of 73 /73
RA bibliotēkas jaunieguvumi 2015. gada jūnijs - augusts Vispārīgie zinātnes un kultūras jautājumi (udk sākas ar 0) Rubenis, Andris, 1951-. Senās Romas kultūra : mācību līdzeklis / A. Rubenis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 311 lpp. : il. - Bibliogrāfija : 307.-311.lpp. Romas leģenda un mīts.- Romas kultūras avoti.- Romas politiskā kultūra un morāle.- Romas tiesības.- Romas reliģija.- Romas arhitektūra un sabiedriskā dzīve.- Zinātne un tehnika Romā.- Romiešu literatūra.- Romiešu tēlotājmāksla.- Romas vēsturnieki.- Romas ikdiena.- Romiešu filosofija un filosofija Romā. ISBN 9789984170862. . - ISBN 9984170861. Kultūras vēsture -- Senā Roma. -- Mācību līdzekļi. Tiesību vēsture. Reliģija. Arhitektūra. Literatūrzinātne. Filozofija. Fonds: HP. Plaukta indekss: 008 Fonds: L. Plaukta indekss: 008(07) Kidd, Jennifer M. Understanding career counselling : theory, research, and practice / Jennifer M. Kidd. - London : Sage Publications ; Thousand Oaks, Calif., 2006. - xiii, 160 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. [140]- 151) and index. ISBN 9781412903387. . - ISBN 9781412903394. Karjeras izglītība. Karjeras attīstība. Konsultatīvā psiholoģija. Konsultēšana. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005 Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9 International handbook of career guidance / edited by James A. Athanasou, Raoul van Esbroeck. - Dordrecht : Springer ; London, 2008. - 741 p. ; 24 cm. - Name index : p. 711-732. . - Subject index : p.733-741. Educational and vocational guidance in social context.- Theoretical foundations.- Educational and vocational guidacein practice.- Educational and vocational guidace with specific target groups.- Testing and assessment in educational and vocational guidace.- Evaluation of educational and vocational guidace. ISBN 9781402062292. Karjeras attīstība. Karjeras izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005 Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9

Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Embed Size (px)

Text of Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ......

Page 1: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

RA bibliotēkas jaunieguvumi 2015. gada jūnijs - augusts

Vispārīgie zinātnes un kultūras jautājumi (udk sākas ar 0)

Rubenis, Andris, 1951-. Senās Romas kultūra : mācību līdzeklis / A. Rubenis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 311 lpp. : il. - Bibliogrāfija : 307.-311.lpp.Romas leģenda un mīts.- Romas kultūras avoti.- Romas politiskā kultūra un morāle.- Romas tiesības.- Romas reliģija.- Romas arhitektūra un sabiedriskā dzīve.- Zinātne un tehnika Romā.- Romiešu literatūra.- Romiešu tēlotājmāksla.- Romas vēsturnieki.- Romas ikdiena.- Romiešu filosofija un filosofija Romā.ISBN 9789984170862. . - ISBN 9984170861.Kultūras vēsture -- Senā Roma. -- Mācību līdzekļi. Tiesību vēsture. Reliģija. Arhitektūra. Literatūrzinātne. Filozofija. Fonds: HP. Plaukta indekss: 008Fonds: L. Plaukta indekss: 008(07)

Kidd, Jennifer M. Understanding career counselling : theory, research, and practice / Jennifer M. Kidd. - London : Sage Publications ; Thousand Oaks, Calif., 2006. - xiii, 160 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. [140]-151) and index.ISBN 9781412903387. . - ISBN 9781412903394.Karjeras izglītība. Karjeras attīstība. Konsultatīvā psiholoģija. Konsultēšana. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9

International handbook of career guidance / edited by James A. Athanasou, Raoul van Esbroeck. - Dordrecht : Springer ; London, 2008. - 741 p. ; 24 cm. - Name index : p. 711-732. . - Subject index : p.733-741.Educational and vocational guidance in social context.- Theoretical foundations.- Educational and vocational guidacein practice.- Educational and vocational guidace with specific target groups.- Testing and assessment in educational and vocational guidace.- Evaluation of educational and vocational guidace.ISBN 9781402062292.Karjeras attīstība. Karjeras izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9

Laiveniece, Diāna, 1964-. Zinātniskās rakstīšanas skola / Diāna Laiveniece ; recenzenti: Arvils Šalme, Normunds Dzintars ; literārā redaktore Anita Helviga ; mākslinieks Uldis Baltutis. - 2. izdevums. - Liepāja : LiePA, ©2015 (LiepU LiePA tipogrāfija). - 150 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - D. Laivenieces grāmatā apkopoti ieteikumi zinātniskajā rakstīšanā, kas var izrādīties noderīgi katram, kam jāraksta pētnieciskais darbs skolā vai augstskolā. Visi ar pētniecisko domāšanu un pētnieciskā darba izstrādi saistītie jautājumi izklāstīti secīgi, vienkāršā valodā kopā ar piemēriem un ieteikumiem, kā formulēt pētījuma tematu, kam jāpievērš uzmanība, rakstot pētījuma mērķi un uzdevumus, kā izvirzīt hipotēzi, kā pareizi citēt, kā sniegt bibliogrāfiskās atsauces un veidot bibliogrāfiskās norādes, kam jāpievērš uzmanība, lai darbs būtu uzrakstīts korektā datorrakstā un noformēts atbilstoši pētnieciskā darba prasībām. 1. izdevums iznāca 2014. gadā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.ISBN 9789934522499.Pētniecība - Mācīšana un mācīšanās. Akadēmiskā rakstīšana. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 001.8

Page 2: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Murinska-Gaile, Sandra. Latgales reģiona prese kultūrsociālajā telpā : promocijas darba kopsavilkums / Sandra Murinska-Gaile; Latvijas universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 107 lpp. : il. - Doktora grāda iegūšanai komunikācijas zinātnes nozarē. - Bibliogrāfija : 104.-107.lpp.ISBN 9789934517822.Prese - Latgale - 1991 - 2013. Žurnālistika - Latgale - 1991 - 2013. Avīzes - Latgale. Komunikācija - Latgale - Kopienu komunikācija. Grupas identitāte. Fonds: L. Plaukta indekss: 002.2

Press freedom : Latvia : 10 + 1 stories / authors of text: Raimonds Gekišs, Egita Kūma, Krista Puriņa, Asnāte Rībena, Ieva Upīte, Monta Zelče, Vita Zelče ; editor: Vita Zelče ; foreword by Edgars Rinkēvičs ; designer: Ieva Dzintare ; cover photo: Ojārs Apinis, Gunārs Janaitis ; Faculty of Social Sciences, University of Latvia. - [Rīga] : Mansards, ©2015. - 18, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 22 cm.ISBN 9789934121005.Preses brīvība - Latvija. Fonds: L. Plaukta indekss: 070

Zīverte, Linda. Kolektīvās rīcības nozīme kopienas sociālās drošības stiprināšanā : rīcībpētījums par Talsu novada fonda ieguldījumu iedzīvotāju iniciatīvu veicināšanā / Linda Zīverte ; zinātniskā redaktore Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Ritma Rungule, Baiba Bela ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja Iveta Rorbaha ; vāka dizains: Andra Liepiņa ; Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte". Projekts "Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība". - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 109 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 105.-109. lpp. un zemsvītras piezīmēs.Kolektīvās rīcības potenciāls sociālās drošības stiprināšanai un tendences Latvijā.- Rīcībpētījuma metodoloģija un sadarbība ar Talsu novada kopienas fondu.ISBN 9789984459530.Kopienu fondi - Latvija - Talsu novads. Kolektīvā uzvedība. Sociālā aizsardzība. Nevalstiskās organizācijas. Fonds: AB, L. Plaukta indekss: 061

Osipow, Samuel H. Theories of career development / Samuel H. Osipow and Louise F. Fitzgerald. - 4th ed. - Boston : Allyn and Bacon, c1996. - xii, 353 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes.History of vocational and career psychology.- Occupational classification systems.- Theoretical concepts and definitional issues.- Holland`s career typology theory of vocational behavior- Development theories of vacational behavior.- Social learning approaches to career development theory.- The theory of work adjustment.- Personality, needs and values, mental health, and careers.- Social systems perspectives.- The career development of women.- Minority career development.- Applications.- A comparison of the theories.- Perspective.ISBN 9780205183913.Karjeras attīstība. Karjeras izglītība. Minoritātes. Sievietes - Nodarbinātība. Veselība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Niles, Spencer G. Career development interventions in the 21st Century / Spencer G. Niles, JoAnn Harris-Bowlsbey. - 1st ed. - Upper Saddle River, N.J. : Merrill Prentice Hall, c2002. - xxi, 456 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index.ISBN 9780139271465.Karjeras izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Page 3: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Amundson, Norman E. Essential elements of career counseling : processes and techniques / Norman E. Amundson, JoAnn Harris-Bowlsbey, Spencer G. Niles. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill/Prentice-Hall, c2005. - xiv, 167 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 159-162) and index.ISBN 9780131122710. . - ISBN 0131122711.Karjeras izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Patton, Wendy, 1957-. Career development and systems theory : a new relationship / Wendy Patton, Mary McMahon. - Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole Publ., c1999. - xxii, 285 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 257-277) and index.Review of existing theories. - The move toward integration and convergence. - Systems theory and career practice.ISBN 9780534348137.Karjeras izglītība. Vadības koučings. Darbs - Psiholoģiskie aspekti. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Sharf, Richard S., 1939-. Applying career development theory to counseling / Richard S. Sharf. - 4th ed. - Belmont, CA : Thomson, Brooks/Cole, c2006. - xxviii, 468 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - Appendix A. National career development association ethical standards. . - Appendix B. Test and their publishers. . - Appendix C. Web sites.Trait and type theories. - Work adjustment theory.- Holland`s theory of types.- Myers-Briggs type theory.- Life-span theory.- Adolescent career development.- Late adolescent and adult career development.- Adult career crises and transitions.- Constructivist and narrative approaches to career development.- Relational approaches to career development.- Krumboltz`s social learning theory.- Social cognitive career theory.- Career decision-making approaches.- The labor market : sociological and economic perspectives.- Theories in combination.ISBN 9780534272456.Karjeras attīstība. Tipoloģija (psiholoģija). Profesionālā orientācija. Konsultatīvā psiholoģija. Darba tirgus. Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9

Encyclopedia of career development / editors, Jeffrey H. Greenhaus, Gerard A. Callanan. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2006. - 484 p.+ index : ill. ; 29 cm. - Includes bibliographical references and index. - "A Sage reference publication.".vol.1. A - L.ISBN 9781412905374.Karjeras attīstība. Darba meklēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9

Encyclopedia of career development / editors, Jeffrey H. Greenhaus, Gerard A. Callanan. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2006. - p.485-949 : ill. ; 29 cm. - Includes bibliographical references and index. - "A Sage reference publication.".vol.2. M - W.ISBN 9781412905374.Karjeras attīstība. Darba meklēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 005.9

McDaniels, Carl. Counseling for career development : theories, resources, and practice / Carl McDaniels, Norman C. Gysbers. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass Publishers, c1992. - xix, 463 p. : ill. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass social and behavioral science series). - Includes bibliographical references (p. 415-441) and indexes.

Page 4: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

ISBN 155542399X.Karjeras attīstība. Personāla vadība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Rethinking careers education and guidance : theory, policy, and practice / A.G. Watts ... [et al.]. - London : Routledge ; New York, 1996. - xii, 403 p. : ill. ; 26 cm. - Includes bibliographical references and indexes.ISBN 9780415139755. . - ISBN 0415139759.Karjeras izglītība. Profesionālā orientācija. Darba intervijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Career counseling and services : a cognitive information processing approach / James P. Sampson ... [et al.]. - Belmont, CA : Thomson/Brooks/Cole, c2004. - xxxiii, 360 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes.ISBN 9780534611590.Karjeras izglītība. Karjeras attīstība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Yost, Elizabeth B. Career counseling : a psychological approach / Elizabeth B. Yost, M. Anne Corbishley. - 1st ed. - San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c1987. - xvi, 265 p. : ill. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass social and behavioral science series). (The Jossey-Bass higher education series). - Bibliography: p. 253-259. - Includes index.ISBN 1555424201.Karjeras izglītība. Psiholoģija. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Amundson, Norman E. Active engagement : enhancing the career counselling process / Norman E.Amundson. - 2nd ed. - Canada : Ergon Communication, 2003. - 312 p. - Appendix 2. Competence appraisal checklist : p.310 - 312. - References : p.288-295. - Appendix 1.Ways of mattering questionnaire : p.296 - 308.ISBN 9780968434543.Karjeras attīstība. Darba tirgus. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Gibson, Robert L. Introduction to career counseling for the 21st century / [edited by] Robert L. Gibson, Marianne H. Mitchell. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill Prentice Hall, c2006. - xv, 288 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.ISBN 9780133802139.Karjeras attīstība. Globalizācija. Karjeras izglītība. Profesionālā orientācija. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Littleford, David. Career skills : opening doors into the job market / David Littleford, John Halstead and Charles Mulraine. - New York : Palgrave Macmillan, 2004. - 135 p. - (Palgrave. Study. Guides.). - Index : p. 132-135. - Appendix 1. Style notes : p.107-110. . - Appendix 2. Sample curriculum vitae layouts : p. 111-119. . - Appendix 3. Sample letters of application : p. 120-122. . - Appendix 4. Forms for photocopying : p. 123-131.ISBN 9781403936271.Karjeras izglītība. Darba meklēšana. Darba spēju noteikšana. Darba intervijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Nathan, Robert, 1949-. Career counselling / Robert Nathan and Linda Hill. - 2nd ed. - London : SAGE Publications ; Thousand Oaks, Calif., 2006. - viii, 183 p. : ill. ; 25 cm. - (Counselling in

Page 5: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

practice). - Includes bibliographical references (p. [176]-178) and index.Issues brought to career counselling. - Screening, contracting and exploring. - Enabling clients` understanding. - Using tests, questionnaires and occupational information. - Action, outcomes and endings. - Career counselling in organisations. - Professional challenges for career counsellors. - Self-management for career counsellors.ISBN 9781412908382. . - ISBN 1412908388.Karjeras izglītība. Personība un nodarbošanās. Profesionālā orientācija. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Hatch, Mary Jo. Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives / Mary Jo Hatch with Ann L. Cunliffe. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press ; New York, 2006. - xxiii, 370 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index.What is organization theory? - Core concepts and theories.- Practical issues and new directions in organization theory. Why study organization theory? - A brief history of organization theory.- Organization and environment.- Organizational social structure.- Technology.- Organizational culture.- The physical structure of organization.- Organizational power, control and conflict.- Theory in practice.- New directions in organization theory.ISBN 9780199260218. . - ISBN 0199260214.Organizācija. Organizāciju kultūra. Organizatoriskā efektivitāte. Vara (sociālās zinātnes). Konflikta menedžments. Fonds: L. Plaukta indekss: 005.7

McLeod, John, 1951-. An introduction to counselling / John McLeod. - 3rd ed. - Buckingham [England] : Open University Press ; Philadelphia, PA, 2005. - xx, 613 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references : p. 528-587. . - Index : p.588-613.Counselling theories : diversity and convergence.- Themes and issues in the psychodynamic approach to counselling.- From behaviourism to constructivism : the cognitive-behavioural approach to counselling.- Theory and practice of the person-cenred approach.- Working with systems.- Feminist approaches : the radicalization of counselling.- Narrative approaches to counselling.- Multiculturalism as an approach to counselling.- Psilosophical counselling.- The counselling relationship.- The process of counselling.- The politics of counselling : empowerment, control and difference.- Morals, values and ethics in counselling practice.- The organizational context of counselling.- Alternative modes of delivery.- The role of research in counselling and therapy.- The skills and gualities of the effective counsellor.- Training and supervision in counselling.- Beyond an introduction : continuing the conversation.-.ISBN 9780335211890. . - ISBN 0335211895.Komunikācija - Psiholoģiskie aspekti. Multikulturālā izglītība. Konsultēšana. Vadības koučings.

Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Handbook of counselling / edited by Stephen Palmer ; associate editor, Gladeana McMahon. - 2nd ed. - London : Routledge ; New York, 1997. - xxiii, 599 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - Appendix 1. The British association for counselling`s code of ethics and practice for counsellors. . - Appendix 2. The British association for ethics and practice for counselling skills. . - Appendix 3. British association for counselling`s code of ethics and practice for supervisors of counsellors. . - Appendix 4. The British association for counselling`s code of ethics and practice for trainers in counselling and counselling skills. . - Appendix 5. The British association for counselling`s ethical guidelines for monitoring, evaluation and research in counselling.Arenas.- Settings.- Themes.- Issues.ISBN 9780415139526. . - ISBN 041513952X.Karjeras izglītība. Psiholoģiskā konsultēšana. Konsultēšana.

Page 6: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Nelson-Jones, Richard, 1936-. Theory and practice in counselling and therapy / Richard Nelson-Jones. - 4th ed. - Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2006. - x, 482 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes. . - Glossary : p.459-471.Creating counselling and therapy approaches.- Freud`s psychoanalysis.- Jung`s analytical therapy.- Person-centred therapy.-Gestalt therapy.- Transactional analysis.- Reality therapy.-Existential therapy.- Logotherapy.- Behaviour therapy.- Behaviour therapy: practice.- Rational emotive behaviour therapy.- Cognitive therapy.- Multimodal therapy.- Multicultural therapy.- Gender-role therapy.-Evaluation, eclecticism and integration.ISBN 9781412919784. . - ISBN 1412919789.Psihoanalīze. Analītiskā psiholoģija. Klienta centrēta psihoterapija. Geštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija. Kognitīvā terapija. Starpkultūru konsultēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 005

Using ICT in guidance : practitioner competences and training : ICT skills for guidance counsellors / project by the European Commission within the Leonardo da Vinci programme and by Italian Ministry of Labour. - Bologna, Italy : Aster, 2005. - 89 p. : tab. - CD-ROM. - Annex 1. The map of guidance-related ICT competences. . - Annex 2. The AIOSP/IAEVG guidace competences. . - Annex 3. Description of the identofied IAEVG/AIOSP guidance tasks according to the map of guidance-related ICT competences.ICT in guidance. Where are we now? - What ICT skills do guidance practitioners want? - What do guidance practitioners need? Expert advice.- The map of guidance-related ICT competences. Methodology, key features and structure.- A modular training framework.- Testing the map.- Kontextualising the project. - The project`s evalution overview.- Conclusions and recommendations.ISBN 9788888059068.Konsultēšana. Komunikatīvā kompetence. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Datorzinātne (udk sākas ar 004)

Lasmanis, Aivars. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos / Aivars Lasmanis. - Rīga : Izglītības soļi, 2002. - 236 lpp. : il.1.gr.Informācijas ieguves, apstrādes un analīzes pamatjēdzieni.- Statistikas vispārīgās teorijas pamati.- Informācijas tehnoloģiju (datoru) pielietojums pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu datu apstrādē un analīzē.ISBN 9984617580.Datorzinātne -- Pedagoģiskā prakse. Fonds: AB, HP, L. Plaukta indekss: 004 : 37Fonds: AB, AB1. Plaukta indekss: 311

Левин, Александр(Александр Шлемович), 1957-. Краткий самоучитель работы на компьютере. Windows 8 [Текст] : [12+] / Александр Левин. - Москва [и др.] : Питер, 2014. - 416 с. : ил. ; 21 см. - (Самоучитель Левина.). (Серия "Книги А. Левина".). - 1. Некоторые клавиатурные комбинации Windows 8. . - 2. Некоторые полезные адреса в Интернете.Компьютер - это очень просто!- Самое начало.- Настройка Windows.- Служебные программы из комплекта Windows.- Электронные книги, музыка, видео, фото.- Прогулки по интернету.- Электронная почта.- Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966.Datorzinātne -- Windows.

Page 7: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Fonds: AB. Plaukta indekss: 004

Filozofija. Psiholoģija. Ētika (udk sākas ar 1)

Vorbertons, Naidžels. Filosofijas pamati : mācību līdzeklis / N.Vorbertons ; no angļu val.tulk. I.Kolmane. - Rīga : RaKa, 2001. - 132 lpp. - Bibliogr.: 130.-132. lpp.Dievs. - Labais un ļaunais.- Politika.- Ārpasaule.- Zinātne.- Psihe.- Māksla.ISBN 9789984153278. . - ISBN 9984153274.Filozofija. Dievs. Labais un ļaunais. Zinātne. Māksla. Fonds: HP. Plaukta indekss: 1Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 1 (09)

Kūle, Maija, 1951-. Filosofija : eksperimentāla mācību grāmata / M. Kūle ; R. Kūlis. - 3. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 656 lpp. : portr. - Bibliogr.: 646.-649.lpp. . - Alfabēt.personu rād.: 650.-656.lpp.ISBN 9789984171197. . - ISBN 9984171191.Filozofija -- Filozofiskā doma. Fonds: HP. Plaukta indekss: 1Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 1(075)

Uzdevumu krājums loģikā : mācību palīglīdzeklis / sast. Veronika Korkla ; Rēzeknes Augstskola.Humanitārā fak.Sociālo zinātņu katedra. - Rēzekne : RA izdevniecība, 1999. - 49 lpp. - Bibliogr.: 49.lpp.( 4 nos.).Jēdziens.- Spriedums.- Siloģisms, tā struktūra.- Nosacījuma un sadalāmais slēdziens.ISBN 9984585530.Loģika -- Rēzeknes augstskola. -- Mācību līdzekļi. Fonds: AB, HP. Plaukta indekss: 16Fonds: AB, AB1, HP, L. Plaukta indekss: 16(07)

Psiholoģija : pamatjautājumi - teorijas un pētījumi / zin. red. : Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 358 lpp. : il. - Glosārijs nodaļa beigās. . - Alfabētiskais rādītājs : 342.-358.lpp. . - Bibliogrāfija nodaļa beigās.1.d.Ievads psiholoģijā.- Bioloģija un uzvedība. - Iedzimtība un vide.- Psihiskie procesi.-Emocijas.- Motivācija.- Intelekts.- Kreativitāte.- Mācīšanas.- Individa attīstība. No pagātnes uz nākotni : ieskats psiholoģijas vēsturē.- Zinātniskā metode psiholoģijas pētījumos.- Nervu sistēmas vispārējā uzbūve.- Galvas smadzeņu bioķīmiskie procesi.- Uzvedības ģenētika : ceļš uz iedzimtības izpratni.- Fiziskā un sociokulturālā vide.- Ģimene : īpaša vide individa attīstībai.ISBN 9789934040580.Psiholoģija. Nervu sistēma. Uzvedības ģenētika. Emocijas. Sajūtas un jušana. Uztvere. Uzmanība. Atmiņa. Doma un domāšana. Motivācija (psiholoģija). Intelekts. Radošās spējas. Bērna attīstība. Attīstības psiholoģija. Pusaudža gadi. Jaunieši. Psiholoģija -- Psihologs. -- Profesionālā ētika. -- Biheiviorisms. -- Humānistiskā psiholoģija. -- Uzvedība. -- Pētījums. -- Zinātniskā darbība. -- Testi. Ģenētika -- Gēni. -- Indivīds. -- Ģimene. -- Vecāki. -- Zīdainis. -- Alcheimera slimība. Psihiskie procesi -- Sajūtas. -- Uztvere. -- Uzmanība. -- Apziņa. -- Atmiņa. -- Valoda. -- Domāšana. -- Zināšanas. -- Mācīšanās. -- Emocijas. -- Motivācija. -- Intelekts. -- Kreativitāte. -- Mācīšanās. -- Attīstības psiholoģija. -- Pusaudzis. -- Pieaugušo psiholoģija. -- Analīze. -- Aptauja. -- Autisms. -- Bērni. -- Bailes. -- Depresija. -- Ekosistēma. -- Grūtniecība. -- Identitāte. -- Konflikts. -- Kritiskā domāšana. -- Mērķi. -- Novecošanās. -- Redze. -- Runa. -- Sieviete. -- Socializācija. -- Spējas. -- Stress. -- Uzmanība. -- Uztvere. -- Zināšanas. Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 159.9

Page 8: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Ozola, Elizabete. Cilvēks krāsu pasaulē : ievads koloristikā / Elizabete Ozola ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 244, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 239.-[241.] lpp. - E. Ozolas grāmata apkopo svarīgāko par krāsu spēku, funkcijām un nozīmi cilvēka dzīvē. Krāsa ir mums apkārt, tāpēc grāmatas autore pieskaras ne tikai psiholoģijas jomai, bet ieskatās arī krāsu paletē kultūrā un ikdienā.Gaisma un krāsa. Fizika. - Krāsu ietekme.- Krāsu pilnā pasaule.- Krāsas sadzīvē.- Krāsu asociatīvā uztvere.- Krāsas kultūrā.- Testi.ISBN 9789934116957.Krāsa - Terminoloģija. Krāsas. Krāsa - Psiholoģiskie aspekti - Terminoloģija. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 159.9

Pīls, Normens Vinsents. [Power of positive thinking.]Pozitīvās domāšanas spēks / Normens Vinsents Pīls ; no angļu val. tulk. Margita Markevica ; red. Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005] (Rīga : Poligrāfists). - 253, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The power of positive thinking / Norman Vincent Peale (1980).Ticiet sev.- Dvēseles miers - enerģijas avots.- Kā iegūt neizsīkstošu enerģiju.- Izmēģiniet lūgšanu spēku.- Kā būt laimīgam.- Beidziet uztraukties un čikstēt.- Ceriet uz labāko un saņemiet to.- Es nepieļauju sakāvi.- Kā izskaust paradumu raizēties.- Spēja atrisināt personīgās problēmas.- Kā dziedināt ar ticību.- Kad zūd vitalitāte, izmēģiniet šo metodi.- Jaunas domas var jūs pārveidot.- Atslābinieties.- Kā iemantot cilvēku simpātijas.- Recepte pret sirdēstiem.- Kā smelties spēkus no Visuaugstākā.ISBN 9789984369877. . - ISBN 9984369870.Panākumi - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Dvēseles miers - Kristietība - Kristietība. Psiholoģija -- Dvēsele. -- Enerģija. -- Laime. -- Ticība. Fonds: AB. Plaukta indekss: 159.9

Pancs, Arkādijs, 1955-2013. Sarunas par laimi / Arkādijs Pancs ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; autore sastādītāja un priekšvārda autore Gaļina Panca ; Aigara Truhina dizains ; redaktore Oļesja Burkevica ; pēcvārdu sarakstīja: Anita Plūme, Džeina Miltone ; vāka noformējumam izmantota Romāna Panca fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 190, [1] lpp. ; 21 cm.Ceļš.- Laime.- Mēs visi meklējam mīlestību.- Dzīves filozofija. Bērni. Darbs. Daiļrade. Un kas traucē mūsu izaugsnei.ISBN 9789934050756.Psihoanalīze. Laime. Dzīves veidošana. Pašaktualizācija (psiholoģija). Starppersonu attiecības. Vīrieša un sievietes attiecības. Fonds: AB. Plaukta indekss: 159.9

Freids, Zigmunds. [Traumdeutung.]Sapņa interpretācija / Zigmunds Freids ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 648 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [532.]-562. lpp. un rādītāji: [630.]-648. lpp. - Oriģ. nos.: Die Traumdeutung.ISBN 9789934052729.Sapņi. Sapņu tulkošana. Psihoanalīze. Fonds: L. Plaukta indekss: 159.9

Osipow, Samuel H. Theories of career development / Samuel H. Osipow and Louise F. Fitzgerald. - 4th ed. - Boston : Allyn and Bacon, c1996. - xii, 353 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes.History of vocational and career psychology.- Occupational classification systems.- Theoretical

Page 9: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

concepts and definitional issues.- Holland`s career typology theory of vocational behavior- Development theories of vacational behavior.- Social learning approaches to career development theory.- The theory of work adjustment.- Personality, needs and values, mental health, and careers.- Social systems perspectives.- The career development of women.- Minority career development.- Applications.- A comparison of the theories.- Perspective.ISBN 9780205183913.Karjeras attīstība. Karjeras izglītība. Minoritātes. Sievietes - Nodarbinātība. Veselība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Yost, Elizabeth B. Career counseling : a psychological approach / Elizabeth B. Yost, M. Anne Corbishley. - 1st ed. - San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c1987. - xvi, 265 p. : ill. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass social and behavioral science series). (The Jossey-Bass higher education series). - Bibliography: p. 253-259. - Includes index.ISBN 1555424201.Karjeras izglītība. Psiholoģija. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Applying counseling theories : an online case-based approach / [compiled by] Aaron B. Rochlen. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill Prentice Hall, c2007. - xix, 279 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.ISBN 9780131700826. . - ISBN 0131700820.Psihoterapija. Analītiskā psiholoģija. Individuālā psiholoģija. Pašaktualizācija (psiholoģija). Klienta centrēta psihoterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Geštaltterapija. Uzvedības terapija. Kognitīvā terapija. Ģimenes psihoterapija. Feminisms - Konsultēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 616.89

Ivey, Allen E., 1933-. Intentional interviewing and counseling : facilitating client development in a multicultural society / Allen E. Ivey, Mary Bradford Ivey. - 6th ed. - Australia : Thomson Brooks/Cole ; Belmont, CA, c2007. - xxii, 515 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes.ISBN 9780495090533. . - ISBN 0495006203.Starpkultūru konsultēšana. Multikulturālisms. Intervēšana. Konsultēšana. Komunikācija - Psiholoģiskie aspekti. Fonds: L. Plaukta indekss: 159.9

McLeod, John, 1951-. An introduction to counselling / John McLeod. - 3rd ed. - Buckingham [England] : Open University Press ; Philadelphia, PA, 2005. - xx, 613 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references : p. 528-587. . - Index : p.588-613.Counselling theories : diversity and convergence.- Themes and issues in the psychodynamic approach to counselling.- From behaviourism to constructivism : the cognitive-behavioural approach to counselling.- Theory and practice of the person-cenred approach.- Working with systems.- Feminist approaches : the radicalization of counselling.- Narrative approaches to counselling.- Multiculturalism as an approach to counselling.- Psilosophical counselling.- The counselling relationship.- The process of counselling.- The politics of counselling : empowerment, control and difference.- Morals, values and ethics in counselling practice.- The organizational context of counselling.- Alternative modes of delivery.- The role of research in counselling and therapy.- The skills and gualities of the effective counsellor.- Training and supervision in counselling.- Beyond an introduction : continuing the conversation.-.ISBN 9780335211890. . - ISBN 0335211895.Komunikācija - Psiholoģiskie aspekti. Multikulturālā izglītība. Konsultēšana. Vadības koučings. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Page 10: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Handbook of counselling / edited by Stephen Palmer ; associate editor, Gladeana McMahon. - 2nd ed. - London : Routledge ; New York, 1997. - xxiii, 599 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - Appendix 1. The British association for counselling`s code of ethics and practice for counsellors. . - Appendix 2. The British association for ethics and practice for counselling skills. . - Appendix 3. British association for counselling`s code of ethics and practice for supervisors of counsellors. . - Appendix 4. The British association for counselling`s code of ethics and practice for trainers in counselling and counselling skills. . - Appendix 5. The British association for counselling`s ethical guidelines for monitoring, evaluation and research in counselling.Arenas.- Settings.- Themes.- Issues.ISBN 9780415139526. . - ISBN 041513952X.Karjeras izglītība. Psiholoģiskā konsultēšana. Konsultēšana. Fonds: HP. Plaukta indekss: 005.9

Зеер, Э. Ф.(Эвальд Фридрихович). Психология профессиональных деструкций : учеб. пособие для вузов : учеб. пособие для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по психол. специальностям / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. - Екатеринбург : Деловая книга ; Москва : Академический Проект, 2005. - 239 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Gaudeamus : учебное пособие для высшей школы / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования). - Библиогр.: с. 236-238. . - Глоссарий : с.229-235. - Пособие посвящено одной из малоизученных областей психологической реальности человека - профессионально обусловленным деструкциям: кризисам, стагнации, деформациям. - Практикум. Диагностика психологических характеристик профессиональных деструкций : с.187-226.ISBN 9785886871685. . - ISBN 5886871683.Darbs - Psiholoģiskie aspekti. Personība. Konflikta menedžments. Krīzes. Personīgais koučings. Konsultēšana. Fonds: HP. Plaukta indekss: 159.9

Peavy, R. Vance. SocioDynamic counselling : a practical approach to meaning making / R. Vance Peavy. - Chagrin Falls, Ohio : Taos Institute, 2004. - xxiii, 137 p. : ill. ; 22 cm. - (Books for professionals.). - Includes bibliographies.ISBN 9780971231245.Psiholoģija, sociālā -- Konsultēšana. Fonds: HP. Plaukta indekss: 316.6

Socioloģija (udk sākas ar 316)

Krolokke, Charlotte. Gender communication theories & analyses : from silence to performance / Charlotte Krolkke, Ann Scott Srensen. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2006. - xiii, 193 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 165-180) and index.ISBN 9780761929185. . - ISBN 0761929185.Komunikācija. Feminisms. Fonds: HP. Plaukta indekss: 316Fonds: L. Plaukta indekss: 316.77

Dainton, Marianne. Applying communication theory for professional life : a practical introduction / Marianne Dainton, Elaine D. Zelley. - Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2005. - xiii, 250 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 233-245) and index.

Page 11: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Introduction to communication theory -- Explaining theories of intrapersonal communication -- Explaining theories of interpersonal communication -- Explaining theories of culture -- Explaining theories of persuasion -- Explaining theories of leadership -- Explaining theories of group communication -- Explaining theories of organizational communication -- Explaining theories of mediated communication -- So what should a communicator do?.ISBN 9780761929147. . - ISBN 0761929142.Komunikācija. Komunikācija organizācijās. Starppersonu saziņa. Komunikatīvā kompetence. Grupas attiecību veidošana. Fonds: HP. Plaukta indekss: 316Fonds: L. Plaukta indekss: 316.77

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes : Multiple and changing Latvian identities : kolektīvā monogrāfija / Daina Bāra, Baiba Bela, Ieva Birka, Uģis Bratuškins, Sandra Brigsa, Anna Broka, Ireta Čekse, Martins Ehala, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Jānis Ikstens, Ivars Ījabs, Evija Kļave, Ilze Koroļeva, Ilze Lāce, Skaidrīte Lasmane, Agita Misāne, Dace Muceniece, Mareks Niklass, Žaneta Ozoliņa, Līga Paula, Feliciana Rajevska, Līga Rasnača, Iveta Reinholde, Kristaps Ročāns, Laura Romanovska, Toms Rostoks, Juris Rozenvalds, Ritma Rungule, Ojārs Skudra, Aleksejs Šņitņikovs, Lolita Stašāne, Inese Šūpule, Sandra Treija, Evija Zača, Vita Zelče, Brigita Zepa, Marita Zitmane, Linda Zīverte, Aija Zobena ; recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori un priekšvārda autori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena ; literārais redaktors Juris Goldmanis ; alfabētisko rādītāju sastādījis Renārs Felcis. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 446 lpp. : diagr., il., karte, tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 379.-[420.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 429.-446. lpp. - Monogrāfijas mērķis ir aplūkot nacionālās identitātes daudzveidīgās izpausmes, attiecības ar citiem identitātes paveidiem (etnisko, teritoriālo, vecuma grupu, māksliniecisko), par atskaites punktu izmantojot Latvijas un pārējo Baltijas valstu pašreizējās situācijas analīzi. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, nosaukums un satura rādītājs arī angļu valodā. - Monogrāfija veltīta profesorei Intai Brikšei (1956-2014), kas ar savu uzņēmību un iniciatīvu iedvesmoja pētniecības programmas "Nacionālā identitāte" īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē.ISBN 9789984458717.Etniskums - Latvija. Nacionālisms - Latvija. Identitāte (filozofisks jēdziens). Kolektīvā atmiņa. Piederība (sociālā psiholoģija). Sociālā integrācija - Latvija. Latvija - Etniskās attiecības. Fonds: L. Plaukta indekss: 316.3

Politika. Politoloģija (udk sākas ar 32)

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes : Multiple and changing Latvian identities : kolektīvā monogrāfija / Daina Bāra, Baiba Bela, Ieva Birka, Uģis Bratuškins, Sandra Brigsa, Anna Broka, Ireta Čekse, Martins Ehala, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Jānis Ikstens, Ivars Ījabs, Evija Kļave, Ilze Koroļeva, Ilze Lāce, Skaidrīte Lasmane, Agita Misāne, Dace Muceniece, Mareks Niklass, Žaneta Ozoliņa, Līga Paula, Feliciana Rajevska, Līga Rasnača, Iveta Reinholde, Kristaps Ročāns, Laura Romanovska, Toms Rostoks, Juris Rozenvalds, Ritma Rungule, Ojārs Skudra, Aleksejs Šņitņikovs, Lolita Stašāne, Inese Šūpule, Sandra Treija, Evija Zača, Vita Zelče, Brigita Zepa, Marita Zitmane, Linda Zīverte, Aija Zobena ; recenzenti: Deniss Hanovs, Daina Stukuls Eglitis ; zinātniskie redaktori un priekšvārda autori: Juris Rozenvalds, Aija Zobena ; literārais redaktors Juris Goldmanis ; alfabētisko rādītāju sastādījis Renārs Felcis. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 446 lpp. : diagr., il., karte, tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 379.-[420.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 429.-446. lpp. - Monogrāfijas mērķis ir aplūkot nacionālās identitātes daudzveidīgās izpausmes, attiecības ar citiem identitātes paveidiem

Page 12: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

(etnisko, teritoriālo, vecuma grupu, māksliniecisko), par atskaites punktu izmantojot Latvijas un pārējo Baltijas valstu pašreizējās situācijas analīzi. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, nosaukums un satura rādītājs arī angļu valodā. - Monogrāfija veltīta profesorei Intai Brikšei (1956-2014), kas ar savu uzņēmību un iniciatīvu iedvesmoja pētniecības programmas "Nacionālā identitāte" īstenošanu Sociālo zinātņu fakultātē.ISBN 9789984458717.Etniskums - Latvija. Nacionālisms - Latvija. Identitāte (filozofisks jēdziens). Kolektīvā atmiņa. Piederība (sociālā psiholoģija). Sociālā integrācija - Latvija. Latvija - Etniskās attiecības. Fonds: L. Plaukta indekss: 316.3

European Eastern Partnership : recommendations for a refined approach; the 4th Easterrn Partnership Summit / Žaneta Ozoliņa and Dr.Daniela Schwarzer from Brussels Forum to the Riga conference. - Riga : LATO, 2014. - 24 p. : il.The Riga process.- Relaunching the European Union`s policy towards its east.- Operating in a challenging strategic environment.- Policy recommendations.- The situation in the Eastern Partnership countries.Starptautiskās ekonomiskās attiecības - Austrumeiropa. Fonds: AB, L. Plaukta indekss: 327

Kebraeb, Zekarias. Hope in my heart, freedom on my mind : four years as a refugee on the way to Germany as told to Marianne Moesle / Zekarias Kebraeb; translated from German by Andrew Godfrey. - Cologne,Germany : Frontex, [2014]. - 407 p. : mape.ISBN 9783732504572.Emigrācija un imigrācija. Fonds: AB. Plaukta indekss: 830

Syrian refugees in Europe : what Europe can do to ensure protection and solidarity / The UN Refugee Agency(UNHCR). - Brussels, Belgium : The UN Refugee Agency, 2014. - 38 p. : il. - Glossary : p.38.Emigrācija un imigrācija. Bēgļi. Fonds: L. Plaukta indekss: 325

Rescue at sea : a guide to principles and practice as applied to migrants and fefugees / The UN Refugee Agency(UNHCR). - Brussels, Belgium : The UN Refugee Agency, [2014]. - 11 p. : il.Emigrācija un imigrācija. Bēgļi. Cilvēku glābšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 325

Multicultural guidance and counselling : theoretical foundations and best practices in Europe / edited by Mika Launikari and Sauli Puukari. - Helsinki, Finland : CIMO, 2005. - 375 p.Conceptual and philosophical foundation.- Multicultural approaches and methods.- Best practices in multicultural counselling in different context.- Conclusion and future challenges.ISBN 9513920755. . - ISBN 9513921212.Karjeras izglītība. Imigranti. Masu kultūra un globalizācija. Globalizācija. Emigrācija un imigrācija. Multikulturālā izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 325

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes (udk sākas ar 33)

Latvijas Darba devēju konfederācija. Labas pārvaldības rokasgrāmata / aut.kol.: I.Reinholde,

Page 13: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

G.Misāne, K.Vintiša; red. : E.Egle, I.Reinholde. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 55 lpp. - (Ieguldījums Tavā nākotnē). - Bibliogr. : 55.lpp.(16 nos.).Ekonomiskā politika, pārvalde -- Resursu pārvaldība. Pārvaldes līmeņi -- Savstarpējās attiecības. Menedžments -- Risku pārvaldība. Fonds: AB. Plaukta indekss: 351Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 352

Latvijas Darba devēju konfederācija. Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam / aut. Katri Vintiša. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 59 lpp. : il. - (Ieguldījums Tavā nākotnē). - 1.Amata apraksta struktūra. . - 2.Darbinieku atlases sludinājuma struktūra. . - 3.Atsauksmes sniedzēja intervijas struktūra. . - 4.Atlases intervijas struktūra. . - 5.Integrācijas plāna struktūra. . - 6.Darba izpildes plānošanas un novērtēšanas veidlapas paraugs.Cilvēku kapitāls. Darbinieku motivācija. Algas. Karjeras attīstība. Darba tiesības un likumdošana. Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 331

Freibergs, Jānis.Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse : mācību grāmata / Jānis Freibergs, Vilis Žuromskis ; literārā redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : Eiroeksperts, 2013 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 347 lpp. : tab. ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 346.-347. lpp. (59 nos.). - Mācību grāmatā nekustamo īpašumu vērtētājiem apkopoti gan teorētiski, gan praktiski vērtēšanas jautājumi, tādējādi aizpildot daļu no tukšuma attiecīgā mācību literatūrā latviešu valodā. Grāmatas autori J. Freibergs un V. Žuromskis ir vērtētāji ar ilggadēju pieredzi un grāmata kā mācību līdzeklis vērtētājiem apstiprināta Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas Metodiskajā padomē. - Ēku konstruktīvo elementu īpatsvars.Vērtēšanas prakse Latvijā un to regulējošie dokumenti.- Ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistītie pamatjēdzieni.- Vētēšanas prakse un procedūras.- Nekustamo īpašumu apskate un apraksts.- Īpašumtiesības.- Īpašumtiesību ierobežojumi.- Nekustamā īpašuma labākais lietošanas veids.- Vērtēšanas pieejas, metodes, pieņēmumi.- Izmaksu pieeja.- Salīdzinošā (tirgus) pieeja nekustamo īpašumu vērtēšanā.- Ienākumu pieeja.- Rezultātu saskaņošana un gala slēdziens.- Zemes vērtēšana.- Vērtēšanas īpašie gadījumi.ISBN 9789984462844.Nekustamais īpašums - Vērtēšana. Īpašuma tiesības. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 332Fonds: AB1. Plaukta indekss: 332.68

Darba aizsardzība uzņēmumā : palīgs jaunajiem komersantiem / Latvijas Darba devēju konfederācija ; Vitālija Gavrilova priekšvārds un pēcvārds. - 2. izdevums. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2013. - 48 lpp. : il., tab. ; 30 cm + 1 CD. - Pielikumā CD: Darba aizsardzība uzņēmumā : darba aizsardzības prasības 17 tautsaimniecības nozarēs (PDF un MS DOC dokumenti ar HTML indeksu).Darba aizsardzība - Latvija. Darba aizsardzība. Fonds: AB, L. Plaukta indekss: 331.4

Jaunzems, Andrejs. Mikroekonomika : teorija un analīze / Andrejs Jaunzems ; galvenā zinātniskā redaktore Baiba Rivža ; Ventspils Augstskola. - [Ventspils] : Ventspils Augstskola, 2013 (Zelta Rudens). - 899 lpp. : diagr., tab. ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 884.-890. lpp. - A. Jaunzema grāmata veidota kā zinātniskas monogrāfijas un akadēmisku mācību tekstu sintēze. Tā paredzēta ekonomikas un vadības zinību akadēmiskajām studijām. Grāmatu var izmantot arī ekonomisti - praktiķi un zinātnieki. - Kopsavilkums un saturs angļu valodā. - Grāmata ir autora iepriekš izdoto grāmatu "Mikroekonomika. 1. daļa, ISBN 9789984821191" (2008) un

Page 14: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

"Mikroekonomika. 2. daļa, ISBN 9789984648101" (2009) pārstrādāts un papildināts apvienojums.Patērētāja izturēšanās.- Dotas funkcijas atvasinājums un primārā funkcija.- Pieprasījums.- Pieprasījuma analīze.- Tirgus pieprasījuma un tirgus piedāvājuma līdzsvars perfektas konkurences tirgū.- Dažāda laika naudas tirgus.- Ražotāja izturēšanās.- Firmas izlietojuma izmaksu un peļņas analīze.- Ražošanas izmaksas.- Izlaides izmaksu un peļņas analīze.- Tirgus organizācijas formas : monopolija, monopsonija.- Spēles.Interpretācijas un pielietojumi.- Tirgus organizācijas forma : oligopolija.- Ekonomikas jaunā paradigma.ISBN 9789984648309.Mikroekonomika. Mikroekonomika - Mācību līdzekļi augstskolām. Patērētāji - Pētniecība. Naudas tirgus. Piedāvājums un pieprasījums. Izmaksas, ražošanas. Uzņēmuma peļņa. Monopoli. Oligopoli. Monopolistiskā konkurence. Spēles. Ekonomiskā prognozēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 330.101.542

Guļāns, Pēteris. Ekonomiskās politikas problēmas : iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013) / Pēteris Guļāns ; redaktore Laura Riekstiņa ; vāka dizains: Aivars Ivbulis. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2014 (N.I.M.S.). - 252 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā sakopoti P. Guļāna iesniegumi Latvijas Republikas augstākajām valsts pārvaldes un likumdošanas institūcijām par ekonomiskās politikas aktuāliem jautājumiem, ministriju un citu valsts institūciju atbildes uz tiem - par laika posmu no 2002. līdz 2013. gadam. Grāmatā ietverto valsts intitūcijām iesniegto rosinājumu un uz tiem saņemto atbilžu apkopojums adresēts tiem lasītājiem, kurus interesē Latvijas tautsaimmniecības attīstības problēmas.ISBN 9789984774244.Ekonomiskā politika - Latvija. Globalizācija - Ekonomiskie aspekti. Uzņēmējsabiedrības - Latvija - Nodokļi. Nekustamais īpašums un nodokļi - Latvija. Ekonomiskās krīzes. Latvija - Ekonomiskā politika - 1991-. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Fonds: L. Plaukta indekss: 338.2

Virsnieks, Andris. [How to invest in condominiums.]Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā : zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu / Andris Virsnieks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Berķe ; Laimas Šķetres vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2014. - 223, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 219.-[224.] lpp. . - Skaidrojošā vārdnīca : 214.-218.lpp. - A. Virsnieka grāmatā stāstīts, kā izvērtēt nekustamos īpašumus, kā bez lieka riska tajos ieguldīt naudu un pēc tam gūt peļņu, kas ir neatkarīga no inflācijas un akciju tirgus svārstībām. - Oriģ. nos.: How to invest in condominiums.ISBN 9789934116247.Nekustamā īpašuma investīcijas - Amerikas Savienotās Valstis. Kopīpašumi - Amerikas Savienotās Valstis. Dzīvokļu īre - Amerikas Savienotās Valstis. Fonds: AB. Plaukta indekss: 332

Bridger, R. S. Introduction to ergonomics / R.S. Bridger. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2009. - xxix, 776 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 729-765). . - Glossary : p.713-727. . - Index : p.769-776.Body mechanics at work : risk assessment and design -- User-centered workspace design using anthropometric data -- Static work : principles for risk assessment and design -- Repetitive tasks : risk assessment and task design -- Design and evaluation of manual handling tasks -- Physically demanding work : stress and fatigue -- Job demands, workplace stress, and health -- Design and assessment in hot and cold workplaces -- Visual environment : measurement and design -- Hearing, sound, noise, and vibration -- Human information processing and mental workload -- Design of displays and controls -- Information technology, memory, and language

Page 15: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

-- Human error, accidents, and safety -- Systems design and assessment.ISBN 9780849373060. . - ISBN 0849373069.Ergonomika. Darba vide. Darba stress. Cilvēka mehānika. Darbinieki - Darba slodze. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 331.4

Žavoronkova, Ilona. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu administrēšana / Ilona Žavoronkova. - Saarbrucken : GlobeEdit, 2015. - 159 lpp. - Bibliogrāfija : 121.-143.lpp. - 1.pielikums. Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību 2008.-2013.gada pārskatos iekļautā informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu apmēru. . - 2.pielikums. Anketa par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas praksi pašvaldībās. . - 3.pielikums. Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību 2013.gada pārskatos iekļautā informācija par budžeta ieņēmumiem. . - 4.pielikums. Rēzeknes pilsētas pašvaldības instrukcija "Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas kārtība Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldē". . - 5.pielikums. Uz nekustamā īpašuma nodokļi attiecināmie Latvijas Republikas noslēgtie divpusējie starptautiskie līgumi.ISBN 9783639806656.Nekustamā īpašuma nodoklis. Nekustamais īpašums un nodokļi. Nodokļu administrēšana un procedūra. Parādi. Fonds: L. Plaukta indekss: 346

Daubarienė, Jurgita. Hospitality project management / Jurgita Daubariene, Rasa Kučinskiene, Aurelija Peleniene. - Utena : UAB"Utena Indra", 2015. - 360 p. : ill. - Annex 1. Hotels. A brief history. . - Annex 2. Food service. A brief history. . - Annex 3. A brief history of project management. . - Annex 4. Project management terminology quiz. . - Annex 5. Project management quiz. . - Annex 6. Understanding your preferred role in a team. . - Annex 7. Project plan. . - Annex 8. How good iz your risk management. . - Annex 9. Promotion quiz. . - Annex 10. Thomas-Kilmann conflict mode questionnare. . - Annex 11. Test : Project organization structure.Introduction to hospitality project management.- Hospitality projects types, their management specifics and practices.- Hospitality project ideas formation.- Basic project stages.- Publicizing and promoting hospitality projects.- Human resources hospitality project.ISBN 9786094552410.Projektēšana -- Viesmīlības nozare. Tūrisma ekonomika -- Viesnīcas. -- Restorāni. -- Projektu vadīšana. -- Risku pārvaldība. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 658.012.2

Prakapiene ̇, Dalia. Hospitality business organization / Dalia Prakapiene, Gitana Valukoniene. - Utena : UAB"Utena Indra", 2015. - 373 p. : ill. - Glossary : p. 367-373.Undertanding the tourism and hospitality system.- Organization of hospitality services.- Cross-cultural management and communication in hospitality.- Sustainability in hospitality business.- Trends of hospitality business.ISBN 9786094552397.Viesmīlība. Tūrisms - Menedžments. Sabiedriskās ēdināšanas menedžments. Uzņēmējdarbības menedžments. Rekreācija. Starpkultūru komunikācija - Viesmīlībā. Viesmīlība - Ilgtspējība. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 338.48

Tiesības. Juridiskās zinātnes ( udk sākas ar 34)

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības (382.-840.p) / sast.: R.Krauze un Z.Gencs. - Rīga : Mans Īpašums, 1997. - 390 lpp.ISBN 9984574067.Mantojuma tiesības -- Latvija. -- Testaments. Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 347.6

Page 16: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Latvijas Darba devēju konfederācija. Cilvēkresursu plānošanas un novērtēšanas metodes mazam un vidējam uzņēmumam / aut. Katri Vintiša. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 59 lpp. : il. - (Ieguldījums Tavā nākotnē). - 1.Amata apraksta struktūra. . - 2.Darbinieku atlases sludinājuma struktūra. . - 3.Atsauksmes sniedzēja intervijas struktūra. . - 4.Atlases intervijas struktūra. . - 5.Integrācijas plāna struktūra. . - 6.Darba izpildes plānošanas un novērtēšanas veidlapas paraugs.Cilvēku kapitāls. Darbinieku motivācija. Algas. Karjeras attīstība. Darba tiesības un likumdošana. Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 331

Mežulis, Dainis, 1966-. Krimināltiesības shēmās : vispārīgā daļa / Dainis Mežulis. - Rīga : Turība, 2013 (Drukātava). - 169 lpp. : sh. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 35). - D. Mežuļa grāmata ir krimināltiesību apgūšanas atvieglošanai paredzēts mācību līdzeklis. Shēmās atspoguļotas svarīgākās krimināltiesību teorijas atziņas un 1998. gada 17. jūnijā pieņemtā Krimināllikuma normu saturs. Mācību līdzeklis adresēts studentiem un interesentiem, papildinot zināšanas par krimināltiesībām, kriminālsoda piemērošanu, atbrīvošanu no kriminālatbildības vai atbrīvošanu no soda.Krimināltiesības.- Krimināllikums.- Krimināllikuma darbība laikā un telpā.- Noziedzīgs nodarījums.- Kriminālatbildību izslēdzošie apstākļi.- Sods.- Soda noteikšana.- Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda.- Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības.- Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi.- Juridiskajām personām piemērojamie piepiedu ietekmēšanas līdzekļi.ISBN 9789984828824.Krimināltiesības - Latvija - Mācību līdzekļi augstskolām. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 343.2

Bukovskis, Vladimirs. Civilprocesa mācības grāmata / Vladimirs Bukovskis. - atkārtots izd. no 1933.g. izdevuma. - Rīga : Limited Company, 2015. - 792 lpp.ISBN 9789934144554.Civilprocess. Civilprocesuālās tiesības -- Mācību līdzekļi. Fonds: HP. Plaukta indekss: 347.9

Jermaševiča, Ilona, 1973-. Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija / Ilona Jermaševiča. - Saarbrucken, Germany : GlobeEdit, 2015. - 119 lpp. - Bibliogrāfija : 111.-119.lpp.Maksāšanas līdzekļa ieviešanas un attīstības posmi.- Maksāšanas līdzekļa jēdziens un piederības noteikšana.- Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem sastāva analīze.- Kvalifikācijas īpatnības lietās par maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.ISBN 9783639686357.Krimināltiesības. Finanšu instrumenti - Nelikumīgas darbības.Fonds: L. Plaukta indekss: 343

Diederiks-Verschoor, I. H. Philepina(Isabella Henrietta Philepina), 1915-. An introduction to space law / I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, V. Kopal. - 3rd rev. ed. - Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2008. - xxiv, 249 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. [219]-242) and index. - Rev. ed. of: An introduction to space law / I.H. Ph. Diederiks-Verschoor. 2nd rev. ed. c1999.The boundaries of outer space.- The space law treaties.- Exploration and uses of outer space.- Environmental issues.- Preserving outer space for peaceful purposes.- Trends in case law.ISBN 9789041126474.

Page 17: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Kosmosa tiesības. Gaisa tiesības. Fonds: L. Plaukta indekss: 347.8

Craig, Paul(Paul P.). EU law : text, cases, and materials / Paul Craig and Grainne de Burca. - 5th ed. - Oxford : Oxford University Press ; New York, 2011. - clvii, 1155 p. : map ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. [xxxvi]-xxxvii) & 1111) and index. - Accompanied by: Supplement : the Netherlands and EU law (49 p.).The development of European integration.- The institutions.- Competence.- Instruments and the hierarchy of norms.- Legislation and decision-making.- New forms of governance.- The nature and effect of EU law : direct and beyond.- The application of EU law : remedies in national courts.- The relationship between EU law and national law : supremacy.- EU international relations law.- Human rights in the EU.- Enforcement actions against member states.- Preliminary rulings.- Review of legality : access.- Review of legality : grounds of review.- Damages actions and money claims.- The single market.- Free movement of goods : duties, charges, and taxes.- Free movement of goods : quantitative restrictions.- Free movement of capital and economic and monetary union.- Free movement of workers.- Freedom of establishment and to provide services.- Citizenship of the Europen Union.- Equal treatment and non-discrimination.- AFSJ : EU criminal law.- Competition law : Article 101.- Competition law : Article 102.- Competition law : mergers.- The state and the common market.ISBN 9780199576999.Starptautiskās tiesības. Tiesības - Eiropas Savienības valstis. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 341

Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas (udk sākas ar 35)

Latvijas Darba devēju konfederācija. Labas pārvaldības rokasgrāmata / aut.kol.: I.Reinholde, G.Misāne, K.Vintiša; red. : E.Egle, I.Reinholde. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 55 lpp. - (Ieguldījums Tavā nākotnē). - Bibliogr. : 55.lpp.(16 nos.).Ekonomiskā politika, pārvalde -- Resursu pārvaldība. Pārvaldes līmeņi -- Savstarpējās attiecības. Menedžments -- Risku pārvaldība. Fonds: AB. Plaukta indekss: 351

Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 352Twelve Seconds to Decide. 12 : in search of excellence: Frontex and the principle of best practice / author: James Fergusson. - [B.v.] : Frontex, 2014. - 124 p. : il.ISBN 9789295033924.Robežsardze. Robežsargi. Robežas. Robežu drošība. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. European Joint Master`s in Strategic Border Management : excellency in border guard leadership : prospectus / European Agency for the Management of operational cooperation at the external borders of the member states of the Europen Union. - Warsaw, Poland : Frontex, [2014]. - 52 p. : il.ISBN 9789295033795.Robežsardze - Izglītība. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Frontex At a Glance / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw, Poland : Frontex, [2014]. - 33 p. : il.What is Border Control? - What is Schengen? - What is the "Four-tier access-control model"?-

Page 18: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Border management : the big picture.- What is the role of Frontex?- Situation monitoring and analysis.- Joint operations at the borders.- Frontex training.- Research&Development.- Cooperation with Third Countries, Institutions and Other Bodies.ISBN 9789295205123.Robežsardze. Robežšķērsošana. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Fundamental rights training : for border guards; trainers manual / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw, Poland : Frontex, 2013. - 158 p. : il. - disks.ISBN 9789295033689.Robežsardze. Robežsargi. Robežšķērsošana. Emigrācija un imigrācija. Cilvēktiesības. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Aircrew night vision Goggles : standard training procedures for helicopters / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw : Frontex, 2013. - 144 p. : il.Lidojums - Fizioloģija. Helikopteri - Pilotēšana. Lidotāji - Treniņš. Aviācijas psiholoģija. Meteoroloģija aeronautikā. Robežsardze. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Anti-trafficking training : for border guards trainers`manual / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw : Frontex, 2015. - 130 p. : il. - disk. - Glossary : p.108-130.ISBN 9789295033467.Robežsardze - Mācīšana un mācīšanās. Cilvēku tirdzniecība. Robežsargi. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Sectoral qualifications framework for border guardding : setting standards for trainingg excellence / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw : Frontex, 2013. - 172 p. : il. - disk. - Glossary : p.130-131. . - References : p.132-134.vol.1.ISBN 9789295033665.Robežsardze. Robežsargi - Profesionālā kompetence. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Sectoral qualifications framework for border guardding : setting standards for trainingg excellence / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw : Frontex, 2013. - 58 p. : il.vol.2.ISBN 9789295033672.Robežsardze. Robežsargi - Profesionālā kompetence. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Frontex. Guidelines for risk analysis units : structure and tools for the application of CIRAM version 2.0 / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw : Frontex, 2012. - 112 p. : il.ISBN 9789295033641.Robežsardze. Robežu drošība. Robežsargi - Profesionālās kompetences. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Page 19: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Frontex. Training catalogue / European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. - Warsaw : Frontex, 2015. - 39 p. : il.ISBN 9789295205284.Robežsardze - Apmācība - Katalogi. Fonds: L. Plaukta indekss: 351.74

Syrian refugees in Europe : what Europe can do to ensure protection and solidarity / The UN Refugee Agency(UNHCR). - Brussels, Belgium : The UN Refugee Agency, 2014. - 38 p. : il. - Glossary : p.38.Emigrācija un imigrācija. Bēgļi. Fonds: L. Plaukta indekss: 325

Rescue at sea : a guide to principles and practice as applied to migrants and fefugees / The UN Refugee Agency(UNHCR). - Brussels, Belgium : The UN Refugee Agency, [2014]. - 11 p. : il.Emigrācija un imigrācija. Bēgļi. Cilvēku glābšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 325

Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums (udk sākas ar 36)

Холостова, Е. И.(Евдокия Ивановна). Социальная реабилитация : учебное пособие для вузов / Е. Холостова ; Н. Дементьева. - Москва : "Дашков и Ко", 2002. - 339 с. - Словарь терминов: с.318-339.Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов.- Социальная среда жизнедеятельности инвалидов.- Программы социальной реабилитации.- Технологии социальной реабилитации различных категорий инвалидов.- Практика работы учреждений социального обслуживания инвалидов : отечественный и зарубежный опыт.ISBN 5947980487.Sociālais darbs ar personām ar speciālām vajadzībām. Personas ar speciālām vajadzībām. Fonds: L. Plaukta indekss: 36

Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas pētījumu institūts.Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23-24.maijs / RA.Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 554 lpp. : diagr.,tab. - Bibliogr. rakstu beigās.3.d.Speciālā izglītība.- Sociālā pedagoģija.- Veselība un sports.- Apskati.ISBN 9789984441429.ISSN 1691-5887.Izglītība, augstākā. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 378

Social entrepreneurship and enterprise : conceps in context / editors : Heather Douglas and Suzanne Grant. - 2nd ed. - Australia : Tilde University Press, 2014. - 376 p. - Index : p.371-376.The discipline of social entrepreneurship and enterprise.- Concepts in social entrepreneurship and enterprise.- Social entrepreneurship and enterprise : research in context.- Postscript. Social entrepreneurship and enterprise : domain, dimensions and future directions.- Looking beyond the light?: seeking theories to illuminate social entrepreneuring.- Governing the social through`social entrepreneurship`: a foucauldian view of`the art of governing`in advanced liberalism.- Social entrepreneurship, governmentality and the left.- Social enterprise as a socially constructed organisational identity.- The legitimacy paradox : opposing tensions in

Page 20: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

social entrepreneurship.- The power of social entrepreneurs.- Insights on scalinng social enterprise.- Indigenous social entrepreneurship : resilience and renewal.- Māori communities as social enterprise.- Pragmatic altruism : a gentle process of co-creating social entreprise in a developing country.- Social entrepreneurship as a construct of a liberal welfare regime?- Social entrepreneurship networks: the role of context in social networks and resource acquisition(comparing the UK and Turkey).- Languages as strategy : the role of `foreign` language in social enterprise.- The emergence of social investment as a moral system of exchange : the Australian experience.- Social enterprise as counterwork : building a new development paradigm.- Narratives of social enterprise : insights from Australian social enterprise practitioners.- The paradigm paradox in social entrepreneurship.ISBN 9780734611819.Sociālā uzņēmējdarbība - Austrālijā. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.-U

Hawkins, Peter. Supervision in the helping professions : an individual, group and organizational approach / Peter Hawkins and Robin Shohet. - 2nd ed. - Buckingham [England] : Open University ; Phildelphia, PA, 2000. - xix, 229 p. : ill. ; 25 cm. - (Supervision in context). - Includes bibliographical references (p. [212]-221) and index.The supervisee`s perspective.- Becoming a supervispr and the process of supervision.- Supervising groups, teams and networks.- The organizational context.ISBN 9780335201174.Vadības koučings. Personīgais koučings. Konsultatīvā psiholoģija. Konsultēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 364

Izglītība. Audzināšana. Mācīšana (udk sākas ar 37)

Lasmanis, Aivars. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos / Aivars Lasmanis. - Rīga : Izglītības soļi, 2002. - 236 lpp. : il.1.gr.Informācijas ieguves, apstrādes un analīzes pamatjēdzieni.- Statistikas vispārīgās teorijas pamati.- Informācijas tehnoloģiju (datoru) pielietojums pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu datu apstrādē un analīzē.ISBN 9984617580.Fonds: AB, HP, L. Plaukta indekss: 004 : 37Fonds: AB, AB1. Plaukta indekss: 311

Matemātikas saturs un mācīšanas metodes 1.-6. klasēs : lekciju kurss RA Pedagoģijas fakultātes sākumskolas skolotāju studiju programmas studentiem / I.Onževa (sast.) ; RA.Pedagoģijas fakultāte.Sākumskolas metodiku katedra. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2006. - 137 lpp. : il.ISBN 9984779327.Matemātika -- Sākumskola. Skaitļu teorija -- Mācīšanās. Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 372 : 511Fonds: HP. Plaukta indekss: 511

Brice, Baiba. Skaņu pasakas un ritma rotaļas : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Baiba Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. : il ; 20 cm.Runas muzicēšana.- Rotaļas ar skaņām.- Melno punktiņu noslēpumi.- Kā darināt skaņu rīkus?- Skaņu dārzs.- Atribūti rotaļām.- Skaņu pasakas un dzejoļi.- Skaitāmpanti.- Rotaļas jautriem brīžiem.- Pirmsskolas vecuma bērnu ritma izjūtas attīstīšana.- Ritma rotaļas.- Draiskās pirkstiņu rotaļas.

Page 21: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

ISBN 9789934013935.Muzikālās spēles un rotaļas - Mācīšana un mācīšanās. Mūzikas instrumenti. Spēles ar dziedāšanu - Mācīšana un mācīšanās. Mūzika izglītībā. Spēles. Mūzika. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 371.3

Ideju banka.I : mācību metodes un metodiskie paņēmieni / sakārt.: Vita Golubova, Iveta Ikale ; red. Iveta Ikale ; māksl.: Evija Unāma, Juta Tīrona. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (a/s "Poligrāfists"). - 70, [2] lpp. : zīm., tab. ; 20 cm. - (Rokasgrāmata skolotājiem ; 1.). - Bibliogr.: 68. lpp. - Grāmata iecerēta kā palīgs jaunajiem un atbalsts jau pieredzējušiem skolotājiem. Tā ir rokasgrāmata, kas mēģinās atbildēt uz jautājumu KĀ? (mācīt, mācīties, arī pārbaudīt).Krājuma ietvertie metodiskie paņēmieni, palīdzēs skolēniem atklāt jauno, aktualizēt savu varēšanu; mācību procesu padaris mūsdienu skolēnam interesantāku, aizraujošāku; veicinās mācību motivāciju, katra skolēna līdzatbildību, mazāk aktīvu skolēnu iesaistīšanos stundas darbā.ISBN 9789934003134.Grupu darbs izglītībā - Mācīšana un mācīšanās - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Skolotāji - Apmācība - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt - Mācīšana un mācīšanās. Klasvadība - Mācīšana un mācīšanās - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Pedagoģija - Metodoloģija. Mācīšanas efektivitāte. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 371.3

Stikute, Elita. Latviešu literatūras mūsdienīga apguve profesionālajā izglītībā : metodisks materiāls latviešu valodas un literatūras skolotājiem / Elita Stikute, Maija Burima, Ilze Stikute; Latvijas Universitāte. Eiropas sociālais fonds"Ieguldījums tavā nākotnē".Projekts"Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana". - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 195 lpp. : il.20. un 21.gadsimta sākuma latviešu literatūra sociokultūras procesu kontekstā.- Latviešu literatūra trimdā (1945-1991).- Literatūras apguve profesionālās izglītības iestādē.ISBN 9789934527050.Latviešu literatūra - Mācīšana un mācīšanās. Literatūra - Mācīšana un mācīšanās. Literatūra - Pētniecība. Romantisms. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 82.0

Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas pētījumu institūts.Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23-24.maijs / RA.Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 554 lpp. : diagr.,tab. - Bibliogr. rakstu beigās.3.d.Speciālā izglītība.- Sociālā pedagoģija.- Veselība un sports.- Apskati.ISBN 9789984441429.ISSN 1691-5887.Izglītība, augstākā. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 378

Ambrouza, Džeimija. [365 outdoor activities you have to try!]365 izzinošas aktivitātes, kas tev jāizmēģina / Džeimija Ambrouza ; no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Dace Markota, Marika Taube ; tulkojuma redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 191 lpp. : il. ; 22 cm. - Rādītājs: 189.-191. lpp. - Oriģ. nos.: 365 outdoor activities you have to try!.ISBN 9789934051029.Brīvdabas dzīve - Literatūra bērniem. Dabas izpēte - Literatūra bērniem. Dārzkopība bērniem. Izstrādājumi no dabas materiāliem. Fonds: L. Plaukta indekss: 745

Page 22: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā / sastādītāja, zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Ausma Špona ; recenzenti: Kristi Kīlu, Māra Vidnere, Emīlija Černova ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Pirmsskolas pedagoģijas katedra. - Rīga : RaKa, ©2015 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 227 lpp. : il., notis, tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Autores grāmatā aplūko bērna sasniegumu pētīšanu, bērna dzīvesdarbību rotaļā, kultūras apguvi pirmsskolā, bērna komunikāciju ar pieaugušajiem, bērna emocionālo attīstību, skaņu uztveres attīstības pētījumus, pašiztiekšanos zīmētdarbībā, kustību apguvi un gribas īpašību veidošanos. Rakstus papildina metodiskie pielikumi ar mācību nodarbību plāniem pirmsskolas skolotājiem. - Pielikumi. . - Ieteikumi pieaugušajiem bērnu rotaļu organizēšanā un plānošanā. . - Spēles bērnu dialogrunas attīstības veicināšanai. . - Spēles patstāvīgai dialoga veidošanai. . - Dabas materiālu zīmējums un pasaka. . - Zīmējumu veidi. . - Rotaļlietas latviešu rakstnieku bērnības atmiņās. - Kopsavilkums angļu valodā.Autori: Dace Augstkalne, Jeļena Jermolajeva, Anna Līduma, Dace Medne, Antra Randoha, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Inga Stangaine, Ausma Špona, Agrita Tauriņa, Dagnija Vigule.ISBN 9789984463209.Spējas, bērnu - Mācīšana un mācīšanās. Radošās spējas, bērnu. Kustību prasmju mācīšanās. Emocijas, bērnu. Griba. Izglītība, pirmsskolas. Fonds: L. Plaukta indekss: 373.2

Laiveniece, Diāna, 1964-. Zinātniskās rakstīšanas skola / Diāna Laiveniece ; recenzenti: Arvils Šalme, Normunds Dzintars ; literārā redaktore Anita Helviga ; mākslinieks Uldis Baltutis. - 2. izdevums. - Liepāja : LiePA, ©2015 (LiepU LiePA tipogrāfija). - 150 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - D. Laivenieces grāmatā apkopoti ieteikumi zinātniskajā rakstīšanā, kas var izrādīties noderīgi katram, kam jāraksta pētnieciskais darbs skolā vai augstskolā. Visi ar pētniecisko domāšanu un pētnieciskā darba izstrādi saistītie jautājumi izklāstīti secīgi, vienkāršā valodā kopā ar piemēriem un ieteikumiem, kā formulēt pētījuma tematu, kam jāpievērš uzmanība, rakstot pētījuma mērķi un uzdevumus, kā izvirzīt hipotēzi, kā pareizi citēt, kā sniegt bibliogrāfiskās atsauces un veidot bibliogrāfiskās norādes, kam jāpievērš uzmanība, lai darbs būtu uzrakstīts korektā datorrakstā un noformēts atbilstoši pētnieciskā darba prasībām. 1. izdevums iznāca 2014. gadā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.ISBN 9789934522499.Pētniecība - Mācīšana un mācīšanās. Akadēmiskā rakstīšana. Pētniecība -- Zinātniskā darbība. -- Mācīšanās. -- Domāšana. -- Pētījums. -- Pētnieciskais darbs. -- Riski darba vidē. Bibliogrāfija -- Rakstīšana. Leksikoloģija -- Vārds. -- Dators. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 001.8

Danilāne, Līga. Patērētājizglītības būtība pamatskolā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, apakšnozare: skolas pedagoģija / Līga Danilāne ; darba zinātniskā vadītāja: Irēna Žogla ; recenzenti: Rudīte Andersone, Inese Jurgena, Jānis Dzerviniks ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = The essence of consumer education in elementary school : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of pedagogy, subfield of school pedagogy / Liga Danilane ; supervisor: Irena Zogla ; reviewers: Rudīte Andersone, Inese Jurgena, Jānis Dzerviniks ; University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2014. - 71 lpp. : tab. ; 21 cm. - Promocijas darba kopsavilkums (Dr. paed.)--Latvijas Universitāte, 2014. - Bibliogrāfija: 31.-35. un 66.-71. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.ISBN 9789934517495.Patērētājizglītība - Latvija - Mācīšana un mācīšanās (pamatskola) - Promocijas darbu kopsavilkumi. Patērētāju uzvedība - Latvija - Promocijas darbu kopsavilkumi. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 373.4

Page 23: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2015.gada 22-23.maijs / Rēzeknes Augstskola.Izglītības un dizaina fakultāte; red.: Velta Lubkina, Svetlana Usča. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 467 lpp. - Bibliogrāfija rakstu beigās.1.d.Augstskolu pedagoģija.= Higher education pedagogy.ISBN 9789984441610.ISSN 1691-5887.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Konference. –Krājums.Fonds: L. Plaukta indekss: 378

Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2015.gada 22-23.maijs / Rēzeknes Augstskola.Izglītības un dizaina fakultāte; red.: Velta Lubkina, Svetlana Usča. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 462 lpp. : diagr., tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās.2.d.ISBN 9789984441627.ISSN 1691-5887.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Konference. -- Krājums. Fonds: L. Plaukta indekss: 378

Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2015.gada 22-23.maijs / Rēzeknes Augstskola.Izglītības un dizaina fakultāte; red.: Velta Lubkina, Svetlana Usča. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 619 lpp. : diagr., tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās.3.d.Speciālā pegagoģija.- Sociālā pegagoģija.- Veselība un sports.ISBN 9789984441634.ISSN 1691-5887.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Konference. -- Krājums. Fonds: L. Plaukta indekss: 378

Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2015.gada 22-23.maijs / Rēzeknes Augstskola.Izglītības un dizaina fakultāte; red.: Velta Lubkina, Svetlana Usča. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 539 lpp.4.d.ISBN 9789984441641.ISSN 1691-5887.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Konference. -- Krājums. Fonds: L. Plaukta indekss: 378

Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Sabiedrība, integrācija, izglītība [elektroniskais resurss] : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23/-24.maijs. / Rēzeknes Augstskola.Izglītības un dizaina fakultāte. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 1 disks.ISBN 9789984441436.ISSN 1691-5887.Izglītība - Konferences materiāli. Sociālā integrācija - Konferences materiāli. Fonds: L. Plaukta indekss: 378

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti / sast.un red. Arturs Medveckis. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004. - 165 lpp. : ill.1.laidiens.Augstskolas.

Page 24: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Augstākā izglītība.Augstskolas -- Pedagogi. Pedagogi.Mācību iestāžu personāls. Personālijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 378

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti / sast.un red. Arturs Medveckis. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2006. - 310 lpp. : ill.2.laidiens.ISBN 9984754804.Augstskolas. Augstākā izglītība.Augstskolas -- Pedagogi. Pedagogi.Mācību iestāžu personāls. Personālijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 378

CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: izglītības paradigmas maiņa : populārzinātnisku rakstu krājums [bilingvālo mācību skolotājam] / atbildīgā redaktore un priekšvārda autore Sanita Lazdiņa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2015. - 255 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Bilingvālo mācību skolotājam. ; 3). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu valodā. - CLIL=Content and Language Integrated Learning.Autori: Ina Druviete, Ina Evardsone, Jana Freimane, Inesa Gurjanova, Evija Kļave, Indra Lapinska, Velta Ļubkina, Silvija Mickeviča, Gaļina Skorobogatova, Raisa Stunžāne, Ritma Tīrumniece, Ilona Ustinova, Vineta Vaivade.ISBN 9789984829142.Izglītība, bilingvālā - Latvija. Integrēta mācīšana - Latvija. Valodas prasmes - Latvija - Savstarpējā saistībā ar mācību priekšmetu saturu. Valoda un valodas - Latvija - Mācīšana un mācīšanās. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 371.3

Haladyna, Thomas M. Developing and validating multiple-choice test items / Thomas M. Haladyna. - 3rd ed. - Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2004. - xi, 306 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 277-296) and indexes.A foundation for multiple-choice testing.- Developing MC test items.- Volidity evidence arising from item development and item response validation.- The future of item development and item response validation.ISBN 9780805846614.Testēšana. Kritiskā domāšana. Problēmu risināšana. Izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 371.2

Critical multicultural conversations / edited by Greg S. Goodman and Karen Carey. - Cresskill, N.J. : Hampton Press, c2004. - xix, 278 p. ; 24 cm. - (Critical education and ethics). - Includes bibliographical references and indexes.ISBN 9781572735736. . - ISBN 1572735732.Multikulturālā izglītība. Minoritātes. Fonds: HP. Plaukta indekss: 37

Leadership and management in education : cultures, change and context / [edited by] Marianne Coleman and Peter Earley. - Oxford : Oxford University Press ; New York, 2005. - xv, 291 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index. . - Glossary : p. 254-257.Theories and practice of leadership : an introduction.- The cultural context of educational leadership.- Organisations : power, structure and culture.- Decentralization, autonomy and school improvement.- Learninng and the external environment.- `Remote`leadership and cultural change.- Reform, improvement and change.- Educational effectiveness.- Evaluation in education.- Financial and material resources for learning.- Human resources for learning.-

Page 25: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Leading for effective learning.- Continuing professional development : the learning community.ISBN 9780199268573.Menedžments - Mācīšana un mācīšanās. Izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 371.2

Globalizing education for work : comparative perspectives on gender and the new economy / edited by Richard D. Lakes, Patricia A. Carter. - Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2004. - xiv, 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Sociocultural, political, and historical studies in education). - Includes bibliographical references and indexes. . - Bibliogr. at the end of the articles.ISBN 9780805850291. . - ISBN 0805850295.Izglītība. Globalizācija. Cilvēktiesības. Feminisms. Sievietes. Darbs un ģimene. Fonds: HP. Plaukta indekss: 374

Online collaborative learning : theory and practice; [collected articles] / Tim S. Roberts. - Hershey Pa. : Information Science Pub., c2004. - xiv, 321 p. : ill. ; 27 cm. - Bibliography at the end of the articles. . - Index : p.318-321.ISBN 9781591402275. . - ISBN 1591402271.Izglītība. Mācīšanās. Organizatoriskās pārmaiņas. Tiešsaistes sociālie tīkli. Fonds: HP. Plaukta indekss: 378

Banks, Cherry A. McGee, 1945-. Improving multicultural education : lessons from the intergroup education movement / Cherry A. McGee Banks. - New York : Teachers College Press, c2005. - xix, 185 p. : ill. ; 23 cm. - (Multicultural education series). - Includes bibliographical references (p. 163-175) and index.Intellectual leadership and the development of the intercultural education movement.- Leadership through values : learning from the lives of intercultural leaders.- Linking schools to the communities they serve. The achievements and failures of intergroup education.- Teaching for tolerance and understanding : the meaning of intergroup education.- Borders and boundaries in intercultural education.- The struggle to include transformative voices in school knowledge.- Cycles of change : the waning influence of intercultural education.- The legacy of intercultural education to multicultural education.ISBN 9780807745076. . - ISBN 0807745073.Multikulturālā izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 37

Ramsey, Patricia G. Teaching and learning a diverse world : multicultural education for young children / Patricia G. Ramsey ; foreword by Sonia Nieto. - 3rd ed. - New York : Teachers College Press, c2004. - xviii, 217 p. ; 24 cm. - (Early childhood education series). - Includes bibliographical references (p. 181-200) and index. - Appendix : Suggested books for children : p.169-179.Multicultural schools and classrooms.- Contexts of learning.- A vision of the future.ISBN 9780807745045. . - ISBN 0807745049.Mācīšanās. Sociālā integrācija. Bērni ar speciālām vajadzībām. Rase. Multikulturālā izglītība. Fonds: HP. Plaukta indekss: 37

Transnational vocational counselling : a guide for students of post-graduate education programme in the field of eurocounselling / Ministry of economy and labour; scientific editors : Augystyn Banka and Bernd-Joachim Ertelt. - Warszawa : Ministry of economy and labour, [2005]. - 138 p. : tab. - (Leonardo da Vinci programma. Education and culture.). - Bibliography at the end of articles.

Page 26: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Introduction to transnational counselling curriculum.- Information management.- Counselling, testing, and assessment.- Consultations in human resource development.- Networking and marketing.- Professionalisation and quality management.ISBN 8386539399.Personiskās informācijas pārvaldība. Konsultatīvā psiholoģija. Starpkultūru konsultēšana. Karjeras izglītība. Profesionālā kvalifikācija. Cilvēkkapitāls. Pilnīgā kvalitātes vadība. Fonds: L. Plaukta indekss: 378

International Journal for educational and vocational guidance : collected articles / guest editor : Peter Plant. - Netherlande : Kluwer Academic Publishers, 2003. - 156 p.Vol.3.ISBN 025125139012003000432010.ISSN 0251-2513.Profesionālā orientācija. Psiholoģiskā konsultēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 378

Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tautu dzīve (udk sākas ar 39)

Krolokke, Charlotte. Gender communication theories & analyses : from silence to performance / Charlotte Krolkke, Ann Scott Srensen. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2006. - xiii, 193 p. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 165-180) and index.ISBN 9780761929185. . - ISBN 0761929185.Komunikācija. Feminisms. Fonds: HP. Plaukta indekss: 316Fonds: L. Plaukta indekss: 316.77

Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. Via Latgalica. : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of the humanities / red.: I.Šuplinska; Rēzeknes Augstskola.Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Nr.1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - Nr.5,160 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Latviešu, latgaliešu, angļu val.Nr.5.: 300 eks. . - ISBN 9771691556008(10).ISSN 1691-5569.Humanitārās zinātnes - Periodiskie izdevumi. Latgaliešu valoda - Vārdnīcas. Toponīmija. Literatūra - Pētniecība. Valodniecība. Latgaliešu valoda. Etnonīmi. Poļu valoda - Fonētika. Dzīvesveids un paražas - Latgale. Lauku attīstība - Latvija. Tāldarbs. Mūzika - Latgale - Festivāli. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 808.83.1

Ēriksens, Tomass Hillanns. Mazas vietas - lieli jautājumi : ievads sociālantropoloģijā / Tomass Hillanns Ēriksens ; no norvēģu val. tulk. Agnese Cimdiņa ; lit. red.: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 526 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 483.-508. lpp., nodaļu beigās un norādes parindēs. . - Palīgrād.: 511.-515., 517.-526. lpp.Sociālantropoloģijā : salīdzināšana un konteksts.- Pētniecības process : kāpēc mēs domājam, ka kaut ko zinām.- Sociālā persona.- Sociālā organizācija.- Indivīds un sabiedrība.- Kāpēc radniecība ir nozīmīga?- Laulība un radniecība.- Sociālā diferencēšana.- Politika.- Ekonomika un sabiedrība.- Daba, tehnoloģija un sabiedrība.- Reliģija un rituāli.- Domu ceļi.- Antropoloģija un modernais.- Etniskums.- Lokālais un globālais.ISBN 9789984452470.Etnoloģija. Etniskums. Sociālās šķiras. Laulība. Sociālā integrācija. Reliģija. Masu kultūra un globalizācija. Kultūru plurālisms. Ekonomikas antropoloģija. Fonds: L. Plaukta indekss: 39

Page 27: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Latgalieša CV: no senlaikiem līdz mūsdienām / I. Gusāns, S. Lazdiņa, H.F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko, I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 52 lpp. : il. - Bibliogrāfija : 49.-50.lpp. - Latgalieša CV atkārtots, papildināts izdevums, kas turpina veidot jaunu stāstu par Latgales pagātni un nākotni, mazinot iesīkstējušo stereotipu ietekmi pārnovada latviešos un stiprinot latgalisko pašapziņu Latgales latviešos. Izdevums aptver informāciju par Latgales vēsturi, valodu, literatūru, mūsdienu attīstības iespējām, medijiem un mūziku.Pamatdati.- Reliģiskā piederība.- Vizuālais tēls.- Vēsture.- Simboli.- Iztglītība.- Valoda.- Īsa vārdnīcīņa.- Literatūra.- Mediji.- Mūzika.- Amati.ISBN 9789984441702.Latgaļi. Latgaliešu literatūra. Latgaliešu valoda. Mūzika - Latgaliešu mūzika. Latgale (Latvija) - Vēsture. Latgale (Latvija) - Kultūra. Latgaliešu valoda. -- Mediji. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 908

Matemātika. Dabaszinātnes (udk sākas ar 5)

Onževa, Irēna, 1942-. Elementārā matemātika : metodisks līdzeklis Pedagoģijas fakultātes studentiem / I. Onževa ; Rēzeknes Augstskola.Ped.fak.Sākumskolas metodiku katedra. - Rēzekne : RA izdevniecība, 1999. - 72 lpp. - Bibliogr.: 72.lpp.1.d.Matemātiskie jēdzieni.- Kopas.- Naturālie skaitļi un nulle.- Skaitļu dalāmība.ISBN 9984585905.Matemātika Fonds: HP. Plaukta indekss: 510Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 510(072)

Onževa, Irēna, 1942-. Elementārā matemātika : metodisks līdzeklis Pedagoģijas fakultātes studentiem / I. Onževa ; Rēzeknes Augstskola.Pedagoģijas fakultāte. Sākumskolas metodiku katedra. - Rēzekne : RA izd-ba, 1999. - 50 lpp. - Bibliogr.: 50.lpp.2.d.Skaitļa jēdziena paplašinājums.- Decimāldaļas.- Negatīvie skaitļi.- Izteiksmes. Vienādības. nevienādības. Vienādojums.- Funkcijas.- Lielumi un to mērīšana.ISBN 9984585808.Matemātika Fonds: HP. Plaukta indekss: 510Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 510(07)

Стёпин, Б. Д.(Борис Дмитриевич). Неорганическая химия : учебник для химич. вузов / Б. Степин ; А. Цветков. - Москва : Высшая школа, 1994. - 608 с. : ил. - Именной указатель : с.594-595. . - Предметный указатель : с.595-601.Теоретические основы неорганической химии.- Химия простых веществ и соединений элементов.ISBN 5060017400.Ķīmija -- Neorganiskā ķīmija. -- Mācību līdzekļi. Fonds: AB. Plaukta indekss: 546Fonds: AB. Plaukta indekss: 546(07)

Līkijs, Ričards. Sākotne : cilvēka izcelšanās un nākotne jaunu atklājumu gaismā / R. Līkijs ; R. Levins ; no angļu val. tulk. A. Lauzis. - Rīga : Zinātne, 1983. - 285 lpp. : il. - (Apvārsnis.). - Alfabēt. rādītājs : 277.-284.lpp. . - Bibliogrāfija : 230.lpp.Cilvēce laikmetu perspektīvā.- Vislietākais apvērsums.- Cilvēces saknes.- Hominīdu sākumi.-

Page 28: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Cilvēces šūpulis.- No Āfrikas uz lauksaimniecību.- Pirmā jauktā saimniecība.- Prāts, valoda un cilvēka psihe.- Agresivitāte, dzimumattiecības un cilvēka daba.- Cilvēces nākotnes izredzes.Fonds: AB. Plaukta indekss: 572

Lavendelis, E.(Egons), 1934-. Materiālu pretestība : mācību grāmata augstskolām / E.Lavendelis. - Rīga : Zvaigzne, I986. - 341 lpp. : il. - Alfabētiskais rādītājs: 330.-333.lpp.Stiprības aprēķins.- Materiālu mehāniskās pārbaudes.- Stiepe (spiede).- Liece.- Stiprības teorijas.- Vērpe.- Stieņu (siju) saliktu slogojumu stiprības aprēķini.- Plānsienu profilu sijas.- Stieņu sistēmas deformētā stāvokļa noteikšana.- Statiski nenoteicamas konstrukcijas.- Sija uz elastīga pamata.- Vītās atsperes.- Stabilitātes zaudēšana.Ļodze.- Materiālu nogurums pie laikā mainīgiem spriegumiem.- Dinamiskas slodzes.- Materiālu viskozi elastīgo īpašību ievērošana aprēķinos.- Nelineāri uzdevumi. Robežslodžu metode.- Elastības teorija.- Elastības teorijas vienādoju,mu sistēmas risinājumi.- Galīgo elementu metodes (GEM) lietošana elastības teorijas uzdevumu risināšanai.- Plātņu teorija.- Čaulu teorija.- Elastības teorijas risinājumu un metožu izmantošana dažādos uzdevumos.- Ievads kompozītu materiālu mehānikā.Materiālu stiprība. Fonds: AB. Plaukta indekss: 539.3/.6Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 539.3/.6 (07)

Johanson, Donald C. Lūsija : cilvēces pirmsākumi / D.Džohansons ; M.Īdijs ; no angļu val.tulk. A.Lauzis; pēcv.J.Godina. - Rīga : Zinātne, 1990. - 383 lpp. : il. - (Apvārsnis.). - Bibliogr.: 377.-381.lpp.Priekšvēsture.- Zelta desmitgade. 1967-1977. - Kas ir Lūsija? - Kāpēc Lūsija staigāja uz divām kājām.- Nepabeigtais.ISBN 5796606867.Antropoloģija -- Āfrika. Fonds: AB, HP. Plaukta indekss: 572

Matemātikas saturs un mācīšanas metodes 1.-6. klasēs : lekciju kurss RA Pedagoģijas fakultātes sākumskolas skolotāju studiju programmas studentiem / I.Onževa (sast.) ; RA.Pedagoģijas fakultāte.Sākumskolas metodiku katedra. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2006. - 137 lpp. : il.ISBN 9984779327.Matemātika -- Sākumskola. Skaitļu teorija -- Mācīšanās. Atsevišķu priekšmetu mācīšanas metodika. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 372 : 511Fonds: HP. Plaukta indekss: 511

Vides veselība / B. Aulika, M. Avota, M. Ā.Baķe, J. Dundurs, M. Eglīte, I. Jēkabsone, D. Sprūdža, I. Vanadziņš ; sast. un priekšv. aut. Maija Eglīte ; zin. red. Janīna Danusēviča ; lit. red. Aina Gore, Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa universitāte ; māksl. Andris Nikolajevs ; fotogr.: Māris Bartulāns, Armands Lācis, Juris Kalniņš, Andris Nikolajevs. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008 (a/s "Preses nams"). - 696 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. nod. beigās. . - Personu rād.: 696. lpp. . - Priekšmetu rād.: 661.-695. lpp. - Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba un vides veselības institūts" speciālistu sarakstītajā grāmatā ietverti praktiski visi svarīgākie vides veselības jautājumi. Kā ekoloģiskās vides aplūkotas gaiss, ūdens, augsne un apdzīvotas vietas, atspoguļota arī darba un skolas vide, kā arī uztura nozīme. Tēmas aplūkotas gan no lokālā, gan globālā viedokļa, kā arī analizēta vides faktoru īslaicīgā un tālejošā ietekme. Grāmata adresēta studentiem un pēcdiploma apmācības speciālistiem, vides un darba inspektoriem, inženieriem, arhitektiem un interesentiem.Vides veselības priekšmets un saturs.- Zinātnes nozares par cilvēka un vides savstarpējo saistību. Attīstības vēsture.- Vides veselības problēmas pasaulē un Latvijā.- Vides veselības

Page 29: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

metodoloģija.- Galvenie vides faktoru iedarbības veidi uz cilvēka organismu.- Gaiss kā ekoloģiska vide.- Ūdens kā ekoloģiska vide.- Bioloģiskie riska faktori vidē.- Vides fizikālais piesarņojums.- Apdzīvotu vietu vide.- Uztura higiēna.- Bērnu un pusaudžu higiēna.- Darba vide un arodveselība.- Veselības iestāžu higiēna, vides un arodveselība.- Veselīgs dzīvesveids un personiskā higiēna.ISBN 9789984788289.Vides veselība. Gaiss - Piesārņojums. Ūdens - Piesārņojums. Ūdens kvalitāte. Troksnis. Jonizējošais starojums. Uzturs un barošanās. Sabiedrības veselība. Higiēna. Darba higiēna. Veselīgs dzīvesveids. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 614

Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Māris Kļaviņš, Marika Rošā, Sarma Valtere ; Dagnijas Blumbergas red. un iev. ; lit. red. Gita Bērziņa ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ; autoru foto: Artūrs Zuika ; vāka foto: Andra Blumberga, Linards Kļaviņš. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 212 lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. - Vides aizsardzības problēmu risinājums meklējams sistēmās, tehnoloģijās, iekārtās, kuru darbināšana ļauj mazināt ietekmi uz vidi. Vides tehnoloģiju izstrāde un ieviešana ir viens no svarīgākajiem darbības virzieniem, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Grāmatā apkopoti vides tehnoloģiju izvērtēšanas un pārvaldības jautājumi un inženiertehniskie risinājumi.ISBN 9789984452746.Vides tehnoloģija. Vides audits. Piesārņojums - Vides aspekti. Gaiss - Piesārņojums. Ūdens - Attīrīšana. Notekūdeņi - Attīrīšana. Atkritumi un atkritumu savākšana. Alternatīvie enerģijas avoti. Biomasas enerģija. Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 502.3

Kļaviņš, Māris, 1956-. Vides piesārņojums un tā iedarbība / Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte ; lit. red. Ieva Zarāne ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa ; izmantoto att. noform.: Sanita Reide, Laura Kļaviņa, Linards Kļaviņš ; vāka foto: Linards Kļaviņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009 (Latgales druka).). - 198 lpp. : diagr., il., sh., tab., kartes ; 24 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Alfabētiskais rād.: 195.-198. lpp. - Izpratne par vidi un tās aizsardzības nepieciešamību mūsdienās veido pamatu ļoti daudzām cilvēka darbības jomām. M. Kļaviņa grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar vides piesārņojuma iedarbības veidiem, piesārņojošo vielu iedarbību un rīcībām, kuru mērķis ir piesārņojuma radītos riskus mazināt. Autors grāmatā aplūko toksisko vielu iedarbību uz dzīvajiem organismiem, toksiskās iedarbības nozīmīgākos veidus, gaisa, ūdeņu, augsnes piesārņojumu un nozīmīgākās vidi piesārņojošās vielas.Kas ir vides piesārņojums?- Vidi piesarņojošo vielu iedarbības novērtēšana.- Toksisko vielu iedarbība uz dzīvajiem oeganismiem.- Toksiskās iedarbības nozīmīgākie veidi.- Gaisa piesarņojums.- Ūdeņu piesarņojums.- Zemes garozas ārējās kārtas un augsnes piesarņojums.- Nozīmīgākās vidi piesarņojošās vielas.- Vides piesārņojuma riska novērtēšana.r.ISBN 9789984451312.Piesārņojums - Mācību līdzekļi augstskolām. Piesārņotāji - Mācību līdzekļi augstskolām. Gaiss - Piesārņojums. Ūdens - Piesārņojums. Bīstamie atkritumi. Toksikoloģija. Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 502.3

Инженерная геодезия : методические указания и контрольные задания для студентов-заочников строительных вузов / под общ.ред. А.С.Кучко; Министерство высшего и среднего спецю образования. - Москва : Высшая школа, 1987. - 79 с. : табл. - Библиография : с.73.Ģeodēzija. Fonds: AB. Plaukta indekss: 528

Page 30: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Ицкович, Г. М.(Георгий Меерович). Сопротивление материалов : учебник для машиностроительных техникумов / Г.М.Ицкович. - Изд. 7-е, исправленное. - Москва : Высшая школа, 1986. - 352 с. : ил. - Библиография : с.347. . - Предметный указатель : с.348-349.Основные положения.- Растяжение и сжатие.- Напряжённое и деформированное состояния.- Практические расчёты на срез и смятие.- Кручение.- Геометрические характеристики плоских сечений.- Прямой изгиб.- Косой изгиб, растяжение (сжатие) с изгибом- Гипотезы прочности и их применение.- Сопротивление усталости.- Контактные напряжения и деформации.- Устойчивость сжатых стержней.- Задачи динамики в сопротивлении материалов.Materiālu pretestība. Mašīnbūve. Fonds: AB. Plaukta indekss: 539.3

Vītols, Alfreds, 1878-1945. Stiprības mācība : lekcijas / Alfrēds Vītols. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1943. - 128 lp. ; 29x21 cm.Materiālu stiprība. Mehānika. Fonds: AB. Plaukta indekss: 531

Šostaks, A. Topoloģijas elementi : mācību līdzeklis / A. Šostaks, M. Zandere ; P. Stučkas LVU. Matem. analīzes katedra. - Rīga : LVU, 1977. - 67 lpp. : zīm. ; 21 cm. - Bibliogr.: 66.lpp. (2 nos.).1. d.Topoloģija. Matemātika -- Mācību līdzekļi. Fonds: AB. Plaukta indekss: 51

Гийо, Агнес. Бионика [Текст] : как наука имитирует природу / Агнес Гийо, Жан-Аркади Мейе ; пер. с фр. М. С. Широковой. - Москва : Техносфера, 2013. - 285 с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 20 см. - (Для кофейников.). - Библиогр.: с. 263-266 и в примеч. . - Предметный указатель : с.278-285. - Указ.Структуры, способы, материалы.- Поведение.- Гибриды. Заимствование технологий природы : от ремесла к индустрии. - Изобретения.- От автоматов к аниматам.- Программируемые автоматы.- Сенсоры.- Роботы.- От протезов к киберпротезам.- Искусственные гибриды.- Биология и технология.- Биология и робототехника.ISBN 9785948363561.Inženierzinības -- Tehnoloģijas. Biotehnoloģijas. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 681.5

Shammas, Nazih K. Water engineering : hydraulics, distribution, and treatment / Nazih K. Shammas, Lawrence K. Wang. - Hoboken : John Wiley & Sons Inc., 2015. - 806 pages : il. - Includes bibliographical references and index. - "This book focus is on drinking water supply and treatment. Consequently, it devotes more depth to discussing water quality, quantity and pressure issues, problems related to emerging contaminants, water supply infrastructure, water treatment processes and water system selection"--.Water sources : surface water.- Water sources : groundwater.- Quantities of water demand.- Water hydraulics, transmission, and appurtenances.- Water distribution systems : components, design, and operation.- Water distribution systems : modeling and computer applications.- Pumping, storage, and dual water systems.- Cross-connection control.- Water quality characteristics and drinking water standards.- Water treatment systems.- Chemicals feeding, mixing, and flocculation.- Aeration, gas transfer, and oxidation.- Coagulation.- Screening.

Page 31: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

sedimentation, and flotation.- Conventional filtration.- Alternative and mambrane filtration technologies.- Disinfection and disinfection by-products control.- Chemical precipitation and water softening.- Adsorption and ion exchange.- Chemical stabilization and control of corrosion and biofilms.- Residues management, safety, and emergency response.- Prevention through design and system safety.- Engineering project management.ISBN 9780470390986.Ūdens inženierija un tehnoloģija. Ūdens resursi. Pazemes ūdeņi. Hidraulika. Ūdens ķīmija. Ūdens novadīšana. Ūdens kvalitāte. Ūdens novadīšanas būves (hidrotehnika). Ūdens - Attīrīšana. Fonds: AB. Plaukta indekss: 628.1

Medicīna. Medicīnas zinātnes (udk sākas ar 61)

Vides veselība / B. Aulika, M. Avota, M. Ā.Baķe, J. Dundurs, M. Eglīte, I. Jēkabsone, D. Sprūdža, I. Vanadziņš ; sast. un priekšv. aut. Maija Eglīte ; zin. red. Janīna Danusēviča ; lit. red. Aina Gore, Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa universitāte ; māksl. Andris Nikolajevs ; fotogr.: Māris Bartulāns, Armands Lācis, Juris Kalniņš, Andris Nikolajevs. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2008 (a/s "Preses nams"). - 696 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 25 cm. - Bibliogr. nod. beigās. . - Personu rād.: 696. lpp. . - Priekšmetu rād.: 661.-695. lpp. - Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba un vides veselības institūts" speciālistu sarakstītajā grāmatā ietverti praktiski visi svarīgākie vides veselības jautājumi. Kā ekoloģiskās vides aplūkotas gaiss, ūdens, augsne un apdzīvotas vietas, atspoguļota arī darba un skolas vide, kā arī uztura nozīme. Tēmas aplūkotas gan no lokālā, gan globālā viedokļa, kā arī analizēta vides faktoru īslaicīgā un tālejošā ietekme. Grāmata adresēta studentiem un pēcdiploma apmācības speciālistiem, vides un darba inspektoriem, inženieriem, arhitektiem un interesentiem.Vides veselības priekšmets un saturs.- Zinātnes nozares par cilvēka un vides savstarpējo saistību. Attīstības vēsture.- Vides veselības problēmas pasaulē un Latvijā.- Vides veselības metodoloģija.- Galvenie vides faktoru iedarbības veidi uz cilvēka organismu.- Gaiss kā ekoloģiska vide.- Ūdens kā ekoloģiska vide.- Bioloģiskie riska faktori vidē.- Vides fizikālais piesarņojums.- Apdzīvotu vietu vide.- Uztura higiēna.- Bērnu un pusaudžu higiēna.- Darba vide un arodveselība.- Veselības iestāžu higiēna, vides un arodveselība.- Veselīgs dzīvesveids un personiskā higiēna.ISBN 9789984788289.Vides veselība. Gaiss - Piesārņojums. Ūdens - Piesārņojums. Ūdens kvalitāte. Troksnis. Jonizējošais starojums. Uzturs un barošanās. Sabiedrības veselība. Higiēna. Darba higiēna. Veselīgs dzīvesveids. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 614

Applying counseling theories : an online case-based approach / [compiled by] Aaron B. Rochlen. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill Prentice Hall, c2007. - xix, 279 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.ISBN 9780131700826. . - ISBN 0131700820.Psihoterapija. Analītiskā psiholoģija. Individuālā psiholoģija. Pašaktualizācija (psiholoģija). Klienta centrēta psihoterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Geštaltterapija. Uzvedības terapija. Kognitīvā terapija. Ģimenes psihoterapija. Feminisms - Konsultēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 616.89

Nelson-Jones, Richard, 1936-. Theory and practice in counselling and therapy / Richard Nelson-Jones. - 4th ed. - Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2006. - x, 482 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes. . - Glossary : p.459-471.Creating counselling and therapy approaches.- Freud`s psychoanalysis.- Jung`s analytical

Page 32: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

therapy.- Person-centred therapy.-Gestalt therapy.- Transactional analysis.- Reality therapy.-Existential therapy.- Logotherapy.- Behaviour therapy.- Behaviour therapy: practice.- Rational emotive behaviour therapy.- Cognitive therapy.- Multimodal therapy.- Multicultural therapy.- Gender-role therapy.-Evaluation, eclecticism and integration.ISBN 9781412919784. . - ISBN 1412919789.Psihoanalīze. Analītiskā psiholoģija. Klienta centrēta psihoterapija. Geštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija. Kognitīvā terapija. Starpkultūru konsultēšana. Fonds: L. Plaukta indekss: 005

Inženierzinātnes. Tehniskās zinātnes (udk sākas 62)

Blumberga, Dagnija, 1945-. Energoefektivitāte : monogr. / Dagnija Blumberga. - Rīga : Pētergailis, 1996. - 320 lpp. : diagr., sh., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 316.-320.lpp. (49 nos.).Energoefektivitāte un energovadība.- Energoefektivitātes inženiertehniskie aspekti.- Sekundārie energoresursii.- Energoefektivitātes ekonomiskie aspekti.- Energoefektivitātes ekoloģiskie aspekti.s.ISBN 9984504492 : [96816].Enerģijas patēriņš. Kurināmais. Degšana. Enerģijas resursi. Siltuma sūkņi. Ekoloģija. Dūmgāzes. Fonds: AB. Plaukta indekss: 621.042

Дарков, А. В.(Анатолий Владимирович). Строительная механика : учебник для вузов / А.В.Дарков, Н.Н.Шапошников. - изд.8-е, перерабдт. и доп. - Москва : Высшая школа, 1986. - 607 с. : ил. - (Учебник для вузов.). - Библиография : с.601. . - Предметный указатель : с.602-603. - Климатический анализ сооружений.- Балки.- Трёхшарнирные арки и рамы.- Плоские фермы.- Определение перемещений в упругих системах.- Расчёт статически неопределимых систем методом сил.- Расчёт статически неопределимых систем методами перемещений и смешанным.- Полная система уравнений строительной механики стержневых систем и методы её решения.- Расчёт стержневых систем с использованием ЭВМ.- Учёт геометрической и физической нелинейности при расчёте стержневых систем.- Метод конечных элементов (МКЭ).- Основы динамики сооружений.- Сведения из вычислительной математики, используемые в строительной механике.Strukturālā analīze (tehnika). Materiālu stiprība. Slodzes un iedarbes. Būvtehnika. Būvkonstrukcijas -- Būvmehānika. Fonds: AB. Plaukta indekss: 624.04(07)

Žuravļovs, A. Pielaides un tehniskie mērījumi : mācību grāmata prof. tehn. vidusskolām ; tulk. no 7., lab. izd. / A. Žuravļovs. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - 204 lpp. : zīm., tab., sh. ; 22 cm. - Bibliogr. teksta beigās.Pamatziņas par izmēriem un salāgojumiem mašīnbūvē.- Gludu cilindrisku un plakanu salāgojumu pielaides un sēžas.- Virsmas formas, savstarpējā novietojuma un raupjuma pielaides.- Tehniskās mērīšanas pamati.- Lineāro mērījumu mērīšanas līdzekļi. To izvēles nosacījumi.- Leņķu un konusu pielaides un mērīšanas līdzekļi.- Vītņu savienojumu pielaides, sēžas un mērīšanas līdzekļi.- Ierievju un rievsavienojumu pielaides, sēžas un to kontroles līdzekļi.- Zobratu un to pārvadu pielaides un mērīšanas līdzekļi.- Varbūtības teorijas pielietošana izstrādājumu savstarpējā apmaināmība un kontrolē.- Jēdzieni par izmēru ķēdēm.: (Ies.) : 50 k., 3000 eks. [843229].Mašīnbūve. Mērīšana. Mēraparāti. Pielaide (tehnika). Fonds: AB. Plaukta indekss: 621

Силин, А. А.(Аскольд Александрович). Трение и его роль в развитии техники / А. А.

Page 33: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Силин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1983. - 175 с. : ил., 2 л. ил. ; 20 см. - (Наука и технический прогресс.). - В надзаг.: Академия Наук СССР.Развитие учения о трении.- Борьба с трением на суше и на воде.- Снижение трения в механизмах и машинах.- Проблемы трения в современной технике.- Борьба с трением о воздух.Трение. Mašīnbūve -- Berze. Fonds: AB. Plaukta indekss: 621.8

Jacobowitz, Henry. Electronics made simple. / Henry Jacobowitz; advisory editor Leslie Basford, B.Sc. - Rev. ed. - London : W.H.Allen ; A Division of Howard & Wyndham Ltd, [1972]. - 297 p. : illus. ; 21 cm. - (The Made simple books.). - Glossary of terms used in electronics : p. 287-294. . - Index : p. 295-297.Atomic structure.- Electron emission.- Diodes.- Triodes.- Multielectrode valves.- Special valves.- Transistors and semiconductors.- Audio amplifiers.- Wideband (video) amplifiers.- Power amplifiers, distortion and feedback.- Oscillators.- Tuned radio-frequency amplifiers.- Modulation and detection.- Power supplies.- Radio communication.- High fidelity and stereo.- Television.- Radar and navigational aids.- Recent advances in electronics.ISBN 0491005601.Elektronika. Fotoelektronika. Fonds: AB. Plaukta indekss: 621.38

Franks, I. L. de. Taupība kurinamā patēriņā tvaika katlu ierīcēs / I. L. de Franks. - Rīga : Latvijas kuģu īpašnieku savienība, 1930. - 158 lpp. : il.Siltumapgāde -- Siltuma ražošana. Termiskie dzinēji. Kurināmais. Fonds: AB. Plaukta indekss: 621.4

Schmitt, U. Technische Mechanik / U. Schmitt. - Leipzig : Verlag von B.G.Teubner ; Berlin, 1921. - 124 S. : Ill.Mehānika. Fonds: AB. Plaukta indekss: 620.1

Гийо, Агнес. Бионика [Текст] : как наука имитирует природу / Агнес Гийо, Жан-Аркади Мейе ; пер. с фр. М. С. Широковой. - Москва : Техносфера, 2013. - 285 с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 20 см. - (Для кофейников.). - Библиогр.: с. 263-266 и в примеч. . - Предметный указатель : с.278-285. - Указ.Структуры, способы, материалы.- Поведение.- Гибриды. Заимствование технологий природы : от ремесла к индустрии. - Изобретения.- От автоматов к аниматам.- Программируемые автоматы.- Сенсоры.- Роботы.- От протезов к киберпротезам.- Искусственные гибриды.- Биология и технология.- Биология и робототехника.ISBN 9785948363561.Inženierzinības -- Tehnoloģijas. Biotehnoloģijas. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 681.5

Shammas, Nazih K. Water engineering : hydraulics, distribution, and treatment / Nazih K. Shammas, Lawrence K. Wang. - Hoboken : John Wiley & Sons Inc., 2015. - 806 pages : il. - Includes bibliographical references and index. - "This book focus is on drinking water supply and treatment. Consequently, it devotes more depth to discussing water quality, quantity and pressure issues, problems related to emerging contaminants, water supply infrastructure, water treatment processes and water system selection"--.Water sources : surface water.- Water sources : groundwater.- Quantities of water demand.- Water hydraulics, transmission, and appurtenances.- Water distribution systems : components,

Page 34: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

design, and operation.- Water distribution systems : modeling and computer applications.- Pumping, storage, and dual water systems.- Cross-connection control.- Water quality characteristics and drinking water standards.- Water treatment systems.- Chemicals feeding, mixing, and flocculation.- Aeration, gas transfer, and oxidation.- Coagulation.- Screening. sedimentation, and flotation.- Conventional filtration.- Alternative and mambrane filtration technologies.- Disinfection and disinfection by-products control.- Chemical precipitation and water softening.- Adsorption and ion exchange.- Chemical stabilization and control of corrosion and biofilms.- Residues management, safety, and emergency response.- Prevention through design and system safety.- Engineering project management.ISBN 9780470390986.Ūdens inženierija un tehnoloģija. Ūdens resursi. Pazemes ūdeņi. Hidraulika. Ūdens ķīmija. Ūdens novadīšana. Ūdens kvalitāte. Ūdens novadīšanas būves (hidrotehnika). Ūdens - Attīrīšana. Fonds: AB. Plaukta indekss: 628.1

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība (udk sākas ar 63)

Zālītis, Pēteris, 1937-. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne / Pēteris Zālītis un Jurģis Jansons. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. - 167 lpp. : il. - Bibliogr.: 165.-167.lpp. - P. Zālītis. Trīs vīri mežā.Meža klasifikācija un tipoloģija.- Priekšstats par dabas sistēmām un to grupēšanu.- Meža tipoloģija.- Meža tipu aizsardzība un izpēte.ISBN 9789984146041.Meži un mežkopība. Mežsaimniecība -- Ekosistēma. Fonds: L. Plaukta indekss: 630

Meža enciklopēdija / aut. kol. Aldoņa Broka un Jurģa Jansona vadībā. - Rīga : Zelta grauds, 2015. - 271 lpp. : il.2.sēj.Mežzinātne, speciālā izglītība, zinātniskās un mācību iestādes, meža muzeji, plašsaziņas līdzekļi.- Koksnes anatomija, uzbūve vainas, fizikālās un mehāniskās īpašības, kvalitāte.- Koksnes mehāniskā pārstrāde, kokmateriāli, galdniecība, celtniecība, uzņēmumi.- Kosnes ķīmiskais sastāvs, ķīmiskā pārstrāde, celulozes un papīrrūpniecība, uzņēmumi.- Koksne energētika.- Koksnes aizsardzība pret trupi, degšanu, kukaiņiem un pretestības paaugstināšana to modificējot.- Meža nozares ekonomika.- Meža nozares pārvalde, valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstīskās organizācijas, to apvienības, likumdošana.- Biogrāfiskā sadaļa.ISBN 9789984986388.Mežsaimniecība - Latvija. Mežizglītība - Latvija. Mežu politika - Latvija. Mežu tiesības un likumdošana - Latvija. Koksne. Koksne - Ķīmija. Koksne - Saglabāšana. Kokmateriāli. Galdniecība. Celulozes ražošana. Papīra rūpniecība. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 630

Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves saimniecība (udk sākas ar 64)

Galēja, Iveta. Garšvielas / Iveta Galēja ; redaktors Gints Tenbergs ; fotogrāfiju autori: Juris Galējs, Maruta Kusiņa, Dzintra Stelpa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 168 lpp. : il. ; 25 cm. - Recepšu rād.: 166.-168. lpp. - I. Galēja grāmatā stāsta par 25 populārākajām garšvielām, kuras var daudzveidīgi izmantot gan virtuvē, gan ķermeņa kopšanai un dvēseles stāvokļa uzlabošanai. Grāmatā aprakstīta garšvielu izcelsme, ieviešanas vēsture, tradicionālā pielietošana dažādās zemēs, kā arī izmantošanas

Page 35: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

iespējas mūsdienās. Tajā sniegta informācija par dažādu garšvielu īpatnībām un savstarpējo saderību.ISBN 9789934027321.Garšaugu zaļumi. Garšaugi. Garšvielas. Kulinārija (garšaugu zaļumi). Kulinārija (garšvielas). Kulinārija (ingvers). Kulinārija (karijs). Fonds: AB. Plaukta indekss: 641

Uzņēmumu vadīšana. Ražošanas, tirdzniecības un transporta organizēšana (udk sākas ar 65)

Forands, Ilgvars. Projekta menedžments / I.Forands. - Rīga : Latvijas izglītības fonds, 2006. - 262 lpp. : il. - Bibliogr.: 261.-262.lpp.Menedžments.- Pārmaiņu vadība.- Projektu būtība.- Projekta īstenošanas procesa modelis.- Projekta vide.- Kontrole.- Projekta vadība.- Vadības organizatoriskās apakšsistēmas.- Projekta plānošana.- Projekta izmaksu plānošana.- Projekta organizatoriskā struktūra.- Projekta kvalitātes vadīšana.- Projekta darbu plānošana.- Riska vadība.- Projekta noslēgums.ISBN 9789984955810. . - ISBN 9984955819.Menedžments -- Projektu vadīšana. Projektēšana -- Riski uzņēmējdarbībā. Plānošana. Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 658.012.2

Latvijas Darba devēju konfederācija. Labas pārvaldības rokasgrāmata / aut.kol.: I.Reinholde, G.Misāne, K.Vintiša; red. : E.Egle, I.Reinholde. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 55 lpp. - (Ieguldījums Tavā nākotnē). - Bibliogr. : 55.lpp.(16 nos.).Ekonomiskā politika, pārvalde -- Resursu pārvaldība. Pārvaldes līmeņi -- Savstarpējās attiecības. Menedžments -- Risku pārvaldība. Fonds: AB. Plaukta indekss: 351Fonds: AB, AB1, L. Plaukta indekss: 352

Kohs, Ričards. [80/20 manager.]Princips 80/20 vadītājiem : desmit dažādi veidi, kā sasniegt izcilus rezultātus / Ričards Kohs ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Metjū Kellija priekšvārds ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 219, [4] lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 214.-[220.] lpp. - Oriģ. nos.: The 80/20 manager.ISBN 9789934116773.Vadītāja spējas. Laika menedžments. Panākumi uzņēmējdarbībā. Fonds: AB, AB1. Plaukta indekss: 658

Капон, Н. Управление маркетингом : [учебник для вузов] / Н. Капон, В. Колчанов, Дж. Макхалберт ; [пер. с англ. В. Кузин]. - Москва [и др.] : Питер, 2010. - 832 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Классический зарубежный учебник.). - Финансовый анализ маркетинговых решений. - Publicēts pēc: Capon, Noel. Managing marketing in the 21st century : developing and implementing the market strategy, Bronxville, N.Y. : Wessex Inc., 2007.Маркетинг и фирма.- Фундаментальные представления стратегического маркетинга.- Императивы маркетинга. Ценность покупателей и оптимизация ценности для акционеров.- Фундаментальные представления стратегического маркетинга.- Представление о покупателях.- Представления о конкурентах, компании и комплементарных организациях.- Маркетинговые исследования.- Определить и рекомендовать рынки для нацеливания.- Сегментация рынка и нацеливание.- Рыночная стратегия-интегратор.- Управление на этапах жизненного цикла.- Управление брендами.- Управление товарной линейкой.- Разработка новых продуктов.- Интегрированные маркетинговые коммуникации.- Неличные коммуникации.- Стратегические решения по сбыту (дистрибуции).- Управление ценой и ценностью.-

Page 36: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Реализация маркетингового предложения фирмы в соответствии с разработанным планом.- Мониторинг и контроль деятельности фирмы.- Финансовый анализ маркетинговых решений.ISBN 9785498070681.Tirgvedība. Tirgus pētīšana. Jauni produkti. Komunikācija tirgvedībā. Produkta menedžments. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.8

Bojarenko, Jūlija. Finanšu grāmatvedības praktikums / Jūlija Bojarenko, Angelina Tjurina. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2015. - 383 lpp. - Kontu plāna paraugs.Ilgtermiņa ieguldījumi.- Apgrozāmie līdzekļi.- Pašu kapitāls.- Uzkrājumi.- Kreditori.- Finanšu pārskats.ISBN 9789984470979.Kapitāls - Grāmatvedība. Debitori un kreditori. Finanšu pārskati. Uzņēmuma peļņa. Skaidrās naudas pārvalde. Fonds: L. Plaukta indekss: 657

Social entrepreneurship and enterprise : conceps in context / editors : Heather Douglas and Suzanne Grant. - 2nd ed. - Australia : Tilde University Press, 2014. - 376 p. - Index : p.371-376.The discipline of social entrepreneurship and enterprise.- Concepts in social entrepreneurship and enterprise.- Social entrepreneurship and enterprise : research in context.- Postscript. Social entrepreneurship and enterprise : domain, dimensions and future directions.- Looking beyond the light?: seeking theories to illuminate social entrepreneuring.- Governing the social through`social entrepreneurship`: a foucauldian view of`the art of governing`in advanced liberalism.- Social entrepreneurship, governmentality and the left.- Social enterprise as a socially constructed organisational identity.- The legitimacy paradox : opposing tensions in social entrepreneurship.- The power of social entrepreneurs.- Insights on scalinng social enterprise.- Indigenous social entrepreneurship : resilience and renewal.- Māori communities as social enterprise.- Pragmatic altruism : a gentle process of co-creating social entreprise in a developing country.- Social entrepreneurship as a construct of a liberal welfare regime?- Social entrepreneurship networks: the role of context in social networks and resource acquisition(comparing the UK and Turkey).- Languages as strategy : the role of `foreign` language in social enterprise.- The emergence of social investment as a moral system of exchange : the Australian experience.- Social enterprise as counterwork : building a new development paradigm.- Narratives of social enterprise : insights from Australian social enterprise practitioners.- The paradigm paradox in social entrepreneurship.ISBN 9780734611819.Sociālā uzņēmējdarbība - Austrālijā. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.-U

Pride, William M., 1942-. Marketing / William M. Pride, O. C. Ferrell. - 17th ed., 2014 ed. - Mason, OH : South-Western, Cengage Learning, 2014. - 736 p.+ 61 (various pagings) : ill. ; 28 cm. - Includes bibliographical references and indexes. . - Glossary : p. G-1 - G-12. . - Name index : p. I-1 -I-2. . - Organization index : p. I-3 - I-12. . - Subject index : p. I-13 - I-31. - Appendix A : Financial analysis in marketing. . - Appendix B : Sample marketing plan. . - Online appendix : Careers in marketing.Marketing strategy and customer relationships.- Environmental forces and social and ethical responsibilities.- Marketing research and target market analysis.- Buying behavior, global marketing, and digital marketing.- Product decisions.- Distribution decisions.- Promotion decidions.- Pricing decidions.ISBN 9781133939252. . - ISBN 1133939252.Tirgvedība. Tirgus pētīšana. Patērētāju uzvedība. Zīmoli. Produkta menedžments. Sadales

Page 37: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

kanāli. Komunikācija tirgvedībā. Cenas noteikšana. Stratēģiskā plānošana. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 658.8

Arbidāne, Iluta. Human resources and career management in the hospitality industry / Iluta Arbidāne, Rūta Jurgelioniene, Iveta Mietule. - Utena : UAB"Utenos Indra", 2015. - 340 p. : ill.What is human resources management (HRM)? - Human resources management environment, development and prospects. - Human resources management strategy and policy. - Human resources management procedures. - Job remuneration, additional benefits and safety of the employees. - Individual abilities, emotions, ratio of personality attitudes and behavior. - HRM and leadership. - The influence of world changes on the career. - Contemporary concept of career. - Career designing.- Career management (CM).- Job search process.ISBN 9786094552403.Cilvēkkapitāls. Viesmīlība. Personāla vadība. Darba tirgus. Organizāciju kultūra. Personība. Darba ētika. Karjeras attīstība. Darba meklēšana. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 658.3

Daubarienė, Jurgita. Hospitality project management / Jurgita Daubariene, Rasa Kučinskiene, Aurelija Peleniene. - Utena : UAB"Utena Indra", 2015. - 360 p. : ill. - Annex 1. Hotels. A brief history. . - Annex 2. Food service. A brief history. . - Annex 3. A brief history of project management. . - Annex 4. Project management terminology quiz. . - Annex 5. Project management quiz. . - Annex 6. Understanding your preferred role in a team. . - Annex 7. Project plan. . - Annex 8. How good iz your risk management. . - Annex 9. Promotion quiz. . - Annex 10. Thomas-Kilmann conflict mode questionnare. . - Annex 11. Test : Project organization structure.Introduction to hospitality project management.- Hospitality projects types, their management specifics and practices.- Hospitality project ideas formation.- Basic project stages.- Publicizing and promoting hospitality projects.- Human resources hospitality project.ISBN 9786094552410.Projektēšana -- Viesmīlības nozare. Tūrisma ekonomika -- Viesnīcas. -- Restorāni. -- Projektu vadīšana. -- Risku pārvaldība. Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 658.012.2

Armstrong, Michael, 1928-. A handbook of management and leadership : a guide to managing for results / Michael Armstrong, Tina Stephens. - London and Sterling, VA : Kogan Page, 2005. - x, 242 p. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index. - Appendix. Guidelines for managing for results students.The nature of management -- Leadership -- The role of the manager -- Managerial activities -- Approaches to management -- Making things happen -- Strategic management -- Systems and process management -- Self-development -- The process of change -- The context of change -- Change management -- Basis of customer service -- Approaches to customer service -- Achieving high levels of customer service -- Continuous improvement -- Quality management.ISBN 9780749443443. . - ISBN 0749443448.Menedžments. Uzņēmuma pārvalde. Līderība. Organizatoriskās pārmaiņas. Klientu apkalpošana. Stratēģiskā plānošana. Pašrealizācija. Pilnīgā kvalitātes vadība. Personāla menedžments -- Līderis. -- Menedžeris. Fonds: AB. Plaukta indekss: 658.3

Dažādas ražošanas un amatniecības nozares, kas ražo galaprodukciju. Smalkmehānika (udk sākas ar 68)

Naita, Lorna. [Dressmaker's technique bible.]Šūšana : rokasgrāmata / Lorna Naita ; no angļu val. tulk. Margita Markevica ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 256 lpp. : il. ;

Page 38: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

21 cm. - Rādītājs : 251.-255. lpp. . - Skaidrojošā vārdnīca : 248.-249.lpp. - Tulk. no izd.: Dressmaker's technique bible.ISBN 9789934011702.Šūšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Fonds: L. Plaukta indekss: 687

Гийо, Агнес. Бионика [Текст] : как наука имитирует природу / Агнес Гийо, Жан-Аркади Мейе ; пер. с фр. М. С. Широковой. - Москва : Техносфера, 2013. - 285 с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр., факс. ; 20 см. - (Для кофейников.). - Библиогр.: с. 263-266 и в примеч. . - Предметный указатель : с.278-285. - Указ.Структуры, способы, материалы.- Поведение.- Гибриды. Заимствование технологий природы : от ремесла к индустрии. - Изобретения.- От автоматов к аниматам.- Программируемые автоматы.- Сенсоры.- Роботы.- От протезов к киберпротезам.- Искусственные гибриды.- Биология и технология.- Биология и робототехника.ISBN 9785948363561.Inženierzinības -- Tehnoloģijas. Biotehnoloģijas. Fonds: AB1. Plaukta indekss: 681.5

Fabric for Fashion : the swatch book / Clive Hallett and Amanda Johnston; photo editing by Myka Baum. - 2nd edition with 125 sample fabrics. - London : Laurence King Publishing, 2014. - 88 p. : il. - Fabric terminology : p. 84-87.Animall fibres.- Plant fibres.- Man-made fibres.- Useful information. Fibres to fibres.- Wool.- Silk.- Linen.- Cotton.- Alternative plant fibres.- Synthetic and artifical fibres.- Working and sourcing fibres.ISBN 9781780672335.Tekstilizstrādājumi. Vilnas audumi. Kokvilnas audumi. Zīds. Sintētiskie audumi. Fonds: L. Plaukta indekss: 687

Kiisel, Karolyn. Draping : the complete course / Karolyn Kiisel. - London : Laurence King Publishing, 2013. - 320 p. : il. - DVD with 32 video tutorials. - Glossary : p.314. . - Resources : p.315;-. . - Index : p.316.-318.Beginning draping : draping the women panel, dresses, corsets.- Intermediate draping : skirts, blouses, trousers, knits.-- Advanced draping : coats and jackets, the grand gown, draping on the bias, improvisational draping.-.ISBN 9781780672861.Apģērbu šūšana - Konstruēšana. Apģērbu piegriešana. Fonds: L. Plaukta indekss: 687

Būvniecība (udk sākas ar 69)

Масютин, В. М.(Виталий Матвеевич). Современный усадебный дом : пособие для индивидуального застройщика / В. М. Масютин. - Москва : Росагропромиздат, 1990. - 253,[1] с. : ил. ; 22 см. - (Б-ка сельского умельца.).Объёмно-планировочное решение усадебного дома.- Фундаменты и цокольная часть.- Стены.- Перекрытия.- Крыши.- Вход в дом.- Перегородки.- Встроенные шкафы.- Лестницы.- Отопление.- Водоснабжение.- Канализация.ISBN 5260003179.Жилые здания сельские. Жилищное строительство индивидуальное. BūvniecībaFonds: AB. Plaukta indekss: 69

Page 39: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Māksla. Izklaide. Sports (udk sākas ar 7)

Dolgopolovs, Igors. Stāsti par māksliniekiem / I. Dolgopolovs ; no krievu val. tulk. S.Cielava. - Rīga : Zinātne, 1984. - 366 lpp. : 32 lpp.il. - (Apvārsnis.).Māksla -- Gleznotāji. Personālijas. Fonds: AB, HP. Plaukta indekss: 75

Brice, Baiba. Skaņu pasakas un ritma rotaļas : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Baiba Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. : il ; 20 cm.Runas muzicēšana.- Rotaļas ar skaņām.- Melno punktiņu noslēpumi.- Kā darināt skaņu rīkus?- Skaņu dārzs.- Atribūti rotaļām.- Skaņu pasakas un dzejoļi.- Skaitāmpanti.- Rotaļas jautriem brīžiem.- Pirmsskolas vecuma bērnu ritma izjūtas attīstīšana.- Ritma rotaļas.- Draiskās pirkstiņu rotaļas.ISBN 9789934013935.Muzikālās spēles un rotaļas - Mācīšana un mācīšanās. Mūzikas instrumenti. Spēles ar dziedāšanu - Mācīšana un mācīšanās. Mūzika izglītībā. Spēles. Mūzika. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 371.3

Rēzeknes Augstskola. Personības socializācijas pētījumu institūts.Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23-24.maijs / RA.Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 554 lpp. : diagr.,tab. - Bibliogr. rakstu beigās.3.d.Speciālā izglītība.- Sociālā pedagoģija.- Veselība un sports.- Apskati.ISBN 9789984441429.ISSN 1691-5887.Izglītība, augstākā. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 378

Ambrouza, Džeimija. [365 outdoor activities you have to try!]365 izzinošas aktivitātes, kas tev jāizmēģina / Džeimija Ambrouza ; no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Dace Markota, Marika Taube ; tulkojuma redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 191 lpp. : il. ; 22 cm. - Rādītājs: 189.-191. lpp. - Oriģ. nos.: 365 outdoor activities you have to try!.ISBN 9789934051029.Brīvdabas dzīve - Literatūra bērniem. Dabas izpēte - Literatūra bērniem. Dārzkopība bērniem. Izstrādājumi no dabas materiāliem. Fonds: L. Plaukta indekss: 745

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmu klasika.= Feature film classics.).1. Purva bridējs (1966).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmu klasika.= Feature film classics.).2. Četri balti krekli (1967).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmu klasika.= Feature film classics.).

Page 40: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

3. Pie bagātās kundzes (1969).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmu klasika.= Feature film classics.).4. Ezera sonāte(1976).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmu klasika.= Feature film classics.).5. Limuzīns Jāņu nakts krāsā (1981).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālo filmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālo filmu klasika = Documentary classics.).6. Baltie zvani (1961).- Krasts(1963).- Vecāks par desmit minūtēm(1978).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālo filmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālo filmu klasika = Documentary classics.).7. Šķērsiela (1988).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālo filmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālo filmu klasika = Documentary classics.).8. Krustceļš (1990).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmu klasika = Animation classics.).9. Arnolds Burovs. Ki-ke-ri-gu!(1966).- Tīģeris ņau-ņau(1967).- Puķu ansis(1968).- Dullais Dauka(1968).- Bums un Piramidons(1969).- Vanadziņš (1978).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmu klasika / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmu klasika = Animation classics.).10. Zelta sietiņš(1975).- Skudriņa tipa(1976).- Brīnumputns(1976).- Zaķīšu pirtiņa(1979).- Kabata(1983).- Man vienai māsiņai(1984).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmas = Feature films.).11. Kurpe (1998).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Page 41: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmas = Feature films.).12. Ūdensbumba resnajam runcim (2004).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmas = Feature films.).13. Sapņu komanda 1935 (2012).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmas = Feature films.).14. Cilvēki tur (2012).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : spēlfilmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Spēlfilmas = Feature films.).15. Mammu, es tevi mīlu (2013).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālās filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālās filmas = Documentaries.).16. Laila Pakalniņa. Veļa(1991).- Prāmis(1994).- Pasts(1995).- Leiputrija(2004).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālās filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālās filmas = Documentaries.).17. Olu kundze(2000).- Pietura(2004).- Tramvajs, vārdā kalpotājs (2005).- Stacijas(2008).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālās filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālās filmas = Documentaries.).18. Klucis - nepareizas latvietis (2008).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālās filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālās filmas = Documentaries.).19. Dokumentālists (2012).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : dokumentālās filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Dokumentālās filmas = Documentaries.).20. Escaping Riga (2014).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Page 42: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmas bērniem= Animation for children).21. Bērniem : Neparastie rīdzinieki (2008).- Desas piedzīvojumi (2002).- Visi kakti norasoja (2002).- Kalado (2002).- Aiz deviņi ezeriņi (2003).- Pirms aizmieg ūdeņi visi (2004).- Kad āboli ripo (2009).- Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu (2010).- Ursus (2011).- Kā lupatiņi mazgājās (2010).- Kora turneja (2012).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmas bērniem= Animation for children).22. Bērniem : Lidojam?!(1994).- Jāņtārpiņš (2003).- Redzi, trusi?...Tetis brauc uz Londonu (2004).- Jaunā suga(2008).- Dzīvais ūdens (2009).- Burvīga diena(2010).- Korrida (2012).- Eži un lielpilsēta (2012).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmas pieaugušajiem= Animation for adults).23. Pieaugušajiem : Clara un rubinšteins (1999).- Latvietis pūš pīlītes (1999).- Klucānija (2000).- Vai Rīga jau gatava? (2001).- Bezmiegs (2004).- Latvietis (2007).- Spēlēju, dancoju (2007).- Norīt krupi (2009).- Spārni un airi (2009).- Aptumsums (2010).- Kiosks (2013).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmas = Animation).24. Zelta zirgs (2014).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase [videoieraksts] : animācijas filmas / National Film centre of Latvia. - Rīga : National Film centre of Latvia, 2015. - 1 DVD. - (Animācijas filmas = Animation).25. Akmeņi manās kabatās (2014).Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Latvijas filmu izlase=Latvian film collection : [katalogs] / Nacionālais kino centrs; teksti : Dita Rietuma, u.c.; red. Kristīne Matīsa. - Riga : National Film Centre of Latvia, 2015. - 209 lpp. : il. - Režisori : 186.-205.lpp. . - Filmu saraksts : 206.-207.lpp.Latvijas filmu saraksts no pagātnes līdz mūsdienām : spēlfilmu klasika, dokumentālo filmu klasika, animācijas filmu klasika, spēlfilmas, dokumentālās filmas, animācijas filmas.Kino -- Katalogi. -- Latvija. Fonds: L. Plaukta indekss: 791

Valodniecība (udk sākas ar 80)

Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. Via Latgalica. : humanitāro zinātņu žurnāls = journal of the humanities / red.: I.Šuplinska; Rēzeknes Augstskola.Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Nr.1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - Nr.5,160 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Latviešu, latgaliešu, angļu val.Nr.5.: 300 eks. . - ISBN 9771691556008(10).ISSN 1691-5569.

Page 43: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Humanitārās zinātnes - Periodiskie izdevumi. Latgaliešu valoda - Vārdnīcas. Toponīmija. Literatūra - Pētniecība. Valodniecība. Latgaliešu valoda. Etnonīmi. Poļu valoda - Fonētika. Dzīvesveids un paražas - Latgale. Lauku attīstība - Latvija. Tāldarbs. Mūzika - Latgale - Festivāli. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 808.83.1

Valodas ideoloģija un plašsaziņas līdzekļi (televīzija) : sociolingvistisks pētījums / Kertu Kibermane, Gunta Kļava, Linda Lauze, Kristīne Tihomirova ; redaktore: Gunta Kļava ; recenzente: Gunta Ločmele ; Latviešu valodas aģentūra. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015 (Drukātava). - 127 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 124.-127. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas valsts valodas, t.i., latviešu valodas, ideoloģijas izpausmi plašsaziņas līdzekļos, vienā no būtiskākajām sociolingvistiskajām jomām. Pētījumā tiek analizēta valsts valodas ideoloģija, tai piedēvētais statuss un vērtība plašsaziņas līdzekļos, precīzāk televīzijā, kas ir viena no ietekmīgākajiem mūsdienu pasaules sabiedrības ietekmētājiem un populārākais no izmantotajiem plašsaziņas līdzekļiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.Valodas ideoloģija un televīzija : situācijas apraksts.- Valodas ideoloģija televīzijā, tās īstenošana un problēmas. Likumos noteiktās prasības valodas lietojumam plašsaziņas līdzekļos.- Kvantitatīvo pētījumu rezultāti.- Televīziju programmu reitingu analīze.- Pētījuma interviju rezultāti.- Televīzijas loma valodas politikas īstenošanā.- Latviešu valodas un tās lietojuma ietekmētāji.- Latviešu valodas aizsardzība plašsaziņas līdzeļos : normatīvais aspekts.- Informatīvās telpas dalījums - problēma un tās risinājumi.- Televīzijas loma sabiedrības integrācijā.- Latviešu valoda ārvalstu raidījumu pārraidē : dublēšana vai titrēšana.- Latviešu valodas kvalitāte televīzijā.ISBN 9789984829159.Plašsaziņas līdzekļi un valoda - Latvija. Latviešu valoda - Sociālie aspekti. Valoda un valodas - Latvija - Lietojums. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 808.83

CLIL jeb mācību satura un valodas integrēta apguve: izglītības paradigmas maiņa : populārzinātnisku rakstu krājums [bilingvālo mācību skolotājam] / atbildīgā redaktore un priekšvārda autore Sanita Lazdiņa. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, ©2015. - 255 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Bilingvālo mācību skolotājam. ; 3). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu valodā. - CLIL=Content and Language Integrated Learning.Autori: Ina Druviete, Ina Evardsone, Jana Freimane, Inesa Gurjanova, Evija Kļave, Indra Lapinska, Velta Ļubkina, Silvija Mickeviča, Gaļina Skorobogatova, Raisa Stunžāne, Ritma Tīrumniece, Ilona Ustinova, Vineta Vaivade.ISBN 9789984829142.Izglītība, bilingvālā - Latvija. Integrēta mācīšana - Latvija. Valodas prasmes - Latvija - Savstarpējā saistībā ar mācību priekšmetu saturu. Valoda un valodas - Latvija - Mācīšana un mācīšanās. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 371.3

Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā : rakstu krājums / zinātniskās redaktores un priekšvārda, 7.-9. lpp., autores Anna Vulāne, Dace Markus ; recenzentes: Monika Mihališina, Regīna Kvašīte, Elita Stikute ; māksliniece Aija Andžāne ; redaktores: Antra Legzdiņa, Solveiga Čeirane ; angļu valodas tekstu redaktore: Irisa Berga ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Bērna valodas pētījumu centrs. - Rīga : Zinātne, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 319 lpp., [16] iel. lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Zinātnisko rakstu krājuma "Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā" pamatā ir Letonikas V kongresa Bērnu valodas sekcijā nolasītie referāti, kuru autori ir dažādu nozaru speciālisti - valodnieki, literatūrzinātnieki, pirmsskolas un skolas pedagogi, psihologi, logopēdi, biologi, fiziķi. - Teksts

Page 44: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.Saturs: Divvalodīgs bērns latviešu mācībvalodas pirmsskolā un sākumskolā / Zenta Anspoka. Tekstu lasāmība sākumskolā / Aigars Atvars. Literārā darba jēgas līmeņi pirmsskolas vecumā un to izpausmes bērna valodā / Inese Freiberga. Mūsdienu latviešu valodas apguve skolā: ieskats dažās problēmās / Viktorija Kuzina. Jēdziens "brīvība" Latvijas bērnu stāstījumos latviešu un krievu valodā / Dace Markus. Bērnu socializēšanās izpausme valodā / Dace Markus, Dace Bērziņa. Darbības vārdu lietojums trīs līdz četrus gadus veca bērna runā / Rasma Purmale, Vladislava Uršuļska. Bērna runas bioloģiskā bāze / Jēkabs Raipulis. Bērni izsecina valodas sistēmu / Egīls Skudra. Pirmsskolas vecuma bērna sarunvaloda rotaļās / Inga Stangaine. Valodas rotaļas - pasaules iepazīšanas rosinātāja jaunākajā dzejā bērniem / Ilze Stikāne. Latviešu bērnu izmantotās uzrunas formas multikulturālā vidē / Agrita Tauriņa. Pirmsskolas vecuma rusofono bērnu latviešu valoda: apguves morfoloģiskais aspekts / Ingēra Tomme-Jukēvica. Runas un valodas sekmīgas attīstības priekšnosacījumi / Sarmīte Tūbele. Zilbju struktūra latviešu valodā: no eksperimentiem, fonoloģiskiem procesiem un bērnu valodas gūtie pierādījumi / Olga Ureka. Vecvecāku nosaukumi latviešu bērnu spontānajā runā / Anna Vulāne.ISBN 9789984879895.Bērni - Valoda. Latviešu valoda - Sociālie aspekti. Valoda un izglītība - Latvija. Runa. Valodas apguve. Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 808. 83

Markus, Dace, 1950-. Ievads fonoloģijā : monogrāfija / Dace Markus, Dzintra Bonda ; recenzenti: Aleksejs Andronovs, Regīna Kvašīte, Edmunds Trumpa ; vāka dizains: Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 199 lpp. : diagr., il., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [150.]-162. lpp. . - Alfabētiskais terminu saraksts latviešu valodā : 163.-175.lpp. . - Alfabētiskais terminu saraksts angļu valodā : 176.-188.lpp. . - Grāmatas tekstā minēto valodnieku alfabētiskais saraksts : 189.-191.lpp. - Monogrāfija sniedz ieskatu fonoloģijas teorijās, principos un paņēmienos, ilustrējot tos ar latviešu valodas piemēriem. Grāmatā ievietoti arī daži teorētiskās vielas izpratni veicinoši un nostiprinoši vingrinājumi, lai pētījumu varētu sekmīgāk izmantot fonoloģijas studijās augstskolā. Monogrāfija adresēta valodniekiem un topošajiem valodniekiem, kā arī citiem interesentiem. - 1 pielikums. Starptautiskās fonētiskās transkripcijas līdzskaņu simboli (2005). . - 2 pielikums. Patskaņu simbolu grafisks attēls(2005) : 194.lpp. . - 3 pielikums. Suprasegmentālie un diakritiskie apzīmējumi(2005) : 195.-196.lpp. - Anotācija angļu valodā.Fonoloģija, tās saistība ar fonētiku.- Fonoloģiskā struktūra.- Fonoloģiskās šķīrējpazīmes un fonēmu dabiskās grupas.- Fonoloģiskie likumi.- Zilbe.ISBN 9789984879741.Gramatika, salīdzināmā un vispārīgā - Fonoloģija. Latviešu valoda - Fonoloģija. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 808.83

Literatūrzinātne. Daiļliteratūra (udk sākas ar 82)

Stikute, Elita. Latviešu literatūras mūsdienīga apguve profesionālajā izglītībā : metodisks materiāls latviešu valodas un literatūras skolotājiem / Elita Stikute, Maija Burima, Ilze Stikute; Latvijas Universitāte. Eiropas sociālais fonds"Ieguldījums tavā nākotnē".Projekts"Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana". - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 195 lpp. : il.20. un 21.gadsimta sākuma latviešu literatūra sociokultūras procesu kontekstā.- Latviešu literatūra trimdā (1945-1991).- Literatūras apguve profesionālās izglītības iestādē.ISBN 9789934527050.Latviešu literatūra - Mācīšana un mācīšanās. Literatūra - Mācīšana un mācīšanās. Literatūra - Pētniecība. Romantisms.

Page 45: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 82.0

Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. Autors. Teksts. Laikmets : 2.starptautiskās zinātniskas konferences zinātnisko rakstu krājums / Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ; sastādītāja un zinātniskā redaktore Sandra Ratniece ; redaktore Austra Gaigala. - 2. sēj. (2013)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 288 lpp. : il. ; 21 cm. - Latviešu, krievu valodā.2. laid.Jaunākie pētījumiliteratūras vēsturē un jaunākā metodoloģija teksta analīzē.- 2012.gada latviešu literatūras apskats un analīze.- Literatūra un nacionālie kodi.- Literatūras un citu mākslas veidu, citu zinātņu nozaru mijiedarbe, ietekmes.ISBN 9789984727202. . - ISBN 9984727203.ISSN 2255-9272.Latviešu literatūra - Vēsture un kritika - Kongresi, konferences utt. Literatūra - Vēsture un kritika - Kongresi, konferences utt. Telpa un laiks literatūrā - Kongresi, konferences utt. Diskursa analīze. Literatūra - Pētniecība. Māksla un literatūra. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 82.0

Joņevs, Jānis, 1980-. Jelgava 94 : [romāns] / Jānis Joņevs ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Reiņa Pētersona vāka dizains. - 4. laidiens. - Rīga : Mansards, 2014. - 311, [1] lpp. ; 19 cm. - Šī ir J. Joņeva pirmā grāmata. Romāns spēj strauji atbruņot ne tikai katru, kas vien kādreiz bijis metālā vai deviņdesmitajos, bet arī katru, kas kādreiz bijis jauns. Pat ja atrastos kāds, kuru nesaista neviena no šīm tēmām, ar J. Joņeva tekstu ir vērts iepazīties, lai izbaudītu stāstījumu, kas ir vienlaikus raits un asprātīgs un vairākos līmeņos interesanti veidots. J. Joņeva stāsts par Jelgavas pusaudžiem savas atklātības un emocionalitātes dēļ ir personisks tādā veidā, ka kļūst pieejams un nozīmīgs visiem.ISBN 9789984120701.Latviešu romāni. Fonds: AB. Plaukta indekss: 888.3

Kebraeb, Zekarias. Hope in my heart, freedom on my mind : four years as a refugee on the way to Germany as told to Marianne Moesle / Zekarias Kebraeb; translated from German by Andrew Godfrey. - Cologne,Germany : Frontex, [2014]. - 407 p. : mape.ISBN 9783732504572.Emigrācija un imigrācija. Fonds: AB. Plaukta indekss: 830

Ziedonis, Imants, 1933-2013. Tu dzīvoji dižu darbu : manas tautasdziesmas / Imants Ziedonis ; [māksl. A. Sprūdžs]. - Rīga : Liesma, 1985. - 103 lpp. : il. ; 17 cm.Ne smieklam es atnācu.- Satikās brāļu bērni.- Meža sarga dvēselīte.- Raksta kungi, raksta saule.: (Ies.) : 35 k., 30000 eks. [85989].-- Latviešu literatūra. -- Dzeja. Fonds: AB. Plaukta indekss: 888.3

Ezera, Regīna, 1930-2002. Pati ar savu vēju : [tetraloģija] / Regīna Ezera. - Rīga : Liesma, 1982. - 237 lpp. ; 17 cm.1.grām. Varmācība.: (Ies.) : 85 k., 60000 eks. [821203].-- Latviešu literatūra. -- Proza. Fonds: AB. Plaukta indekss: 888.3

Arheoloģija. Priekšvēsture. Novadpētniecība (udk sākas ar 90)

Page 46: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Latgalieša CV: no senlaikiem līdz mūsdienām / I. Gusāns, S. Lazdiņa, H.F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko, I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 52 lpp. : il. - Bibliogrāfija : 49.-50.lpp. - Latgalieša CV atkārtots, papildināts izdevums, kas turpina veidot jaunu stāstu par Latgales pagātni un nākotni, mazinot iesīkstējušo stereotipu ietekmi pārnovada latviešos un stiprinot latgalisko pašapziņu Latgales latviešos. Izdevums aptver informāciju par Latgales vēsturi, valodu, literatūru, mūsdienu attīstības iespējām, medijiem un mūziku.Pamatdati.- Reliģiskā piederība.- Vizuālais tēls.- Vēsture.- Simboli.- Iztglītība.- Valoda.- Īsa vārdnīcīņa.- Literatūra.- Mediji.- Mūzika.- Amati.ISBN 9789984441702.Latgaļi. Latgaliešu literatūra. Latgaliešu valoda. Mūzika - Latgaliešu mūzika. Latgale (Latvija) - Vēsture. Latgale (Latvija) - Kultūra. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 908

Loze, Ilze, 1936-. Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā. Rēzeknes novada mezolīta un neolīta apmetnes. / Ilze Loze. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 311 lpp. : il. - I.Lozes zinātniskā monogrāfija ir zinātnieces kārtējais darbs Latvijas arheoloģijas izpētē. Arheoloģiskiem pētījumiem Lubāna mitrājā ir liela nozīme Austrumbaltijas arheoloģiskās zinātnes attīstībā. Šis publicējamais darbs ir ievērojams Austrumbaltijas akmens laikmeta vēsturē.ISBN 9789984441603.Arheoloģija - Rēzeknes novads. Iedzīvotāju apmetnes - Rēzeknes novads - Akmens laikmets. Apdzīvotība - Rēzeknes novads - Akmens laikmets. Mezolīts. Neolīts. Lubāna mitrājs (Latvija) - Apdzīvotība. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 902

Ģeogrāfija (udk sākas ar 91)

Venēcija un Veneto : ceļvedis / galvenie sastādītāji Sūzija Boultone un Kristofers Ketlings ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 320 lpp. : il., kartes ; 23 cm + 1 salocīta lp. karte. - (DK ceļvedis.). - Četras lieliskas dienas Venēcijā un Veneto.- Slavenāko objektu plāni un šķersgriezumi.- Skats no putna lidojuma uz Venēciju un vēsturiskajām Veneto pilsētām.- Plašs viesnīcu, restorānu, veikalu un izklaides vietu saraksts.- Venēcijas un Veneto piedāvājums gar'dēžiem - vietējie vīni un tradicionālie ēdieni. - Pievienota Venēcijas pilsētas karte. - Oriģ. nos.: Venice & the Veneto. - Rādītāji: 298.-315. lpp.ISBN 9789934033322.Venēcija (Itālija) - Ceļveži. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži. Ģeogrāfija -- Itālija. -- Venēcija. -- Tūrisms. Fonds: AB, L. Plaukta indekss: 914

Biogrāfijas un līdzīgi pētījumi (udk sākas ar 92)

Latvijas valsts svētuma zīmes / sast. D.Raituma. - Rīga : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1998. - 179 lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija : 175.-179.lpp.Latvijas valsts svētki un atceres dienas.- Valsts prezidenti Latvijas vēsturē.- Latvijas valsts simbolika.- Valsts karogs.-Valsts himna.- Valsts ģerbonis.- Valsts apbalvojumi.- Likumi, nolikumi par valsts svētkiem, vēsturiskām atceres dienām, valsts simboliem.ISBN 9984931137.Svētki - Latvija. Karogi - Latvija. Ģerboņi, valsts - Latvija. Ordeņi un goda zīmes - Latvija. Fonds: L. Plaukta indekss: 929

Page 47: Web viewGeštaltterapija. Eksistenciālā psihoterapija. Uzvedības terapija ... Популярный текстовой редактор Microsoft Word.ISBN 9785496009966

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti / sast.un red. Arturs Medveckis. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2004. - 165 lpp. : ill.1.laidiens.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Pedagogi. Pedagogi.Mācību iestāžu personāls. Personālijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 378

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti / sast.un red. Arturs Medveckis. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2006. - 310 lpp. : ill.2.laidiens.ISBN 9984754804.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Pedagogi. Pedagogi.Mācību iestāžu personāls. Personālijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 378

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Liepājas Pedagoģijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti / sast.un red. Arturs Medveckis. - Liepāja : Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2009. - 190 lpp. : ill.3.laidiens.ISBN 9789984821726.Augstākā izglītība.Augstskolas -- Pedagogi. Pedagogi.Mācību iestāžu personāls. Personālijas. Fonds: HP. Plaukta indekss: 378

Vēsture (udk 94/99)

Latgalieša CV: no senlaikiem līdz mūsdienām / I. Gusāns, S. Lazdiņa, H.F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko, I. Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 52 lpp. : il. - Bibliogrāfija : 49.-50.lpp. - Latgalieša CV atkārtots, papildināts izdevums, kas turpina veidot jaunu stāstu par Latgales pagātni un nākotni, mazinot iesīkstējušo stereotipu ietekmi pārnovada latviešos un stiprinot latgalisko pašapziņu Latgales latviešos. Izdevums aptver informāciju par Latgales vēsturi, valodu, literatūru, mūsdienu attīstības iespējām, medijiem un mūziku.Pamatdati.- Reliģiskā piederība.- Vizuālais tēls.- Vēsture.- Simboli.- Iztglītība.- Valoda.- Īsa vārdnīcīņa.- Literatūra.- Mediji.- Mūzika.- Amati.ISBN 9789984441702.Latgaļi. Latgaliešu literatūra. Latgaliešu valoda. Mūzika - Latgaliešu mūzika. Latgale (Latvija) - Vēsture. Latgale (Latvija) - Kultūra. Fonds: HP, L. Plaukta indekss: 908