Kunst handverk, Kjetil Sømoe

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    1.966

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Kjetil Smoe Skolefagsunderskelsen 2009 Fagrapport kunst og hndverk Hgskolen Stord/Haugesund 2010 </li> <li> 2. Innhold Sammendrag...........................................................................................................................................4 1. Innledning........................................................................................................................................5 1.1Fagbegrepet ..................................................................................................................................5 . 1.1.1Avgrensingavfagomrdet.........................................................................................................6 1.2 L06omIKTikunstoghndverk.............................................................................................7 1.3 Faktorersomharblittanalysert..............................................................................................8 1.3.1Kompetansefaktorer..............................................................................................................8 1.3.2Innholdiundervisningen........................................................................................................9 1.3.3OrganiseringavIKTundervisningen.....................................................................................10 1.3.4SpesifikkbrukavIKT.............................................................................................................10 1.3.5MeningerombrukavIKTiskolengenerelt.........................................................................11 1.3.6MeningerombrukavIKTikunstoghndverk ....................................................................11 . 1.3.7Fagorientering......................................................................................................................12 2. Lrernesbakgrunn,praksisogIKTkompetanse..........................................................................13 2.1Respondenteneskjnn,alder,utdanningogpraksiserfaring.....................................................13 2.2Enbredfagpraksisietbredtfag.................................................................................................16 2.3Utstyrogmaterialer....................................................................................................................16 2.3 LrernesholdningertilbrukavIKTiskolenogifaget.........................................................17 3. Korrelasjonermellombakgrunnsfaktorerogkonstrukt ...............................................................18 . 3.1 LrernesholdningertilIKTogomfangavIKTbruk..............................................................18 3.2 Lrernesutdanningsniv,selvfltekompetanseogbrukavIKT..........................................19 3.3 BetydningavpraksisteoriforbrukavIKT..............................................................................23 3.4 FagorienteringogbrukavIKT................................................................................................25 2 </li> <li> 3. 4. Oppsummeringogimplikasjoner..................................................................................................28 4.1Lrernemprioritereinnenforetbredtfagfelt........................................................................28 4.2Ingenfellesnorm.........................................................................................................................29 4.3Lavfrekvensogfagspesifikkbruketuttrykkforkompetanse?................................................30 4.4Veienvidere.................................................................................................................................30 Kilder.....................................................................................................................................................33 Figurer...................................................................................................................................................33 3 </li> <li> 4. Sammendrag AnalysenavdetinnsamledematerialetfrakunstoghndverkslrerneviseratIKTikkeblirbrukti storgradiundervisningen.Deterimidlertidikkenoesomtyderpatdetkommeravatlrernehar negativeholdningertilIKTgenerelt,elleratlrerneanserIKTforvreliteviktigifaget.Denmest nrliggendeforklaringenpdenforholdsvisbeskjednebruksfrekvensen,eratfagetersvrtvidt,og atlrerneogsvektleggertradisjonelleteknikkerogmaterialer.Tidensomertilrdigheter begrenset,ogmangelrererapporterergjennominnfyllingsfelt,attidbdetilselvlre programmerogtilgieleveneopplringiprogrammererenbegrensendefaktor.Herliggerdet selvsagtenprioriteringtilgrunn,ogdetgrtydeligfrematlreremedhyformellogselvflt kompetanseikunstoghndverk,vektleggerdetfundamentaleifagetsomkunnskapomkunstog formkultur,estetikk,produksjonavkunstuttrykk,materiallre,hndverksteknikker,kulturforstelse, designosv.Lrernesomsvartepkunstoghndverkdelenavunderskelsenerhytutdanneti faget,medetsnittpmerenn90studiepoeng.Avdisseerenstorandelfaglrere.Deteraltsgrunn tilantaatdenlavebruksfrekvenseniIKTverktyharsinrsakibevisstevalggjortpgrunnlagav envurderingavverktyenespotensialtilsttteelevenestilegnelseavelementrtfaginnhold innenforgittetidsressurser.Fordenforholdsvislillegruppenavlreresomikkevektleggerde fundamentalesidenevedfaget,serviatvektleggingavmilj,massemediaogpopulrkulturharen storpositivsammenhengmedbrukavIKTiundervisningen.Detteerdengruppenlreresomhar minstutdanningifaget.Etspesieltinteressantfunn,erknyttettilundervisningsmetodersombrukesi undervisningenibrukavIKTverkty.DetvisersegatlreremedstorselvfltkompetanseiIKT brukerstorgradavlrerstyrtundervisningmeddirekteinstruksjon,produksjonavveiledningerog styringavelevenesbrukavnettbaserteressurser.Detteerundervisningkunstoghndverkslrerevil kjenneigjenfradentradisjonellemestersvennmodellensombrukesiundervisningavandre materialeroghndverksteknikkerifaget.DelrernesomflersegminstkompetenteiIKT,erde somtyrtilmerelevstyrtelringsprosesserdereleveneselvskerlsningerpproblemergjennom brukavtilgjengeligeressurserpnettetogvedatelevenehjelperhverandre.Detseraltsuttilatde somoppleverhahyestkompetanseibrukavIKTverkty,ogsomvimantahardenstrste erfaringenfraegnelringsprosesseridensammenhengen,velgerbortPBLsommodellforIKT undervisningen.Lrernesombenyttermerelevstyrtundervisninger,ikkeoverraskende,desom oppleverstrstproblemerknyttettileleversmisbrukavinternettiundervisningssituasjonen. 4 </li> <li> 5. 1. Innledning Ikunstoghndverkdelenavskolefagunderskelsen2008harmletvrtkartleggefagligbrukav IKTiungdomsskolene.DenmergenerelleIKTbruken,somforeksempelbrukav informasjonsportalerogtekstredigeringsprogramforskrivingavoppgaverogplaner,harikkeblitt kartlagtidennedelenavunderskelsen.Mletharmedandreordikkevrtkartleggedentotale tidenlrereogelevertilbringerforanendatamaskin,hellerikkefastslomkunnskapslftetblir fulgtnrdetgjelderbrukavIKTikunstoghndverktimene,menffremlrernesholdninger, erfaringerogvurderingeriforholdtilhvaIKThartilfrt,evt.fjernetfrafaget,oghvasomeren fornuftigbruksettfraetfagligststed. 1.1Fagbegrepet Termenfagligerikkeheltuproblematiskikunstoghndverk.Fagetharberringspunktermeden rekkeulikeprofesjonerogfag,ogdetervanskeligsetteklaregrenserrundtgrunnleggende kunnskaperogferdigheterifaget.Samtidighardetvrtviktigskilleutdetfagspesifikkenrvii skolefagunderskelsenskulletautgangspunktifagenebdeiutformingavsprsmlogiden etterflgendeanalysen.Detvilvretydeligfordeflestesomunderviserikunstoghndverkatdeti utformingenavunderskelsenikkeertattutgangspunktiatfagetdefineresfullstendigilreplanen, mensnarereatfagetdefineresienkonsensusdannendeprosessikulturen.Etsliktskillemellomdet somerdefinertsomskolefagetkunstoghndverk,oghvasomoppfattessomfagetservieksempel piSteinarKjosaviksinavhandlingFraformingtilkunstoghndverk.Iinnledningenskriverhan Medl97varformingsfagetsnesten40rigehistorieover.Dabesluttetdepartementetatfaget (minunderstrekning)skullehetekunstoghndverk......tyngdepunktetbleforskjvetfrafrie skapendeaktivitetertil........vektpkulturformidling(Kjosavik,2003)Nrkunstoghndverksfagets historiegjennomgsifagdidaktisksammenheng,erdetderforinnfringenavfagenetegning, hndarbeidogslydifolkeskoleloveni1889,somdanneretnaturligstartpunkt(Nielsen,2009,Vavik ogHaabesland,2000).Fagplanensignalisererienslikforstelsesrammemyndighetenesnskeomat detleggesvektpbestemtesidervedfaget,fremtilennyfagplanleggeretannetperspektivtil grunnogfremheverandresidervedfaget.Atdettartidfrendringeneimplementeresipraktisk undervisning,ogatkomponenterfrafagetshistorieblirstendeogsetteratdeerfjernetfra planverket,ernoedetikkekanhersketvilom.(Jfr.betydningenGoodladsteoriomlreplanensfem nivrharhattididaktiskforskning).Petoverordnetnivkansignalomnskedeendringerskjeved atfagetfretnyttnavnelleratdetdelesinyehovedomrder.Nrformingbenyttessom 5 </li> <li> 6. fagbenevnelseifrskolelrerutdanningen,kandetaltslesessometsignalomatdetfortsattlegges vektpdefrieskapendeaktivitetenesomkjennetegnetfagetogsigrunnskolenfremtill97. 1.1.1Avgrensingavfagomrdet Iutarbeidelsenavsprreskjemaethardetblitttattutgangspunktienmodell(fig.1)somkansies beskrivedekonvensjonellerammeneforfagetforming/formgiving,kunstoghndverk/kunstog hndverk.Modellenerikkeutledetkunfradennyestelreplanen,mentaroppisegtidligere lreplanerogdessutenfagpraksisvedhgskolene.Jegvilikkeutdypedethistoriskegrunnlagetfor modellenher,mennyemegmedvisehvordanfagplanenforkunstoghndverkiLK06kan beskrivesmedutgangspunktimodellen. IdagensplandelesfagetoppiomrdeneKunst,Design,VisuellkommunikasjonogArkitektur. Hvorvidtdeternaturligatvisuellkommunikasjonertrukketutsometegethovedomrde,ogdermed sidestillesmedkunst,designogarkitektur,somjoalleharvisuellkommunikasjonsometviktig aspekt,harvrtgjenstandfordiskusjonifagmiljene.Kompetansemleneforvisuell kommunikasjonservedfrsteyekastuttilsamsvareistorgradmedmleneforBildebildekunst il97.Nrvisernrmerepplanen,erdettydeligatkompetansemleneforvisuellkommunikasjon, ogdasrligetter10.trinn,istorgradrettersegmotmassemediaogreklame.Dermedfr utskillingenenvissmening,utenatmandermedkansiatdeterennaturligbegrepsbruk.Alle omrdeneharenteoretiskogenpraktiskside,ogdebyggerpteoriogpraksisfrabderealfagene, humanistiskefagogsamfunnsfag.MensformgivingogfremstillingavbruksformiLK06leggestil designogarkitekturomrdene,ogdermedrelaterestilarkitekturogdesignteori,favnesskulpturav kunstomrdetogunderleggeskunstteori.Innenforbildeskapingliggerreklamebildetogillustrasjoner innenforvisuellkommunikasjonmenskunstorientertbildeskapinghovedskligliggerinnenfor kunstomrdet.Generellteoriomestetiskevirkemidler,visuellkommunikasjon,materialkunnskap, verktyferdigheterosv.griperovergrensenetildedefinertehovedomrdene,utenatdisse,fagets egentligegrunnleggendekunnskaperogferdigheter,erskiltutellerpannenmtegjortnoe eksplisittpoengutaviplanen.Fagettrekkesaltsmellomkunstogdesign(forstttherienindustriell kontekst),mellomkunnskapogpraktiskskapendeaktivitetsamtmellomfrittskapendearbeidogmer regelbundnehndverksferdigheter.Kunstoghndverkkansliksettbeskrivesutifratredimensjoner, derdeneneaksenbeskriverspennetmellomdesign(bruksform)ogkunst(bildeogskulptur),den andreaksenbeskriverspennetmellomteoriogpraktiskskapendearbeidmensdentredjeaksen 6 </li> <li> 7. beskriverspennetmellomdefrittskapendeaktiviteteneogdetmerferdighetsogregelbundne hndverket. Modellenharvrtnyttigianalysenavdetinnsamledematerialet,dalrernesulikeholdningertil ogerfaringermedIKTsesoppimotvrigfagpraksis.Deterinteressantsehvordanvektleggingav ulikesidervedfaget(hardeellermykematerialer,kunstellerbruksform,hndverkellerteori, industridesignellerkunsthndverkosv)samsvarermedulikemtermteogtaibruknyteknologi p. Arbeidimaterialer Hndverk Bruksform(arkitekturogdesign) Kunst(bilde/skulptur) Frittskapendeaktivitet Teori Figur1:Fagetskonvensjonellerammer tredimensjoner 1.2 L06omIKTikunstoghndverk IKTharfttennoksstorplassikunstoghndverkiLK06.Detgjelderselvsagtibeskrivelsenavden grunnleggendeferdighetenBrukavIKTmenogsibeskrivelseneavfagetshovedomrde Arkitekturderbetydningenavkunneforestillesegtredimensjonaleromutifradataanimasjoner understrekesogdessutenikompetansemleneforalletrinn.Detkanlesesentydeligprogresjoni planen,fraenkelbildebehandlingetter4.rstrinn,viameravansertmanipulasjonogbildeskaping etter7.rstrinn,tilmanipulasjonogredigeringavfilmogfoto,multimediepresentasjonerog vurderingavspillognettstederetter10.rstrinn.Ingenavkompetansemlenesieratmanskal benyttedigitale3Dmodelleringsverkty,mendeternrliggendetenkeatdeternaturligbruke 7 </li> <li> 8. etenkeltkonstruksjonsprogramsomf.eks.S...</li></ul>