23491369 litar-elektronik

  • View
    6.520

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of 23491369 litar-elektronik

  • 1. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008 Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas, Pulau Pinang Instrument SESI 2/2007SEMESTER 2DI SEDIAKAN OLEH:MUHAMMAD JAMAL AZEEM BIN JAMILKELAS 3242071092

2. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008PENGENALANLaporanini mengenai Project Running Light yang telahdijalankan dalam modul Elektronik. Pelajar-pelajar telahditugaskan untuk membuat pemasangan litar elektronikberdasarkan skema litar yang di berikan.Pelajar-pelajar juga telah di bekalkan dengan komponen danperalatan yang digunakan dalam menjalankan pemasanganlitar tersebutProjek ini dijalankan untuk memberikan pendalaman kepadapelajar-pelajar untuk mengenali komponen dan peralatan yangdigunakan dalam membuat pemasangan litar pada breadboard dan juga untuk menerangkan kepada pelajar-pelajartentang jenis dan fungsi IC yang digunakan dalam satu-satulitar elektronik.Dalam menjalankan tugas pemasangan litar ini berlakubeberapa masalah. Dari masalah yang dihadapi oleh dapatlahpelajar-pelajar mempelajari cara-cara untuk mengenal pastimasalah dan dapat memastikan beberapa kerosakan yangkomponen yang dibekalkan kepada pelajar. 3. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008OBJEKTIF Objektif utama dalam membuat litar ini adalah untukmemberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar carapemasangan litar. Pelajar juga dapat mengenali komponen dan peralatanyang di gunakan dalam membuat litar tersebut. Juga dapat mengetahui cara-cara untuk membuat bacaanterhadap nilai pada komponen yang di berikan. Dapat memupuk nilai kerjasama antara kumpulan dalammenyiapkan litar tersebut disamping dapat mengeratkanhubungan Silaturrahim antara ahli kumpulan. Pelajar juga dapat mempelajari cara pemasangan yangperlu di buat berdasarkan litar skematik yang diberikan. Pelajar jjuga dapat mengetahui kutub/kaki samada positifatau negative pada komponen elektronik tersebut 4. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008KOMPONEN YANG DIGUNAKANAntara berikut merupakan komponen-komponen yangdigunakan dalam litar Running Light :-LED = Diod PemancarKAPASITOR=IC =PERINTANG= 5. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008PENERANGAN KOMPONENKOMPONENPENERANGANL.E.D. Mempuyai 2 kaki Merupakan lampu pemancar. Mempunyai kaki anod dan katod. Mementukan kaki dengan multimeter.Kapasitor Mempunyai 2 kaki. Mempunyai kaki positif dan negative. Boleh menentukankaki menggunakanmultimeter atau warna pada kapasitortersebut. mempunyai sifat istimewa iaitu ia bolehmenyimpan cas dan tenaga elektrik. Kapasitor yang bernilai tinggi akan menyimpanlebih banyak tenaga elektrik. Ia jugamengambil lebih masa untuk mengecas danmembuang cas.Perintang Terdapat 2 jenis perintang iaitu boleh laras dantetap. Nilai berdasarkan pada kod warna padaperintang. Perintang boleh laras mempunyai 3 kaki. Perintang tetap mempunyai 2 kaki. Digunakan untuk mengawal jumlah arus yangmengalir dalam litar.I.C Adalah satu litar yang lengkap dan ringkas didalam sebuah bekas kecil. Ia juga dipanggil litar terkamil atau cip atau IC(Integrated circuit) Ia boleh mengandungi elemen komponenseperti transistor, diod, perintang dansebagainya 6. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008PERALATAN DAN KEGUNAANPERALATANKEGUNAANBRAED BOARD Alat digunakan bagi membina satu (umumnya sementara) prototaip satu litar elektronik dan untuk percubaan dengan rekaan-rekaan litar.JUMPER Digunakan untuk membuat lompatan pada lubang-lubang yang terdapat pada Braedboard untuk membenarkan arus mengalir pada tempat-tempat yang di perlukan.MULTIMETER Digunakan untuk mengukur nilai pada komponen. Juga di gunakan untuk mengetahui kakipada komponen elektronik. Dapat di gunakan untuk mengenalpasti kerosakan komponen dan sambungan pada litar.CUTTER Digunakan untuk memotong kabel Jumper. Membuang penebat pada Jumper. Membentuk kaki komponen elektronik.BATERI 9v Digunakan untuk mengalirkan arus pada papan litar . Dapat menyalakan LED sekiranya litar lengkap. 7. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008LITARSKEMATIK 8. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008GAMBARAJAH LITARLENGKAP 9. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008KENDALIAN LITARPertama sekali arus akan memasuki pada perintang tetap 18Kdimana punca masuk pada bahagian positif. Kemudian adasambungan yang bersentuhan atau bersambung dengan positifiaitu pada kaki IC (Integrated circuit) 555 dimana kaki yangterlibat ialah kaki nombor 8 dan kaki nombor 4. Punca positif inijuga bersambung dengan kaki IC CO4017 iaitu pada kakinombor 16.Kemudian kaki keluar dari perintang R1 atau 18K tadi akanbersambung pula dengan kaki nombor 7 pada IC 555 dan jugabersmbung dengan perintang R2 atau 1K.Punca keluar dari kaki perintang R2 atau 1K tadi akanbersambung dengan kaki nombor 2 dan nombor 6 pada IC 555lalu bersambung pula dengan kaki perintang boleh laras 100K.kemudian punca keluar dari kaki perintang boleh laras tadiakan bersambung pula dengan kaki positif kapasitor 2.2fmanakala kaki negative kapasitor akan di sambungkankepunca negative litar.Seterusnya kaki nombor 5 pada IC 555 akan bersambungdengan kaki positif kapasitor 47f. Manakala kaki negativekapasitor ini juga akan disambungkan ke punca negative litar.Kaki nombor 1 pada IC 555 akan di sambungkan pada puncanegative litar. Bagi kaki nombor 3 pada IC 555 akandisambungkan dengan kaki nombor 14 pada IC CO4017. Makasiaplah sambungan pada setiap kaki pada IC 555. 10. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008Kini beralih pula pada IC CO4017. Jadual berikut merupakansambungan antara kaki pada IC CO4017 dengan kaki positifLED :-KAKI IC KAKICO4017POSITIFLED1 62 23 14 35 76 87 49 91051110Kemudian kaki nombor 8 pada IC CO4017 akan terusdisambungkan ke punca negative litar. Manakala kaki nombor13 dan 15 pada IC CO4017 akan disambungkan terlebih dahuludan juga akan dibawa ke punca negative litar.Semua kaki negative pada LED akan disambungkan padapunca negative pada litar.Bagi kaki nombor 12 pada IC CO4017 hanya di biarkan sahaja.Keluarkan satu punca pada positif litar dan satu punca padanegative litar dan sambunkannya pada bateri@sel kering yangdi bekalkan. Maka siaplah litar lengkap bagi Running Light. 11. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008LAPORAN TROUBLESHOOTINGMASALAH YANG DIHADAPI:Terdapat 2 masalah utama dalam menyiapkan litar tersebutiaitu:-1. Hanya terdapat 3 sahaja LED yang menyala sesudah litar siap disambungkan.2. LED tersebut tidak berkelip (Running).CARA MENGATASI MASALAH:MASALAH 1: Pemeriksaan terhadap LED telah dijalankan menggunakanMultimeter. Membuat pemeriksaan litar kali kedua. Menukarkan IC yang baru.MASALAH 2: Memeriksa sambungan pada litar. Pemeriksaan dibuat pada kaki perintang boleh laras. Melaraskan pada pelaras perintang boleh laras. Membuat sambungan pada kaki perintang boleh laras yang masihbelum di gunakan.KEPUTUSAN: Kesemuaan LED menyala. Ada kelipan (Running)pada LED. 12. LAPORAN PROJECT RUNNING LIGHT 2008KESIMPULANDapat diringkaskan disini Project Running Light yang telah ditugaskan telah berjaya di lakukan dengan selamatnya. Denganadanya latihan atau tugasan seumpama ini pelajar-pelajardapat belajar dengan lebih cepat dan juga dengan cepat dapatmemahami konsep dalam memasangan elektronik seumpamaini. Pelajar juga dapat mengenal dan dapat mengetahui fungsidan kegunaan komponen dan alatan yang digunakan dalammembuat litar elektronik. Ribuan terima kasih di ucapkankepada ahli kumpulan yang berkerjasama dalam menyiapkanpemasangan litar dan dalam menyiapkan laporan ProjectRunning Light. Jutaan terima kasih juga di ucapkan kepadapensyarah yang banyak membantu dalam menyiapkan tugasanyang di berikan. Amat diharapkan agar latihan atau tugasanseumpama ini akan diadakan lagi pada masa-masa yang akndatang.