Transcript

STANJE GEOLOKIH ISTRAIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI I FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

STANJE GEOLOKIH ISTRAIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI I FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Mostar, 30 oujak 2012. godine Begajeta HabotaU v o dCilj prezentacije je prikaz geolokog naslea Bosne i Hercegovine do 1991. godine i stanja geolokih istraivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. godine do danas.Projekcija dugoronog razvoja geolokih istraivanja u Bosni i Hercegovini od 1986. do 2000. godine je poslednji uraen plansko razvojni dokumet, kao osnove za usmjeravanje razvoja geolokih istraivanja u BiH do 2000. godine.

Od 2000. godine do danas nije uraen niti jedan slian dokument kojim bi bila izvrena analiza postojeeg stanja sa projekcijom mogunosti razvoja geolokih istraivanja u BiH.Geoloko naslee u Bosni i HercegoviniGeoloka prouavanja i istraivanja u BiH traju oko 170 godina. Razliite istorijske okolnosti i razvoj BiH imale su velik uticaj na razvoj geologije kao nauke na ovim prostorimaGeoloka istraivanja od polovine 19.st. do danas rezultirala su mnoga otkria i saznanja o sastavu i sklopu Zemljine kore, postojanju leita mineralnih sirovina, ekonomske vrijednost istraenih leita i suvremenim procesima rizika i zatite ivotne sredine.

Periodi u razvoju geoloke nauke u BiH i Federaciji BiHRazvoj geoloke nauke na prostoru BiH i Federacije BiH moe se prikazati kroz karakteristine periode:Geoloka istraivanja u BiHI period:od 1839. 1900. godineII period:od 1900. 1945. godineIII period:od 1945. 1991. godineGeoloka istraivanja u Federaciji BiHI period od 1991. od 2005. godineII periode od 2005. do danas

Geoloka istraivanja u BiHI period od 1840. do 1900. godine

Francuski naunik Ami Bou (1836) organizovao je i vodio vie istraivakih ekspedicija po zemljama Balkana, a jedno poglavlje svog djela LATURQUE DUROPE, Paris (1840), posvetio je BiH.U perodu od 1878. do 1890. g. organizovano je pregledno geoloko kartiranje od strane afirmisanih geologa Dravnog Geolokog zavoda iz Bea i Budimpete.Geoloka istraivanja u BiH II period : od 1901. do 1945. godine

Dolazak Fridrich Katzer-a na rad u Zemaljsku vladu BiH 1898. g. usvojena je nova koncepcija geolokih istraivanja u BiH.F. Katzer, osniva 1912. Geoloki zavod u Sarajevu, rukovodilac je paleontolokih i mineroloko-petrografskih zbirki u Zemaljskom muzeju Sarajevo, organizator i realizator izrade Geoloke karte BiH,1:200 000, autor 186 radova od kojih se 125 odnosi na terene BiH.Kacerovi saradnici T. Jaki i M.Milojkovi preveli su i priredili za tampu najvee Kacerovo djelo Geologija Bosne i Hercegovine (1926).

Geoloka istraivanja u BiH II period : od 1901. do 1945. godine

U periodu od 1930. do kraja II svjetskog rata geoloka aktivnost je zamirala i oitovala se uglavnom kroz naune radove pojedinaca sa Univerziteta u Beogradu i Zagrebu, i na poetnim radovima na pojedinim dijelovima geoloke karte 1:100 000.Geoloka istraivanja u BiHIII period od 1946. do 1991. godina

Period od 1946.-1991. godine karakterie intezivan razvoj nauno istraivake misli, realizacije velikih projekata i osnivanje nauno- istraivakih i obrazovnih institucija. Nauno istraivake i obrazovne institucije u BiHOd 1930 do 1946. g. nosilac istraivake i naune djelatnosti bio je Zemaljski muzej u Sarajevu. Geoloki zavod u Sarajevu ponovo je osnovan 1946. godine. Pri Rudarskom fakultetu u Tuzli 1973. g. osniva se Odsjek za studije primjenjene geologije.Geoloki zavod i Geoistrage prerasta u jedinstveno preduzee Geoininjering. Ova institucija upoljavala je oko 70% visoko strunih kadrova geoloke struke iz BiH. Geoloka istraivanja u BiHIII period od 1946. do 1991. godina

Do 1990. godine stvorena je jaka institucionalna osnova za razvoj geologije.Pred kraj 80-ih godina u institutima i rudnicima radilo je oko 300 geologa razliitih strunih profila od ega je preko 20% imalo stepen doktora i magistara geolokih nauka. Oni su bili nosioci izrade Osnovne geoloke karte, istraivakih projekata, specijalnih geolokih karata, istraivanja geotektonske strukture BiH, paleontologije, istraivanja leita energetskih, met. i nemet. min. sirovina, podzemnih voda, geotermalne energije, tla i stijena.

Geoloko istraivanje u BiHNauno i struno naslee III perioda u BiHOsnovna geoloka karta 1:100 000 (Geoloki zavod Sarajevo)Izrada OGK povjerena je Geolokom zavodu Sarajevo, stvarana u periodu od 1962.do 1990. godine kao finalan produkt organizovanog rada velikog broja geologa i geol.tehniara.Projekat je voen u skladu sa Osnovnom geolokom kartom SFRJ u razmjeri 1:100 000, radne karte su raene u razmjeri 1:25 000.Projekat je realizovan zahvaljujui sigurnim i stabilnim izvorima finansiranja, dobro uraenom uputstvu i dobro obuenom i motivisanom kadru.

Geoloko istraivanje u BiHNauno i struno naslee III perioda u BiHPregledna metalogenetska karta 1:200 000, Raena od 1976-1983. godine. Sadri dragocjene podatke za izdvajanje rudonosnih formacija i metalogenetsku rejonizaciju BiH. Na karti i tumau prikazana su 664 leita i pojave sa irim metalogenetskim znaenjem.

Geoloko istraivanje u BiHPlanirani veliki projekti III perioda Projekcijom dugoronog razvoja geolokih istraivanja u BiH od 1986. do 2000. godine u okviru makroprojekta Geoloke karte BiH planirano je da se finalizira rad na:-Osnovnoj hidrogeolokoj karti 1:100 000;- Inenjerskogeolokoj karti 1:100 000;-Geolokoj karti 1:50 000;-Paleogeografskoj karti 1:100 000;-Mineralogenetskoj karti 1:50 000;-Paleotektonskoj karti 1:200 000.

Ratna razaranja zaustavila su realizaciju ovih makroprojekata.

Geoloko istraivanje u BiHStruni radovi III perioda III period kakakterie i veliki broj objavljenih strunih radova.Na inicijativu prof. M.Ramovia pokrenuto je izdavanje asopisa Geoloki glasnik iji je prvi broj tampan 1955. godine. Do sada je objavljeno 37. redovnih Geolokih glasnika i 32 posebna izdanja Geolokih glasnika. Objavljen je veliki broj radova koji predstavljaju znaajnu kariku u razvoju geoloke nauke u BiH, naroito, za prouavanja stanja i mogunosti mineralno sirovinskih resursa u BiH.

Geoloko istraivanje u BiHStruni radovi III perioda Vaan segment naunog naslea geologije BiH su slijedea djela:Geologija BIH, (dr.S.ii i dr.J.Pami);Knjiga I-Paleozojske periode (1979)Knjiga II- Mezozojske periode (1984), Knjiga III- Kenozojske periode (1977), Knjiga IV- Metalogenija i magmatizam Mineralne sirovine BIH, (dr.R.Milojevi i R.Jovanovi) (1979)Knjiga I Leita uglja,Knjiga II- Leite nemetala, Knjiga III- Leita obojenih metala, Knjiga IV - Leita crnih metala,

Geoloko istraivanje u BiHStruni radovi III perioda Minerali BiH (dr.F.Trubelja i dr. Lj.Bari) Knjiga I - Silikati (1979) Knjiga II - Nesilikati (1984)

Projekcija dugoronog razvoja geolokih istraivanja u BiH od 1986. do 2000. godine (1986), dr.M.Atanackovi, mr.S.elikovi, dr.S.ii, J.Pape...)

Geoloko istraivanje u BiHDetaljna geoloka istraivanja mineralnih sirovina

Period od 1962 do poetka rata smatra se "velikim dobom geolokih istraivanja" na prostoru Bosne i Hercegovine.Detaljna geoloka istraivanja programirale su i realizovale radne organizacije i lokalne zajednice sa ciljem da se stvore uslovi za izgradnju rudarskih, graevinskih, energetskih, vodoprivrednih i drugih objekata.Energetske mineralne sirovineRazvoj energetskog sektora u BiH baziran je na rezervama mrkog uglja i lignita. Stepen istraenosti mrkog uglja i lignita na prostoru Bosne i Hercegovine kretao se, u tom periodu, izmeu 60 i 65%Od 1986. - 1991. g. intenzivirana su naftnogeoloka istraivanja na podruju Sjeverne Bosne i Dinarida.

Geoloko istraivanje u BiHDetaljna geoloka istraivanja mineralnih sirovina

Metaline mineralne sirovine Istraivanja leita crnih i obojenih metala u ovom periodu vreno je u skladu sa planovima radnih organizacija.Stepen istraenosti metalinih mineralnih sirovina kretao se od 34 % za olovo i cink, iva 37%, antimon 40%, boksit 64 %, eljezo 82 % i mangan 86% Nemetaline mineralne sirovineGotovo sve u svijetu poznate nemetaline mineralne sirovine registrovane su i na bh. prostoru. Meutim nije se puno uradilo na njihovom definisanju i u tom pogledu je poznavanje NMS veoma varijabilno. Meu neistraenim NMS su : dijatomit, feldspati, fluoriti, fosfati, stijene za keramiku i staklo, talk i dr.Najvei broj istraenih leita NMS nalazi primjenu u graevinarstvu, krenjaci i dolomiti sa oko 100 leita i nekolicina leita magmatskih stijena.

Geoloko istraivanje u BiHZakonska regulativa III perioda

Zakon o geolokim istraivanjima (Slubeni list SR BiH broj:35/79 i 15/90).Zakon o jedinstvenom nainu utvrivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi (Slubeni list SFRJ broj53/77, 24/86 i 17/90) Provedbeni propisi :Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pojedinih mineralnih sirovina i voenju evidencije o njima ("Slubeni list SFRJ", br. 53/79); Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i njihovoj evidenciji ("Slubeni list SFRJ", br. 34/79); Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata i prirodnih plinova te o voenju njihove evidencije ("Slubeni list SFRJ", br. 80/87); Pravilnik o sadrini programa, projekata i elaborata geolokih istraivanja (Slubeni list R BiH broj:25/85)Pravilnik o voenju zbirke isprava i katastra istranih prostora i eksploatacijskih polja (slubeni list SR BiH broj 24/78)Pravilnik o nainu i programu polaganja strunog ispita radnika koji rade na poslovima geolokih istraivanja (Slubeni list SR BiH broj:12/81)

Stanje geolokih istraivanja u BiH od 1991. godine

Ratni i period neposredno nakon rata zabiljeen je kao period zastoja u razvoju geoloke nauke u BiH. Sloena politika situacija nakon obustave rata, podjela BiH na entitete, nepostojanje zajednikog nacionalnog sluha za razvoj geoloke nauke, koji bi rezultirao izradom zakonske regulative i strategiju razvoja na dravnom nivou, u mnogome oteava planiranje fundamentalnih istraivanja, realizaciju planiranih projekata izrade geolokih karata BiH, kao i uee BiH u znaajnim meunarodnim projektima.20Stanje geolokih istraivanja u BiH od 1991. godineProjekat izrade Osnovne inenjersko-geoloke karte Bosne i Hercegovine 1:100.000 i Osnovne hidrogeoloke karte Bosne i Hercegovine 1:100. 000 jedini je zajedniki projekat na dravnom nivou koji je pokrenut je strane Ministarstva civilnih poslova BiH u 2005. godini.U toku 2006. godine uraeni su i revidovani Programi za izradu OIGK i OHK.Daljne aktivnosti na realizaciji ovog veoma zanaajnog projekta za BiH obustavljene su, tako da do izrade Uputstva OIGK i OHK nije nikad ni dolo.

Stanje geolokih istraivanja u BiH od 1991. godineUdruenje geologa BiH

Zajednikim radom geologa BiH 2004. godine formirano je Udruenje geologa BiH. Osnivakoj skuptini je prisustvovalo je 62 geologa iz BiH. Od osnivanja Udruenje je organizovalo tri savjetovanja sa meunarodnim ueem 2004.,2006. i 2008. godineOd 2004. godine Udruenje geologa BiH je 166. lanica Internacionalne unije geolokih nauka (IUGS).

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH moe se sagledati u dva perioda: I period od 1991. do 2005. godine i II period od 2005. godine do danas.

I period: 1991. godine do 2005. godineRatni periodGeoloka istraivanja na prostoru koje zahvata FBiH svedena su na minimum. Veliku ulogu struni geoloki kadar imao je u obezbjeenju dovoljnih koliina uglja, alternativnih izvora vodosnadbijevanja za mnoge gradove i sanacije klizita koja su aktivirana ratnim djelovanjem i nekontrolisanom sjeom rastinja.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH Zakonska regulativaU ratnom periodu doneseni su slijedei zakoni: Zakon o geolokim istraivanjima (Sl.list R BiH broj:3/93 i 13/94) Zakon o jedinstvenom nainu utvrivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Sl. list RBiH", br. 8/93 i 13/94 ). Nakon donoenja zakona donesena su slijedea tri pravilnika:Pravilnik o nainu i programu polaganja strunog ispita radnika geoloke struke ("Slubeni list RBiH", br. 16/93 i 13/94); Pravilnik o sadrini programa, projekata i elaborata geolokih istraivanja ("Slubeni list RBiH", br. 16/93 i 13/94) i Pravilnik o voenju zbirke isprava i katastra istranih prostora i eksploatacijskih polja ("Slubeni list RBiH", br. 16/93 i 13/94). Ostali pravilnici preuzeti su iz SFRJ.Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiHNauno istraivaka djelatnost u poslijeratnom periodu

Razvoj geoloke naune i strune misli u ovom periodu vie se ogledala u nastojanju pojedinaca uposlenih u strunim i naunim institucijama da ponovo oive i nastave sa razvojem geoloke djelatnosti.U periodu nakon rata malobrojan kadar geoloke struke pokuavao je ukazati na znaaj bogatog geolokog naslea i ulogu geoloke nauke u stvaranju stabilnih uslova za razvoj unitene privrede, upravljanju mineralnim sirovinama, gospodarenju zemljita i podzemnih voda kao i u stvaranju preduslova za uspjeno funkcionisanju drutva u cjelini.Nerijeen izvor finansiranja fundamentalnih i ostalih istraivanja od interesa za federaciju i kantone izazvao je zastoj u razvoju geolokih saznanja u ovom periodu..Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiHNauno istraivaka djelatnost u poslijeratnom periodu

Projekti koji obiljeavaju ovaj period:Geoloke karte Bosne i Hercegovine 1:300 000 (2003) (S.ii)Prva cjelovita karta BiH ove razmjere kojom su obuhvaeni svi vani podaci Osnovne geoloke karte 1:100 000 .Seizmotektonska karta 1:200 000 (2004) Zavod za geologiju Karta daje prikaz seizmotektonskih informacija za prostor BiH, sa rasporedom izvora seizmike energije vezanih za seizmogene zone, blokove i strukture, kao i njihov najvei mogui energetski potencijal.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH Geoloka istraivanja minerlanih sirovina u poslijeratnom perioduGeoloka istraivanja min.sir. ograniena su na detaljna istraivanja za potrebe utvrivanja koliine i kvaliteta nemetalinih mineralnih sirovina finansirana su od strane zainteresovanih privrednih drutava.Potranja tehnikog graevinskog i ukrasnog kamena rezultiralo je otvaranjem velikog broja kamenoloma bez utvrenog programa upravljanja od strane optinskih i kantonalnih organa uprave.Stihijski pristup istraivanju NMS rezultirao je neravnomjerno i nesvrsishodno rasporeena istraena leita u kojima u potpunosti nije definisana mineralna sirovina i mogunost njenog plasmana.Geoloka istraivanja energetskih mineralnih sirovina ograniena su na istraivanje uglja u aktivnim rudnicima, u cilju obezbjeenja sirovinske osnove za narednih sedam do deset godina.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiHII period 2005 do danas

Period od 2005. godine karakterie znatan napredak u shvatanju znaaja geoloke djelatnosti i razvoju ove naune dicipline na prostoru FBiH.Sistemski pristup izradi stratekih projekata, strategiji razvoja energetskog sektora i izradi prostorno planske dokumentacije zahtjeva geoloke podloge i geoloka istraivanja u cilju definisanja tla, stijena, koliina i kvaliteta mineralnih sirovina.Federalni zavod za geologiju, Sarajevo 2005. godine Zavod za geologiju postaje Federalni zavod za geologiju, kao samostalna upravna ustanova za strunu, analitiku i nauno istraivaku djelatnost za potrebe Federacije BiH. Formiranjem Federalnog zavoda steeni su uslovi za planiranje geolokih istraivanja na prostoru Federacije BiH kao i budetsko izdvajanje sredstava za finansiranje planiranih projekata.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologijuOd poetka 2006. godine do danas Federalni zavod za geologiju radi na slijedeim znaajnim projektima:

Geoloka karta Federacije BiH, 1:10 000. (GIS)Cilj ovog projekta je cjelovita ocjena geolokih potencijala, prostora Federacije BiH, bitnih za regionalno planiranje (prisustvo i perspektive u pogledu istraivanja mineralnih sirovina i voda, in.geoloki i hidrogeolokih faktora znaajnih za prostorno planiranje, povoljnost koritenja zemljita za odredjene svrhe sa geolokog gledita i slino).Korisnici: federalni, kantonalni i lokalni organi vlasti, rudnici, elektroprivrede, privredna drutva, strune i naune ustanove i ostali zainteresovani.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologiju2. Katastar mineralnih sirovina Federacije BiH. (GIS)

Katastar ini vaan segment monitoringa mineralno sirovinske baze Federacije BiH.Podaci sadrani u Katastru predstavljaju osnovu za izradu stabilnog sistema upravljanja mineralnim sirovinama, a u cilju definisanja mineralne politike i strategije Federacije BiH.Nosilac je bitnih informacija o obiljejima leita i registrovanih pojava mineralnih sirovina. Katastar u svakom trenutku obezbjeuje itav set strunih i drugih informacija o svakom leitu ili znaajnijoj pojavi mineralnih sirovina koje postoje na teritoriji F BiH.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologiju3. Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda FBiH (GIS)Sadri podatke o osnovnim geolokim i hidrogeolokim karakteristikama leita mineralnih, termalnih i termomineralnih voda. Obraeno je preko 400 katastarskih listova mineralnih, termalnih i termomineralnih voda na podruju FBiH.U sklopu ovog projekta pripremljen je za tampanje Katalog pojava i objekata mineralnih, termalnih i termomineralnih voda,Uraena je prva verzija Karte mineralnih, termalnih i termomineralnih voda 1:200 000 i vei dio tumaa.Podaci Katastra su sastavni dio Informacionog sistema voda (ISV). Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologiju4. Katastar klizita Federacije BiH (GIS).

Ukupno je obradjeno preko 350 klizita.Klizita su sistematski klasificirana po kantonima, opinama i svojim katastarskim brojevima.Izraene su Karte stabilnosti terena podruja Tuzlanskog kantona i Zeniko-dobojskog kantona. Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologiju5. Hidrogeoloka karta Tuzlanskog kantona 1:25 000. 6. Hidrogeoloka karta Srednjobosanskog kantona 1:25 000

Hidrogeoloke karte su projekati namjenskih regionalnih hidrogeolokih istraivanja od opeg drutvenog interesa. Karte su izraene u GIS-u sa potrebnim atributnim tablicama

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologijuMeunarodni projekti

Federalni zavod za geologiju, u proteklom periodu, uestvovao je u realizaciji slijedeih meunarodnih projekata: Geohemijska karta poljoprivrednog tla Evrope (realizacija je u toku )-Uestvuju svi geoloki zavodi Evrope.Atlas mineralnih, termalnih i termomineralnih voda (zavren). Uestvuju svi geoloki zavodi Evrope.Biostratigrafsko istraivanje paleozojskih i mezozojskih slojeva BiH s naglaskom na interval perm-trijas (realizacija je u toku). Geoloki zavod Slovenije i Federalni zavod za geologiju.Harmonizacija karata seizmikog hazarda za zemlje Zapadnog Balkana Nato Science for Peace Project No. 983054. ( Realizacija projekta u zavrnoj fazi.)

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH II period Federalni zavod za geologijuU GIS_u su pripremljeni svi raspoloivi podaci iz oblasti geologije, hidrogeologije, inenjerske geologije i mineralnih sirovina potrebni za izradu:- Prostornog plana Federacije 2008-2025, - Strategije upravljanja vodama Federacije BiH i- Planova upravljanja vodom na podruju FBiH

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH Zakonska regulativaNedovoljno definisana nadlenost u zakonskim aktima uzrokovala je neureenost ove oblasti na prostoru Federacije. Pojedini kantonalni organi uprave donijeli su zakone koji ureuju ovu oblast na prostoru kantona, a koji su u koliziji sa vaeim Federalnim zakonom.Ovako ureena oblast geolokih istraivanja u mnogome je oteala geoloku djelatnost u cjelini, razliito tumaila pravo i uslove u pristupu izrade geoloke dokumentacije kao i interpretaciju rezultata istraivanja. Donoenje Zakona o koncesijama na nivou Federacije BiH (2002) godine, i zakona na kantonalnim nivoima omoguilo je pogrenu percepciju potreba za geolokim istraivanjima i otealo jedinstveno zakonsko ureenje geolokih istraivanja na prostoru Federacije BiH. Ovakav pristup geolokim istraivanjima za posledicu danas ima neureenost u gospodarenju mineralnim sirovinama, podlogama za prostorno ureenje, koritenju i zatiti podzemnih voda kao i zatiti okolia.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH Zakonska regulativaZakon o geolokim istraivanjima Federacije BiH donesen je 2010. godine i objavljen u (Sl.novine F BiH broj:9/10 i 14/10). Zakonom su definisana i data rjeenja za jedinstven nain i uslove izvoenja geolokih istraivanja na podruju F BiH, sa postavljenim uslovima, pravima i obavezama svih uesnika u istraivakoj djelatnosti.Da bi se Zakon mogao provoditi na podruju F BiH neophodno je donoenje novih provedbenih akata koji e precizno i sveobuhvatno urediti geoloka istraivanja definisana Zakonom .

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiH Zakonska regulativaPravilnik o nainu voenja evidencije i izrade katastra leita mineralnih sirovina, geolokih pojava i odobrenih istranih prostora. Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proraunu rezervi podzemnih voda i voenju evidencije o njima. Pravilnik o programu i nainu polaganja strunog ispita zaposlenika geoloke struke. Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proraunu rezervi vrstih mineralnih sirovina i voenju evidencije o njima. Pravilnik o sadrini, nainu izrade i reviziji programa i projekta geolokih istraivanja i nainu izrade izvjetaja o izvrenim geolokim istraivanjima. Pravilnik o sadrini, nainu izrade elaborata o izvrenim geolokim istraivanjima i postupku vrenja revizije elaborata. Pravilnik o nainu i uslovima dodjele odobrenja za vrenje geolokih istraivanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pravilnik o nainu prikupljanja, evidentiranja, obrade, koritenja i razmjene podataka za geoloku bazu podataka, formiranje fonda strune dokumentacije o geolokim istraivanjima i organizacije geoinformacijskog sistema. Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiHZakljuakU cilju ureenja geoloke djelatnosti i stvaranja uslova za suvremena geoloka istraivanja na ovom prostoru neophodno je poduzeti slijedee koraka:Izvriti usaglaavanje kantonalnih zakona koji ureuju geoloka istraivanja sa Zakonom o geolokom istraivanju u FBiH,Pripremiti projekciju geolokih istraivanja za slijedeih deset godina.Na nivou kantona/upanija izraditi planove upravljanja mineralnim sirovinama sa definisanim istraivanjima od interesa za kantone/upanije.Pripremiti program upravljanja mineralnim sirovinama F BiH.

Stanje geolokih istraivanja u Federaciji BiHZakljuakUspostaviti bliu saradnju kantonalnih/upanijskih i federalnih organa nadlenih za geoloka istraivanja.Ispred kantona/upanije formirati strune savjete za geoloka istraivanja, koji e zajedno sa Federalnim Ministarstvom i Federalnim zavodom pripremati i predlagati istraivanja od interesa za kanton/upaniju i Federaciju.

Svaki uinjen korak za stvaranje geolokog naslea buduim generacijama je veliki korak.

Jedina pogrena stvar je ne uiniti nita !!!

Zahvaljujem na panji !


Recommended