Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  1/163

  ZADATAK NAUKE Nikad do

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  2/163

  ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U TOME ODGOVORI NA PITANJE ILI NIZ PITANJAVEZI SA PREDMETOM KOGA ISTRAUJ

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  3/163

  PRIKUPLJANJE ! "ada#a

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  4/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  5/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  PREDMET POSMATRANJA JE UVEK&INJENI'A ILI ODNOS ME(U&INJENI'AMA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  6/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  &INJENI'A JE SVE ONO %TO MOEDA )UDE ILI JESTE PREDMET MIS

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  7/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  &INJENI'A JE SVE ONO %TO MOE DA)UDE ILI JESTE PREDMET MISLI* PA ISAMA MISAO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  8/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  9/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  10/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  &INJENI'A I NJENO ZNA&ENSU DVE RAZLI&ITE STVARI,

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  11/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  12/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  13/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  POSTOJE &INJENI'E KOJE NMOGU-E &ULNO OPAATI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  14/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  15/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  ZLATNO PRAVILO EMPIRISTI&KE.ILOZO.IJE/ O&ISTI DU+ ODPRET+ODNO NAU&ENI+ IDEJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  16/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  17/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  18/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  EMPIRIZAM/ )ITNO JEISKUSTVO SVAKOG POJEDIN'

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  19/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  20/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  VE-I DEO ISKUSTVA STE&ENODNOSU POJEDIN'A SA DRU%TVO

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  21/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  POJEDINA' SE RA(A U KULTURI KOJE SKORO SVE DE.INISALA ZA NJEGA IUMESTO NJEGA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  22/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  23/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  24/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  25/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  26/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  PONA%ANJE LJUDI SE MENJU PRISUSTVU POSMATRA&A

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  27/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  28/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  29/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  30/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  SAZNANJE STVARI PO SE)INIJE MOGU-E

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  31/163

  OPIS 0! "ada#a

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  32/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  33/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJE

  OPISU

  AKO OPIS NIJE VERAN &INJENI'AMAKASNIJE .AZE U ISTRAIVANJU -E )ITUPROPA%-ENE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  34/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJE

  OPISU

  NAU&NI OPIS JE VRSTA PREVODASIROVE &INJENI'E U NAU&NU &INJEN

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  35/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  36/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJE

  OPISU

  SVAKI OPIS &INJENI'E JE I NJENOTUMA&ENJE U SVETLU NAU&NE TEORTJ! +IPOTEZE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  37/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  38/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  39/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  40/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  41/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  SLA)OST OPISIVANJA &INJENI'A J%TO SE OGRANI&AVA NA POJAVNO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  42/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  43/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  NASTANAK MODERNE NAUKE POVEZAJE SA PRELASKOM OD OPISAPOJEDINA&NE POJAVE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  44/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  NASTANAK MODERNE NAUKE POVEZAJE SA PRELASKOM NA OPIS MASOVNIPOJAVA

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  45/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  PO%TO NIJE MOGU- OPISSVI+ POJAVA POJEDINA&NO

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  46/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  PO%TO NIJE MOGU- OPIS SVI+ POJAPOJEDINA&NO 1 TEORIJA UZORKA

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  47/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  KAKO SE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  48/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  KAKO SE IZ KLASE ISTOVETNI+SLU&AJEVA SE SPOZNA SE JEDAN SLU

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  49/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  TAKO SE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  50/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  TAKO SE UPOZNAVANJE JEDNOGSLU&AJA MOGU )OLJE RAZUMETI SVIDRUGI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  51/163

  KLASI.IKOVANJE 2! "ada#a

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  52/163

  - USASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  53/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKOVANJE &INJENI'A TJ!PODATAKA SE O)AVLJA UVEK SO)ZIROM NA NEKO MERILO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  54/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  55/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  SVAKA KLASI.IKA'IJA ILI TIPOLOGIJAPRVO OTKRIVANJE ILI UNO%ENJE RE

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  56/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKA'IJA SE VR%I UODNOSU NA JEDNO MERIL

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  57/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  58/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKA'IJA I TIPOLOGIJA JO% NI%TANE O)JA%NJAVAJU I NI%TA NERAZUMEVAJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  59/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  60/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKA'IJE I TIPOLOGIJE SUSTVORENE SA 'ILJEM DA SE ODSTRANERED

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  61/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  62/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  63/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKOVATI POJAVE* LJUDE* IDEJEZNA&I SPUTATI I+* OKOVATI I+*OKAMENITI I+,

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  64/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  65/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASA PODRAZUMEVA DA SU &LANOKLASE SLI&NI ILI ISTOVETNI )AR POJEDNOJ OSO)INI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  66/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  67/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  SVAKA KLASI.IKA'IJA MORA DAZADOVOLJI IZVESNE LOGI&KE ZA+TE

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  68/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  A3 DA SE IZVR%I S O)ZIROM NAODRE(ENI KRITERIJUM ILI MER

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  69/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  A3 DA SE IZVR%I S O)ZIROM NAODRE(ENI KRITERIJUM ILI MERIL)3 DA )UDE DOSLEDNA

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  70/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  A3 DA SE IZVR%I S O)ZIROM NAODRE(ENI KRITERIJUM ILI MERILO)3 DA )UDE DOSLEDNA'3 DA )UDE POTPUNA

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  71/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  A3 DA SE IZVR%I S O)ZIROM NA ODRE(ENKRITERIJUM ILI MERILO)3 DA )UDE DOSLEDNA'3 DA )UDE POTPUNAD3 DA IMA O%TRINU RAZLIKOVANJA ME(UGRUPAMA

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  72/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  NA% NA&IN KLASI.IKA'IJE JE JEDAN OMOGU-I+ ALI JE KLASI.IKA'IJAUNIVERZALNA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  73/163

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  74/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  75/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  DRU%TVENE POJAVE LAK%EJE OPISATI NEGO DE.INISA

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  76/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  PRELAZ SA OPISA NA DE.INI'IJU ZNAGU)ITAK %IRINE I DO)ITAK DU)INESPOZNAJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  77/163

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  78/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  DE.INI'IJA NE SME )ITI NIPREVI%E %IROKA NI PREVI%E US

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  79/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NA%E DE.INI'IJE SE MENJAJU SAUPOZNAVANJEM NOVI+ ISKUSTAV

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  80/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NA%E DE.INI'IJE SE MENJAJU NA%IM SAZNAJNIM POTRE)AM

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  81/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NA%E DE.INI'IJE SE MENJAJUSA RASTOM NA%EG SAZNANJ

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  82/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  AKO )I DESNA STRANA DE.INI'IJE )IJEDNAKA LEVOJ KORISTILI )ISMO NJEOPIS

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  83/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  DE.INI'IJA NEKOG POJMA JE SVO(ENTOGA POJMA NA DRUGE POJMOVE UO)IMA

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  84/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  LEVA STRANA JE UVEKSIROMA%NIJA

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  85/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  IDEALNE DE.INI'IJE SU MOGU-E LOGI'I* MATEMATI'I* GEOMETRIJ

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  86/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NE I U NAUKAMA O &OVEK

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  87/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  DE.INISATI POJAM ZNA&I POVU-I JASGRANI'U PREMA OSTALIM POJMOVIM

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  88/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  DA LI JE I KADA JE NUNADE.INI'IJA KLJU&NI+ POJMOV

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  89/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NA PO&ETKU ISTRAIVANJA

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  90/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  DA )ISMO ZNALI %TAUOP%TE ISTRAUJEMO

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  91/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NA KRAJU ISTRAIVANJA6

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  92/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  KADA SE UPOZNAJU )ITNAO)ELEJA POJAVE

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  93/163

  SASTOJI SE U DE.INISANJUOSNOVNI+ POJMOVA

  NIKAD6

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  94/163

  S S OJ S U S JUOSNOVNI+ POJMOVA

  DE.INI'IJA OGRANI&AVA VIDIK IPREDSTAVLJA NASILJE NAD &INJENI'A

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  95/163

  J JOSNOVNI+ POJMOVA

  )OLJE IMATI NEKAKVU NEGO NIKAKVUDE.INI'IJU ALI NE UZMITE JE PREVI%EOZ)ILJNO

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  96/163

  J JOSNOVNI+ POJMOVA

  DE.INI'IJA JE VI%E VODI& UPOSMATRANJU NEGO ODRE(IVANJESU%TINE POJMA

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  97/163

  J JOSNOVNI+ POJMOVA

  TRADI'IONALNA LOGIKA/

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  98/163

  J JOSNOVNI+ POJMOVA

  UOP%TAVANJE PRONALAENJEISTOVETNI+ OSO)INA POJAVA JEDNEKLASE

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  99/163

  J JOSNOVNI+ POJMOVA

  ONO %TO IM JE ZAJEDNI&KOPREDSTAVLJA NJI+OVU SU%TI

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  100/163

  J JOSNOVNI+ POJMOVA

  JEDNA PALJIVO OPISANA &INJENI'AAKO JE DO)RO ODA)RANA MOE DAOPI%E KLASU

  &ETVRTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U DE.INISANJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  101/163

  OSNOVNI+ POJMOVA

  ILI DRU%TVO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  102/163

  O)JA%NJAVANJE 7! "ada#a

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  103/163

  POJAVE

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  104/163

  POJAVE

  O)JA%NJENJE POJAVE JE OTKRIVANUZROKA NJENOG NASTANKA

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  105/163

  POJAVE

  O)JA%NJENJE POJAVE JEOTKRIVANJE NJENE STRUKTU

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  106/163

  POJAVE

  O)JA%NJENJE POJAVE JEOTKRIVANJE NJENE .UNK'

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  107/163

  POJAVE

  O)JA%NJENJE POJAVE JEOTKRIVANJE NJENE .ORME

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  108/163

  POJAVE

  UZRO&NO O)JASNITI ZNA&I POKAZATZA%TO SE DESILA NA OVAJ NA&IN A NDRUGA&IJI

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  109/163

  POJAVE

  STRUKTURNO O)JASNITI ZNA&IUPOZNATI ELEMENTE I NA&IN NA KOJSU POVEZANI

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  110/163

  POJAVE

  .UNK'IONALNO O)JASNITI ZNA&IOTKRITI .UNK'IJE KOJI DEO IMA UOKVIRU SISTEMA

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  111/163

  POJAVE

  O)JASNITI .ORMU ZNA&I OTKRITITRAJNE I NEPROMENJIVE O)LIKEIZRAAVANJA

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  112/163

  POJAVE

  LOGI&KO OPRAVDANJE SE &EST)RKA SA NAU&NIM O)JA%NJENJ

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  113/163

  POJAVE

  NAU&NI ISKAZ SE LOGI&KI OPRAVDAVTAKO %TO SE UVRSTI U DEDUKTIVNISISTEM

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  114/163

  POJAVE

  NA VR+U DEDUKTIVNOGSISTEMA SE NALAZI AKSIO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  115/163

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  116/163

  POJAVE

  OVO NE ZNA&I DA JE TAJISKAZ NAU&NO O)JA%NJEN

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  117/163

  POJAVE

  NAU&NO O)JA%NJENJE JE SPE'I.I&NOJER U OSNOVI IMA NAU&NI ZAKON ITEORIJU

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  118/163

  POJAVE

  NAUKA TEI DA O)JASNI %TO VI%E&INJENI'A %TO MANJIM )ROJEM ZAKO

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  119/163

  POJAVE

  %TO VI%E ZAKONA SA %TOMANJE TEORIJA

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  120/163

  POJAVE

  O)JASNITI NE%TO ZNA&IPOVEZATI TO SA SVIM DRUG

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  121/163

  POJAVE

  ALI TO NIJE MOGU-E

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  122/163

  POJAVE

  ODVOJENO POSMATRANJE ISKUSTVEN&INJENI'A NE MOE DOVESTI DOTEORIJE

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  123/163

  POJAVE

  MISAONIM PRO'ESOM UPORE(IVANJATRAENJA ZAJEDNI&KI+ I )ITNI+OSO)INA

  %ESTI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U O)JA%NJENJUPOJAVE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  124/163

  POJAVE

  DOSPEVAMO DO RAZUMEVANJAUZAJAMNI+ VEZA* PRAVILNOSTI IZAKONITOSTI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  125/163

  RAZUMEVANJE 8! "ada#a

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  126/163

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  127/163

  DVA TUMA&ENJASTVARNOSTI

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  128/163

  RA'IONALNO9ISKUSTVENI/O)JA%NJENJE

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  129/163

  META.IZI&KO NADISKUSTVENRAZUMEVANJE

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  130/163

  JEDNA LJUDSKA RADNJA JE VI%EOD LAN'A UZROKA I POSLEDI'

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  131/163

  PORED O)JA%NJENJA VEZA MORA SEPOJAVITI I RAZUMEVANJE NJI+OVOGZNA&ENJA ZA NAS

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  132/163

  JEDNOM SE LJUDSKO DELOVANJPOJAVLJUJE KAO DOGA(AJ

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  133/163

  DRUGI PUT U O)LIKU ZNA&ENKOJE SU MU U&ESNI'I PRIDAL

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  134/163

  PONA%ANJE IMA SVOJUUNUTRA%NJU I SPOLJA%NJU STRA

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  135/163

  SPOLJA%NJA JE VIDLJIVA ILAKO JU JE O)JASNITI

  SEDMI ZADATAK SASTOJI SOD RAZUMEVANJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  136/163

  UNUTRA%NJA JE SAKRIVENATE%KO JU JE RAZUMETI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  137/163

  PREDVI(ANJE :! "ada#a

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  138/163

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  139/163

  PREDVI(ANJE JE VEOMAVAAN ZADATAK NAUKE

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  140/163

  U DRU%TVENIM NAUKAMA NIJE )ITNOPREDVI(ANJE DOGA(AJA VE-POSLEDI'A

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  141/163

  &ESTO SE DRU%TVENE NAUKEOMALOVAAVAJU JER NEMAJU STEPENTA&NOSTI PRIRODNI+

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  142/163

  MOGU-E JE RAZLIKOVATI TRISLOJA DRU%TVENE STVARNOS

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  143/163

  ONI DOZVOLJAVAJU TRI RAZLI&STEPENA PREDVIDIVOSTI

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  144/163

  PREDVI(ANJE JE NAJTA&NIJE KAD SEODNOSI NA SLOJ DRU%TVENESTVARNOSTI GDE SU

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  145/163

  VEROVANJA*

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  146/163

  VEROVANJA* MI%LJENJA*

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  147/163

  VEROVANJA* MI%LJENJA*PONA%ANJA

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  148/163

  VEROVANJA* MI%LJENJA* PONA%ANJAREPETATIVNA* RUTINSKA I STEREOTIP

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  149/163

  DRUGI SLOJ NIJE POSTVAREN DO TEMERE* %TO -E PREDVI(ANJE U&INITIMANJE PRE'IZNO

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  150/163

  ONO -E SE KRETATI U OKVIRIMAVEROVATNO-E I STEPEN VEROVATNO-E )ITI VISOK

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  151/163

  POSTOJI SLOJ LJUDSKE STVARNOSKOJI NIJE POSTVAREN

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  152/163

  PREDVI(ANJE SE GRANI&I SANAGA(ANJEM I PRA-ENO JE VELIKIMGRE%KAMA

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  153/163

  PREDVI(ANJE NIJE DOKAZISTINITOSTI TEORIJE

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  154/163

  NAUKA PREDVI(A DOGA(AKOJE NE ZNA DA O)JASNI

  OSMI ZADATAK NAUKE JEPREDVI(ANJE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  155/163

  NAUKA O)JA%NJAVA DOGA(AKOJE NE MOE DA PREDVIDI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  156/163

  KONTROLA ;! "ada#a

  DEVETI ZADATAK NAUKE JEKONTROLA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  157/163

  DEVETI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U KONTROLI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  158/163

  KONTROLA JE POKU%AJ OVLADAVANDRU%TVENIM PRO'ESIMA

  DEVETI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U KONTROLI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  159/163

  DRU%TVENIM PRO'ESIMA KOJI )IINA&E TEKLI SPONTANIM TOKOVI

  DEVETI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U KONTROLI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  160/163

  TEORIJSKA NAUKA IMA ZADATAK DAO)JASNI I RAZUME DRU%TVENUSTVARNOST

  DEVETI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U KONTROLI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  161/163

  PRIMENJENA NAUKA IMA ZADATAK DAO)LADA NJOME ILI JE DRI PODKONTROLOM

  DEVETI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U KONTROLI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  162/163

  KONTROLA NE U SMISLUPROVERAVANJA ZAKLJU&AK

  DEVETI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U KONTROLI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  163/163

  KONTROLA SAMI+ DRU%TVENI+ POJAI PRO'ESA NA OSNOVU SPOZNAJEZAKONITOSTI