Click here to load reader

Web view Izrađen i prezentiran seminarski rad /case study – na temelju teorijskih i praktičkih spoznaja student je dužan izraditi pismeni seminarski rad na zadanu temu iz područja

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view Izrađen i prezentiran seminarski rad /case study – na temelju teorijskih i...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI

akad. 2019./2020. god.

OSNOVNI PODACI

1. Nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu: navedeni su za svaki pojedini predmet u nastavku izvedbenog plana nastave

2. Izvođenje direktne nastave prema rasporedu: maksimalno 50% od izvedbenog plana nastave u nastavku ukoliko na semestru ima 10 i više kandidata. Ukoliko semestar upiše manje od 10 kandidata, broj sati se smanjuje recipročno za 1/10 po svakom studentu koji nedostaje do ukupnog broja od 10 studenata. Ukoliko studij ili izborni predmet upiše 5 ili manje od 5 studenata, nastava će se izvoditi 25% od izvedbenog plana nastave.

3. Mjesta izvođenja nastave: prostorije Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, terenska nastava izvan Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

4. Početak i završetak te satnica izvođenja nastave: određeno je prema rasporedu koji je objavljen na Internet stranici Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr)

5. Oblici nastave: navedeni su za svaki pojedini predmet u nastavku izvedbenog plana nastave.

6. Način polaganja ispita: naveden je za svaki pojedini predmet u nastavku izvedbenog plana nastave.

7. Ispitni rokovi: ispitno razdoblje određeno je prema kalendaru nastave koji je objavljen na Internet stranici Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr)

8. Popis literature za studij i polaganje ispita: navedeni su za svaki pojedini predmet u nastavku izvedbenog plana nastave.

9. Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku: studij se izvodi na hrvatskom jeziku, a pojedini predmeti na stranom jeziku, što se može vidjeti za svaki pojedini predmet u nastavku izvedbenog plana nastave.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ „MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI“

(Akademska godina 2019./2020.)

Predmet: obvezni

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE

ECTS bodovi: 6

Šifra: 245

Semestar I

Nastavnici i suradnici:

Dr. sc. Kristina Svržnjak, prof.v.š.

Sati

Predavanja

35

Vježbe + seminari

25 (15+10)

Izvedbeni plan nastave

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s ekonomskim utjecajima koji djeluju razvoj poljoprivrede te kakav utjecaj poljoprivreda ima na ukupni gospodarski rast neke zemlje. Upoznati agrarnom politikom i politikom ruralnog razvoja te primjenom kvantitativnih metoda u agrarnoj ekonomici.

1. Nastavne jedinice, oblici nastave i mjesta izvođenja

Točna satnica izvođenja nastave (početak i završetak pojedinog oblika nastave) odrađuje se prema rasporedu nastave koji je istaknut na službenim Internet stranicama Učilišta.

Nastavna jedinica

Oblici nastave (broj sati izvođenja)

Mjesto izvođenja nastave

P

V

S

1.

Uvod u predmet. Definicija, metode, pojam i podjela poljoprivrede

2

Predavaonica

2.

Specifičnosti poljoprivrede, značenje i funkcije poljoprivrede.

2

Predavaonica

3.

Poljoprivreda u gospodarskom razvitku.

2

Predavaonica

4.

Ekonomska organizacija

2

Predavaonica

5.

Tržište i tržni mehanizam. Tržište poljoprivrednih proizvoda.

4

Predavaonica

6.

Čimbenici poljoprivredne proizvodnje. Prirodni uvjeti

2

Predavaonica

7.

Poljoprivredno pučanstvo i radna snaga,

3

Predavaonica

8.

Posjedovna struktura, zemljište i kapitalni resursi u poljoprivredi.

3

Predavaonica

9.

Koncepcija razvoja poljoprivrede. Regionalni razvoj

3

Predavaonica

10.

Agrarna politika (nositelji, ciljevi, sredstva).

2

Predavaonica

11.

Regionalni i ruralni razvoj.

5

Predavaonica

12.

Ekonomska sredstva agrarne politike (tržište, cijene premije, regresi, porezi, krediti, investicije, vanjskotrgovinska politika, devizna politika, osiguranje). Tehnička sredstva agrarne politike, organizacijska sredstva agrarne politike, administrativne mjere.

5

Predavaonica ili informatička radionica

13.

Predlaganje tema seminara i istraživanje relevantnih podataka i literature

2

Predavaonica ili informatička radionica

14.

Obrane seminarskih radova i praktičnog zadatka

8

Predavaonica ili informatička radionica

15.

Indeksi (bazični i verižni)

3

Predavaonica ili informatička radionica

16.

Pomični prosjeci, trendovi, stope promjene

3

Predavaonica ili informatička radionica

17.

Korelacije

2

Predavaonica ili informatička radionica

18.

Strategija razvitka poljoprivrede, ocjenjivanje provedbe dosadašnjih mjera agrarne politike

4

Predavaonica ili informatička radionica

19.

Pretpristupni fondovi EU u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvitka – pretraživanje trenutno otvorenih natječaja, rasprava

3

Predavaonica ili informatička radionica

Ukupno

35

15

10

P = predavanja

V = vježbe

S = seminari

Oblici izvođenja nastave

Predavanja se održavaju uz pomoć PowerPoint prezentacija u predavaonicama određenim rasporedom.

Vježbe se održavaju uz pomoć PowerPoint prezentacija te predložaka u Excelu (ekonomske analize poljoprivrednih proizvoda u desetogodišnjem razdoblju) u Informatičkoj radionici VUGK.

Svi materijali iz predavanja i vježbi dostupni su studentima na Internet stranici VGUK (www.vguk.hr).

U slučaju manjih grupa studenata provode se konzultacije u dogovoru sa studentima.

2. Način polaganja ispita i način ocjenjivanja

Svi elementi koji se ocjenjuju moraju biti pozitivni ocjenama od 2 do 5:

· Prisustvo i aktivnost na nastavi – uz samo prisustvo ocjenjuje se sudjelovanje u aktivnostima tijekom predavanja, a naročito vježbi kroz diskusije, postavljanja pitanja, timski rad, zadaće i slično

· Zadatak 1 (Z-1) – kvantitativne metode za ekonomske analize (ocjenjuje se rok predaje, ispravnost izrade zadatka, prikaz kroz tablice i grafikone, uočavanje ključnih točaka i analiza istih)

· Zadatak 2 (Z-2) – seminari (ocjenjuje se razrada teme i struktura seminara, korištena literatura, relevantnost podataka, doneseni zaključci i vlastita razmišljanja o temi, stil prezentacije i slično) – neobavezni zadatak

· Pisani ispit – sastoji se od 30 bodova (prolazna ocjena na 70%). Uvjet za pristupanje pismenom ispitu je predaja Z1 i položen kolokvije iz kvantitativnih metoda za ekonomske analize koji se ne boduje, nego samo predstavlja uvjet za pisani dio ispita.

KONAČNA OCJENA = (prisustvo*0,1)+(Z-1*0,2)+(Z-2*0,2)+(ispit*0,5)

3. Ispitni rokovi i konzultacije

Kolokvij vezan uz kvantitativne metode za ekonomske analize se održava tijekom nastave, čime se omogućava polaganje praktičnog dijela ispita. Ispitni rokovi održavaju se jedanput mjesečno tijekom akademske godine ili prema dogovoru. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VGUK (www.vguk.hr).

Konzultacije se održavaju prema dogovoru.

4. Ishodi učenja i način provjere

ISHODI UČENJA

Nakon položenog ispita iz predmeta „Ekonomika poljoprivrede“ student će moći:

NAČIN PROVJERE

1. Definirati osnovne teorijske elemente u ekonomici poljoprivrede i agrarnoj politici

Pisani ispit

2. Objasniti specifičnosti, značenje i funkcije poljoprivrede

Pisani ispit, zadatak 2

3. Prepoznati ekonomske utjecaje na poljoprivrednu proizvodnju

Pisani ispit, zadatak 2

4. Objasniti važnost mjera ruralnog razvoja

Pisani ispit

5. Pretražiti baze podataka i pronaći podatke izradu ekonomske analize

Zadatak 1

6. Izračunati indekse, pomične prosjeke, trend, stopu promjene, korelaciju

Zadatak 1, kolokvij

7. Predvidjeti kretanje određene poljoprivredne proizvodnje na temelju primjene kvantitativnih metoda za ekonomske analize

Zadatak 1, kolokvij

5. Popis literature

Obavezna

1. Franić, R., Kumrić, O. (2005): Primjena kvantitativnih metoda u agrarnoj ekonomici, praktikum za vježbe – interni materijal, Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

2. Grahovac, P. (2005): Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing, Zagreb

3. Petrač, B. (2001): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek

4. Žimbrek, T.: Skripta iz agrarne ekonomike 1-2 dio, interna skripta, dostupno na http://www.agr.hr/cro/nastava/lit/index.htm

Dopunska

1. Samuelson, P.A. i Nordhaus, N. (2000): Ekonomija, 15.izdanje, "MATE", Zagreb (odabrana poglavlja)

2. Šošić, I.: Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb, 2004

Korisni linkovi:

www.mps.hr (naglasak na programe i strategije Ministarstva poljoprivrede)

6. Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

NE

7. Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

·

Nositelj predmeta:

Dr.sc. Kristina Svržnjak

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

SPECIJALISTI