16
Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r. 355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088. 1 Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti. Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti i hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu. S a d r ž a j: A. UVOD 1. Izdavalac hartija od vrednosti 2. Izdate hartije od vrednosti 3. Kratak predgled osnovnih podataka o izdavaocu 4. Brokersko-dilersko društvo . B. OSNOVNI PROSPEKT 1. Detaljni podaci o izdatim hartijama od vrednosti 2. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti 2.1. Osnovni podaci 2.2. Kapital izdavaoca 2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca 2.4. Imaoci akcija 3 Poslovanje i imovina izdavaoca 3.1. Delatnost izdavaoca 3.2. Imovina izdavaoca 3.3. Finansijski podaci 3.4. Druge bitne činjenica 4. Razvojna politika izdavaoca 5. Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora 5.1. Članovi uprave i nadzornog odbora 5.2. Osnivači izdavaoca 5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca 5.4. Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca 6. Odgovorno lice A. UVOD 1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI Naziv, AD za novinsko izdavačku delatnost

veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

1

Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti. Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti i hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu.

SS aa dd rr žž aa jj::

A. UVOD 1. Izdavalac hartija od vrednosti 2. Izdate hartije od vrednosti 3. Kratak predgled osnovnih podataka o izdavaocu 4. Brokersko-dilersko društvo

.

B. OSNOVNI PROSPEKT 1. Detaljni podaci o izdatim hartijama od vrednosti 2. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti 2.1. Osnovni podaci 2.2. Kapital izdavaoca 2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca 2.4. Imaoci akcija 3 Poslovanje i imovina izdavaoca 3.1. Delatnost izdavaoca 3.2. Imovina izdavaoca 3.3. Finansijski podaci 3.4. Druge bitne činjenica 4. Razvojna politika izdavaoca 5. Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora 5.1. Članovi uprave i nadzornog odbora 5.2. Osnivači izdavaoca 5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca 5.4. Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca 6. Odgovorno lice

A. UVOD

1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI

Naziv, AD za novinsko izdavačku delatnost

Page 2: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

2

sedište, matični broj

''Narodne novine'' Niš

Osnovna delatnost 22120 – izdavanje novina

Visina osnovnog kapitala(u 000) iz poslednjeg finansijskog izveštaja na dan 31.12.2007.

9993

2. IZDATE HARTIJE OD VREDNOSTI

Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon)

Zakon o svojnskoj transformaciji

Zakon o svojnskoj transformaciji

Datum odluke o emisiji 20.11.2006

Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama

6518 1514

Redosled emisije, vrsta, klasa, serija i CFI kod, ISIN broj akcija*

A I ESVUFR

RSNRNVE34493

A II ESVUFR

RSNRNVE34493

Dužničke hartije od vrednosti -

Hartije od vrednosti sa pravima u određenom roku

-

Prava i obaveze iz emitovanih hartija od vrednosti

Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvid. odnosno stečajne mase

Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvid. odnosno stečajne mase

Zamenljivost emitovanih hartija od vrednosti

- -

Garancija i jemstva - -

Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti po klasama i serijama

1000 1000

Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti

Beogradska berza a.d. Beograd –vanberzansko

tržište

Beogradska berza a.d. Beograd –vanberzansko

tržište

* 3. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI

Page 3: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

3

Pun naziv preduzeća AD za novinsko izdavačku denatnost ''Narodne novine'' Niš

Adresa Generala Bože Jankovića br. 9

Datum osnivanja 25.02.2002. godine

Broj rešenja upisa u sudski registar

BD 16136

Matični broj 17427440

Tekući - računi i banke kod kojih se vode

235-635000-79 Banka Intesa

Sektor klasifikacije delatnosti Izdavanje novina

Šifra delatnosti 22120 – izdavanje novina

Osnovna delatnosti Novinsko – izdavačka delatnost

Promene delatnosi (ukoliko postoje) i datum

/

Osoba za kontakt Slavica Radoičić

Telefon 018/249-088

Faks 018/247-782

E – mail [email protected]

4. BROKERSKO - DILERSKO DRUŠTVO KOJE UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU TRGOVANJA NA BERZI

Naziv i sedište brokersko – dilerskog društva

Brokersko-dilersko društvo„EFG Securities“ A.D. Beograd,Knez Mihajlova 9 tel: 011/20-23-171 tel/fax: 011/20-23-180 E-mail: [email protected] Osoba za kontakt: Vladimir Vučković

B. OSNOVNI PROSPEKT

1. DETALJNI PODACI O IZDATIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Page 4: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

4

Osnov po kom su hartije emitovane (Zakon)

Zakon o svojnskoj transformaciji

Zakon o svojnskoj transformaciji

Datum donošenja Odluke i naziv organa

20.11.2006 Skupstina A.D.

Ukupna nominalna vrednost hartija od vrednosti

6.518.0000 1.514.000

Ukupan broj emitovanih hartija po klasama i serijama

6518 1514

Opis hartije od vrednosti Obične akcije Obične akcije

Redosled emisije, vrsta, klasa, serija i CFI kod, ISIN broj akcija*

I A ESVUFR

RSnrnve34493

II A ESVUFR

RSnrnve34493

Dužničke hartije od vrednosti

-

Hartije od vrednosti sa pravima u određenom roku

-

Prava i obaveze iz emitovanih hartija

Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvid. odnosno stečajne mase

Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvid. odnosno stečajne mase

Dividende, kamate i drugi prinosi

Pravo na konverziju ili zamenu

-

Naziv i sedište lica, koji vodi registar, vrši kliring i saldiranje

Centralni registar, depo i kliring Hov

Centralni registar, depo i kliring Hov

Ograničenja prenosa hartija od vrednosti

-

Način i nadležnost sudova o eventualnim sporovima

Sporazumno ili u nadležnom

Trgovinskom sudu

Sporazumno ili u nadležnom

Trgovinskom sudu

Garantovane, obezbeđene hartije od vrednosti

-

Nominalna vrednost jedne akcije po klasama i serijama

1000.00 1000.00

Obračunska vrednost akcije (na dan 31.12.2007.)

662.01 537.23

Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti

Beogradska berza vanberzansko tržište

Beogradska berza vanberzansko tržište

Page 5: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

5

Poreske obaveze imalaca hartija od vrednosti

U skladu sa Zakonom

Pravo preče kupovine -

2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJE OD VREDNOSTI

2.1. Osnovni podaci

Naziv, sedište, matični broj

AD za novinsko izdavačku delatnost “Narodne novine” Niš, 17427440

Broj rešenja o upisu u sudski reg. BD 16136

Datum osnivanja 25.02.2002. godine

Odnos prema drugim preduzećima

Način povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima

Osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugim pravnim licima, odnosno učešće drugih pravnih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca

Opšta akta izdavaoca – mesto i vreme kad se može izvršiti uvid u akta

Statut

2.2. Kapital izdavaoca

Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja) 2008. (U 000 din.)

Ukupan kapital 9993

Osnovni kapital 9993

Neuplaćeni upisani kapital

Rezerve

Revalorizacione rezerve

Neraspoređena dobit

Gubitak 239

Otkupljene sopstvene akcije

Izdate akcije ( ukupan broj ) 6518 akcija

Broj akcija izdatih po klasama 6518 akcija

Page 6: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

6

Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po klasama

Obične akcije sa pravom glasa, 1000,00 din

Prava iz akcija po klasama Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidac. odnosno stečajne mase

Prenosivost akcija po klasama Promet akcijama se odvija na Beogradskoj Berzi

Način izdavanja akcija* AI emitovane u postupku privatizacije

Ograničenja pojedinih prava iz akcija

-

Promene osnovnog kapitala

Ovlašćeni kapital -

Uslovno povećanje kapitala -

Datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala

-

Ukupan nominalni iznos uslovnog povećanja kapitala

-

Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po klasama

-

Prava iz akcija po klasama -

Prenosivost akcija po klasama -

Uslovi za izdavanje akcija u odluci o uslovnom povećanju kapitala

-

(u 000 din.) 31.12.2006. 31.12.2007 31.12.2008.

Osnovni kapital 7755 9993 4315

Rezerve

Revalorizacione rezerve

Neraspoređena dobit

Promene kapitala

Ukupni kapital 7755 9993 4315

Broj sopstvenih akcija prema klasi

Vreme i razlog sticanja

Sopstvene akcije na dan 31.12.2008. Podaci o portfelju

sopstvenih akcija

Page 7: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

7

2.3. Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca

Obračunska vrednost akcije na dan 31.12.2008. godine po klasama

Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama izdavaoca

Beogradska Berza a.d. Beograd Vanberzansko tržište

Vreme određeno za trgovanje tim akcijama

Prema zvanično objavljenom kalendaru aukcija na sajtu Beogradske berze

Trgovina hartijama

od vrednosti izdavaoca

Grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa

Izvor: Beogradska berza

Opis hartija od vrednosti -

Vrsta organizovanog tržišta za te akcije

-

Trgovina drugim

hartijama od

Vremenski period trgovanja

-

Page 8: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

8

vrednosti izdavaoca

Grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i prometa

-

2.4. Imaoci akcija Napomena: Lica koja imaju više od 10% akcija sa pravom glasa ili deset najvećih akcionara sa pravom glasa.

Ime/naziv imaoca Broj akcija po

klasama Akcije sa pravom

glasa u %

Radomirović Tomislav 7056 87.85%

Akcijski fond 679 8.45%

Napomena: Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009.

3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

3.1. Delatnost izdavaoca

Osnovna delatnost i šifra Proizvodnja hemikalija za poljoprivredu; 24200

2006. 2007. 2008. Poslovni prihodi (u 000 din) 67532 65514 75000

Položaj na tržištu

Poslovi koji se obavljaju van sedišta – organizacione jedinice i predstavništva

-

Posebne okolnosti -

Prekidi u poslovanju -

3.2. Imovina izdavaoca

Vrsta nepokretne Mesto Površina Imovina Imovina

Page 9: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

9

imovine data u zakup (da/ne)

uzeta u zakup (da/ne)

Zgrada Generala Bože Jankovića 9 Niš

1440m2 NE NE

Garaža Učitelj Milina 33, Niš 25m2 NE NE

Terasa Balkanska 2/II, Niš 30m2 NE NE

Lokal PC ‘’Gorča’’ 40k.d44, Niš 14,09m2 NE NE

Page 10: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

10

Naziv i sedišta lica

Vrsta kapitalnog ulaganja

Učešće kapitalnog ulaganja u

aktivi izdavaoca

Učešće izdavaoca u

kapitalu lica

Pravo glasa u

%

Kapitalna ulaganja u druga pravna lica (učešće izdavaoca u iznosu od 10% i više) ''Sloboda''

Pirot Učešće u 70.00% 70.00%

2006. 2007. 2008. Najveća kapitalna ulaganja (u 000 din)

Patenti, koncesije, posebne dozvole

Predmet zaloga

Vrsta zaloge Vrednost založnog

dobra

Trajanje zaloge

Naziv založnog poverioca

Založna prava - - - - -

Parnični i drugi postupci

Neizmirene obaveze izdavaoca

-

Godina Ukupan broj

VSS VŠS SSS VKV KV PKV NKV Zaposleni

2008. 40 19 3 12 / 2 4 /

2006. 2007. 2008. Prosečan broj

zaposlenih 110 57

Page 11: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

11

3.3. Finansijski podaci Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI: 31.12.2006. 31.12.2007. 31.12.2008.

UKUPNI PRIHODI 68808 65575 75307

Poslovni prihodi 67532 65514 75000

- Prihodi od prodaje 36513 60495 74890

- Prihodi do aktiviranja učinaka

- Povećanje vrednosti zaliha učinaka

- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

- Ostali poslovni prihodi 31019 5019 110

Finansijski prihodi 58 52

Ostali prihodi 1218 61 255

UKUPNI RASHODI 77977 65814 75364

Poslovni rashodi 76887 63708 74326

- Nabavna vrednost prodate robe 190 31818 32501

- Troškovi materijala 2580 2565 2986

- Troškovi zarada i ostali lični rashodi

52095 20274 17598

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

963 340 1020

- Ostali poslovni rashodi 21059 8711 20221

Finansijski rashodi 902 65 140

Ostali rashodi 188 2041 898

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

-9169 -239 -57

NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

-9169 -239

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA

-18338 -478 -57

POREZ NA DOBITAK

Poreski rashodi perioda

Odloženi poreski rashodi perioda

Odloženi poreski prihodi perioda

Isplaćena licna primanja poslodavcu

Page 12: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

12

Neto dobitak -18338 -478 -57

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima

Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica

I ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada

2. Umanjena zarada po akciji

Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara): AKTIVA:

UKUPNA AKTIVA 15829 17935 21557

Stalna imovina 7755 9993 8973

- Neuplaćeni upisani kapital

- Goodwill

- Nematerijalna ulaganja 64

- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva

6689 6493 5473

- Dugoročni finansijski plasmani 1002 3500 3500

- Učešća u kapitalu 1002 3500 3500

- Ostali dugoročni finansijski plasmani

Obrtna imovina 8074 7942 12584

- Zalihe 388

- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

7686 7942 12584

- Odlozena poreska sredstva

Poslovna imovina 15829 17935 21557

Gubitak iznad visine kapitala

Vanbilansna aktiva 15829 17935 21557

Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):

PASIVA:

UKUPNA PASIVA 15829 17935 21557

Trajni kapital 4315 4315

- Osnovni kapital 6518 4554 4315

- Neuplaćeni upisani kapital

- Rezerve

- Revalorizacione rezerve

- Neraspoređen dobitak 1549

Page 13: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

13

- Gubitak 8067 239

- Otkupljene sopstvene akcije

Dugoročna rezervisanja i obaveze 15829 13620 17242

- Dugoročna rezervisanja

- Dugoročne obaveze

- Dugoročni krediti

- Ostale dugoročne obaveze

- Kratkoročne obaveze 15829 13620 17242

- Kratkoročne finansijske obaveze

7230 7360 3158

- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

- Obaveze iz poslovanja 6859 4662 12127

- Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja

1308 1425 1275

- Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda

432 173 682

- Obaveze po osnovu poreza na dobitak

- Odložene poreske obaveze

Vanbilansna pasiva 15829 17935 21557

2006. god 2007. god 2008. god Naziv ovlašćenog revizora i mišljenje

Likvidnost I stepena- odnos gotovine i got.ekv. prema kratkor. obavezama

Likvidnost II stepena- odnos obrtne imovine umanjene za zalihe i kratkoročnih obaveza

Opšti racio likvidnosti - odnos obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza

Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti

Racio neto obrtnog fonda- odnos obr. imovine umanjene za kratk.obav. i obrtnih sredst.

Page 14: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

14

Finansijska stabilnost-odnos sopstv.kapitala i posl.pasive

Odnos uk.obaveza i poslovne pasive

Stepen zaduženosti preduzeća Odnos uk.obaveza

i sopstv. kapitala

Odnos neto dobitka i pros. posl. pasive

Rentabilnost ukupnog kapitala nakon oporezivanja Odnos neto

dobitka i pros. sopst. Kapitala

Dobitak (gubitak) po akciji (u din)

Juni 2008 Juli 2008 Avgust 2008 Troškovi zarada (u din)

za prethodna tri meseca 1.324.063 1.315.478 1.311.922

Iznos poslednje isplaćene dividende po akciji (bruto)

Dan preseka (ex-dividend day)

Datum isplate

dividende za 2004.

Datum isplate

dividende za 2005.

Datum isplate

dividende za 2006.

Isplaćene dividende

Vanbilansne pozicije -

3.4. Druge bitne činjenice- o poslovanju, aktivnostima i finansijskom položaju izdavaoca

4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA

Planirano povećanje kapitala

-

Planirano povećanje poslovnih aktivnosti

Planirana ulaganja

Poslovni trendovi

Page 15: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

15

Očekivanja u pogledu poslovnog položaja

5. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE I IZVRŠNOG ODBORA

5.1. Članovi upravnog i izvršnog odbora na dan 31.12.2008.

Ime direktora Vidosav Radomirović

Ime i položaj članova Upravnog Odbora

Tomislav Radomirović – predsednik upravnog odbora

Ime i položaj članova Izvršnog odbora

5.2. Osnivači izdavaoca (podaci se daju ukoliko je pravno lice osnovano pre manje od pet godina)

Ime / Naziv i sedište osnivača -

5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca

2006. god. 2007.god. 2008.god.

Ukupan iznos plata i drugih naknada članova uprave

-

Ukupno učešće članova uprave u dobitku izdavaoca

-

Ukupan iznos kredita (zajma) odobrenog članovima uprave

-

Naknade isplaćene članovima

uprave Ukupan iznos ostalih davanja članovima uprave

-

Posebna prava i koristi koje ostvaruju članovi uprave i nadzornog odbora

-

Poslovne transakcije između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora

-

5.4. Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca

Učešće pojedinih članova uprave u kapitalu izdavaoca

Prava članova uprave na sticanje akcija izdavaoca

Page 16: veliki prospekt za narodne novine-2009 · 2016-04-07 · Napomena : Podaci su dobijeni od Centralnog Registra, Depoa i Kliringa HOV na dan 01.04.2009. 3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA

Generala Bože Jankovića 9, 18000 Niš, m.b. 17427440, PIB 100337405, ž.r.

355-1011541-53 Vojvođanska banka. Tel. Direktor 018/247-782; pravna služba 018/249-088.

16

Učešće zaposlenih kod izdavaoca u kapitalu izdavaoca

Politika izdavaoca prema učešću zaposlenih u kapitalu izdavaoca

6. ODGOVORNO LICE

Odgovorno lice za sadržinu prospekta je Generalni direktor izdavaoca g-din Vidosav Radomirović.

Izjavljujem da Prospekt sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, koji su od značaja za odlučivanje ulagača.

Niš, dana 22.04.2009. godine

Generalni direktor

(Vidosav Radomirović)