of 9/9
Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4] Ocena celująca Uczeo: – wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji chemicznych za pomocą wskaźników definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada opisuje budowę wodorotlenków – podaje wartościowośd grupy wodorotlenowej zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Al(OH) 3 opisuje właściwości oraz zastosowania wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) zasad zapisuje równania dysocjacji jonowej zasad (proste przykłady) podaje nazwy jonów powstałych w wyniku odróżnia zasady od kwasów za pomocą wskaźników wymienia rodzaje odczynu roztworów – określa zakres pH i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów Uczeo: – wymienia wspólne właściwości zasad – wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości zasad – definiuje pojęcie tlenek zasadowy – podaje przykłady tlenków zasadowych – wymienia dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia – wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno palone i wapno gaszone – określa rozpuszczalnośd wodorotlenków na podstawie tabeli rozpuszczalności – odczytuje proste równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad – definiuje pojęcie odczyn zasadowy – omawia skalę pH – bada odczyn i pH roztworu – zapisuje obserwacje do przeprowadzanych doświadczeo Uczeo: rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada – wymienia przykłady wodorotlenków i zasad – wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachowad szczególną ostrożnośd – wymienia poznane tlenki zasadowe – zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku planuje doświadczenia, w których wyniku, można otrzymad wodorotlenek: sodu, potasu lub wapnia – planuje sposób otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych zapisuje i odczytuje równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad – określa odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze – rozwiązuje chemografy – opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) wymienia przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego, obojętnego roztworów interpretuje wartośd pH w ujęciu Uczeo: – zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu planuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymad różne wodorotlenki, także trudno rozpuszczalne zapisuje równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków – identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji – odczytuje równania reakcji chemicznych – rozwiązuje chemografy o większym stopniu trudności – wyjaśnia pojęcie skala pH - zna pojęcie amfoteryczności – opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznych.

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III · – dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy, aminokwasy są pochodnymi węglowodorów – opisuje budowę pochodnych

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III · – dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe,...

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Dzia: Wodorotlenki

Ocena dopuszczajca [1]

Ocena dostateczna [1 + 2]

Ocena dobra [1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celujca

Uczeo: wymienia zasady bhp dotyczce

obchodzenia si z zasadami odrnia zasady od innych substancji chemicznych za pomoc wskanikw definiuje pojcia wodorotlenek i

zasada opisuje budow wodorotlenkw podaje wartociowod grupy wodorotlenowej zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenkw: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 opisuje waciwoci oraz zastosowania wodorotlenkw: sodu, potasu i wapnia wyjania, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) zasad zapisuje rwnania dysocjacji jonowej zasad (proste przykady)

podaje nazwy jonw powstaych w wyniku odrnia zasady od kwasw za pomoc wskanikw wymienia rodzaje odczynu roztworw okrela zakres pH i barwy wskanikw dla poszczeglnych odczynw

Uczeo: wymienia wsplne waciwoci zasad wyjania, z czego wynikaj wsplne waciwoci zasad definiuje pojcie tlenek zasadowy podaje przykady tlenkw zasadowych wymienia dwie gwne metody otrzymywania wodorotlenkw zapisuje rwnania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia wyjania pojcia woda wapienna, wapno palone i wapno gaszone okrela rozpuszczalnod wodorotlenkw na podstawie tabeli rozpuszczalnoci odczytuje proste rwnania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad definiuje pojcie odczyn zasadowy omawia skal pH bada odczyn i pH roztworu zapisuje obserwacje do przeprowadzanych dowiadczeo

Uczeo: rozrnia pojcia wodorotlenek i zasada wymienia przykady wodorotlenkw i zasad wyjania, dlaczego podczas pracy

z zasadami naley zachowad szczegln ostronod

wymienia poznane tlenki zasadowe zapisuje rwnania reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku planuje dowiadczenia, w ktrych wyniku, mona otrzymad wodorotlenek: sodu, potasu lub wapnia planuje sposb otrzymywania wodorotlenkw trudno rozpuszczalnych zapisuje i odczytuje rwnania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad okrela odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomoci jonw obecnych w badanym roztworze rozwizuje chemografy opisuje dowiadczenia

przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)

wymienia przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego, obojtnego roztworw interpretuje wartod pH w ujciu

Uczeo: zapisuje wzr sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu planuje dowiadczenia, w ktrych wyniku mona otrzymad rne wodorotlenki, take trudno rozpuszczalne zapisuje rwnania reakcji otrzymywania rnych wodorotlenkw identyfikuje wodorotlenki na podstawie podanych informacji odczytuje rwnania reakcji chemicznych rozwizuje chemografy o wikszym stopniu trudnoci wyjania pojcie skala pH

- zna pojcie amfoterycznoci opisuje i bada waciwoci wodorotlenkw amfoterycznych.

jakociowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojtny) opisuje zastosowania wskanikw planuje dowiadczenie, ktre umoliwi zbadanie wartoci pH produktw uywanych w yciu codziennym

Dzia: Sole

Ocena dopuszczajca [1]

Ocena dostateczna [1 + 2]

Ocena dobra [1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra [1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celujca

Uczeo: opisuje budow soli wskazuje metal i reszt kwasow

we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorkw, siarczkw) tworzy nazwy soli na podstawie

wzorw sumarycznych i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw, np. wzory soli kwasw: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia

wskazuje wzory soli wrd zapisanych wzorw zwizkw chemicznych

opisuje, w jaki sposb dysocjuj sole

zapisuje rwnania reakcji dysocjacji jonowej soli (proste przykady)

Uczeo: wymienia cztery najwaniejsze

sposoby otrzymywania soli podaje nazwy i wzory soli (typowe

przykady) zapisuje rwnania reakcji

otrzymywania soli (reakcja zobojtniania) w postaci czsteczkowej, jonowej oraz jonowej skrconej

odczytuje rwnania reakcji otrzymywania soli

wyjania pojcia reakcja zobojtniania i reakcja strceniowa

zapisuje rwnania reakcji otrzymywania soli (reakcja strceniowa) w postaci czsteczkowej

korzysta z tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli

Uczeo: podaje nazwy i wzory dowolnych

soli zapisuje i odczytuje rwnania

dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli

stosuje metody otrzymywania soli wyjania przebieg reakcji zobojtniania zapisuje rwnania reakcji

otrzymywania soli w postaci czsteczkowej i jonowej

okrela, korzystajc z szeregu aktywnoci metali, ktre metale reaguj z kwasami wedug schematu:

metal + kwas sl + wodr wymienia przykady soli wystpujcych w przyrodzie

projektuje dowiadczenia umoliwiajce otrzymywanie soli

Uczeo: wskazuje substancje, ktre mog ze sob reagowad, tworzc sl podaje metody otrzymywania soli identyfikuje sole na podstawie

podanych informacji wyjania, jakie zmiany zaszy w

odczynie roztworw poddanych reakcji zobojtniania

przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna

proponuje reakcj tworzenia soli trudno rozpuszczalnej

okrela zastosowanie reakcji strceniowej

zapisuje i odczytuje rwnania reakcji otrzymywania dowolnej soli w postaci czsteczkowej i jonowej

projektuje dowiadczenia otrzymywania soli

wyjania pojcie hydroliza, wyjania pojcie hydrat, wymienia przykady hydratw, wyjania pojcia: sl

podwjna, sl potrjna, wodorosl i hydroksosl.

dzieli sole ze wzgldu na ich rozpuszczalnod w wodzie

okrela rozpuszczalnod soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalnoci wodorotlenkw i soli

podaje sposb otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas)

zapisuje czsteczkowo rwnania reakcji otrzymywania soli (najprostsze)

definiuje pojcia reakcje zobojtniania i reakcje strceniowe

odrnia zapis czsteczkowy od zapisu jonowego rwnania reakcji chemicznej

okrela zwizek adunku jonu z wartociowoci metalu i reszty kwasowej

wymienia zastosowania najwaniejszych soli, np. chlorku sodu

zapisuje i odczytuje wybrane rwnania reakcji dysocjacji jonowej soli

dzieli metale ze wzgldu na ich aktywnod chemiczn (szereg aktywnoci metali)

wymienia sposoby zachowania si metali w reakcji z kwasami (np. mied lub magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym)

zapisuje obserwacje z przeprowadzanych na lekcji dowiadczeo

w reakcjach strceniowych formuuje wniosek dotyczcy wyniku reakcji strceniowej na podstawie analizy tabeli rozpuszczalnoci soli i wodorotlenkw podaje zastosowania soli opisuje dowiadczenia

przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)

przewiduje efekty zaprojektowanych dowiadczeo

formuuje wniosek do zaprojektowanych dowiadczeo

Dzia: Wgiel i jego zwizki

Ocena dopuszczajca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celujca

[1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4]

Ucze:

podaje kryteria podziau chemii na

organiczn i nieorganiczn okrela, czym zajmuje si chemia

organiczna

definiuje pojcie wglowodory

wymienia naturalne rda

wglowodorw stosuje zasady BHP w pracy

z gazem ziemnym oraz produktami

przerbki ropy naftowej opisuje budow i wystpowanie

metanu

podaje wzory sumaryczny i

strukturalny metanu opisuje waciwoci fizyczne i

chemiczne metanu

opisuje, na czym polegaj spalanie

cakowite i niecakowite zapisuje rwnania reakcji

spalania cakowitego

i niecakowitego metanu definiuje pojcie szereg

homologiczny

podaje wzory sumaryczne i

strukturalne etenu i etynu

opisuje najwaniejsze waciwoci

etenu i etynu

definiuje pojcia: polimeryzacja,

monomer i polimer

opisuje najwaniejsze

zastosowania etenu i etynu

definiuje pojcia wglowodory

nasycone i wglowodory

nienasycone klasyfikuje alkany do

wglowodorw nasyconych,

a alkeny i alkiny do nienasyconych

okrela wpyw wglowodorw nasyconych i nienasyconych na wod

bromow (lub rozcieczony roztwr

manganianu(VII) potasu)

podaje wzory oglne szeregw

homologicznych alkanw,

alkenw i alkinw

Ucze:

wyjania pojcie szereg

homologiczny podaje zasady tworzenia nazw

alkenw i alkinw na podstawie

nazw alkanw

zapisuje wzory sumaryczne,

strukturalne i pstrukturalne oraz podaje nazwy alkanw,

alkenw i alkinw

buduje model czsteczki metanu, etenu, etynu

wyjania rnic midzy

spalaniem cakowitym a

niecakowitym opisuje waciwoci fizyczne oraz

chemiczne (spalanie) metanu,

etanu, etenu i etynu zapisuje i odczytuje rwnania

reakcji spalania metanu, etenu i

etynu

podaje sposoby otrzymywania etenu

i etynu porwnuje budow etenu i etynu

wyjania, na czym polegaj reakcje

przyczania i polimeryzacji

wyjania, jak dowiadczalnie odrni wglowodory nasycone od

nienasyconych

okrela, od czego zale

waciwoci wglowodorw wykonuje proste obliczenia

dotyczce wglowodorw

Ucze:

tworzy wzr oglny szeregu

homologicznego alkanw (na

podstawie wzorw trzech

kolejnych alkanw)

proponuje, jak dowiadczalnie

wykry produkty spalania wglowodorw

zapisuje rwnania reakcji

spalania cakowitego i

niecakowitego alkanw, alkenw, alkinw

zapisuje rwnania reakcji

otrzymywania etenu i etynu

odczytuje podane rwnania reakcji chemicznej

zapisuje rwnania reakcji etenu i

etynu z bromem, polimeryzacji

etenu opisuje rol katalizatora w reakcji

chemicznej

wyjania zaleno midzy

dugoci acucha wglowego a waciwociami (np. stanem

skupienia, lotnoci, palnoci)

alkanw wyjania, co jest przyczyn

wikszej reaktywnoci chemicznej

wglowodorw nienasyconych

w porwnaniu z wglowodorami

nasyconymi opisuje waciwoci i

zastosowania polietylenu projektuje dowiadczenie

chemiczne umoliwiajce

odrnienie wglowodorw

nasyconych od nienasyconych opisuje przeprowadzane

dowiadczenia chemiczne

Ucze:

dokonuje analizy waciwoci

wglowodorw wyjania wpyw wizania

wielokrotnego w czsteczce

wglowodoru na jego reaktywno

chemiczn zapisuje rwnania reakcji

przyczania (np. bromowodoru,

wodoru, chloru) do

wglowodorw zawierajcych wizanie wielokrotne

okrela produkty polimeryzacji

etynu

projektuje dowiadczenia chemiczne

stosuje zdobyt wiedz w

zoonych zadaniach

potrafi wykry obecno

wgla i wodoru w zwizkach

organicznych wyjania pojcie piroliza

metanu

wyjania pojcie destylacja

frakcjonowana ropy naftowej wymienia produkty

destylacji frakcjonowanej

ropy naftowej

okrela waciwoci i zastosowania produktw

destylacji frakcjonowanej

ropy naftowej

omawia jakie skutki dla rodowiska przyrodniczego,

ma wydobywanie i

wykorzystywanie ropy

naftowej wyjania pojcia: izomeria,

izomery

wyjania pojcie kraking

zapisuje rwnanie reakcji podstawienia (substytucji)

charakteryzuje tworzywa

sztuczne

podaje waciwoci i zastosowania wybranych

tworzyw sztucznych

wymienia przykadowe

oznaczenia opakowa wykonanych z polietylenu

przyporzdkowuje dany

wglowodr do odpowiedniego szeregu homologicznego

odrnia wzr sumaryczny od

wzorw strukturalnego i

pstrukturalnego

zapisuje wzory sumaryczne i

nazwy alkanu, alkenu i alkinu o

podanej liczbie atomw wgla (do piciu atomw wgla w czsteczce)

zapisuje wzory strukturalne i

pstrukturalne (proste przykady)

wglowodorw

Dzia: Pochodne wglowodorw

Ocena dopuszczajca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celujca

Ucze:

dowodzi, e alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy,

aminokwasy s pochodnymi

wglowodorw

opisuje budow pochodnych

wglowodorw (grupa

wglowodorowa + grupa funkcyjna)

wymienia pierwiastki chemiczne

wchodzce w skad pochodnych wglowodorw

klasyfikuje dan substancj

organiczn do odpowiedniej grupy

zwizkw chemicznych okrela, co to jest grupa funkcyjna

zaznacza grupy funkcyjne w

alkoholach, kwasach

karboksylowych, estrach, aminach i aminokwasach i podaje ich nazwy

zapisuje wzory oglne alkoholi,

kwasw karboksylowych i estrw

zapisuje wzory sumaryczne i

strukturalne prostych alkoholi

monohydroksylowych i kwasw

karboksylowych (do 2 atomw wgla

w czsteczce) oraz tworzy ich nazwy zaznacza we wzorze kwasu

karboksylowego reszt kwasow

okrela, co to s nazwy zwyczajowe

i systematyczne wymienia reguy tworzenia nazw

systematycznych zwizkw

organicznych

podaje nazwy zwyczajowe omawianych kwasw

karboksylowych (mrwkowy,

octowy)

opisuje najwaniejsze waciwoci metanolu, etanolu, glicerolu oraz

kwasw etanowego i metanowego

zapisuje rwnanie reakcji spalania

metanolu opisuje podstawowe zastosowania

etanolu i kwasu etanowego

dokonuje podziau alkoholi na

monohydroksylowe,

Ucze:

zapisuje nazwy i wzory omawianych grup funkcyjnych

zapisuje wzory i wymienia nazwy

alkoholi

zapisuje wzory sumaryczny i

strukturalny glicerolu uzasadnia stwierdzenie, e

alkohole i kwasy karboksylowe

tworz szeregi homologiczne podaje odczyn roztworu alkoholu

opisuje fermentacj alkoholow

zapisuje rwnania reakcji

spalania etanolu podaje przykady kwasw

organicznych wystpujcych w

przyrodzie i wymienia ich

zastosowania tworzy nazwy prostych kwasw

karboksylowych (do 5 atomw

wgla w czsteczce) oraz

zapisuje ich wzory sumaryczne i

strukturalne

podaje waciwoci kwasw

metanowego (mrwkowego) i

etanowego (octowego) omawia dysocjacj jonow

kwasw karboksylowych

zapisuje rwnania reakcji

spalania, reakcji dysocjacji jonowej, reakcji z: metalami,

tlenkami metali i zasadami

kwasw metanowego i etanowego

podaje nazwy soli pochodzcych od kwasw metanowego i

etanowego

podaje nazwy wyszych kwasw

karboksylowych zapisuje wzory sumaryczne

kwasw palmitynowego,

stearynowego i oleinowego

opisuje, jak dowiadczalnie udowodni, e dany kwas

karboksylowy jest kwasem

nienasyconym

podaje przykady estrw

Ucze:

wyjania, dlaczego alkohol etylowy wykazuje odczyn obojtny

wyjania, w jaki sposb tworzy si

nazw systematyczn glicerolu

zapisuje rwnania reakcji spalania

alkoholi

podaje nazwy zwyczajowe i

systematyczne kwasw

karboksylowych wyjania, dlaczego wysze kwasy

karboksylowe nazywa si kwasami

tuszczowymi

porwnuje waciwoci kwasw organicznych i nieorganicznych

porwnuje waciwoci kwasw

karboksylowych

podaje metod otrzymywania kwasu octowego

wyjania proces fermentacji octowej

opisuje rwnania reakcji

chemicznych dla kwasw karboksylowych

podaje nazwy soli kwasw

organicznych

okrela miejsce wystpowania wizania podwjnego w czsteczce

kwasu oleinowego

projektuje dowiadczenie

chemiczne umoliwiajce

odrnienie kwasw oleinowego od

palmitynowego lub stearynowego

zapisuje rwnania reakcji

chemicznych prostych kwasw

karboksylowych z alkoholami

monohydroksylowymi

zapisuje rwnania reakcji

otrzymywania podanych estrw tworzy wzory estrw na podstawie

podanych nazw kwasw i alkoholi

zapisuje wzory poznanej aminy i

aminokwasu opisuje budow, waciwoci

fizyczne i chemiczne

aminokwasw na przykadzie

glicyny

Ucze:

proponuje dowiadczenie chemiczne do podanego tematu

formuuje wnioski z dowiadcze

chemicznych

przeprowadza dowiadczenia

chemiczne

zapisuje wzory dowolnych

alkoholi i kwasw

karboksylowych zapisuje rwnania reakcji

chemicznych dla alkoholi,

kwasw karboksylowych

o wyszym stopniu trudnoci (np. wicej ni 5 atomw wgla w

czsteczce) (dla alkoholi i

kwasw karboksylowych)

wyjania zaleno midzy dugoci acucha wglowego a

stanem skupienia i reaktywnoci

chemiczn alkoholi oraz kwasw

karboksylowych zapisuje rwnania reakcji

otrzymywania estru o podanej

nazwie lub podanym wzorze

projektuje dowiadczenie

chemiczne umoliwiajce

otrzymanie estru o podanej

nazwie opisuje waciwoci estrw w

kontekcie ich zastosowa

przewiduje produkty reakcji

chemicznej

identyfikuje poznane substancje dokadnie omawia reakcj

estryfikacji

omawia rnic midzy reakcj

estryfikacji a reakcj zobojtniania zapisuje rwnania reakcji

chemicznych w postaci

czsteczkowej, jonowej oraz

skrconej jonowej analizuje konsekwencje istnienia

dwch grup funkcyjnych w

czsteczce aminokwasu

zapisuje rwnanie reakcji

wyjania pojcie tiole

opisuje waciwoci i zastosowania wybranych

alkoholi

okrela waciwoci i

zastosowania wybranych

kwasw karboksylowych

zapisuje rwnania reakcji

chemicznych zachodzcych

w twardej wodzie po dodaniu myda sodowego

wyjania pojcie

hydroksykwasy

wymienia zastosowania aminokwasw

zapisuje rwnania reakcji

hydrolizy estru o podanej

nazwie lub wzorze wyjania, co to jest

hydroliza estru

polihydroksylowe oraz kwasw

karboksylowych na nasycone i nienasycone

okrela, co to s alkohole

polihydroksylowe

wymienia dwa najwaniejsze kwasy

tuszczowe

opisuje waciwoci

dugoacuchowych kwasw

karboksylowych (kwasw tuszczowych: stearynowego i

oleinowego)

definiuje pojcie myda

wymienia zwizki chemiczne, bdce substratami reakcji

estryfikacji

definiuje pojcie estry

wymienia przykady wystpowania estrw w przyrodzie

opisuje zagroenia zwizane z

alkoholami (metanol, etanol)

zna toksyczne waciwoci poznanych substancji

okrela, co to s aminy i

aminokwasy

podaje przykady wystpowania amin i aminokwasw

tworzy nazwy estrw

pochodzcych od podanych nazw kwasw i alkoholi (proste

przykady)

wyjania, na czym polega

reakcja estryfikacji okrela sposb otrzymywania

wskazanego estru, np. octanu etylu

wymienia waciwoci fizyczne

octanu etylu opisuje budow i waciwoci

amin na przykadzie

metyloaminy

zapisuje wzr najprostszej aminy opisuje negatywne skutki

dziaania etanolu na organizm

ludzki

zapisuje obserwacje do wykonywanych dowiadcze

chemicznych

opisuje przeprowadzone

dowiadczenia chemiczne

tworzenia dipeptydu

wyjania mechanizm powstawania wizania peptydowego

potrafi wykorzysta swoj wiedz

do rozwizywania zoonych zada

Dzia: Substancje o znaczeniu biologicznym

Ocena dopuszczajca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Ocena celujca

Ucze: Ucze: Ucze: Ucze: zapisuje rwnania reakcji

wymienia gwne pierwiastki

chemiczne wchodzce w skad organizmu czowieka

wymienia podstawowe skadniki

ywnoci oraz miejsce ich

wystpowania

wymienia miejsca wystpowanie

celulozy i skrobi w przyrodzie okrela, co to s makroelementy i

mikroelementy wymienia pierwiastki chemiczne,

ktre wchodz w skad tuszczw,

sacharydw i biaek

klasyfikuje tuszcze ze wzgldu na pochodzenie, stan skupienia i charakter chemiczny

wymienia rodzaje biaek

klasyfikuje sacharydy

definiuje biaka, jako zwizki

chemiczne powstajce z

aminokwasw

wymienia przykady tuszczw, sacharydw i biaek

okrela, co to s wglowodany

podaje wzory sumaryczne:

glukozy, sacharozy, skrobi i

celulozy

podaje najwaniejsze waciwoci

omawianych zwizkw

chemicznych definiuje pojcia denaturacja,

koagulacja

wymienia czynniki powodujce

denaturacj biaek podaje reakcj charakterystyczn

biaek i skrobi

opisuje znaczenie: wody,

tuszczw, biaek, sacharydw, witamin i mikroelementw dla

organizmu czowieka

wymienia funkcje podstawowych skadnikw pokarmu

wyjania rol skadnikw ywnoci

w prawidowym funkcjonowaniu organizmu

definiuje pojcie: tuszcze

opisuje waciwoci fizyczne

tuszczw opisuje waciwoci biaek

opisuje waciwoci fizyczne

glukozy, sacharozy, skrobi i

celulozy wymienia czynniki powodujce

koagulacj biaek

opisuje rnice w przebiegu

denaturacji i koagulacji biaek okrela wpyw oleju rolinnego na

wod bromow

omawia budow glukozy

zapisuje za pomoc wzorw

sumarycznych rwnanie reakcji

sacharozy z wod okrela przebieg reakcji hydrolizy

skrobi wykrywa obecno skrobi i

biaka w rnych produktach

spoywczych

podaje wzr oglny tuszczw

omawia rnice w budowie tuszczw staych i ciekych

wyjania, dlaczego olej rolinny

odbarwia wod bromow

definiuje pojcia: peptydy, zol, el, koagulacja, peptyzacja

wyjania, co to znaczy, e

sacharoza jest disacharydem

porwnuje budow czsteczek skrobi i celulozy

wymienia rnice we

waciwociach fizycznych skrobi

i celulozy zapisuje poznane rwnania reakcji

hydrolizy sacharydw

definiuje pojcie wizanie

peptydowe projektuje dowiadczenie

chemiczne umoliwiajce

odrnienie tuszczu

nienasyconego od nasyconego planuje dowiadczenia chemiczne

umoliwiajce badanie

waciwoci omawianych

zwizkw chemicznych opisuje przeprowadzane

dowiadczenia chemiczne

opisuje znaczenie i zastosowania

skrobi, celulozy oraz innych poznanych zwizkw chemicznych

podaje wzr tristearynianu

glicerolu projektuje dowiadczenia

chemiczne umoliwiajce

wykrycie biaka okrela, na czym polega wysalanie

biaka

definiuje pojcie izomery

wyjania, dlaczego skrobia i

celuloza s polisacharydami wyjania, co to s dekstryny

omawia hydroliz skrobi

umie zaplanowa i przeprowadzi

reakcje weryfikujce postawion hipotez

identyfikuje poznane substancje

otrzymywania i zmydlania, np.

tristearynianu glicerolu potrafi zbada skad

pierwiastkowy biaek i cukru

wyjania pojcie galaktoza

udowadnia dowiadczalnie,

e glukoza ma waciwoci

redukujce

przeprowadza prb

Trommera i prb Tollensa definiuje pojcia:

hipoglikemia, hiperglikemia

projektuje dowiadczenie

umoliwiajce odrnienie tuszczu od substancji tustej

(prba akroleinowa)

opisuje na czym polega

prba akroleinowa wyjania pojcie

uzalenienia

wymienia rodzaje uzalenie

opisuje szkodliwy wpyw niektrych substancji

uzaleniajcych na organizm

czowieka

opisuje substancje powodujce uzalenienia oraz

skutki uzalenie

wyjania skrt NNKT

opisuje proces utwardzania tuszczw

opisuje hydroliz tuszczw

wyjania, na czym polega

efekt Tyndalla