of 55 /55
PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA INFORMACJA O WYNIKACH BADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I POWIATU MIELECKIEGO Mielec, październik 2015 Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

INFORMACJA O WYNIKACH BADAŃ

ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA

I POWIATU MIELECKIEGO

Mielec, październik 2015

Wydział Monitoringu Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Page 2: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

system pomiarów, ocen i prognoz stanu

środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i

rozpowszechnianie informacji o środowisku.

PMŚ: diagnoza stanu środowiska, prognoza,

trendy zmian oraz systematyczne gromadzenie

i upowszechnianie danych.

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Page 3: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Wiarygodność i rzetelność wyników badań

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

• Laboratoria zajmujące się pomiarami środowiskowymi

powinny wdrożyć system jakości.

Jest to niezbędny warunek zapewnienia wysokiej jakości

danych wytwarzanych w ramach systemu PMŚ.

• Cykliczność badań w reprezentatywnych punkach

pomiarowych.

• Jednolite metodyki badawcze.

• Odniesienie do obowiązujących przepisów prawa

krajowego i międzynarodowego.

Page 4: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Programy monitoringu

• krajowe wieloletnie programy PMŚ opracowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw środowiska,

• wojewódzkie programy monitoringu opracowane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (zawierają zadania określone w programach wieloletnich oraz wynikające z regionalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych).

• lokalne programy monitoringu wybranych elementów środowiska istotnych z uwagi na lokalne uwarunkowania.

Page 5: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Na obszarze województwa podkarpackiego w roku 2014 wykonano badania i pomiary w ramach realizacji trzyletniego cyklu monitoringu określonego w zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Programie Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”.

Badania prowadzone są przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach czterech podsystemów:

- monitoringu jakości wód powierzchniowych,

- monitoringu jakości powietrza,

- monitoringu hałasu,

- monitoringu pól elektromagnetycznych.

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Page 6: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Na obszarze miasta Mielca i powiatu

mieleckiego w 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie

wykonał badania i pomiary zgodnie z

harmonogramem przyjętym w

„Programie……” - monitoring wojewódzki

oraz na podstawie odrębnych umów

pomiędzy Starostwem Powiatowym w

Mielcu a WIOŚ w Rzeszowie – monitoring

lokalny.

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Page 7: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 8: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

NOWE ZASADY MONITORINGU WÓD – RAMOWA DYREKTYWA WODNA

2000/60/WE

Osiągnięcie celu RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ (DOBRY STAN WÓD)

będzie możliwe m.in. przez odpowiedni system monitoringu.

DYREKTYWA WPRPWADZA 4 RODZAJE MONITORINGU WÓD:

- diagnostyczny,

- operacyjny,

- badawczy,

- monitoring obszarów chronionych

Rzeki podzielone zostały na tzw. jednolite części wód, dla których wykonuje się ocenę

stanu/potencjału ekologicznego (badanie elementów biologicznych) i/lub ocenę stanu

chemicznego (badanie substancji priorytetowych).

W jednolitych częściach wód wyznaczono obszary chronione.

Jednolite części wód powierzchniowych są to m.in. cieki wodne (strugi, strumienie, potoki, rzeki,

kanały) lub ich części.

WODY POWIERZCHNIOWE

Eutrofizacja

komunalna

i rolnicza

NATURA 2000

siedliska i gatunki

Cele rekreacyjne

- kąpieliska

Wody do picia

Page 9: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Badaniami objęto następujące jednolite

części wód powierzchniowych:

1. Wisłoka od Rzeki do Potoku

Kiełkowskiego (ppk Przecław) –

monitoring operacyjny, monitoring obszarów

chronionych (eutrofizacja, Natura 2000)

2. Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do

ujścia (ppk Wojsław i ppk Gawłuszowice) –

monitoring diagnostyczny, monitoring

operacyjny, monitoring obszarów

chronionych (woda do picia, eutrofizacja).

3. Zgórska Rzeka (ppk Wadowice Dolne) –

monitoring operacyjny, monitoring obszarów

chronionych (eutrofizacja).

4. Babulówka (ppk Suchorzów) –

monitoring operacyjny, monitoring obszarów

chronionych (eutrofizacja).

5. Trześniówka do Karolówki (ppk Durdy) –

monitoring diagnostyczny, monitoring

operacyjny, monitoring obszarów chronionych

(eutrofizacja, NATURA 2000 – diagnostyczny i

operacyjny).

6. Wisła od Dunajca do Wisłoki (ppk Gliny Małe) –

monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny,

monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja).

7. Kanał Chorzelowski (ppk Rożniaty) –

monitoring operacyjny,

monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja).

MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE

POWIATU MIELCKIEGO W LATACH 2011-2014

1

2

3

4 5

6

1

2 2

4 4

5

5 4

4

6

7

7 5

4 4

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 10: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku

Kiełkowskiego”, zlokalizowany w miejscowości Przecław (gm. Przecław)

Page 11: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Punkt monitoringu obszarów chronionych dla potrzeb oceny stanu JCWP „Wisłoka od

Potoku Kiełkowskiego do ujścia” w obszarach chronionych przeznaczonych do

zaopatrzenia ludności w wodę pitną),

Wojsław (teren ujęcia wody dla miasta Mielca) (gm. Mielec)

Page 12: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do

ujścia”, zlokalizowany w miejscowości Gawłuszowice

(gm. Gawłuszowice)

Page 13: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Zgórska Rzeka”, zlokalizowany w

miejscowości Wadowice Dolne (gm. Wadowice Górne )

Page 14: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Babulówka”, zlokalizowany w

miejscowości Suchorzów (gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski)

Page 15: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Trześniówka do Karolówki”, zlokalizowany

w miejscowości Durdy (gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski)

Page 16: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Wisła od Dunajca do Wisłoki”,

zlokalizowany w miejscowości Gliny Małe (gm. Borowa, pow. mielecki)

Page 17: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny (jednocześnie ppk monitoringu obszarów

chronionych) dla potrzeb oceny stanu JCWP „Kanał Chorzelowski”, zlokalizowany w

miejscowości Rożniaty (gm. Padew Narodowa, pow. mielecki)

Page 18: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

SCHEMAT OCENY STANU

JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

WODY POWIERZCHNIOWE

Oceny stanu wód powierzchniowych (osiąga/nie osiąga stan

dobry) dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji

stanu ekologicznego i stanu chemicznego wykonanych w

reprezentatywnym ppk z uwzględnieniem oceny spełniania

wymogów określonych dla obszarów chronionych (ocena w

ppk monitoringu obszarów chronionych).

Stan wód determinowany jest przez gorszy z wyników oceny.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października

2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm

jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014 poz. 1482).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada

2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w

wodę przeznaczoną do spożycia, (Dz.U.2002.204.1728).

STAN

CHEMICZNY

(DOBRY/PONIŻEJ

DOBREGO)

STA

N

D

PO

WIE

RZ

CH

NIO

WY

CH

(DO

BR

Y/Z

ŁY

)

STAN / POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

I klasa – BARDZO DOBRY /

MAKSYMALNY

II klasa – DOBRY

III klasa – UMIARKOWANY

IV klasa – SŁABY

V klasa - ZŁY

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE

(wspierające)

ELEMENTY BIOLOGICZNE

fitobentos, makrofity, fitoplankton,

makrobezkręgowce, ichtiofauna

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE

(wspierające)

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE I INNE

NIEBEZPIECZNE

OCENA

SPEŁNIANIA

WYMAGAŃ

OKREŚLONYCH

DLA OBSZARÓW

CHRONIONYCH

PPK REPREZENTATYWNY

PP

K

MO

NIT

OR

OW

AN

IA

OB

SZ

AR

ÓW

CH

RO

NIO

NY

CH

Page 19: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Ocena stanu JCWP „Wisłoka od Rzeki do

Potoku Kiełkowskiego” – badania w 2014 r.

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA II – DOBRY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

- BRAK EUTROFIZACJI

Klasyfikacja stanu wód

DOBRY STAN WÓD

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

WYMAGANIA SPEŁNIONE

- DOBRY STAN CHEMICZNY

- DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 20: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Ocena stanu JCWP „Wisłoka od Potoku

Kiełkowskiego do ujścia” - badania w

latach 2014 i 2011

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA II – DOBRY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

- BRAK EUTROFIZACJI

Klasyfikacja stanu wód

DOBRY STAN WÓD

- WODY SPEŁNIAŁY WYMAGANIA DLA

WÓD DO SPOŻYCIA KATEGORII A3

WYMAGANIA SPEŁNIONE

- DOBRY STAN CHEMICZNY

- DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 21: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

Ocena stanu JCWP „Zgórska Rzeka”

- badania w 2014 r.

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA IV – SLABY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

WPMŚ NIE UWZGLĘDNIAŁ OCENY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

- STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ

KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

WYMAGANIA NIESPEŁNIONE

- SŁABY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 22: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

Ocena stanu JCWP „Babulówka”

- badania w 2014 r.

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA III – UMIARKOWANY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

- STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ

KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

WYMAGANIA NIESPEŁNIONE

- UMIARKOWANY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

- DOBRY STAN CHEMICZNY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 23: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA II – DOBRY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

- BRAK EUTROFIZACJI

Klasyfikacja stanu wód

DOBRY STAN WÓD

WYMAGANIA SPEŁNIONE

Ocena stanu JCWP „Trześniówka

do Karolówki” – badania w 2013 r.

- DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

- DOBRY STAN CHEMICZNY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 24: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA IV – SŁABY POTENCJAŁ

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

Ocena stanu JCWP

„Wisła od Dunajca

do Wisłoki” – badania w 2012 r.

- STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ

KOMUNALNĄ

WYMAGANIA NIESPEŁNIONE

- SŁABY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

- DOBRY STAN CHEMICZNY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 25: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE

MIELECKIM W 2014 ROKU – JCWP MONITOROWANE PRZEZ WIOŚ RZESZÓW

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA III – UMIARKOWANY STAN

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

W OBSZARACH CHRONIONYCH

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

Ocena stanu JCWP

„Kanał Chorzelowski” – badania w 2014 r.

- STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ

KOMUNALNĄ

WYMAGANIA NIESPEŁNIONE

- UMIARKOWANY STAN EKOLOGICZNY

WPMŚ NIE UWZGLĘDNIAŁ OCENY

WODY POWIERZCHNIOWE

Page 26: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

PROBLEM EUTROFIZACJI WÓD W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

WIOŚ w Rzeszowie w ostatnich latach (2012-

2014) wykonał ocenę stopnia eutrofizacji wód,

powodowanej emisją ścieków ze źródeł

komunalnych.

Wyniki tej oceny wykazały, że problem

eutrofizacji w województwie dotyczy

ponad 50 % przebadanych części wód.

Eutrofizację stwierdzono m.in. w

następujących ciekach: Wisła (powiat mielecki),

Zgórska Rzeka (powiat mielecki),

Babulówka (powiat mielecki),

Kanał Chorzelowski (powiat mielecki),

Brzeźnica,

Dopływ z Wiktorca,

Przyrwa,

Koniecpólka,

Mikośka (Gm. Łańcut),

Mrowla,

Rzeka,

Błotnia,

Stobnica,

Mokrzyszówka,

Trzebośnica,

Wisłok,

Rada.

Page 27: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

WODY POWIERZCHNIOWE

TRENDY ZMIAN STANU WÓD W POWIECIE MIELECKIM W OSTATNICH LATACH

Wyniki badań jakości wód wykazały, że w 2014 r. w powiecie mieleckim:

pogorszeniu uległ potencjał ekologiczny JCWP Zgórska Rzeka, w tym potencjał

ekologiczny w obszarach chronionych (z umiarkowanego na słaby);

pogorszeniu uległ potencjał ekologiczny JCWP Babulówka, w tym potencjał

ekologiczny w obszarach chronionych (z dobrego na umiarkowany), co zaważyło na

zmianie wynikowego stanu wód z dobrego na zły;

przeprowadzony po raz pierwszy w 2014 r. monitoring JCWP Kanał Chorzelowski,

wykazał zły stan wód;

w pozostałych przypadkach nie odnotowano istotnych zmian w jakości wód

powierzchniowych.

Page 28: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Page 29: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Oceny jakości powietrza atmosferycznego i obserwacji zmian w ramach PMŚ dokonuje

się na podstawie wyników pomiarów zanieczyszczeń, dla których określone zostały

poziomy dopuszczalne lub docelowe:

SO2, NOx, CO, benzen,ozon, pył PM10, pył PM2.5, zanieczyszczenia w pyle PM10 (arsen,

kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren).

Dopuszczalne lub docelowe poziomy dla tych zanieczyszczeń w powietrzu określone są

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Dla innych substancji monitorowanych w powietrzu w ramach monitoringu

lokalnego:

formaldehyd, węglowodory

do określenia zanieczyszczenia powietrza wykorzystuje się:

poziomy odniesienia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 26

stycznia 2010 r,

porównanie stężeń określonego zanieczyszczenia w różnych punktach

pomiarowych,

trendy zmian poziomów określonego zanieczyszczenia w punkcie pomiarowym.

Page 30: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

BADANIA MONITORINGOWE POWIETRZA W MIELCU 2014 R.

W 2014 r. w województwie funkcjonowało 10

stacji pomiarowych: jedna w strefie miasto

Rzeszów, dziewięć w strefie podkarpackiej

(Jasło, Jarosław, Przemyśl, Krosno, Mielec,

Nisko, Sanok, Tarnobrzeg, Żydowskie).

Od 2015 roku uruchomione zostały trzy

nowe stacje pomiarowe. Dwie

automatyczne w Mielcu i w Krempnej.

Jedna manualna w Dębicy.

Województwo podzielone jest na dwie

strefy: miasto Rzeszów i podkarpacka.

Page 31: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

W Mielcu stacja PMŚ działająca od

2006 r. zlokalizowana jest przy ul.

Partyzantów. Pomiarami objęto pył

PM10, benzen, benzo(a)piren,

formaldehyd.

Na automatycznej stacji PMŚ

uruchomionej w 2015 r. prowadzone są

pomiary w zakresie SO2, NOx, benzenu,

pyłu PM10, pyłu PM2.5, ozonu.

Od 2016 r. planowana jest zmiana

lokalizacji punktu pomiarowego przy ul.

Partyzantów. Nowa lokalizacja

uzgodniona została z władzami

samorządowymi. Wskazanym przez

Starostę Powiatu Mieleckiego i

zaakceptowanym przez Prezydenta

Miasta Mielca nowym miejscem

uruchomienia pomiarów jest osiedle

Mościska (ul. Pogodna 2).

BADANIA MONITORINGOWE POWIETRZA W MIELCU 2014 R.

Automatyczna stacja

przy ul. Solskiego

Stacja

przy ul. Partyzantów

Proponowana lokalizacja stacji przeniesionej z ul. Partyzantów

Page 32: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PYŁ ZAWIESZONY PM10

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Stężenia średnioroczne-2014 r.

Przekroczenia dobowe – 2014 r.

W 2014 r. nie zanotowano przekroczenia

średniorocznego poziomu dopuszczalnego

na żadnej stacji pomiarowej w

województwie podkarpackim

Na większości stacji pomiarowych

niedotrzymana została ustalona dla pyłu

PM10 liczba 35 dni ze stężeniem wyższym

od 50 mg/m3.

38 32

28 31 34 32 32 33 29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Jaro

sła

wP

ruchnic

ka

Nis

ko S

zkla

rnio

wa

Jasło

Sik

ors

kie

go

Kro

sno K

letó

wki

Mie

lec Z

arz

ąd

Str

efy

Prz

em

yśl

Gru

nw

ald

zka

Sa

nok S

adow

a

Ta

rnobrz

eg

M.D

ąbro

wskie

j

Rze

szów

Now

eM

iasto

pył

PM

10 [mg

/m3]

stężenie średnioroczne stężenie dopuszczalne

79

47

28 34 40 50 43

51

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jaro

sła

wP

ruchnic

ka

Nis

ko

Szkla

rnio

wa

Jasło

Sik

ors

kie

go

Kro

sno K

letó

wki

Mie

lec Z

arz

ąd

Str

efy

Prz

em

yśl

Gru

nw

ald

zka

Sa

nok S

adow

a

Ta

rnobrz

eg

M.D

ąbro

wskie

j

Rze

szów

Now

eM

iasto

pył

PM

10 [mg

/m3]

liczba przekroczeń dopuszczalna liczba przekroczeń

Page 33: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Na przestrzeni lat 2007-2014 w Mielcu

stężenia średnioroczne pyłu

zawieszonego PM10 zawierały się w

przedziale od 34 mg/m3 do 42 mg/m3.

Liczba zanotowanych przekroczeń

dobowych pyłu PM10 w tych latach

wyniosła od 33 do 88.

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

PYŁ ZAWIESZONY PM10

Mielec – stężenia średnioroczne

Mielec – przekroczenia stężenia dobowego

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

liczba p

rzekro

czeń

stężenie średnioroczne linia trendu stężenia średniorocznego pyłu PM10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

liczba p

rzekro

czeń

liczba przekroczeń linia trendu liczby przekroczeń dobowych PM10

Page 34: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

BENZO(A)PIREN

Na terenie województwa podkarpackiego nie

dotrzymywane są normy jakości powietrza w

zakresie benzo(a)pirenu.

Od kliku lat ustalony dla benzo(a)pirenu

poziom docelowy przekraczany jest na

wszystkich stanowiskach pomiarowych.

Stężenia średnioroczne w woj. podkarpackim-2014 r.

Stężenia średnioroczne BaP w Mielcu w latach 2007-2014

Na przestrzeni lat 2007-2014 w Mielcu

widać stężenia średnioroczne BaP

utrzymują się na podobnym poziomie

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Rze

szó

w-N

ow

e

Mia

sto

Ja

ros

ław

Pru

ch

nic

ka

Nis

ko

Sz

kla

rnio

wa

Ja

sło

Sik

ors

kie

go

Kro

sno

Kle

tów

ki

Mie

lec

Za

rzą

d S

tre

fy

Prz

em

yśl

Gru

nw

ald

zka

Sa

no

k S

ad

ow

a

Ta

rno

brz

eg

M.D

ąb

row

skie

j

Ba

P [n

g/m

3]

stężenie średnioroczne stężenie docelowe

0

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BaP

[ng/m

3]

stężenie średnioroczne linia trendu zmian stężenia średniorocznego

Page 35: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Stężenia średnioroczne formaldehydu w latach 2007-2014

Mielec-Partyzantów

W latach 2007-2014 stężenia formaldehydu na stacji w Mielcu przy ul. Partyzantów utrzymywały

się na zbliżonym poziomie. Najwyższe stężenie zanotowane zostało w 2012 r.

W porównaniu do lat ubiegłych stężenia średnioroczne formaldehydu znacznie zmalały. W latach

1999-2005 wynosiły od 6,53-12,6 μg/m3– punkt pomiarowy przy ul Partyzantów.

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

FORMALDEHYD

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fo

rmald

ehyd [mg/m

3]

Page 36: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

BENZEN

Stężenia benzenu w 2014 r.

W 2014 r. z powodów technicznych pomiary

benzenu prowadzone były od kwietnia.

Najwyższe stężenie benzenu zanotowane w

grudniu wyniosło 2,1 mg/m3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

benzen [mg/m

3]

stężenie średnioroczne linia trendu stężenia średniorocznego

Stężenia średnioroczne benzenu w latach 2007-2013

Mielec-Partyzantów

Na przestrzeni lat 2007-2013 w Mielcu

stężenia średnioroczne benzenu nie

wykazały przekroczenia dopuszczalnej

normy rocznej wynoszącej 5 mg/m3

0

2

4

30

.12

-28

.01

28

.01

-25

.02

25

.02

-1.0

4

1.0

4-2

9.0

4

29

.04

-3.0

6

3.0

6-1

.07

1.0

7-2

9.0

7

29

.07

-2.0

9

2.0

9-3

0.0

9

30

.09

-4.1

1

4.1

1-2

.12

2.1

2-3

0.1

2

ben

zen

[m

g/m

3]

Mielec-Partyzantów

Page 37: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

WSTĘPNE WYNIKI POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH W MIELCU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dobowe stężenia dwutlenku siarki na stacji przy ul. Solskiego kształtowały się w przedziale 1-20

mg/m3 i stanowiły 1-16% normy dobowej (wynoszącej 125 mg/m3).

Godzinowe stężenia SO2 nie przekroczyły 39 mg/m3 czyli 11 % normy godzinowej (wynoszącej 350

mg/m3)

Godzinowe stężenia dwutlenku azotu na stacji przy ul. Solskiego wyniosły od 0,2 mg/m3 do 114 mg/m3

i stanowiły 0,1- 57 % normy określonej dla stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu (wynoszącej 200

mg/m3).

Godzinowe stężenia benzenu na stacji przy ul. Solskiego wyniosły od 0,1 mg/m3 do 24 mg/m3

Godzinowe stężenia ozonu na stacji przy ul. Solskiego wyniosły od 0,2 mg/m3 do 177 mg/m3

W 2015 roku wystąpiło w Mielcu 26 dni ze stężeniem ośmiogodzinnym ozonu wyższym od 120 mg/m3

(przekroczenie poziomu docelowego).

Page 38: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

WSTĘPNE WYNIKI POMIARÓW AUTOMATYCZNYCH W MIELCU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Na stacji przy ul. Solskiego dobowe stężenia pyłu PM10 wyniosły od 10 mg/m3 do 141 mg/m3 i stanowiły one

20-282 % normy (wynoszącej 50 mg/m3).

Na stacji przy ul. Partyzantów dobowe stężenia pyłu PM10 wyniosły od 9 mg/m3 do 138 mg/m3 i stanowiły one

18-276 % normy.

Na stacji przy ul. Solskiego zanotowano 33 dni z przekroczonym dopuszczanym stężeniem pyłu PM10

(dopuszczalna norma – 35 przekroczeń w ciągu roku).

Na stacji przy ul. Partyzantów zanotowano 29 dni z przekroczonym dopuszczanym stężeniem pyłu PM10.

Dobowe stężenia pyłu PM2.5 wyniosły od 8 mg/m3 do 131 mg/m3.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015-0

1-0

1

2015-0

1-0

6

2015-0

1-1

1

2015-0

1-1

6

2015-0

1-2

1

2015-0

1-2

6

2015-0

1-3

1

2015-0

2-0

5

2015-0

2-1

0

2015-0

2-1

5

2015-0

2-2

0

2015-0

2-2

5

2015-0

3-0

2

2015-0

3-0

7

2015-0

3-1

2

2015-0

3-1

7

2015-0

3-2

2

2015-0

3-2

7

2015-0

4-0

1

2015-0

4-0

6

2015-0

4-1

1

2015-0

4-1

6

2015-0

4-2

1

2015-0

4-2

6

2015-0

5-0

1

2015-0

5-0

6

2015-0

5-1

1

2015-0

5-1

6

2015-0

5-2

1

2015-0

5-2

6

2015-0

5-3

1

2015-0

6-0

5

2015-0

6-1

0

2015-0

6-1

5

2015-0

6-2

0

2015-0

6-2

5

2015-0

6-3

0

2015-0

7-0

5

2015-0

7-1

0

2015-0

7-1

5

2015-0

7-2

0

2015-0

7-2

5

2015-0

7-3

0

2015-0

8-0

4

2015-0

8-0

9

2015-0

8-1

4

2015-0

8-1

9

2015-0

8-2

4

2015-0

8-2

9

dobow

e s

tężenie

pyłu

PM

10 [ug/m

3] ul. Partyzantów ul. Solskiego

Przebieg stężeń dobowych pyłu PM10 w 2015 roku w Mielcu

Page 39: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

STRONA INTERNETOWA WIOŚ RZESZÓW Z WYNIKAMI POMIARÓW

Page 40: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

STRONA INTERNETOWA WIOŚ RZESZÓW Z WYNIKAMI POMIARÓW

Page 41: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

EKOPROGNOZA

Page 42: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PROJEKTY:

„WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TECHNICZNEGO INSPEKCJI OCHRONY

ŚRODOWISKA POPRZEZ ZAKUP URZĄDZEŃ POMIAROWYCH, DOPOSAŻENA

LABORATORYJNEGO I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH”

„WZMOCNIENIE SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE W

OPARCIU O DOŚWIADCZENIA NORWESKIE”

Dostawy sprzętu objęły lata 2013-2015

Koszt sprzętu dostarczonego do WIOŚ w Rzeszowie

Wyniósł łącznie 2 080 306 złotych w tym:

Koszt sprzętu pomiarowego – 1 712 891 złotych

Koszt wyposażenia laboratorium – 107 024 złotych

Koszt sprzętu informatycznego – 260 391 złotych

Page 43: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Wymiana kilkuletniego wyeksploatowanego sprzętu pomiarowego

Dysponowaliśmy sprzętem pomiarowym wyprodukowanym głównie

w latach 2004-2007. Sprzęt ulegał częstym awariom, a czas

oczekiwania na naprawę wynosił czasem 2-3 miesiące.

Zapewnienie sprzętu zastępczego na wypadek awarii

Nie dysponowaliśmy żadnymi miernikami zastępczymi do pomiarów

automatycznych. Niewystarczająca była również liczba zastępczych

poborników pyłowych do obsługi sieci. Powodowało to utratę

znacznej ilości danych w seriach pomiarowych.

Zapewnienie kompletności serii pomiarowych

na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza

REALIZACJA PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Działania zrealizowane przez WIOŚ Rzeszów

Page 44: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

REALIZACJA PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Działania zrealizowane przez WIOŚ Rzeszów

Rozszerzenie sieci monitoringu powietrza o trzy stacje

pomiarowe:

• W Mielcu automatyczna stacja tła miejskiego w zakresie SO2, NOx, benzenu, ozonu, pyłu PM10, pyłu PM2.5, warunków meteorologicznych.

• W Krempnej automatyczna stacja pozamiejska dla oceny jakości powietrza w kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin w zakresie SO2, NOx i ozonu.

• W Dębicy manualna stacja w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu.

Centralny system do gromadzenia, transmisji, weryfikacji i

wizualizacji danych CAS

Page 45: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Page 46: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Badania zostały wykonane w 3 punktach

pomiarowych:

1. Mielec, os. Lotników,

2. Mielec, os. Niepodległości,

3. Gawłuszowice, rejon Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań

poziomów

pól elektromagnetycznych w środowisku

(Dz.U.2007.221.1645).

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

poziomów

(Dz.U.2003.192.1883).

Analiza wyników pomiarów uzyskanych w 2014 r.

nie wykazała przekroczeń

dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku

określonych na poziomie 7 V/m

OCENA POZIOMÓW PÓL

ELEKTROMAGNETYCZNYCH

W POWIECIE MIELECKIM W 2014 ROKU

Page 47: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

HAŁAS DROGOWY

Page 48: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

HAŁAS DROGOWY

Najważniejszymi kryteriami wyboru miejscowości do badań w danym cyklu

pomiarowym są:

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu (wyniki pomiarów uzyskane

we wcześniejszych cyklach pomiarowych),

natężenie ruchu i struktura ruchu pojazdów,

interwencje organów samorządowych i społeczności lokalnej,

wyniki pomiarów prowadzone przez inne jednostki, zobowiązane z mocy prawa

do ich wykonania.

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się na

podstawie wyników pomiarów hałasu określonych wskaźnikami hałasu: LDWN i LN .

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. z ze zm.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

znowelizowano w 2012 r. podwyższając dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

powodowanego przez drogi lub linie kolejowe.

Page 49: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

HAŁAS DROGOWY

Pomiary zostały wykonane w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych.

Równoważny poziom hałasu oznaczono w 6 punktach (LAeqD, LAeqN), zaś

długookresowe wskaźniki hałasu (LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-

kontrolnym.

Pomiary realizowano w rejonie ulic:

1. al. Ducha Świętego

2. K. Jagiellończyka

3. J. Kilińskiego

4. A. Mickiewicza

5. al. Niepodległości

6. W. Witosa

7. Wolności

1Al.Ducha Świętego

K.J

agie

llończyka

J.Kilińskie

goA.Mickiewicza

Al.Nie

podle

głośc

i

W.W

itosa

Wolności

Legenda: długookresowy średni poziom dźwięku LDWN, LN równoważny średni poziom dźwięku LAeqD, LAeqN

droga wojewódzka 1

7

985

985

3

4

52

6

7

BADANIA MONITORINGOWE HAŁASU DROGOWEGO NA TERENIE MIELCA w 2013 r.

Page 50: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

HAŁAS DROGOWY

Nazwa ulicy

Dopuszczalny

poziom

LAeqD

Wynik

pomiaru

LAeqD

Wielkość

przekroczenia

Dopuszczalny

poziom

LAeqN

Wynik

pomiaru

LAeqN

Wielkość

przekroczenia

[dB]

al. Ducha Świętego 65 63,6 - 56 56,8 0,8

K. Jagiellończyka 65 67,3 2,3 56 58,0 2,0

J. Kilińskiego 61 67,1 6,1 56 57,9 1,9

A. Mickiewicza 65 69,6 4,6 56 61,7 5,7

al. Niepodległości 65 66,5 1,5 56 63,8 7,8

W. Witosa 61 66,7 5,7 56 61,4 5,4

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600

do godz. 2200

),

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200

do godz. 600

),

W 2013 r. w odniesieniu do funkcji spełnianej przez teren:

tylko w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym (pora dnia) nie stwierdzono przekroczeń

dopuszczalnych standardów akustycznych

przekroczenia odnotowano w klasach: >0-5 dB (9 przekroczeń) i >5-10 dB (4 przekroczenia)

Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. - równoważny poziom dźwięku

Hałas komunikacyjny w Mielcu w 2013 r. – długookresowy średni poziom dźwięku

Nazwa ulicy

Dopuszczalny

poziom

LDWN

Wynik

pomiaru

LDWN

Wielkość

przekroczenia

Dopuszczalny

poziom

LN

Wynik

pomiaru

LN

Wielkość

przekroczenia

[dB]

Wolności 68 72,3 4,3 59 63,8 4,8

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600

do godz.1800

), pory wieczoru (rozumianej jak

przedział czasu od godz. 1800

do godz. 2200

) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200

do godz.600

),

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200

do godz. 600

).

Page 51: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

HAŁAS DROGOWY

0

10

20

30

40

50

60

70

80

al.DuchaŚwiętego

K.Jagiellończyka J.Kilińskiego A.Mickiewicza al.Niepodleglości W.Witosa Wolności

pozio

m d

źw

ięku

A w

dB

stanow isko pomiarow e

Hałas drogowy w 2013 r. LAeqDLAeqNLDWNLNDopuszczalny poziom LAeqD, LDWNDopuszczalny poziom LAeqN, LN

0

200

400

600

800

1000

al.Ducha Świętego K.Jagiellończyka J.Kilińskiego A.Mickiewicza al.Niepodleglości W.Witosa

natę

żenie

ruchu p

oja

zdów

[poj./

h]

stanow isko pomiarow e

Natężenie ruchu pojazdów w 2013 r.

natężenie ruchu pojazdy lekkie - pora dnia (6.00-22.00)natężenie ruchu pojazdy ciężkie - pora dnia (6.00-22.00)natężenie ruchu pojazdy ogółem - pora dnia (6.00-22.00)natężenie ruchu pojazdy lekkie - pora nocy (22.00-6.00)natężenie ruchu pojazdy ciężkie - pora nocy (22.00-6.00)natężenie ruchu pojazdy ogółem - pora nocy (22.00-6.00)

Najwyższe przekroczenia dla pory dnia wystąpiły w rejonie ul. Kilińskiego,

zaś dla pory nocy w rejonie al. Niepodległości.

Najwyższe natężenie ruchu drogowego odnotowano w rejonie al. Niepodległości.

Page 52: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

HAŁAS DROGOWY

0

20

40

60

80

Wolności (2008 r.) Wolności (2013 r.)

pozio

m d

źw

ięku

A w

dB

lokalizacja punktu pomiarow o-kontrolnego

LDWN [dB]

LN [dB]

Dopuszczalny poziom LDWN [dB]

Dopuszczalny poziom LN [dB]

Nazwa ulicy

Rok pomiarów

Dopuszczalny

poziom

LDWN

Wynik

pomiaru

LDWN

Dopuszczalny

poziom

LN

Wynik

pomiaru

LN

[dB]

Wolności

2008 60 67,0 50 57,0

2013 68 72,3 59 63,8

Obserwuje się zbliżone poziomy hałasu dla wyników pomiarów

długookresowych przeprowadzonych w Mielcu w 2008 i 2013 r.

Page 53: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

HAŁAS DROGOWY

Zagrożenie nadmiernym hałasem na terenie województwa jest zjawiskiem

powszechnym.

W miastach o zbliżonej liczbie ludności i podobnej strukturze komunikacyjnej

obserwuje się porównywalne poziomy hałasu.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Przemyśl,Grunwaldzka (2010 r.)

Krosno, Krakowska(2010 r.)

Stalowa Wola,Popiełuszki (2012 r.)

Mielec, Wolności(2013 r.)

dB

lokalizacja punktu pomiarow o-kontrolnego

Wynik pomiaruLDWN

Wynik pomiaruLN

Dopuszczalny poziom LDWN

Dopuszczalny poziom LN

Page 54: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Wyniki badań prowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach Państwowego monitoringu środowiska, opracowania i raporty oraz bieżące informacje środowiskowe dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem:

www.wios.rzeszow.pl

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Page 55: ZREALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA I ... › ... › uploads › 2015 › 10 › Mielec-PMS.pdf- monitoringu jakości powietrza, - monitoringu hałasu, - monitoringu pól elektromagnetycznych

Dziękuję za uwagę