Click here to load reader

XVIII · Web viewRavnateljica Škole raspisala je natječaj za upis učenika u prve razrede u skladu s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2014./2015

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of XVIII · Web viewRavnateljica Škole raspisala je natječaj za upis učenika u prve razrede u...

XVIII

8

GODINJI PLAN I PROGRAM

XVIII. GIMNAZIJE

za k. god. 2014./15.

I. UVOD

XVIII. gimnazija ima sjedite u Zagrebu, Mesieva 35.

XVIII. gimnazija (u daljem tekstu: kola) je osnovana Odlukom o ukidanju Obrazovnog centra za jezike Skuptine grada Zagreba, Klasa: 602-03/91-01/39 Urbroj: 251-11-02-91-15 od 31. kolovoza 1991. godine.

Poetak rada kole je 1.9.1991. godine.

kola obavlja djelatnost srednjeg kolstva i ostvaruje gimnazijski odgojno-obrazovni program jezinog tipa za stjecanje srednje kolske spreme u skladu s Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Klasa: 602-03/92-01-321 Urbroj: 532-02-6/3-92-01 od 21. listopada 1992. godine.

U koli se provodi i nastava s dijelom programa jezine gimnazije na francuskom i na njemakom jeziku u jednom razrednom odjelu svakog razreda poevi od 1. razreda k. god. 2001./02. prema Rjeenju Ministarstva prosvjete i porta Klasa: UP/I0-602-03/01-01/182, Urbroj: 532-02-02/2-01-1 od 10. srpnja 2001. godine.

Obrazovanje uenika traje 4 godine. Uenicima se omoguuje stjecanje znanja i vjetina u okviru nastavnog plana i programa. Nastava se izvodi na hrvatskom knjievnom jeziku, u okviru petodnevnog radnog tjedna.

Bitna znaajka programa koji se ostvaruje u koli je pojaan rad na stranim jezicima, materinskom jeziku s uenicima povratnicima te dvojezini program s dijelom nastave na njemakom odnosno francuskom jeziku. Osnovni cilj u svladavanju programa je to bolje poznavanje stranih jezika u usmenom i pisanom obliku i njihova primjena u razliitim oblicima komuniciranja u oblasti kulture, znanosti i umjetnosti, te ovladavanje temeljnim znanjima na svim podrujima ljudskog znanja i kreativnosti.

II. PLAN I REALIZACIJA UPISA U 2014./15. K. GODINU

Ravnateljica kole raspisala je natjeaj za upis uenika u prve razrede u skladu s Odlukom o upisu uenika u 1. razred srednje kole za kolsku godinu 2014./2015. kojom je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo upis etiriju razrednih odjela s ukupno 112 uenika. Zbog jednoga uenika koji je na temelju dokumentacije o tekoama u razvoju imao izravan upis broj upisnih mjesta smanjen je za dva (prema Dravnom pedagokom standardu), tako da je ukupno upisano 110 uenika.

Upisna komisija na elu s upisnom koordinatoricom Jelenom Glava rasporedila je uenike u etiri razredna odjela prema stranim jezicima. Uenici 1.a razreda pohaaju dijelom jezini (njemaki jezik kao prvi, a engleski kao drugi strani jezik), a dijelom dvojezini program (hrvatsko-njemaki). 1.b i 1.c su razredni odjeli s jezinim programom u kojima je engleski prvi strani jezik, a njemaki poetni i panjolski, odnosno njemaki nastavljaki i talijanski kao drugi strani jezik. 1.d razredni odjel dijelom je dvojezini (hrvatsko-francuski program), a dijelom jezini (engleski jezik kao prvi, a francuski poetni kao drugi strani jezik).

kola e i tijekom ove kolske godine puno pozornosti posvetiti promociji kole kako bi se uenicima osnovnih kola predstavili programi kole te kako bi se ponovo ostvario uspjean upis u oba programa. Promocija kole provodit e se kroz Otvoreni dan, Dan kole, sudjelovanje na manifestaciji Dojdi osma, suradnjom profesora i stranih lektora s profesorima u osnovnim kolama te kroz promidbeni materijal.

III.MATERIJALNI UVJETI RADA1. Financiranje

Djelatnost kole financiraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i upanija, odnosno Grad Zagreb.

Sukladno tome materijalne potrebe za redovno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa e se planirati u dogovoru s mjerodavnim odjelima Ministarstva i Grada Zagreba.

Uenici prvih i drugih razreda upisani u program s dijelom nastave na njemakom ili francuskom jeziku plaaju dodatne i poveane trokove obrazovanja u mjesenom iznosu od 100,00 kn (1000 kn u k. god.) a uenici treih i etvrtih razreda upisani u isti program plaaju iste trokove u mjesenom iznosu od 200,00 kn ( 2000 kn u k. god.) na IBAN kole.

Uenici strani dravljani iz zemalja izvan Europske unije trokove kolovanja u naoj koli plaaju 2.500,00 kn godinje, plativo u obrocima.

Uenici koji ele biti osigurani preko kole uplatit e iznos od 30,00 kn za premiju osiguranja prema odabiru Vijea roditelja.

2. Radni prostor i oprema

kola radi u kolskoj zgradi u Mesievoj 35. U istom prostoru radi i Osnovna kola Ivana Gorana Kovaia. Radni prostor je maksimalno iskoriten. U k. god. 2014./15. kola ima 21 uionicu i 1 specijaliziranu uionicu. Razredne odjele po prostorijama rasporeuje satniarka.

Uionice se nalaze na prvom katu, u podrumu, a jedna specijalizirana uionica (kabinet informatike) i ured za psihologinju i pedagoginju su u prizemlju. Nastava se odvija i u prostorijama koje imaju kvadraturu znatno manju od prosjene uionice.

kola na poetku kolske godine, prema specifikaciji dijela dugotrajne imovine i osnovnih sredstava na dan 31. kolovoza 2014. raspolae s:

raunala - 29 kom

laptopi - 22 kom

tableti 3 kom

projektori - 1 kom

printeri - 13 kom

fotokopirni aparati - 3 kom

grafoskopi - 3 kom

kamere - 4 kom

fotoaparati - 4 kom

TV-i, DVD-i i video aparati - 6 kom

radiokazetofoni i CD-playeri - 10 kom

scanner - 1 kom

pametne ploe - 2 kom

glazbena oprema - 1 kom

klima ureaji - 11 kom

kola e i dalje kupovati profesorima opremu, pribor, literaturu i potreptine prema potrebi.

IV. Organizacija rada, ZADUENJA NASTAVNIKA I KALENDAR RADA1. Organizacija nastave, brojano stanje uenika i razrednitvo

kola djeluje kao jedinstvena radna cjelina.

Nastava se izvodi u Mesievoj 35 i to u turnusima, jedan tjedan prije podne a jedan tjedan poslije podne.

U prijepodnevnom turnusu nastava u pravilu poinje u 8.00 sati i zavrava u 13.55 sati, uz izuzetak nultog te 8. i 9. sata kada se odravaju SRO, fakultativna, dodatna i dopunska nastava.

U poslijepodnevnom turnusu nastava u pravilu poinje u 13.10 sati i zavrava u 19.05 sati, uz izuzetak prednultog i nultog sata te 8. sata kada se odravaju SRO, fakultativna, dodatna i dopunska nastava.

Za to uspjenije provoenje djelatnosti u koli postoje struno-pedagoka i administrativno-tehnika sluba.

Ukupan broj uenika u koli je 445. Njihov raspored dajemo u tablici:

Razred

Broj uenika

Razrednik/ca

Zamjenik/ca

Ukupno

Djevojke

Mladii

razrednika/ce

1.a

26

22

4

Nada Bratani

Helena Peter Jeleni

1.b

26

12

14

Sandra Tardelli

Mladen Rossini

1.c

30

17

12

Jelena Glava

Ida Dvorak

1.d

29

20

9

Ida Dvorak

Sunana Kapov

UKUPNO

111

71

40

2.a

28

14

14

Marija Hodak

Olga Bani

2.b

30

15

15

Blaenka ovi

Renata Sudar

2.c

29

16

13

Ljerka Planini

Dubravka Poek-Rihtari

2.d

30

22

9

Helena Peter Jeleni

eljka kudar Merle

UKUPNO

117

67

51

3.a

24

14

10

Katarina Kmezi

Milica Braun

3.b

28

22

6

Elena Erak

Ljerka Planini

3.c

29

23

6

Dubravka Krstanovi

eljka poljar

3.d

28

28

0

Ivana Peri

Ana Boban Lipi

UKUPNO

107

84

22

4.a

26

17

9

Jadranka Strabi

Katarina Kmezi

4.b

26

18

8

Anda Lukovnjak

Igor Zovko

4.c

29

24

5

Zoran Feri

Leon Parabi

4.d

29

23

6

Igor Zovko

Ana Dorei

UKUPNO

110

82

28

UKUPNO

445

304

141

Napomena: Tablica pokazuje stanje na dan 17.09.2014.

2. Godinji fond nastavnih sati redovne nastave, fakultativne nastave i izborne nastave -

U tablici na sljedeoj stranici prikazan je godinji fond sati redovne, fakultativne i izborne nastave po predmetima.

64

NASTAVNI PREDMET

GODINJI FOND SATI

redovna

fakultativna

izborna

dopunska

dodatna

1.

2.

3.

4.

ukupno

1.

2.

3.

4.

ukupno

1.

2.

3.

4.

ukupno

1.

2.

3.

4.

ukupno

1.

2.

3.

4.

ukupno

UKUPNO

Hrvatski jezik

560

560

560

512

2192

70

70

0

70

70

64

64

2396

Engleski jezik

700

630

630

576

2536

0

0

0

32

32

2568

Njemaki jezik

630

560

420

512

2122

70

70

70

128

338

0

0

0

2460

Francuski jezik

350

315

210

288

1163

70

64

134

0

0

0

1297

Talijanski jezik

140

105

105

192

542

70

64

134

0

0

0

676

panjolski jezik

140

105

105

96

446

64

64

0

0

0

510

Ruski jezik

0

70

64

134

0

0

0

134

Latinski jezik

280

280

560

0

0

0

0

560

Likovna umjetnost

175

175

175

160

685

0

0

0

0

685

Glazbena umjetnost

140

140

140

128

548

0

0

0

0

548

Psihologija

280

280

0

0

0

0

280

Logika

140

140

0

0

0

0

140

Filozofija

320

320

0

0

0

0

320

Sociologija

350

350

0

0

0

0

350

Povijest

490

420

350

320

1580

0

0

0

0

1580

Zemljopis

350

350

175

256

1131

0

0

0

0

1131

Matematika

420

420

420

384

1644

0

0

35

35

35

105

128

128

1877

Fizika

280

350

350

320

1300

0

0

35

35

0

1335

Kemija

350

280

280

256

1166

0

0

35

35

0

1201

Biologija

280

280

280

256

1096

0

0

0

0

1096

Informatika

350

350

70

70

0

0

0

420

TZK

280

280

280

256

1096

0

0

0

0

1096

Politika i gospodarstvo

160

160

0

0

0

0

160

Etika

0

0

105

70

70

64

309

0

0

309

Vjeronauk

0

0

140

140

70

96

446

0

0

446

Vokalna glazba

35

35

35

Geologija

70

70

70

Retorika

70

70

70

UKUPNO:

5565

5600

5250

4992

21407

140

280

350

384

1119

280

210

140

160

790

140

70

35

0

245

0

0

0

224

224

23750

3. Zaduenja nastavnika

Ime i prezime

Zaduenje

Napomena

Olga Bani

prof. tjelesne i zdravstvene kulture

Davor Benedik

prof. fizike i fizike na njemakom jeziku

Ana Boban Lipi

psihologinja i prof. psihologije

Milica Braun

prof. njemakog jezika i povijesti na njemakom jeziku

Nada Bratani

prof. njemakog jezika

Marianna Brekalo

prof. njemakog jezika

Blaenka ovi

prof. hrvatskog jezika i sociologije

Martina Detelj

prof. francuskog jezika, povijesti i povijesti na francuskom jeziku

Ana Dorei

prof. talijanskog i panjolskog jezika

Ida Dvorak

prof. latinskog jezika, retorika i novinarska grupa

Sunana akovi

prof. engleskog jezika

(na porodiljnom dopustu)

Elena Erak

prof. engleskog i ruskog jezika

Zoran Feri

prof. hrvatskog jezika

Hermenegildo Gall

prof. zemljopisa

Jelena Glava

prof. hrvatskog jezika

Monika Harja

vjerouiteljica, vokalna glazba i satniarka

Marija Hodak

prof. engleskog jezika

zamjena za prof. Sunanu akovi (porodiljni dopust)

Gerald Hhner

lektor njemakog jezika, likovna umjetnost na njemakom jez. i filozofija na njemakom jeziku u tandemu

Milan Josi

knjiniar, mag. bibl, dipl. ing.

Sunana Kapov

prof. biologije

Neva Killmann

prof. fizike, kemije i kemije na njemakom jezik

Katarina Kmezi

prof. matematike

zamjena za prof. Bojanu Mileti Markovi (porodiljni dopust)

Dubravka Krstanovi

prof. francuskog jezika, povijesti i povijesti na francuskom jeziku

Anda Lukovnjak

prof. engleskog jezika

Ira Mardei

prof. likovne umjetnosti

Iva Medveek

prof. zemljopisa i zemljopisa na francuskom jeziku i geologije

Bojana Mileti Markovi

prof. matematike

(na porodiljnom dopustu)

Stjepan Milevi

prof. sociologije, sociologije na francuskom jeziku, politike i gospodarstva i politike i gospodarstva na francuskom jeziku, etike

Reana Neveerel

prof. njemakog jezika

Karin Nigl

prof. sociologije na njemakom jeziku

Leon Parabi

prof. filozofije, filozofije na njemakom jeziku, logike, logike na njemakom jeziku i etike

Ivana Peri

prof. matematike

Helena Peter Jeleni

prof. kemije

Ljerka Planini

prof. biologije i kemije, prva pomo i suradnja s Crvenim kriem

Dubravka Poek-Rihtari

prof. fizike

Jasminka Popovi

prof. matematike

Tamara Rabuzin

prof. matematike i informatike

(na porodiljnom dopustu)

Mladen Rossini

prof. tjelesne i zdravstvene kulture i voditelj kolskog sportskog drutva

pola radnog vremena zbog njege djeteta

Kyril Rubinstein

lektor francuskog jezika

Benjamin Speelman

lektor francuskog jezika

Kristina Stakor

prof. likovne umjetnosti

Jadranka Strabi

prof. likovne umjetnosti, likovne umjetnosti na francuskom jeziku i francuskog jezika

Renata Sudar

prof. talijanskog i engleskog jezika

eljka kudar-Merle

prof. glazbene umjetnosti i ispitna koordinatorica

eljka poljar

prof. matematike i informatike i voditeljica informatikog kabineta

Sandra Tardelli

prof. engleskog i njemakog jezika

Vesna Trkanjec

prof. hrvatskog jezika

Anelka Vincek

knjiniarka

Igor Zovko

prof. politike i gospodarstva i povijesti

4. Zaduenja po predmetima

Hrvatski jezik

Blaenka ovi

Zoran Feri

Jelena Glava

Vesna Trkanjec

Engleski jezik

Sunana akovi (na porodiljnom)

Elena Erak

Marija Hodak (zamjena za S. akovi)

Anda Lukovnjak

Renata Sudar

Sandra Tardelli

Njemaki jezik

Milica Braun

Gerald Hhner (lektor)

Nada Bratani

Marianna Brekalo

Reana Neveerel

Sandra Tardelli

Francuski jezik

Martina Detelj

Jadranka Strabi

Dubravka Krstanovi

Kyril Rubinstein (lektor)

Benjamin Speelman (lektor)

Talijanski jezik

Ana Dorei

Renata Sudar

panjolski jezik

Ana Dorei

Latinski jezik

Ida Dvorak

Likovna umjetnost

Ira Mardei

Kristina Stakor

Jadranka Strabi (na hrvatskom i na francuskom jez.)

Gerald Hhner (na njemakom u tandemu)

Glazbena umjetnost

eljka kudar-Merle

Psihologija

Ana Boban Lipi (struni suradnik - k. psihologinja)

Logika

Leon Parabi (na hrvatskom i na njemakom jez.)

Sociologija

Blaenka ovi

Stjepan Milevi (na hrvatskom i francuskom jeziku)

Karin Nigl (na njemakom jeziku)

Filozofija

Leon Parabi (na hrvatskom i na njemakom jeziku)

Gerald Hhner (na njemakom u tandemu)

Povijest

Milica Braun (na njemakom jeziku)

Martina Detelj (na hrvatskom i francuskom jeziku)

Dubravka Krstanovi (na hrvatskom i francuskom jeziku)

Igor Zovko

Zemljopis

Hermenegildo Gall

Iva Medveek (na hrvatskom i francuskom jeziku)

Matematika

Katarina Kmezi (zamjena za Bojanu Mileti Markovi)

Bojana Mileti Markovi (na porodiljnom)

Ivana Peri (zamjena za Tamaru Rabuzin)

Jasminka Popovi

Tamara Rabuzin (na porodiljnom)

eljka poljar

Fizika

Davor Benedik (na hrvatskom i na njemakom jeziku)

Neva Killmann

Dubravka Poek-Rihtari

Kemija

Neva Killmann (na hrvatskom i njemakom jeziku)

Helena Peter Jeleni

Ljerka Planini

Biologija

Sunana Kapov

Ljerka Planini

Informatika

eljka poljar

Tamara Rabuzin (na porodiljnom dopustu)

Politika i gospodarstvo

Igor Zovko

Stjepan Milevi (na hrvatskom i na francuskom jeziku)

Etika

Stjepan Milevi

Leon Parabi

Vjeronauk

Monika Harja

Tjelesna i zdravstvena kultura

Mladen Rossini (pola radnog vremena zbog njege djeteta)

Olga Bani

Geologija

Iva Medveek

Knjiniar-ka

Milan Josi (pola radnog vremena)

Anelka Vincek (pola radnog vremena)

Socijalna pedagoginja

Marijeta Parabi

5. Godinji plan rada profesora

Tjedno i godinje zaduenje profesora iskazano je u pojedinanim rjeenjima koja se dostavljaju svakom profesoru i koja su dio ovog godinjeg plana i programa.

U koli se organizira mentorski rad sa studentima raznih fakulteta Sveuilita u Zagrebu. U kolskoj godini 2014./15. mentorski rad se planira za:

Filozofski fakultet (njemaki jezik - prof. Milica Braun, francuski jezik - prof. Dubravka Krstanovi i prof. Martina Detelj, likovna umjetnost - prof. Ira Mardei, psihologija - prof. Ana Boban Lipi, govornitvo Ida Dvorak),

Prirodoslovno-matematiki fakultet (kemija - prof. Helena Peter Jeleni i biologija - prof. Sunana Kapov),

Kinezioloki fakultet (TZK - prof. Mladen Rossini),

Hrvatski studiji (sociologija - prof. Igor Zovko, psihologija - prof. Ana Boban Lipi)

Katoliki bogoslovni fakultet (vjeronauk - prof Monika Harja).

Prema potrebama Sveuilita mogue su i druge mentorske grupe.

V. PLAN I PROGRAM RADA

Gimnazije su etverogodinje opeobrazovne kole.

U gimnazijskim programima uenici stjeu vrlo iroka, opeobrazovna znanja koja predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na visokokolskim ustanovama. Gimnazija zavrava polaganjem dravne mature, a uenik stjee srednju kolsku spremu.

Nastavni plan i programa jezine gimnazije prikazan je u tablici.

Redni

broj

NASTAVNI PREDMET

Razred / tjedni fond sati

1.

2.

3.

4.

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

I. strani jezik

4

4

4

4

3.

II. strani jezik

4

3

3

3

4.

Latinski jezik

2

2

-

-

5.

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

6.

Likovna umjetnost

1

1

1

1

7.

Psihologija

-

-

2

-

8.

Logika

-

-

1

-

9.

Filozofija

-

-

-

2

10.

Sociologija

-

-

2

-

11.

Povijest

2

2

2

2

12.

Zemljopis

2

2

1

2

13.

Matematika

3

3

3

3

14.

Fizika

2

2

2

2

15.

Kemija

2

2

2

2

16.

Biologija

2

2

2

2

17.

Informatika

-

2

-

-

18.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

19.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

20.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

21.

Sat razrednog odjela

1

1

1

1

U K U P N O

33

34

34

33

2. Dvojezini program

kola je od kolske godine 2001./02. opet dvojezina gimnazija te uenicima nudi mogunost pohaanja dvojezine hrvatsko-njemake i hrvatsko-francuske nastave.

U okviru navedenog programa nastava se za odreeni broj nastavnih predmeta odvija na njemakom odnosno francuskom jeziku. Nastava se odvija uvijek polazei od materinjeg jezika uz pomo hrvatskih udbenika i udbenika na stranom jeziku, ali prema hrvatskim nastavnim planovima i programima. Dakle, uenici "dvojeziari" koji pohaaju navedeni program, savladavaju isto gradivo kao i svi ostali, s tom razlikom to se nastavni sadraji posreduju i na jednom od tri navedena jezika. Od k. god. 2013./14. uenici prvog razreda hrvatsko-francuskog dvojezinog programa sudjeluju tjedan dana na nastavi u Francuskoj meunarodnoj koli u Zagrebu, Fratrovac 36.

Uenici 1.a (dio razreda), 2.a (dio razreda), 3.a (cijeli razred) i 4.a (dio razred) ukljueni su u dvojezini hrvatsko-njemaki program. Uenici iz dvojezinih razreda na njemakom sluaju nastavu iz povijesti (prof. Braun) tijekom sve etiri godine, fiziku (prof. Benedik) od drugog do etvrtog razreda, logiku (prof. Parabi) i sociologiju (prof. Nigl) u treem, filozofiju (prof. Parabi) u etvrtom razredu i od ove k. god. kemiju na njemakom jeziku u prvom razredu (prof. Killmann).

Ove je godine lektor njemakog jezika dr. Gerald Hhner, prof.

Uenici 1.d (dio razreda), 2.d (dio razreda), 3.d (dio razreda) i 4.a (dio razreda) ukljueni su u dvojezini hrvatsko-francuski program. Uenici iz dvojezinih razreda na francuskom sluaju nastavu iz povijesti (prof. Detelj i Krstanovi) i likovne umjetnosti (prof. Strabi) tijekom sve etiri godine, iz zemljopisa (prof. Medveek) od prvog do treeg razreda, sociologiju (prof. Milevi) u treem te politiku i gospodarstvo (prof. Milevi) u etvrtom razredu.

Ove godine su lektori francuskog jezika Kyril Rubinstein i Benjamin Speelman.

3. Izborna, fakultativna, dopunska, dodatna nastava

Izborna nastava

Uenici se u 1. razredu opredijeljuju za vjeronauk ili etiku.

Fakultativna nastava

kreativno pisanje, svi razredi, jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Zoran Feri

informatika

3. i 4. razred, jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. eljka poljar

panjolski jezik

4. razred (a, b, c) 1 grupa, 2 sata tjedno - prof. Ana Dorei

talijanski jezik

3. razred (a, b, c, d) 1 grupa, 2 sata tjedno - prof. Ana Dorei

4. razred (a, b,d) 1 grupa, 2 sata tjedno - prof. Ana Dorei

njemaki jezik za Njemaku jezinu diplomu (DSD)

1. razred (a), jedna grupa, 2 sata tjedno prof. Sandra Tardelli

2. razred (a,b), jedna grupa, 2 sata tjedno prof. Reana Neveerel

3. razred (b), jedna grupa, 2 sata tjedno prof. Marianna Brekalo

4. razred (b, d), jedna grupa, 2 sata tjedno prof. Reana Neveerel

njemaki jezik

4. razred (c, d), jedna grupa, 2 sata tjedno prof. Nada Bratani

francuski jezik

3. razred (a, b, c, d), jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Jadranka Strabi

4. razred (a, c, d), jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Jadranka Strabi

ruski jezik

3. razred (a, b, c, d), jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Elena Erak

4. razred (b, c, d), jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Elena Erak

geologija, svi razredi, jedna grupa 2 sata tjedno - prof. Iva Medveek

vokalna vieglasna glazba, svi razredi, jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Monika Harja

retorika, svi razredi, dvije grupe PO 1 sat tjedno - prof. Ida Dvorak

Fakultativna nastava je djelomice ograniena pomanjkanjem prostora zbog kolidiranja satnice s osnovnom kolom. Isti problem se javlja i s organiziranjem slobodnih aktivnosti.

Dopunska nastava

hrvatski jezik za inojeziare (povratnike),1. 4. razredi, jedna grupa, 2 sat tjedno - prof. Blaenka ovi

matematika, 1. razredi, jedna grupa, 1 sat tjedno - prof. Jasminka Popovi

matematika, 2. razredi, jedna grupa, 1 sat tjedno - prof. Jasminka Popovi

matematika, 3. razredi, jedna grupa, 1 sat tjedno - prof. Jasminka Popovi

fizika, 1. razredi, jedna grupa, 1 sat tjedno - prof. Davor Benedik

kemija, 2. razredi, jedna grupa, 1 sat tjedno - prof. Ljerka Planini

Dodatna nastava

matematika - priprema za dravnu maturu, 4. razredi (via i nia razina), prof eljka poljar 1 sat tjedno i prof. Ivana Peri (zamjena za Tamaru Rabuzin) 3 sata tjedno

hrvatski jezik - priprema za dravnu maturu, 4. razredi (a, b, c,d), jedna grupa, 2 sata tjedno - prof. Jelena Glava

engleski jezik priprema za dravnu maturu, 1 sat tjedno prof. Anda Lukovnjak

4. Izvannastavne tj. slobodne aktivnosti

UNESCO grupa, svi razredi, 1 sat tjedno - prof. Milan Josi i Anelka Vincek, knjiniari (sudjelujemo u UNESCO-om projektu povezivanja kola diljem svijeta s ciljem razvijanja tolerancije, razumijevanja i prevladavanja svih vrsta predrasuda)

Prva pomo i Crveni kri, drugi razredi, 1 sat tjedno - prof. Ljerka Planini

Humanitarni klub, svi razredi, 1 sat tjedno - prof.Marija Hodak

Debatni klub, svi razredi, 1 sat tjedno-prof. Ana Boban Lipi (koordinator)

Novinarska grupa, svi razredi, 1 sat tjedno prof. Ida Dvorak

English book club, svi razredi 1 sat tjedno- prof. Elena Erak

kolsko sportsko drutvo, svi razredi, 1 sata tjedno prof. Mladen Rossini

Tijekom kolske godine 1995./96. ustanovljen je kolski sportski klub u kojem se odvijaju slobodne aktivnosti uenika u sportskim grupama, rekreativni sport, te kolska i meukolska sportska natjecanja uenika. Aktivnost K je u meuvremenu regulirana novim Propisnikom i sada djeluje kao kolsko sportsko drutvo (SD).

Cilj SDa je poticanje uenika na bavljenje sportom, razvoj zdravih ivotnih navika, razvoj motorikih sposobnosti, poticanje momadskog i sportskog duha.

SD ove k. god. imat e sekcije za sljedee sportove:

koarka (muka)

nogomet (muki).

Nai su uenici u velikom broju ukljueni u rad sportskih i kulturno-umjetnikih drutava, glazbenih i baletnih kola i kola stranih jezika izvan kole gdje zadovoljavaju one potrebe koje nemamo prostornih, kadrovskih ili financijskih mogunosti.

5. Ispiti za polaganje stranih jezinih diplomaNjemaka jezina diploma - DSD

Uenici etvrtih razreda nae kole, koji ue njemaki jezik imaju mogunost polaganja ispita znanja iz njemakog jezika po njemakim pravilima, standardima i kriterijima. Uenici koji poloe ispit dobivaju Deutsches Sprachdiplom. Ona im omoguava upis na visoka uilita i fakultete bez posebne provjere poznavanja njemakog jezika u Njemakoj, Austriji i vicarskoj.

Priprema uenika za njemaku jezinu diplomu organizirana je u vidu fakultativne nastave 2 sata tjedno koja e se provoditi u etiri grupe te u okviru redovne nastave njemakog jezika za uenike u njemakom dvojezinom programu.

Francuska jezina diploma - DELF i DALF

Uenici etvrtih razreda nae kole, koji ue francuski jezik imaju mogunost polaganja ispita znanja iz fancuskog jezika i stjecanje DELF i DALF diploma. To su jedine diplome o poznavanju francuskog jezika koje izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske stranim dravljanima.

DALF omoguuje izravan upis na sva sveuilita u Francuskoj i ostala frankofonska sveuilita bez prethodne provjere poznavanja francuskog jezika. Jedan je od neophodnih uvjeta za upis u meunarodne centre za poslijediplomske europske studije.

DELF i DALF stjeu se na temelju pismenih i usmenih ispita pred mjeovitim, hrvatsko-francuskim povjerenstvom. Polaganje ispita se organizira dvaput godinje.

6. Uenike aktivnosti i dogaanja u koli

Svake godine u koli se organizira burza knjiga, Boini sajam, Valnetinovo, maskenbal i proslava Dana kole.

7. Preventivni program zlouporabe droga i nasilnikog ponaanja Program mjera za poveanje sigurnosti i prevenciju

Nositelj programa koji obuhvaa razliite aktivnosti su nastavnici i struno-razvojna sluba XVIII. gimnazije. Programe e realizirati nastavnici, strune suradnice i vanjski suradnici - strunjaci za pojedina podruja

U 1. razredima odrat e se radionice i/ili predavanja

1. Kako uspjeno uiti

1. tetan utjecaj droga predavanje djelatnika policije

U 2. razredima odrat e se radionice i/ili predavanja

1. tetan utjecaj puenja

U 3. razredima odrat e se radionice i/ili predavanja

1. Utjecaj droga na ivani sustav

1. Utjecaj alkohola na ivani sustav

1. Izbor budueg zanimanja

1. Nasilje u maloljetnikim vezama

U 4. razredima odrat e se radionice i/ili predavanja

1. Profesionalna orijentacija

1. Dravna matura

U koli se tijekom cijele godine odvija niz aktivnosti koje pridonose razvoju samopouzdanja, kompetencija i preveniraju nepoeljne oblike ponaanja.

Na SRO-u razrednici e s uenicima obraditi razliite teme koje potiu odgovorno ponaanje, kao i teme koje predlau sami uenici.

S uenicima e struno-razvojna sluba kole redovito voditi individualne i grupne savjetodavne razgovore.

kolsko portsko drutvo omoguava uenicima bavljenje cijelim nizom slobodnih aktivnosti nakon nastave ili subotom (koarka, odbojka, nogomet, planinarenje, ples) i sudjelovanje na natjecanjima

Terenska nastava iz razliitih predmeta omoguava iskustveno uenje te bolje upoznavanje uenika i profesora i doprinijela boljem ozraju u koli.

Uenici mogu polagati ispit za DSD i DELF diplome.

U koli djeluju brojne fakultativne skupine i slobodne aktivnosti, a provode se i brojni projekti pa svaki uenik moe nai neto to odgovara njegovim interesima

U svrhu spreavanja kolskog neuspjeha organizirana je dopunska nastava iz matematike i hrvatskog jezika,a za maturante su organizirane pripreme iz hrvatskog jezika i matematike za polagane dravne mature.

U cilju promicanja pozitivnih ivotnih vrijednosti i tolerancije za Dan kole ukljuit emo se u meunarodnu ueniki futsal turnir u sklopu projekta Straenfuball fr Toleranz organizacije mladih iz Brandenburga

Na Danima otvorene nastave obraivat e se tema koju e zajedniki odabrati uenici i nastavnici, a sami uenici bit e edukataori i voditelji radionica.

Svi uenici i nastavnici sudjelovat e u humanitarnom Boinom sajmu. Dio sredstava bit e uplaen u humanitarne svrhe, a dio e biti na raspolaganju Vijeu uenika.

Uenici e sudjelovati u akcijama Crvenoga kria (dobrovoljno davanje krvi) i Karitasa i kolskog Humanitarnog kluba.

Za uenike bez izostanaka i one koji su bili uspjeni na razliitim natjecanjima organizirat e se edukativni nagradni izlet tijekom listopada.

Vijee uenika redovito e se sastajati i biti konzultirano u vezi odreenih odluka vezanih za uenike, a razmatrat e se i njihovi prijedlozi.

PREVENTIVNI PROGRAMI

NE ZATO JER NE - uenici 1. razreda, prof. Ana Boban Lipi

SIGURNOST U PROMETU uenici 1. razreda, prof. Ana Boban Lipi

TKO NE DJELUJE, SUDJELUJE - uenici 3. razreda, prof. Ana Boban Lipi

kolska psihologinja:

Ana Boban Lipi, prof.

8. Kulturna i javna djelatnost kole

Uenici svih razreda posjeivat e aktualne kazaline i kino predstave te izlobe u organizaciji nastavnika hrvatskog jezika, likovne umjetnosti, razrednika i drugih nastavnika. Cilj ovog oblika izvannastavne aktivnosti je obogaivanje nastave pojedinih predmeta, znanja i ope kulture uenika te razvijanje navike koritenja brojnih kulturnih sadraja u Zagrebu.

Kazaline priredbe i likovne izlobe

Profesori hrvatskog jezika i likovne umjetnosti tijekom kolske godine posjetit e s uenicima odabrane predstave i izlobe u gradskim kazalitima i muzejima.

Pjevaki zbor

Zbor nastupa na kolskim i izvankolskim priredbama pod vodstvom prof. Monike Harja.

Sveana podjela maturalnih svjedodbi

Svake godine organizira se sveana podjela svjedodbi uenicima dvojezinih razreda u prisustvu visokih uzvanika iz Savezne Republike Njemake i Republike Francuske te predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Gradskog ureda za obrazovanje.

Proslava dana maturanata

Maturanti tradicionalno uz prigodan program slave zavretak srednjokolskog obrazovanja i oprataju se od kole.

Tribine i radionice

Tijekom godine organizirat e se tribine i radionice za uenike i roditelje o prevenciji razliitih bolesti, rizinih ponaanja i zaustavljanju nasilja. Nastavit emo suradnju sa savjetovalitem Luka Ritz te e nai uenici prisustvovati predavanjima i radionicama koje su zanimljive i aktualne za njihovu dob. Od k. god. 2013./14. redovno se odravaju tribine Tribina 18. Ova tribina je projekt retorike grupe kole, kojim se eli potaknute mlade na raspravu o rjeavanju aktualnih drutvenih problema u Hrvatskoj.

Humanitarne akcije

Uenici aktivno sudjeluju u radu Crvenog kria. Dio uenika 3. i 4. razreda su dragovoljni darivatelji krvi. Suradnja s podrunim odborom Crvenog kria je veoma dobra.

Velik broj uenika sudjeluje u humanitarnim akcijama koje organizira Caritas.

U koli djeluje i humanitarni klub za koji su vodi prof. Marija Hodak te dio uenica bavi humanitarnim radom.

U koli se svake godine odrava Boini sajam kojega organiziraju prof. Jelena glava i Monika Harja. Na sajam su osim roditelja i rodbine pozvani svi zainteresirani itelji alate. Vijee uenika odreuje kome e se donirati prikupljena sredstva.

Kviz znanja

Jednom mjeseno knjinica organizira nagradno pitanje iz razliitih podruja ljudskog djelovanja te se organizira izvlaenje tonog odgovora, a dobitnika se nagrauje prigodnim poklonom.

Meunarodna suradnja

Od kraja k. god. 1993./94. kola se ukljuila u UNESCO-ov veliki projekt povezivanja kola diljem svijeta s ciljem razvijanja tolerancije, razumijevanja i prevladavanja svih vrsta predrasuda. Suradnja se i dalje uspjeno nastavlja. kola je postala prva UNESCO-ova srednja pridruena kola u Zagrebu, to je obvezuje da radi jo intenzivnije na raznim projektima u samoj koli, te s drugim kolama u Hrvatskoj i inozemstvu

Suraujemo s gimnazijama u Njemakoj i Austriji, u prvom redu razmjenom uenika, profesora, pisama i projekata te razmjenom didaktikih materijala.

Kao i svake kolske godine odvijat e se meunarodna suradnja na raznim razinama i u raznim oblicima.

Nastavit e se:

boravak uenika i pohaanje kole u Dijonu i Orsay-u, Francuska

suradnja/razmjena uenika s francuskom i njemakom internacionalnom kolom u Zagrebu (Eurocampus)

suradnja s Austrijskim kulturnim forumom i veleposlanstvom

suradnja s Goethe-Institutom

suradnja s ZFA

suradnja s Veleposlanstvom Savezne Republike Njemake

suradnja s Veleposlanstvom Republike Francuske

suradnja s Talijanskim kulturnim centrom,

suradnja s Britanskim savjetom,

suradnja s Francuskim institutom

OstaloZnaajne obljetnice, blagdani i aktualni dogaaji obiljeavat e se u koli na panoima, izlobama i nastavnim satima.

Uenici i nastavnici njegovat e do sada uspostavljene veze s drugim kolama i ustanovama i inicirati nove.

9. Promidba kole

kola provodi program koji naroito razvija jezine kompetencije pa eli potaknuti na upis uenike koji viejezinost prepoznaju kao vanu u svom buduem ivotu. Svake godine organizira se prezentacija kole u osnovnim kolama Grada Zagreba, Dan otvorenih vrata i predstavljanje na smotri Dojdi osma. Cilj je informirati uenike o kvalitetama kole i mogunostima koje prua te potaknuti na upis one koji imaju slian interes i viziju daljnjeg obrazovanja kao i naa kola.

VI. KADROVSKA OSNOVA RADA

U radnom odnosu u koli je 54 radnika/ca, od ega je 47 nastavnika/ca, ravnateljica i 6 osoba koje rade na administrativno-tehnikim poslovima, u to nisu ukljueni lektori stranih jezika.

Na administrativnim poslovima rade tajnica kole, voditeljica raunovodstva i administrativno-raunovodstvena radnica, a na tehnikim poslovima domar-podvornik i spremaica. U radnom odnosu su trenutno na radnom mjestu tajnice dvije osobe. Tajnica koristi pravo na rad sa skraenim radnim vremenom pa drugu polovicu radnog vremena obavlja osoba zaposlena na odreeno vrijeme.

Od nastavnika, etiri osobe su struni suradnici: psihologinja, pedagoginja i dva knjiniara. Psihologinja uz poslove strunog suradnika odrava i nastavu psihologije.

U koli nastavu odravaju jedan lektor njemakog jezika i dva lektora francuskog jezika.

Na neodreeno radno vrijeme u koli je zaposleno 45 radnika/ca, a s 9 radnika/ca zasnovan je radni odnos na odreeno vrijeme, u to nisu ukljueni lektori s kojima se takoer zasniva radni odnos na odreeno vrijeme, u pravilu za tekuu kolsku godinu.

VII. UPRAVLJANJE KOLOM

kolom upravlja kolski odbor.

Ravnateljica je poslovodni i struni voditelj kole.

1. Ravnateljica

Programski sadraji

Vrijeme: kolovoz i rujan

1. Poslovi planiranja i programiranja

Izrada programa rada ravnatelja.

Izrada kolskog kurikuluma.

Rad na programu rada kole.

Briga o izradi plana i programa rada nastavnika i strunih suradnika.

Planiranje nabave uila, pomagala, udbenika, prirunika, strune literature, uenike lektire i ostalog didaktinog materijala.

Izrada kalendara rada kole.

Sudjelovanje u izradi plana i programa uvoenja nastavnika pripravnika - volontera u nastavniku praksu i profesiju.

Aktivnosti oko preseljenja kole na novu lokaciju

2. Poslovi organizacije rada kole

Odreivanje zaduenja nastavnika, strunih suradnika i ostalih radnika kole.

Vrijeme: Srpanj i kolovoz

Odreivanje namjene unutarnjeg kolskog prostora radi djelotvornijeg koritenja.

Vrijeme: Srpanj i kolovoz

- Zapoljavanje novih djelatnika.

Vrijeme: kolovoz i kontinuirano

Organizacija radnog tjedna.

Sudjelovanje u organizaciji svih oblika odgoja i obrazovanja.

Vrijeme: Rujan

Briga o pravodobnosti i kvaliteti izradbe rasporeda sati.

Vrijeme: Kolovoz, rujan i svibanj

U suradnji sa socijalnom pedagoginjom i satniarkom - organizacija deurstva nastavnika i uenika.

Vrijeme: Rujan

Organizacija sveanog obiljeavanja dravnih blagdana i drugih vanih nadnevaka i dogaaja.

Vrijeme: Prema kalendaru

Organizacija uenikih ekskurzija i izleta.

Vrijeme: Lipanj, rujan, listopad

Organizacija rada ispitnih povjerenstava za razredne, predmetne, razlikovne i popravne ispite.

Vrijeme: Lipanj, srpanj, kolovoz i

prema potrebi

Organizacija rada ispitnih povjerenstava za dravnu maturu u suradnji s ispitnom koordinatoricom.

Vrijeme: kontinuirano

Sudjelovanje u organizaciji polaganja strunih ispita nastavnika pripravnika.

Vrijeme: Prema Pravilniku

Organizacija sveane dodjele certifikata o pohaanju dvojezine nastave, maturalnih i drugih svjedodaba.

Vrijeme: svibanj, lipanj i srpanj

- Sudjelovanje u organizaciji promidbe kole.

Vrijeme: oujak, travanj, svibanj i

prema potrebi

3. Poslovi voenja

Briga o zdravstvenom stanju radnika kole.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Povezivanje radnika radi ostvarivanja zajednikih odgojno-obrazovnih ciljeva.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Pripremanje i voenje sjednica nastavnikog vijea.

Vrijeme: Prema potrebi

Briga o radu razrednih vijea i strunih aktiva u koli.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Briga o radu Vijea uenika.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Poslovi opremanja nastavnih programa - nastavna sredstva i pomagala.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Poticanje nastavnika i strunih suradnika na stalno struno usavravanje.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Suzbijanje neprimjerenih postupaka u odnosu nastavnik - roditelj i nastavnik - uenici.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Briga o odgovornom odnosu radnika i uenika prema koli i kolskoj imovini.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

4. Praenje, promicanje i vrednovanje ostvarivanja plana i programa rada kole

Pedagoko-instruktivni rad - praenje realizacije odgojno-obrazovnog procesa (praenje rada nastavnika u nastavnom procesu).

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Uvid u ostvarenje programa rada razrednih odjela.

Vrijeme: Prosinac, travanj, lipanj

Praenje ostvarivanja suradnje kole i roditelja.

Vrijeme: Prosinac, travanj i lipanj

Praenje izostajanja uenika s nastave te uvid u razloge izostajanja.

Vrijeme: Prosinac, travanj, lipanj

Praenje i ostvarenje programa pripravnikog staa.

Vrijeme: Prema planu polaganja

Praenje rada ispitnih povjerenstava. Vrijeme: Lipanj, srpanj, kolovoz i prema potrebi

Ralamba ostvarenih rezultata odgoja i obrazovanja na polugoditu i na svretku kolske godine, prosudba i isticanje dobrih rezultata te iznoenje prijedloga za unapreivanje odgoja i obrazovanja i uklanjanja moebitnih nedostataka i nepravilnosti.

Vrijeme: Prosinac, lipanj, kolovoz

5. Savjetodavni rad

Suradnja i pomo u ostvarenju poslova i zadaa nastavnika, strunih suradnika i ostalih radnika kole.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Savjetovanje i suradnja s roditeljima uenika.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Savjetodavni razgovori s uenicima.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Savjetovanje i suradnja s Vijeem roditelja.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Savjetovanje i suradnja s Vijeem uenika

Vrijeme: Tijekom kolske godine

6. Zdravstvena i socijalna zatita uenika

Suradnja s lijenikom kolske medicine radi zatite zdravlja i zdravstvenih pregleda uenika.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Suradnja s ustanovama socijalne skrbi, upoznavanje socijalnih prilika uenika te pruanje pomoi prema mogunosti kole.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Posebna briga o djeci - stradalnicima Domovinskog rata.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

-Posebna briga o uenicima inojeziarima Vrijeme: Tijekom kolske godine

7. Administrativno-upravni poslovi

Rad i suradnja s tajnitvom kole.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Praenje primjene zakona, provedbenih propisa, pravilnika i naputaka Ministarstva prosvjete i sporta te priprema prijedloga opih akata

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Uvid u pravodobnost izradbe i kvalitetu voenja pedagoke i administrativno-upravne dokumentacije.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Uvid u odlaganje i pohranu te praenje uvanja kolske arhive: razrednih knjiga, matinih knjiga, maturalnih radova, oevidnika Nastavnikog vijea i drugih vanih dokumenata kole.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

8. Financijsko-raunovodstveni poslovi

Suradnja s raunovodstvom u izradbi financijskog plana kole, izvjea i zavrnih rauna o financijskom poslovanju.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Namicanje novanih sredstava za kvalitetno ostvarivanje programa rada kole.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Briga o moebitnim donacijama koli.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

- Ugovori o plaanju posebnih i poveanih trokova obrazovanja u dvojezinoj nastavi.

Vrijeme: rujan i kontinuirano

9. Poslovi odravanja i zatite

Briga o odravanju kolskog prostora i njegovu najracionalnijem koritenju.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Uvid u odravanje opreme i sredstava.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Uvid u odravanje istoe.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Briga o protupoarnoj zatiti i izobrazbi nastavnog i drugog osoblja za rad s protupoarnim aparatima.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

Briga o zatiti uenika i radnika u koli.

Vrijeme: Tijekom kolske godine

-Briga o vjebi evakuacije i spaavanja

Vrijeme: rujan, listopad

10. Suradnja s raznim ustanovama

Suradnja s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta RH

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova RH.

Suradnja s gradskim, opinskim i dravnim vlastima.

Suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje i sport.

Suradnja s Poglavarstvom grada Zagreba.

Suradnja s Uredom gradske uprave Medveak-Gornji Grad.

Suradnja s Udrugom hrvatskih srednjokolskih ravnatelja, Udrugom hrvatskih gimnazija, Udrugom ravnatelja hrvatskih gimnazija i rad u Aktivu srednjokolskih ravnatelja Grada Zagreba i Aktivu ravnatelja zagrebakih gimnazija.

Suradnja s Udrugom hrvatskih gimnazija.

Suradnja s Francuskom i Njemakom meunarodnom kolom

Suradnja s Njemakim i Francuskim veleposlanstvom

Suradnja s Kulturkontaktom Austrija

Suradnja s Goethe-institutom

Suradnja s francuskim institutom

Suradnja sa upnicima okolnih upa i uope s crkvenim vlastima.

Suradnja s ustanovama koje organiziraju susrete, smotre i natjecanja uenika.

Suradnja sa kolama u inozemstvu u okviru projekata i razmjene uenika

Suradnja s izvankolskim organizacijama za odgoj i obrazovanje mladei.

Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama i klubovima.

Suradnja s Filozofskim i Prirodoslovno-matematikim fakultetom.

Suradnja s Crvenim Kriem grada Zagreba

Suradnja sa zdravstvenim ustanovama radi suzbijanja svih oblika ovisnosti kolske mladei

Suradnja s udrugama za suzbijanje svih oblika ovisnosti kolske mladei

Suradnja savjetovalitem Luka Ritz

Suradnja sa svim drugim humanitarnim organizacijama za ostvarenje to zdravijeg i uravnoteenijeg odrastanja i ivota mladei te s raznim medicinsim ustanovama

Suradnja s medijima

Vrijeme za sve navedeno:

Tijekom kolske godine

11. Voenje dokumentacije o radu kole te ostali neplanirani i nepredvieni poslovi tijekom kolske godine.

Tijekom cijele godine stalna suradnja s Nastavnikim vijeem, razrednicima, tajnicom, raunovoom, administrativno-raunovodstvenom radnicom, kolskim odborom, Upravom za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta rada Ministarstva prosvjete i sporta, Ministarstvom prosvjete i sporta, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Policijskom upravom Grada Zagreba te ostalim strunim slubama, kao i mjesnim dravnim i crkvenim vlastima.

2. kolski odbor

kolski odbor e na svojim sjednicama, uz poslove propisane Statutom, posebno razmatrati sljedee:

usklaivanje opih akata sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem kolstvu, Statutom kole, Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom te donoenje novih na temelju zakona i Statuta kole,

donosi kolski kurikulum na prijedlog Nastavnikog vijea, Godinji plan i program kole za tekuu godinu i Izvjetaj o radu za prethodnu kolsku godinu

kontinuiran rad na donoenju novih opih akata kole,

ostale poslove u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem kolstvu i Statutom kole.

Sjednice kolskog odbora e se odravati prema potrebi.

VIII. struni suradnici

Struni suradnici na koli su profesori:

Ana Boban Lipi - kolska psihologinja

Marijeta Parabi - socijalna pedagoginja

Anelka Vincek - knjiniarka

Milan Josi - knjiniar

IX. GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLSKOG PSIHOLOGA

PODRUJE RADA

POSLOVI I ZADACI

SADRAJ RADA

VRIJEME IZVRENJA

PLANIRAN BROJ SATI

POSLOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU RADA KOLE

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

1. izrada godinjeg plana i programa rada psihologa

1. suradnja u izrada godinjeg plana i programa rada kole

1. suradnja u izrada godinjeg plana i programa rada kole

1. suradnja u pripremi NV

rujan

tijekom godine

50

SUDJELOVANJE U PRIPREMI I PROVEDBI UPISA

1. sastavljanje plana promidbe kole

1. posjet osnovnim kolama i informiranje 8. razreda o XVIII. gimnaziji

oujak -lipanj

50

PRIPREMA PREDAVANJA I IZRADA PISANIH MATERIJALA

priprema izlaganja i materijala za Dan otvorenih vrata

1. izrada razliitih materijala uenike, nastavnike i roditelje

1. priprema predavanja i materijala za SRZ

1. priprema materijala za profesionalnu orijentaciju

1. priprema predavanja i izrada pisanih materijala za Nastavniko vijee

1. priprema izlaganja i materijala za Vijee roditelja

svibanj

tijekom godine

20

ZATITA MENTALNOG ZDRAVLJA UENIKA I POBOLJAVANJE KVALITETE IVOTA

RAD S UENICIMA

preventivni rad

organizacija i/ili provoenje razliitih preventivnih programa za uenike

savjetodavni rad

1. individualno savjetovanje uenika s osobnim, kolskim i obiteljskim problemima

praenje uenika

1. I. razreda

1. s duim izostancima zbog bolovanja

1. kroninim bolestima i smetnjama u razvoju

poticanje aktivne i odgovorne uloge u koli i drutvu

1. podrka aktivnostima koje iniciraju uenici

tijekom godine

300

SURADNJA I SAVJETOVANJE NASTAVNIKA

1. upuivanje nastavnika i razrednika u specifinosti adolescentnog razdoblja kroz individualni savjetodavni rad ili tematska nastavnika vijea

1. savjetodavni razgovor o specifinostima i dogovor o tretmanu pojedinih uenika ili razrednih odjela

1. suradnja s nastavnicima u rjeavanje problema s uenicima

1. suradnja i pomo razrednicima u voenju razrednog odjela (zajednika priprema SRZ-e, sudjelovanje na RV, razgovori s roditeljima i sl.)

1. upuivanje na strunu literaturu

tijekom godine

40

SURADNJA I SAVJETOVANJE RODITELJA

1. upoznavanje s osobitostima i problemima djece

1. savjetovanje i podrka roditeljima u rjeavanju problema s djecom

1. upuivanje u karakteristina ponaanja u adolescenciji

1. savjetovanje u traenju pomoi u institucijama izvan kole

tijekom godine

50

POVJERENSTVA I KOMISIJE

1. Rad u Povjerenstvu za praenje pripravnika

10

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE

1. informiranje uenika 8. razreda i njihovih roditelja o XVIII. gimnaziji

1. savjetovanje i informiranje uenika koji ele ili se preporua promijeniti program

1. individualno i grupno informiranje i savjetovanje uenika IV. razreda

1. organizacija prezentacije pojedinih fakulteta u prostorima kole

1. organiziranje posjeta Smotri sveuilita

tijekom godine

(datum koji odredi Sveuilite)

80

UNAPREIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

PRAENJE REALIZACIJE I PODIZANJE KVALITETE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA

1. analiza rada na kraju I. i II. obrazovnog razdoblja, utvrivanje aktualnih problema u odgojno-obrazovnom procesu i prijedlozi za njihovo rjeavanje (diskusija RV, NV)

1. analiza kriterija ocjenjivanja unutar tima sustrunjaka i rad na usaglaavanju istih

1. podrka i pomo razrednicima poetnicima

1. posjet nastavi i analiza nastavnoga sata

sijeanj, lipanj

tijekom godine

30

STRUNO USAVRAVANJE

INDIVIDUALNO

1. praenje literature, periodike, strunih asopisa

1. teaj stranog jezika (IPA PROJEKT)

110

KOLEKTIVNO

1. intreno struno usavravanje

1. struni seminari u organizaciji MZO-a i AZOO-a

1. struno usavravanje u okviru SV psihologa Grada Zagreba

1. struno usavravanje u okviru edukacija koje organiziraju HPD i HPK.

60

OSTALI POSLOVI

1. voenje dokumentacije

1. suradnja s institucijama izvan kole (MZO, kolska ambulanta, Gradski ured za obrazovanje, bolnice, savjetovalita,...)

1. organizacija predavanja vanjskih suradnika

1. svi poslovi koje nije mogue unaprijed predvidjeti

tijekom godine

50

kolska psihologinja:

Ana Boban Lipi, prof.

X. GODINJI PLAN I PROGRAM strune suradnice - pedagoginje

Red. br.

PODRUJE RADA

PLANIRANO SATI

VRIJEME

REALIZACIJE

1

NEPOSREDAN RAD

875

tijekom kolske godine

1.1

NEPOSREDAN RAD S UENICIMA

560

tijekom kolske godine

Identifikacija i utvrivanje broja uenika sa tekoama u razvoju, uenika sa utjecajnim zdravstvenim tekoama, uenika povratnika i svih ostalih uenika koji zahtjevaju socijalno- pedagoki rad

50

tijekom kolske godine

Identifikacija uenika s manifestiranim poremeajima u ponaanju, te uenika u riziku

50

tijekom kolske godine

Savjetodavni i odgojno- obrazovni rad s uenicima s tekoama u razvoju, poremeajima u ponaanju, te svim ostalim uenicima u potrebi

- individualni oblik rada

- grupni oblik rada - radionice na satima razrednika

Provoenje odgojno-obrazovnog tretmana produenog strunog postupka

410

tijekom kolske godine

Upis uenika u prvi razred

50

travanj- kolovoz 2014.

1.2.

SURADNJA S NASTAVNICIMA I STRUNIM SURADNICIMA

105

Prikupljanje i razmjena informacija o uenicima s poremeajima u ponaanju, uenicima s tekoama u razvoju i ostalim uenicima u potrebi

Pomo u izradi i voenju pedagoke dokumentacije

Savjetodavni rad s nastavnicima

Sudjelovanje u ostvarivanju odgojnih postupaka

Sudjelovanje na sjednicama razrednih i Nastavnikog vijea

Izvedbeni i operativni planovi nastavnika

Uvoenje nastavnika pripravnika u rad

Obilazak nastave

Pomo u realizaciji zdravstvenog odgoja

tijekom kolske godine

1.3.

SURADNJA S RODITELJIMA

105

Upoznavanje roditelja s ulogom i zadacima rada socijalnog pedagoga i drugih organizacija koje mogu pomoi uenicima i roditeljima

Radionice za roditelje

Sudjelovanje i pomo u pripremi roditeljskih sastanaka

Pomo i savjetovanje roditelja o odgojnim postupcima

Sudjelovanje na sjednicama Vijea roditelja

Pruanje informacija o napredovanju uenika

tijekom kolske godine

1.4.

SURADNJA S RAVNATELJICOM

70

Suradnja u izradi rasporeda rada, te plana i programa rada

Dogovor o suradnji sa strunim i drutvenim ustanovama izvan kole

Prikupljanje podataka o uenicima u potrebi

Ustrojstvo i provoenje rada s uenicima

Suradnja oko svih vanih poslova vezanih za rad kole

tijekom kolske godine

1.5.

SURADNJA SA STRUNIM I DRUTVENIM USTANOVAMA KOJE SKRBE O ZDRAVLJU, ZATITI, ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE

35

Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta

Gradski ured za obrazovanje

Centri za socijalnu skrb

Hrvatski zavodi za zapoljavanje

Policija

Zdravstvene ustanove

Osnovne i srednje kole

Obiteljski centar

Sve relevantne organizacije bitne za rad kole

tijekom kolske godine

2

POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOKOG RADA

869

2.1.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

135

Izrada godinjeg plana i programa rada

Izrada mjesenih planova i programa rada

Izrada kurikularnih aktivnosti

Planiranje savjetodavnih, dijagnostikih i rehabilitacijskih postupaka

tijekom kolske godine

2.2.

PRIPREMA ZA NEPOSREDAN RAD

225

Prikupljanje i obrada podataka o uenicima (s poremeajima u ponaanju, tekoama u razvoju i ostalim uenicima)

Priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovni savjetodavni rad

Osiguravanje uvjeta za skupni i pojedinani rad s uenicima

Izrada materijala potrebnih za provoenje grupnog i individualnog rada

Pripremanje predavanja za sjednice Nastavnikog vijea

Pripremanje za satove razrednika

Pripremanje za roditeljske sastanke

tijekom kolske godine

2.3.

STRUNO USAVRAVANJE

140

Praenje strune literature

Sudjelovanje na strunim skupovima pedagoga i socijalnih pedagoga

Sudjelovanje na razliitim strunim skupovima, sjednicama Nastavnikog vijea

Sudjelovanje na strunim usavravanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

tijekom kolske godine

2.4.

VOENJE DOKUMENTACIJE

225

Prikupljanje, sreivanje i upoznavanje pedagoke dokumentacije

Godinji plan i program rada

Tjedni plan i program rada

Dnevnik rada

Voenje dokumentacije o tijeku i realizaciji odgojno-obrazovnog tretmana produenog strunog postupka

Izvjea

Planovi i programi

tijekom kolske godine

2.5.

OSTALO

144

tijekom kolske godine

UKUPNO SATI:

1744

BLAGDANI:

96

GODINJI ODMOR:

240

SVEUKUPNO:

2080

Struna suradnica:

Marijeta Parabi, prof.

XI. GODINJI PLAN RADA STRUNIH SURADNIKA KNJINIARA

A. GODINJI PLAN RADA SREDINJE KNJINICE

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST

Organizirano i sustavno upoznavanje uenika s knjinom i neknjinom graom u knjinici tijekom godine.

Pokretanje i provoenje projekata:

Informacijska pismenost kao dio knjinino-informacijskog obrazovanja usvajanje knjinino-informacijskih znanja za uenike od 1. do 4. razreda

teaj pretraivanja kataloga NSK (maturanti) projekt u suradnji sa Zavodom za knjiniarstvo Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu

upute za pretraivanje strune literature u knjinicama i upute i pravila za pisanje referata, uenici od 1.- 4. razreda, 2 k. sata u razrednom odjelu tijekom godine

organizirani odlazak uenika od 1. - 4. razreda u struni posjet Nacionalnoj i sveuilinoj knjinici, Knjinicama grada Zagreba, knjinici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nagradna igra Saznaj vie

Akcija besplatnog upisa u neku od knjinica grada Zagreba

Pomo uenicima u koritenju razliitih izvora znanja; navikavanje na itanje predgovora, pogovora, bibliografija i kazala, te neposredna pedagoka pomo uenicima pri izboru grae u knjinici, svakodnevno

Pomo uenicima pri obradi zadane teme ili referata iz pojedinih nastavnih podruja

Pretraivanje strojno itljivih kataloga i kataloga na listiima u javnim i znanstvenim knjinicama za potrebe profesora i uenika

Savjet uenicima pri izboru knjiga za uenje i istraivanje, rad u izvannastavnim aktivnostima i izbornoj i dopunskoj nastavi

Posudba lektire, beletristike i strunih knjiga uenicima

Upoznavanje uenika s vrstama i funkcijama kataloga u knjinici kole, te nainom njihova koritenja

Voenje UNESCO grupe 2014.-2015. i izrada plana i programa rada

Voenje knjiniarske skupine i izrada plana i programa rada (ako bude zainteresiranih)

1. STRUNO-KNJININA I INFORMACIJSKO-REFERALNA DJELATNOST

Organizacija i voenje rada u knjinici (i itaonici)

Nabava potrebne opreme (LCD monitor)

Odravanje baze podataka knjinice na Internetu, kako bi se omoguilo online pretraivanje fondova nae knjinice

Odravanje web stranice knjinice

Fotografiranje uenika prvih razreda i izradba cca 120 novih bar code plastificiranih korisnikih iskaznica, te zamjena starih, oteenih i izgubljenih

Samoljepivom folijom FILMOLUX 610 zatititi naljepnice s bar kodom na 210 knjiga (koje ih nemaju ili su oteene)

Nove knjige omatati zatitnim folijama i trakama radi kvalitetnije zatite te poveanja obrtaja posudbe po jednom primjerku

Zatita knjinine grae i popravak oteenih publikacija

Redoviti godinji otpis knjiga

Izradba godinjeg plana i programa rada strunih suradnika knjiniara

Izradba godinjeg izvjea o radu knjinice

Izradba obrazaca za statistiko praenje i evidencija koritenja knjine grae

Voenje pravilne i sustavne nabavne politike knjine i neknjine grae te periodike u ovisnosti o financijskim mogunostima (kupovina s popustom na InterLiberu, te drugim knjinim manifestacijama)

Praenje strune literature, bibliografija i kataloga izdavakih kua i itanje recenzija, kritika i prikaza novih knjiga i strunih asopisa (rad u NSK)

Izradba tematskih i bibliografskih popisa za potrebe uenika i nastavnika na njihov zahtjev

Informiranje uenika i nastavnika o novitetima knjine i neknjine grae u knjinici na oglasnoj ploi kole i web stranici knjinice, izradbom popisa i biltena

Raunalna obradba knjine grae: inventarizacija, klasifikacija, katalogizacija, predmetizacija, signiranje, tehnika obradba grae i zatita knjine grae:

90 naslova beletristike i strunih publikacija na hrvatskom

15 naslova beletristike i strunih publikacija na njemakom

10 naslova beletristike i strunih publikacija na engleskom

5 naslova beletristike i strunih publikacija na francuskom

Odravanje strunog, predmetnog i abecednog raunalnog kataloga

Izradba financijskog izvjea knjinice za 2014. godinu

Izradba financijskog plana nabave knjinine grae u 2015. god.

3. STRUNO USAVRAVANJE

Praenje i itanje knjine grae: strunih knjiga, beletristike i asopisa

Praenje novoizdane strune literature s podruja knjiniarstva i informacijskih znanosti na BDI odjelu Gradske knjinice, Odjelu za knjiniarstvo NSK te knjinici Katedre za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za kolske knjiniare koje organiziraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta ili Razvojna sluba NSK te druge institucije:

Struni skup povodom obiljeavanja Meunarodnog dana pismenosti 2014. godine, KGZ, Zagreb, 8. rujna 2014.

Radionica Revizija i otpis knjinine grae u knjininom sustavu METEL win, POINT, GK Metel Oegovi i FOI, Varadin, 17.9.2014.

11. okrugli stol za knjinine usluge za osobe s posebnim potrebama: UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - primjena u knjinicama u Hrvatskoj u svijetlu lanstva u Europskoj uniji" KGZ, Zagreb, 26.9.2014.

10. meunarodni struni skup Knjinica - sredite znanja i zabave: Na mladima svijet ostaje, Gradska knjinica "Ivan Goran Kovai" Karlovac, 2.-3.10.2014.

5. okrugli stol za kolske knjinice: Obrazovna uloga kolske knjinice, HKD, Ivanec, Srednja kola Ivanec, 3.10.2014.

1. sastanak upanijskog strunog vijea kolskih knjiniara, MZOS, Zagreb, listopad 2014.

Mjeseca hrvatske knjige 2014., Sveanost otvaranja, KGZ, Split, 15.10.2014.

4. samostalni struni skup HUK-a, Sine qua non kolskoga knjiniarstva, HUK. Zadar, 24.-25.-10.2014.

Struni skup Djeji odjel partner obitelji i predkolskoj ustanovi, HKD, Vinkovci, 7.11.2014.

PSSST! 8. Festival nijemog filma, Zagreb, Centar za kulturu Trenjevka, 6.-8.11.2014.

Meunarodni struni skup Knjinica sredite grada, NK Vlado Gotovac, Sisak, studeni 2014.

14. Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, Prava korisnika i slobodan pristup informacijama, HKD, 10.12.2014., Zagreb

2. sastanak upanijskog strunog vijea kolskih knjiniara, Zagreb, veljaa 2015.

27. Proljetna kola kolskih knjiniara, MZOS, travanj 2015.

8. okrugli stol Knjinice i suvremeni menadment... NSK, travanj 2015.

14. okrugli stol o pokretnim knjinicama, Karlovac, travanj 2015.

5. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, NSK, svibanj 2015.

6. okrugli stol o zaviajnosti u knjigama za djecu i mlade. Gradska knjinica Marka Marulia, Split, svibanj 2015.

3. sastanak Meuupanijskog strunog vijea kolskih knjiniara, MZOS, lipanj 2015.

Seminari i struna predavanja u organizaciji Katedre za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta.

Knjiniarski kolokviji u organizaciji Knjinice Instituta Ruera Bokovia.

Teajevi u organizaciji Centra za stalno struno usavravanje knjiniara u Zagrebu.

Struni seminari za kolske knjiniare u organizaciji Matine slube KGZ.

Programi Informativnog utorka, Informativne srijede i Internog etvrtka, svakog mjeseca, KGZ.

Strune aktivnosti u Hrvatskoj udruzi kolskih knjiniara (HUK), kao lana urednitva strunih izdanja.

Ostali skupovi u knjiniarstvu tijekom godine (koji do sada nisu najavljeni)

Usavravanje za raunalnu obradbu grae u knjinici (NSK, SRCE, POINT)

Posjet kolskim knjinicama i upoznavanje s oblicima rada u njima (dvije srednjokolske knjinice, po dogovoru s knjiniarima srednjih kola)

Posjet InterLiberu, meunarodnom sajmu knjiga, prikupljanje reklamnog i informativnog materijala, te razgovori i dogovori s izdavaima i nakladnicima u svezi nabave knjiga za knjinicu; izdvojiti 7.000 kn od zakasnina za kupovinu knjiga po povoljnim sajamskim cijenama, 11. 16.11.2014.

Mjesec hrvatske knjige - O emu govorimo kada govorimo o ljubavi?!, 15.10. - 15.11.2014., predavanja i struni skupovi, izrada plakata

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJINICE

Organizacija i planiranje kulturnih sadraja

Gostovanje glumca (naknadno e biti odabrana predstava i glumac/ica) povodom Svjetskog dana poezije

Pripremanje i postavljanje tematskih izloaba na panoima u skladu s odgojnim i obrazovnim programom kole i uz suradnju s knjinicom Medveak, Gradskom knjinicom, NSK i knjinicom Prehrambeno-tehnoloke kole (teme i datumi su podloni promjenama ovisno o grai i naknadnim potrebama):

Rujan

Meunarodni dan pismenosti, 8.9.2014.

Meunarodni dan demokracije, 15.9.2014.

Europski dan jezika, 26.9.2014. Vijee Europe

Svjetski dan srca, 29.9.2014.

Listopad

Meunarodni dan starijih osoba, 1.10.2014.

Meunarodni dan uitelja (UNESCO), 5.10.2014.

Dan neovisnosti Republike Hrvatske, 8.10.2014.

Svjetski dan hrane, 16.10.2014.

Meunarodni dan kolskih knjinica, 27.10.2014. (i meunarodni mjesec kolskih knjinica)

Studeni

Dan hrvatskih knjinica, 11.11.2014.

Ivan Maurani, 200 godina roenja, 11.8.2014.

Svjetski dan nepuaa, 17.11.2014.

Dan sjeanja na Vukovar, 18.11.2014.

Prosinac

Dan knjinica grada Zagreba, 7.12.2014.

Meunarodni dan planina, 11.12.2014.

Ivan Generali, 100 godina roenja, 21.12.2014.

Izloba povodom blagdana Boia i Nove godine

Sijeanj

Dan meunarodnog priznanja Republike Hrvatske, 15.1.2015.

Dan sjeanja na Holokaust i spreavanja zloina protiv ovjenosti, 27.1.

Europski dan zatite osobnih podataka, 28.1.2015.

Veljaa

Strossmayer, Josip Juraj, 200 godina roenja, 4.2.2015.

Valentinovo (Dan zaljubljenih), 14.2.2015.

Dan Nacionalne i sveuiline knjinice, 22.2.2015.

Oujak

Meunarodni dan ena, 8.3.2015.

Svjetski dan pripovijedanja, 20.3.2015.

Svjetski dan kazalita, 27.3.2015.

Travanj

Svjetski dan zdravlja, 7.4.2015.

Izloba povodom Uskrsa

400 godina izdavanja knjige Machinae novae/Nove naprave, Fausta Vrania (1615.)

Dan hrvatske knjige i Dan planeta Zemlje, 22.4.2015.

Svjetski dan knjige i autorskog prava, 23.4.2015.

Svibanj

Dan Europe i Dan pobjede nad faizmom, 9.5.2015.

Meunarodni dan muzeja, 18.5.2015.

Meunarodni dan bioloke raznolikosti, 22.5.2015.

Svjetski dan nepuenja, 31.5.2015.

Dan grada Zagreba, 31.5.2015.

Lipanj

- Svjetski dan okolia, 5.6.2015.

- Dan antifaistike borbe u Hrvatskoj, 22.6.2015.

Organiziranje predstavljanja knjiga, knjievnih susreta, projekcija nove grae, organiziranje natjecanja u znanju za uenike i sl. (ovisno o financijskoj potpori kole)

Obiljeavanje obljetnica i znaajnih datuma iz hrvatske povijesti i kulture

Suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, knjinicama, NSK i drugim institucijama

Organiziranje tribina, predavanja i projekcija za uenike (u suradnji sa strunim aktivima)

Informiranje o znaajnim kulturnim manifestacijama u Zagrebu na panoima i web stranici knjinice

1. SURADNJA S NASTAVNICIMA, SURADNICIMA I RAVNATELJICOM KOLE

Suradnja s nastavnicima svih nastavnih podruja glede nabave literature za uenike i nastavnike iz svih znanstvenih podruja, te nabave AV grae za nastavu

Pomo nastavnicima u realizaciji nastavnih sadraja, sadraja slobodnih aktivnosti i izvannastavnih aktivnosti

Priprema i odabir literature nastavnicima za izvoenje nastavnih sati, te suradnja s nastavnicima hrvatskog jezika i knjievnosti glede nabave odreenog broja naslova lektire po slobodnom izboru

Suradnja s nastavnicima glede kulturnih dogaanja u koli, u ovisnosti o financijama.

(predavanja, susreti, gostovanja, izlobe i sl.)

Suradnja s ravnateljicom, psihologinjom i socijalnom pedagoginjom glede nabave literature nastavnicima za struno usavravanje (u ovisnosti o financijskim mogunostima)

Suradnja s voditeljicom raunovodstva (financijski plan knjinice)

6. SJEDNICE NASTAVNIKOG VIJEA I STRUNIH AKTIVA

Sjednice Nastavnikog vijea tijekom kolske godine

Sastanci strunih aktiva pojedinih predmeta o boljem koritenju knjiga koje knjinica posjeduje, a nakon zavrenog unosa podataka o svim publikacijama

Sastanci strunih aktiva nastavnika hrvatskog jezika i knjievnosti

B. GODINJI PLAN RADA NJEMAKE REFERENCIJALNE KNJINICE (Zbirke knjiga na njemakom jeziku)

Zbirka knjiga na njemakom jeziku ponovno je preseljena u novoureeni podrumski prostor. Potrebno je kompletirati knjinini inventar i zbirku pripremiti za korisnike.

Reinventarizacija, rekatalogizacija, reklasifikacija i tehnika obrada ovoga djela fonda

PODRUJE RADA

SATI

1.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UENICIMA

892

2.

SURADNJA S RAVNATELJICOM, NASTAVNICIMA

I STRUNIM SURADNICIMA

89

3.

STRUNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST

450

4.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

154

5.

STRUNO USAVRAVANJE

263

6.

GODINJI ODMOR

240

UKUPNO :

2.088

Struni suradnici knjiniari:

Milan Josi, mag.bibl., dipl.ing.

Anelka Vincek, prof.

XIV. PLAN RADA KOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA I DEURNIH NASTAVNIKA TIJEKOM PROVEDBE ISPITA

Aktivnost

Vrijeme realizacije

Pohaanje strunih seminara za u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Tijekom cijele kolske godine 2014./2015.

Analiza zaprimljenih predprijava uenika etvrtih razreda

Listopad i studeni 2014.

Analiza zaprimljenih prijava uenika, izrada konanog popisa uenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita

Veljaa,oujak i travanj 2015.

Izrada rasporeda sjedenja uenika po ispitnim prostorijama, te rasporeda deurstava nastavnika po ispitnim prostorijama

Svibanj 2015.

Sastanci prije odravanja svakog ispita dravne mature prema rasporedu odravanja ispita i prireivanje prostorija za odravanje ispita

LJETNI ROK

5.lipanj 2015.

kemija

sociologija

8.lipanj 2015.

politika i gospodarstvo

logika

9.lipanj 2015.

biologija

vjeronauk

10.lipanj 2015.

likovna umjetnost

geografija

11.lipanj 2015.

psihologija

informatika

12.lipanj 2015.

fizika

povijest

16.lipanj 2015.

latinski jezik A i B

17. lipanj 2015.

hrvatski jezik esej A i B

18. lipanj 2015.

hrvatski jezik test A i B

glazbena umjetnost

19. lipanj 2015.

Engleski jezik A i B

panjolski jezik A i B

23. lipanj 2015.

matematika A i B

24. lipanj 2015.

Njemaki jezik A i B oba dijela ispita

Francuski jezik A i B oba dijela ispita

29. lipanj 2014.

talijanski jezik A i B

filozofija

30. lipanj 2015.

etika

Razrjeavanje prigovora uenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita

Lipanj 2015.

- 48 sati od provedbe svakog

ispita

Rok za albe

Razrjeavanje prigovora uenika

Objava konanih rezultata

Podjela svjedodbi

Nakon dostave rezultata ispita kolama 13.7.2015.

13.7.2015 15.7.2015.

20. srpanj 2015.

22. srpanj 2015.

Analiza prijava za jesenski ispitni rok

Kolovoz 2015.

Kolovoz 2015.

Izrada rasporeda sjedenja uenika po ispitnim prostorijama i rasporeda te rasporeda deurstava nastavnika po ispitnim prostorijama

Sastanci prije odravanja svakog ispita dravne mature prema rasporedu odravanja ispita i prireivanje prostorija za odravanje ispita

JESENSKI ROK

26. kolovoz 2015.

logika

glazbena umjetnost

27. kolovoz 2015.

etika

geografija

28. kolovoz 2015.

sociologija

filozofija

1. rujan 2015.

hrvatski jezik A i B oba dijela ispita

2. rujan 2015.

engleski jezik A i B oba dijela ispita

francuski jezik A i B oba dijela ispita

3. rujan 2015.

Matematika A i B

4. rujan 2015.

Njemaki jezik A i B oba dijela ispita

panjolski jezik A i B oba dijela ispita

7. rujan 2015.

psihologija

vjeronauk

8. rujan 2015.

fizika

P i G

9. rujan 2015.

biologija

informatika

10. rujan 2015.

kemija

talijanski jezik A i B oba dijela ispita

11. rujan 2015.

povijest

likovna umjetnost

Rujan 2015.

- 48 sati od provedbe svakog ispita

Razrjeavanje prigovora uenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita

Razrjeavanje prigovora uenika

Rok za albe

Objava konanih rezultata

Podjela svjedodbi

Nakon dostave rezultata ispita kolama

16.9.2015.

16 .9. - 18.9 2015.

22. rujan 2015.

24. rujan 2015.

XV. PLAN RADA SATNIARKe

Izrada godinjeg fonda nastavnih sati redovne nastave, izborne nastave i fakultativne nastave, dopunske i dodatne nastave te auriranje izvannastavnih tj. slobodnih aktivnosti.

Rad na tablicama MZOS-a o tjednim zaduenjima nastavnika, dvojezinim programima i DSD programu.

U kolovozu zadnja provjera podjele zaduenja po strunim aktivima. Izrada, dotjerivanje i kontrola rasporeda sati.

Izrada zamjena za nastavnike tijekom kolske godine.

Tijekom kolske godine promjene i dotjerivanje rasporeda sati po potrebi (promjene nastavnog plana, dua bolovanja radnika, naknadne preraspodjele zaduenja i slino).

Tijekom svibnja promjene rasporeda sati nakon svretka nastave maturantima te izrada rasporeda polaganja predmetnih, razrednih i razlikovnih ispita (prema potrebi).

Tijekom lipnja izrada rasporeda polaganja predmetnih, razrednih i razlikovnih ispita (prema potrebi). Tijekom lipnja i kolovoza raspored popravnih ispita.

Tijekom lipnja i srpnja sudjelovanje u radu strunih aktiva kod podjele zaduenja za slijedeu kolsku godinu.

Satniarka je ove kolske godine profesorica Monika Harja.

XVI. PLAN RADA INFORMATIKOG KABINETA

Informatiki kabinet u 2014./15. kolskoj godini ima 1 posluitelj, 16 klijenata, 1 raunalo, "pametnu" plou, laserski pisa i projektor. Raunala su umreena i prikljuena na Internet, ime su uenici, a i nastavnici, dobili mogunost kolovanja za raunalom u osnovnim Office aplikacijama te za izradu osobnih, razrednih i kolske Web stranice.

U okviru redovne nastave, uenici svladavaju tijekom jedne godine osnove informatike pismenosti te razvijaju ideje za daljnji rad i stvaralatvo. Stoga nam potrebu za informatikim kabinetom ne nalau samo primljena sredstva ve i elje te obrazovni ciljevi samih uenika koji su voljni koristiti se tim sredstvima za svoje daljnje obrazovanje.

Namjena informatikog kabineta je:

ukljuivanje u svjetsku raunalnu mreu Internet

mogunost organiziranja i provoenja informatikog sekundarnog educiranja profesora,

rad uenika za raunalima u vrijeme kada nemaju redovnu nastavu (Internet, obrada tekstova i podataka itd.).

Potrebna ulaganja u kabinet:

plansko pribavljanje i koritenje programske podrke

odravanje informatike opreme

nabava ormaria s kljuem u kojem bi se vrila pohrana informatike dokumentacije o informatikoj opremi kojom raspolaemo

promjena brave na ormariu posluitelja kako ga neovlatene osobe ne bi mogle otvarati

I profesori ostalih nastavnih predmeta primjenjuju opremu u informatikom kabinetu u planiranju i pripremi nastave za svoj predmet, realizaciji nastave pojedinih predmeta i za voenje dokumentacije o radu uenika.

Ve su i sami uenici uvidjeli interdisciplinarnost informatikog obrazovanja i njegovo proimanje s gotovo svim obrazovnim disciplinama unutar programa kole. Stoga vjerujemo da djelovanje informatikog kabineta uvelike pridonosi u realizaciji nastave informatike, informatike grupe, kao i ostalih nastavnih predmeta.

Voditeljica informatikog kabineta je eljka poljar, prof.

XVII. STRUNA TIJELA KOLE

U koli se struni rad koordinira i unapreuje preko strunih tijela i to: Nastavnikog vijea, strunih aktiva i Razrednih vijea.

Nastavniko vijee i Razredna vijea imenuju za razredne, popravne i razlikovne ispite te za maturu odgovarajua povjerenstva.

1. Nastavniko vijee

obavlja poslove u svezi s izvoenjem nastavnog plana i programa, potrebama i interesima uenika te promicanjem struno-pedagokog rada kole

predlae kolski kurikulum po pribavljenom miljenju Vijea roditelja

na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine

predlae imenovanje razrednika

predlae struno usavravanje uitelja i strunih suradnika

sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju strunih aktiva i imenovanju njihovih voditelja

odluuje o zahtjevu uenika za preispitivanje zakljune ocjene

imenuje povjerenstva za polaganje ispita

izrie pedagoke mjere za koje je ovlateno

na prijedlog lijenika primarne zdravstvene zatite donosi odluku o oslobaanju od pohaanja odreenog nastavnog predmeta ili odreene aktivnosti ako bi to sudjelovanje tetilo zdravlju uenika

daje prijedloge kolskom odboru i ravnatelju za unapreivanje organizacije rada i djelatnosti kole te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada

odluuje o priznavanju inozemnih kolskih kvalifikacija radi nastavka obrazovanja

imenuje i razrjeuje dva lana kolskog odbora iz reda nastavnika i strunih suradnika

donosi stajalite u postupku izbora i imenovanja ravnatelja

obavlja druge poslove utvrene propisima i opim aktima kole.

Pojedini poslovi i zadaci odvijaju se kontinuirano ili prema potrebama:

analiza uspjeha na kraju I. polugodita; rok: sijeanj

nain i postupak napredovanja nastavnika

program praenja darovitih uenika

meunarodna suradnja kole

analiza uspjeha na kraju nastavne godine

utvrivanje konanog uspjeha nakon popravnih ispita i jesenskog roka mature

analiza realizacije programa; rok: kolovoz.

U radu Nastavnikog vijea sudjeluju svi nastavnici, ravnatelj, psiholog, pedagog i knjiniari.

2. Struni aktivi

Struni aktivi obavljaju poslove u svezi s:

izradom izvedbenog programa

izradom kriterija i instrumenata za praenje i ocjenjivanje znanja i vjetina uenika, kao i obveza uenika u svakom predmetu

predlaganjem nabave nastavnih sredstava i pomagala za odgovarajue predmete

odabirom udbenika i prirunika, te druge pomone literature

predlaganjem rasporeda nastavnika po nastavnim predmetima, razredima i razrednim odjelima

predlaganjem okvirnog plana strunog usavravanja nastavnika lanova aktiva,

obavlja i druge strune poslove na temelju zakljuaka i uputa Nastavnikoga vijea.

U koli, prema kriteriju srodnosti nastavnih predmeta, od ove kolske godine djeluju 5 strunih aktiva jer se Aktiv profesora drutvene grupe predmeta i profesora TZK zbog prevelikog broja lanova podijelio na Aktiv profesora drutvenih predmeta i Aktiv profesora humanistinih predmeta.

Struni aktivi su:

Struni aktiv profesora hrvatskog jezika

Struni aktiv profesora stranih jezika

Struni aktiv profesora prirodno-znanstvene grupe predmeta

Struni aktiv profesora drutvene grupe predmeta

Struni aktiv humanistike grupe predmeta

Planovi i programi rada strunih aktiva

Plan rada Strunog aktiva profesora stranih jezika

lanovi: profesori stranih jezika

Mjesec

Sadraj

rujan

- formuliranje kriterija ocjenjivanja: usmeno i pisano izraavanje

- nabavke nastavnih sredstava, udbenika, potronog materijala i sl.

- ormari za njemaki, engleski, francuski, talijanski i panjolski jezik: analiza stanja, postavljanje i koritenje

- prijedlog plana rada Aktiva u k. god. 2014./2015.

listopad

- posredovanje i uvjebavanje pravopisa:

prezentacija primjera iz prakse

- izvjea o projektima

studeni

- primjeri iz prakse za provjeravanje znanja: vjetina usmenog

(monolokog) izraavanja

- izvjea sa strunog usavravanja

prosinac

- razmjena iskustava u vezi s dodatnim materijalima u nastavi stranih jezika: zato? koliko? kada? u koju svrhu? ... s posebnim osvrtom na upotrebu interneta

- realizacijanastavnog plana i programa

sijeanj

- domae zadae u nastavi stranih jezika:prezentacija iskustava iz prakse s posebnim naglaskom na nastavu za poetnike

veljaa

-natjecanja iz stranih jezika: analiza stanja, organizacija kolskog natjecanja i priprema za natjecanja na viim razinama

oujak

- Kako najefikasnije provesti pripreme za maturu iz engleskog, njemakog i francuskog jezika? Kome su namijenjene i kada se mogu organizirati?

travanj

- promidba programa XVIII. gimnazije, analiza dosadanjih aktivnosti i planiranje Dana otvorenih vrata

- testovi za ispravljanje negativnih ocjena

svibanj

- analiza uspjeha u uenju

- udbenici i ostali materijali za sljedeu k. godinu

- izvjea o strunim skupovima

lipanj

- terenska nastava iz stranih jezika: izvjea i evaluacija programa

- pripreme za sveanu podjelu meunarodnih certifikata i potvrda o pohaanju dvojezine nastave

- pripreme za upise

srpanj

- analiza upisa

- podjela satnice

kolovoz

- analiza uspjeha uenika na maturi i ispitima za meunarodne certifikate

- pripreme za sljedeu k. godinu

Voditeljica Aktiva:

Ida Dvorak, prof.

Plan i program rada Strunog aktiva profesora hrvatskoga jezika

lanovi: profesori hrvatskog jezika, knjiniari

1. Rujan

-dogovor o konanoj podjeli razreda

-dogovor o izradi planova i programa za redovnu nastavu, dopunsku i fakultativnu nastavu te slobodne aktivnosti

-dogovor o novim obrascima za plan i program

-dogovor o elementima ocjenjivanja

-dogovor o udbenicima, vjebenicama, pravopisu i gramatici

-dogovor o kriteriju ocjenjivanja, nainu vrednovanja i postotku prolaznosti u kontrolnim i kolskim zadaama

-dogovor o kriterijima ocjenjivanja pri usmenom ispitivanju struktura pitanja

-dogovor o pripremama za dravnu maturu, pisanju eseja i ponavljanju gradiva knjievnosti i jezika

-dogovor o praenju realizacije nastavnog plana i programa

-dogovor o praenju i itanju lektire

2. Listopad

-analiza rezultata inicijalnih testova

-realizacija programa

-dogovor o vjebama za esej na dravnoj maturi

-razgovor o nunim kompetencijama za nastavu izraavanja

3. Studeni

-realizacija programa

-razgovor o problemima u nastavi jezika

-analiza rezultata pisanih vjebi za esej na dravnoj maturi

-analiza problema u prvim razredima

-izvjetaj o praenju napredovanja uenika povratnika

-izvjetaj o praenju dodatne nastave za maturante

4. Prosinac

-rezultati testova i zadaa

-analiza uspjeha na polugoditu u uvjetima kad nemamo ocjenjivanje

-pripreme za esej na dravnoj maturi

-dogovor o odgojnim i obrazovnim ciljevima pojedinih elemenata predmeta hrvatski jezik

5. Sijeanj

-dogovor o posljednjim pripremama za esej na dravnoj maturi

-dogovor o pripremama za Lidrano i kolska natjecanja

-uspjeh uenika na polugoditu

-realizacija programa posebno maturanata

6. Veljaa

-dogovor o ponavljanjima i vjebama za dravnu maturu

-realizacija programa

-analiza problema u nastavi knjievnosti i lektire

-usuglaavanje o odgojnim ciljevima pojedinih dijelova gradiva

7. Oujak

-rezultati kolskih natjecanja i smotre Lidrano

-analiza rezultata za prva tri kvartala

-napredovanje uenika prvih razreda

8. Travanj

-priprema za upanijska natjecanja

-izvjea o projektima i seminarima

9. Svibanj

-dogovor o pripremama za maturu

-realizacija plana i programa u 4. Razredima

-dogovor o kriterijima i proceduri zakljuivanja ocjena

-dogovor o hitnom ispravljanju negativnih ocjena

10. Lipanj

-analiza uspjeha uenika iz hrvatskog jezika na kraju godine

-izvjea o dravnoj maturi

11. Srpanj

-analiza upisa u prvi razred i ocjena iz hrvatskog jezika

-podjela zaduenja za novu kolsku godinu

-struna literatura za novu k. Godinu

-potrebe aktiva: sredstva i pomagala, literatura

Voditelj Aktiva:

Zoran Feri, prof.

Plan i program rada Strunog aktiva profesora prirodno-znanstvene grupe predmeta

lanovi: profesori matematike, fizike, kemije, biologije i informatike

Mjesec

Sadraj

Rujan

Nastavni planovi i programi za tekuu kolsku godinu. Elementi i kriteriji ocjenjivanja i njihovo ujednaavanje. Dogovor o inicijalnim testovima. Nabava dodatnog materijala potrebnog u nastavi - udbenici, asopisi, struna literatura, kemikalije i ostali potroni materijal. Dopunska, dodatna i izborna nastava. Projekti - prijedlozi i izvjetaji. Pripreme za dravnu maturu.

Listopad

Rezultati inicijalnih testova. Pripreme za dravnu maturu.

Studeni

Seminari - izvjetaji. Problemi u nastavi. Pripreme za dravnu maturu.

Prosinac

Seminari - izvjetaji. Problemi u nastavi. Polugodinji testovi. Boini sajam. Priprema kolskih natjecanja. Pripreme za dravnu maturu.

Sijeanj

Seminari - izvjetaji. Realizacija nastavnog plana i programa na kraju I. polugodita. Analiza uspjeha na polugoditu. Priprema kolskih i opinskih natjecanja. Rezultati na kolskim natjecanjima. Pripreme za dravnu maturu.

Veljaa

Seminari - izvjetaji. Priprema opinskih i upanijskih natjecanja. Pripreme za dravnu maturu. Rezultati na natjecanjima.

Oujak

Seminari - izvjetaji. Rezultati na natjecanjima. Pripreme za dravnu maturu.

Travanj

Osvrt na natjecanja, analiza rezultata. Osvrt na Dane otvorene nastave. Izvjea o drugim projektima i seminarima. Pripreme za dravnu maturu.

Svibanj

Priprema za maturu. Realizacija nastavnog plana i programa na kraju II. polugodita. Pripreme za dravnu maturu.

Lipanj

Priprema Dana otvorenih vrata. Izvjea o dravnoj maturi. Pripreme za dravnu maturu.

Srpanj

Analiza upisa uenika u prvi razred. Podjela nastavnih sati za sljedeu kolsku godinu. Izvjea o dravnoj maturi.

Napomena: sastanci Aktiva profesora prirodno-znanstvene grupe predmeta odravat e se svaki mjesec s temama predvienim ovim planom rada ili dodatnim temama prema potrebi.

Aktiv profesora prirodno-znanstvene grupe predmeta e redovito pratiti rad profesora poetnika, i pruati svaku drugu vrstu strune podrke profesorima koji sudjeluju u radu ovog aktiva.

Voditeljica Aktiva:

eljka poljar, prof.

Plan i program rada strunog aktiva 2014./15.

humanistike grupe predmeta za k. god.

Voditelj: Stjepan Milevi, prof.

lanovi: profesori sociologija, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, psihologija, logika, filozofija, politika i gospodarstvo, etika i vjeronauk

Mjesec

Sadraj

Rujan

utvrivanje elemenata ocjenjivanja

utvrivanje kriterija ocjenjivanja, broja i sadraja testova

nabavka potebnih nastavnih sredstava i pomagala

Listopad

dogovor o nabavci strune literature

analiza poetka kolske godine (snalaenje 1. razreda, problemi na nastavi sl.)

Studeni

analiza realizacije nastave

analiza izvedbenih programa i dogovor o eventualnim korekcijama

Prosinac

razmjena iskustava u vezi s dodatnim materijalima u nastavi

eventualni problemi kod