of 32 /32
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice EU CARDS projekt Zaštita tržišnog natjecanja i državne potpore Minivodič za poslovnu zajednicu

Zaštita tržišnog natjecanja i državne potpore - aztn.hr · PDF fileovaj minivodič pomoći pri provedbi propisa i norma u poslovanju te i na taj ... Odlukom Hrvatskoga sabora od

Embed Size (px)

Text of Zaštita tržišnog natjecanja i državne potpore - aztn.hr · PDF fileovaj...

 • Min

  ivod

  i: Z

  atit

  a tr

  in

  og n

  atje

  canj

  a i d

  rav

  ne p

  otpo

  re

  tra

  vanj

  200

  9.

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA

  Poboljavanje informiranosti hrvatske poslovne zajedniceEU CARDS projekt

  Zatita trinog natjecanja i

  dravne potpore Minivodi za poslovnu zajednicu

 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva I www.mingorp.hr

  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo I www.hamag.hr

  Hrvatska gospodarska komora I www.hgk.hr

  Hrvatska obrtnika komora I www.hok.hr

  Hrvatska udruga poslodavaca I www.hup.hr

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA

 • MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA

  Poboljavanje informiranosti hrvatske poslovne zajedniceEU CARDS projekt

  Zatita trinog natjecanja i

  dravne potpore Minivodi za poslovnu zajednicu

 • Min

  ivod

  i: Z

  atit

  a tr

  in

  og n

  atje

  canj

  a i d

  rav

  ne p

  otpo

  re

  tra

  vanj

  200

  9.

  04

  Damir Polanec, dipl. ing.

  POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTAR GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA

  PREDGOVOR

  U procesu pridruivanja Europskoj uniji Republika Hrvatska provodi promjene zakona i pro-pisa koje e znatno utjecati na poslovnu zajednicu. Te su promjene nune kako bi hrvatske tvrtke zadovoljile standarde Europske unije i bile konkurentne kako na tritu EU-a tako i na globalnom tritu.

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva svjesno je da zakonske promjene mogu stvoriti potekoe hrvatskim tvrtkama i da im treba stalno davati pravodobne informacije kako bi uskladile poslovanje s novim propisima i standardima. Uz to, nova pravila donose tvrtkama dodatne trokove u pogledu vremena, opreme i zaposlenika.

  Svjesni smo i specifine situacije u kojoj se nalaze nai mali i srednji poduzetnici, koji ine gotovo 99% ukupnog poslovnog sektora. Za razliku od velikih tvrtki, oni uglavnom nemaju zaposlenike specijalizirane za praenje promjena zakona i propisa.

  Kako bi pomoglo malim i srednjim poduzetnicima da svoje poslovanje usklade sa zakon-skim promjenama, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva pripremilo je, uz pot-poru projekta BIZimpact, koji se financira sredstvima Europske unije, niz minivodia za sljedea zakonska podruja:

  Javna nabava Norme za industrijske proizvode Prava intelektualnog vlasnitva Sigurnost hrane Zatita okolia Zatita potroaa. Zatita trinog natjecanja i dravne potpore

  Minivodii upoznaju male i srednje poduzetnike s nacionalnim zakonodavstvom i zakono-davstvom Europske unije, daju pregled izvora informacija i potpora koje su im dostupne u zemlji i ire te upozoravaju na ono to moraju uiniti kako bi se prilagodili novim pravilima.

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva aurirat e minivodie svake godine i in-formirati Vas o promjenama u svakome od spomenutih podruja. Nadamo se da e Vam ovaj minivodi pomoi pri provedbi propisa i norma u poslovanju te i na taj nain pomoi pri poslovanju i poveanju Vae konkurentnosti u ovom trenutku vanom za razvoj hrvatskoga gospodarstva.

  ZAHVALA

  Ovaj minivodi naruio je projekt BIZimpact koji se financira sredstvima Europske unije, a pripremila ga je Agencija za zatitu trinog natjecanja.

  Na izradi dokumenta suraivali su strunjaci iz Agencije za zatitu trinog natjecanja: mr. sc. Nikola Popovi, lan Vijea za trino natjecanje, mr. sc. Branimira Kovaevi, direk-torica Sektora za meunarodnu suradnju, mr. sc. Mirta Kapural, naelnica u Sektoru za meunarodnu suradnju, ga Martina torek, naelnica u Sektoru za dravne potpore i g. Ozren Fuak, vii savjetnik u Sektoru za dravne potpore.

 • 05

  Min

  ivod

  i: Z

  atit

  a tr

  in

  og n

  atje

  canj

  a i d

  rav

  ne p

  otpo

  re

  tra

  vanj

  200

  9.

  TRINO NATJECANJE

  Pravo trinog natjecanja jedno je od temelja trinog gospodarstva. Svrha mu je osigurati ravnopravan poloaj poduzetnika na tritu, bez obzira na veliinu, trinu snagu i dru-ga obiljeja. Zatita trinog natjecanja podrazumijeva takoer sustav nadzora i politiku dravnih potpora na razini sredinje drave i na regionalnoj i lokalnoj razini.

  Podruje trinog natjecanja prvi je put u RH ureeno Zakonom o zatiti trinog natjecan-ja (1995.), koji je uz uvoenje osnovnih pravila trinog natjecanja koja vrijede u Europskoj uniji osigurao osnutak i rad neovisne institucije za provedbu pravila trinog natjecanja ureenih tim zakonom.

  Odlukom Hrvatskoga sabora od 20. rujna 1995. osnovana je Agencija za zatitu trinog natjecanja (AZTN), koja je poela raditi 1997. Do 2003. nadlenost Agencije odnosila se samo na zatitu trinog natjecanja, a usvajanjem Zakona o dravnim potporama ukljueno je i podruje dravnih potpora. U nadlenosti je Agencije ponajprije odobravanje dravnih potpora koje podlijeu obvezi prijave Agenciji i nalaganju povrata potpora. Nakon pristu-panja EU-u veinu tih poslova preuzet e Europska komisija.

  Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadlenosti odreenih zakonom, za to odgovara Saboru. Radom Agen-cije upravlja Vijee za zatitu trinog natjecanja s pet lanova, ukljuujui predsjednika Vijea.

  Zakonodavni okvir na podruju trinog natjecanja i dravnih potpora (na hrvatskom i en-gleskom) i odgovarajua europska pravna steevina mogu se nai na stranicama Agencije www.aztn.hr. Djelokrug Agencije odreuju Zakon o zatiti trinog natjecanja (NN 122/03, dalje: ZZTN) i Zakon o dravnim potporama (NN, 140/05, dalje: ZDP)

  VIJEE ZTN-a

  Agencija je zaduena za pitanja trinog natjecanja u svim sektorima, osim u bankarstvu, u kojem iskljuivu nadlenost za pitanja trinog natjecanja ima Hrvatska narodna banka. Agencija vodi upravne postupke, koje moe pokrenuti na zahtjev stranke ili po slubenoj dunosti. Svaka fizika ili pravna osoba moe podnijeti zahtjev Agenciji.

  STRUNA SLUBA

  sektori

  trino natjecanje

  pravni i gospodarski sustav

  dravne potpore

  meunarodna suradnja

 • Min

  ivod

  i: Z

  atit

  a tr

  in

  og n

  atje

  canj

  a i d

  rav

  ne p

  otpo

  re

  tra

  vanj

  200

  9.

  06

  Trino natjecanje u uem smislu

  Koncentracija poduzetnika

  Koncentracija nastaje pripajanjem ili spajanjem poduzetnika koji osnivaju novo drutvo ili nastavljaju poslovati pod imenom jednoga od njih. Nastaje takoer stjecanjem kontrole ili prevladavajueg utjecaja jednog ili vie poduzetnika nad drugim, stjecanjem veine dionica ili udjela ili stjecanjem veine prava glasa.

  Zajedniki pothvat (joint venture), ugovorno udruivanje u zajednikom poslovnom poth-vatu, takoer je koncentracija ako trajnije djeluje kao neovisan gospodarski subjekt. Po-duzetnici se obino udruuju radi zajednike nabave ili distribucije robe radi unapreenja poslovanja.

  Koncentracija donosi korist i potroaima, trinom natjecanju i cijelom gospodarstvu (npr., bolje iskoritavanje proizvodnih, trgovakih i drugih izvora, vea fleksibilnost pri strukturiranju cijena ili popustima, nie cijene, bolja kvaliteta i vei izbor).

  Negativan uinak nekih koncentracija na trino natjecanje ogleda se meu ostalim u:

  manjem broju trinih takmaca (vea trina snaga sudionika koncentracije)

  slabijem trinom natjecanju (stvaranje ili jaanje vladajueg poloaja)

  mogunosti koluzije (dogovor o cijenama ili dogovor o podjeli trita)

  smanjivanju pogodnosti za potroae (rast cijena, pad kvalitete, izostanak ulaganja u inovacije, smanjena mogunost izbora) i

  zaprekama ulasku na trite.

  Koncentracija je zabranjena samo ako se utvrdi da e nepovoljno djelovati na trino natjecanje i uzrokovati stvaranje novog ili jaanje postojeeg vladajueg poloaja jednog ili vie poduzetnika. No, poduzetnici mogu dokazati da e koncentracija dovesti do jaanja trinog natjecanja koje e biti znaajnije od negativnih uinaka stvaranja ili jaanja njihova vladajueg poloaja.

  Za ocjenu uinaka koncentracija nadlena je Agencija. Za ocjenu se moraju prijaviti samo koncentracije koje premauju zakonom utvreni prag ekonomske veliine. Smatra se da ostale ne utjeu znatnije na trino natjecanje.

  Poduzetnici su obvezni Agenciji prijaviti namjeru provedbe koncentracije kada su ispun-jena dva uvjeta:

  Ukupan je prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tritu najmanje milijardu kuna u financijskoj godini koja prethodi koncentraciji

  Ukupan je prihod svakog od najmanje dvaju sudionika koncentracije ostvaren proda-jom robe i/ili usluga u Hrvatskoj najmanje 100 milijuna kuna u financijskoj godini koja prethodi koncentraciji

  Nakon postupka ocjene Agencija donosi rjeenje u kojem se koncentracija ocjenjuje doputenom ili nedoputenom. Agencija takoer moe uvjetno dopustiti koncentrac-iju izdavanjem rjeenja ako se ispune odreene mjere i uvjeti unutar zadanih rokova

 • 07

  Min

  ivod

  i: Z

  atit

  a tr

  in

  og n

  atje

  canj

  a i d

  rav

  ne p

  otpo

  re

  tra

  vanj

  200

  9.

  kako provedba koncentracije ne bi uzrokovala znaajno spreavanje, ograniavanje ili naruavanje trinog natjecanja na mjerodavnom tritu. U tom sluaju poduzetnici mogu nastaviti provoditi koncentraciju tek nakon to ispune utvrene mjere i uvjete iz rjeenja. Agencija prati njihovu provedbu i ako ih ne ispune, moe ukinuti rjeenje.

  Primjer: Agrokor-Tisak

  Agencija je ocijenila koncentraciju Agrokora d.d. i Tiska d.d.