of 19 /19
OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA str. 1 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW................................................................................................................................................................. 2 1. Wstęp .............................................................................................................................................................................. 3 1.1. Określenie tematu ........................................................................................................................................................ 3 1.2. Materialy wyjściowe ..................................................................................................................................................... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. ....................................................................................................................... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................................................................ 3 2.CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI .......................................................................................... 4 2.1.Źródlo wody zimnej. ...................................................................................................................................................... 4 2.2.Opis instalacji wody hydrantowej. ................................................................................................................................. 4 3.WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ .................................... 4 4. Uwagi końcowe ............................................................................................................................................................... 5

WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

  • Upload
    trananh

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf ·...

Page 1: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA

str. 1

SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................................................................................. 2

1. Wstęp .............................................................................................................................................................................. 3 1.1. Określenie tematu ........................................................................................................................................................ 3 1.2. Materiały wyjściowe ..................................................................................................................................................... 3

WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. ....................................................................................................................... 3

1.ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................................................................ 3

2.CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI .......................................................................................... 4

2.1.Źródło wody zimnej. ...................................................................................................................................................... 4 2.2.Opis instalacji wody hydrantowej. ................................................................................................................................. 4

3.WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ .................................... 4

4. Uwagi końcowe ............................................................................................................................................................... 5

Page 2: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA

str. 2

SPIS RYSUNKÓW

Lp. Opis rysunku Nr rys.

1. RZUT PIWNIC-INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA LEWA 1

2. RZUT PIWNIC-INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA PRAWA 2

3. RZUT PARTERU-INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA LEWA 3

4. RZUT PARTERU-INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA PRAWA 4

5. RZUT PARTERU-INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA PRAWA CD 5

6. RZUT I PIĘTRA -INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA LEWA 6

7. RZUT I PIĘTRA -INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA PRAWA 7

8. RZUT I IPIĘTRA -INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA LEWA 8

9. RZUT I IPIĘTRA -INSTALACJA HYDRANTOWA-STRONA PRAWA 9

10. ROZWINIĘCIE INST. WODY HYDRANTOWEJ 10

11. PRZYŁACZE WODY ZIMNEJ 11

Page 3: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA

str. 3

Wstęp

Określenie tematu

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W GLIWICACH W CELU DOSTOSOWANIA

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ. INSTALACJA HYDRANTOWA

Na opracowanie składają się części Część I architektura i konstrukcja Część II instalacja hydrantowa Część III instalacja elektryczna Niniejsze opracowanie obejmuje część II . Pozostałe części zawarte są w odrębnych tomach.

Materiały wyjściowe

Przy obliczeniach bilansów cieplnych i projektach rozwiazań należy oprzeć się na normach:

• Dziennik Ustaw Nr 75/2002r poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 12.04. 2002 w sprawie warunków tech-nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uaktualnieniami .

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-stwa i higieny pracy.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr121 poz.1136, poz.1137)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

• rozp. MSWiA z dn. 7.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 109 poz. 719

• PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu wraz z dodatkiem A

• - normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalacji.

Page 4: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA

str. 4

Zakres opracowania

Podłączenie projektowanych hydrantów wewnętrznych dn 25 do przeciwpożarowej sieci wodociągowej obiektu. Modernizacja układu wodomierzowego i dostosowanie go do aktualnych przepisów. Projekt przewiduje nową instalację wody p-po. oraz zachowanie dotychczas działającej instalacji wody zimnej do której wpięte były urządzenia p-poż.

Opis obiektu

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, parter oraz piwnicę. Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, mu-rowany z cegły ceramicznej, stropy akermana a częściowo żelbetowe, schody żelbetowe, dach płaski. Budynek wyposażony jest w instalacje : elektryczną (w tym wyłącznik p.poż.), gazową, ogrzewanie co zdalaczynne, wod-kan i wentylację grawitacyjną. W obiekcie układ wody p-poż poaczony jest z wodą zimną bytową.

Charakterystyka zaprojektowanej instalacji

Źródło wody zimnej.

Źródło wody zimnej stanowi istniejąca instalacja wodociągowa obiektu. Na istniejącym wodociągu istnieje zestaw wodomie-rzowy umożliwiający pomiar zużycia wody całego obiektu. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: 500kPa. Układ ten zostanie zmodernizowany i dostosowany do aktualnych przepisów. Układ wody zimnej i p-poż jest połączony. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej sieci wody zimnej do celów bytowych, w ramach remontu układy p-poż ( hydranty wewnętrzne ) zostaną odcięte.

Źródło wody zimnej-modernizacja

Opis instalacji wody hydrantowej.

Wszystkie przewody wody zimnej zwymiarowano na podstawie obliczeniowego przepływu w instalacji, określonego wg zależ-ności podanych w normie PN-92/B-01706. W zależności od typu odbioru, przyjęto następujące wartości normatywnych wypływów: Woda na cele p.poż (hydrant DN25): 1x1,0 dm3/s P=0,2 MPa.

Przewidywane zużycie wody: Qp.poż = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 działające hydranty) – dla instalacji projektowanej.

Obiekt jest wyposażony urządzenia przeciwpożarowe w postaci instalacji hydrantowej 52. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinien być wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną DN 25, z wężami półsztywnymi .

Przedmiotową strefę pożarową wyposaża się w instalacje hydrantową wewnetrzną dn 25 spełniającą wymogi określone w rozporządzeniu MSWiA z 7.06.2010r. Projektuje się niezależną instalacje hydrantową oraz przeniesienie istniejącego hydrantu ze względu na kolizje z projektowanym otworem drzwiowym. Nowa lokalizacja hydrantu na ścianie prostopadłej. Istniejący hydrant zostanie wpięty do projektowanej sieci hydrantowej.

Projektowane hydrant lokalizuje się w projektowanych wnękach ściennych. Projektowane skrzynki hydrantowe w wykonaniu „

Page 5: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA

str. 5

slim” o głębokości 180mm.

Projekt zakłada nową instalację hydrantową wewnętrzną.

Przewody rozprowadzające – projektowane wykonać z rur stalowych ocynkowanych i prowadzić pod stropem piwnic oraz w bruzdach ściennych na poziomie kondygnacji budynku.

Zastosowano hydranty typu HW-25W-30 wyposażone w zawór kulowy dn 25, wąż półsztywny, prądownicę.

Zapewniono skuteczny zasięg gaśniczy 33 m do wszystkich pomieszczeń, poprzez wyposażenie szafki w węże półsztywne o dł. 30m.

Hydrant należy zamontować ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi w miejscu wskazanym na rysunku.

Hydrant jako całość powinien posiadać ( skrzynka z osprzętem ) musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Minimalne ciśnienie na hydrancie musi wynosić 0,2 MPa. Do obliczeń przyjęto dwa jednocześnie działające hydranty. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Wymagane ciśnienie na przyłączu wodnym 0,45MPa. Minimalna wydajność poboru wody dla zaworu hydrantowego o średnicy 25 mm będzie wynosić 1 dm3/s

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć pożarowo ( rozwiązania systemowe ) do klasy odporności ogniowej EI przegrody przez która przechodzi.

Wytyczne dotyczące wykonania instalacji wodociągowej i hydrantowej

Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach technicz-nych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów stalowych. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zasłonięciem bruzd lub kanałów w których są prowa-dzone przewody badanych instalacji. Wymagane ciśnienie próbne podczas badania szczelności instalacji wynosi: 2,0x najwyż-sze ciśnienie robocze. Ww. cisnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może prze-kroczyć 0,02MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Rury stalowe ocynkowane nie wymagają zabezpieczenie antykorozyjnego.

Wykonanie instalacji Prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wg CORBTI INSTAL.

Łączenie rur Rury stalowe ocynkowane łączyć przy pomocy łączników żeliwnych lub poprzez gwintowanie gwintowanych.

Uwagi końcowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiały i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami technicznymi i być uzgodnione z projektantami niniejszej instalacji.

Page 6: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA

str. 6

Page 7: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

STRONA 1

1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW-INSTALACJA HYDRANTOWA Wszystkie materiały powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.1 INSTALACJA HADRANTOWA

ZESTAWIENIE ARMATURY

WYSZCZEGÓLNIENIE ŚREDNICA,

DN ILOŚĆ JEDN. PRODUCENT

Zawór kulowy odcinający do wody 15 1 szt.

Zawór kulowy odcinający do wody 65 5 szt.

Zawór antyskażeniowy EA 435 DN65 65 1 Szt.

Rura stalowa ocynkowana

Dn65 Dn50 Dn40 Dn32 Dn15

20 80 40 70

20

mb

Wodomierz skrzydełkowy sprzężony typ podłączenie kołnierzowe MWN/JS 50/2,5-S

Dn50 1 szt

Zawór pierwszeństwa VV300 Dn50 1 Kpl.

Ciśnieniowy zawór odcinający pierwszeństwa VVT100- ¾” 1 Kpl.

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ JEDN. PRODUCENT

Skrzynka hydrantowa „slim” do zabudowy w ścianie, wraz z zaworem hydrantowym DN25,

i wężem półsztywnym o długości 30m 25 N-30 750x750x180

8 szt

Skrzynka hydrantowa wnękowa do zabudowy w ścianie, wraz z zaworem hydrantowym

DN25, i wężem półsztywnym o długości 30m 25/30 hydrant wnękowy

700x280x805

1 szt

Page 8: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj

STRONA 2

1.2 DEMONTAŻE I ROBOTY BUDOWLANE

lp. wyszczególnienie jednostka

miary ilość producent

ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE - Bruzdy ścienne mb Ok. 40

- Przebicia do do 100mm szt Ok. 10

- Demontaż szafek hydrantowych, hydranty dn50 mm kpl 8

- Demontaż rur stalowych ocynkowanych od dn 32 do dn 50 mm mb 20

- Demontaż zaworów odcinających dn 50 szt 8

- Demontaż zaworów odcinających dn 40 8

- Demontaż wodomierz dn 50mm kpl 1

- Demonatż rur stalowych czarnych dn 65-dn40mm mb 10

Page 9: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 10: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 11: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 12: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 13: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 14: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 15: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 16: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 17: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 18: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj
Page 19: WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW. 3 1.ZAKRES …sp28.bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/3456/z44889.pdf · no ści podanych w normie PN-92/B-01706. W zale żno ści od typu odbioru, przyj