VE¥ TINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE - media. ¢â‚¬“NEVERBALNA KOMUNIKACIJA¢â‚¬â€Œ ... E-Mail: boris@

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VE¥ TINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE - media. ¢â‚¬“NEVERBALNA...

 • BorisTeodosijevi,profesionalnipredavaitrenerposlovnihkomunikacionihvetinaE-Mail: boris@teodosijevic.com / info@teodosijevic.com Web: teodosijevic.com Telefon: +381 64 1147 124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VETINE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

  PREZENTACIONI OPIS SEMINARA/KURSEVA Predstavljmvametirikursa,uokviruedukativnogpaketaVetineposlovnekomunikacije.Kursevi su koncipirani tako da se prirodno nadograuju jedan na drugi i to tako da svaki od njih razvija poseban set komunikacionih vetina, a koje svoj vrhunac, pored ostalog, imaju u osposobljavanju pojedinca da stekne veliku vetinu u praktinom bavljenju prodajom i to u najirem shvatanju tog pojma, dakle u svakoj ivotnoj i poslovnoj situaciji gde se prodaja zahteva. Bilo da je u pitanju direktna prodaja roba ili usluga, ili pak prodaja ideja, projekata, znanja i, na kraju krajeva, prodaja sebe samog, kao osnovnog nosioca svega onog to predstavljamo.Bez obzira na prirodnu nadogradnju kurseva jednog na drugi i to redosledom kojim u ih i prikazati, kao i preporuku da se svi kursevi upravo tim redom i pohaaju, svaki kurs za sebe je jedna potpuna celina, koja u potpunosti razvija odreeni set tehnika i vetina, sposobnosti i znanja, te svaki polaznik moe slobodno da se opredelizajedaniliveekurseva,nevezanozapraenjenjihovogredosleda.Svi kursevi su predvieni dvojako. Kao jednodnevni (78 asova rada) seminari, ili kao viednevni (optimalno tri dana po 8 asova) kursevi. Razlika izmeu jednodnevnih i viednevnih kurseva je u koliini sadraja koji se obrauje (broju modula), kao i u broju praktinih vebi, odnosno u broju polaznika koji mogu na licu mesta proi svepraktinevebe.Samo za prvi kurs Vetina govornitva je od posebnog znaaja da svaki polaznik proe svaku vebu u okolnostima kursa, ali ukoliko je kurs jednodnevni, onda e jedan ili dva polaznika proi sve vebe, dok e ostali pratiti i kasnije samostalno odraditi vebe. Dok je za ostale kurseve dovoljno posmatrati vebe i kasnije ih proi udrugimokolnostima.Maloviedetaljaosamojedukacijisemoeproitatiovde:http://teodosijevic.com/edukacija/

  1

  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteodosijevic.com%2Fedukacija%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5b6pzPDPiQRk3_PodIDUOcbdIuQ
 • BorisTeodosijevi,profesionalnipredavaitrenerposlovnihkomunikacionihvetinaE-Mail: boris@teodosijevic.com / info@teodosijevic.com Web: teodosijevic.com Telefon: +381 64 1147 124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POJEDINANI KURSEVI JAVNINASTUPIVETINAGOVORNITVA POLAZNICIKURSAEPRAKTINOSAVLADATIVETINE: KakoprevaziistrahodjavnoggovoraKakoostvaritikontaktsapublikomKakobitiubeljivgovornikiprezentatorKakobitiuspeanisiguranprodavacKakosigurnonastupatipredljudimausvakojposlovnomiliprivatnojsituaciji.KOMEJEPOTREBANOVAJKURS? Svima koji se bave javnim poslom, politikom, medijima, bilo da ste profesor ili menader, prodavac ili ugostitelj, da li vam je cilj da nastupate i govorite pred masama ljudi, upravnim odborima preduzea, drite prodajne prezentacijegrupamailipojedincima.Praktinojeusvakojoblastivetinagovornitvaveomapotrebna.Sve faze kursa su propraene praktinim vebama koje se ocenjuju, kako bi se sa svakim uesnikom radilo na pojedinanimsegmentima.KOJUDOBITIMAJUPOLAZNICIKURSA? Posle zavrenog kursa svaki polaznik izlazi kao dobar i spreman govornik, koji je u stanju da se odlino pokae u svakoj situaciji koja zahteva neku vrstu javnog nastupa ili govora, to predstavlja veliku merljivu korist kako za pojedince,takoizakompanije.DETALJIKURSA Vieinformacijaosadrajukursa,modulima,kaoidetaljnijiopis,moetenainastranici:http://teodosijevic.com/edukacija/javninastupivestinagovornistva/

  2

  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteodosijevic.com%2Fedukacija%2Fjavni-nastup-i-vestina-govornistva%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQNUF9WRkW3285-tJIc0bcg7NX9g
 • BorisTeodosijevi,profesionalnipredavaitrenerposlovnihkomunikacionihvetinaE-Mail: boris@teodosijevic.com / info@teodosijevic.com Web: teodosijevic.com Telefon: +381 64 1147 124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NEVERBALNAKOMUNIKACIJA POLAZNICIKURSAEPRAKTINOSAVLADATIVETINE: itanjaiprepoznavanjaznakovakojinamsagovornicialjuPrepoznavanjaistineilaiuneverbalnimporukama,kojestojeizasamihreisagovornikaNain korienja sopstvene neverbalne komunikacije, kako bi smo bili shvaeni i na najbolji nain preneli nau porukuVetinauticajanasagovornike,kakobisteimpostalibliskiji,aonitimeotvorenijizavaesugestije:Velikibrojsignalaigestova,tenjihovastvarnaznaenjaIgremoiiponaanjeuposlovnomokruenju.KOMEJEPOTREBANOVAJKURS? Da li postoji iti jedna osoba na svetu, koja nema potrebu da naui da prepoznaje ta je zapravo to to nam drugi poruuju i zbog ega esto dolazi do nesporazuma i neslaganja, a u krajnjoj meri i konflikata? Ovo je naroito vano nauiti u okviru poslovnog okruenja, jer mo prepoznavanja neverbalnih znakova vam zasigurno daje ogromnuprednostuodnosunasagovornike,partnereilikonkurenciju.Netopoputitanjamisli!Svakako, ovo znanje je jednako primenjivo i u okviru porodinih i privatnih odnosa, te s toga niko ne bi trebao zanemaritiprilikudanauikakodaitasvojesagovornike.Sve faze kursa su propraene brojnim praktinim primerima i vebama, kako bi polaznici u stvarnim situacijamanauilivetinuneverbalnekomunikacije.KOJUDOBITIMAJUPOLAZNICIKURSA? Posle zavrenog kursa polaznici postaju dobri i spremni komunikatori, koji su u stanju da odlino prepoznaju namere svog sagovornika, ta sagovornik zapravo misli, u odnosu na ono to govori. Ovakvo umee je od neizmerne koristi kako u privatnom ivotu i razgovoru sa blinjima, tako i u svetu poslovnih pregovora i razgovora.DETALJIKURSA Vieinformacijaosadrajukursa,modulima,kaoidetaljnijiopis,moetenainastranici:http://teodosijevic.com/edukacija/neverbalnakomunikacija/

  3

  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteodosijevic.com%2Fedukacija%2Fneverbalna-komunikacija%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBhsbagqUcQja683Mm7Yp0S7A0Ow
 • BorisTeodosijevi,profesionalnipredavaitrenerposlovnihkomunikacionihvetinaE-Mail: boris@teodosijevic.com / info@teodosijevic.com Web: teodosijevic.com Telefon: +381 64 1147 124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  TEHNIKEPODSVESNEKOMUNIKACIJENLP POLAZNICIKURSAEPRAKTINOSAVLADATIVETINE: KakoostvaritipodsvesnuvezusasagovornikomKakoovladatihipnozomisugestijamaKakouticatinaljudedavasivaeidejeprihvatekaosvojeiponjimapostupajuKakoprepoznatiznakoveobmaneilaiKakokontrolisatipodsvestvaegsagovornika.KOMEJEPOTREBANOVAJKURS? Svima onima koji imaju elju da svoju vetinu komunikacije nadograde na majstorski nivo, kako im niti jedna poruka od sagovornika, ma kako skrivena, nikada ne bi promakla. Ali to je vanije, ovaj kurs je potreban svima onima koji ele da utiu na razmiljanje i ponaanje, pa tako i na izbore svojih sagovornika, a da ovi toga nikada nebudusvesni.itav kurs je proet praktinim vebama i primerima, kako bi polaznici na najlaki i najdirektniji nain savladali tehnikepodsvesnekomunikacijeiNLPa.KOJUDOBITIMAJUPOLAZNICIKURSA? Posle zavrenog kursa, kao polaznici, biete upoznati sa time kako funkcionie ljudski um i ovladaete raznim tehnikama za uticanje na razmiljanje i ponaanje vaih sagovornika. Naravno, znanje kako, vam ne daje i automatsko pravo da se igrate sa eljama i oseanjima ljudi iz vae okoline, iako vas u tome, praktino, vie nikoneemoispreiti.DETALJIKURSA Vieinformacijaosadrajukursa,modulima,kaoidetaljnijiopis,moetenainastranici:http://teodosijevic.com/edukacija/tehnikepodsvesnekomunikacijenlp/

  4

  http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteodosijevic.com%2Fedukacija%2Ftehnike-podsvesne-komunikacije-nlp%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwOvBgDF5ccmgqsGDpfU3m82SDkw
 • BorisTeodosijevi,profesionalnipredavaitrenerposlovnihkomunikacionihvetinaE-Mail: boris@teodosijevic.com / info@teodosijevic.com Web: teodosijevic.com Telefon: +381 64 1147 124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UMEEPRODAJE POLAZNICIKURSAEPRAKTINOSAVLADATIVETINE: KakosavladatistrahodprodajeKakopomoikupcudashvatitaeliKakoosvojitiizadratipoverenjekupacaKakouinitidaljudieledaposlujusavamaKonkretnikoraciuprodaji.KOMEJEPOTREBANOVAJKURS? injenica je da je prodaja u svemu, svugde i uvek, ma koliko se moda nekome to ne svialo. Bilo da zaista prodajemo neku robu ili usluge, ili da traimo investicije za neki projekat, ideju, ili ako samo pokuavamo da dobijemo unapreenje na poslu, pa ak i kada elimo da osvojimo neku novu ljubav. Svi mi uvek i u svakom trenutkuprodajemo,arobakojasezapravoprvenstvenoprodaje,jesmoupravomisami.Svako treba da naui kako da se to bolje proda, jer je to jedini nain da zaista uspe da ostvari veinu nauma u svom ivotu, jer veina stvari koje elimo i kojima u ivotu teimo, ipak uveliko zavise od interakcije sa drugim ljudima.KOJUDOBITIMAJUPOLAZNICIKURSA? Posle zavrenog kursa Umee prodaje postajete vrhunski prodavac koji je u stanju da proda bilo ta, bilo kome,bilokada,alipodjednimuslovomkojievambitiokrivennanaimseminarimaikursevima.DETALJIKURSA Vieinformacijaosadrajukursa,modulima,kaoidetaljnijiopis,moetenainastranici:http://teodosijevic.