VW Golf IV. Hatchback VW Bora. Sedan ¥ KODA Octavia I ... ¥ koda octavia i. hatchback/combi (4x2) (1996

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VW Golf IV. Hatchback VW Bora. Sedan ¥ KODA Octavia I ... ¥ koda octavia i....

 • 1

  VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 – 2004) VW Bora. Sedan (4x2) (1998 - 2005)

  ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 – 4/03)

  SEAT Toledo (1999 - 2004) SEAT Leon (4x2) (1999 – 5/05)

  MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

  MONTAGE UND BEDIENUNGSANLEITUNG USER’S GUIDE INSTALLATION INSTRUCTIONS

  TMB PS 051

  SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZA�ÍZENÍ VERBINDUNGS – ANHÄNGERKUPPLUNG

  TRAILER COUPLING DEVICE

  pro automobily Für Personenkraftwagen

  for passenger cars VW Golf IV, VW Bora, Audi A3,

  Škoda Octavia I, Seat Toledo, Seat Leon s odnímatelným tažným ramenem

  mit demontierbarem Zugarm with removable towbar

  e8 * 94/20 * 0091

  © 12.10.2009

 • 2

  Seznam díl�, Verzeichnis der Teile, List of components: Název dílu Kus� Pozice Bezeichnung des Teils, Name of the part Stück, Quantity Position, Positon Nosník (Träger , Beam ) 1 1 Tažné rameno (Kugelhals, Towarm) 1 2 Krytka kul. �epu (Kugelbolzendeckel, Ball cover) 1 8 Krytka upínacího pouzdra (Verschlußstopfen der Aufnahmehülse, plastic cover of towbar clamp) 1 9 Šroub (Schraube, Bolt) M10 x 35 2 11 Klí� k zámku upínací pá�ky (Schlüssel zum Schlo� im Betätigungshebel, Key to the lock in the control lever) 2 - Samolepící štítek (Selbstklebeetikette, Self-adhesive sticker) „75 kg“ 1 -

 • 3

  TAŽNÉ ZA�ÍZENÍ TMB PS 051

  Upozorn�ní Díl „tažné za�ízení“ , TMB PS 051 – je ur�en pouze k odborné montáži v autorizovaném servisu. Montáž vyžaduje použití speciálního ná�adí a dílenských p�íru�ek. Tažné za�ízení je vyrobeno podle schválené dokumentace a odpovídá homologaci e8*94/20*0091.

  Všeobecné údaje Konstrukce tažného za�ízení odpovídá všem mezinárodním p�edpis�m. Za�ízení prošlo pevnostními zkouškami dle evropské sm�rnice 94/20ES, Tažné rameno je opat�eno kulovým �epem o pr�m�ru 50 mm dle ISO 3853. Elektrická instalace pro tažné za�ízení není sou�ástí dodávky. P�i montáži je nutné vy�íznout otvor na spodní stran� zadního nárazníku.

  Technické parametry

  Tažné za�ízení je konstruováno pro: maximální povolenou hmotnost tažného vozidla 2 100 kg

  maximální hmotnost brzd�ného p�ív�su 1 600 kg maximální hmotnost nebrzd�ného p�ív�su 750 kg. max. svislé statické zatížení na kulový �ep 75 kg. (Platí omezení hmotnosti p�ív�su dle technického pr�kazu vozidla.) Tažné rameno je opat�eno kulovým �epem o pr�m�ru 50 mm dle ISO 3853. DC – Wert (vztažná síla) – 8,91 kN.

  CT CT

  gDC �

  � ��

  g – tíhové zrychlení (g = 9,81 ms-2) T – hmotnost tažného vozidla [t] C – hmotnost p�ív�su [t]

  Celková hmotnost tažného za�ízení – 16,5 kg. Rozm�ry 1 055 x 590 x 266 mm

 • 4

  Seznam speciálního ná�adí : Pila pro vy�íznutí otvoru do nárazníku Momentový klí� Další pozice díl� uvád�ných v textu, Andere Positionen der Teile, wie sie im Text verwendet werden, Other position of parts how they are described in the text Upínací pouzdro (Aufnahmnehülse, towbar clamp) 1 3 Ovládací pá�ka (Betätigungshebel, control lever) 1 4 Držátko pá�ky (Betätigungshebelgriff , griff on the control lever) 1 5 Ví�ko zámku (Plastkappe des Schloßes, plastic cap on the lock) 1 6 Oto�ný excentr (Exzenter, rotary cam) 1 7 Držák zásuvky (Steckdosenhalter, Plug box holder) 1 10

  Postup montáže - Ustavte vozidlo na ramena dílenského zvedáku. - Demontujte zadní sv�tla a obložení zav. prostoru. - Demontujte zadní nárazník (lapa�e ne�istot jsou-li na vozidle) - Demontujte p�í�ník zadního nárazníku, samotné šrouby namontujte zp�t.

  Vyst�ižení otvoru do zadního nárazníku - Demontovaný zadní nárazník položte na m�kkou plst�nou podložku. - U vozidel Škoda Octavia I Hatchback i Combi (rok výroby 1996-2000) vyst�ihn�te (vy�ízn�te) dle p�edlisovaného ozna�ení vhodným nástrojem otvory pro tažné rameno a výklopný držák zásuvky. U vozidel Škoda Octavia I Hatchback i Combi Facelift (rok výroby 2000 �) a u ostatních vozidel použijte pro vy�íznutí otvoru do nárazníku p�íslušnou šablonu (pozor na poškození laku nárazníku). Otvor za�ist�te. - Takto p�ipravený zadní nárazník odložte na vhodné místo.

  Montáž tažného za�ízení na vozidlo - Strhn�te záslepky otvor� pro uchycení tažného za�ízení na zadních podélnících (ob� strany vozu). V p�ípad� pot�eby odstra�te �ásti plastizolu uvnit� podélník�.

 • 5

  - Tažné za�ízení nasu�te podélnými nosníky do otvor� na zadním �ele vozu a ustavte ho do správné polohy. - Nosníky p�išroubujte pomocí �ty� šroub� M10 x 35 k podvozku vozidla a šrouby (st�ídav�) na obou stranách dotáhn�te utahovacím momentem 70 Nm.

  Nasazení tažného ramena

  - Vyjmout tažné rameno (2) ze zavazadlového prostoru. - Sejmout krytku (9) z upínacího pouzdra nosníku tažného za�ízení. - Nastavit ovládací pá�ku (4) do vymezené nasazovací polohy. P�i pohledu na tažné rameno (2) ze strany pá�ky, sm��uje ovládací pá�ka (4) vpravo dol� od d�íku tažného ramena a plošky oto�ného excentru (7) jsou rovnob�žné s osou d�íku. - Otev�ít ví�ko zámku (6) ovládací pá�ky (4) a klí�kem oto�ením vpravo o 90o

  odemknout ovládací pá�ku (4). Klí�ek v této poloze nelze vytáhnout ze zámku! - Uchopit levou rukou tažné rameno (2) a nasunout jej svisle nahoru do upínacího pouzdra (3) tak, že konce excentru se zasunou na doraz do vybrání v upínacím pouzdru. V této poloze pravou rukou to�íme ovládací pá�kou (4) sm�rem k sob� nahoru až na doraz. Pá�ku ovládáme kone�ky prst� za držátko pá�ky (5), aby nedošlo k sev�ení prst� mezi pá�ku a d�ík tažného ramena a k ohnutí zasunutého klí�ku. Mírným tahem ovládací pá�ku (4) dotáhneme do polohy, p�i které lze pá�ku klí�kem oto�ením vlevo o 90o uzamknout a klí�ek vyjmout. - Uzav�ít ví�ko zámku a sejmout krytku (8) z kulového �epu. - Vyto�it zásuvku elektrické instalace na doraz sm�rem dol�.

  UPOZORN�NÍ:

  - Tažné rameno (2) nelze nasadit do upínacího pouzdra (3) bez odem�ení ovládací pá�ky (4) ! - Tažné rameno (2) není dob�e nasazeno, nelze-li uzamknout ovládací pá�ku. Ovládací pá�ku je nutno více dotáhnout ! - P�i ztrát� klí�ku se obra�te na nejbližší autorizovaný servis nebo p�ímo na výrobce! Vyjmutí tažného ramena

  - Zaklopit zásuvku elektrické instalace pod nárazník. - Nasadit na kulový �ep ochrannou krytku (8). - Odkrýt a odemknout zámek ovládací pá�ky (4). - Uchopit tažné rameno (2) levou rukou. Pravou rukou oto�it mírným tlakem ovládací pá�ku (4) od sebe dol� do vymezené polohy. V této poloze je tažné rameno uvoln�no a voln� vypadne do levé ruky dol�. - Uzamknout klí�em ovládací pá�ku (4), vyjmout klí� a uzav�ít zámek ví�kem (6).

 • 6

  - Ot�ít tažné rameno, nato�it ovládací pá�ku do polohy rovnob�žn� s osou d�íku. Tažné rameno uložit do zavazadlového prostoru. - Na upínací pouzdro (3) nasadit ochrannou krytku (9) tak, aby p�erušené žebro na dn� krytky sm��ovalo k p�ední �ásti vozidla a postranní uši krytky zakryly z vn�jší strany bo�ní otvory upínacího pouzdra. Provozování a údržba

  Tažné za�ízení vyžaduje minimální údržbu. Pozornost v�nujte dutin� upínacího pouzdra (3), kterou chra�te v p�ípad� vyjmutého tažného ramena (2) plastovou krytkou (9) a dle pot�eby dutinu vy�ist�te a ošet�ete vhodným konzerva�ním p�ípravkem (nap�. WD 40). Vnit�ní mechanizmus oto�ného excentru je napln�n speciálním tukem na celou životnost tažného za�ízení. Tažné rameno je možno opláchnout vodou, nikoliv však do vody pono�ovat. Rovn�ž je nutno dbát na pe�livé uzavírání zámku ví�kem na držadle ovládací pá�ky, aby se do n�ho nedostaly ne�istoty. Kulový �ep tažného ramena je nutno ob�as namazat vhodným mazacím tukem a proti zne�ist�ní zavazadlového prostoru používat krytku kulového �epu ( 8). Pokud tažné za�ízení nepoužíváte, tažné rameno vyjm�te, uložte a zajist�te v zavazadlovém prostoru tak, aby p�i náhlém zabržd�ní nemohlo ohrozit bezpe�nost cestujících a zp�sobit poškození zavazadlového prostoru. Upozorn�ní pro zákazníka - Po p�ipojení p�ív�su zasu�te zástr�ku (od p�ív�su) do zásuvky tažného za�ízení a zkontrolujte funkci sv�tel na p�ív�su. - Veškeré zm�ny a úpravy tažného za�ízení jsou nep�ípustné. - P�i používání tažného za�ízení dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. - Výrobce na sebe nebere zodpov�dnost za škody zp�sobené chybn� namontovaným tažným ramenem, jeho p�et�žováním nebo poškozením p�i