saling bekerjasama dengan negara luar, khususnya dengan negara-negara jiranHubungan baik akan meningkatkan persefahaman bukan sahaja dalam pemimpin tetapi juga dalam kalangan penduduk.Dasar luar negara juga penting untuk mengekalkan kedaulatan negaraDasar berbaik-baik dengan semua negara dapat mengelak pertelingkahan berlaku dengan negara jiranSemua konflik dengan negara jiran boleh diselesaikan melalui pendekatan rundingan seperti mana penyelesaian kepada masalah pendatang tanpa izin antara Malaysia dengan Indonesia. Selain itu, penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan berdasarkan keputusan mahkamah antarabangsa, contoh isu Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura yang selesai secara berhemah.Penyelesaian konflik secara aman mengizinkan kerajaan/pemerintah menumpukan pembangunan negaraDasar luar Malaysia yang mengamalkan dasar Aman, Bebas dan Berkecuali memungkinkan Malaysia sentiasa dihormati oleh Negara luar dan terus mengekalkan kedaulatannya

Page 10: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 10

Memantapkan sistem pentadbiranmelalui hubungan dua hala dengan negara demokrasi seperti Amerika Syarikatberlaku pertukaran idea tentang tadbir urus negara

EkonomiMengekalkan kestabilan ekonomi negaraDasar luar yang baik akan mendorong persefahaman dari segi ekonomi dan merangsang pelabur-pelabur dari negara luar datang ke negara kitaEkonomi negara akan berkembang pesat dan seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Masalah kekurangan pekerja dalam sektor-sektor tertentu seperti sektor perindustrian, pembinaan, dan perladangan juga boleh diatasi.Ia mempercepat projek-projek pembangunan yang dirancangSyarikat-syarikat tempatan juga berpeluang melabur di negara-negara Dunia Ketiga, seperti yang dilakukan oleh Petronas di VietnamDasar luar negara juga penting untuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Hubungan yang erat dengan negara-negara maju memudahkan pemindahan teknologi moden ke dalam negara. Kepakaran yang dikongsi bersama dapat meningkatkan kualiti dan imej negaraKerjasama sains dan teknologi melalui UNESCOKemajuan dalam bidang teknologi diperlukan dalam pelbagai aspek pembangunan. Contohnya, kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Kereta api Tanah Melayu mendapat kepercayaan Arab Saudi sehingga diberi peluang untuk mengendalikan sebahagian perkhidmatan kereta api di sana.

SosialMemajukan sektor pendidikan negaraKerjasama pendidikan boleh dilakukan.Program pertukaran pelajar dengan negara-negara luar membabitkan IPT awam dengan IPT luar negaraContohnya program pertukaran pelajar membabitkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.Program pertukaran pelajar negara-negara KomanwelOIC memberi bantuan kewangan dalam pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.Meningkatkan kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)mengatasi wabak penyakit berjangkit seperti AIDS, malaria dan zikamembawa masuk pakar pengamal perubatan dari negara luarBidang pelancongan mendapat manfaatMenggalakkan kedatangan pelancong asingberkerjasama dalam menjayakan Tahun Melawat ASEANmeningkatkan pendapatan negara melalui sektor pelanconganMeningkatkan mutu sukan negaraKerjasama dalam sukanContohnya, pasukan bola sepak Johor Darul Takzim bekerjasama dengan pembangunan sukan bola sepak dengan negara Argentina dan Jerman melalui kerjasama dengan kelab-kelab bola sepak ternamaPengambilan tenaga pakar / jurulatih dari negara China dalam acara terjun, badminton dari Indonesia

Page 11: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 11

Penyertaan dalam kejohanan sukan peringkat antarabangsa seperti Sukan Olimpik, Sukan Komanwel, Sukan Asia

PERANAN/ SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU DAN ANTARA BANGSA

Peranan / Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau:

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

PolitikSumbangan / Peranan Malaysia ialah menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN pada November 1971 di Kuala LumpurSemua anggota ASEAN bersepakat mengisytiharkan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara dengan tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besarDi samping itu, Malaysia juga berperanan dalam mengatasi masalah pencerobohan Vietnam di Kampuchea pada tahun 1978 dengan mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Hal ini telah menyebabkan kerajaan Demokratik Campuran Vietnam dibentuk.Selain itu, ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN pada 1984. Ini bermakna rantau ini tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhan untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear.EkonomiNegara-negara ASEAN membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian contohnya projek baja urea di Bintulu (Sarawak) serta Acheh (Indonesia)Selain itu, kerjasama ekonomi melalui Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura pada 1992.Di samping itu, ASEAN memperluas skop kerjasama ekonomi dengan China, Jepun dan Korea. Idea dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohammad sebagai Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC). Seterusnya, kerjasama tidak rasmi ASEAN + 3 selepas EAEC ditentang negara maju seperti Amerika SyarikatSosialASEAN juga menjalinkan kerjasama dalam bidang pendidikan melalui Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Contohnya pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau PinangDi samping itu, memantapkan semangat kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN dan pertukaran rancangan televisyen dan radio.Sukan SEA diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukananTahun Melawat ASEAN pada 1992 untuk menjalin kerjasama dalam bidang pelancongan.

Page 12: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 12

Peranan / Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa:

KOMANWEL (rujuk buku teks m/s 242-244)Sumbangan/ Peranan Malaysia ialah menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) diadakan dalam kalangan negara anggota setiap dua tahun sekali.Mesyuarat ini menyediakan ruang bagi pertemuan ketua-ketua kerajaan untuk membincangkan hal-hal kepentingan bersamaSelain itu, Malaysia menjadi tuan rumah kepada Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada tahun 1989 di Kuala LumpurDeklarasi Langkawi diisytiharkan dalam mesyuarat CHOGM di Kuala Lumpur pada tahun 1989Deklarasi Langkawi merupakan persetujuan yang ditandatangani di Langkawi berhubung dengan tanggungjawab negara-negara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaranSumbangan seterusnya ialah Malaysia dengan lantang menentang dasar Apartheid di Afrika Selatan yang menyalahgunakan hak asasi manusiaDi samping itu, Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998 yang diadakan di Kuala LumpurSeterusnya, Malaysia memberikan biasiswa di bawah Rancangan Colombo kepada pelajar dari negara Komenwell seperti India dan New Zealand yang melanjutkan pengajian di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

OIC (rujuk buku teks m/s 251-253)Ditubuhkan atas cadangan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1971Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertamaSumbangan/ Peranan Malaysia ialah menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-IraqSelain itu, Malaysia memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada IsraelMalaysia juga pernah menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003Pada tahun 2002, Malaysia menganjurkan persidangan menentang pengganas dalam kalangan negara IslamDi samping itu, Malaysia menawarkan biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)Seterusnya, Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lain

Pertubuhan Bangsa – Bangsa Bersatu (PBB)

PolitikSumbangan / Peranan Malaysia dengan membantu menyelesaikan konflik antarabangsaSejak tahun 1960,Malaysia dipilih untuk menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo (Zaire)Pada tahun 1989,Malaysia mewakili pasukan pendamai PBB ke Namibia untuk membantu negara itu mencapai kemerdekaan Pada tahun 1990-an,Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia

Page 13: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 13

Selain itu, Malaysia lantang bersuara di PBB bagi menentang dasar apartheid di Afrika Selatan yang membezakan warna kulit.

Di samping itu, Malaysia menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negaraMalaysia juga menjadi ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965,1989, dan 1999Seterusnya, Tan Sri Razali Ismail menjadi wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik di MyanmarSumbangan/ Peranan lain, Malaysia menganjurkan persidangan antarabangsa bagi menyelesaikan masalah Palestin

EkonomiSumbangan / Peranan Malaysia ialah menjadi ahli Bank Dunia iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada bulan Disember 1945

SosialAntara Sumbangan/ Peranan Malaysia ialah mengambil pendirian teguh terhadap usaha-usaha memerangi gejala penyalahgunaan dadahHasil daripada usaha Malaysia,satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna (Austria) pada bulan Jun,1987Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Mahathir menjadi Yang Dipertua persidangan ituDi samping itu, Malaysia telah bekerjasama dan menyertai beberapa agensi di bawah PBBbekerasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian atau Food and Agricultural Organization (FAO)Seterusnya, Malaysia bekerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia atau World Health Organization (WHO)Malaysia juga bekerjasama dalam bidang Sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik, dan Budaya bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations for Educational,Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

Sumbangan/ Peranan Malaysia ialah menganggotai NAM pada 1970 setelah pertukaran Dasar Luar Malaysia daripada dasar pro-Barat dan antikomunis kepada dasar berbail-baik dengan semua negara

PolitikMalaysia membela kepentingan negara-negara sedang membangun dengan membuat usul dalam Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi.

Antara isu yang dibangkitkan ialah isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika.Malaysia juga mengemukakan cadangan menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan dalam Sidang Kemuncak Kelapan di Harare (Zimbabwe)Seterusnya, pada tahun 1989, pemimpin Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden dalam Sidang Kemuncak NAM di Belgrade, YugoslaviaDi samping itu, Malaysia dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik

Page 14: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 14

negara anggotaMalaysia juga pernah menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM ke-13 pada tahun 2003Sidang ini mencatat penyertaan tertinggi dengan kehadiran 63 negara ahli, 31 Ketua Negara dan 32 Ketua Kerajaan.Persidangan tersebut telah berjaya mendaftarkan 2 negara anggota baru iaitu Timur Leste dan Pulau CatalinaSelain itu, persidangan ini juga berjaya menganjurkan satu mesyuarat tidak rasmi OIC.Deklarasi Kuala Lumpur diisytiharkan sebagai satu usaha menghidupkan kembali NAMDi samping itu, Malaysia turut mengeluarkan pernyataan bersama tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

CABARAN/ HALANGAN/ ANCAMAN DALAM MEMANTAPKAN DASAR LUAR MALAYSIA

Terangkan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam hubungan luar/ antarabangsa masa kini dan bagaimana langkah-langkah negara kita menghadapi cabaran tersebut?

Cabaran/ Halangan/ Ancaman dalam aspek politik

Cabaran/ Halangan/ Ancaman pertama ialah mempertahankan hak dan kedaulatan negarahubungan antara kedua-dua negara renggang.Contohnya , isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura. Kesannya, Malaysia kehilangan wilayah yang sebelum ini menjadi haknya.

Cabaran/ Halangan/ Ancaman kedua ialah pencerobohan sempadan antarabangsa (udara/laut)melahirkan rasa tidak puas hati rakyat MalaysiaContohnya, pencerobohan tentera udara Singapura di ruang udara Johor.Kesannya, mengancam keselamatan negara

Cabaran/ Halangan/ Ancaman ketiga ialah penyeludupan senjata apimeningkatkan kadar jenayah dalam negaraContoh, penyeludupan senjata api secara haram dari ThailandKesannya, kesejahteraan rakyat tergugat

Cabaran/ Halangan/ Ancaman keempat ialah penggunaan kuasa veto kuasa besar cenderung menyalahgunakan kuasa veto untuk kepentingan merekaContoh, penggunaan kuasa veto oleh Amerika Syarikat terhadap PalestineAkibatnya, rakyat Palestine menderita

Cabaran/ Halangan/ Ancaman kelima ialah ancaman penganas/militanketegangan hubungan antara negaraContohnya, pencerobohan militan Sulu ke atas Lahat DatuKesannya, banyak nyawa yang terkorban

Page 15: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 15

Cabaran/ Halangan/ Ancaman dalam aspek ekonomi

Cabaran/ Halangan/ Ancaman pertama ialah penyeludupan di sempadan negaraContoh, penyeludupan beras dan minyak bersubsidi di sempadan Malaysia-Thailand dan Sarawak-Kalimantan.kerugian kepada ekonomi negara yang terlibatakibatnya, hubungan antara negara serantau terjejas

Cabaran/ Halangan/ Ancaman kedua ialah persaingan antara pengeluar komoditi utamaContoh, persaingan dengan Thailand, Indonesia bagi komoditi getah dan kempen memburuk-burukkan produk yang berasaskan kelapa sawit di Perancis.pengeksportan komoditi seperti getah dan kelapa sawit terjejasAkibatnya, merenggangkan hubungan dagangan.

Cabaran/ Halangan/ Ancaman ketiga ialah kebergantungan dengan negara majuMalaysia terpaksa menjual getah dan kelapa sawit dengan harga yang ditentukan oleh negara pembeli seperti Amerika Syarikat

Akibatnya, Malaysia kurang menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang sedang membangunCabaran/ Halangan/ Ancaman keempat ialah nilai mata wang rendahMalaysia terdedah dengan serangan mata wang oleh penyangak mata wangnilai mata wang Malaysia menjadi tidak stabilAkibatnya, keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia akan terjejas.

Cabaran/ Halangan/ Ancaman dalam aspek sosial

Cabaran/ Halangan/ Ancaman pertama ialah kebanjiran pendatang tanpa izin seperti kemasukan pendatang asing dari Indonesia, Bangladesh dan Nepalberlakunya masalah sosial dan kebergantungan kepada pekerja asingAkibatnya, kerenggangan hubungan antara negara berlaku.

Cabaran/ Halangan/ Ancaman kedua ialah masalah jerebu merentas sempadanpembakaran hutan secara haram di Sumatera, Indonesiamengakibatkan masalah pencemaran dan kesihatan rakyat Malaysiamenjejaskan sektor pelancongan negaraAkibatnya, timbul isu tuduh menuduh antara negara serantau

Cabaran/ Halangan/ Ancaman ketiga ialah krisis kemanusiaancontohnya, krisis pelarian Rohingya di Myanmardasar perlindungan oleh Malaysia menyebabkan hubungan dengan Myanmar terjejas/ tegang

Page 16: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 16

USAHA/ LANGKAH/ CARA DALAM MEMANTAPKAN DASAR LUAR MALAYSIA

Usaha/ Langkah/ Cara Menangani / Mengatasi Cabaran dalam aspek politik

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang pertama ialah kedua-dua negara menjalankan penyelesaian melalui mahkamah antara bangsa. Kesannya hubungan antara negara pulih semula.Sekiranya semua negara di dunia dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan maka keamanan dunia berjaya diwujudkan.

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang kedua iaitu masalah pencerobohan sempadan antara bangsa dengan mengetatkan penggunaan ruang udara oleh Singapura. Kesannya keselamatan negara terjamin.sekiranya pendekatan ini diamalkan maka hubungan dengan Singapura tetap terpelihara

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang ketiga iaitu mencegah penyeludupan senjata api dengan menugaskan beberapa pasukan penguatkuasaan keselamatan untuk menjaga perairan antara bangsa dan 262 pintu masuk sempadan negara. seperti pasukan Maritim Tentera Laut Malaysia Di Raja Malaysia ,Tentera Darat Di Raja Malaysia dan Kastam Diraja Malaysia dan Polis Laut Di Raja Malaysiasekiranya pendekatan ini dilaksanakan penyeludupan senjata api dapat dikawal seterusnya hubungan dengan Thailand diperkukuh.

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang keempat iaitu mengatasi isu penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar dengan mengadakan rundingan dengan negara-negara terlibat bagi sesuatu kes. dalam hal ini, Malaysia beloh menggunakan pendekatan tertentu termasuk rundingan PBB. Misalnya dalam isu MH17 apabila Russia menggunakan kuasa vetonya

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang kelima iaitu membenteras ancaman pengganas dengan bekerjasama dengan Filipina. pihak berkuasa Malaysia dan Filipina boleh menjalinkan perkongsian risikan Kesannya hubungan Malaysia dengan Filipina bertambah erat

Usaha/ Langkah/ Cara Menangani / Mengatasi Cabaran dalam aspek ekonomi

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang pertama iaitu masalah penyeludupan di sempadan negara dengan meletakkan pasukan UPP di pintu sempadan dan lubang tikus pintu masuk negara bagi menjaga dengan lebih menyeluruhIni memberi impak yang baik terhadap hubungan dua hala dengan negara jiran seperti Singpura dan Thailand.

Page 17: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 17

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang kedua iaitu persaingan antara pengeluar komoditi utama dengan membuat perjanjian perdagangan dengan negara maju seperti AFTA. hal ini dapat menyelaraskan harga barangan komoditi hubungan dengan negara maju akan lebih terjamin.

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang ketiga iaitu mengelakkan kebergantungan dengan negara maju dengan mengadakan kerjasama dengan negara Asia Tenggara. dengan itu kebergantungan dapat dikurangkan demi kepentingan bersama antara negara maju dan negara sedang membangun

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang keempat iaitu masalah nilai mata wang rendah dengan menyelaraskan penggunaan mata wang USD bagi memudahkan urusan perdagangandi samping itu memperkenalkan penggunaan dinar emas dengan itu dapat mengeratkan hubungan Malaysia terutama dengan negara Islam.

Usaha/ Langkah/ Cara Menangani / Mengatasi Cabaran dalam aspek sosial

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang pertama iaitu kebanjiran pendatang tanpa izin (PATI) dengan menghantar mereka balik ke negara asal. selain itu mengadakan proses pemutihan pendatang tanpa izin (PATI) dengan cara ini hubungan Malaysia dengan negara jiran dipulihkan

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang kedua iaitu masalah jerebu merentas sempadan ialah dengan mengadakan perundingan secara dua hala melibatkan kerjasama antara agensi dua negara seperti Jabatan Alam Sekitar untuk mengekang pembakaran terbukasupaya hubungan dengan negara jiran dapat dijaga

Usaha/ Langkah/ Cara mengatasi cabaran yang ketiga iaitu masalah krisis kemanusiaan ialah dengan memberi bantuan secara aktif terhadap negara yang terlibat dengan krisis kemanusiaan seperti Syria, Palestin dan Myanmar.menggalakkan penglibatan bukan badan kerajaan (NGO) dalam misi kemanusiaan dengan pihak Wisma Putradengan itu kemakmuran dunia akan tercapai.

Page 18: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 18

KEJAYAAN/ KEBERKESANAN DASAR LUAR MALAYSIA

Dasar luar Malaysia telah menyumbang kepada keamanan dunia. Buktikan@Kejayaan dasar luar Malaysia berjaya meletakkan nama negara megah di mata dunia. Buktikan@Sejauhmana amalan dasar luar Malaysia telah membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran dunia@Malaysia adalah sebuah negara yang sangat dihormati kerana dasar luar yang diamalkan. Bincangkan@Hubungan Malaysia dengan negara lain telah banyak memberikan keuntungan kepada dunia. Ulaskan@Terangkan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia daripada hubungan luar dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa@Buktikan tindakan Malaysia yang mengamalkan dasar berkecuali dan barbaik-baik dengan semua negara menjelang 1970-an@Berdasarkan pengkajian sejarah anda, bincangkan dasar luar Malaysia yang mementingkan keamanan sejagat.

Kejayaan/ Keberkesanan dalam Politik

Malaysia mengamalkan dasar luar berbaik-baik dengan semua negaraContohnya dasar luar Malaysia yang tidak memihak kepada mana-mana blok barat atau timur membuktikan negara tidak suka akan peperangan dan permusuhanDasar ini membuktikan Malaysia mengutamakan keamanan duniaMalaysia mempunyai kestabilan politik yang baik hasil dasar luar yang diamalkan. Tiada negara luar yang memusuhi MalaysiaMempunyai 116 pejabat kedutaan di luar negara yang membuktikan Malaysia disenangi semua negaraMalaysia juga sebuah negara yang aman, masyarakat berbilang kaum dapat bersatu di bawah sistem demokrasi yang sama.Rakyat Malaysia telah menunjukkan semangat kesukarelawan yang tinggiBuktinya negara telah menghantar pasukan pendamai ke negara-negara yang bergolak di bawah panji-panji PBBContohnya, pada tahun 1989 menyertai pasukan pengaman PBB ke Namibiamenyertai pasukan pendamai menamatkan perang saudara di Congo (Zaire) pada tahun 1960Pada tahun 1990-an Malaysia telah menjadi pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq, Kampuchea dan BosniaSemasa Malaysia ditekan oleh Indonesia dan Filipina akibat penubuhan Malaysia pada tahun 1963, Malaysia mengambil langkah awal penyelesaian konflik dengan cara berunding dengan pimimpin negara terbabit.Peringkat serantau (ASEAN) Malaysia juga telah berusaha mengekalkan keamanan serantau dengan mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali atau (ZOPFAN) bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan politik rantau Asia Tenggara.Malaysia di bawah ASEAN berusaha menyelesaikan masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea pada tahun 1978, mesyuarat berkenaan diadakan di Kuala Lumpur.

Page 19: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 19

Hasil dari usaha Malaysia juga telah membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk.Pada tahun 1984, Dalam mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersetuju menjadikan ASEAN Zon Bebas Senjata Nuklear.Malaysia dan ASEAN tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhan untuk mengangkut bahan atau senjata nuklearDasar berbaik-baik dengan semua negara terbukti pada era pemerintahan Tun Abdul Razak apabila beliau telah menjalin hubungn dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia.Malaysia telah bekerjasama dengan Thailand dalam melemahkan pengaruh komunis di sempadan Thailand.Menjadi orang tengah dalam menyelesaikan perjuangan bangsa Moro untuk mendapatkan kuasa autonomiDiiktiraf dan dilantik sebagai pengerusi pertubuhan antarabangsa seperti NAMMalaysia turut menyelesaikan masalah pelarian VietnamPada tahun 1959, Malaysia bersama-sama Ireland telah mengutuk China Komunis kerana mencabuli hak asasi penduduk TibetPada tahun 1965, 1988 dan 1989, Malaysia telah menjadi ahli dalam Majlis Keselamatan PBBTan Sri Razali Ismail iaitu wakil Malaysia ke PBB dilantik menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik Negara MyanmarMalaysia telah dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 dalam NAM yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota Malaysia telah menjadi Naib Presiden Sidang Kemuncak NAM di Balgrade, Yugoslavia pada tahun 1989. Menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM ke-13 di Kuala Lumpur. Persidangan tersebut telah mencatat kehadiran tertinggi dengan 63 negara ahli, iaitu 31 Ketua Negara dan 31 Ketua Kerajaan.Malaysia turut mendaftarkan ahli baru NAM iaitu Timur Laste dan Pulau Catalina

Kejayaan/ Keberkesanan dalam Ekonomi

menjadi contoh negara hab halalMalaysia menjadi pengeksport terbesar bagi produk halalMalaysia telah menyertai Negara-Negara Selatan bagi mewujudkan kerjasama dalam bidang perdagangan untuk perkongsian kepakaran, pemasaran bahan mentah dan lain-lain.Negara telah berusaha untuk menghapuskan sekatan perdagangan bagi meluaskan pasaran.Malaysia sentiasa berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat rantau ini menerusi pembangunan ekonomi sama ada dalam bidang pertanian, perdagangan mahupun perindustrianContohnya kerjasama menerusi pengenalan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)Malaysia telah mengemukakan idea East Asian Economic Caucus (EAEC) yang dicetuskan oleh Tun Mahathir Mohamed mantan Pardana Menteri MalaysiaKerjasama ekonomi diperluas dengan melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan melalui pelaksanaan konsep Asean + 3Negara-negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian, contohnya projek baja urea di Bintulu, Sarawak serta di Acheh, Indonesia.Malaysia telah mengamalkan pasaran bebas dalam dasar ekonominya, ini secara tidak langsung telah

Page 20: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 20

merancakkan sektor pelaburan dalam dan luar Negara Malaysia telah menjadi rujukan negara-negara Islam khususnya dalam sistem perbankan dan kewangan Islam

Kejayaan/ Keberkesanan dalam Sosial

Malaysia berusaha mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsaMalaysia telah menentang dasar Aperteid yang mengamalkan diskriminasi kaum yang membezakan taraf dan warna kulit di Afrika SelatanMenentang keganasan Israel di Palastin melalui pertubuhan OIC dan PBBKelantangan Malaysia ini telah membawa kepada penganjuran Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.Malaysia turut bertegas dalam isu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.Hasil daripada usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa mengenai penyalahgunaan dadah telah diadakan di Vienna, Austria pada Jun 1987 dan Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut.Banyak negara di dunia telah memperakui dan mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara amanMasyarakat bersatu padu dengan hidup secara amanBantuan kemanusiaan ke negara miskin / bencana kerap disalurkanContohnya bantuan kemanusiaan semasa Indonesia dilanda tsunami pada 2004Memperjuangkan keamanan sejagat dengan menentang peperanganMalaysia telah menjalin hubungan persahabatan yang erat menerusi program-program kesenian dan kebudayaan.Contohnya, mengadakan festival kebudayaan/kesenianMenubuhkanTabung Kebudayaan ASEAN Pertukaran rancangan televisyen/radio Kerjasama pelancongan turut dilaksanakan menerusi Tahun Melawat AseanMalaysia turut menekankan tentang kepentingan penjagaan alam sekitar, ini dapat dibuktikan menerusi Deklarasi LangkawiMalaysia turut mencadangkan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negaraPendidikan turut dititikberatkan, antaranya kerjasama melalui Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO)Selain itu pembinaan Pusat Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau PinangMalaysia menjadi pusat kecemerlangan pendidikanKeharmonian dunia juga dapat dipupuk menerusi sukan.Malaysia telah menyertai dan menganjurkan pelbagai kejohanan sukan dalam ASEAN mahupun antarabangsa seperti sukan SEA, Piala AXIATA, bola sepak piala Suzuki, sukan Komanwel dan Olimpik.

Page 21: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 21

Sejauhmanakah Malaysia berperanan dalam menyelesaikan konflik antarabangsa?

Politik

Buktinya negara telah menghantar pasukan pendamai ke negara-negara yang bergolak di bawah panji-panji PBB Contohnya, pada tahun 1989 menyertai pasukan pengaman PBB di Nambiamenyertai pasukan pendamai menamatkan perang saudara di Congo (Zaire) pada tahun 1960Pada tahun 1990-an Malaysia telah menjadi pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq, Kampuchea dan BosniaSemasa Malaysia ditekan oleh Indonesia dan Filipina akibat penubuhan Malaysia pada tahun 1963, Malaysia mengambil langkah awal penyelesaian konflik dengan cara berunding dengan pimimpin negara terbabit.Peringkat serantau (ASEAN) Malaysia juga telah berusaha mengekalkan keamanan serantau dengan mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali atau (ZOPFAN) bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan politik rantau Asia Tenggara.Malaysia di bawah ASEAN berusaha menyelesaikan masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kompuchea pada tahun 1978, mesyuarat berkenaan diadakan di Kuala Lumpur.Hasil dari usaha Malaysia juga telah membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk.Pada tahun 1984, Dalam mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN bersetuju menjadikan ASEAN Zon Bebas Senjata nuklear.Malaysia dan Asean tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pelabuhan untuk mengangkut bahan atau senjata nuclearMalaysia telah bekerjasama dengan Thailand dalam melemahkan pengaruh komunis di sempadan Thailand.Menjadi orang tengah dalam menyelesaikan parjuangan Bangsa Moro untuk mendapatkan kuasa autonomiMalaysia turut menyelesaikan masalah pelarian VietnamPada tahun 1959, Malaysia bersama-sama Ireland telah mengutuk China Komunis kerana mencabuli hak asasi penduduk TibetPada tahun 1965, 1988 dan 1989, Malaysia telah menjadi ahli dalam Majlis Keselamatan PBBTan Sri Razali Ismail iaitu wakil Malaysia ke PBB dilantik menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan beliau juga dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik Negara MyanmarMalaysia telah dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 dalam NAM yang membincangkan isu kerjasama politik Negara anggota

Sosial

Malaysia berusaha mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsaMalaysia telah menentang dasar Aperteid yang mengamalkan diskriminasi kaum yang membezakan taraf dan warna kulit di Afrika SelatanMenentang keganasan Israel di Palestin melalui pertubuhan OIC dan PBBKelantangan Malaysia ini telah membawa kepada penganjuran Persidangan Antarabangsa tentang Palastin di Kuala Lumpur.Malaysia turut bertegas dalam isu berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.Hasil daripada usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa mengenai penyalahgunaan dadah telah

Page 22: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 22

diadakan di Vienna, Austria pada Jun 1987 dan Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut.Banyak negara di dunia telah memperakui dan mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara amanMasyarakat bersatu padu dengan hidup secara amanBantuan kemanusiaan ke negara miskin / bencana kerap disalurkanContohnya bantuan kemanusiaan semasa Indonesia dilanda tsunami pada 2004Memperjuangkan keamanan sejagat dengan menentang peperanganMalaysia turut menekankan tentang kepentingan penjagaan alam sekitar, ini dapat dibuktikan menerusi Deklarasi LangkawiMalaysia turut mencadangkan agar Benua Antartika menjadi wariasan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara

HALA TUJU DASAR LUAR MALAYSIA PADA MASA DEPAN

Cadangkan hala tuju yang sesuai bagi dasar luar negara pada masa hadapan.@ Apakah yang boleh dilakukan terhadap hala tuju dasar luar negara pada masa hadapan?@Cadangkan hala tuju yang sesuai bagi dasar luar negara pada masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan sejagat.@Jelaskan prinsip dasar luar Malaysia yang perlu ditentukan untuk memastikan Malaysia menyumbang kepada keamanan dan kesejahteraan dunia.

Politikberbaik-baik dengan semua negara jiran, khususnya anggota ASEAN. Situasi ini akan menyebabkan hubungan dengan negara anggota akan lebih harmoni. Serta dapat menyelesaikan sebarang masalah dengan cara diplomasi.menyelesaikan sebarang konflik atau persengketaan dengan cara rundingan. Amalan ini sememangnya telah menjadi sinonim dengan para pemimpin di negara kita. Kesannya, negara kita sentiasa dihormati.mengukuhkan hubungan diplomatik yang sedia terjalin. Hal ini telah terbukti dapat mensejahterakan hubungan dalam kalangan negara jiran, terutamanya negara serumpun.mengelakkan sebarang konflik bersenjata. Sekiranya berlaku, boleh mengakibatkan keretakkan dalam hubungan kenegaraan,serta membuka ruang kepada penjajahan alaf moden.menjalinkan kerjasama keselamatan kawasan sempadan. Usaha sama ini amat perlu dilakukan,agar rakyat di kawasan negara berjiran, berasa sentiasa berada di zon selamat. Contohnya, di kawasan perairan Tawau, LahadDatu dengan sempadan negara Filipina. memelihara kepentingan nasional serta kedaulatan negara masing-masing. Setiap negara perlu sentiasa mengambil inisiatif mengawal kawasan sempadan negara, demi menjaga kepentingan bersama.berpegang teguh dengan konsep ZOPFAN(Zon Aman ,Bebas dan Berkecuali). Seandainya konsep ini sentiasa dipraktikkan oleh negara-negara yang terlibat, pastinya keamanan dan kesejahteraan akan terus

Page 23: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 23

dapat dinikmati secara bersama.tidak bersekongkol dengan mana-mana blok,sama ada Barat atau Timur. Dasar ini juga, adalah untuk mengelakkan sebarang konflik yang lebih besar serta kebuntuan mencari jalan penyelesaian.mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar. Keadaan ini boleh meyebabkan, kuasa-kuasa besar mengambil kesempatan serta menjerumus kepada kancah peperanganberpegang kepada prinsip ASEAN zon bebas senjata nuklear. Konsep ini perlu diteruskan demi keamanan sejagat serta mengelakkkan ASEAN menjadi zon perlumbaan senjata nuklear, yang boleh mengancam keselamatan bersama.

Ekonomimembentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian. Hal ini dapat merangsang dan merancakkan ekonomi, sekali gus dapat membina jalinan kerjasama pelbagai cabang industri. Contohnya industri petrokimiameneruskan kerjasama ekonomi ASEAN, melalui Kawasan Zon Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Kewujudan AFTA diharapkan dapat menyuntik peluang ekonomi yang lebih luas serta mengukuhkan keyakinan pelabur tempatan dan asing. Contohnya dari negara-negara membangun dan maju.memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah sini yang melibatkan China,Jepun dan Korea Selatan. Situasi ini dirasakan penting, terutamanya untuk mempersiapkan negara ke arah menuju Negara maju menjelang 2020. Contohnya mempergiatkan kewujudan pelaburan bermodal tinggi dari negara-negara maju tersebut.sistem ekonomi Malaysia adalah berdasarkan prinsip-prinsip ‘Maqasid Syariah’. Seperti pengharaman amalan riba, gharar dan lain-lain langsung diketepikan di dalam sistem ekonomi negara. Pengamalan ini perlu,untuk menampilkan imej negara peneraju industri hab halal. Contohnya Negara kita mempopularkan sijil halal yang diiktiraf JAKIM sehingga mendapat paten antarabangsa.meneruskan Dasar Pandang Ke Timur supaya nilai kerja keras dan semangat nasionalisme rakyat dikukuhkan. Contohnya, menjadikan Korea Selatan dan Jepun sebagai model untuk membangunkan negara.mengambil kira kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menggalakkan kemasukan modal dan membuka peluang pekerjaan di negara ini.

Ramalkan dasar luar negara kita pada masa hadapan.

bersahabat dengan semua negara tanpa mengira blok.menyokong usaha keamanan supaya kesejahteraan dunia berkekalantidak mencampuri urusan negara lain yang boleh mencetuskan rasa tidak puas haticontohnya, Malaysia perlu berperanan untuk menghapuskan sistem blok dalam ekonomi seperti Kesatuan Eropah.mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan sebarang konflikmengelakkan perlumbaan senjata yang boleh mencetuskan peperanganmenjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tertentucontohnya, Malaysia perlu memperkasakan konsep wasatiyah dan kesederhanaan globalbertolak ansur menghadapi konflik yang melibatkan perkauman terutamanya menghapuskan diskriminasi sesama negara anggota ASEAN mahu pun antarabangsamenolak keganasan atau unsur-unsur ke arah keganasan

Page 24: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 24

contohnya, Malaysia perlu mengekalkan penglibatan sebagai pengaman bagi setiap konflik dunia.membantu negara yang memerlukan bantuan kemanusiaan terus membantu negara miskin seperti Somalia, Sudanmendesak negara kaya (G7) supaya membantu membangunkan semula negara miskincontohnya, Malaysia boleh mencadangkan dana yang perlu dikeluarkan oleh negara G7 kepada negara miskin melalui PBBmenghormati kebebasan beragamamenjadi amalan dalam negara kitamenentang dasar penghapusan etnik dan agamacontohnya, Malaysia perlu terus melobi untuk menjadi ahli tetap dalam Majlis Keselamatan PBB bagi memperjuangkan isu diskriminasi agama dan etnikbersedia menerima perubahan demi kebaikan negara dan rakyatdasar luar yang ditetapkan mestilah mengguntungkan negara dan rakyatdasar luar mampu memantapkan ekonomi dan sosial rakyat dan negara

MEMANTAPKAN DASAR LUAR MALAYSIA

Bagaimanakah cara untuk memantapkan dasar luar negara?

Politik

memperkukuh hubungan diplomatikmemantapkan dasar luar dengan negara serantau dan antarabangsaMalaysia tidak boleh selektif dalam mengadakan hubungan bilateral dan multilateral

mengelakkan konflik antarabangsamengekalkan konsep tidak campur tangan dalam politik negara lainmenggunakan pendekatan rundingan/ diplomasi/ penyelesaian melalui meja bulat

memperkasakan peranan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsamenonjolkan diri sebagai watak utama dalam pertubuhan yang disertai sebagai ahli yang aktifmemegang jawatan penting dalam pertubuhan di bawah PBB agar suara Malaysia didengari oleh kuasa besar

memilih pemimpin yang berkarismamenjadi jurucakap bagi pihak negara serantauberjuang menolak pendekatan kesaksamaan dalam politik yang diamalkan oleh negara kuasa besarmemperjuangkan penghapusan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan, PBB

Ekonomi

Page 25: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 25

meluaskan hubungan daganganmengadakan hubungan dagangan dengan negara bukan tradisi seperti negara-negara Amerika Selatan antaranya Peru, Bolivia dan Chilemenunjukkan Malaysia mengamalkan dasar keterbukaan dalam ekonomi dan perdagangan

memperkenalkan dialog ekonomi (ASEAN+3)membincangkan kekangan yang dihadapi oleh negara kecil dalam persaingan perdaganganmenunjukkan Malaysia memperjuangkan negara kecil seperti ASEAN dalam perkongsian kek ekomomi dunia

menggalakkan pelaburan dalaman dan asingMalaysia menyediakan kemudahan pelaburan yang bertaraf duniakesannya, Bank Dunia akan memberi pengiktirafan terhadap dasar-dasar ekonomi Malaysia yang mesra pelabur

menggalakkan pertukaran kepakaran dalam bidang ekonomiMalaysia mempunyai tenaga sumber manusia yang berkualiti tinggimencadangkan Gabenor Bank Negara sebagai peneraju Bank Dunia

Sosial

menganjurkan sukansukan sebagai medium perpaduan sejagatMalaysia menganjurkan sukan peringkat serantau, benua dan antarabangsa seperti Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Komanwel

mewujudkan kerjasama kebudayaanMalaysia mempunyai kepelbagaian budaya yang unikmenjalinkan hubungan kebudayaan dengan negara Islam kerana Malaysia sebuah negara Islam, menjalinkan hubungan kebudayaan dengan negara China dan India kerana masyarakat Malaysia juga melibatkan kaum Cina dan India

kerjasama dalam bidang pendidikanmenjadikan Malaysia sebagai hab pendidikan duniamencadangkan ibu pejabat UNESCO bagi rantau Asia Pasifik berpusat di Malaysia

IKTIBAR DARIPADA PELAKSANAAN DASAR LUAR MALAYSIA

Iktibar yang pertama ialah para pemimpin negara kita perlu mengamalkan sikap bertolak ansur dalam menjalinkan hubungan luar supaya segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan berkesan.Iktibar yang kedua ialah negara kita perlu mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara bagi menjamin keamanan dan keselamatan negara melalui konsep ZOPFANIktibar yang ketiga ialah masyarakat perlu mencontohi ketokohan para pemimpin negara yang telah memberi sumbangan besar dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa seperti Tan Sri Razali Ismail Iktibar yang keempat ialah Malaysia harus bersikap proaktif dalam menjalin hubungan luar supaya dapat

Page 26: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 26

terus bersaing dalam dunia yang sentiasa berubah terutama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Iktibar yang kelima ialah rakyat Malaysia harus meningkatkan dan mengembangkan ekonomi melalui peluang ekonomi yang wujud hasil daripada hubungan luar yang terjalin seperti melabur di Vietnam dalam bidang pertanian Iktibar yang keenam ialah negara kita harus mengambil peluang untuk meningkatkan bidang teknologi dan ICT melalui hubungan luar yang terjalin dengan negara-negara maju seperti teknologi automotif dari negara Jepun.Iktibar yang ketujuh ialah kita hendaklah menjadikan negara-negara maju seperti negara Jepun sebagai model dalam usaha menjadikan bidang pendidikan di Malaysia bertaraf dunia.Iktibar yang kelapan ialah para pelajar perlu mengambil peluang untuk mendapat pendidikan yang berkualiti melalui program universiti berkembar antara universiti tempatan dengan universiti luar negara yang semakin banyak ditubuhkan di negara kita melalui hubungan luar yang terjalin. Iktibar yang kesembilan ialah kerajaan juga perlu meningkatkan kerjasama dalam bidang keselamatan dengan negara-negara serantau bagi membendung peningkatan kadar jenayah seperti kes penculikan di perairan SabahIktibar yang kesepuluh ialah kerajaan perlu bergiat aktif dalam menghantar misi bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang memerlukan seperti Somalia, Sudan dan Myanmar demi menjaga kesejahteraan dunia.

RUMUSAN/ KESIMPULAN

a) Pengetahuan yang diperoleh

Pengetahuan pertama yang diperoleh ialah dasar luar Malaysia dibentuk berasaskan kepentingan yang membawa kebaikan kepada negara.Pengetahuan kedua yang diperoleh ialah Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara bagi memperjuangkan keamanan duniaPengetahuan ketiga yang diperoleh ialah dasar luar Malaysia perlu bersifat dinamik dan tidak statik bagi menjamin dasar tersebut tetap relevan dengan keperluan semasa.

b) Nilai/ Unsur Patriotisme

i. Nilai

Nilai pertama ialah sentiasa bersikap toleransi dan sedia bertolak ansur agar sebarang perbalahan dapat diselesaikan dengan baikNilai kedua ialah sikap bekerjasama perlu ada antara pemimpin dunia bagi memastikan keselamatan antarabangsa terjaminNilai ketiga ialah semua pihak mesti bertanggungjawab menjaga keamanan bagi memastikan kesejahteraan dunia terjaminNilai keempat ialah bersikap terbuka dalam menerima pandangan yang membina demi kemakmuran dunia

ii. Unsur patriotisme

Page 27: Sejarah Kertas 3 SPM 2016 Melaka

Bab 9:Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 27

Unsur patriotisme yang pertama ialah kita mestilah menanamkan semangat cinta akan keamanan bagi mempertahankan kesejahteraan sejagatUnsur patriotisme yang kedua ialah kita hendaklah memiliki semangat jati diri yang mantap agar tidak mudah ditekan dalam menjalinkan hubungan dengan negar lainUnsur patriotisme yang ketiga ialah kita perlu sedia berkorban dalam mempertahankan kedaulatan dan maruah negara agar negara luar terus menghormati MalaysiaUnsur patriotisme yang keempat ialah menghargai perjuangan pemimpin dunia yang berjuang mempertahankan keamanan dunia demi memastikan dunia kekal aman.

c) Harapan

Harapan yang pertama ialah pemimpin negara perlu bijak dan cekap dalam menguruskan dasar luar supaya kedaulatan negara terjamin.Harapan yang kedua ialah semua negara di dunia perlu saling menghormati bagi memastikan dunia kekal aman dan selamat untuk didiami.Harapan yang ketiga ialah organisasi-organisasi antarabangsa seperti PBB perlu memainkan peranan dengan lebih berkesan bagi mengatasi pelbagai isu antarabangsa

Cara menulis Rumusan/ Kesimpulan:a. Calon digalakkan menulis sekurang-kurangnya 2 isi bagi setiap elemen.

PANDUAN TUGASAN TAMAT