of 24 /24
CONSILIUL DE COORDONARE AL PARTENERIATULUI Titlul proiectului : IMBUNATATIREA EFICACITATII ORGANIZATIONALE A ADMINSITRATIEI PUBLICE LOCALE SI A INSTITUTIILOR DECONCENTRATE DIN JUD.ALBA PRIN FURNIZAREA DE PROGRAME DE INSTRUIRE PENTRU DEZVOLTAREA SI PERFECŢIONAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE IN SFERA PUBLICA SI COMUNICARE IN LIMBA STRAINA ALE ANGAJAŢILOR, CU SCOPUL ATINGERII UNOR CERINŢE ŞI STANDARDE IMPUSE DE UNIUNEA EUROPEANĂ. Nr. 538/15.01.2015 RAPORT DE ANALIZA A RESURSELOR NECESARE PENTRU CONTINUAREA STRATEGIEI PROPUSE INITIAL I. EVALUAREA NEVOILOR Obiectivul general al proiectului PODCA 22763 l-a constituit dezvoltarea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace la nivelul autorităţilor publice locale (in special Primăria Mun.Alba Iulia , Consiliul Judetean Alba, Institutia Prefectului, jud. Alba), a structurilor subordonate acestora si deconcentratelor din jud.Alba, prin dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domenii relevante pentru dezvoltarea si perfecţionarea abilităţilor de comunicare in sfera publica si comunicare in limba straina ale angajaţilor, în vederea atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană. 1 UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale 2007-2013

 · Web viewPlanului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală. Acesta reprezintă documentul-cadru în baza căruia România stabileşte politicile şi acţiunile de dezvoltare

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewPlanului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală. Acesta reprezintă...

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Dezvoltării Regionale

şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale

2007-2013

CONSILIUL DE COORDONARE AL PARTENERIATULUI

Titlul proiectului :

IMBUNATATIREA EFICACITATII ORGANIZATIONALE A ADMINSITRATIEI PUBLICE LOCALE SI A INSTITUTIILOR DECONCENTRATE DIN JUD.ALBA PRIN FURNIZAREA DE PROGRAME DE INSTRUIRE PENTRU DEZVOLTAREA SI PERFECŢIONAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE IN SFERA PUBLICA SI COMUNICARE IN LIMBA STRAINA ALE ANGAJAŢILOR, CU SCOPUL ATINGERII UNOR CERINŢE ŞI STANDARDE IMPUSE DE UNIUNEA EUROPEANĂ.

Nr. 538/15.01.2015

RAPORT DE ANALIZA

A RESURSELOR NECESARE PENTRU CONTINUAREA STRATEGIEI PROPUSE INITIAL

I. EVALUAREA NEVOILOR

Obiectivul general al proiectului PODCA 22763 l-a constituit dezvoltarea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace la nivelul autorităţilor publice locale (in special Primăria Mun.Alba Iulia , Consiliul Judetean Alba, Institutia Prefectului, jud. Alba), a structurilor subordonate acestora si deconcentratelor din jud.Alba, prin dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domenii relevante pentru dezvoltarea si perfecţionarea abilităţilor de comunicare in sfera publica si comunicare in limba straina ale angajaţilor, în vederea atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană.

Plecand de la obiectivul general mentionat mai sus, in raport cu cele mentionate in Cererea de finantare la cap. 2.9 SUSTENABILITATE , la finalul proiectului s-a stabilit realizarea unei evaluari a nevoilor grupului tinta,raportat indeosebi la noul profil administrativ al comunitatilor rurale – ca si directie strategica de continuare a profilului proiectului in scopul dezvoltarii unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace in zona rurala a jud.Alba, prin dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domenii relevante pentru administraţia publică,furnizarea de activitati de consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate,precum si prin schimbul de bune practici.

Obiectivul general reformulat – de propus pentru continuitate il poate constitui asadar realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice rurale din jud.Alba .

Ca obiective specifice, un astfel de proiect isi poate propune ca pe parcursul a 18 de luni, la nivelul jud.Alba, sa:

1.Imbunatateasca competentele tehnice, organizationale si manageriale ale unui numar de 268 persoane cheie care poate consituie grupul tinta implicat in administratia publica rurala.

2. Imbunatateasca competentele tehnice, organizationale si manageriale ale 80 persoane din grupul tinta in domeniul egalitatii de sanse si dezvoltarii durabile.

3. Imbunatateasca competentele organizationale a 10 administratii publice rurale in domeniul stabilirii strategiilor de dezvoltare institutionala si economica si valorificarii oportunitatilor de investitii,in principal in contextul fondurilor postaderare.

4. Promoveze un schimb de experienta pe plan judetean, cu participarea a 300 persoane (min.200 persoane din grupul tinta si min.100 persoane din alte administratii publice locale si institutii deconcentrate) in vederea cresterii flexibilitatii functionale a administratiilor publice rurale si a persoanelor cheie la conditiile socio-economice actuale, derivate din statutul Romaniei de membra a Uniunii Europene.

Justificarea obiectivului propus:

Analiza SWOT – management public rural - puncte slabe:

· Manifestarea,in mai mica masura,a unei atitudini pro-active fata de propria cariera, profesie si calitate la locul de munca;

· Rezistenţa la schimbare manifestată de o parte din personalul instituţiei;

· Resurse financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei;

· Ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei;

· Insuficienta conştientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în administrarea domeniului public şi privat al comunei,

· Dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi între structuri ale administraţiei publice locale;

· Existenţa înca a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini publice negative a funcţionarului din administraţia publică;

· Imposibilitatea promovării pe post a salariaţilor;

· Posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici;

· Resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire;

· Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fişa postului datorită insuficienţei personalului din instituţie;

· Nu se realizează testarea periodică a funcţionarilor publici;

· Nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale;

· Existenţa fondurilor limitate alocate formării continue a funcţionarilor publici;

· Imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului,

· Dificultăţi legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţtii acestora;

· Inexistenţa unui compartiment de informatizare;

· Numar insufiecient de calculatoare, iar unele dintre acestea sunt uzate moral;

· Există funcţionari publici care nu ştiu să folosescă calculatorul;

· Resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale;

· Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local.

Analiza SWOT – management public rural - amenințări:

· Teama de risc, inerţia unor funcţionari publici – mai ales din funcţiile de conducere;

· Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili, dar şi a comunităţii în programele de dezvoltare;

· Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu precădere – şi, de regulă, făra a verifica – aspectele negative ale anumitor activităţi din administraţie, de cele mai multe ori informaţiile fiind greşit interpretate sau neînţelese;

· Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea angajarii imediate a altor functionari publici influenţează în mod negativ continuitatea activităţilor;

· Dificultatea realizării unei strategii şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice – clasa politică actuală nu are înca suficientă maturitate încât să aprecieze şi să implementeze programele iniţiate de conducerile instituţiilor din mandatele anteriore;

· Schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.

In cadrul Universităţii ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB) proiectul va putea contribui in special la promovarea unei convergente voluntare a programelor de instruire dezvoltate de UAB cu eficientizarea administraţiei publice din zona rurala a jud.Alba.In al doilea rand,în spaţiul UAB şi la nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale cercetarea ştiinţifică este concepută ca o sursă semnificativă de finanţare complementară. Promovarea cercetării ştiinţifice la standarde europene de calitate constituie fundamentul şi garanţia dezvoltării programelor de studii integrate.În consecinţă, obiectivele specifice ale acestui proiect, care are ca scop crearea unei administraţii publice locale eficiente şi în beneficiul cetăţenilor şi al societăţii româneşti în unităţile administrative locale din judeţul Alba, se raportează la obiectivele de cercetare ştiinţifică cuprinse in Planul strategic al universităţii si facultăţii referitor la participarea cadrelor didactice la proiecte, granturi şi programe de cercetare naţionale şi atragerea de resurse pentru cercetare prin elaborarea unor propuneri în cadrul programelor cu finanţare naţională.

În identificarea nevoilor personale de instruire ale grupurilor ţintă s-a avut în vedere o analiză internă, realizată în cadrul personalului autorităţilor administraţiilor publice locale implicate în proiect. Datele care rezultă din analiza internă a nevoilor de instruire arată că majoritatea persoanelor chestionate nu au mai participat la cursuri în domeniile vizate de prezentul proiect. Cele mai semnificative deficienţe se observă în domeniul limbilor străine şi a achiziţiilor publice, a procedurilor electorale, ale dreptului financiar, dreptului administrativ şi contenciosului administrativ, deontologiei funcţiei si a funcţionarului public, domenialităţii publice şi private a statului, a dezvoltării durabile, în domeniul raporturilor juridice de muncă ale funcţionarilor publici, a protocolului şi relaţiilor publice.În concret, principalele obiective urmărite la nivelul UAB sunt :

- de a concentra, integra si dezvolta potentialul de cercetare existent in corpul didactic al facultatii, cu scopul intaririi capacitatii institutionale cu precadere in domeniile de cercetare care pot genera rezultate aplicabile in domeniul administraţiei publice.

- de a asigura dezvoltarea cunoasterii si implicit, sa promoveze transferul de cunostinte care sa sustina procesul de aliniere si integrare a unitatilor de cercetare-dezvoltare si a instituţiilor din cadrul administraţiei publice la standardele comunitare in ceea ce priveste introducerea sistemelor de dezvoltare durabila in acest domeniu;

- de a stimula dezvoltarea de parteneriate viabile intre universitate ca institutie de Cadre Didactice si instituţile publice şi de a mări capacitatea comunitatii academice locale in atragerea si gestionarea fondurilor europene.

Acest proiect este considerat de catre noi urgent,avand in vedere,printre altele, ineficienţa mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei, resursele financiare insuficiente destinate modernizării şi dezvoltării activităţilor instituţiei precum si susţinerii programului de pregătire a personalului cheie din administratia locala rurala,dificultăţile legate de aplicarea curentă a noilor acte normative, dificultatea realizării unei strategii de dezvoltare locala şi a unor planuri de acţiune care să reziste schimbărilor politice

Din punctul de vedere al încadrarii în strategiile locale si regionale mentionam ca proiectul va contribui ,la nivelul partenerului potential Prefectura Alba ,la realizarea Obiectivelor de guvernare cuprinse in Planul de acţiuni pe anul 2009,plan care este fixat pe obiectivele şi direcţiile stabilite în Programul de guvernare şi care are în vedere priorităţile de dezvoltare a judeţului din Strategia de dezvoltare a judeţului Alba, în concordanţă cu prevederile Planului de dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Centru cat si 2014-2020 ;creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor externe şi guvernamentale; diseminarea informaţiilor privind investiţiile şi mecanismele U.E.;creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale privind procedurile europene pentru derularea fondurilor cu acţiune structurală şi a celorlalte fonduri comunitare;elaborarea şi punerea în aplicare a programelor necesare pentru etapa postaderare;întărirea colaborării cu societatea civilă.

Prin activitatile propuse (dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domenii relevante pentru administraţia publică,furnizarea de activitati de consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate,schimbul de bune practici) proiectul va contribui la realizarea fiecaruia dintre obiectivele de mai sus ,obiective a caror realizare este conditionata esential de realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice rurale din jud.Alba

Astfel, realizarea obiectivelor de mai sus va avea ca principale rezultate: diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin revitalizarea zonelor rurale si a celor defavorizate;dezvoltarea echilibrată regională prin corelarea politicilor publice naţionale de dezvoltare sectorială cu politicile publice de dezvoltare locală,inclusiv rurala: infrastructură şi transporturi, creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltare rurală, educaţie şi sănătate, mediu.

In privinta reformei administraţiei publice ca si obiectiv de de guvernare,Prefectura Alba se propune sa se realizeze actiuni menite sa duca la :continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin realizarea atât a autonomiei decizionale, cât şi a celei financiare şi patrimoniale, concomitent cu declanşarea reală a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarităţii;reducerea birocraţiei şi eficientizarea serviciilor publice.

Printre principalele direcţii de acţiune pentru realizarea acestui obiectiv ,la nivelul Prefecturii jud.Alba se enumera si urmatoarele directii menite sa duca la dezvoltarea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace in zona rurala a jud.Alba :accesul la posturi sau competiţii exclusiv pe bază de performanţă profesională;evaluările instituţiilor, persoanelor şi proiectelor vor fi făcute exclusiv în baza unor criterii internaţional recunoscute.

Cu privire la modul în care proiectul se încadrează în strategiile nationale mentionam ca obiectivul strategic al României îl reprezintă convergenţa cu statele membre ale Uniunii Europene. În acest context, trebuie subliniat rolul de instrument de accelerare a procesului de convergenţă economică şi socială al Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 si 2014-2020,elaborat pe baza Planurilor de Dezvoltare Regionale.

II. EVALUAREA PROCESULUI 

Domeniul major de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale din cadrul PODCA pune accentul pe sprijinirea activităţilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacităţi susţinute de training pentru administraţia publică,avand ca rezultat ridicarea standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere. Proiectul se inscrie pe linia Domeniului major de intervenţie 1.3,avand ca obiectiv intarirea capacitatii administrative a primariilor locale din mediul rural al jud.Alba , prin dezvoltarea şi furnizarea unor programe de instruire în domenii relevante pentru administraţia publică,furnizarea de activitati de consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate,respectiv prin schimbul de bune practici,ca suport pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Totodata mentionam ca comisia Europeana si-a exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste capacitatea Romaniei de a profita de beneficiile aderarii la UE (conform rapoartelor de tara 2007-2008), subliniind urmatoarele:

- capacitatea administrativa este scazuta in ceea ce priveste atragerea fondurilor structurale - cu deosebire in mediul rural;

- mecanismele de cofinantare de la nivel local – insuficient clarificate. In acest context, prin proiectul de fata se urmareste reducerea acestor constrangeri, prin consolidarea administratiei publice locale din mediul rural la nivelul resurselor umane de conducere, consolodare care se va realiza prin dezvoltarea de programe de instruire pe termen lung care sa sustina administratia publica in domenii relevante (achizitii publice,dezvoltarea de proiecte etc.), consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale,schimb de bune practici.

Proiectul interacţionează cu alte programe si va fi continuat de alte proiecte din urmatoarele domenii,după cum urmeaza:

1.Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane .Obiectivul general al POS DRU constă în dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă a forţei de muncă modernă, flexibilă şi inclusivă. În cadrul acestui POS, comunităţile rurale beneficiază prin intermediul sprijinului in principal,dar nu numai, acordat unităţilor şcolare.

2.Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.Obiectivul general al POS-CCE îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

3.Programul operaţional sectorial de mediu.Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. În cadrul POS - M autorităţile publice locale sau formele asociative ale acestora sunt eligibile în cadrul următoarelor axe:

a. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată:Autorităţile Locale dintr-o anumită zonă vor forma Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru a coordona eforturile cu scopul de a implementa programe integrate de dezvoltare a serviciilor şi să procedeze la reorganizarea teritorială a serviciilor prin delegarea implementării planurilor de dezvoltare regională şi a managementului serviciilor unui Operator Regional.

b. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate.

4.Programul Operaţional Regional .Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.POR finanţează proiecte înscrise în 5 axe prioritare, în care instituţiile administraţiei publice locale, singure sau în forme parteneriale sau asociative, pot obţine finanţări pentru proiecte de valori mari, menite să impulsioneze dezvoltarea locală.

5.În ceea ce priveste modul în care se utilizează fondurile Politicii Agricole Comune, răspunsul strategic al Guvernului faţă de obiectivele acesteia constă în elaborarea Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală. Acesta reprezintă documentul-cadru în baza căruia România stabileşte politicile şi acţiunile de dezvoltare pentru perioada 2007–2013 în domeniile agricol, silvic şi economia rurală precum şi proiectele de investiţii în infrastructură, dezvoltare şi  renovare a satelor româneşti. Planul National Strategic cuprinde,printre altele:Evaluarea situaţiei economice, sociale şi a mediului şi posibilităţile de dezvoltare; Strategia privind intervenţia complementară a Comunităţii şi a României; Priorităţile tematice şi teritoriale pentru fiecare axă, inclusiv principalele obiective şi indicatorii de monitorizare şi evaluare adecvaţi;

Referitor la optiunile de rezolvare a problemei mentionam ca cresterea eficacitatii administratiei publice locale teoretic este posibila si prin urmatoarele modalitati principale:

· Aplicarea,si in cazul administratiilor locale rurale,a OUG nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public,prevedere menita sa duca la întăriea capacităţii administrative a administraţiei publice din România şi a procesului de reformă în general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit şi performanţă, lărgirea bazei de selecţie la întregul sector public care să atragă şi să reţină în sistem persoane cu abilităţile şi potenţialul necesare;

· Derularea ,prin intermediul Institututiei Prefectului Alba,in colaborare cu CJ Alba,in colaborare cu potentiali furnizori de formare si de consultanta,a activitatilor care fac obiectul prezentului proiect,din bugetul propriu al consiliilor locale rurale;

Fata de optiunile de mai sus remarcam ca acestea sunt,cel putin pe termen mediu ,de ordin teoretic,intrucat,pe de o parte,institutia managerului public nu este inca intratat de dezvoltata incat sa fie viabila,existand,din pacate si influente politicice in activitatile acestora,iar pe de alta parte,derularea activitatilor pe cont propriu,in parteneriat cu CJ Alba,Institutia Prefectului si alti acotori locale nu este fezabila datorita inxistentei de fonduri suficiente cu aceasta destinatie si pe aceasta scara (pe intreg jud.Alba) nici in urmatorii 2-3 ani.In plus,prezentul proiect intervine, asadar,in toate operatiunile privind planificarea,organizarea, activarea (mobilizarea resurselor) si controlul,astfel incat contribuie din plin la atingerea obiectivului general si al scopul proiectului,precum si al intrgului PO DCA.

Programele de mai sus urmeaza sa fi actualizate in fucntie de definitivarea programelro de finantare pe perioda 2014-2020.

III. EVALUAREA REZULTATELOR 

Entităţile care sunt vizate direct de implementarea şi rezultatele proiectului sunt constituite din :

· 67 de administratii comunale de pe raza teritoriala a jud.Alba

· Institutia Prefectului Alba

· Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

In cadrul celor 67 de comune de pe raza teritoriala a jud.Alba vor beneficia direct de implementarea si rezultatele proiectului ,urmatoarele persoane care constituie principalul grup tinta:Primar;Viceprimar;Secretar;Contabil;Consilier juridic.

Numarul de beneficiari directi – personal cheie din cadrul administratiei publice locale rurale , participanti directi la proiect este de :67 comune x4 persoane = 268 persoane,fata de un numar potential de 67 comune x5 persoane = 335.

Nota: aceste persoane cheie din cadrul administratiei publice locale rurale vor participa in medie la min.doua cursuri fiecare,astfel incat vom avea proiect un numar de cursanti tinta de 560 de persoane.

In cadrul Insitutiei Prefectului Alba vor beneficia indirect de implementarea si rezultatele proiectului un numar de 50 persoane ( intreg persoanul angajat).

In cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia vor beneficia direct de implementarea si rezultatele proiectului un numar de 13 persoane,constituite din:

· Conducerea Facultatii de Drept – 7 persoane

· Departamentul calitatii din cadrul - Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 6 persoane

Ca si beneficiari indirecti se numera si :

· 14 experti – lectori care vor sustine cursurile din cadrul programului de pregatire;

· 10 consultanti si specialisti in studii /diagnostice de dezvoltare rurala;

Implicarea grupului tinta în elaborarea/implementarea proiectului a constat in urmatoarele:

· Intocmirea analizei SWOT a administratiei publice locale din mediul urban – prin participarea reprezentantilor a peste 15 primarii comunale,a Institutiei Prefectului si a Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia ;

· Stabilirea ,pe baza punctelor slabe si a amenintarilor identificate,a programelor de studiu cele mai adecvate pentru eliminarea acestor constrangeri – activitate la care au participat reprezentantii celor 15 primarii comunale selectate,reprezentantii Institutiei Prefectului si specialisti din cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia -Facultatea de drept.

· Stabilirea principalelor teme pentru activitatile de consultanta si studii ,analize/diagnoze instituţionale .

Proiectul îşi justifică relevanţa pentru nevoile identificate ale grupului ţintă prin următoarele aspecte:

Referitor la programele de studii:

· răspunde necesităţii implicării cât mai active a participantilor si a formatorilor potentiali la cursurile de perfectionare, respectiv la dezvoltarea de activităţi curriculare şi extracurriculare prin intermediul unor dotări moderne;

· răspunde necesităţii asigurării de condiţii materiale adecvate desfăşurării procesului educativ;

· răspunde nevoilor lectorilor -experti de susţinere a procesului de învăţământ prin tehnici şi echipamente specializate;

· răspunde cerinţei de armonizare cu standardele europene în domeniul asigurării calităţii învăţământului;

· răspunde nevoilor la nivel de sistem în vederea formării personalului de decizie din cadrul administratiei publice locale rurale pentru dezvoltarea eficacitatii institutionale;

Referitor la activitatile de consultanta si studii ,analize/diagnoze instituţionale:

· Creşterea calităţii actului de administraţie publică reprezintă un obiectiv major al autorităţilor locale din România. Din această perspectivă, identificarea şi introducerea în practica curentă a unor metode, tehnici şi instrumente avansate de lucru, pot avea un impact hotărâtor;

· Un program multianual de investiţii impune utilizarea unei metodologii coerente şi unitare, cât şi a mai multor instrumente de management financiar. Demersul vizează un orizont de timp mediu, iar programele de investiţii sunt eşalonate pe ani, respectând o ordine care reflectă priorităţile comunităţii. Stabilirea priorităţilor contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale Instituiei Prefectului în acest domeniu şi se face în baza unei metodologii care înlătură subiectivismul şi conduce la folosirea mai eficientă a disponibilităţilor bugetare;

· Includerea în program a proiectelor de investiţii implică în mod obligatoriu identificarea resurselor de finanţare, ca urmare a unui exerciţiu de prognoză bugetară. În practica curentă, pentru a putea reflecta toate schimbările ce apar inerent de-a lungul unei perioade de timp mai întinse, programul se actualizează anual;

· Decizia executivului privind utilizarea modelului de programare multianuală a investiţiilor este susţinută de o serie de argumente de ordin juridic şi managerial. Astfel, Legea 273/2006, privind finanţele publice locale adoptată de Parlamentul României în anul 2006, în Capitolul III, secţiunea a 3-a referitoare la investiţiile publice locale, stabileşte o serie de cerinţe suplimentare vizând, mai ales, un set de informaţii financiare şi ne-financiare cu privire la programele de investiţii, cerinţe cărora modelul de programare multianuală le răspunde pe deplin;

· Implementarea unui program software pentru tehnica de calcul (calculator) privind managementul proiectului, astfel încât să se poată elabora, modifica şi actualiza Programul anual al investiţiilor publice al Consiliilor Locale Comunale din Judeţul Alba şi listele de investiţii, pe total şi pe beneficiarii de investiţii;

Entităţile care sunt vizate indirect de implementarea şi rezultatele proiectului sunt constituite din cele 33 de institutii deconcentrate din judetul Alba coordonate de Institutia Prefectului, la care se adauga CJ Alba ,institutii care insumeaza in total peste 1200 persoane.

IV. EVALUAREA EFICIENTEI 

INDICATORII propusi sunt urmatorii

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Comentarii

Indicatori de „output” (măsoară rezultatele proiectului)

1. Rapoarte trimestriale de progres

0

6

2. Intalniri lunare de monitorizare a progresului proiectului

0

18

3.Audit extern

0

1

4.Bunuri corporale achizitionate

0

11

5.Programe informatice

0

4

6.Comunicate de presa si anunturi

0

6

7.Pliante; banner; spot publicitar; construire pag. web cu 3 sectiuni

0

400/1/1/1

8. Prezentări ale studiilor / analizelor / documentatiilor de finantare realizate si postate pe site;

0

10

9. Persoane selectare pentru programele de studii din cadrul administratiilor publice rurale

0

560

10. Administratii publice rurale selectare pentru activitati de consultanta si studii

0

10

11.Cursuri de specializare elaborate impreuna cu curricula aferenta

0

14

12.Suporturi de curs elaborate pentru persoane cheie din administratii publice rurale

-

560

13. Persoane instruite in domenii de interes pentru administratia publica

0

560

14. Număr de zile participant la instruire

0

3.660

15.Ore de consultanta si studii efectuate la un numar de 10 administratii publice rurale

0

720

16. Studii / analize / documentatiilor de finantare realizate de specialişti postate pe pagina web

0

10

17. Cursuri de specializare acreditate CNFPA

0

7

Aplicantul are 6 programe de specializare acreditate de CNFPA in 2009

18. Ceritificate de absolvire cursuri de specializare emise

0

560

19.Vizite de studiu la administratii publice rurale

0

2

20.Conferinte /nr.participanti

-

2/300

Indicatori de „rezultat” (măsoară îndeplinirea scopului proiectului)

1.Gradul de utilizare in continuare a abilitatilor noi dobandite

0

70%

Indicatorul reprezinta ponderea

personalului cheie la nivel de adminsitratie rurala, din grupul tinta,care va aplica pe termen medu abilitatile dobandite,in functii publice

2. Studii / analize / documentatiilor de finantare realizate ,admise la finantare

0

70%

Indicatorul reprezinta ponderea

din documentatiile de finantare intocmite in cadrul proiectului la nivel de adminsitratie rurala,in numar de 10 ,admise la finantare.

3. Persoane instruite in domenii de interes pentru administratia publica,certificati

0

560

4.Număr de participanți la instruire certificați

0

560

V. IDENTIFICAREA RESURSELOR

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

PROCENT

I

Valoarea totală a proiectului(trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)

1,198,743.63

100%

II

Valoarea neeligibilă a proiectului(trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)

0.00

0.00%

III

Valoarea eligibilă a proiectului(trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)

1,198,743.63

100.00%

III.1.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

1174768.76

98.00%

III. 2.

Contribuţia solicitantului

23974.87

2.00%

a)     

Din surse proprii

23974.87

100.00%

b)     

Împrumut

0

0.00%

Anexat la prezenta se regasesc:

· DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE

· ETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

Emis la data: 15.01.2015

Parteneri:

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

D-l TUHUT CORNEL

ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ DE DEZVOLTARE ALBA

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Prof.univ .dr. BREAZ DANIEL– Rector

TAMAS SZORA ATTILA – Manager proiect

IONESCU PETRE – Asistent manager

COCIAN LILIANA –Responsabil de parteneriat

13