48
JABATAN PELAJARAN SEKTOR JAMINAN KU PANDUAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PE ARAHAN UMUM : 1. Instrumen ini hanya digunakan oleh pegawai Jabatan Pelajaran Perak dan Instrumen ini tidak boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanaka 2. Instrumen pemantauan ini dibuat secara auto kira yang menggunakan aplik mempunyai kata laluan unik yang bertujuan untuk mengekalkan formula ya 3. Setiap penambahbaikan terhadap instrumen ini hendaklah dikemukakan kep Pelajaran Perak melalui email [email protected] atau menghubungi Ketua Sektor JUSTIFIKASI SKALA 1. Skor Skala yang digunakan ialah : 0 = Lemah 1 = Sederhana 2 = Baik Skor 0 = Lemah : Lokasi tidak melaksanakan aspek dan kriteria dan tiada bukti pelaksan Skor 1 = Sederhana: Lokasi melaksanakan aspek dan kriteria tetapi tiada bukti pelaksanaan Skor 2 = Baik: Lokasi melaksanakan aspek dan kriteria serta menggemukakan bukti p 2. Skor keseluruhan yang digunakan untuk mengukur taraf pencapaian stan Peratus Pencapaian Taraf Pencapaian 75 - 100 Baik 50 - 74 Sederhana 0 - 49 Lemah KRITERIA TIDAK BERKAITAN 1. Aspek dan kriteria yang tidak ada kaitan dengan lokasi yang dipantau henda Jangan dimasukkan apa-apa maklumat seperti tiada , tidak berkaitan , Pengurusan Asrama PENGECUALIAN STANDARD DAN KRITERIA 1. Pengecualian melibatkan Standard 5 sahaja yang membezakan di antara Sek Menengah. Pengecualian bagi Sekolah Menengah ialah semua kriteria berkenaan Seko 2. Kemenjadian Murid Sekolah Menengah juga meliputi sub standard peringkat masih belum menjalani SPM terutama sekolah yang baru beroperasi.

INSTRUMEN PEMANTAUAN JPN PERAK 2011 PINDAAN.xlsx

Embed Size (px)

Citation preview

PANDUAN

JABATAN PELAJARAN PERAKSEKTOR JAMINAN KUALITIPANDUAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMANTAUAN JPN PERAKARAHAN UMUM : 1. Instrumen ini hanya digunakan oleh pegawai Jabatan Pelajaran Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah yang melaksanakan pemantauan. Instrumen ini tidak boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan penarafan kendiri SKPM.

2. Instrumen pemantauan ini dibuat secara auto kira yang menggunakan aplikasi MsExcel 2010. Oleh itu setiap standard dan rumusan mempunyai kata laluan unik yang bertujuan untuk mengekalkan formula yang dibuat.

3. Setiap penambahbaikan terhadap instrumen ini hendaklah dikemukakan kepada Unit Kualiti dan Inovasi, Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Perak melalui email [email protected] atau menghubungi Ketua Sektor Jaminan Kualiti dan En Mohd Razif Bin Ibrahim.JUSTIFIKASI SKALA1. Skor Skala yang digunakan ialah :0 = Lemah1 = Sederhana2 = BaikSkor 0 = Lemah : Lokasi tidak melaksanakan aspek dan kriteria dan tiada bukti pelaksanaan dikemukakan.

Skor 1 = Sederhana: Lokasi melaksanakan aspek dan kriteria tetapi tiada bukti pelaksanaan dikemukakan.Skor 2 = Baik: Lokasi melaksanakan aspek dan kriteria serta menggemukakan bukti pelaksanaan. 2. Skor keseluruhan yang digunakan untuk mengukur taraf pencapaian standard bagi lokasi merujuk kepada SKPM iaitu:Peratus PencapaianTaraf Pencapaian 75 - 100 Baik 50 - 74 Sederhana 0 - 49 Lemah KRITERIA TIDAK BERKAITAN1. Aspek dan kriteria yang tidak ada kaitan dengan lokasi yang dipantau hendaklah dikosongkan seperti sedia ada. Jangan dimasukkan apa-apa maklumat seperti tiada, tidak berkaitan, -, 0 dan sebagainya. Contoh : Standard 2 kriteria 2.8 Pengurusan AsramaPENGECUALIAN STANDARD DAN KRITERIA1. Pengecualian melibatkan Standard 5 sahaja yang membezakan di antara Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dan di antara Sekolah Menengah. Pengecualian bagi Sekolah Menengah ialah semua kriteria berkenaan Sekolah Rendah dan begitu sebaliknya2. Kemenjadian Murid Sekolah Menengah juga meliputi sub standard peringkat peperiksaan, terdapat sekolah yang tiada STPM dan STAM dan masih belum menjalani SPM terutama sekolah yang baru beroperasi.

3. Semua kriteria pengecualian ini, ruangan skor dibiarkan kosong seperti sedia ada tanpa dibuat apa-apa catatan seperti tiada, tidak berkaitan, -, 0 dan sebagainyaKEGUNAAN RUANGAN RUJUKAN1. Ruangan rujukan berfungsi sebagai panduan kepada pemantau untuk mencari bukti pelaksanaan aspek dan kriteria.2. Ruangan rujukan boleh dibuat penambahan oleh pemantau berdasarkan isu semasa dan ilmu pengetahuan pemantau sendiri.PROSES PEMANTAUAN1. Objektif utama pemantauan ialah memberi bimbingan, melaksana pembetulan dan tindakan pembetulan kepada lokasi yang dipantau.2. Pemantauan boleh ataupun tidak, memaklumkan kepada lokasi sebelum melaksanakan pemantauan.3. Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau hendaklah mengadakan mesyuarat pembukaan dengan lokasi selama 20 hingga 30 minit untuk memaklumkan objektif dan kaedah pemantauan. Ahli mesyuarat pembukaan terdiri daripada pihak pengurusan lokasi sahaja.4. Diakhir pemantauan, mesyuarat penutup hendaklah dilaksanakan. Dalam mesyuarat ini rumusan pemantauan hendaklah diserahkan kepada lokasi.5. Tujuan penyerahan rumusan supaya lokasi dapat mengenalpasti standard yang perlu dibuat penambahbaikan. Penambahbaikan yang dibuat oleh lokasi dalam aspek peningkatan proses kerja.BORANG MAKLUM BALAS PEMANTAUAN PK03-11. Borang Maklum Balas Pemantauan PK03-1 adalah borang yang telah diprosedurkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008. JPN dan PPD hendaklah menggunakan borang ini apabila melaksanakan pemantauan.2. Borang PK03-1, hendaklah disertakan bersama dengan rumusan pemantauan kepada lokasi dalam mesyuarat penutup. Sila maklumkan kepada lokasi bahawa borang ini hendaklah dikemukakan ke JPN dalam tempoh 14 hari bekerja.RUMUSAN PEMANTAUAN

1. Rumusan pemantauan dibuat secara auto kira dan dilindungi oleh kata laluan. Pemantau tidak boleh mengubah rumusan di bahagian ini. Segala perubahan boleh dibuat dalam bahagian standard sahaja iaitu ruangan skor.2. Rumusan pemantauan ini hanya satu muka surat sahaja dan hendaklah dicetak untuk diserahkan kepada lokasi.3. Pemantau boleh mencetak keseluruhan standard bersama dengan maklumat asas, rumusan dan borang PK03-1 untuk diserahkan kepada lokasi. Jumlah muka surat keseluruhan ialah 16 RUMUSAN KESELURUHAN1. Rumusan keseluruhan, dibuat secara auto kira oleh Unit Kualiti dan Inovasi Sektor Jaminan Kualiti menggunakan aplikasi MsExcel.2. Semua instrumen yang telah diisi oleh pemantau bagi setiap lokasi dikumpul dan dimasukkan dalam sistem aplikasi MsExcel yang telah dicipta.3. Rumusan dibuat dalam dua aspek iaitu berfokus kepada setiap lokasi dan analisis keseluruhan prestasi lokasi.4. Dapatan ini tidak dikemukakan kepada lokasi tetapi diserahkan kepada Ketua Sektor untuk dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan JPN Perak.5. Pihak pengurusan boleh menilai keberkesanan pelaksanaan dasar yang ditetapkan dan dapat mengambil langkah penambahbaikan terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dari segi pelaksanaannya.MAKLUMAT ASAS1. Maklumat berkaitan dengan lokasi yang dipantau.2. Maklumat ini hendaklah diisi oleh pemantau sebelum melaksanakan pemantauan

MAKLUMAT ASASJABATAN PELAJARAN PERAK

MAKLUMAT ASAS LOKASI DIPANTAUBIDANG PEMANTAUAN:

NAMA SEKOLAH:

ALAMAT SEKOLAH:

DAERAH/ZON:

GRED SEKOLAH:TEL:NO FAX:

SESI PERSEKOLAHAN:1 SESI2 SESI

JUMLAH PELAJAR:MELAYUCINAINDIALAIN

JUMLAH PELAJAR KESELURUHAN:ORANG

JUMLAH GURU:ORANG

NAMA PENGETUA/ GURU BESAR:

PEGAWAI PEMANTAU:

TARIKH PEMANTAUAN:

STAND1

JABATAN PELAJARAN PERAK

INSTRUMEN PEMANTAUAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PERAK BERASASKAN SKPM 2010

SKOR PENCAPAIAN 00Sangat Lemah0Lemah0Lemah020Lemah1Sederhana1Sederhana40Memuaskan2Baik2Baik60Harapan 80Baik90CemerlangNOTA:Sila Gunakan Nombor Skor Pencapaian Yang Ditetapkan Apabila Mengisi Ruangan Skor

STANDARD 1 : KEPIMPINAN DAN HALA TUJUSUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUSCB1.1Gaya KepimpinanMengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggembeling tenaga warga sekolah ke arah pencapaian matlamat sekolah Buku Panduan Pengurusan Sekolah, Piagam Pelanggan, Minit Mesyuarat Mingguan, SKT, MPK dan FM, temubual guru 10Lemah1.2Penetapan dan Pelaksanaan Hala TujuMemastikan visi dan misi sekolah menjadi hala tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkanPenyebaran Visi&Misi : Pejabat/Bilik Guru/Kelas dan tempat strategik 10Lemah1.3Kemahiran KomunikasiMengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumatMesyuarat, Memo, Edaran, Papan Kenyataan, media, taklimat pagi, sms, email, perhimpunan mingguan 10Lemah1.4Kemahiran MerancangMenerajui penyediaan perancangan srategik(Pelan Strategik, Taktikal, Operasi) untuk mencapai matlamat dan objektifPelan Strategik, Pelan Taktikal, Pelan Operasi, analisis data dan maklumat 10Lemah1.5Kemahiran memotivasi warga sekolahKepimpinan sekolah memotivasikan warga sekolah untuk meningkatkan kualiti kerjaHari Lahir, anugerah, program motivasi, jamuan, hari keluarga, lawatan, LNPT 10LemahSJKJPP11

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS1.6Kemahiran membuat keputusan Kepimpinan sekolah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolahKajian data, perbincangan, menggunakan teknik kualiti (cth: Ishikawa), penglibatan org bawah 10Lemah1.7Kepimpinan InstruksionalMenerajui pelaksanaan kurikulum dan mengwujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajarPerancangan kurikulum (Pencerapan, semakan kerja murid, penyemakan BRM, program akademik) Mesyuarat Kurikulum 10Lemah1.8Perkongsian kepimpinanMewujudkan perkongsian tanggungjawab bagi memupuk kesedaran tanggungjawab bersama dalam mengurus sekolah"Task Force", JK Program Khas atau Majlis Sekolah, AJK Senarai Tugas, KIK, Kajian Tindakan, PIBG 10LemahJumlah Skor 0SKOR PENUH16Skor Min 0.00Peratus Pencapaian 0.0Band dan Taraf Pencapaian Sangat LemahPeratus Pencapaian Menurut Wajaran (10%) 0.0sjk jpp11

STAND2STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASISUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUSCB0Sangat Lemah022.1Pengurusan Sumber ManusiaSumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja warga sekolahLatihan dalam perkhidmatan (LADAP) 1Lemah0Lemah ERROR:#N/AFALSE 20Lemah122.2Pengurusan prasaranaKemudahan prasarana diurus untuk memastikan keselesaan dan keselamatan warga sekolahPenyelenggaraan, pelan & kawad kebakaran, arahan keselamatan peralatan (bengkel dan makmal) 1Lemah1Sederhana ERROR:#N/AFALSE 40Memuaskan222.3Pengurusan kewangan dan aset alih (harta modal dan inventori)Kewangan dan aset alih kerajaan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimumStok dan inventori, perolehan, rekod kewangan 1Lemah2Baik ERROR:#N/AFALSE 60Harapan2.4Pengurusan data dan maklumatData dan maklumat diurus supaya mudah diakses dan dimanfaatkanRekod dan dokumentasi : kaedah penyimpanan, pendaftaran fail, sistem fail 1Lemah ERROR:#N/AFALSE 80Baik2.5Pengurusan sumber pendidikan dan teknologi maklumat komunikasi (TMK)Sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaranPengurusan Makmal Komputer : bahan, penggunaan, aspek keselamatan 1Lemah ERROR:#N/AFALSE 90Cemerlang2.6IklimPersekitaran dan suasana yang kondusif diwujudkan bagi memastikan kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawabPersekitaran kawasan sekolah, pejabat, kelas dan bilik khas yang kondusif, kawalan keselamatan, papan tanda 1Lemah ERROR:#N/AFALSE 2.7Permuafakatan StrategikPermuafakatan diwujudkan untuk memperoleh sumbangan dan sokongan pelbagai pihak bagi manfaat sekolahPerkongsian bijak dengan agensi luar : bentuk perkongsian dan pelaksanaannya 1Lemah ERROR:#N/AFALSE 2.8Pengurusan AsramaAsrama diurus untuk memastikan keselesaan, keselamatan dan perkembangan sahsiah muridRekod pelajar, aktiviti asrama, dewan makan, bilik tidur, kemudahan, aspek keselamatan 1Lemah0 ERROR:#N/AFALSE Jumlah Skor 0SKOR PENUH0Skor Min 0Peratus Pencapaian ERROR:#DIV/0!Taraf Pencapaian ERROR:#DIV/0!Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (15%) ERROR:#DIV/0! sjk jpp11

STAND3STANDARD 3 : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SUKAN DAN HAL EHWAL MURID3.1KURIKULUM

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS0Lemah0Sangat Lemah3.1.1Ketetapan pelaksanaan kurikulumKetetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaanMinit mesyuarat kurikulum, perancangan strategik, SKT, buku panduan dasar KPM, sistem pemantauan pematuhan 10Lemah1Sederhana20Lemah3.1.2Pengurusan Mata PelajaranMata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaranPengurusan Panitia (Fail, Minit mesyuarat, Aktiviti dan laporan, rekod pencapaian 10Lemah2Baik40Memuaskan3.1.3Pengurusan Program peningkatan pencapaian muridProgram peningkatan pencapaian murid diurus untuk menyokong peningkatan prestasi muridKertas cadangan program: perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan 10Lemah 60Harapan3.1.4Jadual WaktuJadual waktu disediakan bagi membolehkan pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan dengan teraturPenyediaan Jadual Waktu (Kelas, guru dan Bilik Khas): bilangan waktu subjek dan guru, pengesahan, SPI, Jadual Guru Ganti 10Lemah80Baik3.1.5Pengurusan peperiksaan, pentaksiran dan penilaianPeperiksaan awam, pentaksiran dan penilaian diurus untuk mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran muridPembinaan soalan: JSI, headcount, pengesahan, percetakan, penyimpanan, jadual peperiksaan, post-mortem 10Lemah90CemerlangJumlah Skor 0SKOR PENUH10Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahPeratus Pencapaian Menurut Wajaran (10%) 0 sjk jpp11

3.2KOKURIKULUM DAN SUKAN sjk jpp11SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS3.2.1Ketetapan pelaksanaan kokurikulum dan sukanKetetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukanMinit mesyuarat kokurikulum dan sukan, perancangan strategik, buku panduan dasar KPM, sistem pemantauan kepatuhan. 10Lemah3.2.2Pengurusan Kelab dan PersatuanKelab dan persatuan diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembelajaran di bilik darjahMinit mesyuarat kelab dan persatuan, senarai AJK, perlembagaan, sistem fail, jadual aktiviti, laporan/post mortem, senarai kejayaan 10Lemah3.2.3Pengurusan Badan BeruniformBadan beruniform diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosialMinit mesyuarat badan beruniform, senarai AJK, perlembagaan, sistem fail, jadual aktiviti, laporan/post mortem, senarai kejayaan 10Lemah3.2.4Pengurusan Program Sukan untuk semuaProgram sukan untuk semua diurus untuk memastikan penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pengetahuan, kemahiran dan pembangunan sahsiah muridMinit mesyuarat program sukan, senarai AJK, perlembagaan, sistem fail, jadual aktiviti, laporan/post mortem, senarai kejayaan, dasar KPM 10Lemah3.2.5Pengurusan sukan untuk kecemerlanganProgram sukan untuk kecemerlangan diurus untuk mengesan dan memperkembangkan bakat serta potensi murid ke arah peningkatan pencapaian sukan sekolahRekod dan dokumentasi program sukan untuk kecemerlangan: pemilihan pelajar, perancangan aktiviti/latihan, pertandingan yang disertai, kejayaan yang dicapai 10Lemah3.2.6Pengurusan Penilaian Kegiatan Kokurikulum dan SukanPenilaian kegiatan kokurikulum dan sukan diurus untuk mengesan pencapaian muridPost-mortem dan langkah-langkah penambahbaikan 10LemahJumlah Skor 0SKOR PENUH12Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahPeratus Pencapaian Menurut Wajaran (6%) 0sjkjpp11

3.3HAL EHWAL MURIDSUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS3.3.1Ketetapan pelaksanaan HEMKetetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan Hal Ehwal MuridMinit mesyuarat HEM, buku panduan dasar HEM, perundangan, pekeliling dan peraturan, kaedah pemantauan ketetapan 10Lemah3.3.2Pengurusan DisiplinDisiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif muridRekod disiplin, aktiviti pengawas sekolah, peraturan disiplin, aktiviti peningkatan disiplin murid 10Lemah3.3.3Bimbingan dan KaunselingPerkhidmatan bimbingan dan kaunseling disediakan untuk membantu dan membimbing murid dari segi akademik, kokurikulum, sahsiah dan kerjaya muridBilik B&K, perancangan dan pelaksanaan aktiviti, jadual, rekod B&K. 10Lemah3.3.4Kebajikan, kesihatan dan keselamatan muridPerkhidmatan kebajikan, kesihatan dan keselamatan disediakan untuk memastikan kesejahteraan muridJenis bantuan kepada murid, lawatan kesihatan, ruang rawatan, panduan murid datang dan pulang dari sekolah, poster, aktiviti 10LemahJumlah Skor 0SKOR PENUH8Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahPeratus Pencapaian Menurut Wajaran (4%) 0 sjk jpp11

STAND4STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANSUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUSCB0Lemah0Sangat Lemah4.1Penglibatan MuridPenglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesanMurid mencatat nota, mengaju dan menjawab soalan, fokus menyiapkan tugas 10Lemah1Sederhana20Lemah4.2Penguasaan pembelajaran muridPenguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkanMenilai objektif yang ditetapkan oleh guru dalam BRM 10Lemah2Baik40Memuaskan4.3Hasil kerja muridHasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaranMenyiapkan latihan, buku yang kemas, projek yang berkualiti 10Lemah 60Harapan4.4Perancangan dan persediaan guruPerancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaranBuku Rekod Mengajar 10Lemah80Baik4.5Kaedah penyampaianKaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaranKaedah penyampaian dari mudah ke sukar dan mesra murid 10Lemah90Cemerlang4.6Kemahiran komunikasiKomunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran muridIntonasi suara, penggunaan bahasa, gaya komunikasi 10Lemah4.7Penggunaan sumber pendidikanPenggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran muridBahan Bantu Mengajar 10Lemah4.8PenilaianPenilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P & PPenyemakan buku latihan murid, kuiz, kerja rumah, pemberian markah dan pujian 10Lemah4.9Teknik penyoalanTeknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman muridKaedah penyoalan guru : terbuka atau berfokus 10Lemah4.10Penguasaan isi kandunganPenguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepatKompetensi guru menguasai subjek yang diajar 10Lemahsjkjpp11

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS4.11Pengurusan kelas (bilik darjah /makmal / bengkel/padangPengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk keberkesanan P & PKeadaan perabut, papan tulis, papan kenyataan, kebersihan, senarai panduan dan arahan, jadual 10Lemah4.12Amalan profesional KeguruanPematuhan etika kerja dan amalan nilai murni yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guruPakaian guru, pergerakan guru, layanan terhadap murid, penerapan nilai murni dari segi percakapan dan perlakuan 10LemahJumlah Skor 0SKOR PENUH24Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahPeratus Pencapaian Menurut Wajaran (20%) 0sjk jpp11

STAND5STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID005.1KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH5010Lemah0Sangat LemahSUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSCB7521Sederhana20Lemah5.1.1Penguasaan Tunjang KomunikasiPeratus murid yang menguasai Tunjang KomunikasiAnalisis murid menguasai Tunjang Komunikasi yang dibuat oleh sekolah 01 2Baik40Memuaskan5.1.2Penguasaan Tunjang Kerohaniah, Sikap dan NilaiPeratus murid yang menguasai Tunjang Kerohaniah, Sikap dan NilaiAnalsis murid menguasai Tunjang Kerohaniah, sikap dan nilai yang dibuat oleh sekolah 01 60Harapan5.1.3Penguasaan Tunjang Sains dan TeknologiPeratus murid menguasai Tunjang Sains dan TeknologiAnalisis murid menguasai Tunjang Sains dan Teknologi yang dibuat oleh sekolah 01 80Baik5.1.4Penguasaan Tunjang KemanusiaanPeratus murid menguasai Tunjang KemanusiaanAnalisis murid menguasai Tunjang Kemanusiaan yang dibuat oleh sekolah 01 90Cemerlang5.1.5Penguasaan Tunjang Fizikal dan EstetikaPeratus murid menguasai Tunjang Fizikal dan EstetikaAnalisis murid menguasai Tunjang Fizikal dan Estetika yang dibuat oleh sekolah 01 125.1.6Penguasaan Tunjang Ketrampilan DiriPeratus murid menguasai kemahiran Tunjang Ketrampilan DiriAnalisis murid menguasai Tunjang Ketrampilan Diri yang dibuat oleh sekolah 01 120SPENUH 5.2KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH RENDAHSUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS25.2.1Pencapaian matlamat tahunan murid berkeperluan khasPeratus murid mencapai matlamat tahunan individu yang ditetapkanAnalisis murid mencapai matlamat tahunan individu yang dibuat oleh sekolah. Penyediaan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) 10LemahSKOR PENUH 00sjkjpp11

5.2KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH MENENGAHSUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKANSKORSTATUS25.2.1Pencapaian matlamat tahunan murid berkeperluan khasPeratus murid mencapai matlamat tahunan individu yang ditetapkanAnalisis murid mencapai matlamat tahunan individu yang dibuat oleh sekolah. Penyediaan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) 10LemahSPENUH sjkjpp11

5.3KEMENJADIAN AKADEMIK MURID5.3.1KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH (PKS)

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSa.Pencapaian murid Sekolah Rendah Dalam PKS (semua mata pelajaran)Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran Penilaian Kendalian Sekolah (PKS)(Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred C PKS PAT dibuat oleh sekolah 01 b.Pencapaian murid Sekolah Rendah Dalam PKSPeratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PKS(Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A PKS PAT dibuat oleh sekolah 01 6c.Pencapaian murid sekolah rendah dalam PKSGPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis GPS PKS PAT yang dibuat oleh sekolah 01 SKOR PENUH 60Jumlah Skor (5.1+5.2+5.3.1) 0Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahPeratus Pencapaian Menurut Wajaran (10%) 0

5.3KEMENJADIAN AKADEMIK MURID5.3.2KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH (UPSR)

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSa.Pencapaian murid Dalam UPSRPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran UPSR terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred C UPSR dibuat oleh sekolah 01 b.Pencapaian murid Dalam UPSRPeratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran UPSR terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A UPSR dibuat oleh sekolah 01 c.Pencapaian murid Dalam UPSRGPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam UPSR terkiniAnalisis GPS UPSR yang dibuat oleh sekolah 01 6Jumlah Skor 0Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahJumlah Skor Menurut Wajaran (10%) 0sjkjpp11

5.3KEMENJADIAN AKADEMIK MURID5.3.3KEMENJADIAN MURID SEKOLAH MENENGAH (PKS TINGKATAN PERALIHAN-TING 3, TING 4-5 DAN TING 6

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSa.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting Peralihan/1-3) dalam PKSPeratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred D PKS PAT dibuat oleh sekolah T1 - T301 b.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting Peralihan/1-3) dalam PKSPeratus murid mendapat Gred A dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A PKS PAT dibuat oleh sekolah 01 6c.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting Peralihan/1-3) dalam PKSGPS dinyatakan dalam bentuk peartus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis GPS PKS PAT yang dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH 0

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSd.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting 4 - 5) dalam PKSPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred E PKS PAT dibuat oleh sekolah T4-T501 e.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting 4 - 5) dalam PKSPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred A (A+, A, A-) dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A (A+, A, A-) PKS PAT dibuat oleh sekolah 01 6f.Pencapaian murid Sekolah Menengah(Ting 4 - 5) dalam PKSGPS dinyatakan dalam bentuk peartus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis GPS PKS PAT yang dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH 0g.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKSPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelakaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred C PKS PAT dibuat oleh sekolah T601 h.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKSPeratus murid mendapat Gred A (A, A-) dalam semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A (A, A-) PKS PAT dibuat oleh sekolah 01 6i.Pencapaian murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKSPurata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkiniAnalisis PNGK PKS PAT yang dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH 0Jumlah Skor (5.2+5.33) 000SPENUH0Skor Min 0Peratus Pencapaian ERROR:#DIV/0!Taraf Pencapaian ERROR:#DIV/0!Jumlah Skor Menurut Wajaran (10%) ERROR:#DIV/0!sjkjpp11

5.3KEMENJADIAN AKADEMIK MURID5.3.4PENCAPAIAN MURID SEKOLAH MENENGAH (PMR, STPM DAN STAM)

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSa.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam PMRPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran PMR terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred D dalam PMR dibuat oleh sekolah PMR01 b.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam PMRPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred A dalam semua mata pelajaran PMR terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A dalam PMR dibuat oleh sekolah 01 6c.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam PMRGPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam PMR terkiniAnalisis GPS PMR yang dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH d.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam SPMPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam semua mata pelajaran SPM terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred E dalam SPM dibuat oleh sekolah SPM01 e.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam SPMPeratus murid mendapat Gred A (A+, A, A-) dalam semua mata pelajaran SPM terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A (A+, A, A-) SPM terkini dibuat oleh sekolah 01 6f.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam SPMGPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam SPM terkiniAnalisis GPS SPM yang dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH g.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STPMPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran STPM terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred C STPM terkini dibuat oleh sekolah STPM01 h.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STPMPeratus murid mendapat Gred A (A, A-) dalam semua mata pelajaran STPM terkiniAnalisis peratus murid menguasai Gred A (A, A-) STPM terkini dibuat oleh sekolah 01 6i.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STPMPNG dinyatakan dalam bentuk peratus dalam STPM terkiniAnalisis PNG STPM terkini yang dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH j.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STAMPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya keputusan Maqbul (lulus) dalam STAM terkini)Analisis peratus murid mendapat Maqbul STAM terkini dibuat oleh sekolah STAM01 4

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUSk.Pencapaian Murid Sekolah Menengah Dalam STAMPeratus murid mendapat sekurang-kurangnya keputusan Mumtaz (cemerlang) dalam STAM terkini)Analisis peratus murid mendapat Mumtaz STAM terkini dibuat oleh sekolah 01 0SPENUH Jumlah Skor 0SPENUH0Skor Min 0Peratus Pencapaian ERROR:#DIV/0!Taraf Pencapaian ERROR:#DIV/0!Jumlah Skor Menurut Wajaran (10%) ERROR:#DIV/0!sjkjpp11

5.4KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUS5.4.1Pencapaian murid dalam kelab dan persatuanPeratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred CAnalisis peratus murid memperoleh gred C yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.2Pencapaian murid dalam kelab dan persatuanPeratus murid mendapat Gred AAnalisis peratus murid memperoleh gred A yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.3Pencapaian murid dalam kelab dan persatuanGPS dinyatakan dalam bentuk peratusAnalisis peratus GPS yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.4Pencapaian murid dalam badan beruniformPeratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred CAnalisis peratus murid memperoleh gred C yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.5Pencapaian murid dalam badan beruniformPeratus murid mendapat Gred AAnalisis peratus murid memperoleh gred A yang dibuat oleh sekolah 01

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUS5.4.6Pencapaian murid dalam badan beruniformGPS dinyatakan dalam bentuk peratusAnalisis peratus GPS yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.7Pencapaian murid dalam sukan dan permainanPeratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred CAnalisis peratus murid memperoleh gred C yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.8Pencapaian murid dalam sukan dan permainanPeratus murid mendapat Gred AAnalisis peratus murid memperoleh gred A yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.9Pencapaian murid dalam sukan dan permainanGPS dinyatakan dalam bentuk peratusAnalisis peratus GPS yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.10Pencapaian murid keseluruhan kokurikulum dan sukanPeratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C dalam semua komponen kokurikulum dan sukanAnalisis peratus murid memperoleh gred C yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.11Pencapaian murid keseluruhan kokurikulum dan sukanPeratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred A dalam semua komponen kokurikulum dan sukanAnalisis peratus murid memperoleh gred A yang dibuat oleh sekolah 01 5.4.12Pencapaian murid keseluruhan kokurikulum dan sukanGPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam semua komponen kokurikulum dan sukanAnalisis peratus GPS yang dibuat oleh sekolah 01 24Jumlah Skor 0Skor Min 0Peratus Pencapaian 0Taraf Pencapaian Sangat LemahJumlah Skor Menurut Wajaran (10%) 0

sjkjpp115.5KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

SUB STANDARDASPEKKRITERIARUJUKAN%SKORSTATUS5.5.1Sikap dan perlakuan positifMurid memperlihatkan sikap dan tingkah laku positifMemberi salam, tertib dalam kelas (adab murid) 10Lemah5.5.2Disiplin muridAnalisis salahlaku muridMenyediakan analisis SSDM 10Lemah5.5.3Disiplin muridProgram atau aktiviti pembangunan sahsiah dan disiplin muridKertas kerja dan laporan program atau aktiviti 10Lemah5.5.4Disiplin muridAduan dan kes salahlaku disiplin yang diselesaikanLaporan aduan dan kes salahlaku 10Lemah5.5.5Kehadiran MuridPurata peratus kehadiran murid ke sekolahAnalisis kehadiran murid ke sekolah setiap bulan 01 10Jumlah Skor 0SPENUH ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!Skor Min 0Peratus Pencapaian ERROR:#VALUE!Taraf Pencapaian ERROR:#VALUE!Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (5%) ERROR:#VALUE!sjkjpp10

RUMUSANJABATAN PELAJARAN PERAKRUMUSAN SKOR PEMANTAUANLOKASI: 0TARIKH: 0STANDARDWAJARANSKOR DIPEROLEH%TARAFwajaranperatustarafSTANDARD 1: KEPIMPINAN DAN HALA TUJU10% 0.0 ERROR:#N/A00Sangat LemahSTANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI15% ERROR:#N/A020LemahSTANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SUKAN, DAN HAL EHWAL MURID40Memuaskan60Harapan3.1PENGURUSAN KURIKULUM10% 0.0 ERROR:#N/A080Baik3.2PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN6% 0.0 ERROR:#N/A090Cemerlang3.3PENGURUSAN HAL EHWAL MURID4% 0.0 ERROR:#N/A0STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN20% 0.0 ERROR:#N/A0STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID5.1/5.2/5.3.1SEKOLAH RENDAH10% 0.0 ERROR:#N/A0 5.3.2SEKOLAH RENDAH10% 0.0 ERROR:#N/A05.2/5.3.3SEKOLAH MENENGAH10% 0 ERROR:#N/A05.3.4SEKOLAH MENENGAH10% 0 ERROR:#N/AERROR:#DIV/0!FALSE05.4KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN10% 0.0 ERROR:#N/A0

5.5KEMENJADIAN SAHSIAH MURID5% 0 ERROR:#N/AERROR:#VALUE!FALSE0JUMLAH KESELURUHAN100% 0.00.0ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0

sjkjpp11Nama Pemantau: 00 00 00 00 00

PK03-1 MBLampiran PK03-1

BORANG MAKLUM BALAS DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PEMANTAUAN(Dikemukakan oleh lokasi dalam tempoh 14 hari bekerja)

Bidang Pemantauan: 0Nama Lokasi: 0Alamat Lokasi: 0Tarikh Pemantauan: 0Nama Pemantau: 00 00 00 00 00

BilDapatanMaklum Balas / Cadangan Penambahbaikan

Tandatangan dan cop Ketua Jabatan :

Tarikh: 0

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 1 Februari 2011- Keluaran 01 | Pindaan 00