of 4/4
]pkvXIw 11 e°w 17 22 Pq¨ 2018 8 t]Pp-Iƒ H‰-{]Xn: hne 15 cq], hm¿jnI hcn-kwJy: $550 UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT Cw•ojv {]Xnhmc]Xn∏ns‚ ae- bmf ]cn`mj Malayalam Version of the English Weekly Edition atμmjvWPo-hn-X-Øn¬ Xr]vX-cm-I-cpXv s]mXp-Z¿i-\-th-f-bn¬ am¿]m∏ ssZhIev]-\-I-sf-°p-dn®v {]t_m-[-\-]-c-ºc Bcw-`n®p 3˛mw t]Pn¬ ]mZp-hm-bnse hnip≤ At¥m-\o-kns‚ Xncp-\m-fmb Pq¨ 13 _p[-\m-gvN, s]m- Xp-Z¿i-\-th-f-bn¬atμmjvWam-bXp- sIm≠p (mediocrity) Xr]vXn-s∏-Sm-sX, ""]q¿Æ-hpw A\-¥-hp-amb Hcp PohnXw'' tX-Sm≥bph-P-\-ßsf khn-ti-j-ambn £Wn-®p-sIm-≠v, {^m≥-kokv am¿-]m∏ Hcp ]pXnb {]t_m- [- \- ]- c- ºc Bcw- `n- ®p. C∂-sØ kphn-ti-j-`m-K-Øn¬-(a¿-t°m.- 10:17˛21)\n∂v Dƒ-s°m≠ Xs‚ hnNn¥- -\w ]c-am-Nm-cy≥ hnip≤ ]t{Xm-kns‚ _kn-en-°-bpsS NXz-c-Øn¬h®v hnizm- kn-I-fp-ambn ]¶p-h-®p. AXn¬ \nXy-Po- h≥ Ah-Im-i-am-°m≥ Xm≥ F¥p-sNø- -W-sa∂v [\n-I-bp-hmhv tbip-hn-t\mSv tNm-Zn-°p-∂p. ""B tNmZy-Øn¬ \ΩpsS Dƒs∏sS F√m- h- cp- sSbpw Pohn- X- Øn- s‚ sh√p-hn-fn-bp≠v: ]q¿Æhpw A\-¥-hp- amb Hcp Pohn- X- Øn- \p- th- ≠n- bp≈ B{K- lØns‚. CXp- t\- Sm≥ \mw F¥p sN- øWw? GXp am¿-KamWv \mw kzo-I-cn- t°-≠-Xv?'' F∂v {^m≥kokv am¿-]m∏ \nco-£n-®p. ""£Wn-I-amb Imcy-ßsf ]n¥p-S-cp- ∂-Xn''s\Xnsc ]cn-ip≤ ]nXmhv ap∂dn- bn∏v \¬In. ""\ΩpsS G‰hpw tami-amb i{Xp {]mtbm- Kn- I- {]- iv\- ß- f- √,'' {]XypX ""atμmjv-Wamb at\m-`m-h-am-Wv, `ocp-Xz- amWv'' F∂v At±lw \nco£n®p. Hcp ""B- tcm- Ky- I- c- amb Akz- ÿX'' AXymh- -iy-am-sW∂v At±lw Nq≠n-°m-´n. ""bu- Δ-\-Øn¬-\n∂v ]Iz-X-bn-te°v IS-∂p-h- cm≥'' AXp \sΩ klm-bn-°p-∂p. ""F- ¥m-Wv Ipd-hp-≈Xv? F∂-Xn-s\-°p-dn®v Ah-t_m-[-ap-≈-h-cm-bn-Øo-cp-tºmƒ, \mw apXn¿∂- h- cm- bn- Øo- cp∂p'' F∂v am¿- ]m∏ \nco-£n-®p. bphm-hn-t\mSv tbip ]d™p: ""\n\°v Hcp Ipd-hp-≠v. t]mbn, \n\-°p-≈-sX√mw hn‰v Zcn-{Z¿°p sImSp- °p-I. At∏mƒ kz¿K-Øn¬ \n\°p \nt£-]-ap-≠mIpw. ]ns∂ h∂v Fs∂ A\p-K-an-°pI.'' F-∂m-¬, Cu hm°p-I- fn¬, ""Zmcn-{Zy-Øns‚-b-√, kº-Øns‚, bYm¿-∞ kº-∂-X-bp-sS, \n¿-t±-i-am-Wp- ≈Xv'' F∂v ]cn-ip≤ ]nXmhv Nq≠n- °m´n. Xs‚ hnNn- ¥\w ]¶p- h- ®- Xn- \p- tijw, ASp-Ø-Znhkw Bcw-`n-°m≥t]m-Ip-∂ ^pSvt_mƒ thƒUv I∏v ""cm-jv{S-ß-fpsS- -bn-S-bn¬ sFIy-Zm¿Vyhpw kam-[m-\- hpw hf¿Øn-s°m-≠v, hyXy-kvX kwkv- Im-c-ß-fp-sSbpw aX-ß-fp-sSbpw CS-bn¬ t\¿°m-gvN-bp-sSbpw kwhm-Z-Øn-s‚bpw kmtlm-Z-cy-Øn-s‚bpw Hch-kcw'' \¬- Ip-sa∂ Xs‚ {]Xymi am¿-]m∏ {]I- Sn-∏n-®p. kmº-Øn-I-tem-I-Øn-\p-th-≠n- bp≈ ]cn-K-W-\-Iƒ P\- ß- fp- sSbpw s]mXp- \- - bp-sS-bpw ip{iq-jbn¬ 4/5 t]PpIfn¬ {XnIm-e-P-]-th-f-bn¬ Blzm\w kam- [m- \- Øns‚ `mhn 8˛mw t]Pn¬ Ata-cn°bpsSbpw DØc sImdn-b-bp-sSbpw t\Xm-°-∑m¿ kp{]-[m\amb D®-tIm-Sn-bn¬ IqSn-°mgvN \SØn Ncn-{X-ØnenSw]nSn® Hcp XobXn knwK-∏q-cn¬ sImdn-b≥ D]-Zzo-]n¬ kºq¿W BWh \n¿hym-]-\-Øn\pw 38˛mw kam-¥-c-tc-J-bn¬ kam-[m-\-Øns‚ Hcp `mhn sI´n-∏- Sp-°m-\pw-th≠n Ncn-{X-ambn Hcp Xob-Xn. CXm-bn-cp-∂p Pq¨ 12 sNmΔmgvN knwK-∏q-cn¬h®v sUm-Wm-ƒ-Uv {Sw-]pw Inw tPmßv-˛-D\pw XΩn¬ \S∂ D®-tIm-Sn-bpsS e-£yw. 70 h¿j- ߃°p-≈n¬ Hcp bp.F-kv. {]kn-U‚pw Hcp DØ-c sImdn- b≥ t\Xmhpw XΩn¬ \S∂ BZysØ apJm-`n-apJ IqSn°m- gvN-bm-bn-cp∂p Cu D®-tIm-Sn. ]Øp sk°≥Up-Iƒ \o≠p-\n-∂, Gsd {]Xo£ DW¿- Ønb lkvX-Zm-\-Øn-\p-ti-jw, Ccp cmjv{S-Ø-e-h-∑mcpw Hcp kwbp‡ {]kvXm-h-\-bn¬ H∏p-h-®p. Cu tcJ-bnse G‰- hpw {][m-\-s∏´ Imcy-ß-fpsS Iq´-Øn¬, ""sImdn-b≥ D]-Zzo- ]n¬ imiz-Xhpw ÿnc-hp-amb Hcp kam-[m-\-{Iaw \n¿-Ωn-°m- \p≈ Ah-cpsS ]cn-{i-a-߃ kwtbm-Pn-∏n-°m\pw'' ""sIm-dn- b≥ D]-Zzo-]ns‚ kºq¿Æ BWh \n¿hym-]-\-Øn-\p-th≠n {]h¿Øn-°m\pw'' D≈ {]Xn-_-≤X {Sw]pw InΩpw {]I- Sn- ∏n®p. Ah¿ ""]pXnb bp.Fkv˛Un.]n.-B¿.sI _‘-ß-fpsS hnI- k-\-Øn-\pw sImdn-b≥ D]-Zzo-]ns‚bpw temI-Øn-s‚bpw kam- [m-\Øn\pw A`n-hr-≤n°pw kpc-£n-XXz-Øn\pw-th≠n kl- I-cn-°m-\p≈ {]Xn-_-≤-Xbpw'' {]I-Sn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. ""C∂v R߃ Ncn-{X-{]-[m-\-amb Hcp IqSn-°mgvN \S-Øn. Ign™ImesØ ]n∂n¬ Dt]-£n-°m≥ R߃ Xocp-am\n- -°p-Ibpw sNbvXp... temIw Hcp {][m\ am‰w ImWpw'' F∂v ]ncn-ap-dp-°-ß-fpsS Abhv IqSp-X¬ ÿnco-I-cn-®p-sIm≠v Inw {]kvXm-hn-®p. ssh‰vlukn-te-°p≈ {]kn-U‚ns‚ £Ww Inw kzoI-cn-®-Xmbpw ""kuI-cy-{]-Z-amb Hcp ka-bØv'' Xm≥ t]ym-ßvbmßv kμ¿in-°p-sa∂pw {Sw]v kqNn-∏n-®p. Z£n-W-sIm-dn-b-bnse sUbv-tPms‚ sa{Xm≥ bp lyqßv˛- knIv D®-tIm-Sn-sb-°p-dn®v ""sImdn-b-bnepw Gjy-bnepw temIwapgp-h\pw kam-[m-\-Øn-te-°p≈ Hcp ]pXnb NphSp- - hbv]v'' F∂mWv hnh-cn-®-Xv. ""Rm≥ {]m¿∞n-°p-Ibpw c≠p t\Xm-°-∑m-scbpw A\p-{K-ln-°p-Ibpw sN-bvXp. B \nan-j- ß-fn¬ sImdn-b≥ bp≤-Øns‚ ZpxJ-I-c-amb h¿j-߃ Fs‚ a\- n-te°v h∂p: AXn¿Øn hn`-Pn® IpSpw-_-ß-fpsS A]I- S-Øn¬ Pohn-°p∂ Zi-e-£-°-W-°n\p P\-߃... C∂v ]pXnb {]Xym-i-bp≠v.'' Pq¨ 10 Rmb-dm-gvNsØ {XnImeP]-th-f-bn¬, D®-tIm- Sn-bn-te°v D‰p-t\m-°n-s°m-≠v, Cu kw`m-j-W-߃ ""sImdn- b≥ D]-Zzo-]n\pw ka-kvX-tem-I-Øn\pw kam-[m-\-Øns‚ Hcp `mhn kp\n-›n-X-am-°m≥ Ign-bp∂ Hcp k¿Km-flI]mX-bpsS hnI-k-\-Øn\p kw`m-h\ \¬Im≥''th≠n {]m¿∞n-°m≥ {^m≥-kokv am¿]m∏ Blzm\w sNbvXn-cp-∂p.

Vol. 11 No. 17 · — Archbishop Edward Tamba Charles of Freetown, Sierra Leone — Bishop Charles Allieu Matthew Campbell, of Bo, Sierra Leone — Bishop Henry Aruna, titular Bishop

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Vol. 11 No. 17 · — Archbishop Edward Tamba Charles of Freetown, Sierra Leone — Bishop Charles...

 • ]pkvXIw 11 e°w 1722 Pq¨ 2018

  8 t]Pp-IƒH‰-{]Xn: hne 15 cq], hm¿jnI hcn-kwJy: $550

  UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

  Cw•ojv {]Xnhmc]Xn∏ns‚ ae-bmf ]cn`mj Malayalam Version of the English Weekly Edition

  atμmjvWPo-hn-X-Øn¬ Xr]vX-cm-I-cpXvs]mXp-Z¿i-\-th-f-bn¬ am¿]m∏ ssZhIev]-\-I-sf-°p-dn®v {]t_m-[-\-]-c-ºc Bcw-̀ n®p

  3˛mw t]Pn¬

  ]mZp-hm-bnse hnip≤ At¥m-\o-kns‚Xncp-\m-fmb Pq¨ 13 _p[-\m-gvN, s]m-Xp-Z¿i-\-th-f-bn¬—atμmjvWam-bXp-sIm≠p (mediocrity) Xr]vXn-s∏-Sm-sX,""]q¿Æ-hpw A\-¥-hp-amb Hcp PohnXw''tX-Sm≥—bph-P-\-ßsf khn-ti-j-ambn£Wn-®p-sIm-≠v, {^m≥-kokv am¿-]m∏Hcp ]pXnb {]t_m-[-\-]-c-ºc Bcw-̀ n-®p.C∂-sØ kphn-ti-j-̀ m-K-Øn¬-(a¿-t°m.-10:17˛21)\n∂v Dƒ-s°m≠ Xs‚ hnNn¥--\w ]c-am-Nm-cy≥ hnip≤ ]t{Xm-kns‚_kn-en-°-bpsS NXz-c-Øn¬h®v hnizm-kn-I-fp-ambn ]¶p-h-®p. AXn¬ \nXy-Po-

  h≥ Ah-Im-i-am-°m≥ Xm≥ F¥p-sNø--W-sa∂v [\n-I-bp-hmhv tbip-hn-t\mSvtNm-Zn-°p-∂p. ""B tNmZy-Øn¬ \ΩpsSDƒs∏sS F√m-h-cp-sSbpw Pohn-X-Øn-s‚sh√p-hn-fn-bp≠v: ]q¿Æhpw A\-¥-hp-amb Hcp Pohn-X-Øn-\p-th-≠n-bp≈ B{K-lØns‚. CXp-t\-Sm≥ \mw F¥p sN-øWw? GXp am¿-KamWv \mw kzo-I-cn-t°-≠-Xv?'' F∂v {^m≥kokv am¿-]m∏\nco-£n-®p.

  ""£Wn-I-amb Imcy-ßsf ]n¥p-S-cp-∂-Xn''s\Xnsc ]cn-ip≤ ]nXmhv ap∂dn-bn∏v \¬In. ""\ΩpsS G‰hpw tami-ambi{Xp {]mtbm-Kn-I-{]-iv\-ß-f-√,'' {]XypX""atμmjv-Wamb at\m-`m-h-am-Wv, `ocp-Xz-

  amWv'' F∂v At±lw \nco£n®p. Hcp""B-tcm-Ky-I-c-amb Akz-ÿX'' AXymh--iy-am-sW∂v At±lw Nq≠n-°m-´n. ""bu-Δ-\-Øn¬-\n∂v ]Iz-X-bn-te°v IS-∂p-h-cm≥'' AXp \sΩ klm-bn-°p-∂p. ""F-¥m-Wv Ipd-hp-≈Xv? F∂-Xn-s\-°p-dn®vAh-t_m-[-ap-≈-h-cm-bn-Øo-cp-tºmƒ,\mw apXn¿∂-h-cm-bn-Øo-cp∂p'' F∂v am¿-]m∏ \nco-£n-®p. bphm-hn-t\mSv tbip]d™p: ""\n\°v Hcp Ipd-hp-≠v. t]mbn,\n\-°p-≈-sX√mw hn‰v Zcn-{Z¿°p sImSp-°p-I. At∏mƒ kz¿K-Øn¬ \n\°p\nt£-]-ap-≠mIpw. ]ns∂ h∂v Fs∂A\p-K-an-°pI.'' F-∂m-¬, Cu hm°p-I-fn¬, ""Zmcn-{Zy-Øns‚-b-√, kº-Øns‚,

  bYm¿-∞ kº-∂-X-bp-sS, \n¿-t±-i-am-Wp-≈Xv'' F∂v ]cn-ip≤ ]nXmhv Nq≠n-°m´n.

  Xs‚ hnNn-¥\w ]¶p-h-®-Xn-\p-tijw,ASp-Ø-Znhkw Bcw-`n-°m≥t]m-Ip-∂^pSvt_mƒ thƒUv I∏v ""cm-jv{S-ß-fpsS--bn-S-bn¬ sFIy-Zm¿Vyhpw kam-[m-\-hpw hf¿Øn-s°m-≠v, hyXy-kvX kwkv-Im-c-ß-fp-sSbpw aX-ß-fp-sSbpw CS-bn¬t\¿°m-gvN-bp-sSbpw kwhm-Z-Øn-s‚bpwkmtlm-Z-cy-Øn-s‚bpw Hch-kcw'' \¬-Ip-sa∂ Xs‚ {]Xymi am¿-]m∏ {]I-Sn-∏n-®p.

  kmº-Øn-I-tem-I-Øn-\p-th-≠n-bp≈ ]cn-K-W-\-Iƒ

  P\-ß-fp-sSbpw s]mXp-\-∑-bp-sS-bpw ip{iq-jbn¬

  4/5 t]PpIfn¬

  {XnIm-e-P-]-th-f-bn¬Blzm\w

  kam-[m-\-Øns‚ ̀ mhn

  8˛mw t]Pn¬

  Ata-cn°bpsSbpw DØc sImdn-b-bp-sSbpw t\Xm-°-∑m¿ kp{]-[m\ambD®-tIm-Sn-bn¬ IqSn-°mgvN \SØn

  Ncn-{X-ØnenSw]nSn® Hcp XobXn knwK-∏q-cn¬sImdn-b≥ D]-Zzo-]n¬ kºq¿W BWh \n¿hym-]-\-Øn\pw38˛mw kam-¥-c-tc-J-bn¬ kam-[m-\-Øns‚ Hcp `mhn sI´n-∏-Sp-°m-\pw-th≠n Ncn-{X-ambn Hcp Xob-Xn. CXm-bn-cp-∂p Pq¨12 sNmΔmgvN knwK-∏q-cn¬h®v sUm-Wm-ƒ-Uv {Sw-]pw InwtPmßv-˛-D\pw XΩn¬ \S∂ D®-tIm-Sn-bpsS e-£yw. 70 h¿j-߃°p-≈n¬ Hcp bp.F-kv. {]kn-U‚pw Hcp DØ-c sImdn-b≥ t\Xmhpw XΩn¬ \S∂ BZysØ apJm-`n-apJ IqSn°m-gvN-bm-bn-cp∂p Cu D®-tIm-Sn.

  ]Øp sk°≥Up-Iƒ \o≠p-\n-∂, Gsd {]Xo£ DW¿-Ønb lkvX-Zm-\-Øn-\p-ti-jw, Ccp cmjv{S-Ø-e-h-∑mcpw Hcpkwbp‡ {]kvXm-h-\-bn¬ H∏p-h-®p. Cu tcJ-bnse G‰-hpw {][m-\-s∏´ Imcy-ß-fpsS Iq´-Øn¬, ""sImdn-b≥ D]-Zzo-]n¬ imiz-Xhpw ÿnc-hp-amb Hcp kam-[m-\-{Iaw \n¿-Ωn-°m-\p≈ Ah-cpsS ]cn-{i-a-߃ kwtbm-Pn-∏n-°m\pw'' ""sIm-dn-b≥ D]-Zzo-]ns‚ kºq¿Æ BWh \n¿hym-]-\-Øn-\p-th≠n{]h¿Øn-°m\pw'' D≈ {]Xn-_-≤X {Sw]pw InΩpw {]I-Sn-∏n®p.Ah¿ ""]pXnb bp.Fkv˛Un.]n.-B¿.sI _‘-ß-fpsS hnI-k-\-Øn-\pw sImdn-b≥ D]-Zzo-]ns‚bpw temI-Øn-s‚bpw kam-[m-\Øn\pw A`n-hr-≤n°pw kpc-£n-XXz-Øn\pw-th≠n kl-I-cn-°m-\p≈ {]Xn-_-≤-Xbpw'' {]I-Sn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn.

  ""C∂v R߃ Ncn-{X-{]-[m-\-amb Hcp IqSn-°mgvN \S-Øn.

  Ign™ImesØ ]n∂n¬ Dt]-£n-°m≥ R߃ Xocp-am\n--°p-Ibpw sNbvXp... temIw Hcp {][m\ am‰w ImWpw'' F∂v]ncn-ap-dp-°-ß-fpsS Abhv IqSp-X¬ ÿnco-I-cn-®p-sIm≠v Inw{]kvXm-hn-®p. ssh‰vlukn-te-°p≈ {]kn-U‚ns‚ £WwInw kzoI-cn-®-Xmbpw ""kuI-cy-{]-Z-amb Hcp ka-bØv'' Xm≥t]ym-ßvbmßv kμ¿in-°p-sa∂pw {Sw]v kqNn-∏n-®p.

  Z£n-W-sIm-dn-b-bnse sUbv-tPms‚ sa{Xm≥ bp lyqßv˛-knIv D®-tIm-Sn-sb-°p-dn®v ""sImdn-b-bnepw Gjy-bnepwtemIwapgp-h\pw kam-[m-\-Øn-te-°p≈ Hcp ]pXnb NphSp--hbv]v'' F∂mWv hnh-cn-®-Xv. ""Rm≥ {]m¿∞n-°p-Ibpw c≠pt\Xm-°-∑m-scbpw A\p-{K-ln-°p-Ibpw sN-bvXp. B \nan-j-ß-fn¬ sImdn-b≥ bp≤-Øns‚ ZpxJ-I-c-amb h¿j-߃ Fs‚a\- n-te°v h∂p: AXn¿Øn hn -̀Pn® IpSpw-_-ß-fpsS A]I-S-Øn¬ Pohn-°p∂ Zi-e-£-°-W-°n\p P\--߃... C∂v]pXnb {]Xym-i-bp≠v.''

  Pq¨ 10 Rmb-dm-gvNsØ {XnImeP]-th-f-bn¬, D®-tIm-Sn-bn-te°v D‰p-t\m-°n-s°m-≠v, Cu kw`m-j-W-߃ ""sImdn-b≥ D]-Zzo-]n\pw ka-kvX-tem-I-Øn\pw kam-[m-\-Øns‚ Hcp`mhn kp\n-›n-X-am-°m≥ Ign-bp∂ Hcp k¿Km-flI]mX-bpsShnI-k-\-Øn\p kw`m-h\ \¬Im≥''th≠n {]m¿∞n-°m≥{^m≥-kokv am¿]m∏ Blzm\w sNbvXn-cp-∂p.

 • 2 Hs ¿h-tØmsc sdmamt\m ]pkvXIw 11, e°w 17 22 Pq¨ 2018{]Xn-hm-c-]-Xn∏v

  TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICEL’OSSERVATORE ROMANO

  don Sergio Pellini S.D.B.D i r e c t or G e n e r a l

  Photo [email protected] www. Photo.va

  A d v e r t i s i n g A g e n c yIl Sole 24 Ore S.p.A

  System Comunicazione PubblicitariaVia Monte Rosa 91, 20149 Milano

  s e g re t e r i a d i re z i o n e s y s t e m @ i l s o l e 2 4 o re . c o m

  Unicuique Suum Non Praevalebunt

  WEEKLY EDITION In English

  00120 Vatican City,[email protected]

  http://www.osservatoreromano.vaTIPOGRAFIA VATICANA EDITRICE «L’OSSERVATORE ROMANO»

  Subscription Rates: Italy - Vatican: 58.00; Europe: 100.00 - $ 148.00U.S. - £ 80.00; Latin America, Africa, Asia: 110.00 - $ 160.00U.S. - £ 80.00; Oceania: 162.00 - $ 240.00 U.S. - £ 115.00.Management Office: phone +390669899480; fax +390669885164;e-mail: [email protected]

  For India: The weekly English Edition of L’Osservatore Romano is published anddistributed in India by Carmel International Publishing House, Cotton Hill,Trivandrum-695 014, Kerala-India; phone: +91-471-2327253, fax: +91-471-2328191;e-mail: [email protected]; Website: carmelpublications.com MalayalamVersion: MAL 24/ ORE 24/ 2018; Published by CIPH, Trivandrum, India;Annual subscription $ 550.00

  GIOVANNI MARIA VIANEditor-in-Chief

  Giuseppe FiorentinoAssistant Editor

  Editorial officeVia del Pellegrino, 00120 Vatican city

  telphone. +39 06 698 99 300telefax + 39 06 698 83 675

  VATICAN BULLETIN

  AUDIENCESThursday, 7 June

  Archbishop Luis Francisco LadariaFerrer, SJ, Prefect of the Congregationfor the Doctrine of the Faith

  Archbishop Edward Joseph Adams,titular Archbishop of Scala, ApostolicNuncio in Great Britain

  Archbishop Hubertus Matheus Mariavan Megen, titular Archbishop ofNovaliciana, Apostolic Nuncio inSudan and in Eritrea

  Members of the Episcopal Conferenceof Scandinavia on a visit ad liminaApostolorum:

  — Cardinal Anders Arborelius,OCD, Bishop of Stockholm, Sweden

  — Bishop Czeslaw Kozon of KØben-havn, Denmark

  — Bishop Teemu Sippo, SCJ, ofHelsinki, Finland

  — Bishop David Bartimej Tencer,OFM Cap., of Reykjavik, Iceland, withBishop emeritus Peter Bürcher

  — Bishop Bernt Ivar Eidsvig, CRSA,of Oslo, Norway, Apostolic Administ-rator ad nutum Sanctae Sedis of theTerritorial Prelature of Trondh-eim,Norw ay

  — Bishop Berislav Grgi, Prelate ofthe Territorial Prelature of Tr0msØ,Norw ay

  Friday, 8 June

  Cardinal Fernando Filoni, Prefect ofthe Congregation for the Evangeliza-tion of Peoples

  Archbishop Piero Pioppo, titular Arch-bishop of Torcello, Apostolic Nuncio inIndonesia

  Archbishop Antonio Guido Filipazzi,titular Archbishop of Sutri, ApostolicNuncio in Nigeria, Permanent Repres-entative of the Holy See to theEconomic Community of West AfricanStates

  Cardinal João Braz de Aviz, Prefect ofthe Congregation for Institutes ofConsecrated Life and Societies ofApostolic Life, with Archbishop JoséRodríguez Carballo, OFM, titularArchbishop of Belcastro, Secretary ofthe said Dicastery

  Cardinal Angelo Amato, SDB, Prefectof the Congregation for the Causes ofSaints

  Saturday, 9 June

  Cardinal Marc Ouellet, PSS, Prefect ofthe Congregation for Bishops

  Cardinal Leonardo Sandri, Prefect ofthe Congregation for the OrientalChurches

  Sunday, 10 June

  Archbishop Léon Kalenga Badikebele,titular Archbishop of Magneto, Apo-stolic Nuncio in Argentina

  Monday, 11 June

  Members of the Catholic Bishops’Conference of The Gambia and SierraLeone on a visit ad limina Apostolorum:

  — Bishop Gabriel Mendy, CSSp, ofBanjul, The Gambia

  — Archbishop Lewis J. Zeigler ofMonrovia, Liberia

  — Bishop Andrew Jagaye Karnleyof Cape Palmas, Liberia

  — Bishop Anthony Fallah Borwahof Gbarnga, Liberia

  — Archbishop Edward TambaCharles of Freetown, Sierra Leone

  — Bishop Charles Allieu MatthewCampbell, of Bo, Sierra Leone

  — Bishop Henry Aruna, titularBishop of Nasbinca, Auxiliary ofKenema, Sierra Leone

  — Bishop Natale Paganelli, SX,titular Bishop of Gadiaufala, ApostolicAdministrator of Makeni, Sierra Leone

  CHANGES IN EPISCOPATEThe Holy Father accepted the resigna-tion of Bishop Heinz Josef Algermissenof Fulda, Germany (5 June).

  The Holy Father appointed as Bishopof Nanterre, France, Fr MatthieuRougé from the clergy of Paris. Untilnow he has served as parish priest ofSaint-Ferdinand-des-Ternes — Sainte-Thérèse, and dean of Ternes (5 June).

  Bishop-elect Rougé, 52, was bornin Neuilly-sur-Seine, France. He wasordained a priest on 25 June 1994.He holds a doctorate in theology fromthe Pontifical Gregorian University.He has served in parish ministry andas: private secretary to the Archbi-shop of Paris; pastor-rector of theSainte-Clotilde Basilica; director of theService Pastoral d’Etudes Politiques;lecturer and professor at the Notre-Dame faculty in Paris and at the EcoleCathédrale. Since 2007 he has beenhonorary canon of the Notre-Dame deParis Cathedral.

  The Holy Father accepted the resi-gnation of Archbishop Luis Madrid

  Merlano of Nueva Pamplona, Colom-bia (6 June).

  The Holy Father accepted the resig-nation of Bishop Gilío Felicío of Bagé,Brazil (6 June).

  The Holy Father appointed as Bishopof Raiganj, India, Fr Fulgence AloysiusTigga from the clergy of Bettiah. Untilnow he has served as Vicar Generaland parish priest of Mother of GodChurch, Ramnagar (8 June).

  Bishop-elect Tigga, 53, was bornin Katkahi, India. He holds a degreein Hindi. He was ordained a priest on3 March 1997. He has served in parishministry and as: headmaster of LoyolaMiddle School in Chuhari; rector of StPeter’s Minor Seminary in Dussaiya;head of vocations and director of thediocesan commission for the liturgy.

  The Holy Father appointed Fr DennisPanipitchai, SDB, as Auxiliary Bishopof Miao, India, assigning him thetitular episcopal See of Aggersel. Untilnow he has served as parish priest ofMary Immaculate Parish in Ching-meirong, India (8 June).

  Bishop-elect Panipitchai, 59, wasborn in Colachel, Kottar, India. Heholds Master’s degrees in theology andin economy. In 1976 he entered theSalesian pre-novitiate in Shillong. On24 May 1980, he made his firstprofession as a simple brother. He wasordained a priest on 27 December,1991, after making his solemn profe-ssion. He has served in parishministry and as: dean of studies at theSalesian pre-novitiate, Rua Home,Jorhat; administrator of Don BoscoBible School; head of Don Bosco Schoolin Borduria; principal of Don BoscoSchool in Miao and then in Kohima.

  The Holy Father appointed asAuxiliary Bishop of the Diocese ofRockville Centre, USA, Msgr RichardG. Henning from the clergy of the saidDiocese, assigning him the titularepiscopal See of Tabla. Until now hehas served as rector of the Seminaryof the Immaculate Conception, direct-or of the Sacred Heart Institute for theongoing formation of clergy inHuntington, and episcopal vicar of thecentral Vicariate of the Diocese (8June).

  Bishop-elect Henning, 53, wasborn in Rockville Centre, USA . Heholds a BA and an MA in history, anda Doctorate in Sacred Theology. Hewas ordained a priest on 30 May 1992.He has served in parish ministry and

  as: associate professor and thenprofessor of Sacred Scripture, andformator; administrator of Our Ladyof the Magnificat in Ocean Beach;member of the presbyteral council;rector of the Immaculate ConceptionSemin-ary; coordinator of theParresia Proje-ct; member of theCollege of Consultors and of the boardof directors of Saint Joseph’s Seminaryin Dunwoodie, Yon-kers. In theEpiscopal Conference he served asconsultor for the clergy, forconsecrated life and for vocations.

  The Holy Father appointed as Auxili-ary Bishop of Washington, USA, MsgrMichael William Fisher from theclergy of the said Archdiocese, assig-ning him the titular episcopal See ofTronto. Until now he has served asepiscopal vicar for the clergy andsecretary for Ministerial Leadership(8 June).

  Bishop-elect Fisher, 60, was bornin Baltimore, USA . He holds a degreein business administration andaccount-ing. He worked as acomptroller (CPA) before entering theSeminary. He was ordained a prieston 23 June 1990. He has served inparish ministry and as: vicargeneral; member of the pres-byteralcouncil, of the college of con-sultorsand of the other archdiocesancouncils, in particular for the format-ion of seminarians and priests. Hechairs the Clergy Personnel Board.

  The Holy Father accepted the resign-ation of Bishop Juan de la Cruz BarrosMadrid of Osorno, Chile (11 June).

  The Holy Father accepted the resigna-tion of Archbishop Cristián CaroCordero of Puerto Montt, Chile (11June).

  The Holy Father accepted the resign-ation of Gonzalo Duarte García deCortázar, SSCC, of Valparaiso, Chile(11 June).

  APOSTOLIC ADMINISTRATORSThe Holy Father appointed as Aposto-lic Administrator sede vaacante et adnutum Sanctae Sedis of the Diocese ofOsorno, Chile Bishop Jorge EnriqueConcha Cayuqueo, OFM, AuxiliaryBishop of Santiago de Chile, Chile,titular Bishop of Carpi (11 June).

  The Holy Father appointed as Apos-tolic Administrator sede vacante et adnutum Sanctae Sedis of the Archdioceseof Puerto Montt, Chile Fr RicardoBasilio Morales Galindo, O de M, Provi-ncial of the Order of Our Lady of Mercyof Chile (Mercedarians) (11 June).

  The Holy Father appointed as Apost-olic Administrator sede vacante et adnutum Sanctae Sedis of the Diocese ofValparaiso, Chile Bishop Pedro MarioOssandón Buljevic, titular Bishop of LaImperial and Auxiliary Bishop ofSantiago de Chile, Chile (11 June).

 • 3]pkvXIw 11, e°w 17 22 Pq¨ 2018 Hs ¿h-tØmsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn∏v

  ""]mZp-hm-bnse hnip≤ At¥m-Wokv;''d^m-tbs√m km≥kntbmbpsS cN\ (1502)

  atμmjvWPo-hn-X-Øn¬ Xr]vX-cm-I-cpXvs]mXp-Z¿i-\-th-f-bn¬ am¿]m∏ ssZhIev]-\I-sf°p-dn-®p-≈ {]t_m[-\-]-c-ºc Bcw-̀ n®p

  Pq¨ 13 _p[-\m-gvN hnip≤ ]t{Xm-kns‚ _kn-en-°-bpsS NXz-c-Øn¬h®p≈ s]mXp-Z¿i-\-th-f-bn¬,atμmjvWPo-hn-X-Øn¬ Xr]vX-cm-I-cp-sX∂v bph-P-\-ßsf DZvt_m-[n-∏n-®psIm≠v am¿]m∏ ]Øp ssZh-I-ev]-\-Iƒ°p ka¿∏n-X-amb Hcp ]pXnb {]t_m-[-\-]-c-ºc Bcw-`n-®p. hnNn-¥\w ]¶p-h-®-Xn-\p-ti-jw, ]nt‰-Zn-hkw Bcw-̀ n-°m-\n-cp∂ ̂ pSvt_mƒ temII∏v a’-c-߃, cmPy-߃ XΩn¬ sFIy-Zm¿Vyhpw kam-[m-\hpw t{]m’m-ln-∏n-®p-sIm-≠v, hnhn[ kwkvIm-c-ß-fp-sSbpw aX-ß-fp-sSbpw CS-bn¬ I≠p-ap-́ -en-s‚bpwkwhm-Z-Øn-s‚bpw kmtlm-Z-cy-Øns‚-bpw HcpAhkcw {]Zm\w sNøp-sa∂ {]Xymi am¿]m∏ {]ISn-∏n-®p. C‰m-en-b≥ ̀ m-j-bn¬ ]cn-ip-≤-]n-Xmhv \¬Inb{]t_m-[-\-Øns‚ ]cn-̀ mj Nph-sS.

  {]nb ktlm-Z-co-k-tlm-Z-c-∑mtc,kp{]-̀ mXw!

  C∂v ]mZp-hm-bnse hnip≤ At¥m-Wo-kns‚ Xncp-\m-fm-Wv. \nß-fpsS CS-bn¬ B‚Wn F∂ t]cp-≈-h¿ Bscm-s°-bm-Wv? B‚Wn F∂v t]cp≈ F√m-h¿°pw-th≠n\ap-°n-t∏mƒ Ic-tLmjw \¬Imw! ssZhIev]-\Isf{]ta-b-am°n kzoI-cn-®p-sIm≠v Hcp ]pXnb {]t_m-[-\-]-c-ºc \mw C∂v Bcw-̀ n-°p-I-bm-Wv. Iev]-\Iƒ ssZhw\¬Inb \nbaw Xs∂-bm-Wv. AXns\ Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn\v \man-t∏mƒ {ihn® hN-\-`m-K-Øp-\n∂pw \ap°v{]tNm-Z\w kzoI-cn-°mw. tbiphpw Hcp bphm-hp-am-bp≈I≠p-ap-´-em-W-Xv. B bphmhv tbip-hns‚ apºn¬ ap´p-IpØn \nXy-Po-h≥ Ah-Im-i-am-°m≥ X\n°v Fßs\Ign-bp-sa∂v tNmZn-°p∂p (cf. a¿t°m. 10:17˛21). B tNmZy-Øn¬ \Ωp-tS-Xpƒs∏sS Hmtcm Pohn-XØ-ns‚bpw sh√p-hnfn Dƒs°m-≈p-∂p-≠v. ]q¿Æhpw A\-¥-hp-amb HcpPohn-X-Øn\p-th-≠n-bp≈ B{K-l-ap≠v. \nXy-Po-h≥ t\Sn-sb-Sp-°m≥ \mw F¥mWv sNtø≠Xv? GXp ]mX-bmWv\mw kzoI-cn-t°-≠Xv? kXy-ambn Pohn-°p-∂-Xn-\v, Ipeo-\-amb Hcp PohnXw \bn-°p-∂Xn-\v... £Wn-I-amb Imcy-ßsf ]ns©∂p-sIm≠v ""shdpsX Pohn-°m≥'' {ian-°p∂F{Xtbm bph-P-\-ß-fmWv Xß-sf-Øs∂ \in-∏n-®p-I-f-bp∂Xv?

  Pohn-°p-∂-Xn-\p≈ Bthiw A]-I-S-I-c-am-bXn-\m¬Cu Bth-isØ sISp-Øn-°-f-bp-∂-Xm-bn-cn°pw IqSp-X¬sa®-sa∂p Nne¿ Nn¥n-°p-∂p. {]mtbm-KnI Pohn-X-{]-iv\-߃ F{X-am{Xw Kuc-h-X-ctam \mS-Io-btam Bbmepw,Ah-b√ \ΩpsS G‰hpw \oNi{Xp F∂p Rm≥ ]d-bs´; {]tXy-I-ambpw bph-P-\-ß-tfm-SmWv Rm≥ CXp ]d-bp-∂Xv: PohnXØns‚ G‰hpw henb A]-ISw ssNX-\y-c-ln-X-amb A\p-cq-]-s∏-Sem-Wv; AXv kuay-Xtbm hn\-btam A√, adn®v atμm-jvW-Xbpw ̀ ocp-Xz-hp-am-Wv.1 atμm-jvWp-hmb bph-hy‡n `mhn-{]-Xo-£-I-fp≈ hy‡n-bmtWm A√tbm? A√! Ah≥ As√¶n¬ Ahƒ Xm≥Bbn-cn-°p∂ Ah-ÿ-bn¬Øs∂ XpS-cp-∂p, hf¿®{]m]n-°p-∂n-√, Pohn-X-hn-Pbw t\Sn-sb-Sp-°p-∂n-√.atμmjvWX AYhm ̀ ocpXzØnemb kI-eX-n-s\bpw ̀ b-s∏-Sp-∂-h-cmb B bph-P-\-߃ Ft∏mgpw ]dbpw: ""A√,Rm\n-ß-s\-bm-Wv.'' Cu bph-P-\-߃ ]ptcm-K-an-°pI-bn-√. \ap°v hn\-bhpw Icp-Øp-ap-≠m-IWw; F∂m¬ ̀ ocp-Xzhpw atμm-jvW-Xbpw D≠m-I-cp-Xv.

  Hmtcm hy‡nbpw \n¿_-‘-ambpw ]q¿Æ-X-tbmsSPohn-°-W-sa∂pw shdpsX IS-∂p-Iq-Sn-bm¬ t]msc-∂pwhmgvØ-s∏´ ]osb¿ tPm¿Pnsbm {^ m-Øn-—-A-t±lwHcp bphm-hmbncp∂-t√m—-F-t∏mgpw ]d-bp-am-bn-cp-∂p.2atμmjvWPo-hnXw \bn-°p-∂h¿ Imcy-߃ IjvSn®p- \n¿-h-ln-°p-∂p. Poh-i-‡n-sIm≠p PohnXw shdpsX X≈n-\o-°p-∂p. C∂sØ bph-P-\-߃°p-th≠n, ""Btcm-Ky-I-c-amb Akz-ÿX'' F∂ Ir]- e`n-°p-∂-Xn\pth≠n\mw kz¿§-ÿ-\mb ]nXm-hn-t\mSp {]m¿∞n-°-Ww.F∂m¬, `h-\-Øn¬, \nß-fp-sS `h-\-ß-fn¬, HmtcmIpSpw-_-Øn-epw Hcp bph-hy‡n Znhkw apgp-h\pw Ae-k-ambn Ccn-°p-∂Xp ImWp-tºmƒ, Nne-t∏mƒ amXm-]n-Xm-°ƒ B›-cys∏-Sp∂p: ""Ah\v tcmK-am-tWm, Fs¥-¶nepw Ipg-∏ap-t≠m?'' Ah¿ Ahs\ tUmIvS-dpsS ASp-°¬ sIm≠p-t]m-Ip-∂p. bph-P-\-ß-fpsS PohnXw ]ptcm-K-an-°m-\p-≈-XmWv, hn{i-a-c-ln-X-am-bn-cn-°p-∂-Xm-Wv, kuμ-cy-c-ln-Xhpw \nd-ß-fn-√m-Ø-Xp-amb Pohn-X-Øn¬ AkwXr--]vX-am-bn-cn-°p-∂-Xn-\p≈ Ign-hp-≈-Xm-Wv. B[n-Im-cn-I-ambHcp Pohn-X-Øn-\p-th≠n bph-P-\-߃ A`n-e-jn-°p-∂n-s√-¶n¬, am\-h-cm-in-bpsS `mhn F¥mbnØo-cp-sa∂vF\n°v Bi-¶-bp-≠v. Ae-kcpw Akz-ÿ-cm-Im-Ø-h-cp-amb bph-P-\-ß-sfs°m≠v am\-h-cmin Fhn-tS-bv°mWv\oßp-∂Xv?

  \mw Ct∏mƒ {ihn® kphn-ti-j-̀ m-K-Øv, B bphmhvDb¿Øp∂ tNmZyw \ΩpsS Hmtcm-cp-Ø-cp-sS-bpw D≈n¬apg-ßp-∂-Xm-Wv: Pohn-Xw, kar-≤n-bp-≈-Xpw B\-μ-̀ -cn-X-hp-amb PohnXw \ap°v Fßs\ Is≠Øm≥ Ignbpw?""\n\°v ssZh-I-ev]-\Iƒ Adn-bm-at√m'' F∂v tbipDØcw ]d-bp∂p; Ahn-Sp∂v ]Øp-I-ev]-\-I-fn¬\n∂pw

  D≤-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p. AXv {]t_m-[-\-]-c-amb Hcp{]{In-b-bm-Wv. AXp-hgn IrXy-amb Hcp CS-tØ°v Bhy‡nsb B\-bn-°p-hm≥ tbip B{K-ln-°p-∂p. hmkvX-h-Øn¬ AXv Ct∏mƒØ-s∂, B a\p-jy-s‚ -tNm-Zy-Øn¬\n-∂p-Xs∂ hy‡am-Wv. Ah\v ]q¿Æ-Po-h≥ kz¥-ambn-´n√. IqSp-X¬ Poh≥ e-`n-°p-∂Xn-\p-th≠n Ah≥At\z-jn-°p∂p; Ah≥ Akz-ÿ-\m-Wv. At∏mƒ Adn-bp∂Xn\p-th≠n Ah≥ F¥mWv sNtø-≠Xv? Ah≥]d-bp∂p: ""Kptcm, sNdp∏wapX¬ Rm≥ Ch-sb-√mw ]men-°p-∂p≠v'' (hmIyw 20).

  sNdp-∏-Øn¬\n∂v ]Iz-X-bn-te°v \mw {]th-in-°p-∂Xv Fß-s\-bmWv? \ΩpsS Pohn-XØ-n-ep≈ ]cn-an-Xn-Isf AwKo-I-cn-°p-∂-Xn\p \mw Bcw-̀ n-°p-tºm-gmWv AXvkw`-hn-°p-I. Imcy-ßsf ""]ckv]cw _‘-s∏-Sp-Øp-Ibpw'' F¥ns‚ Ipd-hmWv D≈Xv F∂p Xncn-®-dn-bp-IbpwsNøp-tºm-gmWv \mw ]Iza-Xn-I-fm-bn-Øo-cp-∂Xv (cf. hmIyw21). X\n°v ""sNøm≥'' Ign-bp-∂hbn-eqsS Hcp ""apIƒØ-´n\v'' AXo-X-ambn Db-cm≥ Ignbp-∂n√ F∂Xv AwKo-I-cn-°p-hm≥ a\p-jy≥ \n¿_-‘n-X-\m-Ip-∂p. Hcp ]cn-[n°vAXo-X-ambn a\p-jys‚ {]hr-Øn-Iƒ \oßp-∂n-√.

  kv{XoIfpw ]pcp-j-∑m-cp-am-bn-cn-°pI F∂Xv F∂ al-Ømb Imcy-amWv! \ΩpsS AkvXn-Xzw F{X Aaq-ey-amWv!F∂m¬ \mw Xncn-®-dn-tb-≠-Xmb Hcp kXy-ap≠v: ""\ap°p]cn-an-Xn-Iƒ D≠v'' F∂ kXy-amWXv. Cu kXysØam\-h-cmin ]e-t∏mgpw \nc-kn®n-́ p-≠v. Cu kXy\n-cmkwIgn™ \q‰m-≠p-I-fpsS Ncn-{X-K-Xn-bn¬ ̀ oI-c-amb ]cn-W-X-̂ -e-߃ Df-hm-°p-Ibpw sNbvXp.

  \ap°v klm-b-Iam-Ip∂ Hcp {]tXy-I Imcyw tbipkphn-ti-j-Øn¬ Acp-fn-s®-øp-∂p≠v: ""\nb-a-sØ-tbm{]hm-N-I-∑m-sctbm Akm-[p-hm-°m-\mWv Rm≥ h∂-sX∂p \n߃ hnNm-cn-°-cp-Xv. Akm-[p-hm-°m-\√ ]q¿Øn-bm-°m-\mW v Rm≥ h∂Xv (aØm. 5:17). I¿Øm-hmbtbip \ap°v ]q¿Øo-I-cWw {]Zm\w sNøp∂p; CXn-\mWv Ahn-Sp∂v BK-X-\m-bXv. a\p-jy\v Acn-Iv (brink)-hsc FtØ-≠-Xp-≠m-bn-cp∂p: Ahn-sS-\n-∂mWv Ah\v\n¿Æm-b-I-amb IpXn-®p-Nm´w \StØ-≠n-bn-cp-∂-Xv,AhnsS-h®mWv X\n-°p-th-≠n-Ø-s∂-bpw, kz-I¿-Ω-ß-sf{]-Xn-bpw, kzm¿∞-ß-sf-{]-Xnbpw Pohn-°p-∂-Xv—Ir-Xy-ambpw C°m-c-W-Øm-emWv Ah\p ]q¿Æ-Po-hs‚ A`m-h-ap-≠m-bn-cp-∂-Xv. Ah-km-\n-∏n-°p-hm\pw I¿-Øm-hns\A\p-K-an-°p-∂-Xn-\pw-th≠n kI-eXpw Dt]-£n-°p-hm-\p-ap≈ km[yX A-hs‚ apºn¬ A-h-X-cn-∏n-°s∏ -́Xv.-3 tbipAh-km-\-ambn \¬Ip∂ hn-im-ehpw hnkva-b-\o-b-hp-amb£-W-Øn¬, Zmcn-{Zy-Ønt‚Xmb bm-sXm-cp \n¿t±-i-hpwCs√-∂pw, a-dn-®v kº-Øn-s‚-bpw bYm¿∞- k-ar-≤n-bp-sSbpwA¿-∞kqN-\-I-fmWv D≈-sX-∂pw kp-hy-‡-am-Wv: ""\n-\°vHcp Ipd-hp-≠v. t]m-bn \n\-°p-≈-sX-√mw hn‰v Zcn-{Z¿°p-sIm-Sp-°p-I. A-t∏mƒ kz¿§-Øn¬-\n-\°p \n-t£-]-ap-≠m-Ipw. ]ns∂-h-∂v Fs∂ A\p-K-an-°pI'' (a¿-t°m.10:21).

  bYm¿∞-ambH∂n-s‚bpw A-Xn-s‚ A\p-I-c-W-Øn-s‚-bpw CS-bn¬Hcp sXc-s™-Sp∏vkm[y-am-sW-¶n¬Bsc-¶nepw A\p-I-c -WsØ Xnc-s™-Sp -°ptam?CXmWp sh√p-hn-fn: bYm¿∞-Po-hn-XsØ Is≠-Øp-I, A\p-I-c-W-sØ-b-√. ]I-cw\n¬-°m - h p -∂hsb(surrogates) A√tb-ip hmKvZm\wsN-øp-∂Xv. adn®v,bYm¿∞ Poh-\m-Wv, bYm¿∞ kv-t\-l-am-Wv, bYm¿-∞ kar-≤n-bm-Wv.bYm¿∞-am-b-Xn-s\ \Ωƒ Xnc -s™-Sp -°p -∂Xvbph-P-\-߃ Im-Wp -∂n -s√ -¶n¬,HØp-Xo¿∏p-I-tfmSvCW-ßp-∂-h-cmbn\sΩ Ah¿ ho-

  £n-°p-∂p-sh-¶n¬, \sΩ hnizm-k-Øn¬ A\p-K-an-°p-∂-Xn\v Ah¿°v Fßs\ km[y-amIpw? HØp-Xo¿∏p-Iƒ-°p hg-ßp∂ ss{IkvX-hsc ImWp∂Xv Zmcp-W-amWv.Ah¿ Ip≈-∑m-cmb (Cu ]Zw D]-tbm-Kn-°p-hm≥ Fs∂A\p-h-Zn-°p-I) ss{IkvX-h-cm-Wv. Hcp \n›nX Dbcwhscam{Xta Ah¿°v hf¿®-bp-≈q, ]n∂o-Sn-√; Xosc -sN-dpXpwAS-™-Xp-amb lrZ-b-ap≈ ss{IkvX-h-cm-W-h¿. Cßs\ImWp-∂Xv ̀ bm-\-I-am-Wv. Hcp ""IqSnb AI-e-Øn-te°pw''""A[n-I-Øn-te°pw'' Aev]w-IqSn hf-cp-∂-Xn-te°pw Fs∂£Wn-°p∂ Bcp-tStbm amXrI \ap°v Bh-iy-ap-≠v.AXns\ A[nIw (magis) F∂v hnip≤ Ct·-jykv hnti-jn∏n-®p. ""A·n-bm-W-Xv, ssNX-\y-cm-ln-Xy-Øn¬\n∂p\sΩ DW¿Øp∂ I¿tΩm-’p-I-X-bpsS Bth-i-am-W-Xv.''4

  k∂n-ln-X-am-bn-cn-°p-∂-Xns‚ CS-bn-eq-sS-bmWv A`m-h-ap-≈-Xns‚ ]mX IS∂p-t]m-Ip-∂-Xv. tbip AhXo¿Æ-\m-bXv \nb-a-sØtbm {]hm-N-I-∑m-sctbm C√m-Xm-°m-\√,adn®v ]q¿Øo-I-cn-°m-\m-Wv. \ap°v Ipd-hp-≈-Xn-te°pIpXn®pNmSp-∂-Xn\v \mw bmYm¿-∞yØn¬\n∂v Bcw-̀ n-°-Ww. Akm-[m-c-W-am-b-Xn-te°p \sΩ-Øs∂ Xpd°p-∂-Xn-\p-th≠n km[m-c-W-am-b-Xns\ \mw kq£va-ambn ]cn-tim-[n-°-Ww.

  Cu {]t_m-[-\-ß-fn¬, tam-i-bpsS c≠p I¬∏eI-Isf (tablets) \mw IqSp-X-embn {Kln-°pw. bph-Xz-Øns‚ambm-Z¿i-\-ß-fn¬\n∂v kz¿§-Øn-ep≈ Aaq-ey-\n[n-ti-J-c-Øn-te°p {]th-in-°p-∂-Xn-\p-th-≠n, ss{IkvX-h-sc-∂-\n-e-bn¬ tbip-hns‚ Icw-{K-ln®v Ahn-SpsØ A\p-K-an-°p-∂-Xn-\mWn-Xv. ]pcm-X-\hpw ⁄m\]q-cn-X-hp-ambCu \nb-a-ß-fn¬ Hmtcm-∂nepw kz¿§-ÿ-\mb ]nXmhvXpd-∂n-́ n-cn-°p∂ IhmSw \mw Is≠Øpw. kz¿§-Øns‚]Sn-hm-Xn¬ IS-∂n-´p≈ I¿Øm-hmb tbip Cu Ihm-S-Øn-eqsS bYm¿∞- Po-h-\n-te°p \sΩ \bn-°p-∂-Xn-\p-th-≠n-bm-Wn-Xv. Ahn-SpsØ Poh≥, AXv ssZh-a-°-fpsSPoh-\m-Wv.

  {]tXyI A`n-h-μ-\-߃\msf djy-bn¬ ̂ pSvt_m-fns‚ temI-I∏v a’-c-߃

  Bcw-̀ n-°pw. Imbn-I-Xm-c-߃°pw kwLm-S-I¿-°pw, ImWn-Iƒ°pw F√m AXn-cp-I-sfbpw AXn-ewLn-°p∂ Cualm-kw-`-hsØ kº¿°-am-[y-a-ß-fn-eqsS {i≤n-°p-∂-h¿°pw Fs‚ lrZy-amb A`n-h-μ\w A¿∏n-°-s´.

  Cu kp{]-[m\ Imbn-I-a-’-c-thf hyXykvX kwkv-Im-c-߃°pw aX-߃°pw CS-bn¬ I≠p-ap-´-en-s‚bpwkwhm-ZØn-s‚bpw kmtlm-Z-cy-Øns‚bpw Ah-k-c-am-hp-Ibpw cmPy-߃°n-S-bn¬ sFIy-Zm¿Vyhpw kam-[m-\hpwhf¿Øp-Ibpw sNø-s´.

  C∂sØ s]mXp-Z¿i-\-Øn¬ ]s¶-Sp-°p∂ Cw•o-jv`mj kwkm-cn-°p-∂, {]tXy-In®v Cw•-≠v, kvtIm´v-e≠v,amƒ´, Bkvt{S-en-b, Ct¥m-t\-jy, enNvs‰≥sÃbn≥, ate-jy, ^nen-ss∏≥kv, Im\-U, bpF-kvF F∂o cmPyß-fn¬\n-∂p≈ Xo¿∞m-S-I-scbpw kμ¿i-I-scbpw Rm≥A`n-h-μ\w sNøp-∂p. \nß-sf-√m-hcp-sSbpw \nß-fpsSIpSpw-_ß-fp-sS-bpw-ta¬ \ΩpsS I¿Øm-hmb tbip-hns‚B\-μhpw kam-[m-\hpw D≠mIp∂Xn\p-th≠n Rm≥{]m¿∞n-°p-∂p. ssZhw \nßsf A\p-{K-ln-°-s´.

  bph-P-\-߃°pw htbm-[n-I¿°pw tcmKn-Iƒ°pw \h-Z-º-Xn-Iƒ°pw Rm≥ Hcp khn-ti-j-Nn¥ ka¿∏n-°p-∂p. C∂v thZ-]mcw-K-X\pw Zcn-{Z-cpsS kz¿§ob a[y-ÿ-\p-amb ]mZp-hm-bnse hnip≤ At¥m-Wo-kns‚ Xncp-\m-fmWv. bYm¿∞hpw Zm\-ambn \¬I-s∏-Sp-∂-Xp-ambkvt\l-Øns‚ kuμ-cy-sØ-°p-dn®v hnip-≤≥ \nßsf]Tn-∏n-°-s´. ssZhw kvt\ln-®-Xp-t]mse kvt\ln-°p-tºmƒ am{X-amWv \nß-fpsS Np‰p-ap≈ B¿°pw Ah¿]m¿iz-h-X-vI-cn-°-s∏-´-h-cmbn A\p-`-h-s∏-Sm-Xn-cn-°p-I.AtXka-bw, Cu coXn-bn¬ kvt\ln-°p-tºmƒ Pohn-X-]-co-£-W-th-f-I-fn¬ IqSp-X¬ Icp-Øp-≈-h-cmbn\n߃°p-Xs∂ A\p-̀ -h-s∏-Sp-Ibpw sNøpw.

  * * *1 The Fathers speak of cowardice (oligopsychìa). SaintJohn Damascene defines it as “the fear of completingan action” (Exact exposition of the Orthodox faith, II, 15)and Saint John Climacus adds that “cowardice is achildish disposition, in an old, vainglorious soul” (Ladderof Divine Ascent, XXI, 2).2 Cf. Letter to Isidoro Bonini, 27 February 1925.3 “The eye was created for light, the ear for sounds,each thing for its particular purpose, and the desireof the soul for soaring toward Christ” (NICHOLASCABASILAS, The Life in Christ, II, 90).4 Address to the 36th General Congregation of the Societyof Jesus, 24 October 2016: “It is a magis, that plus thatleads Ignatius to undertake initiatives, to follow themthrough, and to evaluate their real impact on peoples’lives in matters of faith, justice, mercy, and charity”.

 • ]pkvXIw 11, e°w 17 22 Pq¨ 2018 Hs ¿h-tØms

  kmº-Øn-Ihpw [\-]sabv 17 hymgmgvN, ]cn-ip≤ knwlm-k-\-Øns‚ am[ya-Im-cym-e-b-Øn¬h-®v, ""kmº-Øn-Ihpw [\-]-c-hp-amb hnjb߃:Ct∏m-gsØ [\-]-c-˛-km-º-ØnIhyh-ÿ-bpsS Nne hi-߃ kw_-‘n® [m¿ΩnI hnth-N-\-Øn-\p-th≠ ]cn-K-W-\-Iƒ''(""Oeconomicae et pecuniariae quaestiones'') F∂ io¿j-I-Øn¬ hnizmkXncp-kw-L-Øn¬\n∂pw ka{K am\hhn-I-k\wt{]m’m-ln-∏n-°p∂-Xn-\p-th-≠n-bp≈ Imcym-e-b-Øn¬\n∂pw D≈ ]pXnb tcJ Ah-X-cn-∏n-°m≥th≠n Hcp ]{X-k-tΩ-f\w \S-Ø-s∏-´p. hnizm-k-Xn-cp-kw-L-Øns‚ {]os^IvSv B¿®p-_n-j∏v eqbnkv {^m≥knkv-sIm eZm-cnbm s^d¿,Fkv.sPbpw ka-{Kam\h-hn-I-k\w t{]m’m-ln-∏n-°m-\p≈ Imcym-e-bØns‚ {]os^IvSv I¿±n-\mƒ ]o‰¿ tImZvshmS¿IvkWpw \S-Ønb CS-s]-S-ep-I-fn¬\n∂v D≤-cn® Nne `mK-߃ Xmsg sImSpØncn°p-∂p.

  eqbnkv {^m≥knkvsImeZm-cnbm- s^d¿, Fkv.sPC∂v, hnizm-k-Xn-cp-kw-L-Øn¬\n∂pwka-{Kam\h-hn-I-k\w t{]m’m-ln-∏n-°p∂-Xn-\pth≠n-bp≈ Imcym-e-b-Øn¬-\n-∂p-ap≈, ]e-scbpw hnkva-bn-∏n-°p-∂,Hcp tcJ R߃ Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wv.Ct∏m-gsØ [\-]-c-˛-km-º-Øn-I-hyh-ÿ-bpsS Nne hi-߃ kw_-‘n®Hcp [m¿ΩnI hnth-N-\-Øn-\p≈ ]cn-K-W-\-Iƒ CXp \¬Ip-∂p.

  A{]-Im-c-ap≈ Hcp {]tXyI {]ta-b-sØ°pdn®v Xncp-kwLw F¥n-\mWv]cn-K-Wn-°p-∂Xv? C°m-cy-Øn-¬, hnizm-k-Øn-s‚bpw [m¿Ωn-I-X-bpsSbpw kn-≤m-¥sØ kw_-‘n® F√m-‰n-s\bpwt{]m’m-ln-∏n-°p-Ibpw kwc-£n-°p-I-bp-amWv Xncp-kw-L-Øns‚ {]tXyII¿Øhy-sa∂v tdma≥ Iqcnbm ]cn-ip≤]nXm-hn\p \¬Ip∂ ip{iqj \nb-{¥n-°p-∂-Xn-\p≈ A∏-kvtXm-enI {]am-W-tc-J-bmb "\√n-S-b≥' (Pastor Bonus)Du∂n-∏-d-bp∂p F∂v Hm¿°p-∂Xp \√-Xm-Wv.

  kXy-k-‘-a-√m-ØXpw Ih¿®mkz-`m-h-ap-≈-Xp-amb kmº-ØnI \S-]-Sn-I-fpsS hym]-\-Øns‚ thcn-ep-≈Xv F√m-‰n-ep-amZyw \c-hw-i-im-kv{X-]-c-amb Hcp{lkz-Zr-jvSnbpw t\Sn-°-gn™ am\p-jn-I-am-b-Xns‚ {Iam-\p-K-X-amb Hcp {]Xn-k‘n-bp-amWv F∂v kv]jvS-ambn {]kv-Xm-hn-°p-I-bmWv Cu "]cn-K-W\-'I-fpsSDt±-iyw. Cu coXn-bn¬, Pohn-X-Øns‚N{I-hm-f-ß-fn¬\n-∂p≈ At\Iw ]cn-ÿn-Xn-I-fn¬ s]mXp\∑ A{]-Xy-£-am-bn-cn-°p-∂p. _‘-ß-fpsS kwL¿jwh¿≤n-°p-Ibpw Ak-a-Xz-߃ IqSp-X¬{]I-S-am-Ip-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p.

  kmº-ØnIw ssIImcywsNøp∂G-‰-hpw i‡-cm-b-h¿ hn`-h-ß-fpsS `oa-amb XpI-Iƒ Ic-ÿ-am-°p∂ htc-Wy-cm-bn-cn-°p-∂p. B hn`-h-߃ Ipd-™Af-hn¬ am{Xta \oXn-]q¿Δw hnX-cWwsNø-s∏-Sp-∂p-≈q. henbtXmXn¬ AXvGXm\pw Bfp-I-fpsS ssII-fn¬ tI-{μo-I-cn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. temI-ØnseGXm≠v ]IpXn kzØv ]Øp-t]-cpsSssIh-i-am-sW-∂v Nn¥n-°p-∂-Xp-t]m-epwAhn-iz-k-\o-b-amWv: C∂v Cu hkv-XpXHcp bmYm¿-∞y-am-bn-Øo¿∂n-cn-°p∂p.

  AXp-sIm-≠v, \chwi-im-kv{X-]-c-amb Nne {]mY-anI sXfnhv Bh¿Øn-°p-∂Xv DNn-X-am-sW∂v hnizm-k-Xn-cp-kw-Lw, ka{K am\h-hn-I-k\w t{]m-’m-ln-∏n-°p∂-Xn-\p-th-≠n-bp≈ Imcym-e-btØmSp-tN¿∂v, Nn¥n®p. [\-]-c--̨ km-º-ØnI temI-Ønse B k¶o¿-Æ-ta-J-e-bn-ep≈ [m¿Ωn-I-hn-th-N-\sØklm-bn-°p-hm≥th≠n AXn¬-\n∂vhnhn[ ]cn-K-W-\-Iƒ DZv`-hn-°p-∂p.hn\m-i-I-c-amb ]cn-W-X-^-e-ß-tfm-Sp-IqSn temI-hym-]-I-amb Hcp kmaq-ln-I-XI¿®-bn-te°v hgp-Xn-ho-gm≥ \mw B{K-ln-°m-Ø-]-£w, Cu hnth-N-\-sØC\n-ta¬ am‰n-h-bv°m≥ Ign-bp-I-bn-√.

  {]mYan-Ihpw km¿Δ-{Xn-I-hp-ambNne sXfn-hn¬ A[n-jvTn-X-amb HcptcJ-bm-W-Xv. GsX-¶nepw Nn¥m-co-Xn-tbmSv H´nt®-cm≥ Cu tcJ Dt±-in-°p-∂n-√. {]XypX Ct∏m-gsØ kmº-ØnItemI-Øns‚ Nne taJ-e-I-fn-te°v

  s]mXp-\-∑-bv°p-th≠n\njv]-£-ambn t\m°m-\pw B taJ-e-I-fpsS Nne hi-ß-sf-°p-dn®v Hcp [m¿-ΩnI hn[n \¬-Im\pw BWv CXp-t±-in-°p-∂-Xv.

  Cu kμ¿`-Øn¬, At∏m-kvX-e-\pwkphn-ti-j-I-\p-amb hnip≤ aØm-bn-bp-sS hy‡nXzw A\pkvacn-°m≥ Rm≥B{K-ln-°p-∂p. aØmbn Hcp Np¶-°mc--\m-bn-cp∂p—At±-l-Øns‚ AWn-I-fn¬ h©-I-cmb ]e hy‡n-Ifpw ]e-t∏mgpw Dƒs∏-´n-cp∂ Hcp sXmgn-em-bncp-∂p AXv. At±lw tb-ip-hns‚ HcpA\p-bm-bn-bm-bn-Øo¿-∂p. Cu coXn-bn¬At±lw tIhew `uXn-I-k-º-Øns‚am{X-a-√, {]XypX ka{Ka\p-jy\pw ka-kvX-a-\p-jy¿-°pw {]tbm-P-\-ap≈ kº-Øn-s‚bpw kXy-k-‘-\mb Hcp hnX-c-W-°m-c-\pam-bn.

  X∑q-ew, kmº-Øn-Ihpw [\-]-c-hp-amb {]h¿Ø-\-߃ \S-Øp-∂-h-cpsSa≤y-ÿ-\mbn aØmbn At∏m-kvX-es\Xncp-k` hW-ßp-∂p. kz¿Kob \n[n-Ifp-sS Hcp \√ hnX-c-W-°m-c-\m-bn-Øo-¿∂A-t±-l-Øns‚, Hcp Np¶-°m-c≥ F∂\ne-bn-ep≈ hy‡nXzw AXn¬-Xs∂ip`-I-c-am-Wv.

  At∏m-kvX-e\pw kphn-ti-j-I-\p-amb aØm-bn°p ka¿∏n-°-s∏´ sshZn-I-cpsS {]Xn-Zn-\ -{]m¿∞-\m-{K-Ÿ-Øns‚

  hmb-\-bn¬, At±-l-Øns‚ am\-km-¥-cw ""A\-h[n Np¶-°m¿°v Hcp DtØ-P-\-ambn D]-I-cn-®p-sh∂pw At±-l-Øns‚]m]-ß-fpsS tamN\w Ah¿-s°-√mwHcp amXr-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂pw'' hμy-\mb hnip≤ _oUv \nco-£n-°p-∂p.kmº-Øn-Ihpw [\-]-c-hp-amb hnjb-߃ {]Xn-]m-Zn-°p∂ ]pXnb tcJ CuZni-bn¬ Hcp DtØ-P-\-am-bn-cn-°pw.

  Cu "]cn-K-W-\-I-fpsS' tcJ {]K¤--cmb kmº-Øn-I-˛-[-\-Imcy{]h¿Ø-I¿-°p-th≠n Dt±-in-®n-´p-≈-Xm-Wv. AtX-k-abw CXv hmkvX-h-Øn¬ k∑-\- p≈ F√m kv{Xo]p-cp-j-∑m-scbpwsh√p-hn-fn-°p-∂p. a\p-jys‚ ka-{K-\-∑-tbm-Sp≈ kvt\l-amWv bYm¿∞ hnI-k-\-Øns‚ Xmt°m¬ F∂v Cu tcJÿn-co-I-cn-°p∂p (\w. 2 ImWp-I). IqSm-sX, a\p-jy-s\-°p-dn®v aXn-bmb Z¿i-\-an-√m-sX, Ahs‚ A¥- n\pw bYm¿-∞--Øn¬ Aß-s\-Xs∂bp≈ Hcp\∑bv°pw tbmKy-amb Hcp [m¿-Ωn-I-X-tbm \S-]-Sntbm ÿm]n-°p-I-tbm km-[y-a-√. Cu A¿∞-Øn¬, a\p-jyhy--‡n°v ka-{K-amb t\´-߃°pw t£a-Øn-\pw-th-≠n-bp≈ \nc-¥-c-amb At\z-j-W-Øn¬ hy‡-amb Hcp "Bt]-£nI'

  XpS¿® 6˛mw t]Pn¬

  a\pjyhy‡n-XzsØ ip{iq]o‰¿ tImZvshm S¿Ivk¨

  am\p-jnI A¥ pw s]mXp-\-∑bpw kmº-Øn-I-im-kv{X-hpw: ItØm-en-°m-km-aq-ln-I-{]t_m-[\-Øns‚ Hcp ]ptcmK--Xn-bp-sSbpw hnI-k-\-Øn-s‚bpw bYm¿∞-Z¿i\w ka-{K-a-\p-jy-hy-‡n-°p-th≠nbp≈-XmWv—hy‡n-bpsS GsX-¶n-epw {]tXyI am\-Øn-\p-th-≠n-bp-≈-X√ (DZm-l-c-W-ambn`uXn-I-am-b-Xv), F√m P\-X-Iƒ°pw-th-≠n-bp≈XmWv (A-Xm-bXv Nne¿°p-th-≠n am{X-ap-≈-X-√). t]mƒ Bdm-a≥am¿-]m-∏-bpsS hm°p-I-fn¬ ]d-™m¬, ""ChnsS \mw kwkm-cn-°p∂ hnI-k-\sØ kmº-Øn-I-h-f¿®°p am{X-ambn ]cn-an-X-s∏-Sp-Øm≥ Ign-bp-I-bn-√. bYm¿∞-am-Im≥ AXp \√]q¿-Æ-X-bp-≈-Xm-bn-cn-°Ww; Hmtcm (hy‡n-bp-sS-bpw) ka--{K (hy‡n-bp-sS-bpw)- hn-I-k-\sØ AXp hf¿ØWw'' ("P\-X-I-fpsS ]ptcm-KXn,' 14).

  AXpsIm≠v, ka-{K-a-\p-jy-hn-I-k\w t{]m’m-ln-∏n-°m≥-th-≠n, cmjv{So-btam kmº-Øn-Itam [\-]-ctam Bbhyh-ÿn-Xn-Iƒ Hmtcm hy‡n-bp-sSbpw A¥ v kp\n-›nX--am--°m≥ Xncp-k` B{K-ln-°p-∂p. F¶n-epw, {XnXz-ssZ-h-Øn-s‚ cq]-Øn-epw Omb-bnepw krjvSn-°-s∏´ a\p-jy--hy-‡n-bpsS A¥ v s]mXp-\∑tXSm≥th≠n a‰p≈hcp-ambnkl-h¿-ØnXzw ]pe¿Øm≥ cq]-I-ev]\ sNø-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p. _‘-ß-fpsS Hcp irw-JebneqsS \mw CXp sNøp-∂p; ssZh-hp-ambpw \ΩpsS Ab¬°m-cp-ambpw kakvXkr-jvSn-I-fp-am-bp≈ _‘-߃ (cf. "Atß-bv°v kvXpXn,'66). Cu _‘-߃ \mw \n¿Ωn-°p-I-bpw Pohn-°p-IbpwsN-øp∂ am¿Kw am\p-jnI kwXr-]vXnsb klm-bn-°p-I-tbmXS- -s∏-Sp-Øp-Itbm sNøp-∂p.

  GXpIpSpw-_-Øn\pw Adn-bm-hp-∂-Xp-t]m-se, H∂n®pPohn-°p-∂-Xns‚ kp{]-[m-\-hiw `h-\Ønse hn`-h-߃G‰hpw sa®-s∏´ coXn-bn¬ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv.\∂m-bn kl-h-kn-°m≥ B{K-ln-°p∂ Hcp BtKmf-IpSpw_w F∂\ne-bn¬, \mw Hcp s]mXp-`-h-\-Øn¬ Pohn-°p-∂p F∂Xv IW-°n-se-Sp-ØpsIm-≠v, A{]-Im-c-ap≈ Hcp`h-\-Øn-se, \ΩpsS {Kl-Ønse, hkvXp-°ƒ \mw G‰hpwsa®-s∏´ coXnbn¬ \nb-{¥n-°p-Itbm `cn-°p-I-tbm sN-tø-≠-Xm-h-iy-am-Wv. ""economics'' F∂ hm°v bYm¿-∞-Øn¬Dt±-in-°p-∂Xv CXmWv; "oikonomics,' \ΩpsS `h-\-sØ \mw{Iao-I-cn-°p-Itbm \nb-{¥n-°p-Itbm ̀ cn-°p-Itbm sNøp∂

  am¿KamWv. \ΩpsS s]mXp-hmb D¤-hhpw \ap°v At\ym-\y-ap≈ kz¥-sa∂ t_m[hpw \ΩpsS s]m-Xp-hmb ̀ mKt[--bhpw IW-°n-se-Sp-Øp-sIm≠v \mw A{]-Imcw sNøp-tºmƒ, \ap°v ]pXnb t_m≤y-ßfpw at\m`m-h-ßfpw Pohn-X-cq-]-ßfpw (cf. "Atßbv°v kvXpXn,' 202) hnI-kn-∏n-°m≥km[n-°pw. bYm¿∞-Øn-ep-≈, CXn-s‚ A¿-∞w ka{KwF∂m-Wv; a\p-jy-hn-I-k\w t{]m-’m-ln-∏n-°p∂ ]pXnbkmº-Øn-I-hy-h-ÿ-Ifpw \ap°p hnIkn--∏n-°m≥ Ign-bpw.

  Rß-fpsS kwbp-‡-tcJ Du∂n-∏-d-bm≥ {ian-°p-∂XvCXm-Wv. hy‡n-hmZw `cn-°p∂ Hcp ho´n¬, AwK-߃°vka-{K-ambn ]pjvSn-s∏-Sm≥ Ign-bp-I-bn-√. kam-\-amb coXn-bn¬, hy‡n-hmZw apJy-am-bn-cn-°p∂ Hcp temI-Øn¬, ka{K--a-\p-jy-hn-I-k\w ANn-¥y-am-bn-Øo-cp-∂p. AXp-sIm-≠m-Wv]pjvSn-s∏-Sp∂ a\p-jy-_-‘-߃°v cq]w sImSp°p-∂-Xn\vBtcm-Ky-I-c-amb Hcp kºZvhyhÿ {][m-\-am-bn-Øo-cp-∂Xv.A{]-Im-c-ap≈ Btcm-Ky-I-c-amb Hcp hyh-ÿnXn krjvSn-°m≥ klm-bn-°p-∂-Xn-\p-th-≠n, temI-Ønse hn`-h-߃a\p-jy-hy-‡n-bpsS A¥- n\v D]-I-cn-°m≥-th≠n \n›-bn-°-s∏-´-Xm-sW∂pw s]mXp-\-∑-bv°p-th≠n AXv s]m-Xp-hmbn e`y-am-°-W-sa∂pw Cu kwbp-‡-tcJ \sΩ A\pkv-a-cn-∏n-°p-∂p. ItØm-en°mkmaq-ln-I-{]t_m-[\-Øn¬ AXv"hkvXp-°-fpsS km¿h-{XnI e£yw' F∂v Adn-b-s∏-Sp-∂p.AXv ""kmaq-ln-I-s]-cp-am-‰-Øns‚ kph¿Æ-\n-ba''-hpw("Atßbv°v kvXpXn,' 93) ""[m¿Ωn-Ihpw kmaq-ln-I-hp-ambapgp-h≥ {Ia-Øn-s‚bpw {]Ya XØzhpw'' (Laboren Exercens,19) BWv.

  R߃ temI-sa-s¥-∂-dn-bm-Ø-hc-√; ka-{K-a-\p-jy-hn-I-k-\-Øns‚ t{]m’m-l-\-Øn\v kmº-ØnIamXrIbn¬Hcp-am‰w Bh-iy-am-sW∂v R߃°-dn-bmw. G‰hpw HSp-hn-esØ kmº-Øn-I{]Xn-k-‘n-bn¬\n∂p ]mT-߃ ]Tn-°m-\pw Itºm-f-Øn\v AXn-\m¬ Xs∂ ka-{Kam\hhn-I-k-\hpw kmaq-lnI Dƒs°m-≈epw F∂v A¿∞-ap≈ bYm¿-∞ ]ptcmK-Xn Dd-∏p-\¬-Im≥ Ign-bp-I-bn-s√∂v Ft∂-°p-ambn AwKo-I-cn-°m\pw kmº-ØnItemI-sØ t{]m-’m-ln-∏n-°m≥ R߃ B{K-ln-°p∂p (cf. "Atß-bv°vkvXpXn,' 109). \n›-b-am-bpw, Aº-Xp-h¿j-߃°p-apºv"Xncp-k-`-bpsS kmaq-lnI {]t_m-[\Øns‚ kwt£]w'(470) {]kvXm-hn-®-Xp-t]m-se, am\y-amb tPmen-Ifpw ]cn-ÿn-Xnbpwt]mse-bp≈ s]mXp-\-∑-Isf aXn-bmbn kwc-