ZB 8 Plastyczne kszta‚towanie lotniczych stop³w Al (w tym ... 8 Plastyczne kszta‚towanie lotniczych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZB 8 Plastyczne kszta‚towanie lotniczych stop³w Al (w tym ... 8 Plastyczne...

ZB 8 Plastyczne ksztatowanie lotniczych

stopw Al (w tym Al-Li) oraz Ti

Instytucje partnerskie w zadaniu:

Politechnika Czstochowska

Politechnika Lubelska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika lska

Politechnika Warszawska

Liderzy merytorycznii:

Dr hab. in. Romana liwa

Prof. dr hab. in. Franciszek Grosman

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

PROJEKT WSPFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym

II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego

Wskaniki realizacji celw projektu w ramach ZB 8

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Wskanik Politechnika

Cztochowska

Politechnik

a Lubelska

Politechnika

Rzeszowska

Politechnika

lska

Politechnika

Warszawska

cznie

Prace

magisterskie

5 1 0 2 1 9

Prace

doktorskie

0 1 1 1 0 3

Prace

habilitacyjne

2 0 1 0 0 3

Publikacje 4 5 0 1 0 10

Referaty

konferencyjne

1 3 0 1 0 5

Goszenia

patentowe

0 0 0 0 0 0

Stan realizacji zakupw

Wyposaenie laboratoryjne

Politechnika Czstochowska Zakupiono: 2 zestawy komputerowe, licencje oprogramowania PamStamp2G i

SYSWELD, blachy tytanowe Grade 2, Grade 4 i Grade 5 (w trakcie podpisywania umowy)

Niezgodnoci w realizacji Projektu ze strony Politechniki Czstochowskiej: dodatkowo zakupiono oprogramowanie SYSWELD, po wyraeniu zgody przez Koordynatora Projektu P.Rz. prof. R.liw (uznano za celowy zakup licencji na oprogramowanie SYSWELD, poniewa P.Cz. bierze udzia rwnie w zadaniu ZB15 dotyczcym spawania oraz z uwagi na zainteresowanie ze strony partnerw przemysowych. Program umoliwi rwnie wykorzystanie wynikw oblicze numerycznych spawania blach podczas symulacji procesu toczenia tzw.tailor-welded blanks).

Politechnika Rzeszowska

2 stanowisk do badania w procesie wyciskania i kuciadotyczy PRz ).Stanowisko do wyciskania jest w przygotowaniu : prasa w procesieprzetargowym bedzie dostarczona w II polowie 2010r.W przetargu kupione elmenty toru pomiarowego ze wskazanymicharakterystykami ( sluzace do obslugi obu stanoisk: prasy pionowej (stanowisko gotowe, uruchamiane proby pilotazowe). Stanowisko z poziomprasa pomiarowo gotowe - czekamy tylko na prase.Dokonano teortycznego przygotowania do realizacji badan na obustanowiskach,

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Stan realizacji zakupw

Materiay i surowce

Uruchomiono procedury przetargowe na materiay do bada (cznie dla PRz, Pl i PL wobec nieudanych zakupw z w ramach PZP w PL i PSl ). Czekamy na dostaw

Usugi obce

Duym utrudnieniem, wyduajcym czas realizacji projektu, s obowizujce procedury przetargowe. Szczeglnie uciliwe jest to w przypadku niewielkich wartoci wiadczonych usug

Opracowania ekspertyzowe

Wyjanienia wymaga forma zlecania opracowa ekspertyzowych skierowanych do specjalistw zatrudnionych w zakadach Doliny Lotniczej.

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Efekty realizacji za I i II procze 2009 r.

Politechnika Czstochowska

Dodatkowo zakupiono oprogramowanie SYSWELD, po wyraeniu zgody przez

Koordynatora Projektu P.Rz. prof. R.liw . Uznano za celowy zakup licencji na

oprogramowanie SYSWELD, poniewa P.Cz. bierze udzia rwnie w zadaniu ZB15

dotyczcym spawania oraz z uwagi na zainteresowanie ze strony partnerw

przemysowych

Politechnika Lubelska

Efekty zgodne z planem

Politechnika Rzeszowska

W obszarze finansowym i rzeczowym - tylko oglne stwierdzenie, e

nadrobienie prac w 2010 roku oraz wyduenie projektu do koca 2013.

Politechnika lska

Efekty zgodne z planem

Politechnika Warszawska

Efekty zgodne z planem

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika Cztochowska Wstpnie przeprowadzone symulacje numeryczne procesu gicia

i wykrawania elementw tytanowych oraz weryfikacje dowiadczalne miay na celu okrelenie stanu naprenia i odksztacenia w ksztatowanych elementach oraz okrelenie wpywu wybranych parametrw ksztatowania na przebieg procesu. Wyniki symulacji numerycznych bd stanowiy podstaw przy opracowywaniu procesw technologicznych ksztatowania elementw tytanowych.

W dalszym etapie bada analiza numeryczna bdzie prowadzona na blachach tytanowych. Dalsze prowadzenie bada w tym zakresie wydaje si by zasadne, gdy partnerzy przemysowi (WSK Rzeszw) zgosili problem z ksztatowaniem elementw z blach tytanowych.

Dotychczasowe symulacje numeryczne byy prowadzone w oparciu o program ADINA oparty na MES. W miesicu listopadzie zostanie sfinalizowany zakup profesjonalnego programu PAMStamp do symulacji procesw toczenia blach i dalsze symulacje numeryczne bd prowadzone w oparciu o ten program.

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika Czstochowska

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Obudowy z blach

tytanowych Ukady hydrauliczne z rur tytanowych

Przysze zastosowanie wynikw

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika Lubelska

Analiza rodzaju elementw moliwych do wytwarzania metodami obrbki plastycznej wskazaa, e najwicej czci jest typu wspornik i dwignia. Z pozostaych czci mona wyrni ksztaty typu: korpus, waek, obejma, cznik, zczka ktowa, wrga, tuleja, kolanko, zaczep, gniazdo, kocwka, pyta, rczka, nakrtka, rami, piercie, zacisk, przegub kulowy. Wystpuj rwnie elementy typu: kocwka widekowa, czasza, kardan, piasta, kosz, jarzmo, wahacz, rkoje, okucie, konierz.

Rozwaania teoretyczne potwierdziy, e zarwno zastosowanie kuciamatrycowego na mocie jak te walcowania poprzeczno-klinowego pozwalauzyska prawidow odkuwk waka napdzajcego ze stopu tytanu Ti-6Al-4V.Analiza zuycia materiau wykazaa, e najlepsze efekty osignito w procesiekucia matrycowego na mocie. Zuycie materiau jest ponad dwukrotniemniejsze ni przy zastosowaniu tylko obrbki skrawaniem. W procesie WPKstraty s nieco wiksze ni w przypadku kucia matrycowego. Naley jednakpodkreli, e technologia WPK jest mniej pracochonna.

W kolejnym etapie bada wykonane zostan analizy moliwoci ksztatowaniawaka z wsadu dronego, co pozwoli radykalnie zmniejszy straty materiaowe.

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika Lubelska Analiza metod ksztatowania waka ze stopu Ti-6Al-4V (2)

Przykadowe wyniki

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Kolejne fazy procesu kucia na

mocie: a) koniec 4 uderzenia w

wykroju rolujcym, b) koniec

procesu kucia

177

96,5

Waek napdzajcy

Progresja ksztatu

odkuwki podczas

walcowania

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika lska Nowa metoda wytwarzania elementw i pokry integralnych

w procesach ksztatowania plastycznego

Ksztatowanie segmentowe

Proces ksztatowania segmentowego polega na wykonywaniu wgbie o duej powierzchni i gbokoci poprzez sumowanie wgbie pojedynczych segmentw o

maej powierzchni nacisku oraz maym pojedynczym wgbieniu.

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika Warszawska

W ramach prac teoretycznych dokonano oceny moliwoci wytwarzania elementw ze stopw lotniczych z wykorzystaniem technologii ksztatowania z duymi prdkociami. W szczeglnoci analizowano proces wyciskania hydrostatycznego oraz czenia i ksztatowania metod wybuchow.

Stwierdzono, e wyciskanie hydrostatyczne jest atrakcyjne z punktu widzenia aplikacyjnego, ze wzgldu na moliwo jednoczesnego ksztatowania elementw oraz ich mikrostruktury lotniczych stopw aluminium i tytanu.

Zaproponowana metoda wyciskania hydrostatycznego pozwoli na uzyskanie elementw ze stopw Ti6Al4V oraz Al-Li o lepszej kombinacji waciwoci wytrzymaociowych i plastycznoci w porwnaniu do obecnie dostpnych wytwarzanych konwencjonalnymi technikami.

Zastosowanie technik wybuchowych umoliwi otrzymanie wysokiej jakoci zczy metali i ich stopw do zastosowa lotniczych trudnych do uzyskania innymi metodami.

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA GOSPODARKANARODOWA STRATEGIA SPJNOCI

Wnioski z dotychczasowego przebiegu realizacji prac

Politechnika WarszawskaPotencjalne przysze zastosowanie:

wyciskanie hydrostatyczne (HE) elementy przewodw paliwowych

czenie metod wybuchow elementy Mixera

UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWPJU REGIONALNEGO

INNOWACY