Valles 557

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Valles_557.pdf

Text of Valles 557

 • redacci: liniavalles@comunicacio21.com | anunciat: 686 429 517 publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavallsEl peridic gratut ms llegit de la comarca liniavalles.cat 26/2/2016 Nm.557 Difusi OJD-PGD: 12.025 exemplars setmanals

  Mollet pg 14Es debatr que els solars buits passin a seraparcaments gratuts

  Granollers pg 8El Ple vol que es limitiel trnsit de camionsa la Ronda Sud

  Martorelles pg 18LEnvelat podr convertir-seen un equipament dobra

  Esports pg 22El Fraikin Granollers esconsolida a la tercera posici

  Els treballadors de Bacardifaran vaga dilluns i dimarts

  Els alcaldes del Baix Valls donen suport a la plantilla davant un ERO que suposar 82 acomiadaments pg 12

  Reportatge pg 3Vuit de cada deu nousrestaurants tanquenal cap dun o dos anys

  Msica pg 8Els Gemeliers exhaureixen les entrades del concert de dem a Granollers

  pg 20

  Llum verda definitivaEl Suprem avala que la Roca Village pugui obrir diumenges i festius

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517| 2 lniavalls.cat 26 febrer 2016

 • 3 | lniavalls.cat26 febrer 2016

  La restauraci no passa per unbon moment a la comarca. I sque, segons dades del GremidHostaleria del Valls Oriental,vuit de cada deu nous bars i res-taurants que sobren tanquen alcap dun o dos anys. Un perodede temps fora alarmant des delpunt de vista de la plataformaFEM Valls, que creu que aixprovoca que hi hagi una mancade qualitat en el sector de la res-tauraci vallesana.

  Independentment de la cri-si econmica que sha viscutdurant els darrers anys, el pre-sident del Gremi dHostaleria

  del Valls Oriental, David Vz-quez, atribueix aquest fracs alintrusisme i la inexperinciadels nous emprenedors i aler-ta de la manca de formaci engesti empresarial de les perso-nes que decideixen obrir un lo-cal de restauraci. Saber ges-tionar un negoci s essencialperqu funcioni i alguns es pen-sen que saber cuinar s lnic re-quisit per poder obrir un res-taurant, sentencia Vzquez.

  Des del Gremi dHostaleriaapunten que els principals factorsque fan fracassar els bars i res-taurants de la comarca sn eldesconeixement del sector i elscostos dels lloguers i dels prove-dors. Per a Vzquez, obrir un res-taurant pot ser sempre una opor-tunitat de negoci, per considera

  que la inexperincia penalitzamolt, perqu els clients cada ve-gada tenen ms cura del mn dela gastronomia i els cambrers iprofessionals que shi dediquenhan de complir les expectatives.

  LEXEMPLE DEL FRACSGranollers s un dels municipis onms fracassen els establiments derestauraci i, segons Vzquez, elsrestaurants del centre de la ciutattenen ms problemes que els de laperifria per aconseguir subsistir.Sovint van passant de mans,malgrat que estan ben situats, ilnica explicaci possible s queno ofereixen all que demana elpblic o que no han tingut encompte els recursos dels quals esdisposa per poder consolidar elnegoci, conclou Vzquez.

  Vuit de cada deu nous restaurants que obren a la comarca tanquen al cap dun o dos anys El president dels restauradors atribueix el fracs a lintrusisme i la inexperincia dels emprenedors

  Pamela MartnezVALLS ORIENTAL

  MONTMEL4El circuit de Ca-talunya i el Gremi dHostaleriapromocionaran accions per tal dedonar a conixer la gastronomialocal en el marc de les curses i elsesdeveniments que se celebrin altraat valles.

  La primera daquestes ac-tuacions tindr lloc durant elsFormula One Test Daysdel pr-xim dia 3 de mar, on es far unshowcooking. Lobjectiu da-questa acci s poder arribar a di-ferents collectius, com per exem-ple els equips, els clients o elsmitjans de comunicaci, tant en

  lmbit nacional com interna-cional, per tal de donar-los aconixer lmplia oferta gastro-nmica de la comarca.

  Segons el director general delCircuit de Catalunya, el vallesJosep Fontser, lacord ens per-met ser ms presents al territoria partir duna proposta gastro-nmica molt interessant i unsector, lhostaler, molt impor-tant. En el mateix sentit es ma-nifesta lalcalde de Granollers, Jo-sep Mayoral, que remarca que elCircuit s un gran generadordactivitat econmica.

  Acord perqu el Circuit impulsi la gastronomia local

  El Gremi dHostaleria alerta de la manca de formaci en gesti empresarial de les persones que decideixen obrir un local de restauraci. Foto: Arxiu

  Ms difcil del que sembla

  Reportatge

 • | 4Opinilniavalls.cat 26 febrer 2016

  publicitat 686 429 517

  Les cartes dopini es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

  Lnia Valls no comparteix necessriament les opinions que els signants expressen en aquesta secci ni sen fa responsable.

  redacci: liniavalles@comunicacio21.com publicitat: publicitat@comunicacio21.comadministraci: facturacio@comunicacio21.com

  lniavalls.catDipsit legal: B 43220-2001

  amb el suport de:Difusi controlada

  12.025 exemplars setmanals

  Un diari plural Un diari participatiu

  El passat dimarts dia 23 de fe-brer, Mario Pascual Vives, ad-vocat dIaki Urdangarn, men-tre estava a Madrid, va parlardels correus electrnics refe-rents a la vida privada del seudefensat i a la possibilitat queuna jutge de Barcelona emprimesures cautelars cap a dife-rents mitjans de comunicaci,a fi i b que no afectin la vidaprivada del seu defensat. Des-prs es va referir al polmic ins-titut Nos dient es una asocia-cin privada sin nimo de lucrono declarada de utilidad p-blica i va afegir sarcsticament:Sabe cul es la asociacin pri-vada sin nimo de lucro msconocida del territorio espaol?El Ftbol Club Barcelona.

  Aquest home, daspecte t-mid, just de paraules i algunscops darguments, t tot el dretde parlar del seu defensat, i totel que li sigui referent. Una altracosa s fer burla dinstitucions,que a alguns ens poden semblarfora simptiques, com el Fut-bol Club Barcelona.

  El Bara s una instituci es-portiva, funda el 1899, que hapassat per moltes atzagaiades,gaireb les mateixes que Cata-lunya. En canvi, linstitut Nospodr ser moltes coses, per nopas un exemple, ni per als em-prenedors ni per als esportistes,per molt que Mario Pascual Vi-ves, advocat dIaki Urdanga-rn, ho justifiqui. Per sobretot,si us plau, li demano que no facicap burla sobre el Bara, insti-tuci que si algun cop ha estatvinculada a algun assumpte tr-bol, ho ha estat per culpa depersones particulars, siguinpassats o pretrits.

  4Nos i el Baraper Francesc Rebolledo

  La Muriel se n'anava, silencio-sa i frgil, i amb ella l'educacii la dignitat d'aquells que van de-cidir ser protagonistes en una niten qu noms hi havia d'haverun nom i un respecte. Tots bengrandets, tots ben crescuts, ambmolta responsabilitat a l'esque-na i poca sensibilitat als dits.

  Qu du una persona a volerser el primer a comunicar lamort d'una altra companya,amiga o personalitat a les xarxessocials? Qu l'empeny a voler serla veu d'un moment silencis?Per qu va caldre anunciar alsquatre vents que la prpia no-torietat s ms important quel'empatia cap als altres?

  Potser s el fet de conside-rar-se estretament lligat aaquella persona. Potser el graud'amistat fa que un es creguiautoritzat per deixar-se anar ifer conixer a tothom la not-cia privada. Potser reu tanamics, Agust, que et veies le-gitimitat per ser el primer a co-municar-ho a tota mena deseguidors, ms enll de proto-cols i famlies.

  Potser s la responsabilitatinformativa. Tenir l'exclusiva ihaver de revelar-la abans quening per homenatjar la pro-fessi periodstica, que proumalmesa ens ha quedat com peranar-la homenatjant sense sa-ber-ne. Per la incontinncia strgica en aquests casos, s de

  sentit com pensar que sertrgica i irresponsable.

  Potser s la bona fe. La ne-cessitat de comunicar all que sesap i que preocupa mig pas perla rellevncia de la persona afec-tada. Sabent que tothom n'estpendent, el mnim que es pot fers tranquillitzar la poblaci enun sentit o en un altre, es deupensar. Doncs tranquillitzem-la. Ja ho faig jo, no et preocupis,acabem amb l'agonia de l'inte-rs general, porta el mbil.

  O potser s simplement laglria del moment. Ser el refe-rent. Que les cmeres t'enfoquin,que els focus et mirin, que els re-tuits creixin, que els seguidorsaugmentin, que aquell tuit cor-ri per diaris digitals i mons ter-renals. Era aix? Era simple-ment aix? Robar aquella inti-mitat, reclamada dies abans,per guanyar un nom, un presti-gi i uns minuts?

  No ho s. Si s la primera op-ci, s's un mal company. Si squalsevol de les dues opcions se-gents, s's un mal professional.Si s l'ltima, s's quelcom re-alment desagradable. Per tant,per fora ha de ser una cinque-na via que en aquests momentsno arribo a imaginar. Una con-fusi, suposo. Un descuit. Unmalents. Un malents que,efectivament, t'ha cobert de gl-ria, Agust. Per no de la glriaque buscaves. De l'altra.

  per @modernetdemerda

  4Agust

  Actualitat a la xarxa

  #ElQuart#Geni #AcordInsuficient?

  @Carles_Domenech: El toc amb la plantadel peu de Messi per desplaar ech en elprimer gol del Bara s una petita obrad'art (una ms).

  @JaumeICastigador: Snchez i Riveraanant d'estadistes per signar un pacte tra-dor davant de les cmeres que no elsserveix per a res. Quanta vergonya aliena.

  @EricIR: Per l'anunci del nou disc, esperoque els Manel no hagin passat tamb a lamsica electrnica i noms sigui unacan.

  4Tornem al carrer pels refugiatsper Aturem la Guerra i Assemblea Popular de Mollet

  Davant la crisi de refugiats quefugen de pasos en guerra, la res-posta de la major part de la ciu-tadania ha estat admirable.Campanyes de sensibilitzaci,recollida de fons i material, vo-luntariats de rescat, preparacide l'acollida... La poblaci mo-lletana i catalana ha demostratun gran exemple de solidaritat,per tamb s'ha trobat ambuna greu barrera: un govern es-panyol racista i una Uni Eu-ropea ineficient.

  Grcies a la pressi ciuta-dana, el govern espanyol vaampliar la quota de pe