of 29 /29
1.0 Pendahuluan Di Malaysia, guru atau pendidik merupakan penjawat awam yang terpenting dalam bidang pendidikan. Perkhidmatan seseorang guru amat penting bagi merealisasikan aspirasi negara. Guru memiliki ciri-ciri istimewa sama ada terbina secara semulajadi atau dilatih. Cabaran abad ke dua puluh satu ini memerlukan guru-guru atau para pendidik memperlengkapkan diri dengan cabaran baru yang sedang dihadapi oleh pelajar yang amat rencam dan kompleks. Para guru perlu lebih memiliki ketrampilan diri sebagai pendidik sempurna dengan memiliki pelbagai ilmu tradisional dan moden, kefahaman dasar dan aspirasi negara dengan jelas dan mantap, bersahsiah tinggi, beretika cemerlang, pelbagai kemahiran pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pengurusan terkini. Guru hari ini perlu bergerak pantas sepantas perkembangan dan kehendak dunia masa kini terutama di bidang pendidikan selaras perkembangan zaman sains dan teknologi, zaman komputer, zaman ledakan ilmu teknologi maklumat, zaman langit terbuka dan sebagainya. Namun begitu aspek asas yang terpenting ialah guru- guru perlu memiliki, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai, norma dan etika perkhidmatan yang cemerlang. Guru yang mengamalkan etika perkhidmatan cemerlang sudah pasti menjamin organisasi 1

Ciri2 guru.pdf

Embed Size (px)

Text of Ciri2 guru.pdf

 • 1.0 Pendahuluan

  Di Malaysia, guru atau pendidik merupakan penjawat awam

  yang terpenting dalam bidang pendidikan. Perkhidmatan seseorang

  guru amat penting bagi merealisasikan aspirasi negara. Guru

  memiliki ciri-ciri istimewa sama ada terbina secara semulajadi atau

  dilatih.

  Cabaran abad ke dua puluh satu ini memerlukan guru-guru

  atau para pendidik memperlengkapkan diri dengan cabaran baru

  yang sedang dihadapi oleh pelajar yang amat rencam dan kompleks.

  Para guru perlu lebih memiliki ketrampilan diri sebagai

  pendidik sempurna dengan memiliki pelbagai ilmu tradisional dan

  moden, kefahaman dasar dan aspirasi negara dengan jelas dan

  mantap, bersahsiah tinggi, beretika cemerlang, pelbagai kemahiran

  pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pengurusan terkini.

  Guru hari ini perlu bergerak pantas sepantas

  perkembangan dan

  kehendak dunia masa kini terutama di bidang pendidikan selaras

  perkembangan zaman sains dan teknologi, zaman komputer, zaman

  ledakan ilmu teknologi maklumat, zaman langit terbuka dan

  sebagainya.

  Namun begitu aspek asas yang terpenting ialah guru-

  guru perlu

  memiliki, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai, norma

  dan etika perkhidmatan yang cemerlang. Guru yang mengamalkan

  etika perkhidmatan cemerlang sudah pasti menjamin organisasi

  1

 • sekolah dan negara mencapai hasrat Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan dan Wawasan 2020.

  2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  Matlamat pendidikan di Malaysia amat jelas melalui Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan yang menyatakan:

  suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan

  potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan

  yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

  jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia

  yang berilmu

  pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggungjawab

  dan berkeupayaan mencapi kesejahteraan diri serta memberikan

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan negara.

  Manakala misi Kementerian Pelajaran Malaysia pula berhasrat

  Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia

  bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan

  mematuhi aspirasi Negara Malaysia.

  Sesungguhnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang

  diwujudkan di Malaysia merupakan sesuatu yang perlu dan penting

  2

 • untuk mencerminkan dan memperjuangkan cita-cita dan keunggulan

  Negara (Md Fiah, 2004).

  Falsafah tersebut menjadi teras dan dasar kepada semua

  penggubalan program dan aktiviti yang dipikul di bahu para guru di

  sekolah untuk menjamin jenis insan yang akan dilahirkan melalui

  sistem pendidikan negara.

  3.0 Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam

  Menurut Kamus Dewan Edisi Tiga;

  Nilai bermaksud darjat, kualiti, mutu, taraf atau sifat

  ketinggian dalam

  pemikiran, agama, kemasyarakatan dan lain-lain.

  Norma bermaksud ukuran untuk menentukan sesuatu atau

  peraturan

  atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka

  akan

  dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

  Adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang halus

  (sopan),

  berbudi bahasa , budi pekerti yang halus dan kesopanan.

  Etika bermaksud prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai

  akhlak yang

  menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan,

  persatuan atau pekerjaan dan lain-lain .

  3

 • Nilai dan Etika Kerja Perkhidmatan Awam di Malaysia ialah

  dasar kerajaan yang memberi panduan tingkah laku kepada

  penjawat awam berlandaskan nilai-nilai akhlak yang mulia untuk

  mencapai matlamat sebuah negara yang bertamadun, bermaruah

  dan berakhlak. Kefahaman dan penghayatan nilai dan etika ini akan

  mengubah pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota

  perkhidmatan awam agar bertanggung jawab dan amanah,

  membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun dan

  merealisasikan standard mutlak bagi mendorong anggota

  perkhidmatan awam berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan.

  4.0 Tonggak Dua Belas

  4.1 Latar belakang Tonggak Dua Belas

  Tonggak Dua Belas lahir sebagai inovasi pelancaran Nilai

  dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam pada 16 Ogos 1991

  dirasmikan oleh Tan Sri Dato Seri Ahmad Sarji Bin Abdul

  Hamid, Ketua Setiausaha Negara di Seminar Nilai dan Etika

  Perkhidmatan Awam di Hotel Pan Pasific, Kuala Lumpur.

  Tonggak Dua Belas merangkumi dua belas nilai murni teras

  dalam Etika Perkhidmatan Awam.

  4.2 Nilai Murni dalam Tonggak Dua Belas

  4.2.1 Menghargai Masa (The Value of Time)

  4.2.2 Ketekunan Membawa Kejayaan (The Success of

  4

 • Perseverance)

  4.2.3 Keseronokan Bekerja (The Pleasure of Working)

  4.2.4 Kemuliaan Kesederhanaan (The Dignity of

  Simplicity)

  4.2.5 Ketinggian Peribadi (The Worth of Character)

  4.2.6 Kekuatan Sifat Baik Hati (The Power of Kindness)

  4.2.7 Pengaruh Teladan (The Influence 0f Examples)

  4.2.8 Kewajipan Menjalankan Tugas (The Obligation of

  Duty)

  4.2.9 Kebijaksanaan Berhemat (The Wisdom of

  Economy)

  4.2.10 Keutamaan Kesabaran (The Virtue of Patience)

  4.2.11 Peningkatan Bakat (The Improvement of Talent)

  4.2.12 Nikmat Mencipta (The Joy of Originating)

  5.0Kepentingan Tonggak Dua Belas

  Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga;

  Tonggak membawa maksud asas, dasar, panduan

  dan pokok kepercayaan

  Ini bermakna tonggak merupakan unsur, elemen atau ciri

  dalaman terpenting untuk menguat atau mengukuhkan sesuatu

  bangunan atau binaan. Dalam erti perkhidmatan, tonggak

  merupakan kekuatan dalaman yang meliputi nilai dan amalan positif

  5

 • bagi menggerakkan individu, pasukan atau organisasi untuk

  mencapai sesuatu hasrat dan tindakan.

  5.1 Tonggak Dua Belas yang menjadi teras dalam Nilai dan

  Etika Perkhidmatan Awam di Malaysia oleh semua penjawat

  awam di Malaysia mampu menggerakkan secara dalaman dan

  luaran tindakan individu, pasukan atau organisasi bagi

  mengwujudkan perkhidmatan awam yang cekap, berdedikasi,

  produktif dan berkualiti. Amalan-amalan murni dalam Tonggak

  Dua Belas menjadi pendorong dalaman dan benteng

  pertahanan yang kuat bagi membina peribadi mulia dan terpuji

  dan seterusnya berupaya mempengaruhi pembentukan dan

  perkembangan sesebuah organisasi.

  5.2 Menerusi nilai Menghargai Masa, penjawat awam

  menyedari kepentingan masa dalam segala urusan

  perkhidmatan. Jika cekap mengurus masa maka cekaplah

  sesuatu perkhidmatan. Penjawat awam perlu sentiasa

  menepati masa, berperancangan, menyegerakan tugas,

  kreatif, produktif dan berkualiti. Amalan menghargai masa ini

  juga dapat membasmi sikap suka membuang masa, kurang

  perancangan, suka bertangguh, tidak siap kerja dan memberi

  hasil yang tidak berkualiti.

  5.3 Nilai Ketekunan Membawa Kejayaan pula berupaya

  membina tumpuan atau fokus kerja yang berganda ke tahap

  kejayaan dan kesempurnaan dalam perkhidmatan. Penerapan

  nilai usaha, gigih, sabar, tabah, berdisiplin, berdedikasi,

  6

 • bersemangat waja, cekal dan sebagainya merupakan ramuan

  terpenting bagi meletakkan pencapaian organisasi ke tahap

  yang terbaik. Amalan Ketekunan Membawa Kejayaan akan

  melenyapkan budaya bertangguh, cepat bosan, sentiasa ingin

  bertukar kerja, pasif, membazir dan berpandangan negatif

  dalam kalangan penjawat awam.

  5.4 Kerja sebagai ibadah. Inilah yang diharapkan menerusi

  nilai Keseronokan Bekerja dalam Tonggak Dua Belas. Amalan

  positif nilai ini akan melahirkan penjawat awam yang

  berdedikasi, ikhlas dan bertanggungjawab. Mereka bangga

  dengan kerja berpasukan. Mereka menerima kejayaan dan

  kegagalan secara bersama. Mereka mempunyai komitmen

  tinggi, semangat berpasukan, mesra dan mementingkan

  organisasi daripada kepentingan peribadi. Budaya seronok di

  tempat kerja akan mencetuskan idea yang kreatif dan inovatif

  dalam kalangan pemimpin organisasi untuk merancang,

  mengurus dan melaksanakan iklim yang kondusif di tempat

  kerja.

  5.5 Bersederhana dalam semua perkara merupakan

  perbuatan terpuji. Begitulah nilai Kemuliaan Kesederhanaan

  dalam Tonggak Dua Belas. Kesederhanaaan dalam penampilan

  diri, pertuturan, pengurusan rumah tangga, pengurusan

  tempat kerja, pergaulan dan sebagainya berupaya

  menerapkan nilai budi pekerti mulia, jujur, disenangi,

  merendah diri dan berhemah tinggi dalam kalangan penjawat

  7

 • awam. Kesederhanaan dalam segala perkara akan

  mengelakkan penjawat awam bersikap sombong, membazir,

  tidak amanah, cuai dan sebagainya.

  5.6 Negara memerlukan penjawat awam yang beradab dan

  berbudi pekerti tinggi. Nilai Ketinggian Peribadi dalam Tonggak

  Dua Belas menuntut individu antara lain memiliki keperibadian

  yang mulia, luhur lagi terpuji dalam menguruskan

  perkhidmatan. Keperibadian tinggi terserlah menerusi watak,

  sikap, perilaku dan gaya. Penjawat awam yang memiliki

  Ketinggian Peribadi akan membawa organisasinya kepada

  mesra pelanggan, peningkatan motivasi berkerja dan

  peningkatan mutu kerja.

  5.7 Sifat baik hati merupakan sifat terpuji dan disukai ramai.

  Nilai Kekuatan Sifat Baik Hati dalam Tonggak Dua Belas

  menjamin penjawat awam bukan sahaja memiliki peribadi

  terpuji malah mengawal sifat mementingkan diri sendiri. Sifat

  ini mendorong individu menjalankan kewajipan dengan lebih

  adil, saksama, waras, wajar dan bertimbang rasa. Menjadikan

  nilai ini sebagai amalan dalam perkhidmatan awam akan

  mengwujudkan budaya saling menghormati, menerima kritikan

  membina, amanah dan berjiwa murni.

  5.8 Setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin mesti

  memberi contoh atau teladan yang terpuji. Teladan yang baik

  akan mempengaruhi orang yang dipimpin. Begitulah hasrat

  nilai Pengaruh Teladan dalam Tonggak Dua Belas. Kejayaan

  8

 • organisasi dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai pengaruh

  yang hebat. Pemimpin bukan sahaja mencorakkan

  organisasinya malah berganding bahu bersama orang yang

  dipimpin menerusi ilmu, kemahiran dan pengalaman

  pemimpin. Aspek ini lebih berkesan jika seseorang pemimpin

  dapat memimpin menerusi teladan yang baik. Penjawat awam

  yang memiliki nilai ini akan sentiasa menjauhi nilai negatif

  seperti hasad dengki, adu domba, mencipta alasan, lupa

  budaya, pendek akal dan mementingkan emosi.

  5.9 Menjalankan tugas merupakan amanah dan kewajipan

  yang mesti dilakukan sebaik dan sesempurna mungkin oleh

  penjawat awam. Nilai ini adalah Kewajipan Menjalankan Tugas

  dalam Tonggak Dua Belas. Menjiwai nilai ini dalam kalangan

  penjawat awam akan membina gaya kerja yang lebih cekap,

  cepat, berkesanan dan sempurna. Penjawat awam akan

  sentiasa menambah ilmu dan kemahiran bagi

  mempertingkatkan mutu kerja masing-masing. Amalan

  menjiwai nilai Kewajipan Menjalankan Tugas juga berupaya

  mengelak penjawat awam bekerja sambil lewa, malas, ingkar

  perintah, menyalahgunakan harta kerajaan, boros dan

  menunggu kerja .

  5.10 Tabiat berhemat juga merupakan amalan mulia.

  Berhemat lawannya boros. Orang yang boros selalu rugi dan

  susah dalam kehidupan. Inilah yang disemai melalui nilai

  Kebijaksanaan Berhemat dalam Tonggak Dua Belas. Nilai ini

  9

 • membawa mesej berhemat dari segi kewangan, masa, bahan

  komunikasi, bekalan utiliti dan sebagainya. Pengamalan nilai

  ini merupakan tindakan bijaksana bagi semua penjawat awam

  dalam memajukan kerjaya dan matlamat organisasi.

  Oleh itu nilai tersebut meyakinkan bahawa sifat boros,

  bermewah, berbelanja tanpa kawalan, bakhil, kurang peka,

  kurang maklumat dan sebagainya merupakan amalan negatif

  yang menghalang kecemerlangan kerjaya dan organisasi.

  5.11 Sabda Rasulullah (s.a.w) bermaksud Sabar itu salah satu

  dari cabang iman .

  Sabar itu sifat terpuji yang tinggi kedudukannya.

  Menerusi nilai Keutamaan Kesabaran dalam Tonggak Dua

  Belas dapat menjamin keupayaan yang tinggi di kalangan

  penjawat awam agar sentiasa tabah, bersemangat, cekal,

  berpandangan jauh, tenang, lapang dada, dan menerima

  takdir dalam urusan menjalankan kewajipan. Kehebatan nilai

  ini juga mengelak penjawat awam dari cepat berputus asa,

  mengalah, menyalahkan orang lain, lemah daya tahan dan

  berpandangan sempit.

  5.12 Bakat merupakan anugerah Tuhan yang perlu digilap dan

  dipertingkatkan dari masa ke semasa. Bakat mendorong

  kepada penciptaan, inovasi dan penyelesaian masalah. Pekerja

  yang berbakat menjadi aset penting dalam sesebuah

  organisasi. Inilah yang dipentingkan oleh Nilai Peningkatan

  Bakat dalam Tonggak Dua Belas. Organisasi yang sentiasa

  10

 • berjaya selalu memberi tumpuan kepada pemikiran baru, cara

  baru, watak baru dan kerja berbudaya.

  5.13 Sudah menjadi lumrah bahawa manusia akan berasa

  puas jika segala usaha yang dicurahkan mendatangkan

  kejayaan. Apatah lagi usaha itu diperolehi melalui hasil cipta

  atau hasil reka sendiri. Oleh itu nilai Nikmat Mencipta dalam

  Tonggak Dua Belas memberi ruang kepada penjawat awam

  berkarya dan berinovasi mencabar keintelektualan dalam

  mencetus idea dan kaedah baru dalam kerjaya. Nikmat

  mencipta ini bukan sahaja memberi impak kepada pereka

  tetapi juga memberi kepuasan kepada pengguna atau

  pelanggan. Nilai ini juga akan mengikis sifat cepat berpuas

  hati, tidak suka pembaharuan, takut kepada perubahan dan

  sebagainya.

  6.0 Pengamalan Tonggak Dua Belas di Sekolah

  Memandangkan tugasan yang di beri kepada penulis untuk

  memilih lima nilai dalam Tonggak Dua Belas, maka penulis memilih

  lima nilai yang dikenalpasti.

  Penulis merupakan seorang Pengetua di sekolah menengah

  luar bandar yang terletak di kawasan FELDA. Sekolah ini di buka

  pada 1 Januari 2003. Ketika ini sekolah mempunyai kelayakan guru

  seramai 44 orang, 24 bilik kelas dan bilangan murid sekitar 730

  orang dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5.

  11

 • Penulis memilih lima nilai dalam Tonggak Dua Belas untuk

  penghuraian bagaimana nilai ini diamalkan di sekolah ini. Nilainilai

  tersebut ialah:-

  a. Menghargai Masa

  b. Ketekunan Membawa Kejayaan

  c. Keseronokan Bekerja

  d. Pengaruh Teladan

  e. Kewajipan Menjalankan tugas

  6.1 Menghargai Masa

  6.1.1Menepati Masa

  Budaya dan amalan menepati masa adalah budaya

  mulia. Masa itu lebih berharga dari emas. Guru-guru

  diterapkan budaya menepati masa melalui pengurusan

  berikut: -

  a. Menepati masa persekolahan sekolah. Waktu

  persekolahan bermula jam 7.30 pagi hingga jam 2.00

  petang. Guru dan murid dikehendaki datang awal ke

  sekolah dan mula diurus dengan mencatat kehadiran

  mereka.

  b. Sekolah dipasang dengan siren. Bunyi siren

  menandakan waktu pembelajaran bermula, berakhir

  atau pertukaran mata pelajaran seperti yang terdapat

  dalam jadual waktu persekolahan. Guru mengamalkan

  12

 • budaya menepati masa apabila masuk dan keluar pada

  waktu sesi pengajaran dan pembelajaran.

  c. Budaya menepati masa juga meliputi aktiviti

  lain seperti aktiviti kelas tambahan, aktiviti kokurikulum

  dan aktiviti bina insan. Kakitangan sekolah juga

  mengamalkan aktiviti menepati masa dalam menyiapkan

  tugasan untuk sekolah, PPD, JPN, KPM dan organisasi

  lain. Guru diterapkan budaya sense of emergency dan

  sense of urgency. Sebagai langkah kawalan senarai

  semak tugasan yang melibatkan keakuran menepati

  masa disediakan seperti Buku Surat Masuk, Buku Surat

  Kkeluar, Papan Kenyataan Pergerakan Guru dan

  sebagainya.

  d. Sebagai membina watak sekolah, guruguru

  dan kakitangan sekolah dinasihati agar menepati masa

  semasa menghadiri mesyuarat, kursus, bengkel dan

  sebagainya yang dianjurkan oleh mana-mana pihak.

  Nasihat ini bertujuan agar warga sekolah ini

  berketrampilan dalam menepati masa dan membina sifat

  terpuji sebagai penjawat awam yang baik.

  6.1.2 Merancang Pengurusan Masa

  Sesi persekolahan setahun mengambil masa tidak

  kurang dari 205 hari. Masa yang diberi amat singkat

  untuk menguruskan perancangan kerja tahunan. Masa

  yang diberi harus diurus dengan baik agar sasaran kerja

  13

 • tahunan dan sasaran kerja tambahan dapat dicapai.

  Langkah berikut diambil agar warga sekolah berjaya

  mengamalkan budaya merancang pengurusan masa

  iaitu :

  a. Merancang takwim tahunan sekolah pada

  awal tahun. Takwim tersebut meliputi takwim kurikulum,

  takwim kokurikulum, takwim peperiksaan dalaman dan

  awam, takwim sukan dan permainan, takwim kewangan

  dan audit, takwim bimbingan dan kaunseling, takwim

  program PIBG dan NGO dan sebagainya.

  b. Unit-unit kecil di sekolah juga dibimbing

  untuk mengurus masa dengan bijak melalui pendekatan

  yang utama diutamakan dahulu, memiliki senarai

  semak, sentiasa peka kepada target date dan

  sebagainya. Sebagai contoh guru mata pelajaran perlu

  melihat kapasiti huraian sukatan pelajaran, kebolehan

  murid, jadual peperiksaan dan masa yang diperuntukkan

  untuk menjamin hasil yang cemerlang pada hujung

  tahun.

  6.1.3Menyegerakan tugas

  Hari ini banyak tugasan perlu disiapkan segera dan

  mestilah berkualiti. Sekolah mengambil langkah berikut

  agar budaya menyegerakan tugas berjaya diamalkan di

  sekolah:

  14

 • a. Menyediakan segala kemudahan asas

  komunikasi dan alat bantu kerja yang secukupnya di

  sekolah seperti komputer, telefon, mesin faks, internet.,

  mesin pendua dan sebagainya sebagai kemudahan asas

  untuk menyegerakan tugas.

  b. Latihan dalaman juga dilakukan agar semua

  warga sekolah mahir menggunakan segala kemudahan

  yang disediakan untuk menyiap dan menyegerakan

  tugasan.

  c. Warga sekolah juga dinasihati menyimpan

  segala rekod atau maklumat pengurusan dalam sistem

  yang disediakan seperti Sistem Fail, Rekod Panitia, Data

  EMIS, Data SSDM dan sebagainya agar masa yang

  singkat diperlukan jika maklumat ini diperlukan semula,

  ditambah dan untuk tindakan seterusnya.

  6.2 Ketekunan Membawa Kejayaan

  Ishak (2003) menegaskan pengetua sekolah ialah orang

  yang terpenting kerana mereka merupakan ketua, pengurus

  dan pemimpin. Mereka haruslah mempunyai keupayaan untuk

  mempengaruhi guru-guru untuk melaksanakan tugas-tugas

  sekolah secara suka rela. Kenyataan ini boleh direalisasikan

  menerusi nilai Ketekunan Membawa Kejayaan dalam Tonggak

  Dua Belas melalui pendekatan aktivit berikut di sekolah.

  15

 • 6.2.1Menjayakan visi, misi , prinsip dan target

  sekolah.

  a. Visi dan misi sekolah dibina bersama. Warga

  sekolah bergerak bersama komuniti bagi merealisasikan

  misi dan visi ini dengan tekun dan gigih.

  b. Sekolah membina prinsip dan target agar

  hasrat visi dan misi tercapai. Antaranya seperti prinsip

  semua murid berpotensi lulus dalam peperiksaan, target

  pencapaian 100%, peningkatan prestasi peperiksaan

  setiap tahun, kekuatan kerja berpasukan, kehebatan

  karisma dan sebagainya mencetus situasi mencabar

  dalam kalangan warga sekolah yang menuntut amalan

  gigih, tabah, berusaha kuat, dedikasi, sanggup

  berkorban demi kejayaan sekolah.

  c. Kejelasan dan penghayatan perkara di atas

  juga menuntut warga sekolah menambah ilmu,

  kemahiran dan perubahan sikap. Ketekunan warga

  sekolah memulakan proses dengan pengumpulan segala

  data, menyusun maklumat, membina ilmu dan

  kebijaksanaan, mengatur strategi, melaksana program

  dan melakukan penilaian menjadi proses penting untuk

  mencapai visi, misi dan target sekolah.

  6.2.2Membudayakan Pemuafakatan, Penglibatan

  dan Kesepunyaan.

  16

 • a. Ketekunan dan kegigihan melakukan sesuatu

  kerja boleh membina pasukan kerja. Kehebatan

  pencapaian sekolah terserlah jika memiliki pasukan

  kerja yang tekun dan gigih. Permuafakatan bermakna

  melakukan kerja secara bersama-sama. Penglibatan

  bermaksud semua individu terlibat dan penting.

  Kesepunyaan bermaksud segala yang berlaku adalah

  milik bersama. Semua warga sekolah disemai budaya ini.

  Warga sekolah begitu tekun dan bersemangat

  melaksanakan sebarang aktiviti daripada aktiviti kecil

  seperti menguruskan skuad bolasepak, sembahyang

  Zohor berjemaah di surau sekolah, menubuhkan pasukan

  pantun, hari keluarga, sukan tahunan sekolah,

  mesyuarat agung PIBG hinggalah aktiviti besar seperti

  program prestasi untuk PMR dan SPM, Dasar 60:40,

  PPSMI, pengurusan hal ehwal murid, program bersama

  PPD, JPN dan KPM.

  6.2.3Mencetuskan semangat Tiada Kejayaan

  Tanpa Pengorbanan

  a. Guru-guru baru dibimbing bersama guru

  lama dalam berkongsi segala pengalaman, kepakaran

  dan komitmen kerja. Sebagai contoh guru-guru baru

  dilantik sebagai pembantu kepada guru lama dalam

  setiap program atau projek. Mereka bekerjasama untuk

  mencapai target sekolah. Secara tidak langsung budaya

  17

 • kerja ketekunan membawa kejayaan berjaya diterap

  kepada guru baru.

  b. Budaya in house training turut diamalkan

  di sekolah. Melalui pendekatan ini penyebaran dan

  perkongsian ilmu berlaku. Guru perlu kaya dengan

  maklumat baru dan memiliki pelbagai kemahiran dalam

  menangani masalah murid. Guru juga perlu memiliki

  pelbagai pilihan proses untuk mencapai matlamat.

  Melalui usaha ini diharap warga sekolah sentiasa

  mempertingkatkan ilmu dan kemahiran serta berpeluang

  menggunakan berbagaibagai cara mengatasi masalah.

  Sebagai contoh guru tidak boleh patah semangat andai

  usaha untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris

  dalam kalangan murid belum berjaya. Guru perlu tekun

  mencuba berbagai bagai kaedah dan pendekatan untuk

  memastikan matlamat tercapai. Ketekunan dan

  kegigihan inilah yang menghasilkan mutu kerja

  cemerlang selaras dengan hasrat pencapaian hari esok

  adalah lebih baik daripada hari ini dan pencapaian hari

  ini adalah lebih baik daripada hari semalam.

  6.3 Keseronokan Bekerja

  Menurut Ainon Mohd (2003) bagi menolong semangat

  kerja yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti pekerja,

  pihak pengurusan hendaklah menjadikan kerja lebih

  18

 • menyeronokkan mereka yang menjalankan kerja-kerja itu.

  Antara berikut beberapa contoh aktiviti yang diambil oleh

  pihak sekolah untuk menerapkan amalan Keseronokan Bekerja.

  6.3.1Mengganggap Kerja Sebagai Ibadah

  a. Warga sekolah disemai kesedaran dan

  kefahaman menganggap kerja sebagai ibadah.

  Permulaan kerja mereka dimulakan dengan niat. Niat itu

  adalah target (Hj Sobirin, 2002). Nilai diterap melalui

  perjumpaan guru, mesyuarat, pembengkelan dan

  majlismajlis ilmu. Budaya membaca doa, bacaan Asma

  Al Husna, bacaan Al Quran, sembahyang hajat,

  sembahyang berjemaah, majlis membaca Yassin dan

  majlis-majlis kesyukuran yang diadakan di sekolah

  antara lain bertujuan tidak memisahkan kerja dengan

  ibadah. Warga sekolah menyedari bahawa mereka pasti

  berusaha bersungguh-sungguh dan mereka redha

  dengan ketentuan Tuhan.

  6.3.2Mengwujudkan budaya berilmu dan berfikir

  a. Warga sekolah digalakkan meneroka ilmu

  pendidikan terkini melalui pembacaan, seminar,

  menghadiri kursus dan in house training. Sekolah

  membeli bukubuku pendidikan, menyebar luas naskah-

  naskah pendidikan, menghantar guru berkursus

  19

 • mengikut agihan tugas dan mengadakan in house

  training pada hari Sabtu.

  b. Menggalakkan perkongsian ilmu, kemahiran

  dan pengalaman dalam aktiviti panitia melalui

  perbincangan, mesyuarat dan kajian kes.

  c. Menggalakkan guru-guru meyumbang idea

  dan kepakaran melalui penulisan kertas kerja, laporan

  aktiviti, perkongsian pintar dan lain-lain.

  6.3.3Mengwujudkan iklim kondusif

  a. Membina kawasan sekolah yang kondusif

  seperti selamat, bersih dan ceria.

  b. Mengwujudkan komunikasi yang berkesan

  seperti penyebaran maklumat dengan cepat, jelas dan

  mudah difahami. Berlaku perkongsian maklumat dan

  penyegeraan kepada tindak balas kepada maklumat.

  6.3.4 Menyediakan kemudahan asas dan kebajikan

  a. Meningkatkan kemudahan asas sekolah

  seperi padang permainan, aktiviti sukan dan permainan,

  bilik komputer, bilik guru dan kantin sekolah.

  b. Kebajikan warga sekolah diberi perhatian

  seperti rumah guru dan peningkatan kerjaya guru.

  6.3.5 Menjadikan kerja sebagai cabaran

  a. Memberi peluang dan kebebasan kepada

  guru untuk membuktikan kebolehan seperti guru baru

  20

 • mengajar di kelas peperiksaan, jurulatih baru olahraga,

  setiausaha PIBG dan sebagainya.

  b. Meningkatkan taraf profesionalisme guru-

  guru dengan penggunaan maklumat yang berinovasi

  seperti analisis data, borang potensi pencapaian murid,

  Folio A, Folio B, Target, Nilai Mula, Program Utama,

  Program Sokongan, Program Sampingan, Gred Purata,

  Pensijilan Terbuka dan sebagainya.

  6.3.6Menjadikan Sekolah Ku Rumah Ku

  a. Mengadakan Hari Keluarga, Sambutan Hari

  Raya, Majlis Korban, Majlis Perpisahan dan sebagainya di

  sekolah.

  b. Mengadakan persatuan guru seperti Kelab

  Guru dan Kakitangan Sekolah untuk aktiviti sosial,

  agama dan kebajikan.

  c. Sekolah bersedia menjadi penganjur

  program PPD, JPN, NGO dan sebagainya sebagai usaha

  promosi sekolah dan membina watak sekolah.

  d. Mengwujudkan hubungan yang akrab antara

  ibu bapa dengan komuniti yang lain.

  6.4 Pengaruh Teladan

  6.4.1Menerapkan Kepimpinan Melalui Teladan

  a. Pengetua dan Guru Penolong Kanan sebagai

  pemimpin sekolah menjadi contoh dan teladan kepada

  21

 • warga sekolah. Pemimpin sekolah sebagai model

  penjawat awam yang baik dengan mengamalkan nilai-

  nilai murni, berpegang teguh kepada agama, berakhlak,

  beretika dan mendukung dasar-dasar negara. Sebagai

  contoh pemimpin sekolah sentiasa menepati masa,

  pembersih, mementingkan perpaduan, mengutamakan

  pelanggan dan mementingkan keselamatan.

  b. Pemimpin sekolah mengamalkan amalan-

  amalan murni seperti yang tercatat dalam Nilai dan Etika

  Perkhidmatan Awam dan Tonggak Dua Belas dan

  berusaha menerapkannya dalam kalangan warga

  sekolah.

  c. Pemimpin sekolah sentiasa bersungguh-

  sungguh mencapai visi dan misi sekolah. Usaha ini

  menggambarkan pihak sekolah bercita-cita besar untuk

  menjadi sekolah cemerlang. Semua jentera sekolah

  digerakkan menuju visi dan misi sekolah. Warga sekolah

  disemai kecenderungan meningkatkan standard prestasi

  yang tinggi. Hasrat ini bertujuan melahirkan warga

  sekolah berprestasi tinggi, berinspirasi dan berkualiti.

  Mereka merupakan pemimpin masa depan.

  d. Pemimpin sekolah sentiasa menyokong dan

  turun padang bersama warga sekolah yang lain dalam

  melaksanakan sebarang aktiviti seperti latihan sukan,

  22

 • perkhemahan unit pakaian seragam, projek keceriaan

  sekolah dan sebagainya.

  6.4.2Menerapkan Kepimpinan Instruksional

  Ishak (2003) menekankan kepimpinan intruksional

  ialah memberi penekanan kepada keberkesanan proses

  pengajaran dan pembelajaran.

  Shimniok dan Schmoker (1992) mengatakan

  kepimpinan instruksional masih dan tetap penting dalam

  organisasi sekolah kerana core busines sekolah ialah

  pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan itu

  pemimpin sekolah bertindak memberi contoh dan

  teladan kepada sekolah melalui kepimpinan intruksional

  menerusi aktiviti berikut:-

  a. Memberi bimbingan aspek pengajaran dan

  pembelajaran melalui aktiviti penyeliaan.

  b. Membantu guru menjalankan kajian

  terhadap potensi murid melalui siri ujian dan

  peperiksaan yang dijalankan.

  c. Berkongsi ilmu, kemahiran dan pengalaman

  antara pemimpin sekolah dengan guru atau antara guru

  dengan guru.

  d. Sentiasa memupuk budaya membaca,

  belajar sepanjang hayat dan perkongsian bijak dalam

  kalangan warga sekolah serta meningkatkan tahap

  profesionalisme guru-guru melalui kursus, bengkel dan

  23

 • seminar yang dianjurkan oleh Panitia Daerah, PPD, JPN,

  KPM dan sebagainya.

  e. Sentiasa meniupkan semangat, motivasi dan

  galakan kepada guru dengan mengadakan perbincangan

  mengenai potensi murid, prestasi murid, nilai mula,

  targert, latihan murid, buku teks, format peperiksaan

  dan pentafsiran, home learning dan sebagainya.

  f. Memupuk iklim sekolah yang kondusif untuk

  keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

  seperti bilik darjah kondusif, alat bantu mengajar,

  penggunaan komputer, kelengkapan alatan sains dan

  kemahiran hidup, pusat sumber sekolah dan

  sebagainya.

  6.5 Kewajipan Menjalankan Tugas.

  Mengikut Stenhouse dan Fink (1986), guru yang baik

  ialah guru yang boleh membuat pertimbangan profesional

  tersendiri. Mereka tidak perlu diberitahu apa yang perlu

  dilakukan. Mereka tidak menolak nasihat, sokongan atau

  perundingan kerana mereka tahu bahawa idea ini menyerap

  dan menjadi pertimbangan guru itu sendiri. Namun, di dalam

  bilik darjah hanya guru yang boleh menentukan dan

  membentuk pengajaran yang baik.

  6.5.1Menyemai sikap professional dan cekap

  24

 • a. Memupuk kesedaran memahami dasar

  melalui visi dan misi sekolah. Sebagai contoh, hasrat

  sekolah mencapai target 100% lulus dalam peperiksaan

  awam bertujuan menjamin semua pelajar berpotensi

  lulus peperiksaan, tiada keciciran, tiada defisit

  pembelajaran dan sebagainya.

  b. Membina budaya kerja proaktif, kreatif dan

  inovatif. Tindakan yang dibuat bukan berdasarkan

  andaian tetapi melalui kajian, pemerhatian, penyelidikan

  dan sebagainya. Pembetulan segera perlu dibuat di

  setiap proses. Sebagai contoh gejala ponteng sekolah

  ditangani bermula dari maklumat amaran awal hinggalah

  kepada sifar ponteng. Proses ini memerlukan kemahiran

  prosfesional yang tinggi dan menuntut kecekapan

  individu-individu yang terlibat.

  c. Menggalakkan cetusan idea dan membina

  keputuasan bersama dalam kalangan warga sekolah.

  Kaedah ini akan memberi kebebasan kepada warga

  sekolah memilih alternatif terbaik bagi melaksanakan

  sesuatu kerja. Kefahaman yang jelas dan memahami

  prosedur yang ditetapkan akan menimbulkan minat yang

  mendalam untuk menjalankan kewajipan.

  6.5.2Mengagihkan tugas mengikut kecenderungan

  dan kemahiran

  25

 • a. Warga sekolah lebih selesa jika tugas yang

  diberi bersesuaian dengan minat dan kemahiran.

  Tugasan diberi mengikut kekananan, opsyen,

  pengalaman, track record, kepakaran dan sebagainya.

  Senarai Jawatan Kuasa Sekolah dikeluarkan pada awal

  tahun meliputi jawatan kuasa kurikulum, kokurikulum,

  keceriaan, bina insan dan sebagainya yang dianggotai

  oleh guru-guru dari pelbagai aras kecenderungan dan

  kelayakan.

  b. Pengagihan tugas ini juga berupaya

  membina pasukan kerja yang berwibawa. Mereka bekerja

  dengan semangat pemuafakatan, keterlibatan dan

  kesepunyaan. Sebagai contoh, Jawatankuasa Panitia

  Bahasa Melayu bertindak mengatasi masalah 3M dengan

  menggembeleng semua ahli panitia bersama program

  yang telah dipersetujui.

  c. Sekolah mempamerkan hasil kerja dan

  pencapaian semasa individu atau pasukan kerja sekolah.

  Langkah ini akan memberi maklumat, berkongsi

  maklumat dan bertindak mengikut maklumat. Individu

  atau pasukan yang belum mencapai prestasi yang

  diharapkan akan terus berusaha meningkatkan

  kewajipan mereka. Maklumat yang dipamerkan itu

  seperti prestasi ujian bulanan, senarai murid cemerlang

  atau potensi cemerlang, rekod pencapaian atlit olahraga

  26

 • sekolah, taburan murid ponteng mengikut kelas, lokasi

  dan sebagainya.

  7.0Penutup

  Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi

  memastikan mutu perkhidmatan awam berada pada tahap yang

  cemerlang. Usaha ini bukan sahaja melibatkan penyediaan pelbagai

  prasarana bahkan pengenalan pelbagai nilai dan etika perkhidmatan

  yang perlu dipatuhi dan disemai dalam diri penjawat awam. Oleh

  yang demikian, Tonggak Dua Belas dilihat sebagai usaha murni bagi

  meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan anggota-

  anggota perkhidmatan awam. Penjawat awam perlu menjadikan

  nilai-nilai yang dibincangkan dalam kertas kerja ini sebagai

  pegangan asas bagi melahirkan budaya kerja yang gemilang dan

  memastikan tahap perkhidmatan awam di negara ini setanding

  dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kakitangan-kakitangan

  sektor lain.

  Sewajarnya tanggapan masyarakat bahawa mutu

  perkhidmatan awam di negara ini yang masih lemah, tidak cekap

  dan sering lewat dengan karenah birokrasi perlu diubah. Penjawat

  awam seharusnya memberikan usaha yang terbaik dalam setiap

  pekhidmatan mereka dan bukan hanya sekadar melepaskan batuk

  di tangga kerana berasa selesa dengan kedudukan mereka pada

  hari ini. Mereka tidak boleh lagi bersikap sambil lewa kerana cabaran

  yang menanti pada abad ke dua puluh satu ini semakin mencabar.

  27

 • Hal ini juga tidak terkecuali bagi perkhidmatan pendidikan.

  Kecemerlangan yang dicapai oleh para pelajar dalam semua bidang

  banyak bergantung kepada mutu perkhidmatan yang diberikan oleh

  guru-guru. Pengetua selaku ketua pemimpin sewajarnya memastikan

  guru-guru sentiasa mempertingkatkan mutu perkhidmatan dengan

  mempersiapkan diri dengan ilmu dan mempunyai nilai keperibadian

  yang tinggi bagi memastikan wadah pendidikan yang sempurna

  kepada pelajar dapat dicapai. Hal ini bertepatan dengan Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan seimbang dan

  harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

  Rujukan :

  1. Akta Pendidikan Malaysia 1996.

  2. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam , (1991). INTAN

  3. Tonggak Dua Belas, (1992). INTAN

  4. Standard Kualiti Pendidikan MalaysiaSekolah, (2003).

  Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

  5. PKKP, (2002 ). Jabatan Pelajaran Pahang.

  6. Hasan Langgulung,(1997). Asas-asas Pendidikan Islam.

  KL:DBP

  7. Ibrahim bin Mamat , (2001). Pengetua Sekolah

  Menangani Isu dan Cabaran Kepimpinan. KL: Kumpulan

  Budiman Sdn . Bhd.

  28

 • 8. Ainon Mohd, (2005 ).Teori dan Teknik KEPIMPINAN

  Panduan dan Aplikasi di Tempat Kerja. Penang: PTS

  Proffesional.

  9. Ainon Mohd,(2003). Bagaimana Hendak Mendorong

  Semangat Kerja.Selangor: PTS Publications & Distributors

  Sdn. Bhd.

  10. Md. Fiah bin Md Jamin, (2005). Kepimpinan Berinspirasi

  dalam Jurnal Pendidikan PKPSM. Muka surat 6 24.

  11. Hj Zakaria Awang, (2005). Etika Kerja Guru Cemerlang

  dalam Jurnal Pendidikan PKPSM. Muka surat 42 54

  12. Hjh.Norizan bt Abd Latif dan Hjh. Anisah bt Abdullah,

  (2005). Guru Efektif Penjana Kecemerlangan dalam

  Jurnal Pendidikan PKPSM. Muka surat 89 -100 .

  13. Mohamad Yazam bin Sharif, (2001). Asas Pengurusan

  Sumber Manusia. KL: Utusan Publications & Distributors

  Sdn . Bhd.

  14. Robiah Sidin , ( 1994 ) . Pendidikan Di Malaysia. KL : PFB

  29