19
Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ivan Šimunec, mag.ing.traff. HKD Napredak, 13. prosinac 2018. godine

Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ivan Šimunec, mag.ing.traff.

HKD Napredak, 13. prosinac 2018. godine

Page 2: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 2

Strateški i zakonski okviri Europske unije

Akcijski plan o

urbanoj mobilnostiBijela knjiga o

transportu

Zelena knjiga o

urbanoj mobilnosti

Strateški i zakonski okviri Republike Hrvatske

Strategije prometnog

razvoja RH, 2017. -

2030.

Studijska dokumentacija

Održivi razvoj

prometnog

sektora

Integrirani

pristup

prometnom

planiranju

Indentifikacija

potrebe lokalne

mobilnosti

Povezivanje

javnim

prijevozom svih

gradova i

općina

Povezivanje JP-a

najjednostavnijim

oblicima mobilnosti

(pješačenje i vožnja

biciklom)

Analiza i prijedlog

mjera (infrastruktura,

organizacija,

funkcionalnost

Operativni program „Promet” 2007.-2013.Operativni program Konkurentnost i

kohezija 2014.-2020.

Page 3: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine

• prvi je puta prepoznata gradska,prigradska i regionalna mobilnost kaozaseban sektor u kojem su identificirane22 mjere (U.1 – U.22)

• prioritetna sektorska mjera:Pregled/ažuriranje lokalnih /regionalnih Glavnih prometnihplanova (Masterplan)

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 3

Page 4: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

U.22 Pregled/ažuriranje

lokalnih/regionalnih Glavnih prometnih planova (Masterplan)

- Funkcionalnim regijama i/ili gradova omogućit će se da razvijuvlastite Planove održive gradske mobilnosti (planovi mobilnostikoji mogu pokriti područje jednog ili više gradova koji pripadajuzajedničkoj aglomeraciji/funkcionalnoj regiji).

- analiza postojećeg stanja prometnog sustava uzimajući u obzirne samo infrastrukturu već i operativne i organizacijskeaspekte = identifikacija budućih potreba

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 4

Page 5: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

Utemeljenja za sufinanciranje

• Operativni program

• temeljni dokument za korištenje sredstava iz fondova Europskeunije – prihvatljivo sufinanciranje projekata usklađeni s Operativnimprogramom

• Operativni program „Promet“ za razdoblje 2007. – 2013.

• Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (2014. – 2020.),Tematski cilj 07 - Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grlau ključnim mrežnim infrastrukturama, Prioritetna os 7. Povezanost imobilnost.

• Urbana i regionalna mobilnost dio je investicijskog prioriteta 7iigdje se može financirati priprema strateških dokumenata iprojektne dokumentacije, ali i sama provedba projekata.

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 5

Page 6: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

6

• tijela lokalne ili regionalne (područne) samouprave, društva kojesu osnovale ta tijela, a koje kontroliraju i organiziraju uslugejavnog prijevoza, (mogući partneri regionalne i lokalne razvojneagencije).

Tko mogu biti korisnici i konačni primatelji

sredstava iz fondova Europske unije namijenjenih

razvoju održive regionalne i urbane mobilnosti u

razdoblju 2014.-2020.?

Page 7: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

7

Objava poziva za dostavu projektnih

prijedloga – kada?

• pozivi za dostavu projektnih prijedloga otvaraju se ograničeno,kao rezultat zajedničke pripreme i bliske suradnje lokalnih,regionalnih/ područnih samouprava i Ministarstva.

• potpora Ministarstva kroz sufinanciranje pripreme, kao iprovedbe.

Page 8: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

Utemeljenost projekata gradske i prigradske mobilnosti u strateškom dokumentu niže razine

• Master planovi prometnog razvoja županija

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 8

Page 9: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 9

Bus on demand

CAR POOL

P&R

Train

Regular bus

Bike(+PuT)

INTEGRATEDPUBLIC

TRANSPORT Demografski podaci

Geografski podaci (GIS)

Socio-ekonomski podaci

Podaci o prometnoj ponudi (infrastruktura)

Podaci o prijevoznoj potražnji

Iskustva iz svakodnevnog života

Iskustva iz prethodnih planova i studija

Itd….

Page 10: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

• Mišljenje građana

20/12/2018Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

10Izvor: Studija prometnog razvoja Karlovačke županije, 2016.

Page 11: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

20/12/2018 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 11

Infrastrukturne

mjereOrganizacijske mjere

Usklađivanje sa ciljevima

/ grupiranje u scenarije

razvoja prometnog sustava

“Do nothing”,” do mimimum” i “do

everything”

Utvrđivanje potrebnih mjera

Ostale mjere

Podjela mjera

Kratkoročno – mjeru je potrebno provesti u periodu od dvije do tri godine

Srednjoročno – mjere koje se u razdoblju od tri do pet godina

Dugoročno – ove mjere provode se dugoročni strateškim planiranjem.

Page 12: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

12

Mjere održivosti prometog sustava

Poboljšanje pješačke infrastrukture

Razdvajanje pješačkih zona od ostalih vrsta prometa

Izgradnja biciklističke infrastrukture

Uređenje svih stajališta javnog prijevoza u skladu sa pravilnicima

Razvoj terminala za punjenje električnih vozila

Prilagodba infrastrukture osobama s posebnim potrebama

Uvođenje sustava prigradske željeznice

Uvođenje “car sharing“ sustava

Uvođenje i dodatni razvoj sustava javnih bicikala

Page 13: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

13

Aktivnosti Ministarstva

• 1/2018 – Nabava SPP autobusa i izgradnja

SPP punionice – 38.000.000 HRK

• 11/2018 – Poziv na dostavu projektnih

prijedloga za nabavu autobusa za pružanje

usluge javnog gradskog prijevoza -

300.000.000 HRK

• 05/2018 – ITU – Plan održive urbane

mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod –

3.700.000 HRK

Page 14: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

14

Nabava novog autobusnog voznog parka:

• Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik, Pula, Vinkovci, Sisak

• Tehnička dokumentacija za izgradnju tramvajske

infrastrukture i nabavu novih tramvaja u Osijeku

• Nabava 21 nova niskopodna elektromotorna vlaka

Page 15: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

• U provedbi 9 od 10 planiranih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Projekti nabave vozila javnoga prijevoza OPKK

2014.-2020.!

158 vozila 270.403.195,97

UKUPNO HRK EU 85%

229.842.716,57

• U pripremi

29 vozila 44.732.780,00 38.022.863,00

21 vozilo 1.041.000.000,00 884.850.000,00

Utvrdit će se

studijom 380.000.000,00 323.000.000,00

Page 16: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

• EU zakonodavstvo

• Zakon o prijevozu o cestovnom prometu (NN 41/18)

• Studija „Stručna podloga za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske“

• Elaborat „Minimalni standardi dostupnosti u javnom prijevozu putnika u cestovnom prijevozu na području Republike Hrvatske“

• Zakon o IPP-u

Aktivnosti za zakonodavni okvir!

Page 17: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

»usluga integriranog javnog prijevoza putnika – IPP« jeusluga koja obuhvaća međusobno povezane usluge javnogprijevoza putnika unutar određenog zemljopisnog područjas jedinstvenom informacijskom službom, jedinstvenomvoznom kartom, odnosno tarifnim sustavom i jedinstvenimvoznim redom.”

Zakonodavni okvir za IPP!

Zakon o prijevozu o cestovnom prometu (NN 41/18) - Članak 52.

Page 18: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

Zaključak

Page 19: Strateški i zakonski okviri u planiranju urbane mobilnosti · Bijela knjiga o transportu Zelena knjiga o urbanoj mobilnosti Strateškii zakonski okviri Republike Hrvatske Strategije

HVALA NA POZORNOSTI!

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ivan Šimunec, mag.ing.traff.

[email protected]

www.mmpi.hr

19