of 13 /13
1 Zápis a uznesenia z 23. valného zhromaždenia Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia konaného dňa 15. mája 2018 v Bratislave Prítomní: členovia valného zhromaždenia združenia ABF Slovakia (12 prítomných podľa prezenčnej listiny ‐ príloha č. 1), Ing. Erdélyiová (zapisovateľka) Program zasadnutia: Predkladá 1. Privítanie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisu prof. Kopáčik 2. Správa o činnosti združenia za r. 2017 prof. Kopáčik 3. Informácia o priebehu súťaže Stavba roka 2017 prof. Kopáčik 4. Správa o hospodárení združenia za r. 2017 prof. Kopáčik 5. Voľby členov dozornej rady prof. Kopáčik 6. Plán aktivít združenia na r. 2018 prof. Kopáčik 7. Plán hospodárenia združenia na r. 2018 prof. Kopáčik 8. Rôzne 9. Uznesenie prof. Kopáčik Bod 1: OTVORENIE ZASADNUTIA, SCHVÁLENIE PROGRAMU, VOĽBA PREDSEDAJÚCEHO, ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISU Predkladá: prof. Kopáčik Prof. Kopáčik otvoril 23. valné zhromaždenie Združenia ABF Slovakia dňa 11.mája 2018 o 15:40 hod. v knižnici Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a privítal nových členov Združenia ABF Slovakia – Ing. Petra Halásza, konateľa spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o. a Ing. Róberta Lukáča, viceprezidenta Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. V zastúpení Výkonného výboru (VV) prof. Kopáčik navrhol, aby Ing. Blanárik, viceprezident ABF Slovakia, viedol rokovanie valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie bez pripomienok jednomyseľne schválilo predsedajúceho. Ing. Blanárik oboznámil prítomných s návrhmi VV na overovateľov zápisu a návrhom VV na volebnú komisiu. Valné zhromaždenie bez pripomienok jednomyseľne schválilo overovateľov, volebnú komisiu a program zasadnutia. Uznesenia k bodu 1: Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Blanárika za predsedajúceho 23. valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia. Neprítomný Ing. Kováčik. Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1 Valné zhromaždenie schvaľuje program 23. valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia bez pripomienok. Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1 Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Erdélyiovú za zapisovateľku zápisu z 23. valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia. Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1 Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. arch. Lalíkovú a Ing. Halásza za overovateľov zápisu z 23. valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia. Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Neprítomní: 1 Valné zhromaždenie schvaľuje volebnú komisiu v zložení prof. Sternová a Ing. Vyskoč. Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1

Zápis a uznesenia z 23. valného zhromaždenia …...Dozorná rada (Ing. Kováčik, doc. Vitková, Ing. Nagy) doloží stanovisko ku kontrole účtovnej uzávierky dodatočne začiatkom

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zápis a uznesenia z 23. valného zhromaždenia …...Dozorná rada (Ing. Kováčik, doc. Vitková,...

 • 1

  Zápisauzneseniaz23.valnéhozhromaždeniaZdruženiaprerozvojslovenskejarchitektúryastavebníctva‐ABFSlovakia

  konanéhodňa15.mája2018vBratislavePrítomní: členoviavalnéhozhromaždeniazdruženiaABFSlovakia(12prítomnýchpodľa prezenčnejlistiny‐prílohač.1),Ing.Erdélyiová(zapisovateľka)Programzasadnutia: Predkladá

  1.Privítanie,schválenieprogramu,voľbaoverovateľovzápisu prof.Kopáčik2.Správaočinnostizdruženiazar.2017 prof.Kopáčik3.InformáciaopriebehusúťažeStavbaroka2017 prof.Kopáčik4.Správaohospodárenízdruženiazar.2017 prof.Kopáčik5.Voľbyčlenovdozornejrady prof.Kopáčik6.Plánaktivítzdruženianar.2018 prof.Kopáčik7.Plánhospodáreniazdruženianar.2018 prof.Kopáčik8.Rôzne 9.Uznesenie prof.KopáčikBod1: OTVORENIE ZASADNUTIA, SCHVÁLENIE PROGRAMU, VOĽBA PREDSEDAJÚCEHO,

  ZAPISOVATEĽAAOVEROVATEĽOVZÁPISUPredkladá: prof.KopáčikProf. Kopáčik otvoril 23. valné zhromaždenie Združenia ABF Slovakia dňa 11.mája 2018 o 15:40 hod.vknižnici Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU vBratislave a privítal nových členov Združenia ABFSlovakia–Ing.PetraHalásza,konateľaspoločnostiJAGAGROUP,s.r.o.aIng.RóbertaLukáča,viceprezidentaZväzuspracovateľovdrevaSlovenskejrepubliky.V zastúpení Výkonného výboru (VV) prof. Kopáčik navrhol, aby Ing. Blanárik, viceprezident ABF Slovakia,viedol rokovanie valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie bez pripomienok jednomyseľne schválilopredsedajúceho.Ing.BlanárikoboznámilprítomnýchsnávrhmiVVnaoverovateľovzápisuanávrhomVVnavolebnúkomisiu.Valné zhromaždenie bez pripomienok jednomyseľne schválilo overovateľov, volebnú komisiu aprogramzasadnutia.Uzneseniakbodu1:Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Blanárika za predsedajúceho 23. valného zhromaždenia ZdruženiaABFSlovakia.NeprítomnýIng.Kováčik.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Valnézhromaždenieschvaľujeprogram23.valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakiabezpripomienok.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1ValnézhromaždenieschvaľujeIng.Erdélyiovúzazapisovateľkuzápisuz23.valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakia.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. arch. Lalíkovú aIng. Halásza za overovateľov zápisu z 23. valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakia.Za:10 Proti:0 Zdržalsa:1 Neprítomní:1Valnézhromaždenieschvaľujevolebnúkomisiuvzloženíprof.SternováaIng.Vyskoč.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1

 • 2

  Bod2: SPRÁVAOČINNOSTIZDRUŽENIAZAROK2017Predkladá: prof.KopáčikSpráva o činnosti združenia za rok 2017 bola všetkým členom vopred písomne predložená (zaslaná e‐mailom). Prof. Kopáčik informoval, že sú splnené všetkyúlohy okrembodu č. 12 ‐ Príprava a vyhotoveniedizajn manuálu ABF Slovakia a súťaží organizovaných v súčinnosti ABF Slovakia, bol vzhľadom na jehodôležitosťzhľadiskapropagáciezdruženiaajehoaktivítopätovnezaradenýdoPlánuaktivítzdruženianarok2018. Ide najmä ologo Stavby roka, ktoré býva súčasťou rôznych ďakovných listov apropagačnýchmateriálov.VtejtosúvislostibolaoslovenádekankaFASTU,doc.Vitková,nazadanieúlohyvytvoreniadizajnmanuáluštudentomFASTU.PrílohousprávyočinnostizdruženiasúprotokolyopriebehusúťažíBAKALÁR2017aInžinierskacena2017–zaslanéelektronickouformou.Písomná správa o činnosti obsahuje aj stručný záznam zo zasadnutí Výkonného výboru združenia odposlednéhovalnéhozhromaždenia,spolusostručnýmobsahomrokovania.Uzneseniekbodu2:ValnézhromaždenieschvaľujeSprávuočinnostiZdruženiaABFSlovakiavroku2017.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Bod3: INFORMÁCIAOPRIEBEHUSÚŤAŽESTAVBAROKA2017Predkladá: prof.KopáčikSprávaopriebehusúťažeStavbarokazarok2017,bolavšetkýmčlenomvopredpísomnepredložená(zaslanáe‐mailom).Prof.KopáčikinformovalopriebehusúťažeStavbaroka2017apriblížilčinnosťporoty,ktorejčlenombolajIng.VyskočzSKSI.Porotakonštatovalakvalitnýročníkaveľkúrozmanitosťprihlásenýchstavieb.Prof.Kopáčikkonštatovalajnasledovné:

  Oprotiminulémurokuboliprihlasovatelialepšiepripravenínaobhliadkystaviebporotou. Združeniu ABF sa tento rok podarilo získať všetky fotografie realizačných tímov, ktoré boli už

  súčasťoutechnickejdokumentácieprihlasovanejstavby. Vtomto ročníku bol vprvom kole zaznamenaný výrazne vyšší počet prihlásených stavieb (23),

  následne však niekoľko stavieb (4) zo súťaže odstúpilo zrôznych dôvodov (krach spoločnosti,neochotazverejniťvýkresovúdokumentáciu,neudelenékolaudačnérozhodnutie).

  Vernisážvýstavykstavbe roka tento rokprebehla fyzickoupostrovou formou,nie elektronickyakominulýrok.

  Progres zaznamenala aj Cena verejnosti, do ktorej sa oproti minulému roku zapojilo vyše 42 tisíchlasujúcich,čobolazásluhanajmäportáluzoznam.sk.Ponukanaprevádzkovaniehlasovaniabolaajzportálunehnuteľnosti.sk(hlasovaniebyprebiehalonaportáliaktuality.sk).

  Odozva zo strany prihlasovateľov stavieb na priebeh súťaže agalavečera bola pozitívna, zo stranygenerálneho sponzora bola pripomienka kprezentácii spoločnosti pri udeľovaní cien (variantnýnávrhskladbyocenení–bodč.6).

  Priamy prenos galavečera Stavby roka je umiestnený varchíve RTVS na nasledujúcom linkuhttps://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13335/153380.

  Ing.Blanárikotvorildiskusiuk3.boduprogramu.Ing. Blanárik vyjadril, že zabezpečenie galavečera Stavby roka je náročná najmä zorganizačného hľadiska,nakoľkojepotrebnézabezpečiťajcelovečernýprogram.Ing. Vyskoč zhodnotil priebeh súťaže najmä zpohľadu poroty ‐ vzhľadom na ich vyšší počet konštatovalnáročnejšíprogrampri ichobhliadkach,konštatovalvšakajdobrúpripravenosťprihlasovateľovstaviebnaichvlastnúprezentáciu.

 • 3

  Prof.Kopáčikinformoval,žesledovanosťpriamehoprenosubolatentoroko0,2%vyššiaakominulýrok,čímopäťprekročilapriemernú sledovanosť „Dvojky“ astala sa taknajsledovanejšímprogramomvdanýdeň (vprvejpäticizacelýtýždeň).Totospôsobilnajmäspôsobrealizáciearéžiaprenosu,ktorájevšakmimoriadnefinančnenáročná.ProgramzaznamenalnajvyššiusledovanosťvBratislavskomaKošickomregióne,prevládlivysokoškolsky vzdelaní diváci vo vekovej kategórii 55+ (najmä ženy). Tento rok bol sprievodný programgalavečera vmenej dynamickom, klasickejšom prevedení, čo ladilo spriebehom programu ajeho náplňou,aumožnilotakviacvyniknúťocenenýmstavbám.Diskusia:prof.Kopáčik,Ing.Blanárik,Ing.VyskočUzneseniekbodu3:ValnézhromaždenieZdruženiaABFSlovakiaschvaľujeSprávuopriebehusúťažeStavbaroka2017.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Bod4: SPRÁVAOHOSPODÁRENÍZDRUŽENIAZAROK2017Predkladá: prof.KopáčikPísomnémateriálykbodu4boličlenomvalnéhozhromaždeniavopredpredložené(zaslanée‐mailom).Prof.Kopáčikprezentovaldetailnépodkladykhospodáreniustredísk,ktoréčlenoviaZdruženianemalikdispozícii.Dozorná rada (Ing. Kováčik, doc. Vitková, Ing. Nagy) doloží stanovisko ku kontrole účtovnej uzávierkydodatočnezačiatkomjúna.ZáväzkyokremčastifaktúryMediaRTVS,s.r.o.súvisiacejsrealizáciougalavečeraStavba roka 2017, afaktúry za výrobu artefaktov sú uhradené, ďalšie faktúry bude treba uhradiť včonajkratšomtermíne.Prof.Kopáčikupozornil,žezatiaľešteniejezaúčtovanýpríspevokMDVSR,nakoľkozatiaľniejepodpísanázmluva, ktorá je vpripomienkovom konaní. Konštatoval tiež zvýšenie počtu prihlásených stavieb, noproblematickéoslovovanie sponzorov.Uviedol tiež, že súťažStavba roka je častokrátporovnávaná s inýmisúťažami podobného charakteru, avšak s podstatne vyšším rozpočtom. Je tiež potrebné, aby Spolokarchitektov Slovenskauhradil poplatok vyhlasovateľa súťažeBAKALÁR2017 ačlenské zminulého roka čonajskôr.Ing.Blanáriknavrholprerokovaťmateriálajnapriektomu,žedetailnépodkladynebolikdispozícii,nakoľkosaúčtovnýmipodkladmi zaoberánajmädozorná rada.Materiál bude schválený svýnimkou stanoviskaDR,následnebudehlasovanieperrollam.Ing.Kováčikkonštatoval,ževmateriálochnenašielžiadnezásadnépripomienky. Neočakávazvyšovaniepočtuprihlásených stavieb, vyjadril skôr podporu oslovenia ďalších sponzorov. Vyzdvihol tiež zmysluplnosťprogramunajmäkvôlipropagáciistavebníctva,vyjadrilnespokojnosťsfinančnýmzabezpečenímgalavečeraibaZdruženímABFSlovakia,podľaIng.KováčikabysanazabezpečenímohlapodieľaťajRTVS.Diskusia:Ing.Blanárik,Ing.Kováčik,prof.KopáčikUzneseniakbodu4:ValnézhromaždenieukladáDRpredložiťčlenomzdruženiaSprávuokontrolehospodáreniaZdruženiaABFSlovakiavroku2017písomnouformoudo31.5.2018.Správasabudeschvaľovaťperrollam.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0ValnézhromaždenieschvaľujeSprávuohospodáreníZdruženiaABFSlovakiavroku2017.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0

 • 4

  Bod5.: VOĽBYČLENOVDOZORNEJRADYZDRUŽENIAABFSLOVAKIAPredkladá: Prof.KopáčikIng.BlanárikpristúpilkotvoreniuvoliebdoorgánovdozornejradyzdruženiavsúladesplatnýmistanovamiZdruženiaABFSlovakia,tajnýmhlasovaním.Na základe predchádzajúcich rokovaní členov výkonného výboru Združenia ABF Slovakia, výkonný výbornavrholnapredseduDRIng.PavlaKováčika,PhD.,MBA,načlenovDRdoc. Ing.arch.ĽubicuVitkovú,PhD.,aIng. Juraja Nagya, PhD. na funkčné obdobie 2018‐2020. Navrhnutí kandidáti kandidatúru prijali, ďalšienávrhynebolipredložené.DekankaFASTU,doc.Vitková,pripomenula,ženakoľkokončíjejfunkčnéobdobiedekanky,budepotrebnéjejprípadnépoverenienavýkontejtofunkcienovýmdekanomFASTU.Uzneseniakbodu5:Valnézhromaždenieschvaľujespôsobvoliebtajnýmhlasovaním.Výsledkyvoliebdodozornejrady:PredsedaSpočtomhlasov11bolzapredsedudozornejradyZdruženiaABFSlovakiazvolenýIng.Kováčik.ČlenoviaSpočtomhlasov12bolzaprvéhočlenadozornejradyZdruženiaABFSlovakiazvolenýIng.Nagy.Spočtomhlasov11bolazadruhúčlenkudozornejradyZdruženiaABFSlovakiazvolenádoc.Vitková.Bod6: PLÁNAKTIVÍTZDRUŽENIANAROK2018Predkladá: prof.KopáčikProf. Kopáčik podal informáciu o plánovaných aktivitách Združenia ABF Slovakia na rok 2018 podľamateriálu,ktorýbolčlenomvalnéhozhromaždeniavpísomnejformevopredpredložený(zaslanýe‐mailom).PlánovanéjezahájeniesúťažíBakalár2018(organizátoromjeStavebnáfakultaSTU)aInžinierskaCena2018(na fakultymusíbyťodoslanévyhlásenievpriebehubudúceho týždňa).Termínkonaniagalavečeravtomtomomentezatiaľniejeznámy.Prof.KopáčiknavrholdobudúcnavyhodnocovaťplánčinnostíZdruženiaABFSlovakiaodpredchádzajúcehovalnéhozhromaždeniaknasledujúcemuvalnémuzhromaždeniu.Doc.Vitkovákonštatovalapotrebuzháňaniasponzorov,otvorilatiežotázku,čibystoutočinnosťounevedelapomôcť aj agentúra, ktorá galavečer organizačne zastrešuje. Informovala členov združenia opopularitesúťažeBAKALÁRmedzištudentami,naFASTUužprebeholinternýnábordosúťaže.Ing.Blanárikpripomenul,žeodr.2017jeZdruženieABFSlovakiapoberateľom2zdaní.Darcami2%bymalibyť hlavne spoločnosti združené vZSPS.Mediálnympartnerom (spoločnosť EUROSTAV aJAGAGROUP) sapoďakovalzapropagáciusúťažeStavbaroka.Prof. Kopáčik po pripomienkovaní prihlasovateľov asponzorov predostrel členom združenia návrh dvochalternatívskladbyciensúťažeStavbaroka:

  Pôvodnériešeniescenamivyhlasovateľovsúťaže(8cien+3nominácienahlavnúcenu+hlavnácena+cenaverejnosti)

  Variantnériešeniesnasledovnouúpravoucien:o cenaMDVSR,cenaÚMS,cenazakvaliturealizáciestavby,cenazanáročnéprojektovériešenie,

  cenazauplatnenieinovatívnychpostupov,cenaBytovýdomroka,cenaverejnosti,o 4nominácienahlavnúcenu,o hlavnácena.

  Zvýšilbysapočetnominácii(ocenenieibadiplomom),znížilbysavšakpočetcienaartefaktov.Druhékolobybolovtomtovariantenahradenénomináciounaniektorúzcien(môžubyťtri).

  Prof.Sternovávyjadrilanesúhlasstakýmtonovýmrozdelenímcien,nakoľkobyostatnívyhlasovatelia(okremMDVSR)ostalivanonymite,nakoľkobyvnázvecenynefigurovalnázovvyhlasovateľa.Otvorilatiežotázkunejednoznačnostiinterpretáciesúťažnýchpodmienok.

 • 5

  Ing. arch. Hermann pripomenul, že zvýšenie počtu cien (aj nominácií) môže pôsobiť na prihlasovateľovdemotivujúco.Ing.Vyskočkonštatoval,ževyhlasovateliatakstratiamedializáciu,ostanúlenvpozadíanedostanúsatakdopovedomiaverejnosti.Upozorniltiež,žekritériáhodnoteniasúformulovanénejednoznačne.Ing. Kováčik navrhol prof. Kopáčikovi priznať odmenu vo výške 2000,‐ Eur. Konštatoval však, že návrh 2.variantuskladbyocenenímôžepôsobiťčiastočneprotivyhlasovateľomsúťaže.Navrholpretokombinovanériešenie‐cenyvyhlasovateľovbyostali(6),nakaždúcenubybolanomináciaocenenádiplomom(18),cenyvyhlasovateľovbybolisúčasnenomináciounahlavnúcenu.Ing.Kováčiktiežpoukázalnapotrebustabilizácierozpočtu na súťaž STAVBA ROKA, zaoberať sa tým bude aj ZSPS. Pripomenul tiež potrebu propagácie ajďalšíchmenšíchsúťaží–BakaláraInžinierskacena.Doc.Vitkovápripomenulapotreburacionalizácieceléhopodujatia,zvyšovaniepočtunomináciepovažujezanešťastnériešenie.Navrhla,abysazmeneskladbycienvenovalaužšiaskupina–najmävyhlasovateliasúťaže.Ing. arch. Lalíková upozornila, že návrh nesprehľadňuje udeľované ceny. Navrhla ponechať pôvodné cenyvyhlasovateľov azároveň znich urobiť nominácie na hlavnú cenu, alebo rozdeliť udeľovanie cien dokategórií.Prof.Kopáčikpripomenul,žezháňaniesponzorovagentúrounieješťastnériešenie,nakoľkopodiel(marža)zo získaných finančných prostriedkov ide agentúre. Nárast vpočte prihlásených stavieb nepredpokladá,historickyjeviac‐menejstabilný.Ing.Blanárikpoukázalnapotrebunájdeniariešenia,ktorébyzatraktívnilozviditeľňovaniesponzorov.Prof.Kopáčiknazáverdiskusiepožiadalopreštudovanievšetkých,soskladbouciensúvisiacich,variantnýchmateriálov.Potrebaredukciecienjeevidentná, jepotrebnésavšakstretnúťvužšomkruhuvyhlasovateľov.Požiadal tiež onávrhy predstáv promovania vyhlasovateľov v rámci odovzdávania jednotlivých cien,aoprípadnépripomienkyajkďalšímsúťažnýmmateriálomStavbyroka.Prof. Kopáčik pripomenul, že tento rok figurovali medzi vyhlasovateľmi súťaže aj SZSI aSAS, ktorí všakfinančne nepodporujú súťaž Stavba roka (ďalší rok medzi vyhlasovateľmi figurovať nebudú),podporovateľomavyhlasovateľomvr.2017bolavšakÚniamiestSlovenska.Do 05.06.2018 predložia vyhlasovatelia súťaže Stavba roka svoje návrhy na zmenu skladby cien aúpravuštatútusúťažeStavbarokapísomne(elektronicky),následneprebehneosobnéstretnutieadiskusia.Zmenenémateriálybudúnásledneschválenéperrollam.Diskusia:Ing.Kováčik,profSternová,prof.Kopáčik,Ing.Vyskoč,Doc.Vitková,prof.Kopáčik,Ing.Blanárik,Ing.arch.Lalíková,Ing.arch.HermannUzneseniakbodu6:ValnézhromaždenieschvaľujepodmienkyvyhláseniasúťažeBAKALÁR2018vznenípísomnepredloženýchmateriálov.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Valné zhromaždenie schvaľuje podmienky vyhlásenia súťaže IC 2018 v znení písomne predloženýchmateriálov.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0ValnézhromaždenieschvaľujePlánaktivítABFSlovakianarok2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Valnézhromaždenieukladáčlenomzdruženiazaslaťprof.KopáčikovisvojepripomienkykmateriálomsúťažeStavbaroka2018do05.06.2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0ValnézhromaždenieukladázvolaťpracovnéstretnutievyhlasovateľovkmateriálomsúťažeStavbaroka2018do15.06.2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0

 • UZNESENIAZ23.VALNÉHOZHROMAŽDENIAZDRUŽENIAPREROZVOJSLOVENSKEJARCHITEKTÚRYASTAVEBNÍCTVA‐ABFSLOVAKIA

  konanéhodňa15.mája2018vBratislaveA)VALNÉZHROMAŽDENIEZDRUŽENIAABFSLOVAKIASCHVAĽUJE:Uznesenie23.1ValnézhromaždenieschvaľujeIng.Blanárikazapredsedajúceho23.valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakia.NeprítomnýIng.Kováčik.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1 Uznesenie23.2Valnézhromaždenieschvaľujeprogram23.valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakiabezpripomienok.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Uznesenie23.3Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Erdélyiovú za zapisovateľku zápisu z 23. valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakia.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Uznesenie23.4ValnézhromaždenieschvaľujeIng.arch.LalíkovúaIng.Halászazaoverovateľovzápisuz23.valnéhozhromaždeniaZdruženiaABFSlovakia.Za:10 Proti:0 Zdržalsa:1 Neprítomní:1Uznesenie23.5Valnézhromaždenieschvaľujevolebnúkomisiuvzloženíprof.SternováaIng.Vyskoč.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Uznesenie23.6ValnézhromaždenieschvaľujeSprávuočinnostiZdruženiaABFSlovakiavroku2017.Za:11 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:1Uznesenie23.7ValnézhromaždenieZdruženiaABFSlovakiaschvaľujeSprávuopriebehusúťažeStavbaroka2017.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.8ValnézhromaždenieschvaľujeSprávuohospodáreníZdruženiaABFSlovakiavroku2017.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.9ValnézhromaždenieschvaľujevýsledkyvoliebdodozornejradyZdruženiaABFSlovakianafunkčnéobdobie2018‐2020.S počtomhlasov11bol zapredsedu dozornej rady ZdruženiaABFSlovakia zvolený Ing.Kováčik.ČlenoviaSpočtomhlasov12bolzaprvéhočlenadozornejradyZdruženiaABFSlovakiazvolenýIng.Nagy.Spočtomhlasov11bolazadruhúčlenkudozornejradyZdruženiaABFSlovakiazvolenádoc.Vitková.

 • Uznesenie23.10Valné zhromaždenie schvaľuje podmienky vyhlásenia súťaže BAKALÁR 2018 v znenípísomnepredloženýchmateriálov.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.11Valné zhromaždenie schvaľuje podmienky vyhlásenia súťaže IC 2018 v znení písomnepredloženýchmateriálov.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.12ValnézhromaždenieschvaľujePlánaktivítABFSlovakianarok2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.13Valnézhromaždenieschvaľujeúhradučlenskéhonarok2018vovýške600€.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.14ValnézhromaždenieschvaľujePlánhospodáreniaABFSlovakianarok2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0B)VALNÉZHROMAŽDENIEZDRUŽENIAABFSLOVAKIAUKLADÁ:Uznesenie23.15ValnézhromaždenieukladáDRpredložiťčlenomzdruženiaSprávuokontrolehospodáreniaZdruženia ABF Slovakia v roku 2017 písomnou formou do 31.05.2018. Správa sa budeschvaľovaťperrollam.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.16Valnézhromaždenieukladáčlenomzdruženiazaslaťprof.KopáčikovisvojepripomienkykmateriálomsúťažeStavbaroka2018do05.06.2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0Uznesenie23.17ValnézhromaždenieukladázvolaťpracovnéstretnutievyhlasovateľovkmateriálomsúťažeStavbaroka2018do15.06.2018.Za:12 Proti:0 Zdržalsa:0 Neprítomní:0

 • Titl. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident Združenie ABF Slovakia

  ZSD/022/2018 Zvolen

  07. mája 2018

  POVERENIE

  Vážený pán prezident! Touto cestou si Vás dovoľujem informovať o tom, že voči ABF Slovakia bude v plnej zodpovednosti reprezentovať ZSD SR a jeho záujmy Ing. Robert Lukáč, predseda Sekcie drevostavieb ZSDSR, ktorý je zároveň aj viceprezidentom ZSD SR. Ďakujem za pochopenie! S pozdravom

  Ing. Igor Patráš prezident ZSD SR

  Zapisnica VZ_15_05_2018_textZapisnica VZ_15_05_2018_overenieposledna strana s podpismi

  UZNESENIA 23VZ_20180515prezenckapoverenia_finalMDV + EUROSTAVVZ ABF zastupovanieZSD-022-2018