4
2009 m. spalio 15 d. Nr. 14 (1378) Edita Jučiūtė Spalio 6 d. iškilmingame Sena- to posėdyje inauguruoti du nauji Vilniaus Gedimino technikos Gar- bės daktarai – Vienos technologijos universiteto profesorius habilituotas daktaras Herbert A. Mang (Austrija) bei Merilendo universiteto profeso- rius daktaras Miroslaw J. Skibniews- ki (JAV). Aktyvus VGTU rėmėjas Profesorius Herbert A. Mang – Austrijos (2003–2007 m. – preziden- tas) bei daugelio pasaulio šalių moks- lų akademijų akademikas, 23 tarptau- tinių ar nacionalinių mokslo komitetų vadovas ar narys, 37 mokslo žurnalų redaktorius – daug prisidėjo prie to, kad 2009 m. balandžio 7 d. būtų pa- sirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VGTU ir VTU Statybos fakul- tetų. Taip buvo juridiškai įformintas vienas iš sėkmingo bendradarbiavimo tarp VGTU ir VTU etapų, trunkantis jau nuo 2006 m. Sutartyje nustatytos tokios bendros VGTU ir VTU moks- linio bendradarbiavimo sritys: suplei- šėjusio betono fizikinis modeliavimas; konstrukcijų stabilumo tyrimai; grun- VGTU Garbės daktarų inauguraci- joje – linkėjimai ir toliau stiprinti mokslinius ryšius tų mechaninių savybių modeliavimas įvairiais mastelio lygiais ir kitos. Aktyvi bendradarbiavimo veikla numatyta ir artimoje ateityje. Profeso- rius H. A. Mang yra pakviestas ir suti- ko dalyvauti jubiliejinės VGTU Staty- bos fakulteto organizuojamos 10-osios tarptautinės konferencijos „Naujos sta- tybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ mokslo komiteto vei- kloje bei skaityti plenarinį pranešimą, Geotechnikos bei Tiltų ir specialiųjų statinių katedrų doktorantai jau atlieka eksperimentinius tyrimus VTU. Papasakojęs apie savo šalies aukš- tųjų mokyklų bei švietimo sistemos dabartį, prof. Herbert A. Mang, pa- brėžė, kad Austrija daug žada ne tik muzikos ir muzikologijos, bet ir tech- nikos mokslų studentams bei moksli- ninkams. „Leiskite pridurti, kad pa- gal neseniai atliktą Ekonominio ben- dradarbiavimo ir plėtros organizaci- jos (OECD) tyrimą užsienio studen- tus pritraukiančių Europos šalių sąra- „...Profesoriaus iniciatyva buvo sudaryta sutartis tarp universitetų dėl studentų ir dėstytojų mainų...“ „…Vilniaus Gedimino technikos universitetas tarp visų Europos tech- nikos universitetų užima unikalią ly- derio padėtį…“ še Austrija užėmė trečiąją vietą – po Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos“, – savo šalies mokslinio bendradarbia- vimo galimybes pristatė profesorius Herbert A. Mang. kos universitetų užima unikalią ly- derio padėtį, nes tyrimų rezultatus ir žinias platina savo 16-oje recenzuo- jamų žurnalų, kurie daugiausia lei- džiami anglų kalba ir iš kurių keli jau pasiekė tokį prestižo lygį, kad juos cituoja tokios itin vertinamos institu- cijos, kaip Filadelfijos (JAV) Reuters Thomson mokslinių tyrimų institutas. Ir tai yra priedas prie gausiai išleistos tarptautinių konferencijų, organizuo- tų ir vykusių VGTU, medžiagos anglų kalba. Nežinau nė vienos akademinės institucijos šioje pasaulio dalyje, ne- daug tokių ir kitose dalyse, kuri būtų tokia aktyvi ir tiek daug pasiekusi įvairių tarptautinių techninių publi- kacijų srityje, kaip šis puikus univer- sitetas“, – taip universiteto pastangas integruotis į tarptautinį mokslininkų elitą komentavo profesorius Miros- law J. Skibniewski. VGTU Garbės daktarai – ir prof. Herbert A. Mang, ir prof. Miroslaw J. Skibniewski – VGTU Senato na- riams, mokslininkams, bendruomenei palinkėjo ir toliau sėkmingai stiprinti abipusius bendradarbiavimo ryšius. Profesoriui padedant – VGTU žurnalas įrašytas į MII Web of Science Merilendo universiteto profesorius Miroslaw J. Skibniewski – JAV Nacio- nalinio mokslų fondo premijos laure- atas ir daugelio kitų JAV, Vokietijos, Japonijos apdovanojimų inžinerijos srityse laimėtojas – daugelį metų akty- viai bendradarbiauja su mūsų univer- sitetu. Profesorius yra dviejų VGTU leidžiamų žurnalų redkolegijos narys, nuolat dalyvauja universiteto organi- zuojamose tarptautinėse konferencijo- se, savo aktyvia veikla daug prisidėjo prie to, kad mūsų leidžiamas mokslo žurnalas „Journal of Civil Engineering and Management“ būtų įrašytas į MII Web of Science duomenų bazę. „Vilniaus Gedimino technikos uni- versitetas tarp visų Europos techni- Vilniaus Gedimino technikos universiteto stendas parodoje neliko be dėmesio Asta Verbickienė Kur gyvensime rytoj? Tokiu moto spalio 1 dieną Lietuvos parodų cen- tre „Litexpo“ prasidėjo jau aštuntoji tarptautinė darniosios plėtros, inves- ticinių projektų ir nekilnojamojo tur- to paroda „Miestas. Nekilnojamasis turtas 2009“. Šiemet parodoje akcentuojamos dvi pagrindinės, šiandienos situaci- jos padiktuotos, temos: lankytojams skirtos ypač „draugiškos“ nekilnoja- mojo turto kainos ir visapusiškas po- žiūris į renovaciją. Vilniaus Gedimino technikos uni- versitetas, vienas iš parodos partnerių bei konsultantų, pristatė savo gausų stendą. Juk paroda – viešas naujų idė- jų, laimėjimų demonstravimas, kurio Inauguruojamas Vienos technologijos universiteto profesorius habilituotas daktaras Herbert A. Mang. Merilendo universiteto profesorius Miroslaw J. Skibniewski. Po Garbës daktarø inauguracijos. Centre – Garbës daktarai prof. Herbert A. Mang ir prof. Miroslaw J. Skibniewski. Alekso Jauniaus nuotr. Alekso Jauniaus nuotr. metu specialistai susitinka su klien- tais. Tai svarbi universiteto įvaizdžio formavimo visuomenėje priemonė, suteikianti galimybę plėtoti ir stiprin- ti tiesioginius kontaktus bei ryšius su lankytojais. Vilniaus Gedimino technikos uni- versiteto stende (per 30 kvadratinių metrų plote) lankytojai turėjo galimy- bę susipažinti su Architektūros fakul- teto ir Architektūros inžinerijos kate- dros studentų baigiamųjų darbų eks- pozicija. Šiemet mūsų stende pristato- mas ir Termoizoliacijos institutas. Parodoje „Miestas. Nekilnojamasis turtas 2009“ veikė konsultacinis sten- das „Apie modernizavimą paprastai“, kuriame dirbo Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, Būsto renovacijos, VšĮ „Atnaujinkime miestą“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto specia- listai bei konsultavo parodos lankytojus ir svečius. Šiemetinė paroda ir kartu vykęs rengi- nys – trečiasis urba- nistinis forumas „Būs- to modernizavimas: nuo pastato remon- to iki miesto at(si)- naujinimo“ – kvietė į būsto modernizavimo problemas pažvelgti plačiau – nuo pastato remonto iki miesto ur- banistinių struktūrų at- naujinimo pagal dar- nios plėtros principus.

VGTU Garbės daktarų inauguraci- joje – linkėjimai ir ... -2009.indd.pdf · nalinio mokslų fondo premijos laure-atas ir daugelio kitų JAV, Vokietijos, ... ir nebejotinai gilaus

Embed Size (px)

Citation preview

2009 m.spalio 15 d.

Nr. 14 (1378)

Edita Jučiūtė

Spalio 6 d. iškilmingame Sena-to posėdyje inauguruoti du nauji Vilniaus Gedimino technikos Gar-bės daktarai – Vienos technologijos universiteto profesorius habilituotas daktaras Herbert A. Mang (Austrija) bei Merilendo universiteto profeso-rius daktaras Miroslaw J. Skibniews-ki (JAV).

Aktyvus VGTU rėmėjasProfesorius Herbert A. Mang –

Austrijos (2003–2007 m. – preziden-tas) bei daugelio pasaulio šalių moks-lų akademijų akademikas, 23 tarptau-tinių ar nacionalinių mokslo komitetų vadovas ar narys, 37 mokslo žurnalų redaktorius – daug prisidėjo prie to, kad 2009 m. balandžio 7 d. būtų pa-sirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VGTU ir VTU Statybos fakul-tetų. Taip buvo juridiškai įformintas vienas iš sėkmingo bendradarbiavimo tarp VGTU ir VTU etapų, trunkantis jau nuo 2006 m. Sutartyje nustatytos tokios bendros VGTU ir VTU moks-linio bendradarbiavimo sritys: suplei-šėjusio betono fi zikinis modeliavimas; konstrukcijų stabilumo tyrimai; grun-

VGTU Garbės daktarų inauguraci-joje – linkėjimai ir toliau stiprinti mokslinius ryšius

tų mechaninių savybių modeliavimas įvairiais mastelio lygiais ir kitos.

Aktyvi bendradarbiavimo veikla numatyta ir artimoje ateityje. Profeso-

rius H. A. Mang yra pakviestas ir suti-ko dalyvauti jubiliejinės VGTU Staty-bos fakulteto organizuojamos 10-osios tarptautinės konferencijos „Naujos sta-tybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ mokslo komiteto vei-kloje bei skaityti plenarinį pranešimą, Geotechnikos bei Tiltų ir specialiųjų statinių katedrų doktorantai jau atlieka eksperimentinius tyrimus VTU.

Papasakojęs apie savo šalies aukš-tųjų mokyklų bei švietimo sistemos dabartį, prof. Herbert A. Mang, pa-brėžė, kad Austrija daug žada ne tik muzikos ir muzikologijos, bet ir tech-nikos mokslų studentams bei moksli-ninkams. „Leiskite pridurti, kad pa-gal neseniai atliktą Ekonominio ben-dradarbiavimo ir plėtros organizaci-jos (OECD) tyrimą užsienio studen-tus pritraukiančių Europos šalių sąra-

„...Profesoriaus iniciatyva buvo sudaryta sutartis tarp universitetų dėl studentų ir dėstytojų mainų...“

„…Vilniaus Gedimino technikos universitetas tarp visų Europos tech-nikos universitetų užima unikalią ly-derio padėtį…“

še Austrija užėmė trečiąją vietą – po Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos“, – savo šalies mokslinio bendradarbia-vimo galimybes pristatė profesorius Herbert A. Mang.

kos universitetų užima unikalią ly-derio padėtį, nes tyrimų rezultatus ir žinias platina savo 16-oje recenzuo-jamų žurnalų, kurie daugiausia lei-džiami anglų kalba ir iš kurių keli jau pasiekė tokį prestižo lygį, kad juos cituoja tokios itin vertinamos institu-cijos, kaip Filadelfi jos (JAV) Reuters Thomson mokslinių tyrimų institutas. Ir tai yra priedas prie gausiai išleistos tarptautinių konferencijų, organizuo-tų ir vykusių VGTU, medžiagos ang lų kalba. Nežinau nė vienos akademinės institucijos šioje pasaulio dalyje, ne-daug tokių ir kitose dalyse, kuri būtų tokia aktyvi ir tiek daug pasiekusi įvairių tarptautinių techninių publi-kacijų srityje, kaip šis puikus univer-sitetas“, – taip universiteto pastangas integruotis į tarptautinį mokslininkų elitą komentavo profesorius Miros-law J. Skib niewski.

VGTU Garbės daktarai – ir prof. Herbert A. Mang, ir prof. Miroslaw J. Skibniewski – VGTU Senato na-riams, mokslininkams, bendruomenei palinkėjo ir toliau sėkmingai stiprinti abipusius bendradarbiavimo ryšius.

Profesoriui padedant – VGTU žurnalas įrašytas į MII Web of Science

Merilendo universiteto profesorius Miroslaw J. Skibniewski – JAV Nacio-nalinio mokslų fondo premijos laure-atas ir daugelio kitų JAV, Vokietijos, Japonijos apdovanojimų inžinerijos srityse laimėtojas – daugelį metų akty-viai bendradarbiauja su mūsų univer-sitetu. Profesorius yra dviejų VGTU leidžiamų žurnalų redkolegijos narys, nuolat dalyvauja universiteto organi-zuojamose tarptautinėse konferencijo-se, savo aktyvia veikla daug prisidėjo

prie to, kad mūsų leidžiamas mokslo žurnalas „Journal of Civil Engineering and Management“ būtų įrašytas į MII Web of Science duomenų bazę.

„Vilniaus Gedimino technikos uni-versitetas tarp visų Europos techni-

Vilniaus Gedimino technikos universiteto stendas parodoje neliko be dėmesioAsta Verbickienė

Kur gyvensime rytoj? Tokiu moto spalio 1 dieną Lietuvos parodų cen-tre „Litexpo“ prasidėjo jau aštuntoji tarptautinė darniosios plėtros, inves-ticinių projektų ir nekilnojamojo tur-to paroda „Miestas. Nekilnojamasis turtas 2009“.

Šiemet parodoje akcentuojamos dvi pagrindinės, šiandienos situaci-jos padiktuotos, temos: lankytojams skirtos ypač „draugiškos“ nekilnoja-mojo turto kainos ir visapusiškas po-žiūris į renovaciją.

Vilniaus Gedimino technikos uni-versitetas, vienas iš parodos partnerių bei konsultantų, pristatė savo gausų stendą. Juk paroda – viešas naujų idė-jų, laimėjimų demonstravimas, kurio

Inauguruojamas Vienos technologijos universiteto profesorius habilituotas daktaras Herbert A. Mang.

Merilendo universiteto profesorius Miroslaw J. Skibniewski.

Po Garbës daktarø inauguracijos. Centre – Garbës daktarai prof. Herbert A. Mang ir prof. Miroslaw J. Skibniewski.

Ale

kso

Jaun

iaus

nuo

tr.A

leks

o Ja

unia

us n

uotr.

metu specialistai susitinka su klien-tais. Tai svarbi universiteto įvaizdžio formavimo visuomenėje priemonė, suteikianti galimybę plėtoti ir stiprin-ti tiesioginius kontaktus bei ryšius su lankytojais.

Vilniaus Gedimino technikos uni-versiteto stende (per 30 kvadratinių metrų plote) lankytojai turėjo galimy-bę susipažinti su Architektūros fakul-teto ir Architektūros inžinerijos kate-dros studentų baigiamųjų darbų eks-pozicija. Šiemet mūsų stende pristato-mas ir Termoizoliacijos institutas.

Parodoje „Miestas. Nekilnojamasis turtas 2009“ veikė konsultacinis sten-das „Apie modernizavimą paprastai“, kuriame dirbo Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, Būsto renovacijos, VšĮ „Atnaujinkime miestą“, Vilniaus

Gedimino technikos universiteto specia-listai bei konsultavo parodos lankytojus ir svečius.

Šiemetinė paroda ir kartu vykęs rengi-nys – trečiasis urba-nistinis forumas „Būs-to modernizavi mas: nuo pastato remon-to iki miesto at(si)-naujinimo“ – kvietė į būsto modernizavimo problemas pažvelgti plačiau – nuo pastato remonto iki miesto ur-banistinių struktūrų at-naujinimo pagal dar-nios plėtros principus.

Inþinerija / 2009 m. spalio 15 d., Nr. 142

Edita Jučiūtė

„Gedimino klube“ prigijo graži ir prasminga tradicija – spalio 7 d. ati-daryta jau ketvirtoji VGTU dėstytojų kūrybos paroda. Šįkart eksponuoja-ma Architektūros katedros docento, architekto, dailininko, humanitarinių mokslų daktaro Kęstučio Lupeikio ta-pybos darbų paroda.

renkasi jį baigiamųjų darbų vadovu, dėl to būna net studentų„peštynių“...“. Profesoriaus žodžius patvirtino ir itin gausiai į parodos atidarymą susirinkęs Kęstučio Lupeikio studentų būrys.

Parodoje eksponuojama tapyba– minimalistiniai, daugialypės faktūros ir nebejotinai gilaus meditacinio turi-nio darbai. Daugelis parodoje daly-vavusių kolegų bei studentų patvirti-

S E N A T E(2009-10-06)

ÁTEIKTI: Profesoriaus emerito atestatai, Profesoriaus atestatai, Docento atesta-tai, Daktaro diplomai ir Patentas.

GARBËS DAKTARØ INAUGURACIJA: – Vienos technologijos universiteto

profesorius Herbert A. Mang.– Merilendo universiteto profesorius

Miroslaw J. Skibniewski.

NUTARTA:

– Dël Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato 2009 m. rugsëjo 22 d. nutarimo Nr. 39-2.4 „Dël mokslo darbuotojø, kitø tyrëjø ir dëstytojø darbo apmokëjimo“ pakeitimo.

Tik nepaliaukite tikëjusi, kad turite aistros, proto, talento, kûrybiškumo, išminties ir dvasingumo. Laimës ir nuovokumo, kurie padës surasti tà tylø giedros, ramybës ir stiprybës centrà, reikalingà Jums paèios

gyve nimui kurti, tobulinti ir šviesti.

Graþaus Jubiliejaus proga docentæ Laimà ŠEÈKUTÆsveikina Ámoniø ekonomikos ir vadybos katedros kolektyvas

yra sunku, autoriaus paaiškinimai nėra būtini, o gal kartais ir žalingi, dažniau-sia lieka paslaptis, ką autorius galvo-ja“, – palikdamas erdvę parodos žiū-rovų pamąstymui pastebėjo pats tapy-bos darbų autorius.

Kęstutis Lupeikis – menininkų grupės „Angis“ narys, tapybos, skulp-tūrinių instaliacijų, video projektų kū-rėjas, jau nuo 1985 m. aktyviai da-lyvaujantis parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Architekto darbų turi Lietuvos dailės muziejus, V. Lem-bruko muziejus Duisburge. Archi-tektas yra suprojektavęs daug indi-vidualių gyvenamųjų namų, interje-rų, bažnyčią Naujoje Ūtoje, viešbutį „City Park“, „Volkswagen“ automo-bilių saloną Kaune, prokuratūrų pas-tatą Vilniuje.

Per meninį minimalizmą – į meditaciją

Á parodos pristatymà susirinko didelis bûrys Kæstuèio Lupeikio studentø ir kolegø.

VGTU Architektûros katedros docentas, ar-chitektas, dailininkas, humanitariniø mokslø daktaras Kæstutis Lupeikis.

� praneša, kad 2009 m. spalio 21 d. 13 val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus eksternu ginama Kristinos KALAŠINSKAITËS daktaro disertacija tema: „Tiesioginiø uþsienio investicijø poveikis eko-nomikos plëtrai Lietuvos ir kitø Baltijos šaliø pavyzdþiu“ (socialiniø mokslø sritis, ekonomika – 04S).Mokslinis konsultantas prof. dr. Manue-la TVARONAVIÈIENË (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai moks-lai, ekonomika – 04S).Disertacijos gynimo tarybaPirmininkas prof. habil. dr. Romualdas GINEVIÈIUS (Vilniaus Gedimino techni-kos universitetas, socialiniai mokslai, eko-nomika – 04S).Nariai: prof. dr. Birutë GALINIENË (Vil-niaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), prof. habil. dr. Jonas MACKEVIÈIUS (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), prof. dr. Valentinas PODVEZKO (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socia-liniai mokslai, ekonomika – 04S), prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUT-KAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-mika – 04S).Oponentai: doc. dr. Vilmantë KUMPI-KAITË (Kauno technologijos universite-tas, socialiniai mokslai, vadyba ir administ-ravimas – 03S), prof. habil. dr. Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-mika – 04S).

Daktaro disertacijà galima perþiûrëti Vilniaus Gedimino technikos universiteto

bibliotekoje.

� praneša, kad 2009 m. spalio 22 d. 14 val. VGTU Senato posëdþiø salë-je (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus gina-ma Modesto KLIGIO daktaro disertaci-ja tema: „Kompozitinës medþiagos iš poringosios cemento tešlos ir trupin-to polistireninio putplasèio gamybos technologija ir savybës“ (technologijos mokslø sritis, medþiagø inþinerija – 08T).Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Anta-nas LAUKAITIS (Vilniaus Gedimino tech-nikos universiteto Termoizoliacijos insti-tutas, technologijos mokslai, medþiagø inþinerija – 08T).Konsultantas dr. Marijonas SINICA (Vil-niaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas, technologijos mokslai, medþiagø inþinerija – 08T).Disertacijos gynimo tarybaPirmininkë prof. dr. Jadvyga Regina KERIENË (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, me-dþiagø inþinerija – 08T).Nariai: dr. Jûratë ÈËSNIENË (Lietu-vos energetikos institutas, technologijos

mokslai, medþiagø inþinerija – 08T), doc. dr. Dþigita NAGROCKIENË (Vilniaus Ge-dimino technikos universitetas, technolo-gijos mokslai, medþiagø inþinerija – 08T), dr. Alfonsas Algimantas ŠPOKAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universite-to Termoizoliacijos institutas, technologi-jos mokslai, medþiagø inþinerija – 08T), prof. habil. dr. Jonas VOBOLIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medþiagø inþinerija – 08T). Oponentai: prof. habil. dr. Rimgaudas ABRAITIS (Kauno technologijos univer-siteto Architektûros ir statybos institutas, technologijos mokslai, medþiagø inþine-rija – 08T), dr. Ina PUNDIENË (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termo-izoliacijos institutas, technologijos moks-lai, medþiagø inþinerija – 08T).

Daktaro disertacijà galima perþiûrëti Vilniaus Gedimino technikos universiteto

bei Vilniaus Gedimino technikos universitetoTermoizoliacijos instituto

bibliotekose.

� praneša, kad 2009 m. spalio 28 d. 14 val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama Vitos URBANAVIÈIENËS daktaro diser-tacija tema: „Bûsto kainos ir kokybës pusiausvyros derybø modelis bei siste-ma“ (technologijos mokslø sritis, statybos inþinerija – 02T).Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Ar-tûras KAKLAUSKAS (Vilniaus Gedimi-no technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T).Disertacijos gynimo tarybaPirmininkas prof. dr. Povilas VAINIÛ-NAS (Vilniaus Gedimino technikos uni-versitetas, technologijos mokslai, staty-bos inþinerija – 02T).Nariai: doc. dr. Rasa APANAVIÈIE-NË (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inþine-rija – 02T), prof. dr. Birutë GALINIENË (Vilniaus universitetas, socialiniai moks-lai, ekonomika – 04S), prof. dr. Saulius RASLANAS (Vilniaus Gedimino techni-kos universitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T), dr. Zenonas TURSKIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, sta-tybos inþinerija – 02T).Oponentai: prof. dr. Marija BURINSKIE-NË (Vilniaus Gedimino technikos univer-sitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T), prof. habil. dr. Albinas MARÈINSKAS (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administra-vimas – 03S).

Daktaro disertacijà galima perþiûrëti Vilniaus Gedimino technikos universiteto

bibliotekoje.Rektorius

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

„Kęstutis yra „žmogus – orkes-tras“, dirbantis daugelyje sferų: ir ar-chitektūroje, ir tradicinėje tapybos ša-koje, ir naujosiose menų srityse“, – parodos atidaryme pastebėjo Archi-tektūros katedros vedėjas prof. Leoni-das Pranas Ziberkas. – „Kęstutis pui-kiai su tuo derina ir mokslininko ke-lią, jį mėgsta studentai ir ypač mielai

no, kad architekto tapybos darbai juos „veikia“ labai gerai, palikdami ypatin-gą įspūdį, įsirėždami į atmintį ir pa-sąmonę. Parodos autoriaus darbai įti-kina, kad meninis minimalizmas nėra minimalus savo prasme, o atveria iš-ties plačius pamąstymų ir individua-lių pajutimų laukus.

„Pačiam komentuoti savo darbus

R E K T O R A T E(2009-10-14)

Pristatyta 2008–2009 m. m. pavasario sesijos rezultatø analizë pagal studijø kryptis.

Aptartos VGTU studijø programø populiarinimo aktualijos.

Mirus Broliui, docentui Juozapui ŠIPALIUI nuoširdþià uþuojautà reiš-kia Architektûros inþinerijos katedros kolektyvo darbuotojai.

Skaudþià netekties ir liûdesio valandà dël mylimo Tëvelio mirties nuošir-dþiai uþjauèiame Dailës katedros asistentæ Lilijanà PUIPIENÆ ir jos artimuosius.

Architektûros fakulteto bendruomenë

Ale

kso

Jaun

iaus

nuo

tr.

Doc. dr. Tatjana Vilutienė,Statybos technologijos ir vadybos katedra

2009 m. liepos 5–8 d. Bonoje (Vo-kietija) įvykusioje 23-ioje Europos operacijų tyrimo konferencijoje „Ope-racijų tyrimai kuriant konkurencinį pranašumą“ buvo įregistruota nauja EURO1 darbo grupė „OR in Sustai-nable Development and Civil Engine-ering (EWG-ORSDCE)“ („Operacijų tyrimai darnioje plėtroje ir statybo-je“). Prof. E. K. Zavadsko iniciatyva buvo paruoštas pasiūlymas ir 2009 m. gegužės 20–24 dienomis vykusio ko-lokviumo metu buvo priimtas spren-dimas teikti jį EURO darbo komitetui eilinės EURO konferencijos metu.

23-ios Europos operacijų tyrimo konferencijos metu EURO darbo ko-

mitetas apsvarstė iniciatyvinės gru-pės paruoštą pasiūlymą, pritarė nau-jos EURO darbo grupės įkūrimui ir suteikė jai EURO ženklą. Taip grupei buvo suteiktas priklausomybės Euro-pos operacijų tyrimo bendrijų asocia-cijai statusas ir su tuo susijusios teisės bei pareigos. Darbo grupei vadovau-ti išrinkti Vilniaus Gedimino techni-kos universiteto profesoriai: Edmun-das Kazimieras Zavadskas, Leonidas Sakalauskas, Marija Burinskienė bei docentė Tatjana Vilutienė, Poznanės technologijos universiteto profeso-rius Oleg Kaplinski, Leipcigo taiko-mųjų mokslų universiteto profesorius Friedel Peldschus, Liublianos univer-siteto docentė Jana Šelih, Liverpulio

John Moores‘o universiteto daktarė Vida Malienė.

Darbo grupės veiklą koordinuoja Vilniaus Gedimino technikos univer-siteto docentė dr. Tatjana Vilutienė. Naujos EURO darbo grupės „Opera-cijų tyrimai darnioje plėtroje ir staty-boje“ gimimas yra 3-jų Europos ša-lių (Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos) mokslo institucijų daugiau nei 20 metų bendradarbiavimo rezultatas. Dabar grupė jungia apie 100 moksli-ninkų iš Vokietijos, Lenkijos, Lietu-vos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Da-nijos, Slovėnijos, Čekijos, Didžio-sios Britanijos. Kitoje, 24-oje, Euro-pos operacijų tyrimo konferencijoje, kuri vyks 2010 m. liepos 11–14 d. Li-sabonoje (Portugalija), darbo grupės nariai organizuoja 3 sekcijas kryptyje „Operacijų tyrimai darnioje plėtroje“. Daugiau informacijos apie EURO dar-bo grupę „Operacijų tyrimai darnioje plėtroje ir statyboje“, jos narius ir vei-klas rasite darbo grupės tinklalapyje http://www.orsdce.vgtu.lt.

1 EURO is the “Association of European Operational Research Societies” within IFORS, the “International Federation of Operational Research Societies”, http://www.euro-online.org/

Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų iniciatyva įkurta nauja EURO darbo grupė

3Inþinerija / 2009 m. spalio 15 d., Nr. 14

Daugelis mąstome, ar būtų įmano-ma atsukti laiką atgal ir sustabdyti ža-vingiausias akimirkas. Būtent rugsė-jo 30 d. tai pabandė padaryti VGTU dėstytojai, vėl tapę studentais ir grį-žę bent trumpam pasėdėti auditorijo-je, paklausyti kito dėstytojo, kolegos vedamos paskaitos, prisiminti, kaip su nekantrumu laukdavo pertraukos, o kartais atvirkščiai – norėdavosi, kad dėstytojas papasakotų kuo daugiau ir kad žinių tik daugėtų.

Didžiuojamės, nes jie puikiai susi-dorojo su šiuo iššūkiu, kurį jiems teko patirti per „Gedimino dienas’2009“. Šis renginys tradiciškai vyksta kie-kvienų metų rugsėjo mėnesio pabai-goje, kuomet Studentų atstovybė su-rengia daugybę įdomių ir skirtingų veiklų, prie kurių įgyvendinimo kvie-čia prisijungti kiekvieną VGTU stu-dentą ir dėstytoją.

Siekdami, kad studentai ir dėstyto-jai lengviau bendrautų ne tik paskai-tų metu, bet ir prie bendro pietų stalo, troleibuse ar atsitiktinai susitikus gat-vėje, pakvietėme dėstytojus įsijausti į „studentišką kailį“. Turime pripažinti, kad ne visi išdrįso, tačiau tikimės, kad ateityje pagei daujančių tai patirti bus

Inga Langaitė, Verslo vadybos fakultetas

Paskutines dvi šios vasaros savai-tes (rugpjūčio 29 d.–rugsėjo 13 d.) sep-tyni VGTU Verslo vadybos fakulteto studentai praleido Vokietijoje vyku-sioje vasaros mokykloje „Summer School Erfurt 2009“.

Ši mokykla organizuojama penktus metus ir kasmet mūsų universiteto stu-dentai yra kviečiami prisijungti prie tarptautinės studentų grupės Erfurto aukštojoje technikos mokykloje.

Visų mūsų tikslas – parašyti pro-jek tą tema „Darni strategijų plėtra maisto ir gėrimų industrijose“. Ti riant šią sritį lankėmės garsiose Vokietijos įmonėse ir gamyklose, prekybos cen-

trų ir gėrimų logistikos padaliniuo-se, šokolado fabrikuose, alaus dary-kloje, konsultavomės su jų vadovais. „Iš arti“ pamatėme gamybos procesus, supratome, ką reiškia „vokiška tvar-ka“, skanavome dar karštą šokoladą ir ragavome alaus iš statinės.

Kursuo se susipažinome su studen-tais iš 11 pa saulio šalių (Didžioji Bri-tanija, JAV, Indija, Indonezija, Meksi-ka, Brazilija, Nigerija, Vokietija, Ru-sija, Baltarusija), klausėmės paskaitų ir atlikome grupinius darbus, kuriuos užduodavo dėstytojai iš šešių skir-tingų valstybių.

Susipažinome su naujomis kultūro-mis, pristatėme savo šalis, tradicinius valgius bei gėrimus, kartu keliavome

Dėstytojai „studento kailyje“buvo vykdoma pirmąjį kartą, tačiau iš dalyvavusiųjų ir norėjusiųjų, bet ne-galėjusiųjų dalyvauti išgirdome norą tokias akcijas daryti dažniau, kadan-gi tai yra reikalinga mūsų universiteto visuomenės bendradarbiavimui.

Jau įvykus akcijai, įspūdžiais ir pa-tarimais dėstytojai bei studentai dali-josi kavinėje. Pakvietėme dėstytojus į tokią aplinką, norėdami sukurti ne-kasdienę atmosferą ir sužinoti, su ko-kiais sunkumais teko susidurti ban-dant grįžti į studentiškus laikus, ko-kie buvo lūkesčiai, ar jie pasiteisino. Šį kvietimą priėmė dėstytojai, tarp jų buvo dekanų ir prodekanų, kurie norė-jo pasidalinti ne tik šios akcijos įspū-džiais, bet ir padiskutuoti kasdienė-mis temomis universitete, apie naująją mokslo reformą, lūkesčiais ir prisimi-nimais iš savo studentiško gyvenimo. Sulaukėme daug patarimų ir padėjome tvirtus bendradarbiavimo tarp dėsty-tojų ir studentų pamatus.

Tad galime teigti, kad neįmanomi dalykai virto įmanomais ir bendro-mis pastangomis mums pavyko at-sukti laiką atgal.

VGTU Studentų atstovybės inf.

daug daugiau, nes net pats rektorius Romualdas Ginevičius, sutikęs daly-vauti šioje akcijoje, per paskaitą kons-pektavo, įdėmiai klausėsi dėstomojo dalyko, neatsispyrė pagundai paple-pėti su „suolo draugais“ ir net pasiū-lė „pabėgti“ iš šios paskaitos. Tačiau studentai argumentavo, kad reikia pa-silikti šioje paskaitoje, nes jiems ji yra svarbi ir naudinga.

Tokia akcija mūsų universitete

Summer School Erfurt 2009

ir atradome Vokietijos miestus ir jų is-torijas – Berlyną, Drezdeną, Veimarą, Leipcigą. Vakarais klaidžiojome Er-furto takais ir pažinome kitokį šios ša-lies studentų naktinį gyvenimą.

Remdamiesi gauta informacija tarp-tautinėse grupėse sukūrėme projek-tus, kurie buvo puikiai įvertinti ir ap-dovanoti. Indėlis į kiekvieno iš mūsų gyvenimo aprašymą – sertifi katas (jis yra patvirtinimas, jog dalyvavome mo-kykloje, ir jo pavadinimą atspindi va-saros mokyklos tema – „darni strate-gijų plėtra maisto ir gėrimų industri-jose“) ir 3 ECTS kreditai.

Patirties, kurią įgijome, neįma-noma aprašyti, kiekvienas ją turi pa-justi, ir kiekvienam šis jausmas yra skirtingas.

Nostalgiški prisiminimai ir mintys, jog dar galėtume pasinaudoti galimy-be atrasti ką nors nauja, papildyti sa-vąjį AŠ lydi mus iki šiol.

VGTU dëstytojai turëjo puikià galimybæ vël pasijusti studentais.

Studentiškose paskaitose dalyvavo ir VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevièius.

Verslo vadybos fakulteto studentø patirtis: atrasti istoriniai miestai ir puikiai ávertinti drauge kurti projektai.

Studentai lankësi ir šokolado fabrike.

Spalio 12 d. VGTU sporto centro salėje atidarytas XII-asis Lietuvos stu-dentų krepšinio lygos sezonas. Krep-šininkus atidarymo ceremonijoje su naujuoju sezonu pasveikino ir sėkmės palinkėjo Vilniaus Gedimino techni-kos universiteto rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, Lietuvos studentų sporto asociacijos preziden-

Sezono atidarymą lydėjo VGTU krepšininkų pergalė

tas Česlovas Garbaliauskas, sporto mecenatas ir Lietuvos studentų krep-šinio lygos prezidentas Rimantas Ci-bauskas. Daina ir šokiu su naujuoju sezonu studentiško krepšinio entuzi-astus pasveikino ir VGTU akademi-nis choras „Gabija“ bei tautinių šokių ansamblis „Vingis“.

Sezono varžybas pradėjo VGTU

ir LKKA krepšininkai. Šįkart sėkmė šypsojosi šeimininkams. VGTU stu-dentai laimėjo svaria pergale 93:64.

Kitos Lietuvos studentų krepšinio lygos sezono rungtynės taip pat vyks VGTU sporto centro salėje – spalio 26 d. 19 val. VGTU krepšininkai su-sikaus su KTU atstovais.

„Inžinerijos“ informacija

Vasaros mokyklos áspûdþiai

„...supratome, ką reiškia „vokiš-ka tvarka“, skanavome dar karštą šokoladą ir ragavome alaus iš sta-tinės...“

Red

os B

erno

taitë

s nu

otr.

Inþinerija / 2009 m. spalio 15 d., Nr. 144

Redakcija:vyr. redaktorë Edita Juèiûtëkalbos redaktorë Asta Verbickienëmaketuotoja Birutë Bilotienë

Redakcijos adresas:Saulëtekio 11, Vilnius, 415 k.tel. 274 49 37, v. 9937el. paðtas: [email protected]

SL 342. 1 sp. l. Tiraþas 700 egz.Spausdino UAB „Baltijos kopija“

Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su autoriø nuomone.

Keturias dienas ir naktis Vilniaus Gedimino technikos universitete šur-muliavo šventinis „Gedimino die-nų’2009“ maratonas. Netradicinių renginių įvairovė išpildė tiek studen-tų, tiek dėstytojų lūkesčius.

Rugsėjo 28–29 d. visus, važiuo-jančius pro „Technikos universite-to“ stotelę, pasitiko paroda po atviru dangumi „VGTU – vakar, šiandien ir rytoj“. Daug dėmesio sulaukė „Gy-vas VGTU“ – kai daugiau nei šimtas universiteto studentų vieningai susto-jo VGTU raidėmis.

Rugsėjo 30-osios dieną VGTU stu-dentai pasitiko su sporto klubo „Im-puls“ komanda – pramankštino dar nuo miego sustingusius raumenukus

„Gedimino dienos’2009“:

ir gavo nemokamą, itin vertingą taisy-klingos mankštos pamokėlę. Sportas šioje šventėje tuo nesibaigė. Vėluo-jantieji ir įsismarkavę studentai išbė-

go į paskaitas, o likę – patraukė prie Turistų klubo surengto kliūčių ruožo, kur galėjo išbandyti ne tik savo jė-gas, bet ir pasitikėjimą savo koman-dos draugais.

Nors pūtė smarkus vėjas, grasi-no pilki lietaus debesys, kūrybingieji

„...daugiausia dėmesio sulaukė „Gyvas VGTU“ – kai daugiau nei šimtas universiteto studentų vienin-gai sustojo VGTU raidėmis...“

į šventinį renginių šurmulį įsiliejo ir studentai, ir dėstytojaikursai. Nepamiršti liko ir galvosūkių bei sudoku mėgėjai.

Neveltui šios „Gedimino dienos“ skirtos ne tik studentams, bet ir dės-tytojams. Pastarieji šią savaitę turėjo itin retą progą prisiminti studentiškus laikus – kartu su savo studentais nuei-ti į kitų dėstytojų, dabartinių savo ko-legų, paskaitą...

Ypatinga proga pasinaudojo ir VGTU rektorius prof. habil. dr. Ro-mualdas Ginevičius. Vėliau, pasako-damas paskaitos įspūdžius, rektorius ne kartą patvirtino savo nuomonę, jog studentai per paskaitas kruopš-čiai mokosi, klauso ir kad ne veltui jais didžiuojasi.

Nurimus šurmuliui Centriniuose Saulėtekio rūmuose – kas ratuoti, kas „ūsuoti“ – keliavo į Vilniaus centre esantį VGTU Architektūros fakulteto kiemelį. Praeivių dėmesį patraukė iš fakulteto kiemelio sklindantys muzi-

nais su namine „močiutės“ uogiene, kuriuos studentams kepė ne kas kitas, o Verslo vadybos fakulteto prodekanė doc. dr. Rima Tamošiūnienė.

Tie, kurie buvo sotūs dar nuo pie-tų „pikniko“, galėjo įsigyti marškinė-lių iš šilkografi jos dirbtuvių, paveiks-lų iš Architektūros fakulteto studentų išparduotuvės arba užsisakyti išlanks-tomą varliuką bei tiesiog paplepėti su draugais. Vakarą užbaigė gyvo garso koncertas, kuriame koncertavo ir Filo-sofi jos ir politologijos katedros dėsty-tojas doc. dr. Mindaugas Briedis.

Spalio 1 dieną „Gedimino dienų“ organizatoriai visus pakvietė į pirmąjį kartą Transporto inžinerijos fakulteto garažuose organizuotą baigiamąjį va-karėlį „VGTUSĄ“, kuriame šėlstant daugybei studentų grojo tokie gar-sūs atlikėjai kaip Moodbase, Rimas Šapaus kas, Dj Mamania, Dj Saga.

„Gedimino dienų’2009“ renginys

suvienijo ne tik visą VGTU bendruo-menę, bet ir nestandartiniais sprendi-mais, kūrybiškai technišku požiūriu dar kartą įrodė, jog šis technikos uni-versitetas – įvairiapusiškas, kūrybiš-kas ir nestokojantis originalių idėjų.

Universiteto foto klubo „Fotyvo“ paroda po atviru dangumi „VGTU – vakar, šiandien ir rytoj“.

„Gyvas VGTU“ dar kartà árodë, kad techniškojo universiteto studentai yra ir kûrybiški, ir gyvybingi.

VGTU studentai nepabūgo ir ilgosios pertraukos metu sugūžėjo ant pievu-tės prieš universitetą, kur vyko daug jiems skirtų atrakcijų: originaliausio nealkoholinio kokteilio, skaniausio ir didžiausio sumuštinio gaminimo kon-

VGTU Studentø atstovybë dëkoja visiems, parëmusiems ir prisijungusiems prie „Gedimino dienø’2009“ renginiø.

kos garsai ir juoko aidas – viduje links-mai šurmuliavo studentai. Ir čia buvo visko – pradedant originaliausiais sta-tybininkų sumuštinukais, pervertais vinutėmis, ir baigiant kakavos su pie-nu, tarkuoto šokolado plutele bei bly-

Ale

kso

Jaun

iaus

nuo

tr.

Red

os B

erno

taitë

s nu

otr.

Šventinëse dienose nestigo sporto pramogø.