Click here to load reader

YUNIT 1 - · PDF filebawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo. Basic Economic Questions4. Marginal thinking Ang marginal thinking ang pagsusuri ng isang indibidwal sa karagdagang halaga,

 • View
  285

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of YUNIT 1 - · PDF filebawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo. Basic Economic Questions4....

 • YUNIT 1PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS(Basic Concepts)Arnold G. OniaConstancio Padilla National High SchoolDivision of San Jose CitySan Jose City, Nueva Ecija

 • Aralin 1: Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks

  Ang Ekonomiks ay isang sangay ng Agham Panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang-yaman.

  emphasize

 • Ekonomiks nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, ang oikos at nomos.

  bahay

  households and economies have much in common.

  pamamahala

 • May kakapusan dahil may limitasyon ang mga pinagkukunang-yaman at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

 • Basic Economic Questions4 na Batayang Katanungan :

  Ano ang gagawin?Paano gagawin?Gaano karami ang gagawin?Para kanino ang gagawin

 • Basic Economic QuestionsAno ang gagawin?

  Pagkain ?

  Kagamitan?

 • Basic Economic QuestionsPaano ang gagawin? Example: Sa Pagsasaka

  or or

  Organic ba o gagamit ng pataba at pestecides?

 • Basic Economic QuestionsGaano karami ang gagawin?

  Marami ba o konti lang?

 • Basic Economic QuestionsPara kanino ang gagawin?

  Para sa mahihirap?Para sa mayayaman?

 • Basic Economic QuestionsMahahalagang Konsepto sa Ekonomiks

  1. Trade-off2. Opportunity Cost3. Incentives4. Marginal thinking

 • Basic Economic Questions1. Trade-off

  Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay.Halimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro?

 • Basic Economic Questions2. Opportunity CostAng opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang opportunity cost ng paglalaro sa naunang halimbawa ay ang halaga ng pag-aral na ipinagpalibang gawin.

 • Basic Economic Questions

 • Basic Economic Questions3. IncentivesIto ay mga dagdag na pakinabang na iniaalok ng mga lumilikha ng produkto at serbisyo, tulad ng pag-aalok ng mas mura at magandang serbisyo at pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo.

 • Basic Economic Questions4. Marginal thinking

  Ang marginal thinking ang pagsusuri ng isang indibidwal sa karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon.

 • Basic Economic QuestionsTanong: 1. Ano ang kahalagahan ng

  ekonomiks?

  2. Bakit dapat matutuhan ng isang mag-aaral ang ekonomiks at ano ang kaugnayan nito sa paggawa ng desisyon? Ipaliwanag.

 • Basic Economic QuestionsSitwasyon: Si Nicole ay pumapasok sa isang pampublikong paaralan na malapit sa kanilang bahay. Naglalakad lamang siya sa tuwing papasok at uuwi. Sa loob ng isang lingo, binibigyan siya ng kanyang mga magulang ng Php100 na baon pambili ng kanyang pagkain at iba pang pangangailangan. Suriin ang talahanayan ng mga produktong maaaring bilhin ni Nicole sa canteen.

 • Basic Economic QuestionsProdukto Presyo bawat Piraso

  Tubig na inumin Php10 Tinapay Php 8 Kanin Php10 Ulam Php20 Juice Php10

 • Basic Economic QuestionsTanong: 1. Kung ikaw si Nicole, ano ang mga

  produktong handa mong ipagpalit upang makabili ng inuming tubig? Bakit?

  2. Nagkaroon ng promo sa mga kanin at ulam (combo meals) at bumaba sa Php25.00 ang halaga nito. Kung ikaw si Nicole, paano mo pamamahalaan ang iyong badyet?

 • Basic Economic Questions Kahalagahan ng Ekonomiks makatutulong ito sa mabuting

  pamamahala at pagbuo ng matalinong pagdedesisyon bilang:1. bahagi ng lipunan2. kasapi ng pamilya3. mag-aaral

 • Basic Economic QuestionsAssignment:Sumulat ng maikling repleksiyon tungkol sa iyong mga natutuhan at reyalisasyon tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks sa iyong buhay bilang mag-aaral at bilang kasapi ng pamilya at lipunan.

 • Basic Economic Questions

  NAPAKAHUSAY 4 PUNTOS MAHUSAY 3 PUNTOS KATAMTAMAN 2 PUNTOS NANGANGAILA-NGAN NG PAGPAPABUTI 1 PUNTOS Buod ng aralin, paksa, o gawain Maliwanag at kumpleto ang pagbuod ng araling tinalakay Maliwanag subalit may kulang sa detalye sa paksa o araling tinalakay Hindi gaanong maliwanag at kulang sa ilang detalye sa paksa o araling tinalakay Hindi maliwanag at marami ang kulang sa mga detalye sa paksa o araling tinalakay Sa bah

  Slide 1Aralin 1: Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksSlide 3Slide 4Basic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic QuestionsBasic Economic Questions

Search related