of 59 /59
STATISTICAL BULLETIN BRUTO DOMAI PROIZVOD U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 164 2010 Sarajevo, 2011. GROSS DOMESTIC PRODUCT 164 STATISTIKI BILTEN Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Bosna i Hercegovina ISSN 1512-5106 Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina FEDERAL OFFICE OF STATISTICS

BRUTO DOMAI PROIZVOD U FEDERACIJI BOSNE I …fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/SB-164_Bruto_domaci_proizvod... · BRUTO DOMAI PROIZVOD U FEDERACIJI BOSNE I ... Federalni zavod za

Embed Size (px)

Text of BRUTO DOMAI PROIZVOD U FEDERACIJI BOSNE I...

 • STATISTICAL BULLETIN

  BRUTO DOMAI PROIZVOD U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  164

  2010

  Sarajevo, 2011.

  GROSS DOMESTIC PRODUCT

  164STATISTIKI BILTEN

  Federacija Bosne i HercegovineFEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

  Bosna i Hercegovina ISSN 1512-5106

  Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina FEDERAL OFFICE OF STATISTICS

 • IZDAJE I TAMPA/TISKA FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKUPUBLISHED AND PRINTED BY THE FEDERAL OFFICE OF STATISTICSZelenih beretki 26, 71 000 SarajevoTel/Phone/Fax: + 387 33 226 151Web stranica/Web site: www.fzs.baE-mail: [email protected]

  ODGOVARA DIREKTOR: Dervi ureviPERSON RESPONSIBLE: Dervi urevi, Director general

  MOLIMO KORISNIKE OVE PUBLIKACIJE DA PRILIKOM KORIENJA PODATAKA NAVEDU IZVOR

  THOSE USING DATA FROM THIS ISSUE ARE REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 • PREDGOVOR FOREWORD

  Federalni zavod za statistiku uradio je statistiki bilten Brutodomai proizvod u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010.godinu u kojem se publikuju/publiciraju osnovni/temeljnimakroekonomski podaci nacionalnih rauna kao to su brutodomai proizvod i bruto domai proizvod per capita. Podaci surezultat provedenih statistikih istraivanja iji je sadraj utvrenPlanom provoenja statistikih istraivanja od interesa zaFederaciju BiH za 2011. godinu.

  The Federal Office of Statistics prepared the Statistical BulletinGross domestic product in the Federation of Bosnia andHerzegovina for 2010. The basic macroeconomic data: grossdomestic product, gross domestic product per capita for Federationof B&H are published in this Bulletin. These data are the result ofconducted statistical surveys whose content was defined by AnnualStatistical Plan of conducting activities of interest in the Federation ofBosnia and Herzegovina for 2011.

  Obraun bruto domaeg proizvoda (BDP) po proizvodnom idohodovnom pristupu uraen je prema metodologiji Sistemnacionalnih rauna 1993 (SNA-93) koju preporuuju Ujedinjenenacije, a primjenjuju je zemlje trine ekonomije.Evropsku/Europsku verziju ove metodologije Evropski/Europskisistem rauna 1995 (ESA-95) EUROSTAT je prilagodiopotrebama statistikih institucija zemalja Evropske/Europskeunije. Potpuno usvajanje navedenih metodologija je dugoroanproces koji zavisi od razvoja baznih statistika, kao iadministrativnih izvora podataka.

  The compilation of Gross Domestic Product (GDP) by the productionand income approach have been produced in accordance with themethodology System of National Accounts 1993 (SNA-93)recommended by United Nations. All countries with market economyare obligated to use mentioned methodology. EUROSTAT adaptedthe European System of Accounts (ESA-95) that is fully consistentwith the System of National Accounts (SNA-93) to necessities ofstatistical offices in Member States EU. Fully adopting the abovemethodologies is a long-term process that depends on thedevelopment of basic statistics and administrative data sources.

  U biltenu se prezentuju/prezentiraju podaci o BDP premaproizvodnom pristupu u tekuim i stalnim cijenama i BDP premadohodovnom pristupu. Svi podaci prema proizvodnom pristupu utekuim cijenama su iskazani po oblastima (nivo A60 - dvijecifre), a podaci u stalnim cijenama po podrujima (A17)Klasifikacije djelatnosti. Podaci prema dohodovnom pristupuiskazani su po podrujima (A17) Klasifikacije djelatnosti.

  Data on GDP by the production approach at current and constantprices and GDP by the income approach are presented in thisBulletin. All data by the production approach at current prices havebeen given by divisions (A60 level two digits), and data at constantprices by sections of Classification of Activity. Data by the incomeapproach have been given by sections of Clasification of Activity(A17).

  U skladu sa postavkama i preporukama naprijed navedenihmetodologija Federalni zavod za statistiku uradio je odreenametodoloka poboljanja u procjeni Bruto domaeg proizvoda poproizvodnom i dohodovnom pristupu, tako da se u ovoj publikacijiobjavljuju korigovani/korigirani podaci procjena BDP premaproizvodnom pristupu u tekuim i stalnim cijenama, kao i BDPprema dohodovnom pristupu u tekuim cijenama za period 2005-2009. godina.

  In line with the concepts and recommendations of mentionedmethodologies, some methodological improvements in estimation ofGross Domestic Product by the production and income approachhave been done by the Federal Office of Statistics. Therefore, thecorrected data on estimations of GDP by the production approach atcurrent and constant prices are published in this Bulletin, as well asGDP by the income approach at current prices for 2005-2009.

  Svi podaci se prikazuju prema Klasifikaciji djelatnosti koja jeusklaena sa evropskom/europskom klasifikacijom NACE Rev.1.1., a poslovni subjekti su grupisani prema sjeditu ipretenoj/preteitoj djelatnosti (organizacioni princip), a ne premajedinicama u sastavu (iste djelatnosti). Podaci su iskazani ukonvertibilnim markama (KM), a za podatke koji se daju uamerikim dolarima (USD) preraun je izvren po prosjenomgodinjem kursu/teaju Centralne banke Bosne i Hercegovine.

  All data are presented by Classification of Activity, which isharmonized with European Classification of Activity NACE - Rev.1.1.and legal entities were grouped regarding to the territory andprevalent activity (organisational approach) not according to thehomogeneous units. The data have been given in convertible marks(KM) and data presented in USA dollars (USD) are converted byusing the annual average rates of Central Bank of Bosnia andHerzegovina.

  U cilju boljeg razumijevanja sadraja pojedinih makroekonomskihagregata prezentovanih/prezentiranih u ovom Biltenu korisnikeupuujemo na data metodoloka objanjenja.

  For the sake of better understanding the contents of the individualmacroeconomic aggregates presented in this Bulletin, we suggestthe given methodological explanations to our users.

 • METODOLOKA OBJANJENJA 8NOTES ON METHODOLOGY

  1. Bruto domai proizvod, tekue cijene, 2005 - 2010 14 Gross domestic product, at current prices, 2005 - 2010

  1.1 Proizvodnja, meufazna potronja, dodana vrijednost i bruto domai proizvod, tekue cijene, 2005 - 2010 14 Output, intermediate consumption, value added and gross domestic product, at current prices, 2005 - 2010

  1.2 Nominalni indeksi, prethodna godina = 100, 2006 - 20010 14 Nominal indices, previous year = 100, 2006 - 2010

  2. Bruto domai proizvod, stalne cijene; stope realnog rasta, 2006 - 2010 14 Gross domestic product, constant prices; annual volume growth rates, 2006 - 2010

  3. Bruto dodana vrijednost po djelatnostima i bruto domai proizvod, tekue cijene, 2005-2010 16 Gross value added by activities and gross domestic product at current prices, 2005-2010

  4. Bruto dodana vrijednost po djelatnostima i bruto domai proizvod, tekue cijene - struktura u % , 2005-2010 22 Gross value added by activities and gross domestic product, at current prices - structure in %. 2005-2010

  5. Bruto dodana vrijednost po djelatnostima i bruto 28 domai proizvod, tekue cijene - indeksi, 2006-2010 Gross value added by activities and GDP, at current prices - indices, 2006-2010

  6. Raun proizvodnje po djelatnostima u 2005. godini, tekue cijene 34 Production account by activities in 2005, at current prices

  7. Raun proizvodnje po djelatnostima u 2006. godini, tekue cijene 37 Production account by activities in 2006, at current prices

  8. Raun proizvodnje po djelatnostima u 2007. godini, tekue cijene 40 Production account by activities in 2007, at current prices

  9. Raun proizvodnje po djelatnostima u 2008. godini, tekue cijene 43 Production account by activities in 2008, at current prices

  10. Raun proizvodnje po djelatnostima u 2009. godini, tekue cijene 46 Production account by activities in 2009, at current prices

  11. Raun proizvodnje po djelatnostima u 2010. godini, tekue cijene 49 Production account by activities in 2010, at current prices

  12. Bruto dodana vrijednost po djelatnostima i bruto domai proizvod, stalne cijene (u cijenama prethodne godine), 2006-2010 52

  Gross value added by activities and gross domestic product, constant prices

  SADRAJCONTENTS

  (at prices of the previous year), 2006-2010

 • 13. Bruto dodana vrijednost po djelatnostima i bruto domai proizvod, stalne cijene, indeksi realnog rasta (prethodna godina = 100), 2006-2010 54 Gross value added by activities and gross domestic product, constant prices

  56 Generation of income account in 2005, current prices

  57 Generation of income account in 2006, current prices

  58 Generation of income account in 2007, current prices

  59 Generation of income account in 2008, current prices

  60Generation of income account in 2009, current prices

  61 Generation of income account in 2010, current prices

  ZNAKOVI SYMBOLS

  0,00 podatak je manji od 0,5 value is less than 0,5 of the upotrijebljene jedinice mjere unit

  * korigovan podatak corrected data

  15. Raun stvaranja dohotka u 2006. godini, tekue cijene

  16. Raun stvaranja dohotka u 2007. godini, tekue cijene

  real growth indices (previous year = 100), 2006-2010

  14. Raun stvaranja dohotka u 2005. godini, tekue cijene

  17. Raun stvaranja dohotka u 2008. godini, tekue cijene

  18. Raun stvaranja dohotka u 2009. godini, tekue cijene

  19. Raun stvaranja dohotka u 2010. godini, tekue cijene

 • METODOLOKA OBJANJENJA NOTES ON METHODOLOGY

  Federalni zavod za statistiku u ovom Statistikombiltenu publicira konane rezultate procjena Brutodomaeg proizvoda (BDP) prema proizvodnom idohodovnom pristupu za 2010. godinu za FederacijuBosne i Hercegovine. Takoe, objavljuju se revidiranipodaci o obraunu BDP-a po proizvodnom i dohodovnompristupu za period 2005-2009. godinu.

  In this Statistical bulletin Federal Office of Statisticspresents the final data on Gross Domestic Productestimations according to the production and incomeapproach for 2010 for the Federation of Bosnia andHerzegovina. Also, revised data on GDP calculationaccording to the production and income approach arepresented for the period 2005-2009.

  Obrauni su uraeni prema konceptu meunarodnihmetodologija Sistem nacionalnih rauna 1993 (SNA-93)koju preporuuju Ujedinjene nacije i njeneevropske/europske verzije Evropski/Europski sistemrauna 1995 (ESA-95).

  Calculations have been done according to the concept ofinternational methodologies "System of NationalAccounts 1993" (SNA-93) recommended by the UnitedNations and its European version "European System ofAccounts 1995" (ESA-95).

  U cilju obezbjeivanja konzistentnosti i uspostavekomparabilne serije podataka, a u skladu sa postavkamai preporukama navedenih metodologija, Federalni zavodza statistiku uradio je odreena metodoloka poboljanjau procjeni Bruto domaeg proizvoda prema proizvodnomi dohodovnom pristupu. Metodoloka poboljanja odnosese na obraun dodane vrijednosti za osiguravajuadrutva (2005-2009. godina) u skladu sa preporukamaSNA/ESA metodologija. Takoe, uraene su korekcijeobrauna dodane vrijednosti po oblastima Klasifikacijedjelatnosti za neinkorporirana preduzea u vlasnitvudomainstava za 2009. godinu.

  In order to ensure consistency and comparable dataseries in line with the concepts and recommendations ofmentioned methodologies, the Federal Office of Statisticsdid some methodological improvements in estimation ofGross Domestic Product by the production and incomeapproach. Methodological improvements are related tothe value added calculation for insurance companies(2005-2009) according to the recommendations ofSNA/ESA methodologies. Also, corrections of valueadded have been done by divisions of Classification ofActivity for unincorporated enterprises within householdsfor 2009.

  Procjene statistikog praenja neobuhvaenihekonomskih aktivnosti ukljuene su u obraun Brutodomaeg proizvoda, osim ilegalnih aktivnosti.

  Non-observed economy (NOE) estimations have beenincluded in calculating the Gross Domestic Product, withexception of illegal activities.

  U podruju K - Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje iposlovne usluge, ukljuena je vrijednost imputirane rente,koja predstavlja usluge koritenja stambenih zgradanastanjenih njihovim vlasnicima.

  Estimated value of imputed rental data have beenincluded in section K-Real estate, renting and businessactivities and refers to the services for owner-occupieddwellings.

  Obraun Bruto domaeg proizvoda u stalnim cijenama jevaan pokazatelj dinamike i nivoa/razine ekonomskograzvoja i pokazuje ekonomski rast izmeu razliitihperioda, kada se eliminira uticaj promjena cijena. Postojedva pristupa pri procjenama vrijednosti u stalnimcijenama, a to su:

  Calculation of GDP at constant prices is an importantindicator of dynamics and economic growth betweendifferent periods, when influence of price changes iseliminated. The two approaches in estimation of constantprice values are:

  - deflacija i - Deflation and - ekstrapolacija. - Extrapolation.

  Deflacija podrazumijeva preraunavanje vrijednosti utekuim cijenama u stalne cijene putem dijeljenjavrijednosti u tekuim cijenama sa relevantnim indeksomcijena, dok se metoda ekstrapolacije bazira/temelji nakoritenju fizikih i indikatora obima/obujma.

  Deflation involves the recalculation of current values intothe constant prices by dividing the current price valueswith the relevant price index, while extrapolation involvesthe use of physical and volume indicators.

  8 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Obraun Bruto domaeg proizvoda u stalnim cijenamaizveden je metodom jednostrukih indikatora, zbogogranienja u pogledu raspoloivosti adekvatnih deflatorameufazne potronje. Pri procjeni realnog rasta, zanajvei broj djelatnosti korien je pristup deflacije tekuihvrijednosti Outputa, a za odreene uslune djelatnostiprimijenjen je pristup ekstrapolacije fizikimpokazateljima.

  Calculation of GDP at constant prices has been done bysingle indicators method because of limits in availabilityof adequate deflators of intermediate consumption. Forestimation of real growth, deflation approach for currentvalues of Output was used. For some service activitiesexstrapolation approach was used (using physical andvolume indicators).

  Federalni zavod za statistiku radi raun proizvodnje iobraun BDP-a na osnovu podataka prikupljenih putemprovedenih statistikih istraivanja i dijelom izadministrativnih izvora. Za obraun su koriteni podacisvih pravnih osoba (preduzea/poduzea, banke,osiguravajua drutva, organi uprave, ustanove i ostalepravne osobe) koje su rezidenti Federacije BiH. OdAgencije za statistiku BiH preuzeti su podaci za dravneinstitucije na nivou/razini BiH i Centralnu banku BiH(raspored vrijednosti po entitetima je uraen, dogovorom,prema principu raspodjele prihoda od indirektnih poreza),kao i podaci o imputiranoj renti. U obraunu su, takoe,koriteni podaci o poljoprivrednoj proizvodnji (gazdinstva)i nepoljoprivrednoj proizvodnji (obrt-radnje) koja seobavlja u okviru domainstava/kuanstava. Podaci osubvencijama na proizvode i proizvodnju prikupljeni su odnadlenih ministarstava (budetska statistika). Podaci oporezima na proizvode i proizvodnju dobijeni su odFederalnog ministarstva finansija/financija.

  Federal Office of Statistics works on production accountand calculation of GDP based on data collected throughstatistical surveys and partly from administrative sources.For calculation purposes, we have used data collectedfrom all legal entities (enterprises, banks, insurancecompanies, administration bodies, institutions, as well asother legal entities), residents of the Federation of Bosniaand Herzegovina. Data for the State institutions andCentral Bank have been taken over from the Agency forstatistics of Bosnia and Herzegovina (distribution of valueby entities has been made by agreement, according tothe principle of public revenue distribution from indirecttaxes) as well as data on imputed rental. Also, data onthe agricultural production (households) and householdsunincorporated enterprises have been used incalculation. Data on subsidies on products andproduction have been collected by the competentministries (budget statistics). Taxes on products andproduction data have been taken over from the FederalMinistry of Finance.

  Podaci o Bruto domaem proizvodu i Bruto dodanojvrijednosti po proizvodnom pristupu uraeni su u tekuimi stalnim cijenama.

  Data on Gross Domestic Product and Gross ValueAdded by the production approach have been done atcurrent and constant prices.

  Podaci o Bruto domaem proizvodu i Bruto dodanojvrijednosti po dohodovnom pristupu uraeni su u tekuimcijenama.

  Data on Gross Domestic Product and Gross ValueAdded by the income approach have been done atcurrent prices.

  Podaci o BDP prema proizvodnom pristupu u tekuimcijenama su prikazani po oblastima (nivo A60-dvije cifre),a podaci u stalnim cijenama po podrujima Klasifikacijedjelatnosti (A17) koja je usklaena saevropskom/europskom klasifikacijom djelatnosti NACE-rev.1.1. Podaci o BDP prema dohodovnom pristupu suprikazani po podrujima Klasifikacije djelatnosti.

  All data on GDP by the production approach at currentprices were given by divisions (A60 level-two digits) anddata at constant prices by sections of Classification ofActivity (A17), which is harmonized with EuropeanClassification of Activity NACE-rev.1.1. Data on GDP bythe income approach were given by sections ofClassification of Activity.

  Obraun dodane vrijednosti po djelatnostima je uraenprema sjeditu i pretenoj/preteitoj djelatnosti poslovnogsubjekta (organizacioni princip), a ne prema jedinicama usastavu (jedinice homogene proizvodnje-iste djelatnosti).

  The calculation of value added by activities has beendone according to the main activity and headquarter ofbusiness entity (organizational principle), not according tohomogeneous units.

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin 9

 • DEFINICIJE OSNOVNIH ELEMENATA RAUNAPROIZVODNJE I BRUTO DOMAEG PROIZVODA

  DEFINITIONS OF MAIN CATEGORIES OF PRODUCTION ACCOUNT AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

  Bruto domai proizvod prema proizvodnom pristupujednak je vrijednosti svih roba i usluga proizvedenih uekonomiji-output ili bruto vrijednost proizvodnje minusvrijednost svih roba i usluga potroenih u proizvodnomprocesu-meufazna potronja. Polazei od bruto dodanevrijednosti u baznim cijenama, dodavanjem svih porezana proizvode i oduzimanjem subvencija na proizvodedobije se BDP u trinim cijenama.

  Gross domestic product by the production approachis equal to the value of all goods and services producedin the economy-gross output minus the value of all goodsand services consumed in the production process-intermediate consumption. Starting from the gross valueadded at basic prices, by adding all the taxes onproducts and subtracting the subsidies on products, GDPat market prices is calculated.

  Bruto vrijednost proizvodnje (output) je vrijednostdobara i usluga koje proizvode rezidentni proizvoai uodreenom vremenskom periodu/razdoblju. Outputobuhvata trina i netrina dobra i usluge. Razlikujemotri tipa outputa:

  Gross output is the value of goods and servicesgenerated by resident producers in a given period. Itcovers both market and non-market goods and services.There are three kinds of output:

  a) Trini output koji obuhvata: a) Market output, which includes:- vrijednost prodanih dobara i usluga po ekonomski

  znaajnim cijenama,- goods and services sold at economically significant

  prices, - vrijednost razmijenjenih dobara i usluga, - goods and services bartered,- vrijednost dobara i usluga upotrijebljenih za plaanja u

  naturi, - goods and services used for payment in kind,

  - vrijednost dobara i usluga isporuenih od strane jednogpogona drugom, razliitih aktivnosti, zaupotrebu/uporabu u proizvodnom procesu, a kojipripadaju istoj institucionalnoj jedinici,

  - goods and services supplied by one local KAU toanother, that are engaged in different activities within thesame institutional unit for usage in the productionprocess,

  - vrijednost promjena u zalihama gotovih proizvoda inedovrene proizvodnje.

  - changes in inventories of finished goods and work-in-progress.

  b) Vrijednost proizvedenih dobara i usluga koje suzadrane od strane vlasnika institucionalne jedinice zavlastitu finalnu upotrebu/uporabu ili za stvaranjeinvesticija.

  b) Output produced for own final use, which consists ofgoods and services that are retained for finalconsumption or gross fixed capital formation by the sameunit.

  c) Ostala netrina proizvodnja obuhvata dobra i uslugekoje proizvode neprofitne institucionalne jedinice ipruaju ih drugim institucionalnim jedinicama beznaknade ili po cijenama koje nisu ekonomski znaajne.

  c) Other non-market output, which consists of goods andservices produced by non-profit institutional units andsupplied to other institutional units free or at prices thatare not economically significant.

  Meufazna potronja predstavlja vrijednost dobara iusluga po nabavnim cijenama, upotrijebljenih kao inputi uprocesu proizvodnje (iskljuujui amortizaciju) uobraunskom periodu sa ciljem da se proizvedu drugadobra i usluge.

  Intermediate consumption includes the value of goodsand services at purchasers' prices consumed as inputs inprocess of production (excluding amortization) in orderto produce other goods and services in accountingperiod.

  Meufazna potronja obuhvaa: Intermediate consumption includes: - trokove sirovina i materijala, - Costs of raw materials, - trokove energije i rezervnih dijelova, - Energy costs and spare parts, - trokove usluga i - Costs of services, - ostale trokove poslovanja. - Other operating costs.

  10 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Dodana vrijednost je izravnavajua stavka u raunuproizvodnje za institucionalne jedinice ili sektore. Ona jemjera vrijednosti stvorene proizvodnjom i moe se izrazitiu bruto i neto iznosu. Bruto dodana vrijednost definira sekao vrijednost proizvodnje minus meufazna potronja.Bruto dodana vrijednost se iskazuje u baznim/bazinimcijenama. Neto dodana vrijednost je bruto dodanavrijednost umanjena za potronju fiksnog kapitala.

  Value added is the balancing item in the productionaccount for institutional units or sectors. It is a measureof value created by production and can be expressed ingross and net amount. Gross value added is defined asthe value of output minus the value of intermediateconsumption. Gross value added is expressed at basicprices. Net value added is gross value added minusconsumption of fixed capital.

  UFPIM (usluge finansijskog posredovanja indirektnomjerene) predstavlja vrijednost uslugafinansijskog/financijskog posredovanja koja seizraunava indirektno. Izraunava se kao razlika izmeupotraivanja po kamatama (aktivne kamate) iobaveza/obveza po kamatama (pasivne kamate) zainstitucionalne jedinice finansijskog/financijskogposredovanja. Ovom stavkom se vri korekcija brutododane vrijednosti na nivou/razini ukupne ekonomije.

  FISIM (Financial Intermediation Services IndirectlyMeasured) is defined as the value of financialintermediation services indirectly measured. It can becompiled as the difference between the interestsreceived from borrowers (interest payable) and theinterests paid to depositors (interest receivable), forinstitutional units of the financial intermediation. With thisitem the correction of gross value added is made at thelevel of the whole economy.

  Porezi na proizvode i usluge su porezi koji se plaajupo proizvedenom ili proslijeenom dobru i usluzi. Oviporezi obuhvataju uvozne i izvozne dadbine, porez nadodanu vrijednost, posebne poreze (akcize) i slino.

  Taxes on products and services are taxes paidaccording to the produced or delivered good and service.These taxes consist of import and export duties, valueadded tax (VAT), special taxes-excises, etc.

  Subvencije na proizvode i usluge su tekua nepovratnaplaanja drave trinim proizvoaima namijenjena zaproizvodni proces preduzea/poduzea, za prodaju iizvoz proizvoda.

  Subsidies on products and services are currentunrequited payments of general government to marketproducers, provided for the production process ofenterprises, for the sale and export of products.

  Bruto domai proizvod po dohodovnom pristupu sesastoji od kategorija primarnog dohotka koje rezidentneproizvodne jedinice i pojedinci primaju u procesuproizvodnje dobara i usluga. Da bi se dobio BDP utrinim cijenama dodani su svi porezi na proizvodnjui uvoz, a oduzete su sve subvencije na proizvodnju.

  Gross Domestic Product by the income approachconsists of the primary income categories which residentproduction units and individuals receive in the process ofproduction of goods and services. In order to obtain GDPat market prices, the value of all taxes on production andimport is added and the value of all subsidies onproduction is deducted.

  Sredstva zaposlenih obuhvataju sva primanjazaposlenih u novcu i naturi, koja su zaposleni primili kaonaknadu za svoj rad, sve doprinose na ime socijalnogosiguranja zaposlenih (doprinosi na teret poslodavca idoprinosi na teret zaposlenih), kao i porez na dohodak.

  Compensation of employees includes allremunerations to employees, both in cash or in kind,which employees received as compensation for theirwork, all employees' and employers' social contributions,as well as income tax.

  Ostali porezi na proizvodnju obuhvataju sve poreze kojimogu teretiti poslovne subjekte zbog angaovanja uproizvodnji, neovisno o koliini ili vrijednostiproizvedenih ili prodatih dobara i usluga (porez na firmu,naknade za zatitu okolia, porezi i naknade za upotrebufiksne aktive, naknade za koncesije i licence).

  Other taxes on production consist of all taxes thatbusiness entities incur as a result of engaging inproduction, independently of the quantity or value of thegoods and services produced or sold (tax on firm,environmental fees, taxes on the use of fixed assets,fees for concessions and licences).

  Ostale subvencije na proizvodnju predstavljaju subvencije koje se ne iskazuju po jedinici proizvoda iliusluge, kao to su: subvencioniranje plata i naknadazaposlenih, subvencioniranje kamata i sl.

  Other subsidies on production are subsidies whichare not recorded by unit of product or service, such as:subsidies on wages and salaries of employees, subsidieson the interests, etc.

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin 11

 • Bruto poslovni viak je rezidualna kategorija dodanevrijednosti po djelatnostima, koja se dobije kada se brutododana vrijednost umanji za sredstva zaposlenih i netoostale poreze na proizvodnju (od ostalih poreza naproizvodnju oduzmu se ostale subvencije naproizvodnju).

  Gross operating surplus is a residual category of grossvalue added by activities that remains after reducing thegross value added by compensation of employees andnet other taxes on production (subsidies on productionhave been subtracted from other taxes on production).

  Bruto mjeoviti dohodak je alternativni izraz za poslovniviak neinkorporiranih preduzea u vlasnitvudomainstava, jer za njih nije mogue razdvojiti naknadepo osnovu vlasnitva od naknada po osnovu rada.

  Gross mixed income is an alternative term for theoperating surplus of unincorporated enterprises ownedby households, in which it is impossible to distinguishcapital incomes from labour incomes.

  Potronja fiksnog kapitala (amortizacija) predstavljavrijednost stalnih sredstava koja se u procesu proizvodnjeprenese na nove proizvode i usluge u toku/tijekuobraunskog perioda.

  Consumption of fixed capital is the value of fixedassets that is transferred to new products and services inproduction process during the accounting period.

  Neto poslovni viak/Neto mjeoviti dohodak se izraunava kada se bruto poslovni viak/bruto mjeovitidohodak umanji za potronju fiksnog kapitala.

  Net operating surplus/Net mixed income is calculatedas gross operating surplus/gross mixed income lessconsumption of fixed capital.

  12 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • godina 2005 2006 2007 2008 2009 2010Bruto dom 11.007 12.322 13.937 15.688 15.278 15.712

  2005 3.8652006 4.3312007 4.8922008 5.5072009 5.3552010 5.484

  A 5,94 801.007B 0,03 3.871C 2,51 338.136D 14,59 1.966.961E 4,97 669.808F 4,88 657.812G 15,78 2.126.541H 2,80 378.001I 8,16 1.099.572J 5,23 704.429K 10,65 1.435.454L 10,41 1.402.339M 5,91 796.909N 5,58 751.775O 2,56 344.765

  100,00 13.477.380

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin 13

  Bruto domai proizvod, tekue cijene, u milionima KMGross domestic product, at current prices, in million KM

  Struktura dodane vrijednosti po djelatnostima (prije korekcije za FISIM), 2010. godina Structure of value added by activities (before correction for FISIM), 2010

  O2,56%N

  5,58%M

  5,91%

  L10,41%

  K10,65%

  J5,23%

  I8,16%

  H2,80%

  G15,78%

  F4,88%

  E4,97%

  D14,59%

  C2,51%

  B0,03%

  A5,94%

  Bruto domai proizvod, tekue cijene, u milionima KMGross domestic product, at current prices, in millio KM

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  14.000

  16.000

  18.000

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

  BDP po stanovniku, u KMGDP per capita, in KM

  0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

 • 2005* 2006* 2007*

  Bruto domai proizvod u 000 KM 11.006.599 12.321.957 13.936.662

  Bruto domai proizvod u 000 USD 6.998.092 7.901.730 9.749.326

  Stanovnitvo u 000 (procjena sredinom godine) 2.848 2.845 2.849

  Bruto domai proizvod po stanovniku, u KM 3.865 4.331 4.892

  Bruto domai proizvod po stanovniku, u USD 2.457 2.777 3.422

  1 USD = Konvertibilnih maraka 1,5728 1,5594 1,4295

  1.1 PROIZVODNJA, MEUFAZNA POTRONJA, DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAI PROIZVOD,

  2005* 2006* 2007*

  Proizvodnja 19.742.131 21.479.622 24.669.450

  Meufazna potronja 10.756.559 11.706.838 13.600.647

  Dodana vrijednost (bazne/bazine cijene) 8.985.572 9.772.789 11.068.803

  2.021.027 2.549.168 2.867.859

  Bruto domai proizvod 11.006.599 12.321.957 13.936.662

  Proizvodnja 108,80 114,85

  Meufazna potronja 108,83 116,18

  Dodana vrijednost (bazne/bazine cijene) 108,76 113,26

  126,13 112,50

  Bruto domai proizvod 111,95 113,10

  2006* 2007*

  Bruto domai proizvod u 000 KM 11.719.592 13.021.636

  Godinje stope realnog rasta 6,48 5,68

  14

  1. BRUTO DOMAI PROIZVOD, TEKUE CIJENE

  TEKUE CIJENE

  Prosjean godinji kurs nacionalne valute za USD

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije na proizvode ( + )

  2. BRUTO DOMAI PROIZVOD, STALNE CIJENE; STOPE REALNOG RASTA

  1.2 NOMINALNI INDEKSI, PRETHODNA GODINA = 100

  Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije na proizvode

 • 2008* 2009* 2010

  15.688.444 15.277.726 15.712.296 Gross domestic product in 000 KM

  11.737.576 10.859.913 10.638.700 Gross domestic product in 000 USD

  2.849 2.853 2.865 Population, in 000, mid-year estimate

  5.507 5.355 5.484 Gross domestic product per capita, in KM

  4.120 3.806 3.713 Gross domestic product per capita, in USD

  1,3366 1,4068 1,4769 1 USD=Convertible marks

  2008* 2009* 2010

  28.677.483 25.804.807 26.985.023 Output

  15.918.337 13.116.415 14.008.324 Intermediate consumption

  12.759.148 12.688.391 12.976.699 Value added (basic prices)

  2.929.296 2.589.335 2.735.597

  15.688.444 15.277.726 15.712.296 Gross domestic product

  116,25 89,98 104,57 Output

  117,04 82,40 106,80 Intermediate consumption

  115,27 99,45 102,27 Value added (basic prices)

  102,14 88,39 105,65

  112,57 97,38 102,84 Gross domestic product

  2008* 2009* 2010

  14.707.071 15.261.222 15.398.084 Gross domestic product in 000 KM

  5,53 -2,72 0,79 Annual volume growth rates

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin 15

  Taxes on products and services and import less subsidies on products

  GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES

  OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION, VALUE ADDED AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES

  Average annual exchange rate of national currency per USD

  Taxes on products and services and import less subsidies on products ( + )

  GROSS DOMESTIC PRODUCT, CONSTANT PRICES; ANNUAL VOLUME GROWTH RATES

  NOMINAL INDICES, PREVIOUS YEAR = 100

 • Djelatnost 2005* 2006* 2007*

  A Poljoprivreda, lov i umarstvo 642.879 702.819 763.423

  01 Poljoprivreda, lov i pripadajue uslune djelatnosti

  528.851 589.814 645.309

  02 umarstvo i iskoriavanje uma

  114.028 113.005 118.114

  B Ribarstvo 662 1.677 1.987

  05 Ribolov, uzgoj ribe i pripadajue uslune djelatnosti

  662 1.677 1.987

  C Vaenje ruda i kamena 225.495 242.271 306.445

  10 Vaenje uglja i lignita; vaenje treseta 171.379 193.372 238.869

  13 Vaenje ruda metala 5.076 5.169 8.450

  14 Vaenje ostalih ruda i kamena 49.040 43.730 59.126

  D Preraivaka industrija 1.177.765 1.361.068 1.732.617

  15 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia

  254.437 277.697 332.483

  16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 42.601 47.535 47.747

  17 Proizvodnja tekstila 41.022 32.401 38.445

  18 Proizvodnja odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna

  46.489 50.255 65.411

  19 tavljenje i obrada koe 30.409 49.873 46.579

  20 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute, osim namjetaja

  76.841 87.298 107.357

  21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

  11.017 9.594 10.037

  22 Izdavaka djelatnost, tampanje/ tiskanje i umnoavanje

  61.514 70.027 71.820

  23 Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog

  goriva

  -23.351 1.513 26.377

  24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 57.058 44.853 82.146

  25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastinih masa

  38.741 43.844 61.769

  26 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  133.005 138.372 171.723

  27 Proizvodnja baznih/bazinih metala 85.649 122.078 190.284

  28 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim maina/strojeva i opreme

  113.912 157.575 202.252

  29 Proizvodnja maina/strojeva i ureaja, d.n.

  37.754 42.623 56.641

  30 Proizvodnja kancelarijskih/uredskih maina/strojeva i raunara/raunala

  12.517 9.837 18.065

  16

  3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD, TEKUE CIJENE

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • 000 KM

  2008* 2009* 2010 Activity

  812.672 790.762 801.007 Agriculture, hunting and forestry

  679.524 689.501 693.920 Agriculture, hunting and related service activities

  133.148 101.261 107.087 Forestry, logging and related service activities

  2.556 4.078 3.871 Fishing

  2.556 4.078 3.871Fishing, fish farming and related

  service activities

  343.071 362.680 338.136 Mining and quarrying

  262.181 286.515 273.131 Mining of coal and lignite; extraction of peat

  7.709 9.222 7.943 Mining of metal ores

  73.181 66.943 57.062 Other mining and quarrying

  2.025.886 1.764.698 1.966.961 Manufacturing

  367.579 416.796 410.049 Manufacture of food products and beverages

  48.295 49.745 34.474 Manufacture of tobacco products

  49.772 59.854 65.534 Manufacture of textiles

  68.527 66.699 74.482 Manufacture of wearing apparel; dressing anddyeing of fur

  55.741 46.574 50.375 Tanning and dressing of leather

  121.297 95.495 94.499 Mfr. of wood and of products of wood and cork, except furniture

  8.245 14.781 31.897 Manufacture of pulp, paper and paper products

  88.596 89.441 87.205 Publishing, printing and reproduction of recorded media

  31.485 -30.986 57.839 Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel

  92.990 111.044 99.345 Manufacture of chemicals and chemical products

  77.337 87.671 74.813 Manufacture of rubber and plastic products

  228.795 191.256 164.468 Manufacture of other non-metallic mineral products

  209.457 46.957 168.469 Manufacture of basic metals

  259.630 241.866 236.994 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

  81.072 64.951 72.250 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

  22.590 17.479 14.136 Manufacture of office machinery and computers

  17

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Djelatnost 2005* 2006* 2007*

  31 Proizvodnja elektrinih maina/strojeva i aparata, d.n.

  24.588 29.884 33.140

  32 Proizvodnja radio, televizijske i komunikacione opreme i aparata

  1.056 1.655 1.830

  33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optikih instrumenata, satova

  7.780 9.806 11.279

  34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

  35.287 34.117 41.906

  35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 4.518 3.835 6.818

  36 Proizvodnja namjetaja, ostala preraivaka industrija, d.n.

  70.450 74.975 87.683

  37 Reciklaa 14.471 21.421 20.825

  E Proizvodnja i snabdijevanje/ opskrba elektrinom energijom, gasom/plinom i vodom

  538.849 511.439 448.403

  40 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektrinom energijom, gasom/ plinom, parom i toplom vodom

  447.181 431.873 355.544

  41 Sakupljanje, preiavanje i distribucija vode

  91.668 79.566 92.859

  F Graevinarstvo 466.758 521.885 633.860

  45 Graevinarstvo 466.758 521.885 633.860

  G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih

  vozila, motocikala i predmeta za vlastitu

  upotrebu/ uporabu i domainstvo/kuanstvo

  1.300.294 1.467.167 1.722.636

  50 Trgovina, odravanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

  184.916 206.204 240.584

  51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  672.317 767.204 894.869

  52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  443.061 493.759 587.183

  H Ugostiteljstvo 281.666 298.820 333.574

  55 Ugostiteljstvo 281.666 298.820 333.574

  I Prijevoz, skladitenje i komunikacije 873.395 930.121 1.021.591

  60,61 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport, vodeni saobraaj

  255.775 289.553 335.991

  62 Zrani prijevoz 4.212 2.067 4.947

  63 Pratee i pomone djelatnosti u prijevozu; djelatnost putnikih agencija

  59.924 69.311 78.789

  64 Pota i telekomunikacije 553.484 569.190 601.864

  18

  3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD,TEKUE CIJENE (nastavak)

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • 2008* 2009* 2010 Activity

  37.777 31.980 34.965 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.

  2.016 7.843 7.288 Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus

  11.953 11.505 12.017 Manufakture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks

  42.848 43.947 57.166 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

  7.795 5.148 2.925 Manufacture of other transport equipment

  90.543 80.940 84.343 Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c.

  21.546 13.712 31.428 Recycling

  615.803 643.778 669.808 Electricity, gas and water supply

  520.486 546.338 570.939 Electricity, gas, steam and hot water supply

  95.317 97.440 98.869 Collection, purification and distributionof water

  807.703 764.652 657.812 Construction

  807.703 764.652 657.812 Construction

  2.052.429 2.057.609 2.126.541 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and

  household goods

  274.669 258.293 278.707 Sale, maintenance and repair of motor vehiclesand motorcycles; retail sale of

  automotive fuel

  1.088.499 1.122.855 1.133.347 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

  689.261 676.461 714.487 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repairs of personal and

  household goods

  359.794 343.893 378.001 Hotels and restaurants

  359.794 343.893 378.001 Hotels and restaurants

  1.099.044 1.088.808 1.099.572 Transport, storage and communication

  391.338 380.597 385.126 Land transport; transport via pipelines,water transport

  5.873 -4.310 -11.157 Air transport

  92.097 88.935 90.557 Supporting and auxiliary transport activities;activities of travel agencies

  609.736 623.586 635.046 Post and telecommunications

  19

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES, (continued)

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Djelatnost 2005* 2006* 2007*

  J Finansijsko/Financijsko posredovanje 508.625 553.475 655.538

  65 Finansijsko/Financijsko posredovanje, osim osiguranja i penzijskih/ mirovinskih fondova

  409.061 451.302 541.179

  66 Osiguranje i penzijski/mirovinski fondovi, osim obaveznog/obveznog socijalnog osiguranja

  91.676 93.085 90.902

  67 Pomone djelatnosti u finansijskom/ financijskom posredovanju

  7.888 9.088 23.457

  K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti

  1.143.766 1.198.494 1.219.794

  70 Poslovanje nekretninama 748.085 752.836 754.930od toga: imputirana renta 718.112 718.525 719.199

  71 Iznajmljivanje maina/strojeva i opreme bez rukovaoca i predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  9.980 12.130 14.735

  72 Raunarske/raunalne i srodne aktivnosti

  31.778 41.152 52.731

  73 Istraivanje i razvoj 18.514 44.465 37.873

  74 Ostale poslovne djelatnosti 335.409 347.911 359.525

  L Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osiguranje

  954.552 1.042.241 1.179.778

  75 Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osig.

  954.552 1.042.241 1.179.778

  M Obrazovanje 489.874 558.103 647.675

  80 Obrazovanje 489.874 558.103 647.675

  N Zdravstveni i socijalni rad 474.643 504.097 570.359

  85 Zdravstveni i socijalni rad 474.643 504.097 570.359

  O Ostale javne komunalne, drutvene i vlastite uslune djelatnosti

  233.960 259.797 311.616

  90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smea, sanitarne i sline djelatnosti

  40.488 42.509 50.487

  91 Djelatnosti organizacija na bazi ulanjenja

  14.061 14.811 17.332

  92 Rekreativne, sportske i kulturne djelat. 128.059 137.814 172.447

  93 Ostale uslune djelatnosti 51.352 64.663 71.350

  Ukupno sve djelatnosti 9.313.183 10.153.474 11.549.296

  UFPIM (-) 327.611 380.685 480.493

  Bruto dodana vrijednost, bazne/bazine cijene

  8.985.572 9.772.789 11.068.803

  Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije na proizvode (+)

  2.021.027 2.549.168 2.867.859

  Bruto domai proizvod (BDP) u trinim cijenama

  11.006.599 12.321.957 13.936.662

  20 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD, TEKUE CIJENE (nastavak)

 • 000 KM

  2008* 2009* 2010 Activity

  670.606 675.813 704.429 Financial intermediation

  582.148 585.809 607.498 Financial intemediation, except insuranceand pension funding

  76.376 74.171 75.872 Insurance and pension funding, exceptcompulsory social security

  12.082 15.833 21.059 Activities auxiliary to financial intermediation

  1.316.557 1.385.220 1.435.454 Real estate, renting and business activities

  779.499 817.187 837.940 Real estate activities729.557 755.823 757.686 of which: imputed rent

  20.049 16.130 17.176 Renting of machinery and equipment without operator

  67.741 68.199 73.106 Computer and related activities

  39.942 54.697 63.910 Research and development

  409.326 429.007 443.322 Other business activities

  1.364.406 1.454.907 1.402.339 Public administration and defence; compulsory social security

  1.364.406 1.454.907 1.402.339 Public administration and defence; compulsorysocial security

  768.694 779.541 796.909 Education

  768.694 779.541 796.909 Education

  685.016 725.204 751.775 Health and social work

  685.016 725.204 751.775 Health and social work

  335.605 337.433 344.765 Other community, social and personal service activities

  51.489 56.431 56.797 Sewage and refuse disposal, sanitation andsimilar activities

  20.206 21.530 21.678 Activities of membership organizations n.e.c.

  185.365 185.063 189.922 Recreational, cultural and spor.act.

  78.545 74.409 76.368 Other service activities

  13.259.842 13.179.076 13.477.380 Total of activities

  500.694 490.685 500.681 FISIM (-)

  12.759.148 12.688.391 12.976.699 Gross value added, basic prices

  2.929.296 2.589.335 2.735.597 Taxes on products and services and importless subsidies on products (+)

  15.688.444 15.277.726 15.712.296 Gross domestic product (GDP) at market prices

  21Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES, (continued)

 • Djelatnosti 2005* 2006* 2007*

  A Poljoprivreda, lov i umarstvo 5,84 5,70 5,48

  01 Poljoprivreda, lov i pripadajue uslune djelatnosti

  4,80 4,79 4,63

  02 umarstvo i iskoriavanje uma

  1,04 0,92 0,85

  B Ribarstvo 0,01 0,01 0,01

  05 Ribolov, uzgoj ribe i pripadajue uslune djelatnosti

  0,01 0,01 0,01

  C Vaenje ruda i kamena 2,05 1,97 2,20

  10 Vaenje uglja i lignita; vaenje treseta 1,56 1,57 1,71

  13 Vaenje ruda metala 0,05 0,04 0,06

  14 Vaenje ostalih ruda i kamena 0,45 0,35 0,42

  D Preraivaka industrija 10,70 11,05 12,43

  15 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia 2,31 2,25 2,39

  16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 0,39 0,39 0,34

  17 Proizvodnja tekstila 0,37 0,26 0,28

  18 Proizvodnja odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna

  0,42 0,41 0,47

  19 tavljenje i obrada koe 0,28 0,40 0,33

  20 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute, osim namjetaja

  0,70 0,71 0,77

  21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

  0,10 0,08 0,07

  22 Izdavaka djelatnost, tampanje/ tiskanje i umnoavanje

  0,56 0,57 0,52

  23 Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva

  0,00 0,01 0,19

  24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

  0,52 0,36 0,59

  25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastinih masa

  0,35 0,36 0,44

  26 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  1,21 1,12 1,23

  27 Proizvodnja baznih/bazinih metala 0,78 0,99 1,37

  28 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim maina/strojeva i opreme

  1,03 1,28 1,45

  29 Proizvodnja maina/strojeva i ureaja, d.n. 0,34 0,35 0,41

  30 Proizvodnja kancelarijskih/uredskih maina/strojeva i raunara/raunala

  0,11 0,08 0,13

  22

  4. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD, TEKUE CIJENESTRUKTURA U %

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • 2008* 2009* 2010 Activity

  5,18 5,18 5,10 Agriculture, hunting and forestry

  4,33 4,51 4,42 Agriculture, hunting and related service activities

  0,85 0,66 0,68 Forestry, logging and related service activities

  0,02 0,03 0,02 Fishing

  0,02 0,03 0,02 Fishing, fish farming and related service activities

  2,19 2,37 2,15 Mining and quarrying

  1,67 1,88 1,74 Mining of coal and lignite; extraction of peat

  0,05 0,06 0,05 Mining of metal ores

  0,47 0,44 0,36 Other mining and quarrying

  12,91 11,55 12,52 Manufacturing

  2,34 2,73 2,61 Manufacture of food products and beverages

  0,31 0,33 0,22 Manufacture of tobacco products

  0,32 0,39 0,42 Manufacture of textiles

  0,44 0,44 0,47 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur

  0,36 0,30 0,32 Tanning and dressing of leather

  0,77 0,63 0,60 Mfr. of wood and of products of wood and cork, except furniture

  0,05 0,10 0,20 Manufacture of pulp, paper and paper products

  0,56 0,59 0,56 Publishing, printing and reproduction ofrecorded media

  0,20 0,00 0,37 Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel

  0,59 0,73 0,63 Manufacture of chemicals and chemical products

  0,49 0,57 0,48 Manufacture of rubber and plastic products

  1,46 1,25 1,05 Manufacture of other non-metallic mineral products

  1,34 0,31 1,07 Manufacture of basic metals

  1,65 1,58 1,51 Manufakture of fabricated metal products, except machinery and equipment

  0,52 0,43 0,46 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

  0,14 0,11 0,09 Manufacture of office machinery and computers

  23

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES STRUCTURE IN %

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Djelatnost 2005* 2006* 2007*

  31 Proizvodnja elektrinih maina/strojeva i aparata, d.n.

  0,22 0,24 0,24

  32 Proizvodnja radio, televizijske i komunikacione opreme i aparata

  0,01 0,01 0,01

  33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optikih instrumenata, satova

  0,07 0,08 0,08

  34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

  0,32 0,28 0,30

  35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 0,04 0,03 0,05

  36 Proizvodnja namjetaja, ostala preraivaka industrija, d.n.

  0,64 0,61 0,63

  37 Reciklaa 0,13 0,17 0,15

  E Proizvodnja i snabdijevanje/ opskrba elektrinom energijom, gasom/plinom i vodom

  4,90 4,15 3,22

  40 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektrinom energijom, gasom/ plinom, parom i toplom vodom

  4,06 3,50 2,55

  41 Sakupljanje, preiavanje i distribucija vode

  0,83 0,65 0,67

  F Graevinarstvo 4,24 4,24 4,55

  45 Graevinarstvo 4,24 4,24 4,55

  G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila, motocikala i predmeta za vlastitu upotrebu/ uporabu i domainstvo/kuanstvo

  11,81 11,91 12,36

  50 Trgovina, odravanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

  1,68 1,67 1,73

  51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  6,11 6,23 6,42

  52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  4,03 4,01 4,21

  H Ugostiteljstvo 2,56 2,43 2,39

  55 Ugostiteljstvo 2,56 2,43 2,39

  I Prijevoz, skladitenje i komunikacije 7,94 7,55 7,33

  60, 61 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport, vodeni saobraaj

  2,32 2,35 2,41

  62 Zrani prijevoz 0,04 0,02 0,04

  63 Pratee i pomone djelatnosti u prijevozu; djelatnost putnikih agencija

  0,54 0,56 0,57

  64 Pota i telekomunikacije 5,03 4,62 4,32

  24

  4. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD, TEKUE CIJENESTRUKTURA U % (nastavak)

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • 2008* 2009* 2010 Activity

  0,24 0,21 0,22 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.

  0,01 0,05 0,05 Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus

  0,08 0,08 0,08 Manufakture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks

  0,27 0,29 0,36 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

  0,05 0,03 0,02 Manufacture of other transport equipment

  0,58 0,53 0,54 Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c.

  0,14 0,09 0,20 Recycling

  3,93 4,21 4,26 Electricity, gas and water supply

  3,32 3,58 3,63 Electricity, gas, steam and hot water supply

  0,61 0,64 0,63 Collection, purification and distributionof water

  5,15 5,01 4,19 Construction

  5,15 5,01 4,19 Construction

  13,08 13,47 13,53 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles,

  motorcycles and personal and household goods

  1,75 1,69 1,77 Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel

  6,94 7,35 7,21 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

  4,39 4,43 4,55 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repairs of personal and

  household goods

  2,29 2,25 2,41 Hotels and restaurants

  2,29 2,25 2,41 Hotels and restaurants

  7,01 7,13 7,00 Transport, storage and communication

  2,49 2,49 2,45 Land transport; transport via pipelines,water transport

  0,04 0,00 0,00 Air transport

  0,59 0,58 0,58 Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies

  3,89 4,08 4,04 Post and telecommunications

  25

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES STRUCTURE IN % (continued)

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Djelatnost 2005* 2006* 2007*

  J Finansijsko/Financijsko posredovanje 4,62 4,49 4,7065 Finansijsko/Financijsko posredovanje, osim

  osiguranja i penzijskih/ mirovinskih fondova

  3,72 3,66 3,88

  66 Osiguranje i penzijski/mirovinski fondovi, osim obaveznog/obveznog socijalnog osiguranja

  0,83 0,76 0,65

  67 Pomone djelatnosti u finansijskom/ financijskom posredovanju

  0,07 0,07 0,17

  K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti

  10,39 9,73 8,75

  70 Poslovanje nekretninama 6,80 6,11 5,42od toga: imputirana renta 6,52 5,83 5,16

  71 Iznajmljivanje maina/strojeva i opreme bez rukovaoca i predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  0,09 0,10 0,11

  72 Raunarske/raunalne i srodne aktivnosti 0,29 0,33 0,38

  73 Istraivanje i razvoj 0,17 0,36 0,27

  74 Ostale poslovne djelatnosti 3,05 2,82 2,58

  L Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osiguranje

  8,67 8,46 8,47

  75 Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osig.

  8,67 8,46 8,47

  M Obrazovanje 4,45 4,53 4,65

  80 Obrazovanje 4,45 4,53 4,65

  N Zdravstveni i socijalni rad 4,31 4,09 4,09

  85 Zdravstveni i socijalni rad 4,31 4,09 4,09

  O Ostale javne komunalne, drutvene i vlastite uslune djelatnosti

  2,13 2,11 2,24

  90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smea, sanitarne i sline djelatnosti

  0,37 0,34 0,36

  91 Djelatnosti organizacija na bazi ulanjenja 0,13 0,12 0,12

  92 Rekreativne, sportske i kulturne djelatnosti 1,16 1,12 1,24

  93 Ostale uslune djelatnosti 0,47 0,52 0,51

  Ukupno sve djelatnosti 84,61 82,40 82,87

  UFPIM (-) 2,98 3,09 3,45

  Bruto dodana vrijednost, bazne/bazine 81,64 79,31 79,42

  Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije na proizvode (+)

  18,36 20,69 20,58

  Bruto domai proizvod (BDP) u trinim cijenama

  100,00 100,00 100,00

  26

  4. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD, TEKUE CIJENESTRUKTURA U % (nastavak)

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • 2008* 2009* 2010 Activity

  4,27 4,42 4,48 Financial intermediation3,71 3,83 3,87 Financial intemediation, except insurance

  and pension funding

  0,49 0,49 0,48 Insurance and pension funding, except compulsory social security

  0,08 0,10 0,13 Activities auxiliary to financialintermediation

  8,39 9,07 9,14 Real estate, renting and business activities

  4,97 5,35 5,33 Real estate activities4,65 4,95 4,82 of which: imputed rent

  0,13 0,11 0,11 Renting of machinery and equipment without operator

  0,43 0,45 0,47 Computer and related activities

  0,25 0,36 0,41 Research and development

  2,61 2,81 2,82 Other business activities

  8,70 9,52 8,93 Public administration and defence; compulsory social security

  8,70 9,52 8,93 Public administration and defence; compulsory social security

  4,90 5,10 5,07 Education

  4,90 5,10 5,07 Education

  4,37 4,75 4,78 Health and social work

  4,37 4,75 4,78 Health and social work

  2,14 2,21 2,19 Other community, social and personal service activities

  0,33 0,37 0,36 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities

  0,13 0,14 0,14 Activities of membership organizations n.e.c.

  1,18 1,21 1,21 Recreational, cultural and spor.act.

  0,50 0,49 0,49 Other service activities

  84,52 86,26 85,78 Total of activities

  3,19 3,21 3,19 FISIM (-)

  81,33 83,05 82,59 Gross value added, basic prices

  18,67 16,95 17,41 Taxes on products and services and importless subsidies on products (+)

  100,00 100,00 100,00 Gross domestic product (GDP) at market prices

  27

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES STRUCTURE IN % (continued)

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Djelatnost 2006* 2007* 2008*

  A Poljoprivreda, lov i umarstvo 109,32 108,62 106,45

  01 Poljoprivreda, lov i pripadajue uslune djelatnosti

  111,53 109,41 105,30

  02 umarstvo i iskoriavanje uma

  99,10 104,52 112,73

  B Ribarstvo 253,32 118,49 128,64

  05 Ribolov, uzgoj ribe i pripadajue uslune djelatnosti

  253,32 118,49 128,64

  C Vaenje ruda i kamena 107,44 126,49 111,95

  10 Vaenje uglja i lignita; vaenje treseta 112,83 123,53 109,76

  13 Vaenje ruda metala 101,83 163,47 91,23

  14 Vaenje ostalih ruda i kamena 89,17 135,21 123,77

  D Preraivaka industrija 115,56 127,30 116,93

  15 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia 109,14 119,73 110,56

  16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 111,58 100,45 101,15

  17 Proizvodnja tekstila 78,98 118,65 129,46

  18 Proizvodnja odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna

  108,10 130,16 104,76

  19 tavljenje i obrada koe 164,01 93,40 119,67

  20 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute, osim namjetaja

  113,61 122,98 112,98

  21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira 87,08 104,62 82,15

  22 Izdavaka djelatnost, tampanje/ tiskanje i umnoavanje

  113,84 102,56 123,36

  23 Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva

  0,00 0,00 119,37

  24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 78,61 183,14 113,20

  25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastinih masa

  113,17 140,88 125,20

  26 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  104,04 124,10 133,23

  27 Proizvodnja baznih/bazinih metala 142,53 155,87 110,08

  28 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim

  maina/strojeva i opreme

  138,33 128,35 128,37

  29 Proizvodnja maina/strojeva i ureaja, d.n. 112,90 132,89 143,13

  30 Proizvodnja kancelarijskih/uredskih maina/strojeva i raunara/raunala

  78,59 183,64 125,05

  28

  5. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD,TEKUE CIJENE INDEKSI

  Prethodna godina = 100

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • Previous year = 100

  2009* 2010 Activity

  97,30 101,30 Agriculture, hunting and forestry

  101,47 100,64 Agriculture, hunting and related serviceactivities

  76,05 105,75 Forestry, logging and related serviceactivities

  159,55 94,92 Fishing

  159,55 94,92 Fishing, fish farming and related serviceactivities

  105,72 93,23 Mining and quarrying

  109,28 95,33 Mining of coal and lignite; extraction of peat

  119,63 86,13 Mining of metal ores

  91,48 85,24 Other mining and quarrying

  87,11 111,46 Manufacturing

  113,39 98,38 Manufacture of food products and beverages

  103,00 69,30 Manufacture of tobacco products

  120,26 109,49 Manufacture of textiles

  97,33 111,67 Manufacture of wearing apparel; dressing anddyeing of fur

  83,55 108,16 Tanning and dressing of leather

  78,73 98,96 Mfr. of wood and of products of wood and cork,except furniture

  179,27 215,80 Manufacture of pulp, paper and paper products

  100,95 97,50 Publishing, printing and reproduction ofrecorded media

  0,00 0,00 Manufacture of coke, refined petroleum products andnuclear fuel

  119,41 89,46 Manufacture of chemicals and chemical products

  113,36 85,33 Manufacture of rubber and plastic products

  83,59 85,99 Manufacture of other non-metallic mineral products

  22,42 0,00 Manufacture of basic metals

  93,16 97,99 Manufakture of fabricated metal products, exceptmachinery and equipment

  80,12 111,24 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

  77,37 80,87 Manufacture of office machinery and computers

  29Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICESINDICES

 • Djelatnost 2006* 2007* 2008*

  31 Proizvodnja elektrinih maina/strojeva i aparata, d.n.

  121,54 110,90 113,99

  32 Proizvodnja radio, televizijske i komunikacione opreme i aparata

  156,72 110,57 110,16

  33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optikih instrumenata, satova

  126,04 115,02 105,98

  34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

  96,68 122,83 102,25

  35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 84,88 177,78 114,33

  36 Proizvodnja namjetaja, ostala preraivaka industrija, d.n.

  106,42 116,95 103,26

  37 Reciklaa 148,03 97,22 103,46

  E Proizvodnja i snabdijevanje/ opskrba elektrinom energijom, gasom/plinom i vodom

  94,91 87,67 137,33

  40 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektrinom energijom, gasom/ plinom, parom i toplom vodom

  96,58 82,33 146,39

  41 Sakupljanje, preiavanje i distribucija vode 86,80 116,71 102,65

  F Graevinarstvo 111,81 121,46 127,43

  45 Graevinarstvo 111,81 121,46 127,43

  G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila, motocikala i predmeta za vlastitu upotrebu/ uporabu i domainstvo/kuanstvo

  112,83 117,41 119,14

  50 Trgovina, odravanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

  111,51 116,67 114,17

  51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  114,11 116,64 121,64

  52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  111,44 118,92 117,38

  H Ugostiteljstvo 106,09 111,63 107,86

  55 Ugostiteljstvo 106,09 111,63 107,86

  I Prijevoz, skladitenje i komunikacije 106,49 109,83 107,58

  60, 61 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport, vodeni saobraaj

  113,21 116,04 116,47

  62 Zrani prijevoz 49,07 239,33 118,72

  63 Pratee i pomone djelatnosti u prijevozu; djelatnost putnikih agencija

  115,66 113,67 116,89

  64 Pota i telekomunikacije 102,84 105,74 101,31

  30 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  Prethodna godina = 100INDEKSI (nastavak)

  5. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD,TEKUE CIJENE

 • Previous year = 100

  2009* 2010 Activity

  84,65 109,33 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.

  0,00 92,92 Manufacture of radio, television and communicationequipment and apparatus

  96,25 104,45 Manufakture of medical, precision and optical instruments,watches and clocks

  102,56 130,08 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

  66,04 56,82 Manufacture of other transport equipment

  89,39 104,20 Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c.

  63,64 229,20 Recycling

  104,54 104,04 Electricity, gas and water supply

  104,97 104,50 Electricity, gas, steam and hot water supply

  102,23 101,47 Collection, purification and distribution of water

  94,67 86,03 Construction

  94,67 86,03 Construction

  100,25 103,35 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and

  household goods

  94,04 107,90 Sale, maintenance and repair of motor vehicles andmotorcycles; retail sale of

  automotive fuel

  103,16 100,93 Wholesale trade and commission trade, except of motorvehicles and motorcycles

  98,14 105,62 Retail trade, except of motor vehicles andmotorcycles; repairs of personal and

  household goods

  95,58 109,92 Hotels and restaurants

  95,58 109,92 Hotels and restaurants

  99,07 100,99 Transport, storage and communication

  97,26 101,19 Land transport; transport via pipelines,water transport

  0,00 0,00 Air transport

  96,57 101,82 Supporting and auxiliary transport activities; activitiesof travel agencies

  102,27 101,84 Post and telecommunications

  31Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  INDICES (continued)GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES

 • Djelatnost 2006* 2007* 2008*

  J Finansijsko/Financijsko posredovanje 108,82 118,44 102,30

  65 Finansijsko/Financijsko posredovanje, osim osiguranja i penzijskih/ mirovinskih fondova

  110,33 119,92 107,57

  66 Osiguranje i penzijski/mirovinski fondovi, osim obaveznog/obveznog socijalnog osiguranja

  101,54 97,65 84,02

  67 Pomone djelatnosti u finansijskom/ financijskom posredovanju

  115,21 258,11 51,51

  K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti

  104,78 101,78 107,93

  70 Poslovanje nekretninama 100,64 100,28 103,25od toga: imputirana renta 100,06 100,09 101,44

  71 Iznajmljivanje maina/strojeva i opreme bez rukovaoca i predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  121,54 121,48 136,06

  72 Raunarske/raunalne i srodne aktivnosti 129,50 128,14 128,47

  73 Istraivanje i razvoj 240,17 85,17 105,46

  74 Ostale poslovne djelatnosti 103,73 103,34 113,85

  L Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osiguranje

  109,19 113,20 115,65

  75 Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osig.

  109,19 113,20 115,65

  M Obrazovanje 113,93 116,05 118,69

  80 Obrazovanje 113,93 116,05 118,69

  N Zdravstveni i socijalni rad 106,21 113,14 120,10

  85 Zdravstveni i socijalni rad 106,21 113,14 120,10

  O Ostale javne komunalne, drutvene i vlastite uslune djelatnosti

  111,04 119,95 107,70

  90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smea, sanitarne i sline djelatnosti

  104,99 118,77 101,98

  91 Djelatnosti organizacija na bazi ulanjenja 105,33 117,02 116,58

  92 Rekreativne, sportske i kulturne djelat. 107,62 125,13 107,49

  93 Ostale uslune djelatnosti 125,92 110,34 110,08

  Ukupno sve djelatnosti 109,02 113,75 114,81

  UFPIM (-) 116,20 126,22 104,20

  Bruto dodana vrijednost, bazne/bazine cijene 108,76 113,26 115,27

  Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije na proizvode (+)

  126,13 112,50 102,14

  Bruto domai proizvod (BDP) u trinim cijenama

  111,95 113,10 112,57

  32 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  5. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAI PROIZVOD,TEKUE CIJENEINDEKSI (nastavak)

  Prethodna godina = 100

 • Previous year = 100

  2009* 2010 Activity

  100,78 104,23 Financial intermediation

  100,63 103,70 Financial intemediation, except insurance andpension funding

  97,11 102,29 Insurance and pension funding, exceptcompulsory social security

  131,05 133,01 Activities auxiliary to financialintermediation

  105,22 103,63 Real estate, renting and business activities

  104,83 102,54 Real estate activities103,60 100,25 of which: imputed rent

  80,45 106,48 Renting of machinery and equipment without operator

  100,68 107,20 Computer and related activities

  136,94 116,84 Research and development

  104,81 103,34 Other business activities

  106,63 96,39 Public administration and defence; compulsory social security

  106,63 96,39 Public administration and defence; compulsorysocial security

  101,41 102,23 Education

  101,41 102,23 Education

  105,87 103,66 Health and social work

  105,87 103,66 Health and social work

  100,54 102,17 Other community, social and personal service activities

  109,60 100,65 Sewage and refuse disposal, sanitation andsimilar activities

  106,55 100,69 Activities of membership organizations n.e.c.

  99,84 102,63 Recreational, cultural and sporting activities

  94,73 102,63 Other service activities

  99,39 102,26 Total of activities

  98,00 102,04 FISIM (-)

  99,45 102,27 Gross value added, basic prices

  88,39 105,65 Taxes on products and services and importless subsidies on products (+)

  97,38 102,84 Gross domestic product (GDP) at market prices

  33Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CURRENT PRICES INDICES (continued)

 • DjelatnostBruto

  proizvodnja Output

  Meufazna potronja

  Intermediateconsumption

  Bruto dodana vrijednost

  Gross value added

  Activity

  A Poljoprivreda, lov i umarstvo 1.329.058 686.179 642.879 Agriculture, hunting and forestry

  01 Poljoprivreda, lov i pripadajue uslune djelatnosti

  1.140.454 611.603 528.851 Agriculture, hunting and related service activities

  02 umarstvo i iskoriavanje uma

  188.604 74.576 114.028 Forestry, logging and related service activities

  B Ribarstvo 6.369 5.707 662 Fishing

  05 Ribolov, uzgoj ribe i pripadajue uslune djelatnosti

  6.369 5.707 662 Fishing, fish farming and related service activities

  C Vaenje ruda i kamena 450.385 224.890 225.495 Mining and quarrying

  10 Vaenje uglja i lignita; vaenje treseta 307.047 135.668 171.379 Mining of coal and lignite; extractionof peat

  13 Vaenje ruda metala 15.090 10.014 5.076 Mining of metal ores

  14 Vaenje ostalih ruda i kamena 128.248 79.208 49.040 Other mining and quarrying

  D Preraivaka industrija 4.934.089 3.756.324 1.177.765 Manufacturing

  15 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia

  892.263 637.826 254.437 Manufacture of food products and beverages

  16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 93.455 50.854 42.601 Manufacture of tobacco products

  17 Proizvodnja tekstila 199.188 158.166 41.022 Manufacture of textiles

  18 Proizvodnja odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna

  97.532 51.043 46.489 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur

  19 tavljenje i obrada koe 77.021 46.612 30.409 Tanning and dressing of leather

  20 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute, osim namjetaja

  307.117 230.276 76.841 Mfr. of wood and of products of wood and cork, except furniture

  21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

  43.282 32.265 11.017 Manufacture of pulp, paper and paper products

  22 Izdavaka djelatnost, tampanje/ tiskanje i umnoavanje

  173.634 112.120 61.514 Publishing, printing and reproduction of recorded media

  23 Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva

  162.605 185.956 -23.351 Manufacture of coke, refined petrol. products and nuclear fuel

  24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

  179.458 122.400 57.058 Manufacture of chemicals and chemical products

  25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastinih masa

  168.966 130.225 38.741 Manufacture of rubber and plastic products

  26 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  357.694 224.689 133.005 Manufacture of other non-metallic mineral products

  27 Proizvodnja baznih/bazinih metala 816.027 730.378 85.649 Manufacture of basic metals

  28 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim maina/strojeva i opreme

  389.922 276.010 113.912 Mfr. of fabricated metal products, except machinery and equipment

  29 Proizvodnja maina/strojeva i ureaja, d.n.

  137.273 99.519 37.754 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

  30 Proizvodnja kancelarijskih/uredskih

  maina/strojeva i raunara/raunala

  47.199 34.682 12.517 Manufacture of office machinery and computers

  31 Proizvodnja elektrinih maina/ strojeva i aparata, d.n.

  99.619 75.031 24.588 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.

  34

  6. RAUN PROIZVODNJE PO DJELATNOSTIMA U 2005.* GODINI, TEKUE CIJENEPRODUCTION ACCOUNT BY ACTIVITIES IN 2005*, AT CURRENT PRICES

  000 KM

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • DjelatnostBruto

  proizvodnja Output

  Meufazna potronja

  Intermediateconsumption

  Bruto dodana vrijednost

  Gross value added

  Activity

  32 Proizvodnja radio, televizijske i komunikacione opreme i aparata

  7.704 6.648 1.056 Manufacture of radio, television and comm. equipment and appar.

  33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optikih instrumenata, satova

  17.654 9.874 7.780 Mfr. of medical, precision and optical instruments, watches and clocks

  34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

  289.375 254.088 35.287 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

  35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 13.765 9.247 4.518 Manufacture of other transport equipment

  36 Proizvodnja namjetaja, ostala preraivaka industrija, d.n.

  252.819 182.369 70.450 Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c.

  37 Reciklaa 110.517 96.046 14.471 Recycling

  E Proizvodnja i snabdijevanje/ opskrba elektrinom energijom, gasom/plinom i vodom

  1.173.057 634.208 538.849 Electricity, gas and water supply

  40 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektrinom energijom, gasom/ plinom, parom i toplom vodom

  1.031.124 583.943 447.181 Electricity, gas, steam and hot water supply

  41 Sakupljanje, preiavanje i distribucija vode

  141.933 50.265 91.668 Collection, purification and distribution of water

  F Graevinarstvo 1.639.653 1.172.895 466.758 Construction

  45 Graevinarstvo 1.639.653 1.172.895 466.758 Construction

  G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila, motocikala i predmeta za vlastitu upotrebu/ uporabu i domainstvo/kuanstvo

  2.410.380 1.110.086 1.300.294 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and

  personal and household goods

  50 Trgovina, odravanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

  316.265 131.349 184.916 Sale, maintenance and repair of motor vehicles; retail sale of automotive fuel

  51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  1.391.717 719.400 672.317 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and

  motorcycles

  52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  702.398 259.337 443.061 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles;

  repairs of personal and household goods

  H Ugostiteljstvo 585.863 304.197 281.666 Hotels and restaurants

  55 Ugostiteljstvo 585.863 304.197 281.666 Hotels and restaurants

  I Prijevoz, skladitenje i komunikacije

  1.602.585 729.190 873.395 Transport, storage and communication

  60 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport

  638.264 382.489 255.775 Land transport; transport via pipelines

  62 Zrani prijevoz 14.740 10.528 4.212 Air transport63 Pratee i pomone djelatnosti u

  prijevozu; djelatnost putnikih agencija136.185 76.261 59.924 Supporting and auxiliary transport

  activities; activities of travel agenc.64 Pota i telekomunikacije 813.396 259.912 553.484 Post and telecommunications

  J Finansijsko/Financijsko posredovanje 724.436 215.811 508.625 Financial intermediation65 Finansijsko/Financijsko posredovanje

  osim osiguranja i penz./mirov.fondova564.623 155.562 409.061 Financial intemediation, except

  insurance and pension funding

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin 35

  6. RAUN PROIZVODNJE PO DJELATNOSTIMA U 2005.* GODINI, TEKUE CIJENE - nastavakPRODUCTION ACCOUNT BY ACTIVITIES IN 2005*, AT CURRENT PRICES - continued

  000 KM

 • DjelatnostBruto

  proizvodnja Output

  Meufazna potronja

  Intermediateconsumption

  Bruto dodana vrijednost

  Gross value added

  Activity

  66 Osiguranje i penzijski/mirovinski fondovi, osim obaveznog/ obveznog socijalnog osiguranja

  136.545 44.869 91.676 Insurance and pension funding, except compulsory social security

  67 Pomone djelatnosti u finansijskom/ financijskom posredovanju

  23.268 15.380 7.888 Activities auxiliary to financial intermediation

  K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti

  1.730.387 586.621 1.143.766 Real estate, renting and business activities

  70 Poslovanje nekretninama 894.344 146.259 748.085 Real estate activities

  od toga: imputirana renta 843.991 125.879 718.112 of which: imputed rent

  71 Iznajmljivanje maina/strojeva i opreme, bez rukovaocaza i predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  25.058 15.078 9.980 Renting of machinery and equipment without

  operator

  72 Raunarske/raunalne i srodne aktivnosti 57.783 26.005 31.778 Computer and related activities

  73 Istraivanje i razvoj 36.953 18.439 18.514 Research and development

  74 Ostale poslovne djelatnosti 716.249 380.840 335.409 Other business activities

  L Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osigu.

  1.293.648 339.096 954.552 Public administration and defence; compulsory social sec.

  75 Dravna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osig.

  1.293.648 339.096 954.552 Public administration and defence; compulsory social security

  M Obrazovanje 617.435 127.561 489.874 Education

  80 Obrazovanje 617.435 127.561 489.874 Education

  N Zdravstveni i socijalni rad 691.478 216.835 474.643 Health and social work

  85 Zdravstveni i socijalni rad 691.478 216.835 474.643 Health and social work

  O Ostale javne komunalne, drutvene i vlastite uslune djelatnosti

  553.308 319.348 233.960 Other community, social and personal service activities

  90 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smea, sanitarne i sline djelatnosti

  69.993 29.505 40.488 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities

  91 Djelatnosti organizacija na bazi ulanjenja

  27.510 13.449 14.061 Activities of membership organizations

  92 Rekreativne, sportske i kulturne djelatnosti

  354.988 226.929 128.059 Recreational, cultural and sporting activities

  93 Ostale uslune djelatnosti 100.817 49.465 51.352 Other service activities

  Ukupno sve djelatnosti 19.742.131 10.428.948 9.313.183 Total of activities

  Nefinansijski/Nefinancijski sektor 12.862.231 8.062.761 4.799.470 Non-financial corporations sector

  Finansijski/Financijski sektor 696.522 205.848 490.674 Financial corporations sector

  Sektor drave 2.730.272 748.667 1.981.605 General government sector

  Sektor domainstava/kuanstava 3.423.700 1.400.939 2.022.761 Household sector

  NPUSK 29.406 10.733 18.673 NPISH

  UFPIM 327.611 -327.611 FISIMBruto dodana vrijednost, bazne/bazine cijene

  19.742.131 10.756.559 8.985.572 Gross value added, basic prices

  Porezi na proizvode i usluge i uvoz minus subvencije na proizvode (+)

  2.021.027 Taxes on products and services and import less subsidies on products (+)

  Bruto domai proizvod (BDP) u trinim cijenama

  11.006.599 Gross domestic product (GDP) at market prices

  36

  PRODUCTION ACCOUNT BY ACTIVITIES IN 2005*, AT CURRENT PRICES - continued

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  000 KM

  6. RAUN PROIZVODNJE PO DJELATNOSTIMA U 2005.* GODINI, TEKUE CIJENE - nastavak

 • DjelatnostBruto

  proizvodnja Output

  Meufazna potronja

  Intermediateconsumption

  Bruto dodana vrijednost

  Gross value added

  Activity

  A Poljoprivreda, lov i umarstvo 1.432.448 729.630 702.819 Agriculture, hunting and forestry

  01 Poljoprivreda, lov i pripadajue uslune djelatnosti

  1.228.305 638.491 589.814 Agriculture, hunting and relatedservice activities

  02 umarstvo i iskoriavanje uma

  204.143 91.139 113.005 Forestry, logging and relatedservice activities

  B Ribarstvo 6.432 4.756 1.677 Fishing

  05 Ribolov, uzgoj ribe i pripadajue uslune djelatnosti

  6.432 4.756 1.677 Fishing, fish farming and related service activities

  C Vaenje ruda i kamena 480.323 238.051 242.271 Mining and quarrying

  10 Vaenje uglja i lignita; vaenje treseta

  333.420 140.048 193.372 Mining of coal and lignite; extractionof peat

  13 Vaenje ruda metala 16.642 11.473 5.169 Mining of metal ores

  14 Vaenje ostalih ruda i kamena 130.261 86.530 43.730 Other mining and quarrying

  D Preraivaka industrija 5.511.741 4.150.672 1.361.068 Manufacturing

  15 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pia

  973.243 695.547 277.697 Manufacture of food products and beverages

  16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 106.677 59.142 47.535 Manufacture of tobacco products

  17 Proizvodnja tekstila 82.361 49.960 32.401 Manufacture of textiles

  18 Proizvodnja odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna

  103.153 52.898 50.255 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur

  19 tavljenje i obrada koe 142.702 92.829 49.873 Tanning and dressing of leather

  20 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute, osim namjetaja

  337.172 249.875 87.298 Mfr. of wood and of products of wood and cork, except furniture

  21 Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

  48.166 38.572 9.594 Manufacture of pulp, paper and paper products

  22 Izdavaka djelatnost, tampanje/ tiskanje i umnoavanje

  174.047 104.019 70.027 Publishing, printing and reproduction of recorded media

  23 Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva

  155.683 154.170 1.513 Manufacture of coke, refined petrol. products and nuclear fuel

  24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

  219.181 174.329 44.853 Manufacture of chemicals and chemical products

  25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastinih masa

  183.088 139.244 43.844 Manufacture of rubber and plastic products

  26 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

  377.208 238.835 138.372 Manufacture of other non-metallic mineral products

  27 Proizvodnja baznih/bazinih metala 1.108.789 986.711 122.078 Manufacture of basic metals

  28 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim maina/strojeva i opreme

  463.798 306.223 157.575 Mfr. of fabricated metal products, except machinery and equipment

  29 Proizvodnja maina/strojeva i ureaja, d.n.

  148.128 105.504 42.623 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

  30 Proizvodnja kancelarijskih/uredskih maina/strojeva i raunara/raunala

  27.585 17.748 9.837 Manufacture of office machinery and computers

  31 Proizvodnja elektrinih maina/ strojeva i aparata, d.n.

  118.741 88.856 29.884 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.

  Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

  7. RAUN PROIZVODNJE PO DJELATNOSTIMA U 2006.*. GODINI, TEKUE CIJENEPRODUCTION ACCOUNT BY ACTIVITIES IN 2006*, AT CURRENT PRICES

  000 KM

  37

 • DjelatnostBruto

  proizvodnja Output

  Meufazna potronja

  Intermediateconsumption

  Bruto dodana vrijednost

  Gross value added

  Activity

  32 Proizvodnja radio, televizijske i komunikacione opreme i aparata

  8.114 6.460 1.655 Manufacture of radio, television and comm. equipment and appar.

  33 Proizvodnja medicinskih, preciznih i optikih instrumenata, satova

  20.462 10.656 9.806 Mfr. of medical, precision and optical instruments, watches and clocks

  34 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

  297.466 263.349 34.117 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

  35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

  12.176 8.341 3.835 Manufacture of other transport equipment

  36 Proizvodnja namjetaja, ostala preraivaka industrija, d.n.

  261.581 186.605 74.975 Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c.

  37 Reciklaa 142.220 120.799 21.421 Recycling

  E Proizvodnja i snabdijevanje/ opskrba elektrinom energijom, gasom/plinom i vodom

  1.322.588 811.149 511.439 Electricity, gas and water supply

  40 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba elektrinom energijom, gasom/ plinom, parom i toplom vodom

  1.190.461 758.588 431.873 Electricity, gas, steam and hot water supply

  41 Sakupljanje, preiavanje i distribucija vode

  132.127 52.561 79.566 Collection, purification and distribution of water

  F Graevinarstvo 1.643.393 1.121.508 521.885 Construction

  45 Graevinarstvo 1.643.393 1.121.508 521.885 Construction

  G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila, motocikala i predmeta za vlastitu upotrebu/ uporabu i domainstvo/kuanstvo

  2.640.308 1.173.141 1.467.167 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and

  personal and household goods

  50 Trgovina, odravanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

  335.709 129.505 206.204 Sale, maintenance and repair of motor vehicles; retail sale of automotive fuel

  51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

  1.531.157 763.953 767.204 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and

  motorcycles

  52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za vlastitu upotrebu/uporabu i doma./kuan.

  773.442 279.683 493.759 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repairs of personal

  and household goods

  H Ugostiteljstvo 612.190 313.370 298.820 Hotels and restaurants

  55 Ugostiteljstvo 612.190 313.370 298.820 Hotels and restaurants

  I Prijevoz, skladitenje i komunikacije

  1.713.036 782.915 930.121 Transport, storage and communication

  60 Kopneni prijevoz; cjevovodni transport

  700.252 410.700 289.553 Land transport; transport via pipelines

  62 Zrani prijevoz 17.251 15.184 2.067 Air transport

  63 Pratee i pomone djelatnosti u prijevozu; djelatnost putnikih agencija

  144.501 75.190 69.311 Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agenc.

  64 Pota i telekomunikacije 851.032 281.841 569.191 Post and telecommunications

  J Finansijsko/Financijsko posredovanje 792.220 238.747 553.475 Financial intermediation65 Finansijsko/Financijsko posredovanje

  osim osiguranja i penz./mirov.fondova635.873 184.572 451.302 Financial intemediation, except

  insurance and pension funding

  7. RAUN PROIZVODNJE PO DJELATNOSTIMA U 2006.* GODINI, TEKUE CIJENE - nastavakPRODUCTION ACCOUNT BY ACTIVITIES IN 2006*, AT CURRENT PRICES - continued

  000 KM

  38 Statistiki bilten br.164/2011 Statistical bulletin

 • DjelatnostBruto

  proizvodnja Output

  Meufazna potronja

  Intermediateconsumption

  Bruto do