Transcript
 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  1/39

  SENARAI SEMAK INSTRUM

  SEKOLAH PEMBELAJA

  SEKTOR PENGURUS

  JABATAN PENDIDIKAN

  SEKOLAH : ____________________________________________ 

  DAERAH : ________________________________ 

  Tandakan ( / ) di ruang status pelaksanaan.

  BAHAGIAN 1

  Bil. Perkara1

  1

  A. Pe!"urua! Pera!#a!"a!

  1.1 elan Tindakan

  1.! "a#atankuasa $nduk Sek%la&

  1.' Takliat kepada guru/kakitangan/pelaar 

  1.* engli+atan/kerasaa $,-/K%uniti

  1. Kreatiiti/Kesunggu&an (r%gra)

  JUMLAH

  !

  B. I!$ratruktur % Perekitara! Bilik Dar&a' (Ek)ite* Pe*+ela

  !.1 Susun atur 0 ariasi kupulan

  !.! Suasana pe+elaaran ang k%ndusi2 

  !.' Sudut pe+elaaran kendiri pelaar 

  !.* Sudut paparan &asil kera urid

  !. Keuda&an $3T dian2aatkan

  JUMLAH

  PERATUS TARA PELAKSANAAN

  45 0 155 3eerlang5 0 ;< ,aik

  *5 < S d &

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  2/39

  !5 0 '< Seder&ana Lea&

  5 0 1< Lea&

  ?

  LASA> EBA>TA :

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

  Tandatangan dan 6ap peantau :

  Tarik& :

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  3/39

  EN PENGESANAN

  AN ABAD KE-21

  N AKADEMIK

    EGERI PERAK

  KOD SEKOLAH: ______________ 

  Skala:

  1 - Sangat Tidak Memuask 

  2 - Tidak Memuaskan

  3 - Sederhana

  4 - Memuaskan

  5 - Sangat Memuaskan

  Statu Pelaka!aa!atata!

  ! ' *

  ara!,

  "ula& Sk%r

  eratus en6apaian 7(Sk%r/5) 8 1559TARA= ELAKSA>AA>

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  4/39

   A , 3

  "ula& Sk%r 

   en6apaian (Sk%r/5)@155

  TARA= ELAKSA>AA>

   _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

  Tandatangan dan 6ap l%kasi :

  Tarik& :

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  5/39

  BAHAGIAN 2

  INSTRUMEN PENERAPAN PENGAJ

  >aa -uru :

  >aa Sek%la& :

  Bata elaaran :

  Ta&un/Ting. :

  Tarik& : Basa :

  AspekKK Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pemb

  SKOR

  6

  5

  Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelaj

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3Kebanyakan murid berinteraksi secara akti dalam pelbagai

  Kebanyakan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran se

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #Sangat sedikit murid berinteraksi secara akti dalam pelbag

  Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaran

  KK Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objekt

  SKOR

  6

  $urid dapat memberi respons dengan tepat terhadap araha

  4.#&englibatan $urid 'Kolaborati(

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

  Hampir keseluruhan murid terlibat secara akti dalam akti)itiguru%membuat catatan%membuat gerakan i+ikal atau araha

  Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara akti dalam pbahan.

  Kebanyakan murid terlibat secara akti dalam akti)iti pembel

  catatan%membuat gerakan i+ikal atau arahan lain guru.

  Sangat sedikit murid terlibat secara akti dalam akti)iti pembcatatan%membuat gerakan i+ikal atau arahan guru lain.

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  6/39

  5

  $urid memberi pandangan atau idea yang sesuai dan berka

  $urid berupaya melakukan tugasan secara akses kendiri! te

  Hampir keseluruhan murid mencapai objekti pembelajaran.

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  $urid dapat memberi respons dengan tepat terhadap araha

  $urid memberi pandangan atau idea yang sesuai dan berka

  Kebanyakan murid dapat mencapai objekti pembelajaran.

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  Sangat sedikit murid memberi respons terhadap arahan%soa

  Sangat sedikit murid dapat mencapai objekti pembelajaran.

  AspekKK Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan p

  SKOR

  6

  5

  Hampir keseluruhan murid menghasilkan tugasan atau latih

  Hampir keseluruhan murid menyiapkan semua tugasan ata

  Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi tug

  ,umlah dan kekerapan tugasan atau latihan yang dibuat ses

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  4."&enguasaan &embelajaran $urid

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dip

  meningkatkan pembelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  7/39

  3

  Kebanyakan murid menghasilkan tugasan atau latihan deng

  Kebanyakan murid menyiapkankebanyakan tugasan atau la

  Kebanyakan murid membuat pembetulan bagi tugasan atau

  ,umlah dan kekerapan tugasan atau latihan yang dibuat ses

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  Sangat sedikit murid menghasilkan tugasan atau latihan de

  Sangat sedikit murid menyiapkan semua tugasab atau latih

  Sangat sedikit murid melalkukan pembetulan bagi tugasan

  ,umlah dan kekerapan tugasan atau latihan yang dibuat tid

  KK Peranangan dan persediaan yang rapi meningkatkan k

  SKOR

  6

  5

  eleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk ke

  eleksi&p/& digunakan sebagai panduan untuk merancan

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  &T yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolaha

  eleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran.

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  4.3 HasilKerja $urid i.

  &embentangan Kumpulan ii.-ipaparkan di Sudut &embelajaran

  4.4 &erancangandan &ersediaan 0uru i. 1erpusatkan $urid

  ii. Terdapat 2nsur -idikHibur

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

  ancangan &elajaran Tahunan '&T( yang disediakan melipelajaran 'standard kurikulum( terkini dan sesuai dengan ta

  ancangan &elajaran Harian '&H( yang disediakan berdasdan sesuai dengan keupayaan murid. kti)iti yang dirancan

  &H yang disediakan berdasarkan &T. bejkti pelajaranobjekti pelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  8/39

  #

  &T tidak disediakan.

  &H tidak disediakan.

  AspekKK Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pena

  SKOR

  6

  5

  0uru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid.

  Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupaya

  kti)iti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman

  0uru mengamalkan prinsip*prinsip pengajaran asas 'mudah

  kti)iti yang dijalankan menarik dan menjurus kepada penc

  kti)iti pembelajaran merangsang pemikiran kreati dan kriti

  kti)iti pemulihan serta pengayaan dilaksanakan secara ter

  0uru menyampaikan pelajaran dengan leksibel mengikut si

  $asa pelajaran digunakan secara optimum.

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  0uru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid.

  Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupaya

  4.5 Kaedah&enyampaian i.

  Kreati)iti'&elbagai strategik % teknik(

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  9/39

  3

  kti)iti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman

  0uru mengamalkan prinsip*prinsip pengajaran asas 'mudah

  kti)iti pemulihan serta pengayaan dilaksanakan secara ter

  $asa pelajaran digunakan secara optimum.

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  0uru kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid belajar.

  Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan keperluan dan ta

  kti)iti pembelajaran yang dilaksanakan tidak dapat menari

  $asa pelajaran tidak digunakan secara optimum.

  KK Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan m

  SKOR

  6

  5

  0uru berkomunikasi dengan bahasa yang betul!mudah dia

  0uru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balas

  0uru berjaya memoti)asikan murid dengan memberi pujian

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  0uru berkomunikasi dengan bahasa yang betul dan sebuta

  0uru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balas

  0uru memoti)asikan murid dengan memberi pujian atau gal

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  0uru kurang kemahiran mendengar dan tidak memberikan

  0uru tidak memoti)asikan murid untuk melibatkan diri dala

  4.6 KemahiranKomunikasi i. Kritis'K1T( ii. Kreati

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  10/39

  AspekKK Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan memba

  SKOR

  6

  5

  0uru memilih%menyediakan sumber pendidikan yang sesuai!

  0uru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang b

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  0uru memilih%menyediakan sumber pendidikan yang sesuai.

  &enggunaan sumber pendidikan meningkatkan minat murid

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  # kti)iti &/& yang dilaksanakan tidak disokong dengan peng

  4. &enilaian

  KK Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan

  SKOR

  6

  5 0uru menggunakan maklum balas penilaian ormati untuk ti

  Hasil kerja murid disemak secara konstrukti dan konsisten.

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  0uru membuat penilaian ormati semasa &/& untuk mengu

  0uru menggunakan maklum balas penilaian ormati untuk ti

  Hasil kerja murid disemak secara konsisten.

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  4. &enggunaanSumber &endidikan

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

  &enggunaan sumber pendidikan mewujudkan suasana pempembelajaran.

  0uru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang bberkaitan.

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

  0uru menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat penilamemastikan objekti % hasil pembelajaran tercapai.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  11/39

  #

  0uru tidak membuat penilaian ormati semasa &/&.

  Hasil kerja murid tidak disemak.

  KK "eknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemaha

  SKOR

  6

  5

  0uru mengemukakan soalan yang mudah diahami! bertum

  0uru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan muri

  Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat ham

  Soalan yang dikemukakan dapat mencetuskan pemikiran kr

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  0uru mengemukakan soalan yang mudah diahami dan dis

  0uru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan muri

  Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat keb

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  ras soalan guru tidak mengikut kesesuaian murid dan seb

  0uru tidak memberi respons terhadap jawapan yang diberik

  AspekKK Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan memba

  SKOR

  6

  5

  0uru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan ob

  0uru dapat menjelaskan konsep % akta atau memberi jawap

  0uru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkannya de

  0uru berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  4.7Teknik &enyoalan

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  12/39

  3

  0uru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan ob

  0uru dapat menjelaskan konsep % akta.

  0uru mengaitkan isi pelajaran dengan situasi semasa.

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  9si pelajaran yang disampaikan tidak menepati objekti pelaj

  Konsep dan akta yang dihuraikan terhad dan tidak jelas.

  9si pelajaran tidak dikaitkan dengan situasi semasa % pengal

  KK Pengurusan kelas yang ekap me#ujudkan suasana ya

  SKOR

  6

  5

  0uru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusi unt

  0uru menegur salah laku murid 'jika ada( dengan serta mer

  Susun atur kedudukan murid sesuai dengan akti)iti yang dil

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  0uru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusi unt

  0uru mengawal tingkah laku murid dan memastikan murid

  0uru menegur salah laku murid 'jika berlaku(.

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #0uru tidak memastikan kelas berada dalam keadaan kondu

  0uru gagal mengawal tingkah laku murid.

  4.#8 &enguasaan9si Kandungan

  4.## &engurusanKelas '1ilik -arjah % $akmal % 1engkel %

  &adang(

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

  0uru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan menegaterhadap pelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  13/39

  AspekKK Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif me

  SKOR

  6

  5

  0uru menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam men

  0uru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil s

  0uru menepati masa.

  0uru bersikap mesra! sabar dan mudah didekati.

  0uru memperlihatkan perwatakan positi dan mengamalkan

  4Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi Skor 3 di

  3

  0uru mempunyai kesungguhan dalam meyampaikan pelaja

  0uru menepati masa.

  0uru memperlihatkan perwatakan positi dan mengamalkan

  " Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan y

  #

  0uru tidak bersungguh*sungguh dalam meyampaikan pelaj

  0uru tidak prihatin terhadap pendidikan murid.

  0uru tidak menepati masa.

  4.#" malan&roesionalisme Keguruan

  Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipmeningkatkan pembelajaran.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  14/39

  !ARA" PEN.APAIAN 2:S; <

  78 * #88= >?$?:;0  ________________________________ 

  8 * 7= 19K  ________________________________ 

  68 * 7= H&;  ________________________________ 

  48 * 57= $?$2SK;  ________________________________ 

  "8 * 37= :?$H  ________________________________ 

  8 * #7= S;0T :?$H  ________________________________ 

   ________________________________ 

  Tanda tangan &emantau

  Tarikh

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  15/39

  RAN DAN PEMBELAJARAN

  K%d Sek%la& :

  >%. K/ -uru :

  Opsen :

  ,il. Burid :

    elajaran berkesanSKOR

  DESKRIPSI SKOR /

    aran sepanjang waktu pembelajaran.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  hala seperti murid dengan murid! murid dengan guru atau murid dengan bahan

    panjang waktu pembelajaran.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  i hala seperti murid dengan murid! murid dengan guru dan murid dengan bahan.

  epanjang waktu pembelajaran.

  f yang ditetapkan.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

    %soalan guru.

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

  pembelajaran seperti perbincangan%memberi respons terhadap soalanlain guru.

  lbagai hala seperti murid dengan murid! murid dengan guru atau murid dengan

  ajaran seperti perbincangan%memberi respons terhadap soalan guru%membuat

  elajaran seperti perbincangan%memberi respons terhadap soalan guru%membuat

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  16/39

  itan tajuk pelajaran.

  arah kendiri atau kadar kendiri.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

    %soalan guru.

  itan tajuk pelajaran.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  lan guru.

  SUB-SKOR

    mbelajaran.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  n dengan kemas serta mematuhi ormat dan prosedur.

    latihan yang diberikan.

  san atau latihan secara konsisten.

  uai dengan keupayaan murid.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  17/39

    an kemas serta mematuhi ormat dan prosedur.

  ihan yang diberikan.

    latihan secara konsisten.

  uai dengan keupayaan murid.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  gan kemas serta mematuhi ormat dan prosedur.

  n yang diberikan.

  tau latihan secara konsisten.

  k sesuai dengan keupayaan murid.

    berkesanan pengajaran.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  pada objekti pelajaran.

  &H yang seterusnya.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  n berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran 'standard kurikulum( terkini.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

  uti sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan wim persekolahan.

  arkan &T. bjekti pelajaran dinayatakan dalam bentuk perlakuan! boleh diukurterarah untuk mencapai objekti pelajaran.

  inyatakan dalam bentuk perlakuan. kti)iti dirancang terarah untuk mencapai

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  18/39

  SUB-SKOR

  aian objektif pelajaran.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

   

  n murid.

   atau pengetahuan murid.

  kepada kompleks! konkrit kepada abstrak(.

    paian objekti pelajaran.

  serta memupuk nilai dalam kalangan murid.

  ncang.

  uasi.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

   

  n murid.

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  19/39

   atau pengetahuan murid.

  kepada kompleks! konkrit kepada abstrak(.

  ncang.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  hap pembelajaran murid.

  perhatian murid.

  nggalakkan pembelajaran murid.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

    ami!sebutan yang jelas!tepat serta nada suara yang sesuai.

    yang rele)an secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan.

  atau galakan.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  yang jelas.

    secara lisan.

  akan.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

    aklum balas.

  akti)iti &/&.

  SUB-SKOR

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  20/39

  tu mengukuhkan pembelajaran murid.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  ! menarik! dan merangsang pemikiran murid.

  etul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan yang berkaitan

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  .

    untuk terlibat dalam pembelajaran.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

    gunaan sumber pendidikan yang sesuai.

   P!P. SKORDESKRIPSI SKOR /

  ndakan pembetulan % penambahbaikan segera dalam proses &/&.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  kur dan mengesan kemajuan murid.

  ndakan pembetulan%penambahbaikan segera dalam proses &/&.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

  belajaran yang lebih menarik dan meningkatkan minat murid untuk terlibat dalam

  etul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan yang

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

  ian ormati semasa &/& untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid serta

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  21/39

  man murid.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  u! bercapah! meliputi pelbagai aras kogniti dan disebarkan ke seluruh kelas.

    .

  pir keseluruhan murid untuk terlibat dalam &/&.

    ati dan kritis murid.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  barkan ke seluruh kelas.

    .

  nyakan murid untuk terlibat dalam &/&.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  ran soalan tidak menyeluruh.

  an oleh murid.

  SUB-SKOR

  tu mengukuhkan pembelajaran murid.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  jekti pelajaran.

    an dengan yakin! jelas dan tepat.

    ngan situasi semasa atau pengalaman murid.

  potensi murid.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  22/39

  jekti pelajaran.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

    ran.

  man murid.

   g kondusif untuk keberkesanan P!P.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  uk proses &/&.

  a tanpa menjejaskan maruah mereka.

  ksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  uk proses &/&.

  emberikan tumpuan terhadap pelajaran.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

  i untuk proses &/&.

  SUB-SKOR

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

  skan pematuhan pada peraturan serta memastikan murid memberikan tumpuan

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  23/39

  ujudkan keyakinan dan keperayaan murid terhadao guru.SKOR

  DESKRIPSI SKOR /

  yampaikan pelajaran.

    erta bertimbang rasa terhadap setiap murid dalam kelasnya.

   nilai murni yang boleh dicontohi murid.

  enuhi. Terdapat kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai deskripsi Skor 5.

  an.

   nilai murni yang boleh dicontohi murid.

    ng nyata dan dan belum mencapai deskripsi 3.

    ran.

  SUB SKOR

  enuhi. Terdapat unsur kreati)iti yang menambah nilai pada usaha*usaha

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  24/39

  JUMLAH SKOR

  SKOR MIN (Jumlah Skor / 12

  PERA!US ("ormula me#$%ra pera&us ' (skor m%# ) 1 / *+ , 1--

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

  Tanda tangan 0uru

  Tarikh

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  25/39

  PANDUAN PENSKORAN SEN

  KK : Kriteria Kritikal

  NO.PE!"" PE!"" !#TE#"

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  1.1Pelan

   Tindakan

  1.2

   a!a"ankuasa#nduk

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  26/39

  1

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  A.Pengurusan Perancangan

   

  1.3 Takli$a" ke%adaguru&kaki"angan&%ela'ar

  1.4Pengli(a"an&ker'asa$aP#)*&K+$uni"i

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  27/39

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

   

  1.5 Krea"i,i"i-Pr+gra$&Ak"i,i"i

  2.1Susun a"ur

  ,ariasi ku$%ulan

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  28/39

  2

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

  !! 

  S!O

  ).#ns/rasr"uk"ur &

  Perseki"aran )ilik Dar'a0-Ek+sis"e$

  Pe$(ela'aran

  2.2Suasana

  %e$(ela'aranang k+ndusi/ 

  2.3Sudu"

  %e$(ela'arankendiri %ela'ar

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  29/39

  5

  4

  3

  2

  1

  !! 

  S!O

  5

  4

  3

  2

  1

  2.4Sudu" %a%aran

  0asil ker'a $urid

  2.5Ke$uda0an #Tdi$an/aa"kan

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  30/39

  RAI SEMAK PENGESANAN MODEL SEKOLAH PEMBELAJARAN A

  #TEM

  Pengurusan Perancangan disediakan secara terancang d

  $eskri%si Sk&r

  awatankuasa disediakan dan berfungsi secara berkesan

  $eskri%si Sk&r

   a!a"ankuasa di(a0agikan $engiku" /ungsi ke%erluan dan (er

   a!a"ankuasa di(en"uk $engiku" ke%erluan dan (er/ungsi $en

  Perancangan S"ra"egik disediakan $eli(a"kan %e$(angunan e$a%an la"i0an (ina u%aa -PD ke%ada guru secara (er"erusa(erin"egrasi ang esien ke%ada ke%erluan %e$(ela'aran $uri%e$(angunan sa0sia0 dan %res"asi akade$ik $urid ang $en

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%en

  na"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

  Perancangan S"ra"egik disediakan (er/+kus ke%ada %e$(angunPr+gra$ Pe$(angunan )er"erusan -PD ke%ada guru dan %enke!angan ke%ada ke%erluan %e$(ela'aran $urid.

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  Perancangan S"ra"egik disediakan 0ana $eli(a"kan se(a0agia%e$(ela'aran sa0a'a.

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  31/39

   a!a"ankuasa di(en"uk kurang (er/ungsi dan "idak $e$enu0i

  $eskri%si Sk&r

   eraa!ara ang dilaksanakan kurang (erkesan dan !arga sek

  $eskri%si Sk&r

  #(u (a%a&k+$uni"i 0ana "erli(a" se(agai %eser"a dala$ se$ua

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  Penyebaran program sekolah secara meluas difahami dsekolah

   eraa!ara secara k+nsis"en "en"ang k+nse% dan /+kus u"a$a$esuara" %engurusan kursus dala$an $esuara" %ani"ia %e%a%aran di %a%an $aklu$a" sek+la0 (r+sur dan %er"e$uan lai

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

   eraa!ara 0ana $elalui $esuara" %engurusan $esuara" %$aklu$a" sek+la0

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  Penglibatan aktif !P"BK# dan memberi impak kepada sist pembangunan holistik murid$sekolah

  #(u (a%a&k+$uni"i "erli(a" secara ak"i/ dala$ %erancangan dan%e$(angunan %endidikan sek+la0

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  32/39

  #(u (a%a&k+$uni"i kurang "erli(a" dala$ se$ua ak"i,i"i sek+la0.

  Pengurusan program$akti%iti secara menyeluruh dan me

  $eskri%si Sk&r

  Pr+gra$ ang dirancang dan dilaksanakan $erangku$i se(a0a

  Pr+gra$ ang dirancang dan dilaksanakan "er0ad ke%ada sa"u

  $eskri%si Sk&r

  Kedudukan $urid dala$ ,ariasi ku$%ulan dan 0ana $eli(a"ka

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  Pr+gra$ ang dirancang dan dilaksanakan sesuai dan (er"erusang $en'urus ke%ada sis"e$ s+k+ngan sek+la0.

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  Susun atur kedudukan murid sesuai memudahkan pergmemudahkan penga&aran dan pembela&aran yang berke

  Kedudukan $urid dala$ ,ariasi ku$%ulan ang $enu$(angsecara k+%era"i/ dan k+la(+ra"i/ 

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  Kedudukan $urid dala$ ,ariasi ku$%ulan na$un "idak $e$(ek+la(+ra"i/ 

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  33/39

  $eskri%si Sk&r

  Susun a"ur ruang %e$(ela'aran digunakan secara $ini$a dan

  $eskri%si Sk&r

  Ruang apresiasi hasil ker&a murid yang berkualiti dan be

  $eskri%si Sk&r

  Pengurusan persekitaran pembela&aran yang sistematikkondusif untuk proses P(P

  Susun a"ur ruang %e$(ela'aran digunakan secara +%"i$u$ da

  %e$(ela'aran ang k+ndusi/ 

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

  Susun a"ur ruang %e$(ela'aran "idak digunakan secara +%"i$udan kurang k+ndusi/ un"uk %r+ses %6%

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an ang

  deskri%si Sk+r 3.

  Ruang pembela&aran disediakan di kawasan tumpuan da pengawasan yang terhad dan keselamatan sumber yang

   Terda%a" 'knowledge cage' di %el(agai ka!asan sek+la0 dan $

  ke%ada %e$(ela'aran $urid (a0an %e$(ela'aran ang %el(agdan sen"iasa dike$as kini.

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%enna"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

   Terda%a" 'knowledge cage' di ka!asan sek+la0 na$un kurangdike$as kini.

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an ang

  deskri%si Sk+r 3.

  Sudu" %e$(ela'aran 0ana "erda%a" di dala$ kelas sa0a'a dan+le0 guru

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  34/39

  Kemudahan ")* digunakan secara kerap$optimum dalam

  $eskri%si Sk&r

  Pe$(ela'aran $enggunakan %endeka"an "erkini -7LE dengan

  Penggunaan #T ang $ini$u$ dala$ %r+ses %6% dan ka!ala

  8uang %a%aran 0asil ker'a $urid sen"iasa dike$as kini $engikdise$ak +le0 guru (erser"a ca"a"an guru dan $enun'ukkan kre

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%en

  na"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

  8uang %a%aran 0asil ker'a $urid "idak dike$as kini "idak diseguru dan kurang $enun'ukkan krea"i,i"i $urid.

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

  8uang disediakan dan sanga" sediki" 0asil ker'a $urid di%a%arkdengan ceka% dan ke$as

  Pe$(ela'aran $enggunakan %endeka"an "erkini -7LE dan $urike$uda0an #T "an%a (an"uan guru.

  Se$ua kekua"an ang di0uraikan dala$ deskri%si Sk+r 3 di%en

  na"a "e"a%i (elu$ $enca%ai deskri%si Sk+r 5.

   Terda%a" sediki" kekua"an "e"a%i $asi0 (anak kele$a0an angdeskri%si Sk+r 3.

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  35/39

    AD KE-21

   

  S!O

    an berkesan

  /

  /

  erak ak"i/ secara k+la(+ra"i/ 

  iku" ke%erluan $asing$asing

    +sis"e$ %e$(ela'aran angn %engurusan ke!angandan %erancangan %r+gra$eluru0.

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  an ek+sis"e$ %e$(ela'aranurusan se(a0agian su$(er

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  n kecil %e$(angunan ek+sis"e$

  0i. Terda%a" kekua"an ang

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  36/39

    e%erluan.

   

  /

  la0 kurang $aklu$a".

  /

   ak"i,i"i sek+la0

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  n dihayati oleh keseluruhan warga

  e$(ela'aran a(ad ke21 $elaluir0i$%unan ras$i sek+la0

  ang (ersesuaian

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  ani"ia dan %a%aran di %a%an

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  em sokongan pelaksanaan program

  %elaksanaan %r+gra$

  0i. Terda%a" kekua"an ang

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  37/39

   

  yokong sistem sekolah yang efektif 

  /

  gian (idang u"a$a.

  idang sa0a'a.

  /

   

  n %e$(ela'aran k+%era"i/ 

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  n dala$ se$ua (idang u"a$a

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  rakan guru dan murid danan

    e%ada %e$(ela'aran (erkesan

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  ri kesan %e$(ela'aran secara

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  38/39

  /

   

  idak k+ndusi/ un"uk %r+ses %6%

  /

   

  sifat mengukuhkan pembela&aran

  /

   e'sien dan sentiasa dalam keadaan

  da%a" $e$(angki"kan suasana

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  un"uk "u'uan %e$(ela'aran

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  secara akses kendiri denganter&amin

    $(eri i$%ak ang (erkesan

  i $engiku" ke%erluan se$asa

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  e$(eri i$%ak ser"a "idak

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  (a0an disediakan se%enu0na

 • 8/17/2019 Instrumen Pa-21 Jpn Perak 2016

  39/39

   proses pembela&aran

  /

    i$(ingan guru. 

  se%enu0na +le0 guru.

  " "e$a&ke%erluan se$asa"i,i"i $urid.

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  ak +le0 guru (erser"a ca"a"an

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai

  n ser"a "idak diurus selia

  d (eru%aa $enggunakan

  0i. Terda%a" kekua"an ang

  na"a dan dan (elu$ $enca%ai


Recommended