19
CHIMIA CHIMIA DISTRACTIVĂ DISTRACTIVĂ Motto:Chimistul se poate bucura tot atât de mult de o experienţă Motto:Chimistul se poate bucura tot atât de mult de o experienţă frumoasă...........ca şi scluptorul în faţa lucrării executate! frumoasă...........ca şi scluptorul în faţa lucrării executate! (C. D.Neniţescu) (C. D.Neniţescu) ELEVI: ELEVI: Scoala gimnazială „G.E.Palade” Ploieşti Scoala gimnazială „G.E.Palade” Ploieşti PROF. COORDONATORI: PROF. COORDONATORI: Aurelia Burlan , Scoala gimnazială Aurelia Burlan , Scoala gimnazială „G.E.Palade” Ploieşti „G.E.Palade” Ploieşti ProfDiea Steluţa Liliana, C.T. „Toma N. ProfDiea Steluţa Liliana, C.T. „Toma N. Socolescu” Ploieşti Socolescu” Ploieşti

Chimia experimentala

Embed Size (px)

Citation preview

CHIMIA CHIMIA DISTRACTIVĂDISTRACTIVĂ

Motto:Chimistul se poate bucura tot atât de mult de o experienţă Motto:Chimistul se poate bucura tot atât de mult de o experienţă frumoasă...........ca şi scluptorul în faţa lucrării executate! frumoasă...........ca şi scluptorul în faţa lucrării executate!

(C. D.Neniţescu)(C. D.Neniţescu)

ELEVI:ELEVI:Scoala gimnazială „G.E.Palade” PloieştiScoala gimnazială „G.E.Palade” Ploieşti

PROF. COORDONATORI:PROF. COORDONATORI:Aurelia Burlan , Scoala gimnazială „G.E.Palade” PloieştiAurelia Burlan , Scoala gimnazială „G.E.Palade” PloieştiProfDiea Steluţa Liliana, C.T. „Toma N. Socolescu” PloieştiProfDiea Steluţa Liliana, C.T. „Toma N. Socolescu” Ploieşti

INTRODUCEREINTRODUCERE

Chimia este o știință experimentală deoarece are la Chimia este o știință experimentală deoarece are la baza experimentul de laborator.baza experimentul de laborator.

Activitatea experimentală este cea mai sigură Activitatea experimentală este cea mai sigură metodă de a atrage elevii spre chimie. Lucrarea metodă de a atrage elevii spre chimie. Lucrarea reunește simplitatea cu imaginația fiind o invitație reunește simplitatea cu imaginația fiind o invitație la un ”spectacol chimic.”la un ”spectacol chimic.”

Experimentatorul are nevoie de doua instrumente : Experimentatorul are nevoie de doua instrumente : ochi pătrunzatori,care inregistreaza toată ochi pătrunzatori,care inregistreaza toată diversitatea aspectelor manifestate în cursul diversitatea aspectelor manifestate în cursul desfăşurării unui fenomen studiat și capacitatea de desfăşurării unui fenomen studiat și capacitatea de a pătrunde în esenţa celor constatate;a pătrunde în esenţa celor constatate;

STRĂLUCITOR CA O MONEDĂSTRĂLUCITOR CA O MONEDĂ

SUBSTANȚE ȘI USTENSILE: suc deSUBSTANȚE ȘI USTENSILE: suc de

lămâie, sare de bucătărie, monede delămâie, sare de bucătărie, monede de

cupru, pahar Erlenmeyer, vase de sticlă.cupru, pahar Erlenmeyer, vase de sticlă.

MOD DE LUCRU: Întru-un vas de sticlă se adaugă suc de lămâie și un vârf

de sare de bucătărie. Se amestecă până se dizolvă sarea. Amestecul obținut se adaugă peste monedele de cupru astfel încât să fie acoperite în totalitate și se lasă

cam 3 minute. Se introduce un cui de fier curăţat , se așteaptă 15-20 minute , apoi se scoate cuiul .

OBSERVAȚII EXPERIMENTALEOBSERVAȚII EXPERIMENTALE: : Cuiul este placat în Cuiul este placat în cuprucupru. . CONCLUZIE:CONCLUZIE: oxizii de cupru depus pe monede şi cuprul oxizii de cupru depus pe monede şi cuprul înteracționează cu acidul citric din sucul de lămâie , înteracționează cu acidul citric din sucul de lămâie , formând un nou compus citrat de cupru. În momentul formând un nou compus citrat de cupru. În momentul introducerii cuiului în soluție, cuiul de fier fiind mai introducerii cuiului în soluție, cuiul de fier fiind mai reactiv decât cupru îl scoate din compus , acesta se reactiv decât cupru îl scoate din compus , acesta se depune.depune.

MESAJUL INVIZIBILMESAJUL INVIZIBIL

SUBSTANȚE ȘI USTENSILE: faină, apa,SUBSTANȚE ȘI USTENSILE: faină, apa, iod iniod in

iodura de potasiu, suc de lămâie,iodura de potasiu, suc de lămâie, vase devase de

sticlă, bețișoare de urechi, prosopsticlă, bețișoare de urechi, prosop de hărtie.de hărtie.

MOD DE LUCRUMOD DE LUCRU Pe prosopul de hărtie se desenează un simbol de față Pe prosopul de hărtie se desenează un simbol de față zâmbitoare. Cu ajutorul unui bețișor înmuiat în soluția zâmbitoare. Cu ajutorul unui bețișor înmuiat în soluția de apă și făină se trasează pe conturul simbolului . Se de apă și făină se trasează pe conturul simbolului . Se

schimbă bețisorul și folosind soluție de iod în iodură de schimbă bețisorul și folosind soluție de iod în iodură de potasiu se urmează același contur . Se observă apariția potasiu se urmează același contur . Se observă apariția culorii albastre pe conturul desenului. Se schimbă din culorii albastre pe conturul desenului. Se schimbă din

nou bețișorul şi se tamponează conturul desenului.nou bețișorul şi se tamponează conturul desenului.

OBSERVAȚII EXPERIMENTALE:OBSERVAȚII EXPERIMENTALE: Mesajul dispare.Mesajul dispare.

CONCLUZIE:CONCLUZIE: Iodul reacţionează cu amidonul din Iodul reacţionează cu amidonul din făina , formând un compus nou , care apare într-o făina , formând un compus nou , care apare într-o culoare negru-albăstruie. Cînd se tamponeaculoare negru-albăstruie. Cînd se tamponeazză cu suc de ă cu suc de lămâie , acidul ascorbic (vitamina C) din lămîie se lămâie , acidul ascorbic (vitamina C) din lămîie se combină cu iodul şi formează un compus nou incolor. În combină cu iodul şi formează un compus nou incolor. În concluzie petele de iod, cerneală, mucegai şi petele de concluzie petele de iod, cerneală, mucegai şi petele de rugină de pe haine şi textile pot fi îndepărtate cu suc de rugină de pe haine şi textile pot fi îndepărtate cu suc de lămîie.lămîie.

ȘARPELE CHIMICȘARPELE CHIMIC

SUBSTANȚE ȘI USTENSILESUBSTANȚE ȘI USTENSILE: soluţie de gelatină 2%, soluţii de

KSCN şi K4 [Fe(CN)6] x 3H2O, FeCl3 solid, cilindru gradat

,pensetă .

MOD DE LUCRU: MOD DE LUCRU: în soluţia de gelatină îmbibată cu în soluţia de gelatină îmbibată cu

soluţie Ksoluţie K4 [Fe(CN)Fe(CN)6]]x x 33HH2O (sau KSCN) O (sau KSCN) răcită care se află în cilindru se aruncă răcită care se află în cilindru se aruncă

o bucată de FeClo bucată de FeCl3 solid. solid.

OBSERVAȚII EXPERIMENTALEOBSERVAȚII EXPERIMENTALE: se observă cum : se observă cum creşte „şarpele chimic”creşte „şarpele chimic”

CONCLUZIE:CONCLUZIE: gelatina încetineşte reacţia chimică, gelatina încetineşte reacţia chimică, aceste reacţii sunt utilizate şi pentru recunoaşterea aceste reacţii sunt utilizate şi pentru recunoaşterea ionilor de Feionilor de Fe

EPRUBETA TRICOLOREPRUBETA TRICOLORĂĂ

SUBSTANȚE ȘI USTENSILE: soluţie deSUBSTANȚE ȘI USTENSILE: soluţie de

gelatină 2%, soluţie NaOH, soluţie de gelatină 2%, soluţie NaOH, soluţie de

KK44 [[Fe(CN)Fe(CN)66]] x 3Hx 3H22O, fenolftaleină, soluţie deO, fenolftaleină, soluţie de

FeClFeCl33. .

MOD DE LUCRUMOD DE LUCRU În soluţia de gelatină slab alcalinizată cu NaOH se În soluţia de gelatină slab alcalinizată cu NaOH se

adaugă 5 picături de Kadaugă 5 picături de K4[Fe(CN)[Fe(CN)6] x 3H] x 3H2O şi fenolftaleină.O şi fenolftaleină.

Se aşteaptă întărirea gelatinei (3 ore) şi apoi se adaugă 2 Se aşteaptă întărirea gelatinei (3 ore) şi apoi se adaugă 2 ml de FeClml de FeCl3..

OBSERVAȚII EXPERIMENTALEOBSERVAȚII EXPERIMENTALEÎn eprubetă se separă 3 straturi de culori În eprubetă se separă 3 straturi de culori

diferitEdiferitE

de aici şi numele „eprubeta tricoloră.de aici şi numele „eprubeta tricoloră.

IDENTIFIIDENTIFICCĂRI ÎN GELATINĂĂRI ÎN GELATINĂ

SUBSTANȚE ȘI USTENSILE: soluţie de gelatină, soluţie NaOH, soluţii ale sărurilor de Cu, Ni (II), Co (II) şi Fe(III), eprubete , stativ

MOD DE LUCRUMOD DE LUCRU Se adaugă în fiecare eprubetă soluţie de gelatină şi Se adaugă în fiecare eprubetă soluţie de gelatină şi

soluţie de NaOH.Pe rînd în eprubete diferite se adaugă soluţie de NaOH.Pe rînd în eprubete diferite se adaugă soluţiile săruri de Cu, Ni(II), Co (II) şi Fe (III)soluţiile săruri de Cu, Ni(II), Co (II) şi Fe (III)

OBSERVAȚII EXPERIMENTALEOBSERVAȚII EXPERIMENTALE: Se obţin precipitate : Se obţin precipitate colorate Cu(OH)colorate Cu(OH)2 albastru, Ni(OH), Ni(OH)2 verde, Co(OH), Co(OH)2 roz-

albastru, Fe(OH) Fe(OH)3 roşu-brun

Ni(OH)Ni(OH)22

Cu(OH)Cu(OH)22

Co(OH)Co(OH)22 Fe(OH)Fe(OH)33

REACŢII CHIMICEREACŢII CHIMICE

2NaOH + CuSO2NaOH + CuSO4 4 Cu(OH) Cu(OH)22↓+ Na↓+ Na22SOSO44

2NaOH + NiSO2NaOH + NiSO4 4 Ni(OH) Ni(OH)22↓+ Na↓+ Na22SOSO44

2NaOH + CoCl2NaOH + CoCl2 2 Co(OH) Co(OH)22↓+ 2NaCl↓+ 2NaCl

3NaOH + FeCl3NaOH + FeCl3 3 Fe(OH) Fe(OH)33↓+ 3NaCl↓+ 3NaCl

CONCLUZIECONCLUZIE: : Bazele tari acționează asupraBazele tari acționează asupra

sărurilor solubile formând precipitate ale unor baze sărurilor solubile formând precipitate ale unor baze

insolubile și noi săruri.insolubile și noi săruri.

Reacțiile au fost încetinite și mai spectaculoaseReacțiile au fost încetinite și mai spectaculoase

deorece s- au realizat într-un mediu de gel .deorece s- au realizat într-un mediu de gel .

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

E. Richard Churchill, Louis V. Loesching , M. Mandell , „365 de experimente ştiinţifice simple ”, Ed. Aquila, Oradea 2007;

J. Breckenridge, M. Mandell, A.D. Fredericks , Louis V. Loesching, „365 de super experimente ştiinţifice”, Ed. Aquila,Oradea, 2007;

M. Loghin, M. Grigoraș, ”Experimente în gelatină”, Ed. Tehnopress Iasi, 2009.