of 30 /30
Otpad i reciklaža

Otpad i reciklaža

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slikovita prezentacija o otpadu i reciklaži.

Citation preview

Page 1: Otpad i reciklaža

Otpad i reciklaža

Page 2: Otpad i reciklaža

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P E S T I C I D I

S A O B R A Ć A J

M I N E R A L N A Đ U B R I V A

I N D U S T R I J A

P L A S T I K A

Z A G A Đ E NJ E

F O S I L N A G O R I V A

O T P A D

B I O D I V E R Z I T E T

1. Jedinjenja koja se koriste u poljoprivredu za kontrolu različitih štetočina.2. Jedan od najvećih zagađivača vazduha u gradovima.3. Smeša materija koje se koriste u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljaka.

4. Grana privrede koja zahveta veliku količinu prirodnih resusrsa i izvora energije i veliki je zagađivač svih životnih sredina.5. Derivat nafte, u prirodi se razlaže više stotina, pa i hiljadu godina.6. Neželjene promene u vazduhu, vodi i zemljištu koje mogu nepovoljno delovati na

ekosistem i živi svet u njemu.7. Goriva nastala putem procesa fosilizacije biljnih i životinjskih ostataka-treset, ugalj,

nafta, zemni gas. 8. Materijali ili predmeti koji u procesu proizvodnje ili korišćenja dobara ostaje kao

suvišan i nepotreban.9. Sveukupna raznovrsnost živog sveta, tj. Raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema.Zagađujuće materije

Page 3: Otpad i reciklaža

Zagađenje• Neželjene promene fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava životne sredine (vazduh,

voda, zemljište) koje mogu nepovoljno delovati na ekosisteme i živa bića u njemu.

Page 4: Otpad i reciklaža

Zagađujuće materije

• Polutanti su sve one materije koje, ukoliko se pojave u nepovoljnoj količini i na nepoželjnom mestu dovode do zagađenja životne sredine.

Hmmmmm... Pitanje za razmišljanje...Da li je CO2 zagađujuća meterija?

Da li je plastika zagađujuća materija?Da li je nafta zagađujuća materija?

Page 5: Otpad i reciklaža

Glavi uzrok povećanog zagađivanja

Najviša procena

Srednjaprocena

Najniža procena

Page 6: Otpad i reciklaža

7 milijardi ljudiPosledice?

• Potreba za resursima

• Stvaranje otpada

• Zagađenje

Page 7: Otpad i reciklaža

Otpad

• Odbačeni predmeti i materijali nastali u procesu proizvodnje ili upotrebe dobara.

Page 8: Otpad i reciklaža

Prema poreklu-izvoru otpada Ko su zagađivači?

Domaćinstva Industrija

SaobraćajPoljoprivreda

80%

Page 9: Otpad i reciklaža

Prema strukturi-prirodi zagađujuće materije

Razgrađujuće materije

Nerazgrađujuće materije

Page 10: Otpad i reciklaža
Page 11: Otpad i reciklaža

Prema posledicama

opasni bezopasni

Radio-aktivni otpadMedicinski otpad

PlastikaKOmpost

Page 12: Otpad i reciklaža

Sudbina otpada

• Odlaganje

• Spaljivanje

• Razvrstavanje

Page 13: Otpad i reciklaža

Deponije

sanitarna divlja

Page 14: Otpad i reciklaža

Reciklaža

Page 15: Otpad i reciklaža

Reciklaža nije gnjavaža, nije blamaža, ni sabotaža, reciklaža je kad se preradi upotrebljena

ambalaža, pa dobije produžetak radnoga staža.

Page 16: Otpad i reciklaža

• Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR):• R - reduce - smanjiti• R - reuse - ponovo koristiti• R - recycle – reciklirati (ponovo uključiti u ciklus)

Page 17: Otpad i reciklaža

Razvrstavanje otpada

Page 18: Otpad i reciklaža

• Dakle, reciklaža je kad od starog pravimo novo, kad od otpada pravimo nove korisne proizvode.

• Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišcenje.

Page 19: Otpad i reciklaža

• Ambalaža ili kutija koja je označena simbolom belih strelica u crnom ili zelenom krugu, sadrži proizvod koji je bar jednim delom napravljen od recikliranih materijala.

• Proizvod koji je označen znakom za reciklažu na beloj pozadini je moguće i poželjno reciklirati.

Page 20: Otpad i reciklaža

Šta se sve reciklira?• Staklo (Flaše, tanjiri, šolje, činije)• Papir (stare fotokopije, neupotrebljive knjige, papirne

kese, novine, časopisi, kartonske kutije, čestitke)• Karton• Metal (konzerve, limenke, sitni delovi)• Plastika (kutije, flaše, kese, torbe)• Keramika• Elektronski i električni otpad

Page 21: Otpad i reciklaža

Reciklaža papira• Recikliranjem papira spasavamo mnoge

šume,reke,jezera a samim tim i mnoga druga živa bića koja od njih na neki način zavise.

Page 22: Otpad i reciklaža
Page 23: Otpad i reciklaža

Reciklaža stakla

• Ukoliko bismo reciklirali staklo mnogo manje bi se uništavala korita reka iz kojih se vadi pesak za staklo,zagađivanje vazduha i potrošnju energije

Page 24: Otpad i reciklaža
Page 25: Otpad i reciklaža

Reciklaža plastike

• Eksploatacijom nafte i njenom preradom u plastiku, jedan deo naše planete nestaje.

• Plastika se ne raspada u zemlji te se trajno zadržava u životnoj sredini koju zagađuje. Moguće je i njeno uništavanje procesom spaljivanja,ali tada vršimo zagađivanje vazduh

Page 26: Otpad i reciklaža

Neću plastičnu kesu, hoću ceger

Page 27: Otpad i reciklaža

• Pri topljenju rude troši se velika količina energije a štetni gasovi sagorevanjem se oslobađaju u atmosferu.

Reciklaža metala

Page 28: Otpad i reciklaža
Page 29: Otpad i reciklaža

Zašto reciklaža?

čini našu zajednicu i planetu mnogo čistijom, a prirodu i čoveka mnogo zdravijim.

Ona ima važne pozitivne osobine jer:- Vodi manjoj upotrebi, očuvanju sirovina- Smanjuje uticaj otpada na zagađenje- Čini našu okolinu lepom i čistom- Štedi prostor koji bi bio uništen za deponije otpada- Štedi prostor u prirodi koji bi bio uništen zbog sirovina- Štedi novac- Smanjuje količinu energije da bi se nešto proizvelo

Page 30: Otpad i reciklaža

Igra-Ovo nije...

Limenka

Staklena tegla

kutija

Plastična flaša