13

Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

  • Upload
    lamthu

  • View
    229

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije
Page 2: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

ADG ADG –– Mladen Kirin d.i.a.Mladen Kirin d.i.a.

PROJEKTBIRO TOLIPROJEKTBIRO TOLIĆĆ –– Velimir ToliVelimir Tolićć ing ing. z. za graña grañ. inst.; Josip Kraljevi. inst.; Josip Kraljevićć d.i.s.d.i.s.

DON PROJEKT DON PROJEKT –– Petar DPetar Doonjerkovinjerkovićć PProf.rof.DDr.sc.r.sc.

HRVATSKE VODEHRVATSKE VODE

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA –– Dr.sc. Dr.sc. ŽŽeljko Tomeljko Tomššiićć

Autori projektaAutori projekta

Page 3: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije
Page 4: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

UPOJNIBUNAR 1

UPOJNIBUNAR 2

KOGENERACIJA+

TRIGENERACIJA

ODVLAŽIVATI

USISNI

BUNAR 1

USISNI

BUNAR 2

Page 5: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

KOGENERACIJA + ABSORBER = TRIGENERACIJA

USISNIBUNAR

PODZEMNEVODE

UPOJNIBUNAR

PODZEMNEVODE

OTTO MOTOR NA PLIN

HLADNA VODANA KLIMA KOMORUPROCES HLAðENJA

RASHLADNA VODANA PODNO GRIJANJE

ILI NA KLIMA KOMORUPROCES ODVLAŽIVANJA

GENERATOR ZA PROIZVODNJU EL. ENERGIJE

90°C

80°C

TOPLA VODA NAKLIMA KOMORUPROCES GRIJANJA

7°C 12°C 35°C 30°C

KOGENERACIJA

ABSORBER

PLIN

PROIZVODNJA ELEKTRIČNEENERGIJE IZ PLINA TE GRIJANJE IHLAðENJE POSTROJENJEMTRIGENERACIJE KOJE KORISTIOTPADNU TOPLINU IZ

PROIZVODNJE ELEKTRIČNEENERGIJE

SVJEŽI ZRAK

OTPADNI ZRAK

USISNIBUNAR

PODZEMNEVODE

UPOJNIBUNAR

PODZEMNEVODE

5°C

15°C

REGENERATOR TOPLINE

ZA KORIŠTENJE OTPADNEENERGIJE ZRAKAKORISNOSTI > 65%

KOMPRESOR

40°C

45°C

GRIJANJE I HLAðENJE DIZALICAMA TOPLINEkoje kao izvor energije koriste podzemnu vodu iztoka rijeke Save.

SVJEŽI ZRAK

OTPADNI ZRAK

REGENERATOR TOPLINE

ZA KORIŠTENJE OTPADNEENERGIJE ZRAKAKORISNOSTI > 65%

KOMPRESOR

12°C

7°C

HLAðENJE

GRIJANJE

25°C

15°C

GRIJANJE - KONDENZATOR

EKSPANZIONI VENTIL

HLAðENJE - ISPARIVAČ

V VS

V VS

V VS

VVS

Page 6: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

USISNIBUNAR

PODZEMNEVODE

UPOJNIBUNAR

PODZEMNEVODE

SVJEŽI ZRAK

OTPADNI ZRAK

REGENERATOR TOPLINE

ZA KORIŠTENJE OTPADNEENERGIJE ZRAKAKORISNOSTI > 65%

KOMPRESOR

12°C

7°C

HLAðENJE

25°C

15°C

SVJEŽI ZRAK

OTPADNI ZRAK

USISNIBUNAR

PODZEMNEVODE

UPOJNIBUNAR

PODZEMNEVODE

5°C

15°C

REGENERATOR TOPLINE

ZA KORIŠTENJE OTPADNEENERGIJE ZRAKAKORISNOSTI > 65%

KOMPRESOR

40°C

45°C

GRIJANJEGRIJANJE - KONDENZATOR

EKSPANZIONI VENTIL

HLAðENJE - ISPARIVAČ

Page 7: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

KOGENERACIJA + ABSORBER = TRIGENERACIJA

OTTO MOTOR NA PLIN

HLADNA VODANA KLIMA KOMORUPROCES HLAðENJA

RASHLADNA VODANA PODNO GRIJANJE

ILI NA KLIMA KOMORUPROCES ODVLAŽIVANJA

GENERATOR ZA PROIZVODNJU EL. ENERGIJE

90°C

80°C

TOPLA VODA NAKLIMA KOMORUPROCES GRIJANJA

7°C 12°C 35°C 30°C

KOGENERACIJA

ABSORBER

PLIN

PROIZVODNJA ELEKTRIČNEENERGIJE IZ PLINA TE GRIJANJE IHLAðENJE POSTROJENJEMTRIGENERACIJE KOJE KORISTIOTPADNU TOPLINU IZ

PROIZVODNJE ELEKTRIČNEENERGIJE

Page 8: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

NNelel=1,0 MW=1,0 MWQQgg=1,4 MW=1,4 MWQQhh=1,0 MW=1,0 MW

PotroPotroššnja zemnog plina=292 mnja zemnog plina=292 m33/h/h

a)a) Kod proizvodnog procesa elektriKod proizvodnog procesa električčne energije od 8 000 sati godine energije od 8 000 sati godiššnje te nje te 4 000 sati u4 000 sati u grijanju i hlañenju investicija se vragrijanju i hlañenju investicija se vraćća za dvije do a za dvije do ččetiri godine.etiri godine.

Prednosti postrojenja TRIGENERACIJEPrednosti postrojenja TRIGENERACIJE

Page 9: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

b)b) Ureñaj zamjenjuje agregat za rezervno napajanje elektriUreñaj zamjenjuje agregat za rezervno napajanje električčnom energijom nom energijom (Diesel agregat).(Diesel agregat).

c)c) Novim podzakonskim aktima drNovim podzakonskim aktima držžava Hrvatska u sklopu s Europskim ava Hrvatska u sklopu s Europskim smjernicama obvezna je poticati ovakve projekte (pismo potpore smjernicama obvezna je poticati ovakve projekte (pismo potpore MINISTARSTVA GOSPODARSTVA u prilogu). ViMINISTARSTVA GOSPODARSTVA u prilogu). Viššak elektriak električčne energije i ne energije i toplinske energije drtoplinske energije držžava ava ćće morati otkupljivati po garantiranoj cijeni.e morati otkupljivati po garantiranoj cijeni.

d)d) Reduciranje emisije COReduciranje emisije CO22 u skladu s Kyoto protokolom.u skladu s Kyoto protokolom.

Prednosti postrojenja TRIGENERACIJEPrednosti postrojenja TRIGENERACIJE

Page 10: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

e)e) Izostaje plaIzostaje plaććanje elektrianje električčne prikljune priključčne snage od 1 MW HEPne snage od 1 MW HEP--uu u iznosu od u iznosu od 1.700 000,00 kn.1.700 000,00 kn.

f)f) U Hrvatskoj postoje proizvoñaU Hrvatskoj postoje proizvoñačči ureñaja koji su spremni ovakvu tehnologiju i ureñaja koji su spremni ovakvu tehnologiju i i ččitavo postrojenje proizvesti od komponenti itavo postrojenje proizvesti od komponenti ššto uvoznih to uvoznih ššto domato domaććih ih proizvoda te preko centralnog nadzornog sistema nadzirati i mjerproizvoda te preko centralnog nadzornog sistema nadzirati i mjeritiitipotropotroššnju energije kao sistemsko rjenju energije kao sistemsko rješšenje u obrazovne svrhe.enje u obrazovne svrhe.

g)g) Ureñaj kao pogon koristi zemni plin Ureñaj kao pogon koristi zemni plin ččija ija ćće cijena rasti, ali zato moe cijena rasti, ali zato možže e koristiti propankoristiti propan--butan plin kojeg Hrvatska ima u velikim kolibutan plin kojeg Hrvatska ima u velikim količčinama.inama.

Prednosti postrojenja TRIGENERACIJEPrednosti postrojenja TRIGENERACIJE

Page 11: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

a)a) Financijski ovakva investicija u startu nije skuplja od klasiFinancijski ovakva investicija u startu nije skuplja od klasiččnog sistema nog sistema zrakom hlañenog rashladnika vode i plinske kotlovnicezrakom hlañenog rashladnika vode i plinske kotlovnice, te ima pravo , te ima pravo ulaska u registar projekata obnovljivih izvora energije (u naulaska u registar projekata obnovljivih izvora energije (u naššem sluem sluččaju aju koristimo geotermalnu energiju zemlje i sunkoristimo geotermalnu energiju zemlje i sunččevu eneriju akumuliranu u evu eneriju akumuliranu u podzemnoj vodi).podzemnoj vodi).

b)b) Kod klasiKod klasiččnog rashladnika vode hlañenog zrakom za nog rashladnika vode hlañenog zrakom za 1kW elektri1kW električčne ne energije dobija se priblienergije dobija se približžno od 2,5 do 3,0 kW rashladne energije. Kod no od 2,5 do 3,0 kW rashladne energije. Kod rashladnog sistema rashladnog sistema –– dizalica topline kojeg nudimo nadizalica topline kojeg nudimo naššim rjeim rješšenjem za 1 enjem za 1 kW elektrikW električčne energije dobijamo 4 do 5 kW rashladne energije ne energije dobijamo 4 do 5 kW rashladne energije ššto daje to daje uušštedu u potrotedu u potroššnji cca 40% godinji cca 40% godiššnje.nje.

Prednosti postrojenja DIZALICA TOPLINE Prednosti postrojenja DIZALICA TOPLINE

za za grijanje i hlañenjegrijanje i hlañenje

Page 12: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

c)c) Kod plinske kotlovnice 1kW toplinske energije koKod plinske kotlovnice 1kW toplinske energije koššta 0,25 kn/h dok kod ta 0,25 kn/h dok kod dizalica topline koje mi nudimo, a crpe toplinsku energiju iz podizalica topline koje mi nudimo, a crpe toplinsku energiju iz podzemnih dzemnih voda 1kW toplinske energije kovoda 1kW toplinske energije koššta 0,13 kn/h, ta 0,13 kn/h, ššto daje uto daje ušštedu u potrotedu u potroššnji od nji od cca 50% godicca 50% godiššnje.nje.

d)d) Novim podzakonskim aktima kao i onima koji Novim podzakonskim aktima kao i onima koji ćće tek doe tek doćći dri držžava Hrvatska ava Hrvatska obvezna je poticati ovakve projekte (pismo potpore MINISTARSTVA obvezna je poticati ovakve projekte (pismo potpore MINISTARSTVA GOSPODARSTVA u prilogu). U procesuGOSPODARSTVA u prilogu). U procesu hlañenja otpadna toplina dizalice hlañenja otpadna toplina dizalice topline od cca 13 MW je ogromni potencijal besplatne energije kotopline od cca 13 MW je ogromni potencijal besplatne energije koja moja možže e biti iskorbiti iskoršštena primjerice za Aqua park.tena primjerice za Aqua park.

e)e) Reduciranje emisije COReduciranje emisije CO22 u skladu s Europskim smjernicama i Kyoto u skladu s Europskim smjernicama i Kyoto protokolom.protokolom.

Prednosti postrojenja DIZALICA TOPLINE Prednosti postrojenja DIZALICA TOPLINE

za za grijanje i hlañenjegrijanje i hlañenje

Page 13: Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

f)f) Emisija buke kod ovakvih sistema svedena je na minimum jer nema Emisija buke kod ovakvih sistema svedena je na minimum jer nema ventilatora za hlañenje zrakomventilatora za hlañenje zrakom, , ššto je u skladu sa smjernicama Europske to je u skladu sa smjernicama Europske Unije zaUnije zašštita od buke za urbana podrutita od buke za urbana područčja.ja.

g)g) U Hrvatskoj postoje proizvoñaU Hrvatskoj postoje proizvoñačči koji su spremni ovakvu tehnologiju i koji su spremni ovakvu tehnologiju proizvesti i proizvesti i ččitavo postojenje nadzirati preko centralnog nadzornog sistema itavo postojenje nadzirati preko centralnog nadzornog sistema te mjeriti potrote mjeriti potroššnju energije kao sistemsko rjenju energije kao sistemsko rješšenje u obrazovne svrhe.enje u obrazovne svrhe.

h)h) Primjenom ovakvog projekta otvara se moguPrimjenom ovakvog projekta otvara se moguććnost primjene ovakve nost primjene ovakve tehnologije kod svih gradova na moru i rijekama, a u Hrvatskoj jtehnologije kod svih gradova na moru i rijekama, a u Hrvatskoj je vee veććina ina takvih.takvih.

i)i) Cijena plina Cijena plina ćće stalno rasti dok e stalno rasti dok ćće se elektrie se električčna energija proizvoditi sve vina energija proizvoditi sve višše e iz hidoenergije te obnovljivih izvora energije, posebice vjetar iz hidoenergije te obnovljivih izvora energije, posebice vjetar i sunce te i sunce te cijene necijene nećće rasti proporcionalno cijeni plina i nafte. Nae rasti proporcionalno cijeni plina i nafte. Našš sistem koristim sistem koristim 25% elektri25% električčne energije dok je ostalih 75% energije besplatno uzeto iz ne energije dok je ostalih 75% energije besplatno uzeto iz okoliokolišša, odnosno podzemnih voda.a, odnosno podzemnih voda.

Prednosti postrojenja DIZALICA TOPLINE Prednosti postrojenja DIZALICA TOPLINE

za za grijanje i hlañenjegrijanje i hlañenje