Click here to load reader

Z P Araling Panlipunan ... hihimayin sa aralin ng linggo na ito. • Natataya sng impluwensiya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. (AP7KSA -IIc - 1.4)

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z P Araling Panlipunan ... hihimayin sa aralin ng linggo na ito. • Natataya sng impluwensiya ng...

 • Republic of the Philippines Department of Education

  Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 4:

  Ang Impluwensiya ng mga Kaisipang Asyano sa Kalagayang Panlipunan at Kultura sa Asya

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  7

  Name of Learner: ___________________________

  Grade & Section: ___________________________

  Name of School: ___________________________

 • Alamin

  • Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutuhan sa modyul na tungkol sa impluwensiya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. Nakasaad dito ang kumptensi na tatalakayin at hihimayin sa aralin ng linggo na ito.

  • Natataya sng impluwensiya ng mga kaisipang Asyano sa kalagayang panlipunan at kultura sa Asya. (AP7KSA -IIc - 1.4)

  Balikan

  Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng may tamang sagot.

  1. Ano ang pinakamahalagang kontibusyon ng mga Sumerian sa kabihasnang pandaigdig? a. Sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. b. Ang pagkatuklas ng pottery wheel. c. Mga seda at porselana. d. Pagkakatuklas ng paggamit ng decimal system,

  2. Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala bilang dambana ng kanilang diyos o diyosa? a. Great Wall of China b. Taj Mahal c. Ziggurat d. Hanging Garden of Babylon.

  3. Bakit kinilala ng mga arkeolohiya ang kabihasnang Indus na isang organisado at planadong lipunan? a. Dahil maayos at mabilis na natagpuan ang mga labi ng

  kabihasnan. b. Dahil sa natuklasang dalawang lungsod na pare-pareho ang mga

  sukat na bloke ng kabahayan na may sentralisadong Sistema ng kanal sa ilalim ng lupa.

  c. Kapag naging maayos ang pamumuhay at nabago ng kapaligiran d. Kapag nagkaroon ng paglaki ng populasyon at napangkat ang tao

  ayon sa kakayahan

  4. Anong mga pamamaraan o paghahanda ang ginawa ng mga kabihasnang umusbong sa Asys upang hindi sila magapi ng hamon ng kalikasan sa kanilang lugar tulad ng mga baha at kalamidad? a. Nagtayo sila ng mga dike na haharang sa mga tubig na maaaring

  sumira sa kanilang lupain kapag panahon ng tag-ulan. b. Nagtanim sila ng malalaking puno sa tabi ng ilog.

 • Ang nasa larawan ay _________________ _________________ _________________

  ____.

  Ang nasa larawan ay

  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________.

  c. Nagtatago sila at bumabalik sa mga kweba kapag panahon na may ulan.

  d. Nagtatayo sila ng mga dike at nagtanim ng malalaking puno at inayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi pumasok sa kanilang pamayanan.

  5. Paano nabuo ang isang kabihasnan? a. Sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan, relihiyon, uring

  panlipunan, sining, arkitektura at Sistema ng pagsulat. b. Kapag may pamahalaan, relihiyon, sining, arkitektura at Sistema

  ng pagsulat. c. Kapag naging maayos ang pamumuhay at nabago ang kapaligiran. d. Kapag nagkaroon ng paglaki ng populasyon at napangkat ang tao

  sa kakayahan.

  Tuklasin

  Suriin

  ANG NASYON NG MGA TSINO Nagsimula ang kabihasnan ng Tsina sa lambak-ilog ng Huang Ho. Ang kabihasnang ito ay hango sa mga turo ng tanyag na pilosopo na si CONFUCIUS. Sinusunod na kaisipan o pilosopiya o mga turo ni

  Aralin 4

  Ang Impluwensiya ng mga Kaisipang Asyano sa Kalagayang Panlipunan at Kultura sa Asya

 • CONFUCIUS na CONFUCIANISM o mas kilala bilang GOLDEN RULE (“Do unto others, want others to do unto you; do not do unto others what you don’t want others to do unto you”) Ibig sabihin: gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin rin nila sa iyo; samantala,huwag mo namang gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo.” na pinanniniwalaan ng mga Tsino.

  Noong sinaunang panahon, tinawag ng mga Tsino ang kanilang imperyo na ZHONGGUO na nangangahulugang MIDDLE KINGDOM o Gitnang kaharian na naniniwala sila na ang kanilang imperyo ang sentro ng daigidig at mga kaganapan. Naniniwala rin silang pagiging superior at natatanging kultura at kabihasnan sa daigidig. Hindi nila pinagkait ang kanilang kultura sa hindi nila kalahi. Ibinahagi nila ito sa Japan, Korea at Vietnam. Para sa kanilang pagiging sibilisado ay hindi usapin ng lahi kung hindi pagtanggap ng Confucianism. Nang dumating ang mga barbarong Europeo ay nagbigay pugay sa emperador ng Tsina sa pamamagitan ng KOWTOW (pagyuko sa emperador ng tatlong beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento at dapat magkaloob ng tribute o regalo ang sinumang haharap sa emperador ) , sila’y tiningnan ng mga Tsino bilang mga mababang uri.

  Ang katagang SINO ay ginamit upang tukuyin ang mga Tsino kung kaya’t ang kanilang pananaw na sila ay superior sa lahat ay tinuturing na Sinosentriko o Sinocentrism na parte ng kanilang paniniwala na ang kanilang emperador ay anak ng langit o Son of Heaven na namumuno siya sa kapahintulutan o basbas ng kalangitan o Mandate of Heaven hanggang mananatili siyang Mabuti o puno ng virtue. Kapag ang emperador ay lumihis ng landas na naging masama, mapang-abuso sa kanyang mga nasasakupan babawiin ng langit at ipagkakaloob ito sa susunod na taong may puno ng kabutihan na tatanghaling susunod na emeperador. Malalaman lamang ito na kapag ang emperador ay hindi na naging Mabuti, nagkakaroon ng palatandaan ng mga trahedya: lindol, bagyo,tagtuyot, peste, digmaan o ibang mga kaguluhan.

  Japan

  Bagamat humiram ng kultura ang ang Japan sa China, may sarili rin itong kultura at paniniwala kung ano ang kanilang katayuan sa daigdig. Naniniwala ang mga Hapones na ang mga isla nila ay lupa ng mga diyos dahil nabuo o inianak ito bunga ng pagtatalik ng kanilang diyos na si IZANAGI at kanilang Diyosa na si IZANAMI na naging bunga ay si AMATERASU-OMI-KAMI na kinilala ng mga Hapones na diyosa ng araw o SUN GODDESS. Ipinanganak daw si Amaterasu nang hinugasan ni Izanagi ang kanyang kaliwang mata. Mahalaga si Amaterasu sa dahilan minsan siyang magalit sap ag-uugali ng kanyang kapatid, nagtago siya sa kuweba. Dumilim ang buong daigidig at kinalaingang pakiusapan si Amaterasu na lumabas upang bumalik ang liwanag. Ayon pa rin sa kwento, ipinadala ni

 • Amaterasu ang kanyang apo na si NINIGI-NO- MIKOTO, upang pamunuan ang kalupaan dala ang alahas, espada,salamin ( na kinilalang banal na sagisag ng emperador hanggang sa ngayon) at tumungo sa isla ng KYUSHU sa Japan. Ang kaapu-apuhan ni NINIGI na si Jimmu Tenno ang kinilala ng mga Hapones na kanilang unang emperador. Dahil sa mito o alamat na ito , naging banal ang pinagmulan ng emperador ng Japan. Ikinalat ito ng naunang emperador ang mitong ito upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Naniwala ang mga Hapones na diyos ang kanilang emperador na nag-ugat din sa relihiyon ng mga Hapones na Shinto na si Amaterasu ang pinakamahalagang diyos.

  Walang Mandate of Heaven ang Japan hindi kagaya ng China, samakatuwid hindi pwedeng tanggalin ang isang emperdor dahil banal at sagrado na tanging sa lahi lamang ni Amaterasu magmula ang isang emperador. Pero sa ngayon, bagamat hindi na diyos ang pananaw ng mga Hapones sa kanilang emperador, nanatili ang kanilang pagmamahal dito na simbolo ng kanilang pagkakaisa

  Korea

  Kagaya ng China at Japan, naniniwala rin sila sa pinagmulan ng kanilang emperador. Ayon sa alamat, nagmula ang pinuno ng Korea kay Prinsipe Hwanung na anak ng diyos ng kalangitan. Bumaba si Hwanung sa kalupaan at itinatag ang lungsod ng diyos (city of god). Nagtalaga siya ng pangalaga ng hangin, ulan at lupa. Na tinuruan niya ng ibat ibang kaalaman sa agrikultura, medisina,pangingisda,pagkakarpintero, paghahabi at iba pa. nagkaloob din siya ng batas na nagtuturo ng tama at mali. Nakapag-asawa siya ng isang OSO na naging magandang dilag, nagkaroon sila ng anak na si Danjun o Tangun na nagtatag ng Gojoseon O Lumang Joseon, unang kaharian ng Korea.

  Timog-Silangang Asya

  May malakas na ugnayan ang kanilang mga sinaunang pinuno sa kanilang diyos. Animisim ang tawag sa katutubong relihiyon nito, kung saan naniniwala sila na ang kapaligiran ay pinanahanan ng nga espiritu o diyos na maaaring mabait o masama. Pinakamahalaga sa kanila ang diyos o diyosa ng kalupaan sa dahilang ito ang tumustos sa pangangailangan ng kaharian. Ayon sa paniniwala ng mga MON nangunguna sa ritwal ang kanilang hari para sa ikasisiya ng kanilang diyos. Sa pagpanaw ng kanilang hari tutungo ito sa daigdig ng mga espiritu at maging diyos at espritu na rin. Dalawang katungkulan ng hari habang nabubuhay: 1) tagapamagitan ng mga diyos at tao upang pigilan ang kalamidad sa kalikasan bunga ng maling pag-aalay sa mga diyos espiritu ng kalikasan, 2) tagapamagitan sa iba’t ibang pamayanan at mamamayan upang manatili ang mapayapang ugnayan nila sa isat isa para patuloy ang kasaganahan sa lipunan. Pinaniniwalaang sagradong tahanan ng mga diyos ay ang bundok: halimbawa sa Myanmar (mount POPA), Cambodia (Ba Phnom malapit sa

 • Mekong Riversa hangganan ng Vietnam), sa Thailand naniniwala sila na ang imperyong Sukhotai na si Phra Kapung ay nanahanan sa isang burol at sa Pilipinas (Bundok Apo, Banahaw, Arayat at Pulag) ay tahanan ng mga diyos o espiritu.

  Sa Timog- Silangang Asya ang bundok ay sinisimbolo ng mga kamangha- manghang templo at istrukutrang arkitektural halimbawa nito ay Borobodur( ang pinakadakilang monumentong Buddhist na itinayo sa Central Java, Indonesia. Ang pangalang ito ay nagmula sa wikang Sanskrit na Buhmian Bhara Budhara na ibig sabihin ay “Mountain of Accumulation o

Search related