Download pdf - Resonansi Januari

Transcript
 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  1/26

  Cinta Adalah Keintiman, Gairah, dan Komitmen

  Oleh: Santy Yanuar Pranawati *

  Aku mencintaimu. " Tidak emua oran! ia dan teriaa men!uca#kan kalimat tereut,

  terutama a#aila untuk #ertama kalinya. "Aku mencintaimu" meru#akan euah kalimat yan!ia memuat hati eeoran! er!etar atau er!elora, aik yan! men!uca#kan mau#un yan!

  menerima uca#an itu. A#ala!i ila kalimat itu diuca#kan den!an #enuh ketuluan, ukan hanya

  karena keiaaan, a#ala!i ti#u mulihat.

  $e%inii kata cinta an!at lua dan tak terata. Setia# oran! memaknai kata cinta den!an

  #andan!an mereka main!&main!. Ada #enda#at yan! men!atakan ahwa cinta meru#akan

  euah #eraaan in!in era!i erama den!an eeoran!. Ada 'u!a yan! er#enda#at ahwacinta adalah #eraaan im#ati yan! meliatkan emoi yan! mendalam. Penda#at lain

  menyatakan, cinta adalah euah ke!iatan akti% yan! dilakukan manuia terhada# o'ek lain,

  eru#a #en!oranan diri, em#ati, #erhatian, memerikan kaih ayan!, memantu, menuruti

  #erkataan, #atuh, dan mau melakukan a#a#un yan! diin!inkan o'ek tereut.

  A#aila diandin!kan den!an eera#a ahaa lain di (ro#a, ahaa )ndoneia terlihat leihanyak memiliki koakata dalam men!un!ka#kan kone# ini, mialnya cinta, kaih, dan ayan!.

  alau#un #ada akhirnya diedakan dalam men!artikannya, kone# daarnya adalah ama.

  $emikian 'u!a ahaa Yunani kuno, yan! memedakan kone# tereut den!an ero, #hilia,tor!e, dan a!a#e.

  Cinta, a!i eera#a oran! adalah euah candu yan! kuat, #eraaan yan! men!!eliahkan,

  atau#un euah kelekatan. +a!i yan! lain cinta meru#akan %antai, di mana eeoran! iaanya#erem#uan- erhara# akan adanya eoran! #enyelamat iaanya #ria-. Sedan!kan, yan! lain

  er#ikir ahwa cinta adalah euah #ermainan atau #ertem#uran, di mana akan terda#ateeoran! yan! menan! atau kalah.

  Cinta da#at men'adi cerita horor, miteri, atau cerita detekti%, cerita yan! menyakitkan di mana

  ada #elaku dan ada koran kekeraan. Atau cinta akan men'adi #etualan!an, da#at 'u!a men'adieuah huun!an yan! demokrati di mana terda#at uaana harmoni alin! men!har!ai.

  +a!i eeoran! yan! edan! dimauk cinta, tidak 'aran! mereka erika# tidak e#ertinya

  iaanya, hal ini ter'adi tidak memandan! uia. +era#a #un uianya, 'ika eeoran! edan! 'atuhcinta, ia a'a melakukan hal&hal yan! ereda dari keiaaannya. ialnya a'a, dari yan!

  an!at tak acuh terhada# #enam#ilan, men'adi an!at acuh, ahkan terkadan! terlihat erleihan

  dalam er#enam#ilan.

  Se#aan! kekaih yan! edan! dimauk cinta, akan melihat ahwa dunia ini hanya milik mereka

  erdua, etia# kata&kata yan! mereka un!ka#kan men!andun! unur cinta. /al ini mun!kin a'atidak hanya dialami oleh eoran! rema'a, namun era#a #un umur mereka, 'ika edan! dilanda

  cinta, ecara tidak diadari #erilaku akan terlihat ereda dari iaanya.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  2/26

  Peraaan cinta yan! hanya didaari emoi elaka tentu tidaklah i'ak. Terleih 'ika emoi itu

  hanya datan! eaat. 0omantime cinta hanya akan erakhir den!an mim#i uruk. Akan timul

  un!ka#an&un!ka#an kekecewaan, keedihan, akit hati, dan 'u!a dendam. +ahkan, ketika#aan!an tereut udah telan'ur erada dalam ikatan #ernikahan, ia a'a ter'adi an!!a#an

  ahwa rumah tan!!a yan! edan! di'alani a!aikan neraka, muncul #elecehan, ahkan

  kekeraan, ada yan! men'adi #elaku dan ada yan! men'adi koran. Keanyakan oran! men'adi#arah, karena udah ter#eran!ka# dalam "'eratan cinta" yan! dulu men!!eu. 1alu a!aimana

  u#aya kita tidak ter'eak ke dalam cerita cinta indah yan! eru'un! #ada tete air mata2

  $alam mencintai, eaiknya meman! kita mencintai #aan!an den!an e!ena# hati, teta#i kita

  'u!a haru men!!unakan akal udi. akudnya, emoi dan lo!ika kita kawinkan. Seaiknya, kita

  men!!unakan hikmat yan! ada ke#ada diri kita untuk tidak men'adikan cinta itu hanya emoi

  eaat. eman! ukan hal yan! mudah. +iarlah cinta itu tumuh dan hidu# men'adi cinta e'ati.

  +a!aimana kita da#at memedakan cinta eaat dan cinta e'ati2 /anya waktu yan! ia

  men!u'inya. Tidak ter!ea&!ea dan memeri keem#atan ke#ada cinta untuk er#eran dalam

  ceritanya.

  +er#ikir ahwa cinta meru#akan euah cerita da#at memantu kita untuk melihat a!aimanamemilih dan men!!aun!kan elemen&elemen dari "alur" ceritanya. Teori cinta atau yan! dieut

  Teori Trian!ular yan! diun!ka#kan oleh Stener!3 menyeutkan ada ti!a kom#onen dalam

  cinta, yaitu 4-. intimacy keintiman-, 5- #aion !airah-, dan 6- commitment komitmen-.Kom#onen keintiman meru#akan elemen emoi.

  Seeoran! men'adi nyaman ila erhada#an den!an #aan!annya, adanya keterukaan erta

  kein!inan untuk memina huun!an dalam lin!ku# ke#ercayaan. Kom#onen !airah adalahelemen moti7aional yan! meru#akan doron!an dari dalam yan! diartikan ea!ai !airah

  %iiolo!i atau harat ekual. Kom#onen yan! terakhir adalah komitmen. Kom#onen ini

  meru#akan kom#onen yan! #entin! ea meliatkan elemen ko!nii, yakni eeoran! harumen!amil ke#utuan a#akah ia akan mencintai eeoran! dan tin!!al erama oran! yan!

  dicintainya.

  eman! tidak mudah a!i eeoran! yan! edan! 'atuh cinta untuk men!!unakan lo!ikanya.

  Keanyakan oran! akan men!!unakan emoi atau #eraaan ehin!!a walau#un cinta mereka

  menda#at tentan!an, mereka tidak akan men!hiraukannya. +e!itu 'u!a ketika eeoran! udah

  mulai meraakan akit karena cinta, mereka akan teta# memeri #ermakluman ata nama cinta.

  +a!i #aan!an yan! men!hara#kan huun!an mereka erlan'ut ke 'en'an! #ernikahan, keti!a

  kom#onen cinta di ata harulah da#at dieiman!kan, yaitu den!an men!endalikan !airah yan!yan! muncul dan menin!katkan komitmen. ereka ela'ar untuk etia #ada komitmen yan!

  telah mereka uat, dan 'u!a ela'ar untuk mencintai den!an e!ena# hati dan akal udi.

  encintai ukan hanya den!an emoi dan keenan!an eaat, teta#i 'u!a karena adanyatan!!un! 'awa, alin! mem#erhatikan #aan!an, dan 'u!a alin! men!hormati. +eruaha etia

  ke#ada komitmen dan men'a!a elama hidu# dalam ikatan #ernikahan den!an diumui

  keintiman dan !airah yan! ada.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  3/26

  *- Penuli adalah Sta% Pen!a'ar di 8akulta Pikolo!i 9K0)$A&akarta.

  ea!e o% onday ; Senin, 4< anuari 5=4=

  $i mana +ata Keaaran

  Oleh: Sonny iiono *

  >alau#un eeoran! da#at men!alahkan riuan muuh dalam #ertem#uran, ta#i eun!!uhnya#enakluk terear adalah oran! yan! da#at men!alahkan dirinya endiri.>

  && +uddha

  S()?GG9 yan! lalu aya ertemu den!an eoran! teman. $alam #ertemuan ore hari di

  euah kedai ko#i di ilan!an akarta Selatan, ia menum#ahkan unek&uneknya. Artikel yan! dia

  kirimkan ke e'umlah media, tak 'ua muncul. Padahal, e#erti diuraikan olehnya, ia udah

  men!irimkan artikel tereut ke tu'uh media cetak. /ailnya ama, artikelnya tidak dimuat. Ah,ini #en!alaman aya eera#a tahun ilam. Saya katakan ke#adanya, ahwa ekitar tahun 5===&

  an, artikel #ertama aya yan! aya uat ditolak oleh leih dari < media cetak. Setelah dilakukan#eraikan di ana&ini, artikel tereut akhirnya muncul 'u!a di atu media cetak. Saya mencoa

  untuk memerinya eman!at. Saya katakan #adanya artikel tereut #erlu di#eraiki. $en!an

  memaukkan iu han!at a!ar u# to date. $ia telah melakukan itu emua. $en!an eten!ah%rutrai, dia eru'ar ahwa keaaran ada atanya. $ia men!!u!at, @mau am#ai ka#an artikel

  tereut haru dikirim2>

  San! teman nam#aknya telah lelah. Ta#i, kiah tentan! ohn Griham olehlah diimak. Grihamadalah #enuli no7el terlari era 4=&an. ?o7el #ertamanya yan! er'udul @A Time To Kill>,

  dituli #ada 4

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  4/26

  dian!kat dari no7el EThe 8irmF akan uke ila diintan!i oleh #emain ekalier Tom Cruie.

  Tentu a'a #er'an'ian yan! meliatkan uan! dalam 'umlah ear memuat anyak #ihak dan #ara

  #enerit yan! tadinya menolak karya Griham mau tak mau menoleh kemali. +e!itulah kiahGriham di awal ketika ia #ertama kali menuli no7el.

  +alik kemali ke #ertanyaan: di mana ata keaaran eun!!uhnya2 Saya in!in ertanya, ilaAnda in!in mene!akan kemali #ernyataan Anda ke#ada lawan icara Anda, era#a kali Anda

  #erlu men!ulan!. $ua kali2 ti!a kali2 atau lima kali2 Saya mendu!a, ila Anda men!ulan!

  hin!!a lima kali, Anda akan meraa 'en!kel diuatnya.

  Saar meru#akan kata yan! erulan! kali diam#aikan oleh Allah ST di dalam al&urFan, $ia

  menyin!!un! maalah keaaran ini di ekitar tu'uh #uluh tem#at. /al ini untuk mene!akan

  eta#a #entin!nya arti keaaran a!i manuia. Situ Sada Alkita

  htt#:HHalkita. ada.or!- menyeutkan ahwa dalam )n'il etidaknya terda#at D4 ayat yan!

  erkaitan den!an aar. Sedan!kan Toni Yoyo dalam artikelnya, "Saar2 YeI" men'elakan

  ahwa dalam $hamma#ada +ait 4Keaaran adalah #raktekerta#a atau #en!endalian diri yan! teraik. ?iana ?irwana- adalah yan! tertin!!i. +e!itulah

  ada Para +uddha. $ia yan! maih menyakiti dan men!aniaya oran! lain eun!!uhnyaukanlah eoran! #erta#a amana-.> $alam A!ama /indu, ika# aar di'aarkan e!itu

  luhurnya dalam a'aran Panca Yama +rata. Sika# aar men'adi landaan #iritual di dalam

  memandan! maalah yan! dihada#i. Oran! yan! aar leih anyak menda#atkan erkah dariyan! tidak aar. $emikian di'elakan dalam artikel 3elatih $iri en'adi 1eih Saar3 yan!

  dituli oleh Putu Sumardhaya.

  )tulah men!a#a dalam etia# a!ama, dia'arkan ahwa aar meru#akan kata kunci dalammen'alani hidu# ini. elalah, ahwa eun!!uhnya tak ada itilah, @aar itu ada atanya> atau

  @keaaran aya udah haiI>. Oran! yan! taah dalam men!hada#i e!ala keulitan akan

  dianu!erahi keaaran yan! em#urna. Semo!a a'a.

  4alau#un eeoran! da#at men!alahkan riuan muuh dalam #ertem#uran, ta#i eun!!uhnya

  #enakluk terear adalah oran! yan! da#at men!alahkan dirinya endiri.>

  && +uddha

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  5/26

  S()?GG9 yan! lalu aya ertemu den!an eoran! teman. $alam #ertemuan ore hari di

  euah kedai ko#i di ilan!an akarta Selatan, ia menum#ahkan unek&uneknya. Artikel yan! dia

  kirimkan ke e'umlah media, tak 'ua muncul. Padahal, e#erti diuraikan olehnya, ia udahmen!irimkan artikel tereut ke tu'uh media cetak. /ailnya ama, artikelnya tidak dimuat. Ah,

  ini #en!alaman aya eera#a tahun ilam. Saya katakan ke#adanya, ahwa ekitar tahun 5===&

  an, artikel #ertama aya yan! aya uat ditolak oleh leih dari < media cetak. Setelah dilakukan#eraikan di ana&ini, artikel tereut akhirnya muncul 'u!a di atu media cetak. Saya mencoa

  untuk memerinya eman!at. Saya katakan #adanya artikel tereut #erlu di#eraiki. $en!an

  memaukkan iu han!at a!ar u# to date. $ia telah melakukan itu emua. $en!an eten!ah%rutrai, dia eru'ar ahwa keaaran ada atanya. $ia men!!u!at, @mau am#ai ka#an artikel

  tereut haru dikirim2>

  San! teman nam#aknya telah lelah. Ta#i, kiah tentan! ohn Griham olehlah diimak. Grihamadalah #enuli no7el terlari era 4=&an. ?o7el #ertamanya yan! er'udul @A Time To Kill>,

  dituli #ada 4

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  6/26

  htt#:HHalkita. ada.or!- menyeutkan ahwa dalam )n'il etidaknya terda#at D4 ayat yan!

  erkaitan den!an aar. Sedan!kan Toni Yoyo dalam artikelnya, "Saar2 YeI" men'elakanahwa dalam $hamma#ada +ait 4Keaaran adalah #raktek

  erta#a atau #en!endalian diri yan! teraik. ?iana ?irwana- adalah yan! tertin!!i. +e!itulah

  ada Para +uddha. $ia yan! maih menyakiti dan men!aniaya oran! lain eun!!uhnyaukanlah eoran! #erta#a amana-.> $alam A!ama /indu, ika# aar di'aarkan e!itu

  luhurnya dalam a'aran Panca Yama +rata. Sika# aar men'adi landaan #iritual di dalam

  memandan! maalah yan! dihada#i. Oran! yan! aar leih anyak menda#atkan erkah dariyan! tidak aar. $emikian di'elakan dalam artikel 3elatih $iri en'adi 1eih Saar3 yan!

  dituli oleh Putu Sumardhaya.

  )tulah men!a#a dalam etia# a!ama, dia'arkan ahwa aar meru#akan kata kunci dalammen'alani hidu# ini. elalah, ahwa eun!!uhnya tak ada itilah, @aar itu ada atanya> atau

  @keaaran aya udah haiI>. Oran! yan! taah dalam men!hada#i e!ala keulitan akan

  dianu!erahi keaaran yan! em#urna. Semo!a a'a.

  4

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  7/26

  Pada hakikatnya emua #e'aat ne!ara #unya tu!a yan! ama yaitu menyuun rencana,

  men!elola umer daya, dan mematikan or!aniainya menca#ai tu'uan yan! diamanahkan

  ke#adanya. Tu'uan utama mereka 'u!a ama. ereka ertan!!un! 'awa menca#ai tu'uanterwu'udnya kee'ahteraan rakyat ea!aimana amanat 99$ 4BD.

  Tentu a'a ean dan lin!ku# tan!!un! 'awanya ereda&eda euai 'en'an! dan %un!inya.Pe'aat di idan! hukum ertu!a mematikan tu'uan or!anainya yaitu te!aknya hukum

  terca#ai. Pe'aat di idan! #endidikan ertu!a mematikan tu'uan mencerdakan kehidu#an

  an!a 'u!a terca#ai. Pe'aat di idan! #an!an ertan!!un! 'awa mematikan maalah #an!ana!i rakyat teratai. $emikian eterunya.

  eru'uk #ada #ernyataan $rucker tentan! #en!elolaan ne!ara mari kita lihat a!aimana ne!ara

  kita diuru. Kita #erlu melihat a!aimana #ara mana'er ne!ara men!uru mulai dari maalahtrate!i e#erti #eman!unan in%ratruktur, arah #en!eman!an indutri, kone# #eman!unan

  manuia )ndoneia, maalah litrik, men!atur ruan!an #en'ara, am#ai maalah adminitrai.

  en'adi mana'er tidak cuku# erhenti hanya #ada 7ii, cita&cita, atau lo!an&lo!an a'a.en'adi mana'er erarti ertan!!un! 'awa hin!!a hail akhir yan! diamanahkan #adanya.

  +eta#a mirinya kita meraakan !iliran #emadaman litrik di iu kota ne!ara dan kota&kota

  lainnya. Produkroduk kita kalah erain! den!an #rodukroduk ne!ara lain karena mahalnya

  era!ai iaya dan #un!utan. +elum la!i tertin!!alnya era!ai in%ratruktur trate!i kitadiandin! ne!ara lain.

  +eta#a edihnya kita men!etahui ternyata anyak tan!an yan! erkuaa di luar item yan! ia

  men!endalikan #roe hukum. Kita 'u!a #rihatin #ara #e'aat erdeat. +ahkan, am#ai alin!memaki untuk memaha euah kau yan! eenarnya hanya er#en!aruh ea!ian oran!

  kaya a'a.

  Kita 'u!a kecewa melihat #ara #e'aat yan! lihai erar!umen untuk men'elakan ahwa %ailita

  moil mewah itu tidak melan!!ar aturan. Ta#i, elum #ernah kita lihat #ara #e'aat alin!

  erdeat kera. Atau kalau #erlu alin! memaki untuk uruan rakyat mikin, #endidikan anak&anak, atau maalah #en!oatan rakyat mikin.

  Kita tentu akan an!!a melihat #e'aat ne!ara yan! men!uran!i an!!aran %ailita moil

  dinanya a!ar e!era ia mem#eraiki ekolah&ekolah yan! akan amruk. Kita in!inmenden!ar #ara #e'aat 'u!a melakukan ra#at hin!!a dini hari a!ar #ara #en!emi dan

  #en!an!!uran menda#at #eker'aan dan hidu# den!an layak. Kita tentu erhara# #e'aat ne!ara

  'u!a mam#u melakukan rekayaa keuan!an a!ar rakyat da#at mem#eroleh layanan keehatanden!an murah.

  Kita rindu #e'aat ne!ara yan! men!an!!a# uruan kee'ahteraan rakyat adalah maalah utamayan! haru dikelolanya. ereka yan! tin!!i den!an 7ii dan kone#&kone# ta#i 'u!a teram#il

  mematikannya er'alan di la#an!an. ereka men!elola umer daya ne!ara ini eear&

  earnya untuk kemakmuran rakyat )ndoneia.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  8/26

  erekalah #ara mana'er ne!ara yan! eenarnya yan! akan memawa kema'uan ekonomi dan

  oial e#erti dieut $rucker. Kita rindu #e'aat ne!ara yan! tidak hanya #eduli #ada

  kemewahan dan merek moil dinanya.

  *- Penuli Adalah ahaiwa Pro!ram Paca Sar'ana 9ni7erita Paramadina.

  en!a#a Oran! Yahudi +anyak yan! Pintar2

  Oleh: Cha##y /akim, arekal T?) Purnawirawan, antan Ke#ala Sta% T?) An!katan 9dara

  Tan#a ermakud untuk mendramatiai tentan! oran! )rael dan atau oran! Yahudi, aya in!in

  era!i in%ormai yan! aya #eroleh dari memaca ter'emahan /. aaru% +in /' Adul Kadir

  !uru ear erkean!aan alayia- dari 9ni7erita aachuet 9SA tentan! #enelitian yan!dilakukan oleh $0.Ste#hen Carr 1eon. Penelitian $0 1eon ini adalah tentan! #en!eman!an

  kualita hidu# oran! )rael atau oran! Yahudi.

  en!a#a Oran! Yahudi, rata&rata #intar 2 Studi yan! dilakukan menda#atkan %akta&%akta ea!aierikut :

  Ternyata, ila eoran! Yahudi /amil, maka an! iu e!era a'a menin!katkan akti7itanya

  memaca, menyanyi dan ermain #iano erta menden!arkan muik klaik. Tidak itu a'a, mereka

  'u!a e!era memulai untuk mem#ela'ari matematika leih inteni% dan 'u!a memeli leihanyak la!i uku tentan! matematika. mem#ela'arinya, dan ila ada yan! tidak diketahui den!an

  aik, mereka tidak e!an&e!an untuk datan! ke oran! lain yan! tahu matematika untuk

  mem#ela'arinya. Semua itu dilakukannya untuk anaknya yan! maih didalam kandun!an.

  Setelah anak lahir, a!i an! iu yan! menyuui ayi nya itu, mereka memilih leih anyak

  makan kacan!, korma dan uu. Sian! hari, makan roti den!an ikan yan! tan#a ke#ala erta

  alad. $a!in! ikan dian!!a# a!u untuk otak dan ke#ala ikan haru dihindari karenamen!andun! at kimia yan! tidak aik untuk #ertumuhan otak i anak. $iam#in! itu an! iu

  diharukan anyak makan minyak ikan code oil le7er-.

  enu diatur edemikian ru#a ehin!!a didominai oleh ikan. +ila ada da!in!, mereka tidak akan

  makan da!in! erama&ama den!an ikan,karena mereka #ercaya den!an makan ikan den!an

  da!in! hailnya tidak a!u untuk #ertumuhan. akan ikan eyo!yanya hanya makan ikan a'a,

  ila makan da!in! , hanya makan da!in! a'a, tidak dicam#ur. akan #un, merekamendahulukan makan uah&uahan aru makan roti atau nai. akan nai dulu aru kemudian

  makan uah, di#ercaya akan hanya memuat n!antuk dan mala erker'a.

  Yan! itimewa la!i adalah : $i )arel, merokok itu tau I ereka memiliki hail #enelitian dari

  ahli #eneliti tentan! Genetika dan $?A yan! meyakinkan ahwa nekotin akan meruak el

  utama yan! ada di otak manuia yan! dam#aknya tidak hanya ke#ada i #erokok akan teta#i 'u!aakan mem#en!aruhi "!en" atau keturunannya. Pen!aruh yan! utama adalah da#at memuat

  oran! dan keturunannya men'adi "odoh" atau "dun!u". alau#un, kalau kita #erhatikan , maka

  #en!hail rokok terear di dunia ini adalah oran! Yahudi I Teta#i yan! merokok , ukan oran!

  Yahudi.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  9/26

  Anak&anak, elalu di#rioritakan untuk makan uah dulu aru makan nai atau roti dan 'u!a tidak

  oleh lu#a untuk minum #il minyak ikan. ereka 'u!a haru #andai ahaa , minimum 6 ahaaharu dikuaai nya yaitu /erew, Ara dan ahaa )n!!ri. Anak&anak 'u!a diwa'ikan dan

  dilatih #iano dan iola. $ua intrument ini di#ercaya da#at an!at e%ekti% menin!katkan )

  mereka. )rama muik terutama muik klaik da#at mentimulai el otak. Sea!ian ear darimuiku !eniu dunia adalah oran! Yahudi.

  Satu dari anak Yahudi, dia'arkan matematik den!an kone# yan! erkait lan!un! den!anini dan #erda!an!an. Ternyata alah atu yarat untuk lulu dari Per!uruan Tin!!i a!i yan!

  a'orin! nya +ini, adalah, dalam tahun terakhir, dalam atu kelom#ok mahaiwa terdiri dari

  4= oran!-, haru men'alankan #eruahaan. ereka hanya da#at lulu etelah #eruahaannya

  menda#at untun! 4 'uta 9S $ollar. )tulah eanya, maka leih dari D= L #erda!an!an di duniadikuaai oleh oran! Yahudi. $ei!n "1e7i" terakhir dici#takan oleh atu 9ni7erita di )rael,

  %akulta "uine and %ahion".

  Olah ra!a untuk anak&anak, diutamakan adalah enemak, emanah dan 1ari. enemak danemanah, akan mementuk otak cemerlan! yan! mudah untuk "%oku" dalam er#ikir I

  $i ?ew York, ada #uat Yahudi yan! men!eman!kan era!ai kiat erini kela dunia. $iini

  terda#at anyak ekali ke!iatan yan! mendalami e!i&e!i ini am#ai ke#ada a#ek&a#ek

  yan! mem#en!aruhinya. $alam arti mem#ela'ari a#ek ini yan! erkaitan 'u!a den!anudaya an!a #an!a #aar mereka. Pendalaman yan! er!iat nyari e#erti laoratorium,

  "reearch and de7elo#ment" khuu #erda!an!an dan ini ini diiayai oleh #ara kon!lomerat

  Yahudi. Tidak men!herankan ila kemudian kita melihat keerhailan oran! Yahudi e#erti

  terlihat #ada : Staruck, $ell Com#uter, Cocacola, $K?Y, Oracle. #uat %ilm /ollywood, 1e7idan $unkin $onat.

  Khuu tentan! rokok, ne!ara yan! men!ikuti 'e'ak )rael adalah Sin!a#ura. $i Sin!a#ura #ara#erokok dierlakukan ea!ai war!a ne!ara kela dua. Semua yan! erhuun!an den!an

  #erokok akan di#erulit oleh #emerintahnya. /ar!a rokok 4 #ak di Sin!a#ura adalah M 9S

  $ollar, andin!kan den!an di )ndoneia yan! hanya erhar!a M= en 9S $ollar. PemerintahSin!a#ura men!anut a#a yan! telah dilakukan oleh #eneliti )rael , ahwa nekotin hanya akan

  men!hailkan !eneraai yan! "+odoh" dan "$un!u".

  Percaya atau tidak, tentunya tererah kita emua. ?amun kenyataan yan! ada terlihat ahwameman! anyak ekali oran! yahudi yan! #intar I Tin!!al, #ertanyaannya adalah, a#akah

  ke#intarannya itu anyak man%aatnya a!i #enin!katan kualita hidu# umat manuia ecara

  keeluruhan.

  NN.N,N.NNN

  Keermaknaan /idu#

  Oleh: Adi Gunawan *

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  10/26

  +ulan lalu aya #ulan! ke Tarakan, kota kelahiran aya, untuk men!hadiri ree#i #ernikahan

  eoran! audara ekalian nyaman!i oran!tua aya. Keeokan harinya aya dan itri, Ste#hanie,

  eerta ayah aya nyekar ke makam kakek dan nenek. Sudah ham#ir dua tahun aya tidak #ulan!ke kam#un! halaman. +iaanya etia# awal A#ril, aat ada u#acara untuk men!enan! #ara

  leluhur, aya #ati #ulan!. ?amun karena keiukan yan! an!at luar iaa maka dua tahun

  terakhir ini aya ter#aka aen.

  Saya men!!unakan keem#atan ini eaik&aiknya untuk memerikan #en!hormatan dan terima

  kaih yan! edalam&dalamnya dan men!enan! emua 'aa keaikan, #ela'aran, cinta, dan hidu#yan! telah dia!ikan ke#ada aya, oleh kakek dan nenek aya tercinta. alau#un mereka telah

  tiada, tidak erama kami la!i, namun kehidu#an yan! men!alir melalui mereka dan teru ke

  kehidu#an aya akan elalu aya kenan! dan keman!kan.

  akam kakek dan nenek aya erdam#in!an dan letaknya di ata ukit. adi, kami #erlu edikit

  mendaki. $alam #er'alanan ke ata, kami melewati 'alan edikit erliku dan di am#in! kiri

  kanan terda#at anyak makam.

  Tia&tia aya menda#at ini!ht atau #encerahan. Saya melihat makam demi makam dan tidak

  ada atu#un yan! aya kenal. Yan! ada hanya !undukan tanah dan atu nian den!an tuliannama, tan!!al lahir, dan tan!!al wa%at.

  adi, a#akah hanya ini yan! ia dica#ai eoran! manuia di akhir kehidu#annya2 /anyaeon!!ok tanah den!an #enanda eru#a atu nian2 Seon!!ok tanah ea!ai tanda ahwa di ini

  terarin! eeoran! yan! dulu #ernah hidu# di dunia. ?amun, ia#akah oran! ini2 Tidak ada

  yan! tahu kecuali keluar!anya.

  Atau mun!kin keluar!anya 'u!a telah lu#a karena aya menemukan ada eera#a makam yan!

  tam#ak tidak teruru.

  Pikiran aya lan!un! melayan! ke aat anak #ertama kami lahir. $en!an #enuh uka cita kami

  menyamut Kehidu#an yan! hadir di dunia ini melalui kami ta#i ukan dari kami.

  Pertanyaan yan! elalu erkecamuk di #ikiran aya adalah, "9ntuk a#a aya lahir dan hidu#2"

  Pertanyaan yan! ama 'u!a muncul aat aya melihat atu nian, khuunya aat aya melihat

  tan!!al lahir dan wa%at yan! tertera di itu. Ada yan! uianya maih an!at muda. Ada yan!an!at lan'ut.

  Saat eoran! anak manuia lahir, ada yan! lan!un! men!hitun! 'am lahir, hari, tan!!al, ulan,tahun, dan menyim#ulkan, "ah, anak ini lahir den!an memawa hoki yan! ear. Anak ini akan

  'adi oran! luar iaa".

  /al yan! ama 'u!a dilakukan aat eeoran! menin!!al. Komentar yan! aya iaa den!ar

  adalah, "ah, 'am dan hari menin!!alnya a#ik tenan. +a!u ekali. )a #er!inya lancar, enak, dan

  mudah."

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  11/26

  ?amun, a#akah #entin!nya hidu# ini hanya dilihat dari aat kita lahir atau menin!!al2

  Saat aya melihat atu nian, tan!!al lahir dan menin!!al di#iahkan oleh atu !ari kecil, ayamenda#at "aha". utru yan! #alin! #entin! eenarnya ukan tan!!alnya ta#i !ari kecil itu.

  en!a#a2

  Karena !ari kecil inilah eenarnya hidu# yan! kita 'alani. Gari kecil ini tidak a'a mewakili

  era#a lama kita hidu# namun 'u!a a#a karya kehidu#an nyata yan! kita lakukan elamamen'alani hidu# dan men!ii kehidu#an. Cuku# lama aya erdiri di de#an makam oran! yan!

  tidak aya kenal dan merenun!kan hal ini.

  Saat lahir kita tidak memawa a#a&a#a. $emikian #ula aat kita kemali ke San! /idu#. 1alu,a#a yan! #erlu kita lakukan untuk men'alani hidu# u#aya nanti aat "#er!i" kita tidak hanya

  dikenan! ea!ai eon!!ok !undukan tanah den!an #enanda eru#a atu nian2

  Cari dan temukan tu'uan hidu# atau li%e #ur#oe. Tu'uan hidu# ini le7elnya #alin! tin!!i dan diata #aion. +anyak oran! in!un! 'ika dia'ak icara tentan! #ur#oe. Pur#oe eenarnya

  im#le. Pur#oe i aout er7in! atau #ur#oe adalah melayani.

  ?ah,a!aimana kita ia melayani oran! lain den!an tulu2 Caranya mudah. 1ihat diri endiri.

  A#a yan! in!in kita lakukan #ada diri kita2 A#a yan! kita tahu #ati menyenan!kan hati kita2Sekaran!, den!an ika# dan #emahaman ini, alihkan ke oran! lain. Saat kita melayani oran! lain

  kita mele#akan %oku e!o ke diri kita endiri dan kita memuatkan #erhatian dan cinta kita

  ke#ada oran! lain untuk ia memaha!iakan mereka.

  ?amun 'an!an alah men!erti. 1an!kah awal adalah anda #erlu memaha!iakan diri anda

  endiri. en!a#a2 Karena kita tidak mun!kin ia memerikan euatu yan! tidak kita miliki.

  +a!aimana caranya kita ia melayani2

  1ihat a#a yan! men'adi kekuatan kita. an!an ikut&ikut oran! lain. Setia# oran! #unya keleihandan kekuatan. 8okulah #ada kekuatan talenta atau akat- kita dan keman!kan hin!!a ke titik

  o#timal. Selan'utnya kita ia melakukan karya kehidu#an tidak a'a untuk diri kita endiri,

  oran!&oran! yan! kita cintai, 'u!a untuk mayarakat di ekitar kita.

  9ntuk ia melakukan hal ini kita #erlu #erencanaan yan! matan!. Kita #erlu #eta #er'alanan

  hidu#. Saat ekolah dulu a#akah kita tahu ke mana arah tu'uan hidu# kita2 Saat kita menikah,

  a#akah kita tahu hidu# e#erti a#a yan! akan kita 'alani2

  +anyak oran! merencanakan den!an an!at detil ree#i #ernikahan mereka. +ahkan aat ini

  anyak yan! men!!unakan (O (7ent Or!anier- yan! mam#u men!atur den!an an!at rincie!ala #ernik yan! diutuhkan untuk ia memuat acara #ernikahan erlan!un! den!an lancar

  dan uke. $an tidak lu#a 'u!a ada dokumentai yan! an!at len!ka# yan! merekam momen

  ere'arah ini.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  12/26

  Pertanyaan elan'utnya adalah, "Setelah malam #eta #ernikahan, a#a yan! akan dilakukan

  #en!antin aru ini2 A#akah mereka 'u!a telah merancan! hidu# mereka den!an e!itu detil2"

  9mumnya tidak. +anyak yan! tidak merenanakan hidu# yan! akan mereka 'alani. )tulah

  eanya 8lorence 1ittaeuer den!an an!at i'ak erkata, melalui alah atu ukunya, "A%ter

  e7ery weddin! come a marria!e".

  Kalo menikah kita ia minta antuan (O. ?amun untuk hidu# kita haru merancan! emuanya

  endiri. Kita adalah (O untuk hidu# kita ediri. ika kita tidak merancan! a#a yan! akan kita'alani maka erin!kali oran! lain yan! akan melakukannya untuk kita dan ini tentunya tidak akan

  e'alan den!an yan! kita in!inkan.

  Pada tataran yan! leih hakiki eenarnya etia# detik kehidu#an adalah momen ere'arah yan!diaadikan oleh kamera keadaran diri. $en!an keadaran ini maka kita akan meman%aatkan

  waktu den!an hati&hati dan un!!uh&un!!uh.

  Saat kita men'alani hidu# euai den!an #ur#oe maka aat itu kita menyalakan a#i lilinkehidu#an kita. Pada momen ini kita ia men'adi teran! a!i oran! lain. $an yan! leih #entin!

  la!i kita ia era!i a#i untuk men!hidu#kan lilin oran! lain.

  Per'alanan hidu# men!a'arkan aya atu hal #entin! yaitu keermaknaan hidu# dinilai ukan dari

  era#a anyak yan! ia kita da#atkan dari kehidu#an teta#i erdaarkan era#a anyak yan!ia kita kemalikan ke#ada Kehidu#an melalui karya nyata hidu# kita.

  Saya akhiri tulian ini den!an atu kata mutiara yan! un!!uh indah, "hen you were orn, you

  cried and the world re'oiced. 1i7e your li%e in uch a manner that when you die the world crieand you re'oice."

  * Adi . Gunawan, leih dikenal ea!ai 0e&(ducator and ind ?a7i!ator, adalah #akar#endidikan dan mind technolo!y dan neuro&%eedack, #emicara #ulik, dan trainer yan! telah

  ericara di era!ai kota ear di dalam dan luar ne!eri.

  NN.N,N.NNN

  /ati elayani

  oleh: Andria /are%a *

  "Tan#a ke#emim#inan, or!aniai tidak da#at menyeuaikan diri den!an dunia yan! eruah

  ce#at. ?amun, 'ika #emim#in tidak memiliki hati melayani, maka hanya ada #oteni untukan!kitnya euah tirani," demikian, antara lain, #ean ohn P. Kotter dan ame (. /ekett

  dalam Cor#orate Culture and Per%ormance. $en!an kalimat tereut Kotter dan /ekett

  men!in!atkan kita tentan! kone# ke#emim#inan yan! melayani euah kone# ke#emim#inanyan! di!a!a ecara mendalam oleh almarhum 0oert K. Greenlea%, mantan ekekuti% ATT dan

  doen di era!ai uni7erita terkemuka e#erti )T dan /ar7ard +uine School, yan! 'u!a

  #eneliti dan konultan terkenal di Amerika.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  13/26

  $alam alah atu karya teraiknya yan! erta'uk Ser7ant 1eaderhi# 4MM- ;;euah karya

  yan! menda#at amutan han!at dan #u'ian tokoh&tokoh ekalier Scott Peck, aJ $e Pree,

  Peter Sen!e, arren +enni, dan $anah Qohar;; Greenlea% antara lain men!atakan, "R the !reatleader i een a er7ant %irt, and that im#le %act i the key to hi !reatne". Perhatikan ahwa

  Greenlea% menekankan "er7ant %irt" dan ukan "leader %irt". Seoran! #emim#in iaa men'adi

  #emim#in ear den!an cara melihat dirinya #ertama&tama dan terutama ea!ai #elayan danukan #emim#in. )a #emim#in 'u!a, tentu. ?amun hatinya terutama di#enuhi oleh harat

  melayani kontituennya, melayani #en!ikutnya, melayani #ulik atau rakyat yan!

  men!an!katnya men'adi #emim#in. Artinya, 'aatan ke#emim#inan diterima ea!aikonekueni dari kein!inan yan! tulu ikhla untuk melayani kontituen dan ukan untuk

  ke#entin!an e!oitik dan el%ih, ukan amii #riadi yan! eran!kat dari kein!inan erkuaa.

  +ila dirunut leih 'auh ke elakan!, ook #elayan ea!ai #emim#in da#at kita temukan dalamera!ai a'aran #endiri a!ama&a!ama ear. Tak eoran! #un di antara !uru umat manuia itu

  yan! tidak mendemontraikan 'iwa dan eman!at melayani #ara kontituen yan! men!ikutinya

  den!an tulu hati dan etia, nyari tan#a #amrih material. ereka tidak eruaha men!e'ar

  'aatan ke#emim#inan dulu dan kemudian ela'ar melayani, melainkan mereka melayani duluuntuk kemudian diterima, diakui, dan dian!kat ea!ai #emim#in ini ukan tu'uan, ta#i

  konekueni- . adi, #ertama&tama dan terutama mereka melihat diri mereka ea!ai "#elayan",khuunya #elayan atau hama Allah Yan! aha (a. $an karena Allah "men!utu" mereka ke

  dunia, maka demi Allah mereka melayani manuia yan! dici#takan Allah itu, ea!ai homo

  Khali%atullah atau homo )ma!o $ei .

  Pada titik ini kita melihat a!aimana a'aran&a'aran a!ama mulai kemali- ditemukan

  rele7aninya untuk da#at dia#likaikan dalam kontek wacana ke#emim#inan milenium keti!a.

  +era!ai a'aran "eat" yan! memuan! a!ama ke #in!!ir arena kehidu#an terukti keok diten!ah 'alan komunime adalah contoh yan! nyata-. Ada kehauan #iritual yan! nyata dalam

  mayarakat modern dan #aca modern etelah era!ai "ek#erimentai" dalam mem#oiikan

  manuiamemin'am itilah Yara% Amir Pilian!ea!ai the idiolo!ical man&nya Orde 1ama,the mechanitic man&nya Orde +aru, %ra!mented man&nya Orde 0e%ormai, el%ih man&nya

  /oe, man o% commodity&nya arJ, mau#un man o% nature&nya 0oueau, atau di!ital man

  dan man o% #eed&nya !enerai elektronik, yan! ternyata 'utru menci#takan inhuman realitiedan inhuman ytem.

  Kemali ke Ordo Creatio

  Kita tahu ahwa untuk kurun waktu yan! an!at lama, #emim#in aca#kali di#ahami ea!ai

  uatu 'aatan atau kedudukan eliti yan! menuntut dilayani dan ukan melayani. $en!an

  demikian, mereka yan! men'adi #emim#in dian!!a# dan menerima an!!a#an ahwa dirinya-erhak untuk menda#atkan #erlakuan itimewa. +ahkan dalam tradii +arat mau#un Timur,

  #emim#in erin!kali dian!!a# keturunan dewa atau wakil Tuhan yan! tak oleh di!an!!u !u!at

  leader can do no wron!-. Pemim#in ditem#atkan ea!ai manuia dari "kata tertin!!i"ementara kontituennya adalah "kata terendah" yan! haru menerima di#erlakukan ea!ai

  "alat", "or!an", atau "oyek". Pandan!an ini "erhail3 meletarikan tatu uo ra'a&ra'a dan

  #en!uaa yan! lalim dan ewenan!&wenan!. ?amun dewaa ini #andan!an yan! demikian telah

  kehilan!an ar!umentai untuk da#at di#ertahankan. Keetaraan dalam huun!an antar manuia

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  14/26

  telah men'adi keadaran !loal yan! menolak #enem#atan manuia yan! atu di ata manuia

  yan! lain, ata daar a#a#un 'eni kelamin, a!ama, uku, warna kulit, "arat", "timur", d-.

  ika enar demikian, maka dalam kontek ke#emim#inan kita #erlu men!audit kemali citra diri

  el% ima!e- #ara #emim#in kita. Kita haru menolak ia#a a'a yan! mem#ere#i dirinya

  ea!ai "manuia un!!ul", "manuia u#erior", manuia yan! meraa "can do no wron!".

  Sealiknya, kita #erlu mencari mereka yan! menerima hierarki ordo creatio yan! menem#atkan

  ditem#at tertin!!i hanya Allah emata, yan! menem#atkan manuia ditem#at kedua ea!aihomo Khali%atullah atau homo )ma!o $ei, dan yan! menem#atkan ditem#at keti!a alam emeta

  ea!ai umerdaya yan! haru dikelola ecara ari% dan ertan!!un! 'awa. Allah adalah San!

  Penci#ta dan San! Pemim#in den!an P ear-. anuia adalah ci#taan yan! dici#ta den!an

  #oteni daya ci#ta creati7e creature- yan! memun!kinkan ia men'adi #emim#in den!an #kecil-. $an alam emeta dici#takan a!i manuia a!ar manuia itu men'adi manuiawi den!an

  ertakwa ke#ada San! Pemim#in emata.

  Keadaran yan! tin!!i terhada# keetaraan manuia ea!ai eama ci#taan menem#atkan emuamanuia ea!ai mahluk yan! haru mem#ertan!!un!'awa kan etia# kata dan #eruatannya

  ke#ada San! Penci#ta dan San! Pemim#in. $an keadaran yan! demikian hanya mun!kinmuncul dari hati nurani concience- yan! erih, hati nurani yan! menuntun akal udi, dan aik

  hati nurani mau#un akal udi itulah yan! #ada !ilirannya menuntun #erilaku manuia a!ar

  un!!uh&un!!uh manuiawi.

  Semo!a kecerdaan #iritual dan eman!at melayani itu kemali merekah di hati #ara #emim#in.

  *- Andria /are%a Pen!!a!a Uii )ndoneia 5=BD Trainer Coach +er#en!alaman 5= TahunPenuli 6D +uku +et&eller.

  NN.N,N.NNNThe Power o% Paion

  Oleh: A!un! Pra#ta#a *

  Semua oran! #ati in!in uke. eki#un entuk dan ukuran uke ereda antara atu oran!

  den!an oran! lain, namun da#at di#atikan ada kein!inan dalam diri etia# oran! untuk

  menda#atkan a#a yan! mereka in!inkan. Sayan!, tidak anyak oran! yan! memahamia!aimana men!elola "kein!inan" ini men'adi uatu kekuatan dahyat untuk menda#atkan

  uke yan! kita mau.

  9ntuk uke ada eera#a elemen yan! terliat. Yan! #ertama adalah eera#a 'ela keukean

  yan! diin!inkan. Kedua, eera#a ear kita men!in!inkan keukean tereut. Keti!a,

  a!aimana kita men!olah kein!inan tereut men'adi kenyataan. ?am#ak di ini ahwakeukean elalu erkaitan den!an kein!inan. 9ntuk men!endalikan uke ia kita lakukan

  den!an men!endalikan kein!inan. $en!an kata lain, kein!inan yan! terkendali akan cenderun!

  mendekatkan kita #ada uke yan! kita in!inkan. ari kita aha atu #eratu tentan!

  a!aimana kein!inan akan mendoron! uke kita.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  15/26

  emahami a#a yan! kita in!inkan meru#akan modal utama a!ar kita da#at mewu'udkan a#a

  yan! kita in!inkan. 9ntuk men'elakan hal ini, aya erin! men!!unakan ilutrai ea!aierikut. Kalau Anda haru melem#ar ola ke dalam uatu keran'an! teta#i Anda tidak

  men!etahui dimana letak keran'an! tereut, tentunya akan an!at kecil kemun!kinannya Anda

  da#at memaukkan ola tereut ke dalam keran'an!. Kemun!kinan untuk memaukkan olatereut ke dalam keran'an! akan leih ear a#aila Anda menda#atkan !amaran yan! leih

  'ela dimana keran'an! tereut erada dan eera#a ear keran'an! yan! akan kita tu'u

  tereut. $alam hal menu'u uke 'u!a demikian. Semakin 'ela Anda men!etahui keukeanyan! Anda in!inkan akan emakin ear kemun!kinan kita menda#atkan uke tereut. 9ntuk

  itulah maka a!ar kita leih mudah dan leih te#at dalam menu'u uke yan! kita in!inkan, kita

  haru memiliki !amaran yan! 'ela tentan! uke yan! kita makud. /aru 'ela a#a yan!

  eenarnya kita in!inkan.

  9ntuk menda#atkan !amaran yan! leih 'ela tentan! a#a yan! kita in!inkan, kita da#at

  men!!unakan teknik 7iualiai. $alam 7iualiai, kita mencoa men!!amarkan den!an 'ela

  di dalam #ikiran dan hati kita a#a eenarnya yan! kita in!inkan. Kalau uke yan! kitain!inkan adalah men'adi #en!uaha yan! kaya raya maka kita da#at menci#takan V%ilm3 atau

  V#otret3 dalam #ikiran kita tentan! #enam#ilan kita aat a#a yan! kita in!inkan tereut terca#ai.ialnya, men!!amarkan kita erdai den!an men!endarai moil mercede yan! termahal.

  Kalau kita in!in men'adi #enuli terkenal kita ia men!!amarkan uku&uku kita ter#a'an! di

  toko uku dan dieru oleh #ara #emeli. Uiualiai akan mem#er'ela a#a eenarnya yan! kitain!inkan.

  Setelah kita menda#atkan !amaran yan! 'ela tentan! uke yan! kita in!inkan, erikutnya

  adalah kita haru men'a!a a!ar kita cuku# ener!i atau cuku# kuat kein!inan kita untukmenda#atkan yan! kita in!inkan. (ner!i atau kekuatan untuk menda#atkan yan! kita in!inkan

  erin! dieut den!an itilah #aion. $alam #en!ertian umum, #aion adalah 7ery tron!

  %eelin! aout omethin!, #eraaan yan! men!!eu akan euatu. Kita dieut memiliki #aiona#aila kita memiliki #eraaan yan! kuat tentan! euatu, yan! kalau #erlu kita men!atakan ")3m

  dyin! %or it" atau "um#ah mati aku in!inkan ituI". Kata&kata lain yan! da#at men!!amarkan

  #aion ea!ai contoh adalah: "aya rela mati untuk menda#atkan itu", "aya akan lakukana#a#un untuk itu", "aya ter!ila&!ila #ada hal tereut".

  Oran! yan! memiliki #aion akan men!um#ulkan e!ala ener!i yan! mereka miliki untuk

  menda#atkan a#a yan! mereka in!inkan. Semakin ear #aion kita akan emakin ear ener!iyan! da#at kita him#un. #aion yan! dikelola den!an enar tidak akan men!haikan ener!i

  yan! kita miliki, teta#i 'utru akan meli#at !andakan ener!i yan! kita miliki. $en!an demikian,

  kalau kita memiliki keahlian untuk men!elola #aion kita, maka kita akan memilikikemun!kinan yan! leih ear untuk uke. +a!aimana men!elola #aion a!ar e%ekti%2

  Terda#at eera#a trate!i untuk men!elola #aion. Pertama, erikan mii mulia #ada a#a yan!kita in!inkan tereut. ii mulia ini ia kita kaitkan den!an a!ama, den!an mii kemanuiaan,

  den!an mii #erdamaian, dan a#a#un yan! #entin! kita da#at memerikan kandun!an mii mulia

  ata a#a yan! kita in!inkan. A!ar hal ini e%ekti%, kita haru 'u'ur #ada diri endiri tentan! mii

  mulia yan! kita yakini. Kalau kita eoran! yan! a!ami, men!kaitkan a#a yan! kita in!inkan

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  16/26

  den!an iadah akan an!at e%ekti%. Teta#i kalau kita kuran! a!ami ini #un #erlu ke'u'uran #ada

  diri endiri untuk menyatakan kita a!ami, kuran! a!ami, atau tidak a!ami-, #endekatan

  melalui a!ama tentunya akan kuran! e%ekti%. Kita ia menci#takan mii mulia lainnya daria#ek kemanuiaan mialnya. Pernyataanernyata an erikut ini mun!kin da#at memantu

  memahami mii mulia ata #aion kita: "aya mati&matian men!in!inkan hal tereut karena

  aya yakin ini ea!ai a!ian dari iadah aya", "tidak anyak oran! yan! mau melakukan ini,teta#i kalau tidak mulai dari diri endiri, a!aimana nai maa de#an ne!eri ini2", "aya haru

  er'uan! melawan kemikinan, maka tidak ada #ilihan lain ahwa aku haru lakukan ini".

  Tentunya Anda da#at men!eman!kan endiri contoh&contoh lainnya untuk memerikankandun!an mii mulia #ada #aion kita.

  Strate!i erikutnya adalah den!an cara er!aul den!an oran! yan! memiliki #aion yan!

  e'eni. Kalau kita ter!ila&!ila #ada muik 'a, maka kita akan emakin !ila kalau kita er!aulden!an oran! yan! !ila muik 'a. Kalau kita in!in ekali men'adi #enuli terkenal maka kita

  akan leih in!in la!i kalau kita er!aul den!an #ara #ara #enuli. Pemicaraan kita den!an

  teman&teman er!aul kita tidak akan le#a dari a#a yan! men'adi oei main!&main!. /al ini

  meru#akan #u#uk yan! an!at aik untuk menyuurkan #aion kita.

  Ada #ula trate!i #en!elolaan #aion yan! i%atnya el%&moti7ation, yaitu menci#takan !etaran&!etaran dari dalam diri kita endiri untuk men'a!a dan mem#erkuat #aion kita. Cara ini enar&

  enar men!andalkan diri endiri untuk teru men!oarkan #aion yan! kita miliki. Koaran

  #aion ini akan diran!an! oleh teran!katnya kemali memori #oiti% mau#un memori ne!ati%yan! kita miliki. Kalau kita tia&tia terin!at maa kecil kita yan! era kekuran!an maka

  #aion kita akan erkoar untuk melawan #eraaan maa lalu yan! #ernah kita alami. "Saya

  haru eker'a kera a!ar kemikinan maa lalu tidak terulan! kemali", "aya dendam terhada#

  kemikinan, aya ekaran! mau kayaI", dan !etaran&!etaran lain akan muncul aat kita terin!atmaa&maa mikin kita. arah kita dan dendam kita terhada# kemikinan akan memuat #aion

  kita erkoar. )ni yan! dieut marah #oiti% dan dendam #oti%.

  Ada la!i trate!i yan! an!at e%ekti% untuk men'a!a #aion kita, yaitu melalui do3a. $en!an

  erdo3a kita memohon ke#ada Tuhan a!ar a#a yan! kita in!inkan tereut terkaul. Pada aat

  erdoa kita haru me"retate", menyatakan ulan! a#a eenarnya yan! kita in!inkan. /al iniakan memerikan !amaran yan! 'ela, atau mem#er'ela !amaran yan! ham#ir kaur, yan!

  akhirnya adalah men!in!atkan ke#ada kita a#a eenarnya yan! kita in!inkan. $o3a akan

  memerikan kekuatan. $o3a akan memerikan kita ener!i.

  /am#ir ama den!an trate!i melalui do3a, kita ia 'u!a men'a!a #aion kita den!an cara

  a%irmai, yaitu menyatakan erulan!&ulan! #ada diri endiri a#a yan! kita in!inkan. Seoran!

  #enuli yan! men!in!inkan ukunya e!era terit da#at melakukan a%irmai den!an men!atakan#ada diri endiri "ukuku haru e!era terit". Kata&kata yan! dikatakan erulan!&ulan! den!an

  #enuh keyakinan tereut akan memerikan ener!i luar iaa #ada diri kita untuk

  mewu'udkannya. Cara ini anyak di!unakan oleh team&team #emaaran yan! in!in menca#aitar!et den!an men!uca#kan erama&ama an!!ota teamnya etia# #a!i ahwa "hari ini kita

  menca#ai tar!etI". Olahra!awan 'u!a erin! men!!unakan teknik a%irmai ini untuk

  menin!katkan #retainya, mialnya, atlit #elari ce#at men!atakan #ada diri endiri "aku ia lari

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  17/26

  leih ce#at" erulan! kali untuk memerikan ener!i a!ar mereka enar&enar ia erlari leih

  ce#at.

  Paion haru di'a!a a!ar teru erkoar. Paion akan mendoron! kita mewu'udkan a#a yan!

  kita in!inkan. Paion akan memerikan tena!a. Paion i #ower%ul. $en!an teru

  men!endalikan #aion kita, uke akan leih mudah kita da#atkan. Paion memuat a#a yan!nam#aknya erat men'adi leih rin!an. an!an ia&iakan hidu# kita. +erikan uke untuk diri

  kita. Salam han!at. Suke untuk kita emua.

  *- A!un! Pra#ta#a adalah #enuli uku "The Art o% Controllin! Peo#le", Gramedia, 5==. )a

  eoran! doen, konultan ini, dan trainer di idan! #eronal and or!aniational de7elo#ment.

  NN.N,N.NNN

  ea!e o% onday ; Senin, 44 anuari 5=4=

  +a#ak Ahmad $atan! dan Per!i

  Oleh: Sonny iiono, #enuli, tin!!al di akarta

  @Kunci dari #eruahan adalah mele#akan diri dari raa takut.>

  && 0oanne Cah, #enyanyi, aal Amerika

  ?amanya Ahmad. Peker'aan ehari&harinya o#ir #riadi. a'ikannya eoran! #ialan! di +ura

  (%ek )ndoneia, akarta. 9mur Ahmad aat ini ham#ir menca#ai = tahun. )a telah men!adielama leih dari 6= tahun. Saat Ahmad datan! ke akarta, ekitar tahun

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  18/26

  ank dalam entuk taun!an dan de#oito. Ketika menden!arnya, iterinya ka!et ukan main,

  amil menutu# mata, ia eakan tak #ercaya a#a yan! diicarakan uaminya. Anak lelakinya

  yan! #alin! tua, teredak ketika mene!uk minuman. Sementara itu, dua anak #erem#uannyahanya en!on! tak da#at erkata a#a&a#a. Pertanyaan keluar!a itu emuanya ama, dari mana

  Pak Ahmad mem#unyai uan! eanyak itu2 Ya, darimana uan! itu uan! itu eun!!uhnya

  eraal.

  )nilah kiahnya. $i akarta, eelum #eniun tentunya, Pak Ahmad ehari&hari melayani Pak

  +udi ma'ikannya. Pak +udi adalah eoran! #ialan! aham. $i kalan!an #ialan! aham, Pak +uditermauk #ialan! yan! cuku# dikenal. Yan! namanya #ialan! aham, Pak +udi iaa melakukan

  tranaki dimana a'a, di ruan! ker'anya, tem#at #ertemuan, rumah makan, atau ahkan di

  #er'alanan ketika edan! erkendara. Keiaaan Pak +udi inilah, lama&lama di#ahami Ahmad.

  Awalnya Ahmad uta ama ekali den!an dunia aham. Ketidaktahuan dan raa #enaaranAhmad memawanya mencoa men!etahui dunia yan! aru tereut. Kadan! Ahmad memaca

  dari urat kaar, uku, atau #un rour. Ta#i leih anyak ia ela'ar dan anyak ertanya ke#ada

  #ara karyawan kantor tem#atnya eker'a. Sea!ian ear !a'i Pak Ahmad elalu dierikan

  iterinya di kam#un!nya. alau e!itu, Pak Ahmad maih ia menyiihkan eera#a untukditaun!. $ari uan! taun!annyalah, Pak Ahmad coa&coa untuk memeli aham. Pemelian

  aham di lantai ura minimal atu lot, ditamah #a'ak ekitar =,6 hin!!a =,B #eren. 4 lot etaraden!an D== lemar aham. Karena tak ada uan! eear itu untuk memeli minimal aham, Pak

  Ahmad er!aun! den!an eera#a rekannya. Keuntun!an edikit demi edikit akhirnya da#at

  diraih Pak Ahmad. /in!!a akhirnya ia da#at memeli minimal atu lot dari uan! hailtaun!annya. Keiaaan tuannya yan! erin! melakukan tranaki di dalam kendaraan memuat

  Ahmad akhirnya #aham. Kalimat, >aya eli ekian lot aham....> atau >aya 'ual ekian lot

  aham.....> an!at akra di telin!a Ahmad. an!an alahkan Ahmad kalau ia da#at curi den!ar

  eluruh #ercaka#an ma'ikannya di dalam moil. aka ketika Pak +udi, mialnya, men'ualahamnya ekian lot, itu #ulalah yan! dilakukan Ahmad, walau tentu den!an kala yan! leih

  kecil.

  Tentu tak ia teru&teruan Ahmad erada diam#in! ma'ikannya. )a hanya da#at melakukannya

  hanya ketika ma'ikannya erada di dalam moil melakukan tranaki atau ketika erada di

  dekatnya. Karena tak elamanya erada diii ma'ikannya, Ahmad tak mau emata hanyater!antun! aki 'ual&eli dari ma'ikannya. )a #un mencoa ela'ar. /in!!a ia #un #aham ka#an

  aatnya men'ual dan ka#an aatnya memeli aham. 1ayaknya euah ini, tak elamanya

  Ahmad ernai aik, kadan! ia 'u!a men!alami keru!ian. Ta#i waktu 'ualah yan! akhirnya

  memerikan #en!alaman erhar!a untuk Ahmad. $ari aham yan! dimilikinya hanya er'umlah#uluhan, menin!kat hin!!a men'adi ratuan.

  Pertanyannya kemudian, a#akah yan! dilakukan Ahmad di#erolehkan2 (tikah tindakanAhmad2 +ila icara etika, maka kita icara F#atutF atau Ftidak #atutF, F#antaF atau Ftidak #antaF.

  (tika meru#akan #eroalan yan! rumit. Sea!ai atu #atokan moralita yan! menentukan

  #eroalan #atut atau tidak #atut, #anta atau tidak #anta, ia tidak mem#unyai wa'ah yan!era!am. Tidak uni7eral. Ter!antun! dimana ia erada erdiri. Ada ea!ian oran! yan!

  men!iaratkan ermain aham layaknya euah 'udi. 1eih anyak %aktor untun!&untun!annya.

  Kadan! kalau hokinya edan! a!u, maka keuntun!an ear da#at diraih. Ta#i kalau nai #a

  'elok, rumah #un ia di!adaikan. Ta#i ada #ula yan! men!atakan ahwa ermain aham leih

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  19/26

  #ada men!!unakan #erhitun!an yan! matan! dan 'u!a analia, tak hanya erdaarkan %aktor

  keeruntun!an emata. Ta#i walau telah dianalia ecermat ekali#un, toh teta# a'a ada #emain

  aham yan! ernai ial. ?ai Ahmad oleh dikatakan leih anyak ditentukan karena %aktorkeeruntun!an. Kalau onya #a la!i a#e, di#atikan Ahmad ikutan a#e 'u!a, walau tentu

  keru!iannya tak eear keru!ian yan! diderita onya. 9ntun!nya, onya leih anyak meraih

  keuntun!an dari aki 'ual&eli ahamnya.

  Sekaran!, lu#akan oal #atut atau tidak #atut. Panta atau tidak #anta. /ikmah a#a yan! diamil

  dari kiah di ata2 Pela'aran erhar!a yan! da#at di#etik dari kiah Ahmad, #andaiandailahmenem#atkan diri di dalam uatu kondii dan ituai. Amilah hal yan! #oiti%, uan! yan!

  ne!ati%. an%aatkan e!ena# #eluan! yan! erada di de#an mata. an!an takut untuk men!amil

  riiko. +ila Anda erada #ada ituai dimana eharunya Anda da#at memetik keuntun!an, ta#i

  Anda tidak melakukannya, maka Anda eun!!uhnya men!alami keru!ian yan! ear. Karenakreati7ita dan 'eli dalam men!amil #eluan!, memuatnya kehidu#an Ahmad eruah total.

  Saat ini Ahmad meman! telah kemali ke kam#un! halamannya. Ta#i tentu a'a, kali ini Ahmad

  tak hanya memawa ehelai urat iin men!emudi dan eera#a #oton! #akaiannya e#erti

  ketika ia #ertama kali datan! ke akarta.

  NN.N,N.NNN

  ?ilai Kehidu#an

  Oleh: Andrie on!o

  Alkiah, ada eoran! #emuda yan! hidu# eatan! kara. Pendidikan rendah, hidu# dari eker'a

  ea!ai uruh tani milik tuan tanah yan! kaya raya. ala#un hidu#nya ederhana teta#ieun!!uhnya dia ia melewati keehariannya den!an aik.

  Pada uatu ketika, i #emuda meraa 'enuh den!an kehidu#annya. $ia tidak men!erti, untuk a#aeenarnya hidu# di dunia ini. Setia# hari eker'a di ladan! oran! demi eua# nai. /anya

  ekadar melewati hari untuk menun!!u ka#an akan mati. Pemuda itu meraa ham#a, #utu aa,

  dan tidak memiliki arti.

  "$ari#ada tidak tahu hidu# untuk a#a dan hanya menun!!u mati, leih aik aku men!akhiri a'a

  kehidu#an ini," katanya dalam hati. $iia#kannya euta tali dan dia erniat men!!antun! diri di

  eatan! #ohon.

  Pohon yan! ditu'u, aat melihat !ela!at e#erti itu, tia&tia menyela lemut. "Anak muda yan!

  tam#an dan aik hati, tolon! 'an!an men!!antun! diri di dahanku yan! telah erumur ini.Sayan!, ila dia #atah. Padahal etia# #a!i ada anyak urun! yan! hin!!a# di itu, ernyanyi

  rian! untuk men!hiur ia#a#un yan! erada di ekitar ini."

  $en!an erun!ut&un!ut, i #emuda #er!i melan'utkan memilih #ohon yan! lain, tidak 'auh dari

  itu. Saat eria#&ia#, kemali terden!ar uara lirih i #ohon, "/ai anak muda. Kamu lihat di

  ata ini, ada aran! tawon yan! edan! diker'akan oleh e!itu anyak leah den!an tekun dan

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  20/26

  ra'in. ika kamu mau unuh diri, ilakan #indah ke tem#at lain. Kaihanilah leah dan manuia

  yan! telah eker'a kera teta#i tidak da#at menikmati hailnya."

  Sekali la!i, tan#a men'awa e#atah kata #un, i #emuda er'alan mencari #ohon yan! lain. Kata

  yan! diden!ar#un tidak 'auh ereda, "Anak muda, karena rindan!nya daunku, anyak

  diman%aatkan oleh manuia dan hewan untuk ekadar eritirahat atau erteduh di awahdedaunanku. Tolon! 'an!an mati di ini."

  Setelah #ohon yan! keti!a kalinya, i #emuda termenun! dan er#ikir, "+ahkan eatan!#ohon#un e!itu men!har!ai kehidu#an ini. ereka menyayan!i dirinya endiri a!ar tidak

  #atah, tidak teruik, dan teta# rindan! untuk ia melindun!i alam dan erman%aat a!i makhluk

  lain".

  Se!era timul keadaran aru. "Aku manuia maih muda, kuat, dan ehat. Tidak #anta aku

  melenya#kan kehidu#anku endiri. ulai ekaran!, aku haru #unya cita&cita dan akan eker'a

  den!an aik untuk ia #ula erman%aat a!i makhluk lain".

  Si #emuda #un #ulan! ke rumahnya den!an #enuh eman!at dan #eraaan le!a.

  Teman&teman yan! luar iaa,

  Kalau kita men!ii kehidu#an ini den!an men!!erutu, men!eluh, dan #eimi, tentu kitamen'alani hidu# ini den!an- teraa terean dan aat tidak mam#u la!i menahan akan

  memun!kinkan kita men!amil 'alan #inta yaitu unuh diri.

  Sealiknya, kalau kita mam#u menyadari eenarnya kehidu#an ini e!itu indah danmen!!airahkan, tentu kita akan. men!har!ai kehidu#an ini. Kita akan men!ii kehidu#an kita,

  etia# hari #enuh den!an o#timime, #enuh hara#an dan cita&cita yan! di#er'uan!kan, erta

  mam#u er!aul den!an manuia&manuia lainnya.

  aka, 'an!an melayani #eraaan ne!ati%. 9ir e!era. +iaakan memelihara #ikiran #oiti%, ika#

  #oiti%, dan tindakan #oiti%. $en!an demikian kita akan men'alani kehidu#an ini #enuh den!anyukur, eman!at, dan uke luar iaaI

  Salam uke luar iaaIII

  NN.N,N.NNN

  emuka Kunci Kekuatan Peraikan $iri

  Oleh: Andrew /o *

  "Setia# #eruahan, meki#un untuk menu'u hal yan! leih aik, elalu diirin!i oleh keeratandan ke!eliahan. " Arnold +ennett 4

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  21/26

  memiliki kekuatan mem#eraiki diri teru meneru. Alan!kah ear keuntun!an yan! da#at kita

  #eroleh 'ika kita mam#u memuka kunci kekuatan tereut.

  Salah atu man%aat 'ika kita elalu mem#eraiki diri adalah mam#u men!antii#ai ke'adianuruk menim#a kita. +ukankah leih men!untun!kan eandainya kita teru mencoa

  men!uran!i keiaaan makan erleih eelum oeita, erhenti merokok eelum tereran!

  akit troke, atau keiaaan uruk lainnya eelum akit, dienci oran! dan an!krut2 $en!anteru mem#eraiki diri, keadaan kita udah ia# atau ahkan leih aik, ketika muncul inyal

  e!ala euatu men'adi ulit.

  Kekuatan mem#eraiki diri akan memantu kita menyeuaikan diri den!an #eruahan terkecilekali#un, ehin!!a tidak am#ai ter'erema dalam keulitan yan! leih ear. )aratnya, eekor

  katak mun!kin lan!un! melom#at keluar 'ika dimaukkan kedalam air #ana. Teta#i mun!kin ia

  akan ter'eak dalam tun!ku air dan mati terunuh 'ika #eruahan uhu dalam air naik #erlahan

  am#ai di titik didih. Artinya, kita tidak akan ter!ila oleh #eruahan yan! teru erlan!un! 'ikakita teru mem#eraiki diri.

  em#eraiki diri akan memeri kita raa #ercaya diri dan nyaman den!an keadaan diri endiri.

  un!kin ila kita melihat eoran! #en!uaha muda atau arti uke erhara# da#at ertukar

  #oii den!annya. Padahal elum tentu mereka meraa nyaman den!an keadaan mereka endiri.Artinya kita tidak akan menderita karena kekuran!an at ke#ercayaan diri dan hara#an, 'ika

  mem#unyai kekuatan atau uaha mem#eraiki diri teru meneru.$i dalam kehidu#an ini kita akan teru men!alami naik dan turun. ?amun etia# #eruahan itu

  akan teraa menyakitkan 'ika kita men!aaikan keharuan untuk teru erenah. alau#un

  kemam#uan mem#eraiki diri ulit dimiliki, teta#i eera#a ti# erikut ini mun!kin da#atmemantu kita memuka kunci kekuatan #eraikan diri.

  Pertama adalah milikilah cita&cita dan komitmen untuk menca#ainya, ea cita&cita akan

  men'adi daya atau eman!at 'uan! Anda. Sehin!!a Anda tidak e!an mem#eraiki kemam#uan

  dan #en!etahuan untuk da#at meraih cita&cita tereut. /idu# tan#a 7ii lakana erlayar tan#atu'uan, teraa ham#a dan hidu# ini ama ekali tak er!una

  Sementara itu Anda 'u!a haru yakin #ada 7ii Anda. en!uti# kata Palo Picao, eoran!

  #eluki aal S#anyol, "Seuatu yan! da#at kamu ayan!kan adalah nyata." Sehin!!a ila Andayakin, maka Anda tidak mudah menyerah melakukan tindakan&tindakan #oiti% a!ar 7ii Anda

  e!era terca#ai, mialnya in!in lan!in! den!an ra'in olah ra!a, in!in #intar den!an ra'in

  memaca, in!in leih dermawan dan dicintai anyak oran! den!an memantu leih anyakeama, in!in leih uke den!an eruaha leih kera dan lain ea!ainya.

  Syarat lain untuk da#at memuka kunci #eraikan diri adalah ke!i!ihan. adi 'an!an mudah

  menyerah ketika men!hada#i anyak tantan!an atau elalu men!hada#i ke!a!alan. Ke!i!ihan

  akan mendoron! Anda untuk mem#eraiki diri teru meneru. Seirin! den!an kualita #eronaldan #ro%eional Anda yan! leih aik, maka uatu aat tu'uan Anda #ati terca#ai.

  Kunci kekuatan mem#eraiki diri adalah mencintai diri endiri, ea main!&main! diantara

  kita #ati memiliki keleihan. $iam#in! itu main!&main! diantara kita 'u!a memilikikeunikan terendiri, ea tidak eoran!#un di dunia ini yan! ama #eri e!ala&!alanya.

  1u#akanlah kein!inan untuk men'adi oran! lain, den!an menin!katkan kualita, kemam#uan,

  dan keaikan. $en!an e!itu, kekuran!an kita tak akan leih menon'ol diandin!kan #retai,kontriui, dan kemam#uan yan! kita miliki.

  aih anyak la!i cara untuk memuka kunci kekuatan #eraikan diri. ?amun yan! ter#entin!

  adalah moti7ailah diri Anda untuk teru melakukan #eraikan, ea #eruahan ear akan

  elalu erawal dari dalam diri endiri. Ketika Anda udah menikmati etia# #roe mem#eraiki

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  22/26

  diri, erarti Anda 'u!a telah memiliki kemam#uan men'adikan e!ala euatu indah,

  meman!!akan, dan memaha!iakan.

  *Andrew /o adalah eoran! #en!uaha,

  4.enata# 5=4=, Semakin O#timiIPoted y: "reonaniN5==5"

  reonaniN5==5Wyahoo.co.ukreonaniN5==5on an B, 5=4= D:54 am PST-

  ea!e o% onday O- ; Senin, B anuari 5=4=

  enata# 5=4=, Semakin O#timiIOleh: Sonny iiono, #enuli, tin!!al di akarta

  @e will o#en the ook. )t #a!e are lank. e are !oin! to #ut word on them ourel7e. The

  ook i called O##ortunity and it %irt cha#ter i ?ew Year3 $ay.>

  && (dith 1o7e'oy PiercePOST(0 erii #ean in!kat ter#aan! di kawaan $ukuh Ata, akarta Puat eera#a hari

  men'elan! #er!antian tahun aru 5=4=. )inya 'ela, tidak ertele&tele: E5=4=: Semakin O#timiF.

  Tak hanya rakyat )ndoneia, eluruh dunia #un e#akat untuk menata# tahun 5=4= den!an #enuh

  hara#an dan o#timime. $ua hal yan! telah lumrah men'adi reolui etia# kali memukalemaran tahun aru. Teta#i kali ini, dalam menyon!on! tahun aru, hara#an dan o#timime

  nam#aknya leih kera la!i diden!un!kan dari eluruh #en'uru dunia. /al itu ukannya tan#aea. +era!ai encana yan! menim#a umat manuia datan! ilih er!anti e#an'an! tahun

  5==. ulai dari encana alam, encana %inanial, hin!!a encana yan! ditimulkan oleh ulah

  ke'i manuia endiri.+encana alam ter'adi di eluruh dunia, tak terkecuali di ne!eri endiri. +adai al'u yan!

  mener'an! (ro#a di #en!hu'un! tahun men'elan! natal yan! telah menewakan #uluhan oran!,

  eakan menutu# tahun den!an #enuh ke#edihan. enurut P++, tahun ini di#erkirakan riu

  oran! tewa dan ekitar D< 'uta oran! lainnya men!alami keru!ian yan! tak edikit akiatencana alam yan! ter'adi: an'ir, adai, !eloman! #ana, dan kondii iklim ektrim lainnya.

  $alam euah ka'ian yan! di#reentaikan di KTT Peruahan )klim di Ko#enha!en, anyak dari

  ke 5BD ituai iklim yan! ektrim itu diakiatkan atau nantinya da#at di#er#arah oleh #eruahaniklim.

  Krii ekonomi yan! dimulai dari ne!eri Paman Sam maih teraa dam#aknya hin!!a tahun

  5==. alau demikian, )ndoneia #atut eryukur, erama den!an Cina dan )ndia, ekonomi)ndoneia dian!!a# ea!ai alah atu ekonomi yan! #alin! tail dan men'an'ikan #ertumuhan

  ekonomi yan! #oiti% dan #eraikan yan! leih ce#at diandin!kan den!an ne!ara lain di dunia.

  +er#i'ak dari keadaan ekonomi tahun 5==, Pemerintah )ndoneia #un o#timi #ertumuhan

  ekonomi di tahun 5=4= akan menca#ai D,DL. +andin!kan den!an tahun 5==, dimanaPemerintah hanya menar!etkan #ertumuhan ekonomi B,DL. +ahkan 1ema!a )lmu

  Pen!etahuan )ndoneia 1)P)- mem#rediki #ertumuhan ekonomi )ndoneia tahun 5=4= da#at

  menca#ai D, #eren.Sementara itu, encana tak hanya dieakan oleh alam. +encana yan! #alin! menyakitkan ialah

  encana kemanuiaan yan! dieakan ulah tan!an kotor manuia endiri. Kedamaian dunia

  diuik oleh tindakan rutal om unuh diri di Timur Ten!ah dan ne!ara&ne!ara ekitarnya,eran!an rutal di ?i!eria, hin!!a kekacauan #olitik di 8ili#ina, memuat dunia teraa 'auh dari

  kedamaian.

  Tak heran ila e'arah kelam e#an'an! tahun 5== di'adikan #ela'aran erhar!a a!i eluruh

  umat manuia dan 'an!an am#ai terulan! kemali. $an tak alah ila ham#ir eluruh #emim#in

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  23/26

  dan tokoh dunia ramai&ramai men!an!kat hara#an dan o#timime ea!ai reolui untuk

  menata# tahun 5=4= den!an leih aik.

  Samutlah tahun aru 5=4= den!an leih o#timi. Penuh #ercaya diri dalam men!atai e!ala#eroalan yan! men!hadan!. Tak lu#a #ula untuk elalu menyukuri nikmat yan! ada dan

  men!a#reiai etia# hail dan 'erih #ayah yan! telah dilakukan, walau ekecil a#a#un.

  O#timime dalam menata# hari de#an yan! leih aik, dan men!a#reiai a#a yan! telahdida#atkan, tak melulu milik mereka kaum dewaa, yan! memiliki #ro%ei tertentu, atau yan!

  tin!!al di #erkotaan. Ta#i 'u!a eharunya dimiliki oleh !enerai muda aat ini. Ten!oklah A#e#

  ?urhalim, 4D tahun, #ela'ar kela U)) SP ?e!eri ele!on!, Kecamatan Cidolo!, Kau#atenCiami dalam menata# hari eok yan! leih aik. Setia# #a!i A#e# haru an!un #ukul em#at

  #a!i dini hari. ika telat an!un, A#e# di#atikan terlamat mauk ekolah. Tak hanya A#e# yan!

  haru er'uan! kera a!ar ia ekolah di 'en'an! ekolah menen!ah di deanya, teta#i ada 5M

  teman A#e# yan! melakukan hal yan! ama.ereka eran!kat ke ekolah #ukul lima #a!i. Selama 5,D 'am, A#e# dan kawan&kawannya haru

  er'alan kaki e'auh M km leih a!ar ia am#ai ke ekolah. Se#an'an! #er'alanan, mereka haru

  er'alan kaki, naik turun !unun! yan! tentu a'a memerlukan tena!a ektra, erta melintai dua

  un!ai a!ar am#ai ke tu'uan. ereka melakukan hal tereut karena tidak ada an!kutan umumyan! melinta di dea mereka. +ila tidak turun hu'an, untuk menyeeran!i dua un!ai itu tidak

  ada maalah. +ila hu'an turun, a#a oleh uat, mereka tak ia ke ekolah karena akal tak da#atmenyeeran!i un!ai yan! ketin!!ian airnya tak ia dilalui. adi etia# hari, mereka haru

  er'alan kaki e'auh 4B km elama D 'am. ereka toh teta# melakukan hal tereut, untuk euah

  alaan a!ar da#at erekolah. +ukan hanya o#timime yan! ditun'ukkan oleh mereka, walauharu eruah #ayah menem#uh #er'alanan 'auh untuk menu'u ekolah, teta#i mereka teta#

  eryukur da#at erekolah. +ayan!kan era#a 'uta anak )ndoneia yan! elum eruntun!

  karena tidak da#at erekolah.

  Son!on!lah tahun aru den!an #enuh keyakinan yan! kokoh. Setia# #er!antian tahun erin!kalikita diarankan untuk melihat dan melakukan intro#eki ata a#a&a#a yan! telah dilakukan di

  maa lalu. A!ar kita tidak melakukan kealahan yan! ama ecara erulan!, uatlah hidu# ini

  den!an terencana dan teratur. +uatlah reolui Anda di tahun aru ini. Teta#kan tar!et a#a a'ayan! haru dica#ai elama tahun 5=4= ini. Tak #erlu muluk&muluk, Anda haru men!ukur

  kemam#uan diri Anda endiri. $en!an adanya tar!et, etidaknya 'alan hidu# Anda leih terarah.

  Karena ada euatu yan! ditu'u. Kalau#un akhirnya tar!et Anda meleet, tak #erlu kecewa.+uatlah reolui aru. 0eolui diuat tentu tidak #erlu menun!!u tahun aru. Teta# eman!atI

  Selamat Tahun +aru 5=4=I

  andikan Aku +undaSudahkan Kita emenuhi Tan!!un! awa Kita ea!ai Seoran! )u yan! +aik a!i Anak&Anak

  Tercinta Kita $irumah2

  oleh: Ayah (dy, #enuli uku 3en!a#a Anak Saya Suka elawan dan Suah $iatur, 6MKeiaaan Oran! Tua yan! en!hailkan Perilaku +uruk #ada Anak3

  $ewi adalah ahaat aya, ia adalah eoran! mahaiwi yan! erotak cemerlan! dan memiliki

  idealime yan! tin!!i. Se'ak mauk kam#u, ika# dan kone# dirinya udah 'ela: meraih yan!teraik di idan! akademi mau#un #ro%ei yan! akan di!elutinya. 33hy not to e the et2,33

  e!itu uca#an yan! kera# kali terden!ar dari mulutnya, men!uti# uca#an eoran! mantan

  #reiden Amerika.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  24/26

  Ketika Kam#u, men!irim mahaiwa untuk tudi /ukum )nternaional di 9ni7eriteit 9trecht&

  +elanda, $ewi termauk alah atunya.

  Setelah menyeleaikan kuliahnya, $ewi menda#at #endam#in! hidu# yan! 33ele7el33 ama&amaer#retai, meki ereda #ro%ei. tak lama erelan! lahirlah +ayu, uah cinta mereka, anak

  #ertamanya tereut lahir ketika $ewi dian!kat man'adi ta% di#lomat, erte#atan den!an

  uaminya meraih Ph$. aka len!ka#lah udah keaha!iaan mereka.Ketika +ayu, eruia ulan, keiukan $ewi emakin men!!ila. +ak eekor urun! !aruda,

  nyari tia# hari ia teran! dari atu kota ke kota lain, dan dari atu ne!ara ke ne!ara lain. Sea!ai

  eoran! ahaat etulunya aya #ernah ertanya #adanya, "Tidakkah i +ayu maih terlalu keciluntuk ditin!!al&tin!!al oleh iundanya 2" $en!an i!a# $ewi men'awa, "Oh, aya udah

  men!antii#ai e!ala euatunya den!an em#urna". "(7erythin! i OK I, $on3t worry

  (7erythin! i under control kok I" e!itulah elalu uca#annya, #enuh #ercaya diri.

  9ca#annya itu meman! etul&etul ia uktikan. Perawatan anaknya, ditan!ani ecara #ro%eionaloleh ay itter termahal. $ewi tin!!al men!ontrol 'adwal +ayu lewat tele#on. Pada akhirnya

  +ayu tumuh men'adi anak yan! tam#ak lincah, cerda mandiri dan mudah men!erti.

  Kakek&neneknya elalu memom#akan kean!!aan ke#ada cucu emata wayan! itu, tentan!

  eta#a heatnya iu&a#aknya. Tentan! !elar Phd. dan nama ear, tentan! naik #eawat teran!,dan uan! yan! erlim#ah. "Contohlah ayah&undamu +ayu, kalau +ayu ear nanti 'adilah

  e#erti +unda". +e!itu elalu nenek +ayu, er#ean di akhir don!en! men'elan! tidurnya.Ketika +ayu eruia D tahun, neneknya menyam#aikan ke#ada $ewi kalau +ayu minta eoran!

  adik untuk ia men'adi teman ermainnya dirumah a#a ila ia meraa kee#ian.

  Terke'ut den!an #ermintaan tak terdu!a itu, $ewi dan uaminya kemali meminta #en!ertiananaknya. Keiukan mereka elum memun!kinkan untuk men!hadirkan eoran! adik uat +ayu.

  1a!i&la!i ocah kecil ini#un mau 33memahami33 oran!tuanya.

  $en!an +an!!a $ewi men!atakan ahwa kamu meman! anak heat, uktinya, kata $ewi, kamu

  tak la!i meren!ek minta adik. +ayu, tam#aknya mewarii karakter iunya yan! ukan #eren!ekdan an!at mandiri. eki kedua oran!tuanya kera# #ulan! larut, ia 'aran! ekali n!amek.

  +ahkan, tutur $ewi #ada aya , +ayu elalu menyamut kedatan!annya den!an #enuh ceria.

  aka, $ewi erin! meman!!ilnya malaikat kecilku. Sun!!uh keluar!a yan! aha!ia, #ikir aya.eki kedua oran!tuanya u#er iuk, namun +ayu teta# tumuh den!an #enuh cinta dari oran!

  tuanya. $iam&diam, aya 'adi an!at iri #ada keluar!a ini.

  Suatu hari, men'elan! $ewi eran!kat ke kantor, entah men!a#a +ayu menolak dimandikan olehay itternya. +ayu in!in #a!i ini dimandikan oleh +undanya," +unda aku in!in mandi ama

  unda...#leae. ..#leae unda", #inta +ayu den!an men!ia&ia #enuh hara#.

  Karuan a'a $ewi, yan! detik demi detik waktunya an!at di#erhitun!kan meraa !uar den!an

  #ermintaan anaknya. )a den!an te!a menolak #ermintaan +ayu, amil teta# !eit erdandandan mem#eria#kan ke#erluan kantornya. Suaminya #un turut memu'uk +ayu a!ar mau mandi

  den!an ay itternya. 1a!i&la!i, +ayu den!an #enuh #en!ertian mau menurutinya, meki

  wa'ahnya cemerut.Peritiwa ini teru erulan! am#ai ham#ir e#ekan. "+unda, mandikan aku I" Ayo don! unda

  mandikan aku ekali ini a'a...2" kian lama uara +ayu emakin #enuh tekanan. Ta#i toh, $ewi

  dan uaminya er#ikir, mun!kin itu karena +ayu edan! dalam maa #ra&ekolah, 'adinya a!akleih minta #erhatian. Setelah diu'uk&u'uk, akhirnya +ayu ia ditin!!al 'u!a dan mandi

  erama anya.

  Sam#ai uatu ore, $ewi dike'utkan oleh tel#on dari an! ay itter, "+u, hari ini +ayu #ana

  tin!!i dan ke'an!&ke'an!. Sekaran! edan! di #erika di 0uan! (mer!ency".

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  25/26

  $ewi, ketika dieri tahu oal +ayu, edan! meremikan kantor arunya di edan. Setelah tia di

  akarta, $ewi lan!un! n!eut ke 9G$. Ta#i ayan!... terlamat udah...Tuhan udah #unya

  rencana lain. +ayu, i malaikat kecil, keuru di#an!!il #ulan! oleh Tuhannya.. Terlihat $ewimen!alami hock erat. Setianya di rumah, atu&atunya kein!inan dia adalah untuk

  memandikan #utranya, etelah eara#a hari lalu +ayu mulai menuntut ia untuk

  memandikannya, $ewi #ernah er'an'i #ada anaknya untuk uatu aat memandikannya endiri'ika ia tidak edan! ada uruan yan! an!at #entin!.

  $an ian! itu, 'an'i $ewi akhirnya ter#enuhi 'u!a, meki#un etelah tuuh i kecil teru'ur kaku.

  $iten!ah #ara tetan!!a yan! edan! melayat, terden!ar uara $ewi den!an nada yan! er!etarerkata ")ni +unda ?ak...., /ari ini +unda mandikan +ayu ya...ayan!. ...I akhirnya +unda

  #enuhi 'u!a 'an'i +unda ya ?ak.." . 1alu e!era a'a atu demi atu oran!&oran! yan! melayat

  dan erada di dekatnya tereut eruaha untuk menyin!kir dari am#in!nya, amil tak kuaa

  untuk menahan tan!i mereka.Ketika tanah merah telah men!uur 'aad i kecil, #ara #en!irin! 'enaah maih erdiri

  mematun! di ii #uara an! alaikat Kecil. . +erkali&kali $ewi, ahaatku yan! te!ar itu,

  erkata ke#ada rekan&rekan diekitanya, ")nikan udah takdir, ya kan..I" Sama a'a, aku di

  eelahnya atau#un di eeran! lautan, kalau udah aatnya di #an!!il, ya dia #er!i 'u!a, iyakan2". Saya yan! aat itu te#at erada di am#in!nya diam a'a. Seolah&olah $ewi tak meraa

  erduka den!an ke#er!ian anaknya dan e#ertinya ia 'u!a tidak #erlu hiuran dari oran! lain.Sementara di eelah kanannya, Suaminya erdiri mematun! e#erti tak ernyawa. a'ahnya

  #ucat #ai den!an iir er!etar tak kuaa menahan air mata yan! mulai meleleh memaahi

  #i#inya.Samil menata# #uara anaknya, terden!ar la!i uara $ewi eru'ar, ")nilah konekueni euah

  #ilihanI" lan'ut $ewi, teta# mencoa untuk te!ar dan kuat.

  An!in en'a meniu#kan aroma un!a kamo'a yan! menuuk hidun! hin!!a ke tulan! umum.

  Tak lama etelah itu tan#a di du!a&du!a tia&tia a'a $ewi 'atuh erlutut, lalu memantin!kandirinya ke tanah te#at diata #uara anaknya amil erteriak&teriak hiteri. "+ayu maa%kan

  +unda ya ayaan!..II, am#uni undamu ya nak...2 erunya erulan!&ulan! amil mementurkan

  ke#alanya ketanah, dan e!era terden!ar tan!i yan! meledak&ledak den!an #enuh erurai airmata meman'iri tanah #uara #utra tercintanya yan! kini telah #er!i untuk elama&lamanya.

  Se#an'an! #erahaatan kami, raanya aru kali ini aya menyakikan $ewi menan!i den!an

  hiteri e#erti ini.1alu terden!ar la!i $ewi erteriak&teriak hiteri "+an!unlah +ayu ayaaan!ku.. ..+an!un +ayu

  cintaku, ayo an!un nak.....2I2" #intanya erulan!&ulan!, "+unda mau mandikan kamu ayan!....

  Tolon! +eri keem#atan +unda ekali a'a ?ak.... Sekali ini a'a, +ayu.. anakku...2" $ewi

  merintih men!ia&ia amil kemali mementurkan ke#alanya erkali&kali ke tanah lalu ia#eluki dan ciumi #uara anaknya ak oran! yan! udah hilan! in!atan. Air matanya men!alir

  emakin dera meman'iri tanah merah yan! menaun!i 'aad +ayu.

  Sen'a emakin enya#, aroma un!a kamo'a emakin tercium kuat manuuk hidun! memuateluruh ulu kuduk kami erdiri menyakikan #eritiwa yan! menyayat hati ini...ta#i a#a hendak

  di kata, nai udah men'adi uur, eal kemudian tak er!una. +ayu tidak #ernah men!etahui

  a!aimana raanya dimandikan oleh oran! tuanya karena mereka meraa ahwa anyak hal yan!'auh leih #entin! dari #ada hanya ekedar memandikan eoran! anak.

  Semo!a kiah ini ia men'adi #ela'aran erhar!a a!i kita emua #ara oran! tua yan! erin!

  meraa heat dan #entin! den!an e!ala keiukannya.

 • 7/24/2019 Resonansi Januari

  26/26