Valles 573

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_573.pdf

Text of Valles 573

 • redacci: liniavalles@comunicacio21.com | anunciat: 686 429 517 publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavallsEl peridic gratut ms llegit de la comarca liniavalles.cat 23/6/2016 Nm. 573 Difusi OJD-PGD: 12.025 exemplars setmanals

  La Llagosta pg 18El consistori diu que haaturat 7 desnonamentsper la PAH ho nega

  Santa Perptua pg 25Les obres de la novaestaci de Rodalieses licitaran a lestiu

  Sant Fost pg 20Sanmart reivindica el seuprimer any, ERC veu parlisi

  Esports pg 26Compte enrere per a la 18aedici de la Granollers Cup

  Mollet i Granollers acaparenlesprint final per al 26J

  Els partits desembarquen a les dues grans ciutats vallesanes per intentar mobilitzar els seus votants pg 3

  Granollers LAjuntament impulsamillores contra la pobresaenergtica en 15 pisos pg 8

  Fernndez Daz - De AlfonsoCarles Puigdemont, des de Mollet: Estem davantdun GAL informatiu pg 12

  Tanca per sempreLEscola Nicols Longarn de Mollet diu el seu adu definitiu

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517| 2 lniavalls.cat 23 juny 2016

 • La comarca tornar a ser clau enles eleccions espanyoles del pr-xim diumenge. Aix sha pogutcomprovar durant les dues set-manes frentiques de campanya,en les quals els diferents partitsshan desplaat fins als munici-pis vallesans amb els seus prin-cipals lders per demanar el votdels ciutadans.

  El darrer a fer-ho va ser elrepublic Gabriel Rufin, queva ser ahir a Mollet per explicarles seves propostes. Unes pro-meses que ja va exposar diu-menge passat, a la plaa de laPorxada de Granollers, laltrecandidat republic al Congrsdels Diputats, Joan Tard, elqual va assegurar que ERC estdisposada a donar suport a Pa-

  blo Iglesias si convoca el refe-rndum en un any.

  Per als republicans, a ms, leseleccions del 26J sn una bonaoportunitat per mostrar la nostradisconformitat amb el govern ac-tual a tots els nivells i per informar

  com i de quina manera faremefectiva la desconnexi.

  El mateix diumenge al parc deCan Mul de Mollet, entre un con-cert de rock i una botifarrada, EnCom Podem feia una crida alcanvi, la justcia social i la trans-parncia poltica. La senadora

  Maria Freixanet va comenar elseu discurs anunciant que hanarribat per fer fora la poltica deldolor i del benefici de les elits. Enaquest mateix sentit es va mani-festar leurodiputat dICV- EUiA,Ernest Urtasun, que referint-se alPP va remarcar que la campan-ya poltica est sent una autnti-ca rebelli cnica contra una es-pcie de partit que ha muntat au-tntiques estructures mafiosesall on ha governat.

  Ciutadans tamb va escollir elparc de Can Mul de Mollet perfer el seu acte central de cam-panya a la comarca i reivindicar-se com la nova poltica lliure i va-lenta. El cap de llista per Barce-lona, Juan Carlos Girauta, vacentrar el seu discurs a atacarUnits Podem i el PP.

  Els retrets han estat presentsen tots els discursos dels diferentslders poltics que han visitat la co-marca, per potser el ms con-

  tundent ha estat el candidat deCDC, Francesc Homs, en la sevavisita de diumenge a Granollers,en la qual va acusar Albert Rive-ra de mentider per dir que shapartit la cara a Catalunya per po-der parlar castell. Homs va re-

  marcar que el lder de Ciutadansvol enfonsar Catalunya amb elseu discurs.

  CDC tamb va fer dos actes, di-lluns i dimarts, a Mollet, en elsquals van participar lexconselle-ra dEnsenyament, Irene Rigau, iel candidat mollet i nmero 5 per

  Barcelona, Feliu Guillaumes, queva insistir en la importncia quehi hagi un representant del Vallsal Congrs. Segons Guillaumes, sien cinc o sis anys aconseguim quesinverteixin entre 20 i 25 milionsal Valls Oriental, la comarca serirreconeixible.

  El PSC va ser al principi de lacampanya a Granollers i dimartspassat a Mollet, on lexperta en elpacte de Toledo, Isabel Lpez, vaexposar la voluntat dels socialis-tes de derogar la reforma laboralde PP i garantir la igualtat salarialentre homes i dones.

  El PP va visitar la comarca di-lluns 13 de juny amb la diputadaDolors Montserrat, que va res-saltar les intencions del seu par-tit de crear treball i millorar lespensions.

  Ara, a noms tres dies de leseleccions, seran els ciutadans elsque decidiran quin partit sem-porta la victria a Catalunya.

  3 | lniavalls.cat23 juny 2016En Portada

  La comarca decideix Els lders dels partits poltics desembarquen al Valls Oriental per aconseguir guanyar suports Les formacions independentistes busquen mobilitzar els seus votants per millorar resultats

  Pamela MartnezVALLS ORIENTAL

  Alguns dels actes electorals que shan fet a la comarca durant els darrers dies. Fotos: Twitter

  ERC va fer ahir

  el seu acte central

  de campanya a la

  comarca a Mollet

  En Com Podem

  vol millorar el gran

  resultat de les

  eleccions del 20D

 • | 4Opinilniavalls.cat 23 juny 2016

  publicitat 686 429 517

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia Valls no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: liniavalles@comunicacio21.com publicitat: publicitat@comunicacio21.comadministraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavalls.catDipsit legal: B 43220-2001

  amb el suport de:Difusi controlada

  12.025 exemplars setmanals

  Actualitat a la xarxa

  @JordiGraupera: Aquest episodi s unaoportunitat per als partits independen-tistes de recuperar la dignitat perdudapel mercadeig.

  Un diari plural

  per @ModernetdeMerda

  4Tres preguntes

  Aprofitant aquests joiosos diesde campanya electoral, voldriatraslladar tres preguntes als capsde llista d'En Com Podem, Es-querra Republicana i Conver-gncia Democrtica. Una per acadasc. Ignoro si voldran res-pondre-les, les agendes van ple-nes d'indocumentats que volenaccedir als candidats, per siper casualitat interessen a algms que a mi, pot ser profitsque les responguin. Que facin elque creguin convenient.

  Per a Xavier Domnech:Sabem que Unidos Podemosvol fer un referndum a Catalu-nya. Ho heu dit i ho heu defen-sat diriament. s una bonanotcia i, a ms, s perfecta-ment creble. Ara b, el que nopreciseu mai s en quin llocest collocat aquest refern-dum dins l'ordre de prioritats dela vostra formaci. I no s unainformaci menor. Jo puc volerfer una cosa a la vida i predicar-ho arreu, per tenir-la en la po-sici 74 de les meves prioritats.S, la vull fer, i tant, per no emmonopolitza l'existncia, no emfar renunciar als altres 73 ob-jectius vitals. I aquest petit detalls molt i molt rellevant, perqutenint en compte els pactes totssabem que caldr fer amb PedroSnchez, i segons en quina po-sici tingueu el referndum, ladefensa que en feu en campanyaelectoral ser una autntica far-sa o no.

  Est en les vostres prioritats,el referndum, o b noms s unesquer eficient? Triareu refe-rndum o govern d'esquerresquan el PSOE us faci esco-

  llir? Evitar el concepte "refor-ma constitucional" en la res-posta.

  Per a Gabriel Rufin:"Anem a Madrid a dir-los quemarxem, que farem la Repbli-ca Catalana". Aix s el que d-ieu el 20D, en aquelles eleccionsque no aportaven massa res auna formaci independentistaper que, ben mirat, potser po-dien servir de manera fora-da per anunciar la bona novaa La Manxa. Molt b, ja est dit.Hem tingut uns mesos precio-sos per anar-los anunciant que

  marxem. Fet. A qu ve, ara,tornar-se a presentar en uneseleccions espanyoles? L'argu-ment de baixar un moment adir-los una cosa i tornar a pujarja no t cap sentit. Ara s rein-cidncia, s vici. Si el plebiscit esva guanyar, en principi un par-tit com Esquerra Republicanano hauria de presentar-se enunes eleccions d'un estat que,ara s, ja no hauria de tenir cappoder real sobre la realitat ca-talana.

  Com funciona, exactament,tot plegat? Qu s'hi va a fer a Ma-drid, ara, que no s'hagi fet

  aquests ltims mesos? Si no s'hiva a fer poltica perqu ja se n'hafet durant 40 anys, si no s'hi vaa explicar que marxem perqu jahem explicat que marxem, quhi aneu a fer? Evitar el concepte"mentrestant" en la resposta.

  Per a Francesc Homs:L'eslgan de Convergncia s"Fets per Catalunya". Es jugaamb el doble sentit, correcte.Per un d'aquests dobles sentitspotser ha quedat un pl preci-pitat. Alg s'ha envalentit.

  Quan parlem de fets en elmateix sentit que ho feia aquellmtic "Fets, no paraules" deMontilla, de quins fets parlem,concretament? Perqu suposoque no seran els del 9N, que fo-ren molt lloables per que vanestar protagonitzats en tot mo-ment per una societat civil hi-peractiva i disposada a desobe-ir el que fes falta. Els fets desta-cables potser serien el no acata-ment de les opinions interes-santssimes del Tribunal Cons-titucional, el ple funcionamentd'aquella hisenda prpia que faanys que s'explica per que noacaba d'estar del tot enllesti-da per dir-ho suaument, o elno nomenament de segonsquins consellers i alts crrecspartidaris de continuar formantpart d'una Espanya fraternal iafectuosa. Aix serien fets real-ment rellevants. Per cap d'a-quests fets es produeix avui endia. Exactament, doncs, de quinsfets parla l'eslgan? Evitar elconcepte "querella" en la res-posta.

  Grcies als tres per les hipo-ttiques respostes.

  En un ordre de

  prioritats, En Com

  Podem no precisa mai

  en quin lloc est

  posat el referndum

  4Cauran del cavallper Jordi Lleal

  En el Llibre dels fets dels Aps-tols sescriu la vida i fets deSant Pau, on sexplica comanant de viatge cap a Damascun raig de llum lenceg i es-coltant unes paraules de Jess,es convert.

  A Catalunya, hi ha inde-pendentistes de tota la vida iconversos de no fa gaire, quecreuen que amb Espanya no hiha res a fer. Tamb hi ha pol-tics i partits que creuen que Es-panya t la bona voluntat derespectar-la i arribar a un con-sens de convivncia pacfica ijust