Zklady lidsk© spolenosti – lov›k a p™­roda (3. p™ednka)

 • View
  41

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základy lidské společnosti – člověk a příroda (3. přednáška). Dotazy – 2. přednáška Dějiny sociologického myšlení, podmínky vzniku sociologie, otcové zakladatelé sociologie, etapy vývoje sociologie. Faktor biologický „Člověk je instinktivně nehotové zvíře“ (F. Nietzsche) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zklady lidsk© spolenosti – lov›k a p™­roda (3....

 • *.

  Zklady lidsk spolenosti lovk a proda

  (3. pednka)

 • *.

  Dotazy 2. pednka

  Djiny sociologickho mylen, podmnky vzniku sociologie, otcov zakladatel sociologie, etapy vvoje sociologie

 • *.

  Faktor biologick lovk je instinktivn nehotov zve (F. Nietzsche)

  1) lovk je biologick tvor a soust ivota prody souvislost lidskho druhu a prody

  2) Fakticita lidsk tlesnosti lovk jinak ne jako biologick bytost neme existovat zkladn konstituenta lidsk identity

  3) lovka uruj biologick, genetick, anatomick, fyziologick i biochemick dispozice

 • *.Vznik, vvoj a revitalizace biologizujcch koncepc lovka v socilnch vdch

  Pelom 19. a 20. stolet - sekularizace spolenosti a role vdy jako novho vkladu svta: rozvoj prodnch vd, vliv darwinismu a evolun teorie, antroporasov teorie, eugenick kola, frenologie

  Vlivn nordick teorie nadazenost germnskch nrod, vra ve vrozen genetick dispozice vy rasy

  Rasov teorie ve slubch sociln-politick ideologie faismu jako forma ospravedlnn a vdeckho zdvodnn eliminace ni rasy

  Triumf socilnho determinismu po druh svtov vlce zsadn zpochybnn rasovch teori a vlivu biologickch dispozic lovka

  Sociobiologie a vzestup biologickho determinismu od potku 70. let rozvoj genetiky, molekulrn biologie, biochemie, neurofyziologie

 • *.Pojet lovka a spolenosti z hlediska biologizujcch koncepc

  Do jak mry lze nahlet na lovka jako vsledek evolunho vvoje urenho biologickmi, genetickmi, anatomickmi i biochemickmi vlastnostmi?

  P. Bakal Tabu v socilnch vdch rozdly ve spolenosti jsou ureny vrozenmi dispozicemi na rovni biologickch a genetickch vlastnost Rasov klasifikace spolenosti

  Europoidn (45%)Mongoloidn (40%)Negroidn (11%)

  (mulati, mestici, zambov celkem 4%)

 • *.

  Mu a ena jako voda a ohe? Pohledem evolun teorie a modern neurovdy

  1) Stereotypy o rozdlech mezi muem a enou

  2) Vsledky odbornch studi k rozdlm mezi muem a enouKomu zle vce na spravedlnosti, poctivosti, estnosti a slunosti?Kdo vce empatizuje pi sledovn stresu druh osoby? Kdo silnji sdl trpen svch blinch?Kdo lpe odhaduje z vrazu ve tvi, neslovnho chovn a rozdl hlasovch projev? Kdo si cen vce altruistickch a recipronch vztah? V ei koho se astji vyjaduje draz na spoluprci?Kdo spe vytv hierarchizovan sociln systmy a kdo systmy horizontln?Kdo pi he s dttem vce respektuje chovn dtte?Kdo po narozen dv pednost pohledu na neiv pedmty a kdo lidskm tvm?Kdo je lep v matematice, kdo lpe skld trojrozmrn pedmty?Kdo lpe odhaduje rychlost pohyblivho cle?Mui systematizuj, eny empatizuj. MUI JSOU ODBORNCI NA NEIV SVT, ENY JSOU ODBORNICE NA SVT LID Vsledek pohlavnho vbru v prbhu evoluce a rozdlnch strategich v rozmnoovn.

 • *.Vedla evoluce k rozdln mentalit mu a en?

  Mui a eny jsou savci u vech savc existuj sexuln rozdly v chovn

  b) Mui a eny jsou pbuzn lidoopm pro vechny lidoopy je typick, e samci jsou agresivnj ne samice

  c) Mui a eny jsou lid typick je dlba prce (mui vdy ptrali po zdrojch pohyblivch, vzdlen a nepedvdateln; eny ptrali po zdrojch statickch, blzkch a pedvdatelnch)

 • *.

  Vsledky psychologickch test opakovan ukazuj na tyi okruhy rozdl:

  Verbln lohy (pro jsou eny zdatnj v komunikanch schopnostech a maj rozvinutj sociln intuici?)

  2) Matematika (pi testech na americk univerzity pipad na 13 nejspnejch mu 1 ena)

  Agresivita (83 % vrah a 93 % opilc za volantem v USA jsou mui)

  4) Vizuln-prostorov lohy (nen tato schopnost pedpokladem musk polygamie?) pro jsou ovem eny zdatnj v testech vyadujc objekto-lokan pam?

 • *.Na co se asto ptme? 3 otzky a jejich biologick vysvtlen?

  Co je pinnou musk homosexuality?

  2) Pro se eny dovaj vyho vku?

  3) Jsou sexuln strategie mu a en stejn?

 • *.Co je pinou musk homosexuality? Je homosexualita dsledkem vchovy nebo hormonlnch zmn?

  2) Vzkumy provdn v Britnii, Nmecku a USA ukazuj, e nedostatek testosteronu bhem zrodenho vvoje zvyuje pravdpodobnost homosexuality3) O mentln strnce sexulnch preferenc tedy rozhoduj koncentrace pohlavnch hormon v prenatlnm vvoji4) Mui vystaveni snenm hladinm testorenu napklad synov diabetiek jim byly v thotenstv ordinovny ensk hormony jsou stydliv, asertivn a zentil5) Mui poat a narozen ve stresujcch obdob (napklad na konci 2. svtov vlky v Nmecku) se stvaj homosexuly astji ne mui poat v klidnjch dobch. Pokud jsou eny v dob thotenstv stresovan, roste pravdpodobnost, e potomek bude homosexul. Pro? 6) Homosexulov vynikaj v duevnch vkonech, kter heterosexulnm mum in pote7) Mezi homosexuly je vce levk

 • *.Pro se eny dovaj vyho vku?Pro je vce babiek ne ddek? Pln babiky njakou zvltn funkci? Na babikch zejm zvis pevn vtho potu vnouatStudium crkevn matriky v Krummhrnu (data z let 1720-1874) ukazuje, jak babiky zvyuj pravdpodobnost peit svch vnouat To potvrzuj i souasn vzkumy v severn Indii u kmen patriloklnch Benglc a matriloklnch Khsi

 • *.Jsou sexuln strategie mu a en stejn?

  1) Jsou mui promiskuitnj?z evolunho hlediska pedstavuje pro mue nhodn sex mal rizika (nkaza, pistien manelkou) a velk zisky (levn pozen potomka a poslen genetickho odkazu pro budoucnost)z evolunho hlediska pedstavuje pro eny nhodn sex velk rizika (othotnn dve, ne si zajist pomoc pi vchov, materiln zabezpeen) a nzk ziskyMui se orientuj spe na kvantitu, eny na kvalitu

 • *.Jsou sexuln strategie mu a en stejn?

  2) Co imponuje mum, co enm?enm neimponuje vce spermi, ale vce penz, majetku, moci a slvy mum imponuj eny schopn porodit dti, eny mlad a zdravDavid Buss z Michigansk univerzity zkoumal na vzorku americkch student jak vlastnosti by rdi nali u svch vyvolench?Mui chtj: laskavost, inteligenci, krsu a mldeny chtj: laskavost, inteligenci, penze a postaven

 • *.Jsou sexuln strategie mu a en stejn?

  3) Jsou rozdly v sexulnch fantazich?Bruce Ellis a Don Symons provedli dotaznkov przkum sexulnch fantazi 307 kalifornskch student:shoda je v tom, e se za sv fantazie vichni stejn styd a vid v nich tve svch partner musk pedstavy jsou veobecnj, astj, vizuln, sexuln konkrtn, promiskuitn a aktivnensk pedstavy se vztahuj k uritmu kontextu a k dvrn znmmu, jsou emotivn a pasivn

 • *.

  Revitalizace biologizujcch koncepc sociobiologie

  Rozvoj prodnch vd (genetika, neuorovda, molekulrn biologie) a jejich presti opt zvznamuje biologick zklady lovka

  R. Dawkins (Selfish Gene Theory teorie sobeckho genu) pedstava toho, e mechanismus darwinistickho prodnho vbru se odehrv na rovni gen - zkladn evolun jednotkou jsou geny - (tzv. genocentrick pstup). Jak vysvtlit altruistick chovn v prod? Jde skuten o altruismus?

 • *.

  E. Wilson (1975): Sociobiologie: nov syntza upozoruje na vznam vrozench dispozic, nezpochybuje vak vliv socilnho a kulturnho prosted, roli vchovy

  Sociobiologie je nov obor, kter pedstavuje systematick studium biologickch zklad socilnho ivota

  E. Wilson si uvdomuje vzjemnou odlinost kultur, nicmn tvrd, e tyto kultury maj vce spolench univerzln platnch rys, ne vzjemnch rozdl

  Eidyloni (chovn ovldno geny) a Xenidrini (chovn ovldno kulturou) bytosti z dalek galaxie (scifi pbh od Wilsona, kde poukazuje k vznamu spolench kulturnch univerzli epigenetickch pravidel Epigenetick pravidla geneticky podmnn univerzlie spolen lidstvu - tabu incestu a univerzalita krsy

 • *.

  Tabu incestu jako epigenetick pravidlo

  Teorie tabu incestu S. Freuda tabu incestu jako kulturn vynlez

  2) Teorie tabu incestu E. Westermarcka sexuln odpor k pbuznm jako vrozen dispozice

  3) Incestn tabu v pojet C. Levi-Strausse zkaz incestu jako soust aliann teorie

 • *.

  Univerzalita krsy jako epigenetick pravidlo

  Indick psycholog Devendry Singh (Univerzita Texas) ensk tla prodlvaj v obdob mezi pubertou a menopauzou dv npadn promny

  V pubert se rapidn sn pomr obvodu pasu vi obvodm hrudnku a bok (tj. vitln statistika)Kolem 30. roku ivota se tyto pomry vyrovnvaj, prsa ztrcej pevnost a v pase se ukld tukeny focen v Playboyi jsou kadm rokem hubenj jeden rys se vak nemn: pomr pasu k bokmBobbi Low (Univerzita Michigan): tukov polte na bocch a prsou imituj irokou pnev a bohat mln lzy Devendry Singh (Univerzita Texas): mum nezle na hmotnosti en, ale na vitln statistice

  ******************