Click here to load reader

VP-magazin za vojnu povijest br.32

 • View
  584

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of VP-magazin za vojnu povijest br.32

 • 8/13/2019 VP-magazin za vojnu povijest br.32

  1/76

  IV IA GA Z IZA VC ).JVPOVIJE

  D, A , NL, B, F , SLO 5 TUDEN12013.CH6,5C HF ROI 32aH6 K M 9,99 KN

  p s a d a L i T Ov o j a r t i l l e n j er v a t s k o v i j e t en e G r u d ea t n a p r i c ao l i a k a T r z e z b o r a

  10006

  STUDEN11.943.

  P O D R A V S K AR EP U BLI K A70godina od partizanskoosvajanja Koprivnice

 • 8/13/2019 VP-magazin za vojnu povijest br.32

  2/76Magazin za vojnu povijest / studeni 201

  lk1AGAZINZA VOJNUPOVIJEsTPOVIJEST SVIJETAInstitucija devirme ijanjitarski vojni red .VREMEPLOVA lfred R edl -sm rt izdajn ika

  K N J I G E OMOVINSKI RA TMus l iman i u boreni avioni JNA uWaffen-SS-u 6 jugoist. Hercegovini ...52N A T O Z E M L J E 8 ATNA LUKA PULA 16Papini ba lna b i tn icazuavi 0 San Benedetto 2

  d.o.o.

  Orekovieeva 6H/10 010 Zagreb

  Podrayska republika7 0 g o d i n a o d p a r t i z a n s k o g o s v a j a n j a K o p r i v n i c e 1 E 4 3 ,

  Prvi svjetski rat bio je ratartiljerije - ili jos preciznije,rat teSke artiljerije

  Dana 18. studenoga 1991. uGrudama se organizira HZ HBkao otpor velikosrpskoj agresiji

  Nije bio kratkotrajniavanturist, i nije se vratio uPoljsku, Hrvatska mu je do

  AKTUALNO O J S K E L O C I N ISa m o u b i l a E k i dore i oznake ozatki pokolj uterorizam Ustake vojnice 6 Bis tr iEkom Laz u ..

  Sadriaj

  eSIovieeva 6H/10 Zagreb

  P

 • 8/13/2019 VP-magazin za vojnu povijest br.32

  3/76

  Z V O N I M I R D E S P O Tg lavn i uredn i kzvonimindespotreovoinapowest hr

  Uvodnik

  ' r o b v a s d a k o d k u . ( e p o t r a i tep o \ s ' a l j e t e n a m w e s t o m a t es a c u v a n o o P r v o m e s v j e t s k o m r a

  na

  Jog da nam izade prosi-naCki broj magazina, i evonam nove godine, 2014.,kada se u svijetu podinje isluibeno obiljeZavati stotagodignjica od potetka Pr-vog svjetskog rata. N a ovome sammjestu prije nekoliko brojeva pi-sao o valnosti obljetnice, proble-matizirali smo gto sve nemamo 0Velikom ratu, gto tek kao zemlja idrugtvo trebamo ueiniti...Tegko da eemo puno toga i modinapraviti u vrijeme obiljeZavanjastogodignjice Velikog rata kojate se oduljiti sve do 2018. godi-ne. Previge ima praznina, deset-ljeeima se to tema zapostavljala,gurala u drugi plan, nije posto-jala nikakva politleka volja da se

  negto ueini, medu povjesnidari-ma je takoder bio mali interes zaistraNyanje, nije bilo ni novaca, adanas ga je jog manje. Ali valja odnekuda poteti...VP ee od sijedanjskog broja sna't-no stati iza stogodignje obljetni-ce Tematski oemo jog pojaeatimagazin sa sadetajem oko Veli-kog rata. Imamo odliene autore sodlienim materijalima, ali i samiee te prosuditi kada te materijalevidite i praitate. Istina, tegko jeclod do materijala jer je u Hrvat-skoj malo toga seuvano. Najvigegrade o Prvom svjetskom ratu na-lazi se u Austriji i Madarskoj, patako i ona grada u kojoj se mogumai podaci o hrvatskom sudjelo-vanju u njemu.No jedno sam siguran, da mno-gi od vas kod kuee imate mnogotoga saeuvano iz vremena Prvogsvjetskog rata, moZda niste togani svjesni, ili ste na to zaboravi-li, ili ne znate gto bi s time, sme-ta vam po kuei, stanu.. . N ajgore bibilo kad bi tak av materijal zavrgiou otpadu. Nemojte nigta bacati

  I dosad se javilo nekoliklja koji su ponudili svojjale kako bi imali za objagazinu, u prvom redu foiz Prvog svjetskog rata. Skvi materijali itekako dri moramo ih sa6uvati. Zodludio javno pozvati svlje, vase ukuaane, rodbintelje, poznanike... Pogledlcuee gto imate saeuvanosvjetskom ratu, kakve foimate, knjige, dokumenne zapise, sjeeanja... Kau magazinu pojatano teti Prvi svjetski rat, treba vise dobrog materijala. vom redu zelimo say tajal sa6uvati od unigtenjapadanja. Javite nam gtnajbolje na e-mail adresmeno, ili na adresu mpogaljite gto imate za naodmah unaprijed zahvSve dobre materijale gledda objavimo u m agazinu.nam dode na kraju oemti Hrvatskom drZavnomda i na taj nadin naga nakrovna arhivska kuda but i ja za taj dio nage suvremvij esti.Stogodignjica Prvog svrata doista je prava, ali inja prilika da se pokrennegto ueinimo kako bi osnog zaborava spasili gspasiti mote. Kau da smno jati, pa pokabmo uovoj prilici.Osim gto eemo od sijeebroja pojaeati Veliki rat,mi su za taj broj jog neiznenadenja, sve samo unag i vag m agazin bude Uskoro ee osvanuti i nonetski portal VP-a, izravvom portalu Veternjeg demo tek na webu raditi .

  4 / Magazin za vojnu pov est / studeni 2013,

 • 8/13/2019 VP-magazin za vojnu povijest br.32

  4/76

  Pisma Eitatelja,-s

  Mnogopo:ktovani gospodine uredniee,u elanku o pobuni u Villefrancheu ima nekoliko netoenihizjava, koje se trebaju ipak raspraviti. Kao autor knjige"Muslimani u Waffen-SS-u; Sjeeanje na bosansku divizijullancl2ar' 1943.-1945." opisao sam objektivno to pobunu,na mnogim dokumentima i razgovorima s Boknjacimakoji su bili u Pionirskom bataljunu 13, dokazano kako jeta pobuna dakla i prokla. Autor Werhas nije ni jednu rijeenapisao o einjenici da su D2anie i drugi pobunjenici kaoprvi postupak ubili njihovih pet easnika bez zakona, bezsuda, na pravi komunistieki nein. Pitam se, s kojim pra-vom? Gospodin Werhas nije dao ni jednu rijee o sudbiniMatutinoviea koji je na misteriozan naein utopljen u Du-navu u svibnju 1945. godine. Nitko nigdje nista ne pike otoj nesreell Zakto?U prigodnom listu Hrvatske pokte iz 1993. godine stoji dasu elanovi Pionirskog bataljuna u Villefrancheu u znat-nom broju bili studenti zagrebaeke Ekonomsko-komerci-jalne visoke kkole. To nije uopee istinito i nema ni jednogdokaza. Od 14 streljanih pobunjenika dvojica su bili Hr-vati katolici - Nikola Vukelie i Ivan Jurkovie 0 Jurkovieusam kasnije saznao da je iz okolice Zagreba. Vjerojatno jei Philip Njimac bio Hrvat katolik. To je onaj vojnik koji jestrijeljao zapovjednika Kirchbauma.I jos samo jedna rijee o fantazijama D2aniea, kako ee seta pobuna provesti. Koji normalan eovjek vjeruje da ee secijela divizija, sa svim njemaekim easnicima i doeasnici-ma, s imamima, bez daljnjega dati zaklati od pobunjeni-ka? Iako je einjenica da u svim drugim postrojbama divi-zije nitko nikta mje znao o toj pobuni.Grad Villefranche-de-Rouergue treba imamu HalimuMalkoeu napraviti veliki spomenik jer ga je on spasio odnesreee. Svaki normalan eovjek mote se predoeiti kto bi Hi-tler napravio kad bi bio euo da su u jednom francuskomgradu jugoslavenski komunisti (on govori o banditima)napravili pobunu i za poeetak ubili pet njegovih njemae-kih oasnika?Ja sam bio sa ,emsom Alihod2ieem u Villefrancheu. On sa-mnom nikad nije govorio o 50 veeinom poginulih Hrvatai Boknjaka. Od strane Nijemaca nije nitko pao u kratkojborbi. Nije istina da je Nijemac Tilly kao sudionik pobuneosuden na smrt. Mirko D. Grmek je cedulju, na kojoj stoji"Osude koje treba Reichsfiihrer potvrditi", krivo preveo.

  I na koncu, ne vidim nigdje ni jednu rijee o tome, zakto jezapravo ustanovljena ta divizija? Sto su htjeli Nijemci i Rei-chsfuhrer-SS Himmler s jedne strane, a kto s druge strane Ve-liki Muftija i muslimanski vode u Sarajevu? To se danas ucasopisu kao uVakemu smite kazati? Nijemci su trebali "Ka-nonenfutter" u borbi protiv partizana, a Muslimani su tre-bali pukke da se bore protiv cetnika. Ili Vi sumnjate u to ei-njenice?Zvonimir Bernwald,NesselwangINjemaeka

  Paktovani gospodine Despot

  Tek ovih dana vidio sam broj VP za listopad, i naravno, ku-pio ga, i zbog objavljenog pisma koje sam Vam uputio, a kojeste korektno, kolegzjalno objavili. Ne bih ulazio dalje u po-lemiku, ali vi ste na neki nein objavom ovog postera "Svi uborbu za slobodnu Hrvatsku" uspostavili stanovitu, vjerojat-no i dovoljnu, ravnotdu u pitanjima pristupa delikatnimpowjesnim temama, a posebno Drugom svjetskom ratu nanakm tlu. No, da sam na vakm mjestu ja bih i ovaj najno-viji poster popratio s nekoliko reeenica komentara.S paZnjom sam proeitao tekstove koji su me zanimali, po-sebno tekst "Poueci sirijske krize" prof dr. Mirka Biland2ioa.Ne znam koliko vam je poznato, ali 40 godina sam se bavio (ijos bavim) i temom Bliskog istoka i cestitam yam na odabi-ru i objavi tog kvalitetnog teksta. Molio bih vas da ove eestit-ke prenesete i dr. Bilancriieu I ramje sam zapazio neke dobretekstove na teme kojima se i sam bavim (2 idovski padobran-ci spukteni na nak proctor i Madarsku u IIVVW ).Uz dobre zelje,Ljubo R. Weiss, publicist

  AdresaSve svoje priloge S'aljitena adresu (asopisa: VP-magazin za vojnu povijest,OreS"kovieva 6H/1, Zagreb.Pisma i fotografije mo2eteslati i e-mailom (adresa:infogvoinapovijest hr).

  Magazin za vojnu povijest I studeni 2013.

 • 8/13/2019 VP-magazin za vojnu povijest br.32

  5/76

  P liktualnoS amoubilad

 • 8/13/2019 VP-magazin za vojnu povijest br.32

  6/76

  Jedan u nizu samoubilaekih napada ove godine u iraelcom glavnom gradu B agdadu (AA IABA CAIP IXSEL L)

  l i to racionalna iracionalnostijskog fanatizma

  Papea i Jamesa Feldmana C uttingthe Fuse: The Explosion of Glo-bal Suicide Terrorism and How toStop It. Prema tim istra2ivanjima,amoubilaeki terorizam kao naj-perandi eskalirao je poeetkom1. stolieea. U bazi podataka, G i-agk i projekt o sigurnosti i teroriz-u (Chicago Project on Securityo 2011. evidentirano je izvrgenje.297 samoubilaeldh akata u koji-ma su sudjelovali pripadnici go-tovo 80 teroristielcih organizacijai u kojima je ubijeno 29.951 oso-ba (13,1 po jednom udaru), dokje ukupno ranjeno 76.332 osobe,odnosno 33,3 osobe po jednomudaru. Za razl iku od 1980-ih kadaoubilatka akta godignje, danase broj akata na godignjoj razinioveean stotinu puta. Najvigeata,

  71 samoubilaeki teroristield

  udar. Najveai je broj akata koncen-triran na desetak ddava/podrue-ja: Irak (979), Afganistan (545),Pakistan (277), Sri Lanka (107),Izrael (102), Ruska Fed eracija (60),Palestinska samouprava (56), Li-banon (38), Turslca (21)