of 71 /71
Ciri2 Orang Munafik Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari Kiamat ada tiga ; kaum munafik, dan orang yang kafir dari Ashabul Ma’idah (kaum nabi Isa yang diturunkan pada mereka makanan dari langit), dan para pengikut Fir’aun.

Ciri2 orang munafik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ciri2 orang munafik

Text of Ciri2 orang munafik

  • 1. Ciri2 OrangMunafikSesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari Kiamatada tiga ; kaum munafik, dan orang yang kafir dari Ashabul Maidah(kaum nabi Isa yang diturunkan pada mereka makanan dari langit),dan para pengikut Firaun.

2. 1. Dusta Hadith Rasulullah yang diriwayatkan ImamAhmad Musnad dengan sanad Jayid: "Celakabaginya, celaka baginya, celaka baginya. Yaituseseorang yang berdusta agar orang-orangtertawa." Di dalam kitab Shahihain (ShahihBukhari dan Muslim), Rasulullah SAWbersabda: "Tanda orang munafik ada tiga,salah satunya adalah jika berbicara diadusta." 3. 2. Khianat Sabda Rasulullah SAW: "Dan apabilaberjanji, dia berkhianat." Barangsiapamemberikan janji kepada seseorang,atau kepada isterinya, anaknya,sahabatnya, atau kepada seseorangdengan mudah kemudian diamengkhianati janji tersebut tanpa adasebab uzur syar'i maka telah melekatpada dirinya salah satu tandakemunafikan. 4. 3. Fujur Dalam PertikaianSabda Rasulullah SAW: "Danapabila bertengkar (bertikai),dia melampau batas." 5. 4. Ingkar Janji Sabda Rasulullah SAW: "Tanda orang munafikada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanjidia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat)dia berkhianat." (HR. Bukhari Muslim) 6. 5. Malas Beribadah Firman Allah SWT: "Dan apabila mereka berdiriuntuk sholat, mereka berdiri dengan malas." (An-Nisa': 142) . Jika orang munafik pergi ke masjidatau surau, dia menyeret kakinya seakan-akanterbelenggu rantai. Oleh kerana itu, ketika sampai di dalam masjidatau surau dia memilih duduk di shaf yang palingakhir. Dia tidak mengetahui apa yang dibaca imamdalam sholat, apalagi untuk menyimak danmenghayatinya. 7. 6. Riya Di hadapan manusia dia sholatdengan khusyuk tetapi ketika seorangdiri, dia mempercepat sholatnya.apabila bersama orang lain dalamsuatu majlis, dia tampak zuhud danberakhlak baik, demikian jugapembicaraannya. Namun, jika diaseorang diri, dia akan melanggar hal-halyang diharamkan oleh Allah SWT. 8. 7. Sedikit Berzikir Firman Allah SWT: "Dan apabila merekaberdiri untuk sholat, mereka berdiri denganmalas. Mereka bermaksud riya' (dengansholat) di hadapan manusia. Dan tidaklahmereka menyebut Allah SWT kecuali sedikitsekali." (An-Nisa': 142) . 9. 8. Mempercepat Sholat Mereka (orang-orang munafik) adalah orang yangmempercepatkan sholat tanpa ada rasa khusyuk sedikitpun. Tidak ada ketenangan dalam mengerjakannya, danhanya sedikit mengingat Allah SWT di dalamnya. Fikirandan hatinya tidak menyatu. Dia tidak menghadirkankeagungan dan kebesaran Allah SWT dalam sholatnya.Hadith Nabi SAW: "Itulah sholat orang munafik, ... lalumempercepat empat rakaat (sholatnya)" 10. 9. Mencela Orang2 Yg Taat Dan Soleh Mereka memperolok orang2 yg taat dengan ungkapan ygmengandung cemohan dan celaan. Oleh kerananya, dalam setiapmajlis pertemuan sering kali kita temui orang munafik yg hanyamemperbincangkan sepak terjang orang2 soleh dan orang2 ygkonsisten terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Baginya se-akan2tidak ada yg lebih penting dan menarik selain memperolok-olokorang2 yg taat kepada Allah SWT . 11. 10. Mengolok-Olok Al-Quran, As-Sunnah, Dan Rasulullah SAW Termasuk dlm kategori Istihzaa' (berolok-olok) adalahmemperolok-olok hal2 yg disunnahkan Rasulullah SAWdan amalan2 lainnya. Orang yg suka memperolok-olokdg sengaja hal2 seperti itu, jatuh Kafir. Firman Allah SWT: "Dan jika kamu tanyakan kpd mereka(tentang apa yg mereka lakukan itu), tentulah merekaakan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalahbersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah:"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nyakamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf,karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kamimemaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat),niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain)disebabkan mereka adalah orang-orang yang selaluberbuat dosa. " (At-Taubah: 65-66) 12. 11. Bersumpah Palsu Firman Allah SWT:"Mereka menjadikan sumpah2 merekasebagai perisai." (Al-Munafiqun: 2 & Al-Mujadilah: 16).Jika seseorang menanyakan kepada orang munafiktentang sesuatu, dia langsung bersumpah. Apa yangdiucapkan orang munafik semata-mata untuk menutupikedustaannya. Dia selalu mengumpat dan memfitnahorang lain. Maka jika seseorang itu menegurnya, diasegera mengelak dengan sumpahnya: "Demi Allah,sebenarnya kamu adalah orang yang paling aku sukai.Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah sahabatku." 13. 12. Enggan Berinfak Orang-orang munafik memang selalu menghindari hal-halyang menuntut pengorbanan, baik berupa hartamaupun jiwa. Apabila menjumpai mereka berinfak,bersedekah, dan mendermakan hartanya, merekalakukan kerana riya' dan sum'ah. Mereka engganbersedekah, kerana pada hakikatnya, mereka tidakmenghendaki pengorbanan harta, apalagi jiwa. 14. 13. Tidak Menghiraukan NasibSesama Kaum Muslimin Mereka selalu menciptakan kelemahan-kelemahandalam barisan muslimin. Inilah yang disebut At Takhdzil,yiaitu sikap meremehkan, menakut-nakuti, danmembiarkan kaum muslimin. Orang munafik percayabahawa orang-orang kafir lebih kuat daripada kaummuslimin. 15. 14. Suka Menyebarkan KhabarDusta Orang munafik senang memperbesar peristiwa ataukejadian. Jika ada orang yang tergelincir lisannya secaratidak sengaja, maka datanglah si munafik danmemperbesarkannya dalam majelis-majelis pertemuan."Apa kalian tidak mendengar apa yang telah dikatakan sifulan itu?" Lalu, dia pun menirukan kesalahan tersebut.Padahal, dia sendiri mengetahui bahawa orang itumempunyai banyak kebaikan dan keutamaan, akantetapi si munafik itu tidak bersedia mengungkapkannyakepada masyarakat. 16. 15. Mengingkari Takdir Orang munafik selalu membantah dan tidak ridha dpadatakdir Allah SWT. Oleh kerananya, apabila ditimpamusibah, dia mengatakan: "Bagaimana ini. Seandainyasaya berbuat begini, niscaya akan menjadi begini." Diapun selalu mengeluh kepada sesama manusia. Sungguh,dia telah mengkufuri dan mengingkari Qadha dan Takdir 17. 16. Mencaci Maki KehormatanOrang2 Soleh Apabila orang munafik membelakangi orang-orangsoleh, dia akan mencaci maki, menjelek-jelekkan,mengumpat, dan menjatuhkan kehormatan mereka dimajlis-majlis pertemuan. Firman Allah SWT: "Merekamencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang merekabakhil untuk berbuat kebaikan." (Al-Ahzab: 19) 18. 17. Sering Meninggalkan SholatBerjamaah Apabila seseorang itu segar, kuat, mempunyai waktuluang, dan tidak memiliki uzur say'i, namun tidak mahumendatangi masjid/surau ketika mendengar panggilanazan, maka saksikanlah dia sebagai orang munafik. 19. 18. Membuat Kerusakan DiMuka BumiDg Dalih Mengadakan Perbaikan Firman Allah SWT: "Dan apabila dikatakan kepadamereka: janganlah kamu membuat kerusakan di mukabumi, mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orangyang mengadakan kebaikan.' Ingatlah,sesungguhnya mereka itulah orang-orang yangmembuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (Al-Baqarah: 11-12). 20. 19. Tidak Sesuai Antara ZahirDengan Bathin Secara Zahir mereka membenarkan bahawa NabiMuhammad SAW adalah Rasul Allah, tetapi di dalam hatimereka, Allah telah mendustakan kesaksian mereka.Sesungguhnya, kesaksian yang tampak benar secaraZahir itulah yang menyebabkan Mereka masuk ke dalamNeraka. Penampilan zahirnya bagus dan mempesona,tetapi di dalam batinnya terselubung niat busuk danmenghancurkan. Di luar dia menampakkankekhusyukan, sedangkan di dalam hatinya ia main-main. 21. 20. Takut Terhadap Kejadian ApaSaja Orang-orang munafik selalu diliputi rasa takut. Jiwanyaselalu tidak tenang, keinginannya hanya selalumendambakan kehidupan yang tenang dan damai tanpadisibukkan oleh persoalan-persoalan hidup apapun. Diaselalu berharap: "Tinggalkan dan biarkanlah kamidengan keadaan kami ini, semoga Allah memberikannikmat ini kepada kami. Kami tidak ingin keadaan kamiberubah." Padahal, keadaan tidaklah selalu apalagimenjadi lebih baik. 22. 21. Beruzur Dengan DalihDusta Firman Allah SWT: "Di antara mereka ada orang yangberkata: 'Berilah saya izin (tidak pergi berperang) danjanganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalamfitnah.' Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus kedalam fitnah. Dan sesungguhnya Neraka Jahanam itubenar-benar meliputi orang-orang yang kafir." (At-Taubah: 49) 23. 22. Menyuruh KemungkaranDan Mencegah Kemakrufan Mereka (orang munafik) menginginkan agar perbuatankeji tersiar di kalangan orang-orang beriman. Merekamenggembar-gemborkan tentang kemerdekaan wanita,persamaan hak, penanggalan hijab/jilbab. Mereka jugaberusaha memasyarakatkan nyanyian dan konser,menyebarkan majalah-majalah porno (semi-porno) dannarkoba. 24. 23. Bakhil Orang-orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalahkebajikan. Mereka menggenggam tanganmereka dan tidak mau bersedekah atau menginfakkansebahagian harta mereka untuk kebaikan, padahalmereka orang yang mampu dan berkecukupan. 25. 24. Lupa Kepada Allah SWT Segala sesuatu selalu mereka ingat, kecuali Allah SWT.Oleh sebab itu, mereka senantiasa ingat kepadakeluarganya, anak-anaknya, lagu-lagu, berbagaikeinginan, dan segala sesuatu yang berhubungandengan duniawi. Dalam fikiran dan batin mereka tidakpernah terlintas untuk mengingat (berdzikir) Allah SWT,kecuali sebagai tipu daya kepada sewsama manusiasemata. 26. 25. Mendustakan Janji Allah SWTDan Rasul-Nya Firman Allah SWT: "Dan (ingatlah) ketika orang-orangmunafik dan orang-orang yang berpenyakit dalamhatinya berkata: 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikankepada kami selain tipu daya." (Al-Ahzab: 12). 27. 26. Lebih Memperhatikan Zahir,Mengabaikan Bathin Orang munafik lebih mementingkan zahir denganmengabaikan yang batin, tidak menegakkan sholat,tidak merasa diawasi Allah SWT, dan tidak mengenalzikir. Pada zahirnya, pakaian mereka demikian bagusmenarik, tetapi batin mereka kosong, rusak dan lainsebaginya. 28. 27. Sombong Dalam Berbicara Orang-orang munafik selalu sombong dan angkuh dalamberbicara. Mereka banyak omong dan suka memfasih-fasihkanucapan. Setiap kali berbicara, mereka akanselalu mengawalinya dengan ungkapan menakjubkanyang meyakinkan agar tampak seperti orang hebat,mulia, berwawasan luas, mengerti, berakal, danberpendidikan. Padahal, pada hakikatnya dia tidakmemiliki kemampuan apapun. Sama sekali tidakmemiliki ilmu, bahkan bodoh. 29. 28. Tidak Memahami Ad Din Di antara "keistimewaan" orang-orang munafik adalah:mereka sama sekali tidak memahami masalah-masalahagama. Dia tahu bagaimana mengenderai mobil danmengerti perihal mesinnya. Dia juga mengetahui hal-halremeh dan pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernahmemberi manfaat kepadanya meski juga tidakmendatangkan mudharat baginya. Akan tetapi, apabilamenghadapi dialog (tanya-jawab tentang persoalan-persoalanAd Din (Islam)), dia sama sekali tidak dapatmenjawab. 30. 29. Bersembunyi Dari Manusia DanMenentang Allah Dg Perbuatan Dosa Orang munafik menganggap ringan perkara-perkarayang melawan hukum Allah SWT, menentang-Nyadengan melakukan berbagai kemungkaran dankemaksiatan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi,ketika dia berada di tengah-tengah manusia diamenunjukkan kebalikannya; berpura-pura taat. Firman Allah SWT: "Mereka bersembunyi dari manusia,tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahalAllah beserta mereka, ketika pada suatu malam merekamenetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai.Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apayang mereka kerjakan. " (An-Nisa': 108) 31. 30. Senang Melihat Orang Lain Susah,Susah Bila Melihat Orang lain Senang Orang munafik apabila mendengar berita bahawaseorang ulama yang soleh tertimpa suatu musibah, diapun menyebarluaskan berita duka itu kepadamasyarakat sambil menampakkan kesedihannya danberkata: "Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan.Kami telah mendengar bahawa si fulan telah tertimpamusibah begini dan begitu. Semoga Allah memberikesabaran kepada kami dan beliau." Padahal, di dalamhatinya dia merasa senang dan terhibur karena musibahitu. 32. 55 peringatanAllah tentangMunafikApabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepadahukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscayakamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengansekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (QS. An-Nisaa[4]:61) 33. Peringatan Allah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sepertiorang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yangmengatakan kepada saudara-saudara mereka apabilamereka mengadakan perjalanan di muka bumi ataumereka berperang: "Kalau mereka tetap bersama-samakita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh."Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yangdemikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yangsangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan danmematikan. Dan Allah melihat apa yang kamukerjakan." (QS. Al-Imran[3]:156) 34. "Dan supaya Allah mengetahui siapa orang2 ygmunafik. Kpd mereka dikatakan: "Marilahberperang di jalan Allah atau pertahankanlah(dirimu)". Mereka berkata: "Sekiranya kamimengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kamimengikuti kamu". Mereka pada hari itu lebih dekatkepada kekafiran dari pada keimanan. Merekamengatakan dg mulutnya apa yg tidak terkandungdalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dlmhatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yg merekasembunyikan." (QS. Al-Imran[3]:167) 35. Peringatan Allah "Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orangyang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini,sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dariyang baik (mu'min). Dan Allah sekali-kali tidak akanmemperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akantetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya diantara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepadaAllah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu beriman danbertakwa, maka bagimu pahala yang besar." (QS. Al-Imran[3]:179) 36. Peringatan Allah "Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu(tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dankepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orangmunafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnyadari (mendekati) kamu." (QS. An-Nisaa[4]:61) 37. Peringatan Allah "Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orangmunafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkanperbuatan tangan mereka sendiri, kemudian merekadatang kepadamu sambil bersumpah : "Demi Allah, kamisekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yangbaik dan perdamaian yang sempurna." (QS. An-Nisaa[4]:62) 38. Peringatan Allah"Tidakkah kamu perhatikan orang2 yg dikatakan kepadamereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang),dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelahdiwajibkan kepada mereka berperang, tiba2 sebahagiandari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia(musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebihsangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhankami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepadakami ? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajibanberperang) kepada kami sampai kepada beberapawaktu lagi ?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia inihanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orangyang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiayasedikitpun." (QS.An-Nisaa [4]:77) 39. Peringatan Allah "Di mana saja kamu berada, kematian akanmendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam bentengyang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperolehkebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisiAllah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencanamereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu(Muhammad)." Katakanlah: "Semuanya (datang) darisisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orangmunafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraansedikitpun?" (QS. An-Nisaa[4]:78) 40. Peringatan Allah "Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan:"(Kewajiban kami hanyalah) ta'at." Tetapi apabilamereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari merekamengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan)lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulissiasat yang mereka atur di malam hari itu, makaberpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepadaAllah. Cukuplah Allah menjadi Pelindung." (QS. An-Nisaa[4]:81) 41. Peringatan Allah "Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongandalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahalAllah telah membalikkan mereka kepada kekafiran,disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamubermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yangtelah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkanAllah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untukmemberi petunjuk) kepadanya." (QS. An-Nisaa[4]:88) 42. Peringatan Allah "Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwamereka akan mendapat siksaan yang pedih," (QS. An-Nisaa[4]:138) "Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepadakamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamumendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan(oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamududuk beserta mereka, sehingga mereka memasukipembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalaukamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa denganmereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkansemua orang-orang munafik dan orang-orang kafir didalam Jahannam, " (QS. An-Nisaa[4]:140) 43. Peringatan Allah "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah,dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabilamereka berdiri untuk shalat mereka berdiri denganmalas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) dihadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allahkecuali sedikit sekali." (QS. An-Nisaa[4]:142) "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan)pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dankamu sekali-kali tidak akan mendapat seorangpenolongpun bagi mereka." (QS. An-Nisaa[4]:145) 44. Peringatan Allah "Maka kamu akan melihat orang-orang yang adapenyakit dalam hatinya (orang-orang munafik)bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani),seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana."Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan(kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesalterhadap apa yang mereka rahasiakan dalam dirimereka." (QS. Al-Maaidah[5]:52) 45. Peringatan Allah "Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik)datang kepadamu, mereka mengatakan: "Kami telahberiman", padahal mereka datang kepadamudengan kekafirannya dan mereka pergi (daripadakamu) dengan kekafirannya (pula); dan Allah lebihmengetahui apa yang mereka sembunyikan." (QS.Al-Maaidah[5]:61) "Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang(munafik) yang berkata 'Kami mendengarkan',padahal mereka tidak mendengarkan." (QS. Al-Anfaal[8]:21) "Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang(munafik) yang berkata 'Kami mendengarkan',padahal mereka tidak mendengarkan." (QS. Al-Anfaal[8]:21) 46. Peringatan Allah "(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orangyang ada penyakit di dalam hatinya berkata:"Mereka itu (orang-orang mu'min) ditipu olehagamanya". (Allah berfirman): "Barang-siapa yangbertawakkal kepada Allah, maka sesungguhnya AllahMaha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Anfaal[8]:49) "Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan(nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasukgolonganmu; padahal mereka bukanlah darigolonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orangyang sangat takut (kepadamu)." (QS. At-Taubah[9]:56) 47. Peringatan Allah "Di antara mereka (orang2 munafik) ada yg menyakitiNabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apayg didengarnya." Katakanlah: "Ia mempercayai semuayg baik bagi kamu, ia beriman kpd Allah, mempercayaiorang2 mu'min, dan menjadi rahmat bagi orang2 ygberiman di antara kamu." Dan orang2 yg menyakitiRasulullah itu, bagi mereka azab yg pedih." (QS. At-Taubah[9]:61) "Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahuibahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya nerakan jahannamlahbaginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaanyang besar." (QS. At-Taubah[9]:63) 48. Peringatan Allah "Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkanterhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apayang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepadamereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allahdan rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan menyatakan apayang kamu takuti itu." (QS. At-Taubah[9]:64) "Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagiandengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruhmembuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'rufdan mereka menggenggamkan tangannya648. Mereka telahlupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka.Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orangyang fasik." (QS. At-Taubah[9]:67) 49. Peringatan Allah "Allah mengancam orang2 munafik laki2 dan perempuandan orang2 kafir dg neraka Jahannam, mereka kekal didlmnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allahmela'nati mereka, dan bagi mereka azab yg kekal." (QS. At-Taubah[9]:68) "(keadaan kamu hai orang2 munafik dan musyrikin) adalahseperti keadaan orang-orang sebelum kamu, mereka lebihkuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknyadari kamu. Maka mereka telah menikmati bagianmereka, dan kamu telah meni'mati bagian kamusebagaimana orang-orang yang sebelummu meni'matibagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil)sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka ituamalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat; danmereka itulah orang-orang yang merugi." (QS. At-Taubah[9 50. Peringatan Allah "Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir danorang-orang munafik itu, dan bersikap keraslahterhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Danitu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya."(QS. At-Taubah[9]:73) 51. Peringatan Allah "Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan(nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatuyang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telahmengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafirsesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapatmencapainya650, dan mereka tidak mencela (Allah danRasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telahmelimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jikamereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, danjika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazabmereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; danmereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak(pula) penolong di muka bumi." (QS. At-Taubah[9]:74) 52. Peringatan Allah "Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hatimereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah,karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apayang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karenamereka selalu berdusta." (QS. At-Taubah[9]:77) "Dan apabila diturunkan suatu surat (yangmemerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlahkamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya",niscaya orang-orang yang sanggup di antara merekameminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) danmereka berkata: "Biarkanlah kami berada bersamaorang-orang yang duduk." (QS.At-Taubah[9]:86) 53. Peringatan Allah "Dan apabila diturunkan suatu surat (yangmemerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlahkamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya",niscaya orang-orang yang sanggup di antara merekameminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) danmereka berkata: "Biarkanlah kami berada bersamaorang-orang yang duduk." (QS.At-Taubah[9]:86) 54. Peringatan Allah "Mereka (orang-orang munafik) mengemukakan'uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepadamereka (dari medan perang). Katakanlah: "Janganlahkamu mengemukakan 'uzur; kami tidak percaya lagikepadamu, (karena) sesungguhnya Allah telahmemberitahukan kepada kami beritamu yangsebenarnya. Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihatpekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepadaYang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Diamemberitahukan kepadamu apa yang telah kamukerjakan." (QS. At-Taubah[9]:94) 55. Peringatan Allah "Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dankemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahuihukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS.At-Taubah[9]:97) "Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmuitu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antarapenduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalamkemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahuimereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka.Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudianmereka akan dikembalikan kepada azab yang besar."(QS. At-Taubah[9]:101) 56. Peringatan Allah "Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orangyang mendirikan masjid untuk menimbulkankemudharatan (pada orang-orang mu'min), untukkekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orangmu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yangtelah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu660.Mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidakmenghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksibahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta(dalam sumpahnya)." (QS. At-Taubah[9]:107) 57. Peringatan Allah "Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antaramereka (orang-orang munafik) ada yang berkata:"Siapakah di antara kamu yang bertambah imannyadengan (turannya) surat ini?" Adapun orang-orang yangberiman, maka surat ini menambah imannya, danmereka merasa gembira." (QS. At-Taubah[9]:124) "Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik)memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kalisetiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dantidak (pula) mengambil pelajaran?" (QS. At-Taubah[9]:126) 58. Peringatan Allah "Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu)memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diridaripadanya (Muhammad). Ingatlah, di waktu merekamenyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apayang mereka sembunyikan dan apa yang merekalahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalaisi hati." (QS. Hud[11]:5) "Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahuiorang-orang yang beriman: dan sesungguhnya Diamengetahui orang-orang yang munafik." (QS. Al-Ankabut[29]:11) 59. Peringatan Allah "Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlahkamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir danorang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah MahaMengetahui lagi Maha Bijaksana," (QS. Al-Ahzab[33]:1) "Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orangyang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allahdan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kamimelainkan tipu daya." (QS. Al-Ahzab[33]:12) 60. Peringatan Allah "Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamudari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmuatau menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orangmunafik itu tidak memperoleh bagi merekapelindung dan penolong selain Allah." (QS. Al-Ahzab[33]:17) "Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orangyang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksaorang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerimataubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah MahaPengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab[33]:24) 61. Peringatan Allah "Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafirdan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukangangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. Dancukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. Al-Ahzab[33]:48) "Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik,orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orangyang menyebarkan kabar bohong di Madinah (darimenyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untukmemerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjaditetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yangsebentar," (QS. Al-Ahzab[33]:60) 62. Peringatan Allah "Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-lakidan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki danperempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orangmu'min laki-laki dan perempuan. Dan adalah AllahMaha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab[33]:73) "Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka(orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orangyang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orangYahudi): "Kami akan mematuhi kamu dalambeberapa urusan", sedang Allah mengetahui rahasiamereka." (QS. Muhammad[47]:26) 63. Peringatan Allah "Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-lakidan perempuan dan orang-orang musyrik laki-lakidan perempuan yang mereka itu berprasangka burukterhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran(kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai danmengutuk mereka serta menyediakan bagi merekaneraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulahsejahat-jahat tempat kembali." (QS. Al-Fath[48]:6) 64. Peringatan Allah "Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki danperempuan berkata kepada orang-orang yang beriman:"Tunggulah kami supaya kami dapat mengambilsebahagian dari cahayamu." Dikatakan (kepadamereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilahsendiri cahaya (untukmu)". Lalu diadakan di antaramereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelahdalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situada siksa." (QS. Al-Hadid[57]:13) 65. Peringatan Allah "Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orangmu'min) seraya berkata: "Bukankah kami dahulubersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab:"Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri danmenunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu sertaditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglahketetapan Allah;dan kamu telah ditipu terhadap Allaholeh (syaitan) yang amat penipu." (QS. Al-Hadid[57]:14) 66. Peringatan Allah "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orangmunafik yang berkata kepada saudara-saudara merekayang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamudiusir niscaya kamipun akan keluar bersamamu; dankami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapununtuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangipasti kami akan membantu kamu." Dan Allahmenyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benarpendusta." (QS. Al-Hasyr[59]:11) 67. Peringatan Allah "Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafikitu tidak akan keluar bersama mereka, dansesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya merekatidak akan menolongnya; sesungguhnya jika merekamenolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari kebelakang; kemudian mereka tidak akan mendapatpertolongan." (QS. Al-Hasyr[59]:12) Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongandalam (menghadapi) orang-orang munafik? (An-Nisa88) 68. Peringatan Allah "(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti(bujukan) shaitan ketika dia berkata kepada manusia:"Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir,maka ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri darikamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah,Rabb semesta Alam." (QS. Al-Hasyr[59]:16) "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu,mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa sesungguhnyakamu benar-benar Rasul Allah". Dan Allah mengetahuibahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; danAllah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orangmunafik itu benar-benar orang pendusta." (QS. Al-Munafiqun[63]:1) 69. Peringatan Allah "Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orangAnshar): "Janganlah kamu memberikanperbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang adadisisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkanRasulullah)." Padahal kepunyaan Allah-lahperbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orangmunafik itu tidak memahami." (QS. Al-Munafiqun[63]:7) 70. Peringatan Allah "Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembalike Madinah, benar2 orang yg kuat akan mengusirorang2yg lemah dari padanya." Padahal kekuatan ituhanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang2mu'min, tetapi orang2 munafik itu tiada mengetahui."(QS. Al-Munafiqun[63]:8) "Hai Nabi, perangilah orang2 kafir dan orang2 munafikdan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat merekaadalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknyatempat kembali." (QS. At-Tahrim[66]:9)