AB Temel Terimler Sözlüğü

 • View
  430

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of AB Temel Terimler Sözlüğü

 • 1. AVRUPA BRL GENEL SEKRETERL Secretariat General for the European Union Affairs AVRUPA BRLTEMEL TERMLER SZL (ngilizce - Trke) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralk 2003 Ankara, December 2003
 • 2. ISBN 975-19-3520-2 AVRUPA BRL TEMEL TERMLER SZL GLOSSARYFOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS Her Hakk Sakldr (All rights reserved) Parayla Satlmaz (Free of charge)
 • 3. HAZIRLAYANLAR (PREPARED BY) Bahar UYSALN. Hezar TANRISEVER Osman DZEL
 • 4. BALARKEN ...Bilindii zere, Avrupa Birliinde ok dillilik (multilingualism) prensibi geerlidir. Toplulukresmi dillerine ilikin hkmler ieren Kurucu Antlamalar ve Avrupa Topluluklar Konseyinin1958 tarih ve 1 sayl Tz hkmleri erevesinde, her trl Avrupa Birlii mevzuatTopluluk dillerinin hepsine evrilmekte ve Avrupa Birlii Resmi Gazetesinde yaymlanan tmhukuki metinler hangi dilde olurlarsa olsunlar asl (authentic) kabul edilmektedir.Trke, lkemizin Avrupa Birliine katlmndan sonra Topluluun resmi dillerinden biriolacak, Avrupa Birlii mevzuat Trke olarak Avrupa Birlii Resmi Gazetesindeyaymlanacaktr.inde bulunduumuz katlm ncesi srete, Avrupa Birlii Mktesebatnn stlenilmesineilikin almalarn tamamlanmas bakmndan ilgili mevzuatn Trkeye evrilmesi byknem arz etmektedir.Avrupa Birlii Mktesebatnn evirisine ilikin almalar Genel Sekreterliimizkoordinasyonunda, evirileri talep eden Kamu Kurum / Kurulularmz bnyesindeoluturulan eviri Teknik Komiteleri ile ibirlii ierisinde srdrlmektedir. Sz konusueviriler gerekli kontrollerden getikten sonra Kamu Kurum / Kurulularmzn kullanmnaalacaktr.eviri almalarna balanmadan nce, evirilerde terminoloji birliinin salanmasamacyla bir terminoloji szl hazrlanmasnn yerinde olaca dnlm, GenelSekrerliimizin ilgili birimlerinin katklaryla Avrupa Birlii temel terimlerine karlk gelen2.600 civarnda kavram ieren bir szlk hazrlanmtr.Szln hazrlanmas srasnda bata ktisadi Kalknma Vakf tarafndan hazrlananAvrupa Topluluu Temel Hukuki Terimleri Szl (1987) ve Avrupa Birlii - TrkiyeKavramlar Szl (1999), Aye CEYHAN tarafndan hazrlanan Avrupa TopluluuTerimleri Szl (1991), AT Komisyonu Trkiye Temsilcilii tarafndan hazrlanan AvrupaTopluluu Szl (1984), Trk Hukuk Kurumu tarafndan hazrlanan Trk Hukuk Lugat(1998), Mustafa OVACIKn Trke - ngilizce, ngilizce - Trke Hukuk Szl (1999),Pars TULACInn ngilizce-Trke Ekonomi ve Hukuk Terimleri Szl (2002) olmakzere pekok kaynaktan yararlanlmtr. Oluturulan szlk Genel Sekreterliimiz GenelSekreter Yardmcs Mustafa DNMEZ bakanlnda Tercme Koordinasyon Birimialanlarndan oluturulan bir heyet tarafndan gzden geirilmi ve Avrupa Birlii Hukukualannda alan akademisyenlerin grne sunularak basma hazr hale getirilmitir.Szlk, eviri sreci iinde eklenecek yeni kavramlarla, sizlerin ilave ve dzeltmelerinizlezenginletirilecek ve gncelletirilecektir.Szlkte, kavramlarn karlklar verilirken, ana kavramlar koyu renkte, ana kavramlarla ilgiliibareler normal renkte verilmitir. Ayn anlama gelen fakat kk farkllklar ieren Trkekarlklar virglle, farkl anlama gelen karklklar ise noktal virglle ayrlm, ayrca aynkavramn yeni ve eski dildeki karlklar / ile gsterilmitir. Genelde kartrlan ngilizcekavramlar toplu olarak bir kutu iinde verilmek suretiyle bu kavramlarn Trkeye evirileriesnasnda yeknesakln salanmas amalanmtr.lkemiz ile Avrupa Birlii arasnda nmzdeki dnemde balamas ngrlen mzakerelerbalamnda Trk mevzuatnn ngilizceye evirisi de gndemde olduundan bu evirilerdetutarll salamak bakmndan benzer ekilde bir Trke - ngilizce Avrupa Birlii TemelTerimler Szl de hazrlanmaktadr. Sz konusu szlk en ksa srede bitirilerekistifadenize sunulacaktr.Avrupa Birlii Mktesebatnn evirilerinin tutarll ve kavramlarn yeknesakl bakmndanok nemli olduunu dndmz ve sizinle paylamaktan mutluluk duyduumuzszl titizlikle inceleyen Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi retim yesi Prof. Dr.Sn.Turul ARATa, deerli katklar iin yrekten teekkr ederiz.Szle ilikin her trl nerinizi tkb@abgs.gov.tr adresine gndermeniz bizi mutluedecektir. Murat E. SUNGAR Bykeli Avrupa Birlii Genel Sekreteri i
 • 5. FOREWORD ...As is known, one of the main features of the EU as a multicultural structure is itsmultilingualism. The provisions of the founding treaties and the Council Regulation No. 1 onthe linguistic regime of the Community affirm that the basic linguistic principle of theCommunity is the equality of the official languages of the Member States. Treaties and EUlegislation are drawn up in all the official languages. Hence, all the language versions ofAcquis Communautaire published in the Official Journal of European Union areauthentic.Following the accession of Turkey to the European Union, Turkish will be one of the officallanguages of the European Union and Turkish version of Acquis Communautaire will bepublished in the Official Journal of European Union.In the framework of the pre-accession period, the proper translation of European Unionlegislation into Turkish has utmost importance for the harmonisation of Turkish legislationwith that of the European Union.The Secretariat General for European Union Affairs, together with the technical committeesset up within the related ministries is responsible for revising the texts translated by free-lance translators.Prior to the translation activities, in order to improve the consistency of the translations, aterminology glossary, containing approximately 2,600 key terms used in the Communitydocuments prepared with the contributions of different departments of the SecretariatGeneral.The draft glossary is based on a wide range of sources and revised by a team under theauspices of Mr. Mustafa Dnmez, Deputy Secretary General, consisting of members ofTranslation Coordination Unit. The second revision of the draft glossary has been made bythe academicians who are experts on EU related issues.The Glossary which is expected to improve the standardisation of translation will beregularly updated and expanded with your valuable contributions.We would like to express our deepest gratitude to Professor Turul ARAT from theDepartment of EU Law at Ankara University Faculty of Law, who revised the draft glossary,for his significant contributions.We would appreciate all your contributions and comments on the draft glossary that will besent to the e-mail address tkb@abgs.gov.tr. Murat E. SUNGAR Ambassador Secretary General for the EU Affairsii
 • 6. AVRUPA BRL GENEL SEKRETERL Secretariat General for the European Union Affairs - A-to abolish kaldrmak, lavetmek abolition of obstacles to dolam freedom of movement zgrln/serbestisini kstlayan engellerin kaldrlmas abolition of restrictions kstlamalarn kaldrlmas to abolish customs duties gmrk vergilerini kaldrmak abolish: lavetmek, kaldrmak (bir sistemi veya uygulamay) amend: tadil etmek (bir eyi iyiletirmek, slah etmek veya daha doru ve eksiksiz hale getirmek amacyla) annul: iptal etmek (seim), feshetmek (szleme) annulment: iptal (evlilik veya kontratn btn sonularyla iptal edilmesi) cancel: iptal etmek (belge, organizasyon, politika, bor) dissolve: infisah etmek (kurum, kurulu, meclis) nullify: hkmsz klmak (hukuki bir karar veya usul) postpone: tehir etmek, ertelemek (bir faaliyeti) repeal: yrrlkten kaldrmak (yasal/idari dzenleme) suspend: askya almakabsence yokluk, bulunmay, gyap; gaiblik absence of an opinion gr yokluu absence of customs protection gmrk korumasnn yokluuabstain kanma; ekimser kalma member states shall abstain from ye devletler ..den kanrlar ... to abstain from any measure her trl tedbirden kanmakabuse ktye kullanma, istismar etme, kt muamelede bulunma abuse of dominant position hakim durumun ktye kullanlmasabstention ekimserlik 1
 • 7. AVRUPA BRL GENEL SEKRETERL Secretariat General for the European Union Affair