Click here to load reader

World Bank · PDF file 2. MÔ TẢ DỰ ÁN ... 11.2 CÔNG BỐ THÔNG TIN..... 58 PHỤ LỤC 1. KHU VỰC DỰ ÁN VÀ CÁC TIỂU DỰ ÁN 18 THÁNG ĐẦU TIÊN ... (DRM). Dự

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of World Bank · PDF file 2. MÔ TẢ DỰ ÁN ... 11.2 CÔNG BỐ THÔNG...

 • 1

  CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

  ----------------o0oo---------------

  KHUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

  DỰ ÁN: KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI

  TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG (ENDR)

  Tháng 7/2017

  SFG3450 P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed

 • 2

  CÁC TỪ VIẾT TẮT

  Sở NN&PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Sở TNMT Sở Tài nguyên và Môi trường

  UBNDH Uỷ ban nhân dân huyện

  ECOP Quy tắc môi trường thực tiễn

  ENDR Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung

  DTTS Người dân tộc thiểu số

  EMDP Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

  EMPF Khung chính sách dân tộc thiểu số

  EPP Kế hoạch bảo vệ môi trường

  ESIA Đánh giá tác động môi trường và xã hội

  ESMF Khung quản lý môi trường và xã hội

  ESMP Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội

  GoV Chính phủ Việt Nam

  IPMP Kế hoạch quản lý vật hại

  Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Bộ TNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường

  PMF Khung quản lý vật hại

  BQLDA Ban quản lý dự án

  UBNDT Ủy Ban nhân dân Tỉnh

  QLDA Ban quản lý dự án cấp Tỉnh/Ban quản lý Tiểu dự án

  RAP Kế hoạch hành động tái định cư

  RPF Khung chính sách Tái định cư

  WB/NHTG Ngân hàng Thế giới

 • 3

  MỤC LỤC

  TÓM TẮT ...................................................................................................................................... 6

  1. GIỚI THIỆU .......................................................................................................................... 9

  1.1 TỔNG QUAN .......................................................................................................................... 9

  1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ESMF .......................................................................................................... 9

  1.3 PHẠM VI CỦA ESMF .......................................................................................................... 10

  2. MÔ TẢ DỰ ÁN .................................................................................................................... 10

  2.1 MỤC TIÊU VÀ CÁC HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 10

  2.2 CÁC KHU VỰC DỰ ÁN .......................................................................................................... 12

  2.3 CÁC LOẠI HÌNH DỰ KIẾN CỦA CÁC TDA ............................................................................. 13

  2.4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................................................................ 16

  3. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁC LUẬT LỆ CÓ LIÊN QUAN .................................... 18

  3.1 CÁC CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT LỆ CỦA VIỆT NAM .................................................................... 18

  3.2 CÁC CHÍNH SÁCH AN TOÀN CỦA WB ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN ....................................... 23

  3.3 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP HÀI HÒA .......................... 27

  4. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DO THỰC HIỆN DỰ ÁN ....... 33

  4.1 CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ................................................................................................... 33

  4.2 CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ................................................................................................... 34

  5. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI ................... 38

  6. THỦ TỤC RÀ SOÁT, THÔNG QUA VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN

  TOÀN CỦA CÁC TIỂU DỰ ÁN ............................................................................................... 42

  6.1 MỤC TIÊU VÀ CÁCH TIẾP CẬN ............................................................................................. 42

  6.2 SÀNG LỌC CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ................................................ 42

  6.3 CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN .................................................................. 43

  6.4 XEM XÉT, THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU CSAT ........................................ 45

  6.5 THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO .................................................................................... 45

  7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN .................................................................................................... 45

  7.1 TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ESMF ....................................................................................... 45

  7.2 KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG ......................................................................................... 50

  7.3 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ................................................................................................................ 52

  7.4 TÍCH HỢP ESMF VÀO SỔ TAY THỰC HIỆN DỰ ÁN................................................................ 53

  8. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT .......................... 53

  8.1 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ......................................................................................................... 53

  8.2 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ................................................. 53

  9. KINH PHÍ THỰC HIỆN ESMF ........................................................................................ 55

  10. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ............................................................................... 56

  10.1 CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA CÁC TIỂU DỰ ÁN (GRM) ........................................ 56

  10.2 DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA WB (GRS) ........................................................... 57

  11. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ESMF ................................ 57

  11.1 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VỀ ESMF ................................................................................. 57

  11.2 CÔNG BỐ THÔNG TIN ...................................................................................................... 58

  PHỤ LỤC 1. KHU VỰC DỰ ÁN VÀ CÁC TIỂU DỰ ÁN 18 THÁNG ĐẦU TIÊN ...................................... 59

 • 4

  PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN SÀNG LỌC CÁC CHÍNH SÁCH AN TOÀN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA

  CÁC TIỂU DỰ ÁN TRONG HỢP PHẦN 1 .......................................................................................... 78

  PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ESMP CHO CÁC TDA ......................................................... 93

  PHỤ LỤC 4 (A) CÁC QUY TẮC THỰC HÀNH MÔI TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ (ECOP) ................................ 103

  PHỤ LỤC 4(B): ECOP ĐƠN GIẢN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP NHỎ....................................... 114

  PHỤ LỤC 5: KHUNG QUẢN LÝ VẬT HẠI (PMF) .......................................................................... 117

  PHỤ LỤC 6. MẪU ĐĂNG KÝ KHIẾU NẠI ...................................................................................... 128

  PHỤ LỤC 7: MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ BÁO CÁO GIÁM SÁT ..................................................... 129

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.Các hạng mục dự án giai đoạn 18 tháng đầu .................................................................... 14

  Bảng 2.Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ và đề xuất giảm nhẹ/hài

  hoà cho dự án ................................................................................................................................ 28

  Bảng 3.Thống kê sơ bộ về thu hồi và tái định cư tại 5 tiểu dự án ................................................. 36

  Bảng 4. Hướng dẫn áp dụng các phụ lục của ESMF .................................................................... 42

  Bảng 5. Trách nhiệm về mặt thể chế đối với Dự án và Thực hiện CSAT của các TDA .............. 46

  Bảng 6. Chế độ báo cáo ................................................................................................................. 53

  Bảng 7. Đào tạo về an toàn trong quá trình thực hiện dự án ........................................................